MESS AB Bülteni
1-15 Aralık 2014
İçindekiler
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları % 0.4 geriledi ................................................................................. 2
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar % 0.4 arttı ................................................................................. 3
2014 3. çeyreğinde Euro Bölgesi % 0.2, AB-28 % 0.3 büyüdü .......................................................... 4
Avrupa’da istihdam arttı ....................................................................................................................... 6
Sanayi üretimi Euro Bölgesi ve AB-28 ‘de % 0.1 arttı......................................................................... 7
1
Euro Bölgesi’nde üretici fiyatları % 0.4 geriledi
2014 Ekim ayında sınai üretici fiyatları Euro Bölgesi’nde % 0.4, AB genelinde ise % 0.5
geriledi. Bir önceki ay sınai üretici fiyatları Euro Bölgesi’nde % 0.2, AB-28’de ise % 0.1
artmıştı.
Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sınai üretici fiyatları Euro Bölgesi’nde % 1.3, AB28’de ise % 1.5 gerilemiş oldu.
Sanayi grupları ve Üye Devletlere göre aylık karşılaştırma
2014 Ekim ayında Euro Bölgesi’nde üretici fiyatlarında ortaya çıkan % 0.4’lik gerileme,
enerji sektöründe gerçekleşen % 0.9, dayanıksız tüketim malların grubunda meydana
gelen % 0.6 ve ara mal grubundaki % 0.1’lik düşüşten etkilenirken sermaye malları ve
dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar % 0.1 oranında arttı. Enerji hariç toplam sanayi
sektöründe fiyatlar % 0.2 oranında geriledi.
AB-28’e bakıldığında % 0.5’lik gerilemeyi büyük ölçüde enerji sektöründeki % 1.6,
dayanıksız tüketim mallarındaki % 0.5 ve ara mal grubundaki % 0.1’likl düşüler
tetiklerken sermaye mallarında fiyatlar sabit kaldı ve dayanıklı tüketim mallarında %
0.1 arttı. AB-28’de enerji hariç toplam sanayi fiyatları % 0.2 düştü.
Sınai üretici fiyatları hemen tüm Üye Devletlerde gerilerken en sert düşüşler Danimarka
(% - 2.3), Estonya, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ta (% - 1.4) ve Hollanda’da (% - 1.2)
görüldü. Üretici fiyatlarında yükseliş sadece Bulgaristan’da (%1.3), Belçika’da (% 0.5) ve
İsveç’te ( % 0.3) görülürken Güney Kıbrıs, Malta ve Slovenya’da sabit kaldı.
Sanayi grupları ve Üye Devletlere göre yıllık karşılaştırma
Yıllık bazda Euro Bölgesi’ndeki % 1.3’lük düşüş büyük ölçüde enerji sektöründeki %
3.9’luk, dayanıksız tüketim mallarındaki % 0.8’lik, ve ara mallardaki % 0.4’lük
düşüşlerden kaynaklanırken yılık bazda sermaye malları fiyatları % 0.6 ve dayanıklı
tüketim lalları fiyatları % 1 arttı. Enerji hariç sanayi üretici fiyatları yıllık bazda % 0.2
geriledi.
AB-28’de sınai üretici fiyatlarındaki % 1.5’luk düşüş, enerji sektöründeki % 5.4,
dayanıksız tüketim malları grubundaki % 0.9 ve ara mallardaki % 0.3’lük düşüşten
kaynaklanırken sermaye malları ve dayanıklı tüketim mallarında fiyatlar sırasıyla % 0.8
ve % 0.3 artış kaydetti. Enerji hariç toplam sınai üretici fiyatları % 0.2 düştü.
Sınai üretici fiyatları hemen tüm Üye Devletlerde düşüş gösterdi. En büyük düşüşler
Litvanya (% - 5.2), Danimarka (% -4.5), Slovakya (% -4.0), Estonya (% -3.6) ve Birleşik
Krallık’ta (% -3.5) görülürken sınai üretici fiyatları sadece Bulgaristan (% 0.8), Romanya
(% 0.5) ve İsveç’te (% 0.1) arttı.
Kaynak: Eurostat
2
Euro Bölgesi’nde perakende satışlar % 0.4 arttı
2014 Ekim ayında Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış perakende satış
rakamları bir önceki aya göre % 0.4, AB-28’de ise % 0.7 arttı. Eylül ayında her iki
bölgede de perakende satış hacmi % 1.2 azalmıştı.
Ekim 2014 sonu itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre perakende satışlar
endeksi Euro Bölgesi’nde % 1.4, AB-28’de ise % 2 arttı.
Perakende sektörlerine ve Üye Devletlere göre aylık karşılaştırma
Ekim ayında bir önceki aya göre Euro Bölgesi’nde meydana gelen % 0.4’lük artış önemli
ölçüde gıda dışı perakende ili otomotiv yakıtındaki % 0.7’lik artıştan kaynaklanırken
gıda, içecek ve tütünde değişiklik görülmedi.
AB-28’deki perakende satışlardaki % 0.7’lik artışın, gıda dışı perakende % 1.2, otomotiv
yakıtındaki % 0.6 ve gıda, içecek ve tütündeki % 0.1’lik artışlardan kaynaklandı.
Verisi mevcut olan Üye Devletler arasında toplam perakende satış hacmi en fazla artan
ülkeler Finlandiya (% 2.7), Almanya ve Birleşik Krallık (% 1.9), Letonya ve Slovakya’da (
% 1.5) görülürken en büyük düşüşler Slovenya (% -1.9), Portekiz (% -1.6) ve
Avusturya’da (% -1.2) olarak kaydedildi.
Perakende sektörlerine ve Üye Devletlere göre yıllık karşılaştırma
Euro Bölgesi’nde 2014 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayında göre % 1.4’lük artış,
otomotiv yakıtındaki % 2.9, gıda dışı perakendedeki % 2.1 ve gıda, içecek ve tütündeki
% 0.4’lük artıştan kaynaklandı.
AB-28’de aynı dönemde perakende satışlardaki % 2’lik artış ile gıda dışı perakendede %
3.1, otomotiv yakıtında % 1.7 ve gıda, içecek ve tütündeki % 0.9’luk artışlardan
kaynaklandı.
Verisi mevcut olan ülkeler arasında en yüksek artışlar Lüksemburg (% 12.5), Estonya
(% 6.9) ve Slovakya’da (% 6.5) gözlenirken en fazla düşüş Malta (% -3.7) ve Slovenya’da
(% -0.1) kaydedildi.
Kaynak: Eurostat
3
2014 3. çeyreğinde Euro Bölgesi % 0.2, AB-28 % 0.3 büyüdü
2014 yılının 3. çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış GSYH artışı Euro Bölgesi’nde %
0.2, AB-28’de ise % 0.3 oldu. İkinci çeyrekte aynı rakam Euro Bölgesi’nde % 0.1, AB28’de is % 0.2 olmuştu.
Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında mevsimsellikten arındırılmış GSYH
artış oranları Euro Bölgesi’nde % 0.8, AB-28’de % 1.3 oldu. Bir önceki çeyrekte büyüme
rakamları yine % 0.8 ve % 1.3 olarak gerçekleşmişti.
2014 3. çeyreğinde ABD’de GSYH bir önceki çeyreğe göre % 1, bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre % 2.4 büyüdü.
AB-28, Euro Bölgesi ve ABD’de GSYH Artış oranları
Bir önceki çeyreğe göre %değişim
Üye Devletlere Göre GSYH Artışı
2014 3. Çeyrekte verisi olan ülkeler arasında bir önceki çeyreğe göre en yüksek
büyümeyi Romanya (% 1.8), Polonya (% 0.9), Yunanistan, Slovenya ve Birleşik Krallık
(% 0.7) kaydetti. Güney Kıbrıs (% -0.4), Avusturya (% -0.3) ve İtalya’da da (% -0.1)
küçülme kaydedildi.
4
2014 3. Çeyreğinde AB-28, Euro Bölgesi ve Üye Devletlerde GSYH Büyüme
Oranları
Bir önceki çeyreğe göre % değişim
GSYH bileşenleri ve büyümeye katkıları
2014’ün 3. Çeyreğinde, hane halkı nihai tüketim harcamaları Euro Bölgesi’nde % 0.5,
AB-28’de % 0.6 artış gösterdi. Gayrisafi sabit sermaye oluşumu Euro Bölgesi’nde % 0.3,
AB-28’de % 0.5 arttı. İhracat Euro Bölgesi’nde % 0.8, AB-28’de % 0.6, ithalat Euro
Bölgesi’nde % 1.2, AB-28’de % 1.1 arttı. Hane halkı nihai tüketim harcamaları GSYH
artılına hem Euro Bölgesi, hem de AB-28’de +0.3 puan pozitif katkı yaparken, gayrisafi
sabit sermaye oluşumu -0.1 puanla Euro Bölgesi’nde negatif, +0.1 puanla AB-28’de
pozitif katkı yaptı. Dış dengenin GSYH’ya etkisi her iki bölgede de negatif oldu. Stok
değişimi Euro Bölgesi’nde değişim göstermezken AB-28’de +0.1 puan pozitif katkı yaptı.
5
Avrupa’da istihdam arttı
2014’ün üçüncü çeyreğinde mevsimsellikten arındırılmış istihdamdaki kişi sayısı bir
önceki çeyreğe göre Euro Bölgesi’nde % 0.2, AB-28’de ise % 0.3 arttı.
Bir önceki yılın aynı döneminde göre istihdam Euro Bölgesi’nde % 0.6, AB-28’de ise %
0.9 arttı.
Eurostat tahminlerine göre 2014 3. Çeyreğinde AB-28’de istihdam 226.9 milyona ulaştı.
Bunun 148.2 milyonu Euro Bölgesi’nde bulunuyor.
Mevsimsellikten arındırılmış olarak verilen bu istihdam rakamları hasıla ve gelir
rakamlarıyla da örtüşen bir tablo çiziyor.
Üye Devletlerde istihdam artışı
Verisi olan Üye Devletler arasında bir önceki çeyreğe göre en fazla istihdam artışı
Yunanistan (% 1.7), Litvanya (% 1.5) ve Portekiz’de (% 1.4) kaydedilirken en fazla
düşüş Letonya (% -1.7), Malta (% -0.8), Finlandiya (% -0.3) ve Estonya’da (% 0.2)
kaydedildi.
6
Sanayi üretimi Euro Bölgesi ve AB-28 ‘de % 0.1 arttı
2014 Ekim ayında mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi rakamları bir önceki aya
göre hem Euro Bölgesi’nde, hem de AB-28’de % 0.1 arttı. Eylül ayında sanayi üretimi
rakamları sırasıyla % 0.5 ve % 0.6 artmıştı.
Bir önceki yıla oranla artış, Euro Bölgesinde % 0.7, AB-28’de % 0.8 oldu.
Ana sanayi grupları ve Üye Devletler bazında aylık karşılaştırma
Euro Bölgesinde 2014 Ekim ayında bir önceki aya göre % 0.1’lik artış dayanıksız tüketim
malları üretiminde % 1.8, dayanıklı tüketimde % 0.9, ara mal üretiminde % 0.3’lük
artışlar sonucu ortaya çıkarken sermaye malları üretimi % 0*.2, enerji üretimi % 1.9
düştü.
Ab-28’de % 0.1 artış büyük ölçüde dayanıksız tüketim malları imalatına % 1.5, dayanıklı
tüketim malları imalatında % 0.6, ve ara mal imalatında % 0.2’lik artışlara bağlı
gerçekleşirken sermaye malları üretimi % 0.2, enerji üretimi % 1 düştü.
Sanayi üretiminde en büyük artışlar İrlanda (% 9), Litvanya (% 5), Yunanistan (% 2.5)
ve Slovenya’da (% 2.4) görülürken, en büyük düşüşler Macaristan (% -2.7), Fransa ve
Hollanda’da (% -0.9) görüldü.
Ana sanayi grupları ve Üye Devletler bazında yıllık karşılaştırma
2014 Ekim ayında Euro Bölgesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre meydana gelen
% 07’lik artış büyük ölçüde dayanıksız tüketim mali imalatında % 3.7, sermaye malları
imalatında % 1.4 ve dayanıklı tüketim malları imalatında % 0.2’klik yükselişlere bağlı
gerçekleşirken ara mal üretimi % 0.4, enerji üretimi ise % 2.5 düştü.
AB-28’de sanayi üretiminde yıllık bazda ortaya çıkan % 0.8’lik yükseliş ise dayanıksız
tüketim malları imalatındaki % 2.8, dayanıklı tüketim malları imalatındaki % 1.8 ve
sermaye malları üretimindeki % 1.7 ve ara malları üretimindeki % 0.8’lik artışlara bağlı
gerçekleşirken enerji üretimi burada yıllık bazda % 2 geriledi.
Yıllık bazda en yüksek artışlar İrlanda (% 38.8), Romanya ve Slovenya’da (% 3.9)
gerçekleşirken en hızlı düşüşler Danimarka ve İtalya (% -3 ve Hollanda’da (% -1.4)
kaydedildi.
7
8
Download

AB Bülteni için tıklayınız