Sayfa
<s)
Ptt
Sayı
ı/2
T.C.
POSTA YE TELGRAF TEŞKİLA Tl ANONİM şİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
:86712779-903.02-3626
12/03/2014
Konu; Yekillet Ücreti.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında
Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde "(I) Boş bulunan yönetici pozisyonları ya da görevlerinden çeşitli
sebeplerle geçici olarak ayrılmış olan yöneticilerin görevleri, atama koşullarım haiz diğer görevlilere vekdlet
et/irilir.
(2) Boş bulunan yönetici pozisyonlarına veMlet eden personele veMlet ettiği pozisyon için öngörülen temel
ücret tutarının asli pozisyonu karşılığında aldığı temel ücret tutarından fazla olması halinde aradaki farkın
yarısı vekdlet ücreti olarak ödenir. Diğer hallerde vekdlet ücreti ödenmez.
(3) VeMletin fiilen yapılması esastır. VeMlet süresi içerisinde kullanılan hastalık, yıllık, refakat, mazeret
izinleri ve diğer nedenlerle görev başında bulunulmayan süreler İçin vekdlet ücreti ödenmez. " denilmektedir.
Ünitelerle yapılan görüşmelerde, boş bulunan merkez ve başmüdürlük ihtisas müdürlüklerine verilen yürütme
görevleri için vekillet ücreti ödenip ödenmeyeceği hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
Anılan yönetmeliğin 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Denetim Hizmetleri Başkanı, 1 Hukuk Müşaviri,
Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, Başmüdür, Başmüdür Yardımcısı, Müşavir, Teknik Müdür, Özel
Kalem Müdürü, Hukuk Müşaviri ve Başmühendis unvanlarına sınavsı~ atama yapılır." hükmü gereği bu
unvanlara yapılacak
görevlendirmelerde
atanma sartlarını haiz Idari Hizmet Sözlesmeli
Statüde
calısan personele vekalet ücreti ödenmesi gerekmektedir.
Öte yandan, merkez müdürlükleri, başmüdürlük ihtisas müdürlükleri ve şube müdürlüklerine yapılacakatamalar
için görevde yükselme sınavlarına girerek başarılı olma şartı bulunduğundan, boş bulunan bu pozisyonları
yürüten idari hizmet sözleşmeli personele vekalet ücreti verilmeyecektir.
Bilginizi ve gereğinin bu doğrultuda sağlanmasını rica ederiz.
YusufTOPRAK
Genel Müdür YardıınclSl
Osman TURAL
Yönetim Kurulu Başkanı Genel
Müdür
DAGITIM;
4 Nolu Plan
Not: Bıı evrak 5070 Sayılı Kanun gereğince E-İMZA ile imzalanınıştır.
ŞehitTeğmenKalmaz Cad.No:2 Kat:2-3 06101 Ulus/Ankara
Telefon: (312)509 56 20 Faks: (312)309 56 94
e-posta: [email protected]: www.ptıgov Ir
Ayrıntılı bilgi için irtihaı.A.AYTEKİN
.dt:.:.. .::-_.
~.~-.
'\$H~,
24.12.2014
Download

ÿþg 2 0 1 4 _ 3 6 2 6 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı