T.B.M.M.
B : 70
29.4.1992
0:1
Erzincan Milletvekili ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut ile Bursa Milletvekili eski Bayın­
dırlık ve İskân Bakanı Hüsamettin örüç haklarından Genel Kurulun 18 Şubat 1992 tarihli 37
nci Birleşimde;
Erzincan Milletvekili ve eski Başbakan Yıldırım Akbulut, Rize Milletvekili ve eski Başba­
kan A. Mesut Yılmaz; Devlet eski bakanları İstanbul milletvekilleri H. Hüsnü Doğan, Güneş
Taner; Maliye eski Bakanı Adnan Kahveci haklarında, Genel Kurulun 4 Mart 1992 tarihli 44
üncü Birleşiminde;
Açılması kabul edilen (9/1 ve 9/3) esas numaralı Meclis soruşturmalarını yürütecek ko­
misyonların 15'er üyesi, bu komisyonlara üye vermeyeceğini Başkanlığa bir yazıyla bildiren
ANAP Grubu dışında, DYP, SHP ve RP gruplarının güçleri oranında verecekleri üye sayısının
üç katı olarak gösterdikleri adaylar arasında adçekme suretiyle tespit edildi ve Meclis Soruş­
turması Komisyonlarının kurulduğu açıklandı.
Başkanlıkça, (9/1 ve 9/3) numaralı Meclis Soruşturması komisyonlarının Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Kâtip Üye seçimlerini yapacakları gün, saat ve yerin ayrıca duyurulacağına
ilişkin açıklamada bulunuldu.
,
Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır İşletmelerine ilişkin soru­
suna (6/34), Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı,
Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Büyük Menderes Projesi içindeki Sultanhisar ve
Bozdoğan Sulama projelerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusuna (6/46), Dev­
let Bakanı Akın Gönen,
Cevap verdiler.
Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bağımsızlıklarını ilan eden Bosna - Hersek ile Make­
donya Cumhuriyetlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sorusuna (6/60),
Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Bolvadin İlçesinin il olup. olmaya­
cağına ilişkin Başbakandan sorusuna (6/64)
Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Çekiç Güç'Ie HgiIÇbazı iddialara ilişkin Başbakandan
sorusuna (6/79)
Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Göksün - Andırın ka­
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusuna (6/122)
Devlet Bakanı Akın Gönen cevap verdi; soru sahipleri de cevaplara karşı görüşlerini açık­
ladılar.
(6/20), (6/31), (6/67), (6/69), (6/72), (6/92), (6/94), (6/95), (6/98), (6/105), (6/110), (6/111),
(6/114), (6/118); (6/119), (6/120), (6/121) numaralı sorular, soru sahipleri Genel Kurulda hazır
bulunmadıklarından, bir defaya mahsus olmak üzere;
(6/47), (6/50), (6/59), (6/62), (6/68), (6/76), (6/80), (6/81), (6/82), (6/83), (6/85), (6/86),
(6/87), (6/88), (6/106), (6/107), (6/109), (6/112), (6/115), (6/116), (6/117) numaralı sorular, so­
ru sahiplerinin aynı birleşimde görüşülmüş soruları bulunduğundan;
(6/52), (6/58), (6/73) numaralı sorular, ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulunmadık­
larından;
(6/54), (6/101) numaralı sorular, soru sahipleri izinli olduklarından;
(6/70), (6/71), (6/90), (6/91), (6/93), (6/96), (6/99), (6/100), (6/102), (6/103), (6/104),
(6/108), (6/113) numaralı sorular, soru sahipleri ve ilgili bakanlar Genel Kurulda hazır bulun­
madıklarından;
Ertelendiler.
Download

TBMM B : 70 2 9 . 4 . 1 9 9 2 0 : 1 Erzincan Milletvekili ve eski