t t a G AYRİM EN KUL,
A N O N İ M
Ş
I
R
K
t? T
İ
SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ 5 (BEŞ) ADET ARAÇ KİRALAMA
tta GAYRİMENKUL A.S. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SURUCUSUZ VE YAKITSIZ 5 (BEŞ) ADET ARAÇ KİRALAMA hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, İhaieye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:2014/120171
1-İdarenin
a) Adresi
b)
Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
06370 ETİMESGUT/ANKARA
:3122110843 - 3122110828
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) Süresi
Sürücüsüz ve yakıtsız diğer her türlü masrafları
yükleniciye ait olmak üzere 5 (beş) adet binek tipi araç
kiralaması
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
ANKARA
İşe
başlama
gündür
tarihinden
itibaren 365(üçyüzaltmışbeş)
3- İhalenin
a ) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
P.K: 06370 Etimesgut/ANKARA
01.10.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4 .1 . İhaleye katılm a şartlan ve istenilen belgeler:
4 .1 .1 . Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4 .1 .1 .1 . Gerçek kişi olması haiinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihaie tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4 .1 .1 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi
odasından, ilk İlan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4 .1 .2 . Teklif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İrnza Sirküleri;
4 .1 .2 .1 . Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4 .1 .2 .2 . Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam ının
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmam ası halinde, bu bilgilerin tümünü gösterm ek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4 .1 .3 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif mektubu.
4 .1 .4 . Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4 .1 .5 İhale konusu işin tam am ı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırıiam az.
4 .1 .6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması haiinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil m em urlukları veya yem inli mali m üşavir ya da serbest muhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
Sayfa 1 / 2
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdare tarafından ekonom ik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilm em iştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl İçinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tam am lanan ve teklif
edilen bedelin % 50 oranından az olm am ak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyim ini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede, benzer iş olarak Kamu ve Özel Sektörde sürücülü veya sürücüsüz
oto kiralama (binek oto, minibüs ve tek-çîft kabin pikap) hizmetleri işi benzer iş olarak
ayrı ayrı veya birlikte esas alınacaktır.
5 .Ekonom ik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118 TRY (Türk Lirası) karşılığı tta Gayrimenkul
A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Ticaret Şubesi Müdürlüğü, Bahçekapı
Mah. Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 P.K. 06370 Etimesgut/AN KARA adresinden satın
alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alm aları veya EKAP üzerinden e-im za
kullanarak indirm eleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar tta Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı T ic a r e t Şubesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,
her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam
bedel üzerinden birim fiyat sözleşm e imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tam am ı için teklif verilecektir.
10. İstekliler tekiif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
tem inat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 9 0 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenm eksizin ekonom ik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Ali DEMİRCİ
Genel Mildür Yardımcısı
tta GAYRİMENKUL A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4
(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA
Tel: (312) 21i 08 43-Faks: (312) 211 08 28
[email protected]
Sayfa 2 / 2
Download

İhale Kayıt Numarası a) Adresi b ) Telefon ve faks numarası c