YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KATILIM
ONAY FORMU
MASTER’S DEGREE PROGRAM
ATTENDANCE APPROVAL FORM
Tarih / Date
Rev. No
Sorumlu Birim/Owner Unit
Sayfa / Page
: 01.07.2014
: 00
: İK
: 1/1
F17-IK-P013-01
ÇALIŞAN BİLGİLERİ / FACULTY&STAFF INFORMATION
Adı Soyadı / Name Surname
Birimi / Department
Unvanı / Title
İşe Giriş Tarihi / Employment Date
…/…/……
YÜKSEK LİSANS PROGRAM BİLGİLERİ / MASTER’S DEGREE PROGRAM INFORMATION
Enstitü Adı / Name of the Institute
Program Adı / Name of the Program
Programın Başlangıç Tarihi /
Start Date of the Program
…/…/……
Programın Bitiş Tarihi /
End Date of the Program
…/…/……
Toplam Süresi / Total Duration
ONAY AÇIKLAMASI / STATEMENT OF APPROVAL

Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda çalışanımın, Yüksek Lisans Programı'na katılımını onayladığımı beyan ediyorum.

Çalışanımın Yüksek Lisans Programı kapsamında derslere katılması sebebiyle işte yaptığı devamsızlığı idari izin kapsamında
sayacağımı ve yıllık ücretli izin hakkından düşmeyeceğimi taahhüt ediyorum.

Yüksek Lisans Programı süresi boyunca çalışanımın gelişimini takip ederek teşvik edici bir yaklaşıma sahip olacağımı kabul
ediyorum.

I, hereby, declare that I approve the attendance of my faculty/staff to Master’s Degree Program in accordance with the information
provided above.

I undertake to consider the absences of my faculty/staff from work due to his/her attendance to courses of Master’s Degree Program
within the scope of administrative leave, which I undertake not to deduct from his/her annual leave.

I agree to monitor the development of my faculty/staff during the Master’s Degree Program and adapt an encouraging approach.
ONAY
ÇALIŞAN
FACULTY / STAFF
BÖLÜM YÖNETİCİSİ
DEPARTMENT MANAGER
ÜST YÖNETİCİSİ
DEAN / TOP MANAGER
ADI SOYADI / NAME SURNAME
İMZA / SIGNATURE
ADI SOYADI / NAME SURNAME
İMZA / SIGNATURE
ADI SOYADI / NAME SURNAME
İMZA / SIGNATURE
…/…/……
…/…/……
…/…/……
Download

Yüksek lisans katılım onay formu