UNIVERSITE SENATO KARARI
TOPLANTI TARIHI
TOPLANTI SAYISI
:11/02/2014
:2014/322
KARAR No:2014/322-2:
Ⅳlifredat Komisyonu Ba,kanll言 lnin,20 0cak 2014 tarihli ve
2014/1 saylh toplantlsmda alml,olduttu kararlar gё ■,■ ldu.
1lk Bilimleri Enstitisi Etik Kurulu
Kllmlu, ve call,ma Esaslarl Yё nergesi''nde deこ i,iklik
A)``ヽ4armaraウ niversitesi Saこ
yapllarak ekteki ,ckliyle uygun olduttuna,(Ek.1)oybirlittiyle
karar veHldi.
Download

ÜNİVERSİTE sENATo KARARI