KYM-101 Kimya Mühendisliğine Giriş
ÖDEV II
Veriliş tarihi: 26.11.2014
Teslim tarihi: 10.12.2014
1. Kanın damarlardan akımı, borulardan katı taneler içeren polimer çözeltisinin akımı gibi
düşünülebilir. Bu akımın matematiksel modellemesi amacıyla, kanın kayma geriliminin ve
viskozitesinin hız gradyanı ile değişimi deneysel olarak tayin edilmiş ve sırasıyla Tablo 1 ve
2’de verilen veri setleri elde edilmiştir.
(a) Doğrusal koordinatlarda kanın kayma gerilimi ve viskozitesini hız gradyanına karşı ayrı
ayrı çiziniz.
Tablo 1. Kanın kayma geriliminin hız gradyanı ile değişimi
X Hız Gradyanı
[1/s]
Y Kayma Gerilimi
[Pa]
X Hız Gradyanı
[1/s]
Y Kayma Gerilimi
[Pa]
0.0033
0.0059
0.0101
0.019
0.031
0.0508
0.136
0.224
0.367
0.169
0.173
0.174
0.18
0.189
0.194
0.198
0.203
0.205
0.603
0.986
1.617
2.651
4.347
7.126
19.16
31.41
51.49
0.207
0.211
0.234
0.303
0.345
0.406
0.583
0.719
0.923
Tablo 2. Kanın viskozitesinin hız gradyanı ile değişimi
X Hız Gradyanı
[1/s]
Y Viskozite[Pa.s]
X Hız Gradyanı
[1/s]
Y Viskozite
[Pa.s]
1.617
2.651
4.347
7.126
11.68
19.16
31.41
51.49
84.57
84.42
54.954
138.4
36.72
226.9
25.119
372
19.953
609.9
15.136
1000
12.21
8.913
7.556
7.243
6.778
6.594
6.379
6.379
(b) Tablo 1 ve Tablo 2’deki veri setlerini nasıl tek bir grafik üzerinde çizelim ki, hiçbir değer
birbiri üzerine çakışmasın?
2. Pompalama işlemi sırasında tank içindeki hava basıncı her saniye %18 azalmaktadır. Hava
basıncının zaman bağlı ilişkisi P=100(0.82)t dir. Zamanın 0 ile 30 saniye arasındaki değişimine
karşılık basıncın değişim grafiğini (a) doğrusal grafik kağıdına, (b) yarı-logaritmik grafik
kağıdına çiziniz.
3. Düşen bir cismin zamana göre hızının değişimi V=95(1-e-0.1t) denklemi ile verilmektedir.
Zaman birimini [s], hız birimini ise [cm/s] alarak grafiği çiziniz.
4. Bir çözelti içindeki hekzanol derişimi gaz kromatografisi ile tayin edilecektir. Bu yöntemi
hekzanol derişimi tayininde kullanabilmek için önce standart çözeltilerin hazırlanıp elde
edilecek tepe noktalarının kalibrasyonunun yapılması gerekir. Bu doğrultuda, elde edilen
tepelerin altında kalan alan ile çözelti içindeki hekzanolün hacimsel yüzdesi arasında bir
bağıntı kurulacaktır. Kalibrasyon eğrisi verileri Tablo 3’te verilmiştir. Gaz kromatografında
kalibrasyon çözeltilerinin dışında, üç çözeltinin de analizi yapılmış ve tepe noktalarının altında
kalan alanların değeri, 19250, 40000 ve 63356 olarak bulunmuştur.
hekzanolün hacimsel derişimi ne kadardır?
Tablo 3. Gaz kromatografının kalibrasyon verileri.
Hekzanol’ün hacimsel yüzdesi [%]
Tepe noktasının altında kalan alan
0
0
16.04
15660
18.69
17570
22.99
20605
27.65
25717
36.34
36000
48.85
46411
65.55
61655
73.97
71438
5.
, y=0 ve y=x-2 fonksiyonları arasında kalan alanı hesaplayınız.
Bu örneklerde
Download

KYM-101 Kimya Mühendisliğine Giriş ÖDEV II Veriliş tarihi: 26.11