T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA
YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin spor
ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerin sosyal ilişkilerinin ve özgüvenlerinin geliştirilmesi, ülke
sporuna kaynak oluşturan öğrenci ve sporcuların teşvik edilmesi ve yeteneklerinin geliştirilmesini
sağlamaktır. Bu amaçla Üniversitede öğrenim gören öğrenciler ve görevli personelin, birimler
arası, yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerarası, diğer yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel kurum ile
kuruluşlar arası yapılan organizasyonlardaki tüm spor faaliyetlerini, etkinliklerini, yarışmalarını,
araştırmalarını, toplantılarını, çalıştay ile seminerlerini düzenlemek ve katılımlarını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, Giresun Üniversitesi öğrenci ve personeline yönelik, spor
faaliyetlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi hizmetinin verilmesi hakkındaki esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 04/11/1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
14-b maddesinin 2 ve 8 inci fıkraları ile 46 ve 47’nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Yönergede geçen terimler;
a) Birimler: Fakülte, Yüksekokul, Enstitü, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu,
Merkezler, İdari birimleri,
b) Branş Sorumlusu: Spor kafilelerinin başında görevli idari ve teknik elemanları,
c) Daire Başkanı: Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanını,
ç) Daire Başkanlığı: Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığını,
d) E.U.S.A. : Avrupa Üniversite Spor Birliğini,
e) GÜBES: Giresun Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığını
f) Öğrenciler: Giresun Üniversitesi Öğrencilerini,
g) Öğretim elemanı: Giresun Üniversitesi akademik birimlerinde görev yapan öğretim
üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve okutmanını,
ğ) Rektörlük: Giresun Üniversitesi Rektörlüğünü,
h) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,
ı) Rektör Yardımcısı: Giresun Üniversitesi Rektör Yardımcısını,
i) Spor Koordinatörü: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde spor faaliyetlerinin
yürütülmesinde Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile koordineli olarak görev
yapan öğretim elemanını,
j) Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulu (SFDYK): Giresun Üniversitesi
Rektörlüğü Makamınca atanan Spor Faaliyetleri Düzenleme ve Yürütme Kurulunu,
k) Spor Temsilcisi: Her akademik birimin Spor Temsilcisini,
l) Sporcu: Giresun Üniversitesini temsilen spor yarışmalarına katılan öğrenci ve personel
sporcuları,
m) T.Ü.S.F. : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunu,
n) Üniversite: Giresun Üniversitesini,
o) Yarışma: Giresun Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı,
Giresun Üniversitesi tüm akademik birimleri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu,
Avrupa Üniversiteler Spor Birliği ve yetkili kurum ve kuruluşlarca düzenlenen her
türdeki sportif müsabakayı, spor faaliyetleri, organizasyonları, yarışmaları, toplantıları,
araştırmaları, çalıştayları, seminerleri vb.
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Organlar ve Organların Görevleri
Organlar
MADDE 5 – (1) Organlar;
a) SFDYK
b) Daire Başkanlığı
c) Spor Koordinatörlüğünden oluşur.
Organların görevleri
SFDYK
MADDE 6 – (1) SFDYK; Rektör Yardımcısı, Daire Başkanı, Spor Koordinatörü,
Rektörlük GÜBES’ de görevli 1 (bir) öğretim elemanı ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölüm Başkanlığında görevli 1 (bir) öğretim elemanından oluşur.
SFDYK’ nın görevleri ve seçimi;
MADDE 7 – (1) SFDYK’ nın görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Üniversitenin spor hizmetlerini ve faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve kararlar
almak,
b) Her eğitim-öğretim yılı başında, üniversite içi yarışma dallarını belirlemek, üniversite
içi spor faaliyetlerini, belirlediği program ve teknik kurallara uygun olarak yürütmek,
c) Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda üniversitenin temsil edileceği spor dallarını
belirlemek, bu amaçla gerektiğinde seçme, yarışma ve karşılaşmalar düzenlemek,
d) Üniversite içi spor organizasyon ve faaliyetlerinin yarışma kurallarını (Teknik Kurallar)
belirlemek,
e) Üniversite içi yarışma ve faaliyetlerin teknik toplantılarını ve kura çekimlerini yapmak,
spor temsilcileri ile toplantı yaparak yarışmalarda yardımcı olmak,
f) Üniversite içi yarışma ve turnuva programlarını hazırlamak, tarihleri belirlemek,
karşılaşmaların nasıl oynanacağına karar vermek,
g) Üniversite içi spor faaliyetleri organizasyonu kapsamında oynanan müsabakalarda
meydana gelen idari konularda karar almak,
ğ) Üniversite içi yarışmalar için tüm akademik birimlerde spor temsilciliklerinin
oluşturulmasını sağlamak,
h) Üniversiteye ait spor tesislerinin etkin kullanılmasını sağlamak,
ı) Öğrenci ve personelin ilgi duydukları spor dallarında eğitim ve kurslar ile spor
faaliyetleri organize etmek,
i) Yarışmalar, spor etkinlikleri ve organizasyonlara ait gerekli düzenlemeleri yapmak,
belirlenen malzeme talep ve isteklerin mevzuatın vermiş olduğu imkânlar çerçevesinde
karşılanmasını sağlamak,
j) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler arası yarışmalardaki branş sorumlularını belirlemek,
k) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları
yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen sporcuların yarışma ve karşılaşmalara
katılmalarını sağlamak,
l) Sporcuyu teşvik edici ödülleri belirlemek,
(2) SFDYK üyeleri her eğitim ve öğretim yılı başında bir yıllığına Rektörlük Makam onayı ile
atanır. Üyenin, bulunduğu görevinden ayrılması halinde kuruldaki görevi sona ermiş olur, ayrılan
üyenin yerine yeni atama yapılır.
(3) Alınan kararlar Rektörlük Makam onayı alındıktan sonra yürürlüğe girer,
(4) SFDYK sekretaryasını Daire Başkanlığı yürütür.
Daire Başkanlığının görevleri;
MADDE 8 – (1) Daire Başkanlığı SFDYK tarafından belirlenen hususlarda Spor
Koordinatörlüğü ile koordineli olarak çalışır.
Spor Koordinatörlüğünün görevleri
MADDE 9-(1)Spor Koordinatörlüğü yapılacak spor hizmetlerinin (spor faaliyetleri,
organizasyonlar, yarışmalar, toplantılar, araştırmalar, çalıştay, seminer vb.) tümünün etkin,
verimli ve amaca uygun bir şekilde koordinasyonunu ve düzenini ilgili mevzuat gereğince sağlar,
(2) İlgili evrakların kayıtlarının tutulmasını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak
yapılmasını sağlar,
(3) SFDYK tarafından alınan kararların yürütülmesini sağlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Spor Çalışmaları ve Yarışmalarına Ait Esaslar
Spor çalışmaları
MADDE 10–(1) SFDYK tarafından, üniversite içi faaliyet programları belirlenir.
Üniversitede ders dışı zamanlarda spor faaliyetlerine büyük önem verilerek, bu çalışmalara tüm
öğrenciler ve personelin katılımının sağlanmasına imkân verecek biçimde düzenlemeler yapılarak
yürütülür. Üniversite içi yapılacak takım spor organizasyonları için, her akademik birimden “Spor
Temsilcisi” oluşturulması ve bu temsilcilerin Daire Başkanlığı ile irtibat halinde tutulması
sağlanır. Yapılan düzenlemelerle imkanlar dahilinde Üniversitenin bütün öğrencileri ve
personeline takım sporu ve bireysel spor yarışmaları düzenlenir. SFDYK tarafından, Üniversitenin
yurt içinde ve yurt dışında katılacağı spor etkinlikleri, faaliyet ve organizasyonları belirlenir,
gerekli onaylar alınarak belirlenen bu spor faaliyetlerinde Üniversiteyi temsil edecek takımlar için
organizasyon program çalışmaları yapılır, gerekli olan ödenek, donanım vb. ihtiyaçlar temin
edilerek spor faaliyetlerine katılmaları sağlanır. Ayrıca ulusal ve uluslararası toplantı, kongre,
araştırma, çalıştay, seminer ve spor organizasyon etkinlikleri için alt yapı, alan, malzeme ve ortam
oluşturulup gerekli çalışmalar yapılır ve spor faaliyetlerine katılımları gerçekleştirilir.
Yarışmalar
MADDE 11 – (1) Üniversite içi spor faaliyetleri; tüm akademik ve idari birimlerdeki
öğrencilere ve personele uygun olarak, üniversitenin saha, tesis ve malzeme imkânları göz önünde
tutularak organize edilen yarışmalardır.
(2) Üniversitelerarası spor faaliyetleri; yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarda Üniversiteyi
temsil edecek SFDYK tarafından belirlenen spor takımlarımızın katılacağı yarışmalardır.
(3) Bu yarışmalar;
a) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan Türkiye Üniversiteler arası
yarışmalar,
b) E.U.S.A. tarafından organizasyonu yapılan Avrupa Üniversiteler arası
yarışmalar,
c) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin düzenledikleri yarışmalar,
ç) İlgili kurum ve kuruluşlarca organizasyonu yapılan yarışmalar,
d) Üniversitenin organizasyonluğunu yaptığı yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin
katıldığı yarışmalar,
e) Geleneksel hale getirilecek spor yarışmaları ve şenlikleri,
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Organizasyonlar ve Yarışmaların İşleyiş Aşaması
Üniversite içi spor faaliyetleri
MADDE 12 – (1) Her eğitim-öğretim yılı başında SFDYK tarafından üniversite içi spor
faaliyetlerinde hangi branşlarda yarışma yapılacağına karar verilir,
(2) SFDYK tarafından alınan kararlar Rektörlük Makamı onayı alındıktan sonra yürürlüğe
girer,
(3) SFDYK tarafından alınan kararlar doğrultusunda belirlenen branşlar organizasyona
katılımın sağlanması amacıyla tüm birimlere resmi yazı ile bildirilir,
(4) Birimler hangi branşlarda katılacaklarını ve branşlarla ilgili yapılacak toplantılarda
birimlerini temsil edecek spor temsilcilerini resmi yazı ile Daire Başkanlığına bildirir,
(5) SFDYK tarafından branşlarla ilgili müsabaka takvimi ve fikstürler belirlenir, spor
temsilcileri eşliğinde kura çekimi yapılır,
(6) Yapılacak spor yarışmaları için görev alacak hakem ve personel sayısı belirlenir,
bunlarla ilgili çalışma yapılması için Daire Başkanlığına bilgi verilir,
(7) Yarışmalara katılımcı olarak katılan sporculara müsabaka malzemeleri (forma, şort,
tozluk, antrenman topu vb.) Daire Başkanlığı tarafından bu Yönerge kapsamında belirlendiği
şekilde temini yapılarak verilir,
(8) Yarışmalarda dereceye girecek sporculara SFDYK kararı ve Rektörlük Makamının
oluru ile kararlaştırılan ödüller verilir.
Üniversitelerarası spor müsabakaları
MADDE 13 – (1) Yapılan organizasyonlardan;
a) T.Ü.S.F. tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;
1) Her eğitim öğretim yılı başında T.Ü.S.F. tarafından üniversitelerarası yarışma katılım
programı çerçevesinde gönderilen katılım talep formu, Daire Başkanlığı tarafından görüşülmek
üzere SFDYK’ ya gönderilir,
2) Spor Koordinatörlüğünün önerisi ile hangi branşlarda katılım sağlanacağı SFDYK
tarafından belirlenir ve Rektörlük Makamının oluru alınır.
3) Yarışmalardan otuz gün öncesinde katılımcı listesi ve diğer evraklar Spor
Koordinatörlüğü tarafından düzenlenerek üst yazı ile birlikte Daire Başkanlığına gönderilir,
4) Belirlenen branşlarda yarışmalara katılım sağlanabilmesi için idari ve teknik hazırlıklar
yapılarak malzeme ihtiyaçları belirlenir,
5) Spor Koordinatörlüğü tarafından malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik
özelliklerini belirten teknik şartname, SFDYK’ da görüşülmek üzere bildirilir,
6) SFDYK tarafından alınması kararlaştırılan malzeme listesinin Rektörlük Makamının
oluru ile Daire Başkanlığı tarafından temini yapılır.
b) E.U.S.A. tarafından organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;
1) Her eğitim-öğretim yılı başında T.Ü.S.F. tarafından gönderilen Avrupa
Üniversitelerarası yarışmalara katılacak takımların E.U.S.A. katılım talep formu Daire Başkanlığı
tarafından SFDYK’ da görüşülmek üzere gönderilir,
2) SFDYK tarafından Spor Koordinatörlüğünün önerisi ile bütçe imkânları da göz önünde
bulundurularak hangi branşlarda katılım sağlanacağı belirlenir ve Rektörlük Makamının oluru ve
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile karara bağlanır.
3) Katılımı sağlanacak branşların malzeme istekleri ve istenen malzemelerin teknik
özelliklerini belirten teknik şartname, SFDYK’ da görüşülmek üzere Spor Koordinatörlüğü
tarafından bildirilir,
4) SFDYK tarafından kararlaştırılan malzeme alım listesi Rektörlük Makamının oluru ile
Daire Başkanlığı tarafından temin edilir,
c) Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteler ile ilgili kurum ve kuruluşlarca
organizasyonu yapılan spor faaliyetleri;
1) Eğitim-öğretim yılı içerisinde Daire Başkanlığına gelen davet yazıları SFDYK’da
görüşülmek üzere gönderilir,
2) Gelen davet üzerine katılım olabilecek branşlar SFDYK tarafından belirlenir ve
Rektörlük Makamının oluruna sunulur.
ç) Üniversitenin organizasyonluğunu yaptığı yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin
katıldığı yarışmalar,
1) SFDYK tarafından, her eğitim-öğretim yılı başında üniversitemiz tarafından
düzenlenmesi düşünülen üniversiteler arası spor faaliyetlerinin hangi branşlarda yapılacağı
görüşülür ve Rektörlük Makamı oluru ile karara bağlanır,
2) SFDYK tarafından alınan kararlar doğrultusunda düzenlenecek faaliyetlerde
hazırlıkların yapılması, organizasyon için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme ihtiyaçları ile hizmet
alımı ihtiyaçları belirlenir ve Rektörlük Makamı oluru ile karara bağlanır,
BEŞİNCİ BÖLÜM
Genel ve Mali Hükümler
Genel hükümler
MADDE 14 – (1)Üniversitemizce katılımı sağlanan faaliyetler sona erdikten sonra ilgili
branş sorumlusu müsabaka sonuç raporunu on gün içerisinde Daire Başkanlığına gönderir.
(2) Milli müsabakalara, uluslararası karşılaşmalara veya Üniversiteyi temsil edeceği tüm
sportif müsabakalara katılacak sporcular, bu faaliyetlerle çakışan ders, sınav, uygulama, seminer
vb. eğitim faaliyetlerinden müsabaka süresince mazeretli izinli sayılırlar.
(3) SFDYK tarafından belirlenen branşlarda üniversiteler arası yarışmalara katılacak
sporcuların kıyafetleri (eşofman, forma, şort, çorap, yarışma kıyafeti, top, vb.) ile branşlara ait
teknik malzemeler her eğitim-öğretim yılı başında belirlenerek alınacaktır. Mezun olan veya
herhangi bir sebeple ayrılan sporcunun yerine gelen sporcu için yeni malzeme alınabilecektir.
Yarışmalara katılacak sporculara verilecek malzemeler Daire Başkanlığı deposuna teslim
edilecek, Daire Başkanlığı tarafından sporculara malzeme dağıtımı yapılacaktır.
Mali hükümler
MADDE 15 – (1) Harcamalar, Daire Başkanlığı bütçesinden karşılanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Disiplin
MADDE 16-(1) Faaliyetlere katılan öğrenci ve görevli personel, Yüksek Öğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı
ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ve bu Yönergeye uygun davranmalıdır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18– (1) Bu Yönerge hükümlerini, Rektör yürütür
Download

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN