VİOPFIX API
ÜYE YAZILIMI SERTİFİKASYON
PROGRAMI
Eylül 2014, Sürüm 1.5
DÖKÜMAN TARİHÇESİ
Tarih
Versiyon
Şubat 2014
1.0
Mart 2014
1.1
Açıklama
İlk sürüm.
 1 SİSTEM BAĞLANTI TESTLERİ bölümünde 2. Adımda
değişiklik yapıldı, açıklayıcı metin eklendi.
 3.9 POZİSYON SORGUSU bölümünde 97. Ve 99. Adımlarda
açıklama eklendi.



Mart 2014
1.2
Nisan 2014
1.3
Temmuz 2014
1.4
Eylül 2014
1.5





ClOrdID değerleri 1’den başlayıp ardışık olarak artacak
şekilde güncellendi.
3.5 SÖZLEŞME SORGUSU bölümünde 74 numaralı adım
kaldırıldı.
3.9 POZİSYON SORGUSU bölümünde 100 numaralı adım
kaldırıldı.
3.10 MESAJ İNDİRME bölümünde 103 numaralı adımda
(versiyon 1.1’de 105 numaralı adım) değişiklik yapıldı.
3.4 EMİR DEĞİŞTİRME bölümünde 43 ve 50 numaralı
adımların Side alanı değiştirildi.
2 SERTİFİKASYON TEST ORTAMI bölümüne 17 ve 18.
Adımlar eklendi.
Sözleşmeler production ortamındaki sözleşmelere göre
güncellendi.
Emir numaraları güncel hale getirildi.
2
…………………………… A.Ş.’ nin VİOPFIX API BAĞLANTISI TESTİ
Üyelerimizin Dikkatine:
Bu testin amacı üyelerimizin kendi sistemlerini mevcut haliyle VİOPFIX API ortamında test
etmelerini sağlamaktır.
Lütfen aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapınız ve bu işlemleri yaparken her adımda gelen
mesajları mutlaka kontrol ediniz.
Öncelikle emrin sisteme gönderildiğinde oluşması beklenen etkiyi belirleyiniz.
Emri veya herhangi bir isteği sisteme gönderdikten sonra beklenen etkinin gerçekleşip
gerçekleşmediğini, ilk aşamada aktiviteye ilişkin tarafınıza ulaşan cevabı; boyut, içerik,
tamlık ve doğruluk açılarından, ikinci aşamada ise arkadaki her kanaldan yapılan
aktivitelerin kaynağı olan ana sisteminizde doğru işlenmesi açısından kontrol ediniz.
Sertifikasyon programı kapsamında kılavuzda yer alan tüm adımların gerçekleştirilmesi
sonrasında, Sistem Bağlantı Testleri (Bölüm 1) ve Emir İletim ve Fonksiyon Testleri (Bölüm
3) sırasında gönderilen ve alınan mesajlardan oluşan log dosyalarının ayrı ayrı BİAŞ’a
gönderilmesi beklenmektedir. Bu log dosyaları, BİAŞ tarafından hazırlanan ve senaryolar
sonucunda oluşması beklenen log dosyaları ile karşılaştırılacaktır. Emir iletim hızına bağlı
olarak asenkron kanaldan dönen cevap mesajları gecikebilmektedir. Bu durum log
dosyasında mesaj sıralarında değişikliklere sebep olabilmektedir. Mesajların içeriklerinin
aynı olması koşuluyla mesaj loglarının sırasının değişmesi karşılaştırma açısından sorun
teşkil etmemektedir. Sonuç olarak beklenen çıktıların alınması durumunda, üyelerimiz
sertifikasyon programını tamamlamış olacaklardır.
Log dosyalarının validasyondan başarılı bir şekilde geçmesi için dokümandaki tablolarda
verilen alanların eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
Sertifikasyon sürecinde beklenmeyen bir durum olması halinde sorunu yetkililere ivedilikle
3
bildiriniz.
Testin son bölümünü de doldurduktan sonra Borsa İstanbul yetkililerine ulaştırınız.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası mevcut işlem kurallarında yer alan ve Borsa İstanbul
tarafından VİOPFIX API’de uygulanmasına izin verilen emir ve işlem fonksiyonlarının
tamamını veya bir kısmını kendi FixAPI programlarında kullanmayan veya kısmen kullanan
üyelerimizin ileride müşterileri ile aralarında doğabilecek uyuşmazlıklarda hukuki
sorumluluk tamamen ilgili üyemize ait olacaktır.
Bu nedenle üyelerimize, FixAPI ile emirlerini Borsa İstanbul’a iletecekleri müşterilerini bu
konuda bilgilendirmeleri ve müşterileri ile aralarında buna uygun hukuki dayanağı
oluşturmaları tavsiye edilmektedir.
Üye sisteminin hatasız çalışması üyelerimizin sorumluluğundadır.
4
İçindekiler
1
SİSTEM BAĞLANTI TESTLERİ ............................................................................................................ 6
2
SERTİFİKASYON TEST ORTAMI......................................................................................................... 8
3
EMİR İLETİM VE FONKSİYONLARI TESTİ......................................................................................... 10
3.1
TEST ORTAMINDAKİ MEVCUT BİLGİLERİN İNDİRİLMESİ........................................................ 10
3.2
MEVCUT EMİRLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER............................................................................ 11
3.3
YENİ EMİR GİRİŞİ.................................................................................................................... 12
3.4
EMİR DEĞİŞTİRME ................................................................................................................. 16
3.5
SÖZLEŞME SORGUSU............................................................................................................. 20
3.6
İLAVE EMİR GİRİŞLERİ VE GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER............................................................... 21
3.7
EMİR İPTALİ ........................................................................................................................... 24
3.8
EMİR SORGUSU ..................................................................................................................... 26
3.9
POZİSYON SORGUSU ............................................................................................................. 27
3.10
MESAJ İNDİRME..................................................................................................................... 28
5
1 SİSTEM BAĞLANTI TESTLERİ
Lütfen BİAŞ BT-Destek’i (Tel: 212- 298 24 27) arayarak sertifikasyon programına başlamak
istediğinizi belirtiniz. BT-Destek
yetkilisi
onay
verdiği zaman
aşağıdaki
adımları
gerçekleştiriniz.
1. Sisteme bağlı değilken Password alanını boş bırakarak Logon mesajı gönderiniz.
Cevap: Logout mesajında yük bilgilerinin geldiği görülür.
2. BİAŞ tarafından şifreniz Qq123456 olarak ayarlanmıştır. Lütfen yükü gönderilen
GW’lerden yükü az olanı seçiniz ve seçilen GW üzerinden NewPassword alanını
göndermeksizin ve HeartbtInt(108) alanını 60 sn olarak ayarlayarak verilen şifre ile
bağlanınız. Bağlantı aşamasında ResetSeqNumFlag(141)=Y (sıra numarasını sıfırla)
olduğundan emin olunuz.
Cevap: PASSWORD_EXPIRED açıklaması ile Logout mesajı geldiği görülür.
3. BİAŞ tarafından verilen şifre ile Password alanını ve yeni bir şifre ile NewPassword
alanını doldurarak sisteme giriniz.
Cevap: Sisteme Logon mesajı ile girildiği görülür.
4. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın.
Cevap: Logout mesajı ile sistemden çıkıldığı görülür.
5. Yeni şifreniz ile sisteme giriniz.
Cevap: Sisteme Logon mesajı ile girildiği görülür.
6. İşlem yapmadan bekleyerek Heartbeat mesajının size ulaştığını kontrol ediniz.
7. TestRequest mesajı gönderin.
Cevap: Heartbeat mesajı alındığı görülür.
8. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın.
6
Cevap: Logout mesajı ile sistemden çıkıldığı görülür.
9. NewPassword alanını doldurarak şifre değiştirerek Logon mesajı gönderiniz.
Cevap: Sisteme Logon mesajı ile girildiği görülür.
10. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın.
Cevap: Logout mesajı ile sistemden çıkıldığı görülür.
11. Yeni şifre ile sisteme giriniz.
Cevap: Sisteme Logon mesajı ile girildiği görülür.
12. BeginSeqNo = 1 ve EndSeqNo = 1 değerlerini atayarak Resend Request gönderiniz.
Cevap: Yeniden talep edilen mesaj oturum mesajı olduğu için SequenceReset mesajı
geldiği görülür.
13. Mevcuttan daha büyük bir MsgSeqNum (50) değeri girerek sekans resetleme talebi
gönderiniz.
Cevap: MsgSeqNum değerinin verilen değere (50) set edildiği görülür.
14. Logout mesajı göndererek sistemle olan bağlantınızı sonlandırın.
Cevap: Logout mesajı ile sistemden çıkıldığı görülür.
7
2
SERTİFİKASYON TEST ORTAMI
Sertifikasyon programına başlamadan önce sistem, BİAŞ tarafından testler için özel olarak
hazırlanmış duruma getirilecektir. Sertifikasyon programına BİAŞ tarafından aşağıda belirtilen
adımlar girilerek başlanacaktır. Yatırım kuruluşlarının, sertifikasyon sürecine başlamadan
önce BİAŞ tarafından sisteme girilen aşağıda belirtilen senaryolara ait mesajları indirmeleri
gerekmektedir.
Dokümandaki senaryolarda 1 nolu hesap portföy hesabı, 2 nolu hesap global hesap, 3 nolu
hesap müşteri hesabı ve 4 nolu hesap riskli hesap olarak kullanılmıştır. Bu hesaplar,
sertifikasyon test ortamında üyelerimiz için tanımlanacaktır. Üyelerimizin testler sırasında,
söz konusu dört hesabı aşağıdaki adımlarda belirtilen şekilde kullanmaları gerekmektedir.
Sertifikasyon testi için hazırlanan ortam, kurumların teste katıldıkları günün tarihine göre
açılmaktadır. Bu nedenle dokümanda belirtilen emir numaraları (OrderID) kurumların teste
katıldığı tarihi içerecek şekilde değişiklik gösterecektir. Emirlerin sırası hiçbir şekilde
değişmeyecek, yalnızca emir numaralarının başındaki tarihi belirten ilk 8 hane
güncellenecektir.
Account [1]
TimeInForce [59]
OrderType [40]
Side [54]
Price [44]
OrderQty [38]
Market
SegmentID [1300]
Symbol [55]
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
BİAŞ tarafından hazırlanan mesaj adımları:
3
Üyenin 4 numaralı hesabının
risk durumu 3(riskli)’e çekilir.
F_GARAN1214S0 sözleşmesi
durdurulur
Yeni alış emri girilir.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
10
4.5
1
2
S
1
4
Yeni satış emri girilir.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
500
4.6
2
2
S
1
5
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
100
4.65
2
2
S
1
6
Yeni satış emri girilir.
Farklı bir üyeden yeni satış
emri girilir ve 1 nolu emirle
işlem olur.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
10
4.5
2
2
0
1
7
Yeni alış emri girilir ve 2 nolu
emirle işlem olur.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
100
1
1
1
1
8
3 nolu emir değiştirilir.
G
F_COTEGE1214S0
CFAN
100
2
2
0
1
1
2
4
4.65
8
2
S
1
Account [1]
2
TimeInForce [59]
4.6
OrderType [40]
500
Side [54]
CFAN
Price [44]
F_COTEGE1214S0
Symbol [55]
OrderQty [38]
F
Market
SegmentID [1300]
2 nolu emir iptal edilir.
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
9
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
100
4.3
1
2
0
4
12
Riskli olan hesaba emir girilir.
Riskli olan hesabın emri
Takasbank tarafından
reddedilir.
Yeni alış emri girilir.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
150
4.3
1
2
0
1
13
Yeni alış emri girilir.
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
50
4.3
1
2
0
1
D
F_COTEGE1214S0
CFAN
100
4.3
1
2
0
4
F_COTEGE1214S0
CFOZ
10
11
14
15
16
17
18
1 nolu emrin hesap numarası
hatalı işlem düzeltmesiyle 2
olarak düzeltilir.
Riskli olan hesaba emir girilir.
Riskli olan hesabın emri
Takasbank tarafından
onaylanır.
1 nolu işlem iptal edilir.
Üyenin 1 nolu işlem hesabı ile
2 nolu işlem hesabı arasında
özel emir girilerek işleme
dönüştürülür.
3000 4.2
1 ve
2
9
3 EMİR İLETİM VE FONKSİYONLARI TESTİ
Lütfen HeartbtInt süresini 300 olarak ayarlayarak sisteme tekrar bağlanınız..
3.1 TEST ORTAMINDAKİ MEVCUT BİLGİLERİN İNDİRİLMESİ
İşlem sisteminin mevcut durumuna ulaşmak için sistemde oluşan emirler, işlemler ve bilgi
mesajlarını indirmeniz gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda mesajların indirilmesi için gerekli
bilgiler yer almaktadır. Lütfen tablolarda verilen bilgileri dikkate alarak sistemdeki mevcut
emirleri, işlemleri ve bilgi mesajlarını indiriniz. Her bir mesaj girişi sonrasında ”Sonuç”
1
Emir numarası ve
ApplBegSeqNum alanına
0 değeri girerek emir
indirme talebinizi
gönderiniz.
BW
0
1
0
2
İşlem numarası ve
ApplBegSeqNum alanına
0 değeri girerek işlem
indirme talebinizi
gönderiniz.
BW
0
2
0
3
ApplBegSeqNum alanına
0 değeri girerek genel
yayın mesajı indirme
talebinizi gönderiniz.
BW
0
3
0
0
4
Sonuç
TrdMatchID
OrderID
NewsCategory
ApplReqType
ApplReqID
ApplBegSeqNum
MsgType
Senaryo
Sıra No
kolonunda yer alan beklenen mesajın alındığını kontrol ediniz.
ER(Order Long) - 2014092900000001
ER(Order Long) - 2014092900000002
ER(Order Long) - 2014092900000003
ER(Order Long) - 2014092900000005
ER(Order Long) - 2014092900000006
ER(Order Long) - 2014092900000007
ER(Order Long) - 2014092900000008
ER(Order Long) - 2014092900000009
ER(Order Long) - 2014092900000010
ER(Order Long) - 2014092900000011
ER(Order Long) - 2014092900000012
News(EndOfOrder)
ER(Trade) - 2014092900000001
ER(Trade) - 2014092900000005
ER(Trade) - 2014092900000002
ER(Trade) - 2014092900000010
ER(Trade) - 2014092900000011
ER(Trade) - 2014092900000013
ER(Trade) - 2014092900000014
0 News(EndOfTrade)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
.
.
News(Genel Yayın)
News(EndOfBC)
10
3.2 MEVCUT EMİRLERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER
Aşağıdaki tabloda BİAŞ tarafından hazırlanan sertifikasyon ortamındaki mevcut emirlerin
düzeltilmesi ve iptal edilmesi için gerekli bilgiler yer almaktadır. Lütfen tablolarda verilen
OrderID’leri dikkate alarak emir düzeltme veya emir iptali mesajlarını giriniz. Her bir mesaj
3
5
6
7
2014092
OrderID=2014092900000009
9000000
olan emrin miktarını 40
09
F_COTE
adete düşürerek emri
GE1214
değiştiriniz.
G
S0
2014092
9000000
OrderID=2014092900000006
06
F_COTE
olan emrin fiyatını
GE1214
yükselterek emri değiştiriniz. G
S0
OrderID =
2014092
2014092900000008 olan
9000000
emri iptal ediniz.
F 08
OrderID =
2014092
2014092900000016 olan
9000000
emri iptal ediniz.
F 16
40
1 C
4.7
2 C
1
2
SONUÇ
PositionEffect(77)
Side(54)
Price(44)
OrderQty(38)
Symbol (55)
OrderID
SENARYOLAR
MsgType [35]
Sıra No
girişi sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajın alındığını kontrol ediniz.
News
ER(OK)
ER(Order Long) - 2014092900000015
ER(Order Short) - 2014092900000015
ER(Order Short) - 2014092900000009
News
ER(OK)
ER(Order Long) - 2014092900000016
ER(Order Short) - 2014092900000016
ER(Order Short) - 2014092900000006
ER(OK)
ER(Order Short) - 2014092900000008
ER(OK)
ER(Order Short) - 2014092900000016
11
3.3 YENİ EMİR GİRİŞİ
Aşağıdaki tabloda yeni emir girişi için gerekli bilgiler yer almaktadır. Lütfen ClOrdID bazında
tabloda yer alan bilgileri içeren emirleri giriniz. Her bir emir girişi sonrasında sonuç
8
D
F_COTEGE
1 1214S0
CFAN
9
D
F_COTEGE
2 1214S0
CFAN
80
1 1 4
C
10
D
F_COTEGE
3 1214S0
CFAN
70
1 K 3
C
1
11
D
F_COTEGE
4 1214S0
CFAN
250
2 K 3
C
1
D
F_COTEGE
5 1214S0
CFAN
150
1 K 1 4 1
C
1
12
300
1 1 7
C
çiğ
1
çiğ
1
4.5 çiğ
Sonuç
Account [1]
Text [58]
PositionEffect [77]
ExpireDate [432]
SecondaryClOrdID [526]
TriggerPrice [1102]
Side [54]
OrdType [40]
TimeInForce [59]
TriggerType [1100]
TriggerAction [1101]
Price [44]
OrderQty [38]
Market
SegmentID [1300]
Symbol [55]
ClOrdID [11]
MsgType [35]
Sıra No
kolonunda yer alan beklenen mesajın alındığını kontrol ediniz.
ER(Reject) (ERROR: Bu
seans için geçersiz emir
metodu)
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000017
ER(Order Short) 2014092900000017
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000018
ER(Order Short) 2014092900000018
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000019
ER(Order Short) 2014092900000015
ER(Order Short) 2014092900000012
ER(Order Short) 2014092900000019
ER(Trade) 2014092900000015
ER(Trade) 2014092900000019
ER(Trade) 2014092900000012
ER(Trade) 2014092900000019
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000020
12
Sonuç
Account [1]
Text [58]
PositionEffect [77]
ExpireDate [432]
SecondaryClOrdID [526]
TriggerPrice [1102]
Side [54]
OrdType [40]
TimeInForce [59]
TriggerType [1100]
TriggerAction [1101]
Price [44]
OrderQty [38]
Market
SegmentID [1300]
Symbol [55]
ClOrdID [11]
MsgType [35]
Sıra No
D
F_COTEGE
6 1214S0
CFAN
14
D
O_XU030
E0215C92
7 .000S0
EOAN
150
1 1 6 4 1
15
D
O_XU030
E0215C92
8 .000S0
EOAN
200
16
D
O_XU030
E0215C92
9 .000S0
EOAN
17
D
O_XU030
E0215C92
10 .000S0
EOAN
18
D
O_XU030
E0215C92
11 .000S0
EOAN
19
D
F_COTEGE
12 1214S0
CFAN
50
2 1 7
C
20
D
F_COTEGE
13 1214S0
CFAN
2000
2 K 4
C
ER(Reject) (ERROR: Bu
seans için geçersiz emir
1 metodu)
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000026
ER(Order Short) 1 2014092900000026
21
D
F_COTEGE
14 1214S0
CFAN
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000027
22
D
F_COTEGE
15 1214S0
CFAN
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000028
13
150
2 1 6 4 1
20141
230
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000021
4.5
20141
230
1
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000022
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000023
ER(Order Short) 2014092900000023
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000024
ER(Order Short) 2014092900000024
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000025
ER(Order Short) 2014092900000025
C
1
1 K 1
C
1
500
2 K 1
C
1
2000
2 1 4
C
1
C
ER(Reject) (ERROR: Bu
seans için geçersiz emir
1 metodu)
50
500
10
7.89
C
2 1 7
2 K 1 4 1
4.5 1 2 S
4.5
çiğ
13
PositionEffect [77]
ExpireDate [432]
SecondaryClOrdID [526]
TriggerPrice [1102]
Side [54]
OrdType [40]
TimeInForce [59]
TriggerType [1100]
TriggerAction [1101]
OrderQty [38]
Market
SegmentID [1300]
25
D
F_COTEGE
18 1214S0
CFAN
26
D
F_COTEGE
19 1214S0
CFAN
50
4.55 1 2 0
ÇİĞ
C
27
D
F_COTEGE
20 1214S0
CFAN
500
4.6 1 2 3
ÇİĞ
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000032
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000033
ER(Order Short) 1 2014092900000033
28
D
F_COTEGE
21 1214S0
CFAN
C
ER(OK)
ER(Order Long) 2 2014092900000034
29
D
F_COTEGE
22 1214S0
CFAN
100
30
D
F_COTEGE
23 1214S0
CFAN
31
D
F_COTEGE
24 1214S0
CFAN
32
D
F_COTEGE
25 1214S0
CFAN
1000
4.7 2 2 S
C
33
D
F_COTEGE
26 1214S0
CFAN
250
4.9 2 2 3
C
200
100
1000
4.4 1 2 S
4 1
4.5 1 2 6 4 1
4.4
20141
230
4.5
4.6 2 2 S
Sonuç
F_COTEGE
17 1214S0
CFAN
çiğ
Account [1]
D
4.5 1 2 6
20141
230
Text [58]
24
10
Price [44]
F_COTEGE
16 1214S0
CFAN
Symbol [55]
MsgType [35]
D
ClOrdID [11]
Sıra No
23
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000029
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000030
C
ER(OK)
ER(Order Long) 1 2014092900000031
4.65 2 2 6
20141
230
C
25
4.65 2 2 6
20141
230
C
60
4.84 2 2 3
C
ER(OK)
ER(Order Long) 2 2014092900000035
ER(OK)
ER(Order Long) 2 2014092900000036
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000037
ER(Order Short) 2 2014092900000037
ER(OK)
ER(Order Long) 2 2014092900000038
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000039
ER(Order Short) 2 2014092900000039
14
D
35
D
O_XU030
E0215C92
28 .000S0
EOAN
36
D
O_XU030
E0215C92
29 .000S0
EOAN
10
8.99 1 2 S
37
D
O_XU030
E0215C92
30 .000S0
EOAN
250
9.01 2 2 3
38
D
O_XU030
E0215C92
31 .000S0
EOAN
500
9 2 2 6
39
D
O_XU030
E0215C92
32 .000S0
EOAN
500
1 1 S
40
D
41
D
F_GARAN
33 1214S0
FANA
O_XU030
E0215C92
34 .000S0
EOAN
100
1000
100
500
8.98 1 2 S
20141
230
8.99 1 2 6
1 1 6
1 1 2 0
4 1
8.9
Sonuç
C
ER(OK)
ER(Order Long) 3 2014092900000041
C
20141
230
Account [1]
C
ER(OK)
ER(Order Long) 3 2014092900000040
C
20141
230
Text [58]
PositionEffect [77]
ExpireDate [432]
SecondaryClOrdID [526]
TriggerPrice [1102]
Side [54]
OrdType [40]
TimeInForce [59]
TriggerType [1100]
TriggerAction [1101]
Price [44]
OrderQty [38]
Market
SegmentID [1300]
Symbol [55]
ClOrdID [11]
MsgType [35]
Sıra No
34
O_XU030
E0215C92
27 .000S0
EOAN
ER(OK)
ER(Order Long) 3 2014092900000042
ER(OK)
ER(Order Long) 2014092900000043
ER(Order Short) 2 2014092900000043
C
ER(OK)
ER(Order Long) 2 2014092900000044
ER(Reject) (ERROR: Bu
seans ve riskli saklama
hesabı için geçersiz emir
4 metodu)
C
ER(Reject) (ERROR:
Sözleşme işlemleri
1 durduruldu)
C
ER(OK)
ER(Order Long) 4 2014092900000045
C
15
3.4 EMİR DEĞİŞTİRME
Aşağıdaki tabloda emir değişikliklerine ilişkin mesajlar yer almaktadır. Yeni emir girişi
tablosunda yer alan ve ClOrdID bazında sisteme girilen emirler üzerinde değişiklikler
yapılacaktır. Yapılacak değişikliklerin senaryosunu ve tabloda yer alan değişiklik yapılacak
alanları dikkate alarak emir değiştirme mesajlarını giriniz. Her bir emir değişiklik girişi
201409
290000
0029
42
43
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 10
adetlik 4.50 fiyat
seviyesindeki tarihli
alış limit emrini
piyasa emrine
çeviriniz.
(ClOrdID=16)
G
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 150
adetlik şarta bağlı
tarihli satış piyasa
emrinin emir türünü
en iyi fiyatlı emre
çeviriniz.
(ClOrdID=6)
G
F_COTE
GE1214
16 S0
1 1
SONUÇ
PositionEffect(77)
TriggerPrice(1102)
Side(54)
OrderType(40)
TimeInForce(59)
TriggerType (1100)
TriggerAction (1101)
Price(44)
OrderQty(38)
Symbol (55)
OrigClOrdID (41)
OrderID (37)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol ediniz.
ER(OK)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000046
ER(Order Long) - 2014092900000047
ER(Order Long) - 2014092900000048
ER(Order Long) - 2014092900000049
ER(Order Short) - 2014092900000046
ER(Order Short) - 2014092900000030
ER(Order Short) - 2014092900000048
ER(Order Short) - 2014092900000034
ER(Order Short) - 2014092900000020
ER(Order Short) - 2014092900000031
ER(Order Short) - 2014092900000029
ER(Trade) - 2014092900000046
ER(Trade) - 2014092900000034
ER(Trade) - 2014092900000048
C ER(Trade) - 2014092900000034
201409
290000
0021
F_COTE
GE1214
6 S0
2 K
C
ER(OK)
ER(Order Long) – 2014092900000050
ER(Order Short) – 2014092900000050
ER(Order Short) – 2014092900000021
16
45
46
SONUÇ
PositionEffect(77)
TriggerPrice(1102)
Side(54)
OrderType(40)
TimeInForce(59)
TriggerType (1100)
TriggerAction (1101)
Price(44)
OrderQty(38)
Symbol (55)
OrigClOrdID (41)
OrderID (37)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
44
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 200
adetlik 4.4 fiyat
seviyesindeki
seanslık alış limit
emrinin miktarını
150 adete, fiyatını
ise 4.35 seviyesine
çekiniz.
(ClOrdID=17 Bu emir
Sıra No=42 olan
adımda yapılan
işlem sonucunda
aktive olduğu için
2014092900000047
numaralı yeni emir
oluşmuştur. Bu
adımda yapılacak
değişiklik aktivasyon
sonrasında oluşan
2014092900000047
nolu yeni emre
uygulanmalıdır.)
G
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 10
adetlik 4.50 fiyat
seviyesindeki
seanslık alış limit
emrinin fiyatını 4.6
seviyesine
yükseltiniz.
(ClOrdID=15)
G
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 25
adetlik 4.65 fiyat
seviyesindeki tarihli
satış limit emrin
emir türünü Kalanı
İptal Et (KİE) olarak
değiştiriniz.
(ClOrdID=23)
G
201409
290000
0047
F_COTE
GE1214
S0
150
4.35 1
C
201409
290000
0028
F_COTE
GE1214
15 S0
4.6 1
C
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000051
ER(Order Short) – 2014092900000051
ER(Order Short) – 2014092900000047
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000052
ER(Order Short) – 2014092900000052
ER(Order Short) – 2014092900000034
ER(Order Short) – 2014092900000028
ER(Trade) – 2014092900000052
ER(Trade) – 2014092900000034
201409
290000
0036
F_COTE
GE1214
23 S0
2
3
OrderCancelReject (ERROR:
Düzeltilmemesi gereken emir
yöntemleri değiştirildi) C 2014092900000036
17
48
49
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesine
girmiş olduğunuz
1000 adetlik 8.99
fiyat seviyesindeki
tarihli alış limit
emrin fiyatını 9
seviyesine çekiniz.
(ClOrdID=28)
G
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesine
girmiş olduğunuz
1000 adetlik 9 fiyat
seviyesindeki tarihli
alış limit emrini emir
süresini değiştirerek
günlük limit emre
dönüştürünüz.
(ClOrdID=28 Bu
değişiklik Sıra No=48
olan adımda yapılan
işlem sonucunda
oluşan
2014092900000054
nolu yeni emre
uygulanmalıdır.)
G
SONUÇ
PositionEffect(77)
TriggerPrice(1102)
Side(54)
OrderType(40)
TimeInForce(59)
TriggerType (1100)
TriggerAction (1101)
Price(44)
OrderQty(38)
Symbol (55)
OrigClOrdID (41)
OrderID (37)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
47
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesine
girmiş olduğunuz
100 adetlik 8.98
fiyat seviyesindeki
seanslık alış limit
emrinin miktarını 50
adede, fiyatını 8.95
seviyesine çekiniz.
(ClOrdID=27)
G
201409
290000
0040
201409
290000
0041
201409
290000
0054
O_XU03
0E0215
C92.000
27 S0
O_XU03
0E0215
C92.000
28 S0
O_XU03
0E0215
C92.000
S0
50
9 1
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000053
ER(Order Short) – 2014092900000053
C ER(Order Short) – 2014092900000040
ER(OK)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000054
ER(Order Long) – 2014092900000055
ER(Order Long) – 2014092900000056
ER(Order Short) – 2014092900000054
ER(Order Short) – 2014092900000044
ER(Order Short) – 2014092900000055
ER(Order Short) – 2014092900000022
ER(Order Short) – 2014092900000042
ER(Order Short) – 2014092900000041
ER(Trade) – 2014092900000054
C ER(Trade) – 2014092900000044
1
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000057
ER(Order Short) – 2014092900000057
C ER(Order Short) – 2014092900000054
8.95 1
0
18
51
52
SONUÇ
PositionEffect(77)
TriggerPrice(1102)
Side(54)
OrderType(40)
TimeInForce(59)
TriggerType (1100)
TriggerAction (1101)
Price(44)
OrderQty(38)
Symbol (55)
OrigClOrdID (41)
OrderID (37)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
50
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 500
adetlik 4.5
aktivasyon fiyatlı
şarta bağlı, iptale
kadar geçerli (IKG)
en iyi fiyatlı satış
emrinin aktivasyon
fiyatını 4.6
seviyesine
yükseltiniz.
(ClOrdID=14)
G
F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş
olduğunuz 1000
adetlik 4.6 fiyat
seviyesindeki
seanslık satış limit
emrinin fiyatını 4.65
seviyesine, emir
süresini değiştirerek
iptale kadar geçerli
(İKG) limit emre
dönüştürünüz.
(ClOrdID=21)
G
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesine
girmiş olduğunuz 1
fiyatlı 500 adet alış
emrin (kontrolde
bekleyen emir)
fiyatını 1.2’ye
dönüştürünüz
(ClOrdID=34)
G
201409
290000
0027
F_COTE
GE1214
14 S0
2
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000058
ER(Order Short) – 2014092900000058
4 1 4.6 C ER(Order Short) – 2014092900000027
4.65 2
ER(OK)
News(Genel Yayın)
ER(Order Long) – 2014092900000059
ER(Order Short) – 2014092900000059
C ER(Order Short) – 2014092900000034
201409
290000
0034
F_COTE
GE1214
21 S0
1
201409
290000
0045
O_XU03
0E0215
C92.000
34 S0
1.2 1
OrderCancelReject (ERROR: Emir
düzeltilemiyor; emir, açık emir değil) C 2014092900000045
19
3.5
SÖZLEŞME SORGUSU
Aşağıda tabloda sözleşme sorguları yer almaktadır. Belirtilen senaryoları kapsayan, tabloda
yer alan bilgileri içeren sözleşme sorgularını giriniz. Her bir sözleşme sorgusu sonrasında
53
54
55
56
57
58
Tüm zorunlu alanlar girilerek
zorunlu olmayan Symbol ve
Market SegmentID alanları
boş bırakılarak (tüm
pazarlardaki tüm
sözleşmelerin sorgusu için)
sözleşme sorgusu yapınız.
Pazar bilgisi boş bırakılarak
(sözleşmenin 3 pazardaki
bilgisinin gönderilmesi için)
spesifik bir sözleşme için
sözleşme sorgusu yapınız.
Spesifik bir sözleşme için
Pazar bazında sözleşme
sorgusu yapınız.
Spesifik bir Pazar için Symbol
boş bırakılarak (ilgili
pazardaki tüm sözleşmelerin
bilgisinin gönderilmesi için)
sözleşme sorgusu yapınız.
Birbiri ile uyumsuz sözleşme
ve Pazar girerek sözleşme
sorgusu yapınız.
SubscriptionRequestType
değerini 3 giriniz ve
SettlePrice alanına abone
olunuz.
e
CFAN
3
e
DFIL
4
0
5
O_XU030E0
215C92.000
0 S0
7
3
e
Sonuç
VIOP_SubscriptionFlag
[21019]
F_COTEGE1
0 214S0
e
KFAN
VIOP_SubscribedFieldType
[21018}
2
SecurityStatus
SecurityStatus
SecurityStatus
News(EndOfSecurity)
F_COTEGE1
0 214S0
e
VIOP_NoField
TypeEntries [21017]
Symbol [55]
0
SecurityStatus
SecurityStatus
.
.
News(EndOfSecurity)
1
e
Subscription
RequestType [263]
Security
StatusReqID [324]
Market
SegmentID [1300]
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol ediniz.
SecurityStatus
News(EndOfSecurity)
SecurityStatus
SecurityStatus
.
.
News(EndOfSecurity)
BusinessMessageReject
(Security does not belong
to the specified board)
1
730
Y News(EndOfSecurity)
20
3.6 İLAVE EMİR GİRİŞLERİ VE GERÇEKLEŞEN İŞLEMLER
Aşağıdaki tabloda yeni emir girişi için gerekli bilgiler yer almaktadır. ClOrdID bazında
belirtilen senaryoları kapsayan, tabloda yer alan bilgileri içeren emirleri giriniz. Her bir emir
61
62
63
D
F_COTEG
35 E1214S0
D
F_EURUS
36 D1214S0
DFAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 10 adet
ve 4.5 fiyat
seviyesinden
seanslık satış limit
emir girişini yapınız. D
CFAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 10 adet
ve 10 fiyat
seviyesinden
seanslık satış limit
emir girişini yapınız. D
EOAN pazarında
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesini
100 adet ve 8.95
fiyat seviyesinden
günlük satış limit
emir girişini yapınız. D
F_COTEG
37 E1214S0
F_COTEG
38 E1214S0
AAAN
CFAN
DFAN
CFAN
O_XU030
E0215C92
39 .000S0
EOAN
100 4.65
100 4.65
10
10
4.5
SONUÇ
OrdetType(40)
TimeInForce(59)
PositionEffect(77)
Account(1)
Side(54)
Price(44)
OrderQty(38)
MarketSegmentID(1300)
Symbol (55)
60
F_EURUSD1214S0
sözleşmesinin CFAN
pazarında 100 adet
ve 4.65 fiyat
seviyesinden
seanslık satış limit
emir girişini yapınız.
ClOrdID(11)
SENARYOLAR
59
AAAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 100
adet ve 4.65 fiyat
seviyesinden
seanslık satış limit
emir girişini yapınız.
MsgType
Sıra No
girişi sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol ediniz.
2 2 S C
Reject (Value is incorrect (out of
1 range) for this tag)
2 2 S C
BusinessMessageReject (Security
does not belong to the specified
1 board)
2 2 S C
BusinessMessageReject (Security
does not belong to the specified
1 board)
10
2 2 S C
100 8.95
2 2 0 C
ER(Reject) (ERROR:
F_COTEGE1214S0
Sözleşmesinde, emir fiyat marjları
dışındadır: üst limit 5.025, alt limit
2 4.105)
ER(OK)
ER(Order Long) –
2014092900000060
ER(Order Short) –
2014092900000057
ER(Order Short) –
2 2014092900000060
21
SONUÇ
OrdetType(40)
TimeInForce(59)
PositionEffect(77)
Account(1)
Side(54)
Price(44)
OrderQty(38)
MarketSegmentID(1300)
Symbol (55)
ClOrdID(11)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
ER(Trade) – 2014092900000057
ER(Trade) – 2014092900000060
64
65
66
CFAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 200
adet ve emir türünü
iptale kadar geçerli
alış piyasa emri
girişini yapınız.
EOAN pazarında
O_XU030E0215C92.
000S0 sözleşmesini
1000 adet ve günlük
satış piyasa emri
girişini yapınız.
CFAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 100
adet ve 4.7 fiyat
seviyesinden emir
türünü iptale kadar
geçerli alış limit
emrini pozisyon
D
F_COTEG
40 E1214S0
D
O_XU030
E0215C92
41 .000S0
EOAN 1000
D
F_COTEG
42 E1214S0
CFAN
CFAN
200
100
4.7
ER(OK)
ER(Order Long) –
2014092900000061
ER(Order Short) –
2014092900000035
ER(Order Short) –
2014092900000036
ER(Order Short) –
2014092900000061
ER(Order Short) –
2014092900000059
ER(Trade) – 2014092900000061
ER(Trade) – 2014092900000035
ER(Trade) – 2014092900000061
ER(Trade) – 2014092900000036
ER(Trade) – 2014092900000061
1 1 1 C 1 ER(Trade) – 2014092900000059
ER(OK)
ER(Order Long) –
2014092900000062
ER(Order Long) –
2014092900000063
ER(Order Short) –
2014092900000057
ER(Order Short) –
2014092900000056
ER(Order Short) –
2014092900000053
ER(Order Short) –
2014092900000062
ER(Trade) – 2014092900000057
ER(Trade) – 2014092900000062
ER(Trade) – 2014092900000056
ER(Trade) – 2014092900000062
ER(Trade) – 2014092900000053
2 1 0 C 2 ER(Trade) – 2014092900000062
ER(OK)
ER(Order Long) –
2014092900000064
ER(Order Short) –
2014092900000064
ER(Order Short) –
2014092900000059
1 2 1 O 2 ER(Trade) – 2014092900000064
22
67
CFAN pazarında
F_COTEGE1214S0
sözleşmesini 100
adet ve 4.7 fiyat
seviyesinden emir
türünü iptale kadar
geçerli alış limit emri
giriniz.
D

SONUÇ
OrdetType(40)
TimeInForce(59)
PositionEffect(77)
Account(1)
Side(54)
Price(44)
OrderQty(38)
MarketSegmentID(1300)
Symbol (55)
ClOrdID(11)
MsgType
SENARYOLAR
Sıra No
kapatıcı olarak
(PositionEffect =
Open) girişini
yapınız.
ER(Trade) – 2014092900000059
F_COTEG
43 E1214S0
CFAN
100
4.7
1 2 1 C
ER(OK)
ER(Order Long) –
2014092900000065
ER(Order Short) –
2014092900000065
ER(Order Short) –
2014092900000059
ER(Trade) – 2014092900000065
2 ER(Trade) – 2014092900000059
Yukarıdaki emirleri girdikten sonra uzlaşma fiyatı değişen F_COTEGE1214S0 sözleşmesine
ait SecurityStatus mesajının gelmesini bekleyiniz (Uzlaşma fiyatları periyodik olarak
güncellendiği için, emirlerin girilme süresine bağlı olarak SecurityStatus mesajını arada
ilave emirlerin girişi sırasında da alabilirsiniz).
23
3.7 EMİR İPTALİ
Aşağıda tabloda emir girişi yapılmış olan emirlerin iptalleri yer almaktadır. Belirtilen
senaryoları kapsayan, tabloda yer alan bilgileri içeren emir iptallerini giriniz. Her bir emir
iptali girişi sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol
68
69
70
71
CFAN pazarında F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz 50
adetlik 4.55 fiyat seviyesinden
günlük alış limit emri iptal ediniz.
(ClOrdID=19)
EOAN pazarında
O_XU030E0215C92.000S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz
1000 adet ve günlük satış piyasa
emir girişini iptal ediniz.
(ClOrdID=41 Bu emir piyasa emri
olduğu için 2014092900000063 nolu
kalan emir iptal edilmelidir.)
CFAN pazarında F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz 1000
adetlik 4.6 fiyat seviyesindeki
seanslık satış limit emri İptal ediniz.
(ClOrdID=21 Bu iptal işlemi Sıra
No=51 olan adımda yapılan işlem
sonucunda oluşan
2014092900000059 nolu yeni emre
uygulanmalıdır.)
CFAN pazarında F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz 150
adetlik şarta bağlı tarihli piyasa satış
emrini iptal ediniz.
(ClOrdID=6 Bu iptal işlemi Sıra
No=43 olan adımda yapılan işlem
sonucunda oluşan
2014092900000050 nolu yeni emre
uygulanmalıdır.)
SONUÇ
Side
ClOrdID
OrderID
MsgType [35]
SENARYOLAR
Sıra No
ediniz.
2014092900000
032
F
19
1
ER(OK)
News(Sistem Uyarıları)
ER(Order Short) – 2014092900000032
2
ER(OK)
News(Sistem Uyarıları)
ER(Order Short) – 2014092900000063
2
ER(OK)
News(Sistem Uyarıları)
ER(Order Short) – 2014092900000059
2
ER(OK)
News(Sistem Uyarıları)
ER(Order Short) – 2014092900000050
2014092900000
063
F
2014092900000
059
F
2014092900000
050
F
24
73
74
2014092900001000 nolu (sistemde
olmayan bir emir ) alış emrini iptal
ediniz.
2014092900000
028
15
1
OrderCancelReject (ERROR: İptal
edilecek emir bulunamadı) 2014092900000028
2
OrderCancelReject (ERROR: İptal
edilecek emir bulunamadı) 2014092900000037
1
OrderCancelReject (ERROR: Geçersiz
emir numarası)
2014092900000
037
24
2014092900001
000
F
SONUÇ
Side
ClOrdID
OrderID
MsgType [35]
SENARYOLAR
Sıra No
72
CFAN pazarında F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz 10
adetlik 4.5 fiyat seviyesindeki
seanslık limit alış emrini iptal ediniz.
(ClOrdID=15)
F
CFAN pazarında F_COTEGE1214S0
sözleşmesine girmiş olduğunuz 60
adetlik 4.84 fiyat seviyesindeki
kalanı iptal et (KİE) emir türündeki
limit satış emrini iptal ediniz.
(ClOrdID=24)
F
25
3.8 EMİR SORGUSU
Aşağıda tabloda emir girişi yapılmış olan emirlerin sorguları yer almaktadır. Belirtilen
senaryoları kapsayan, tabloda yer alan bilgileri içeren emir sorgularını giriniz. Her bir emir
Sonuç
OrdStatus
ReqID [790]
OrderID [37]
Side [54]
MsgType [35]
SENARYOLAR
Sıra No
sorgusu sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol ediniz.
75
Geçersiz bir OrderID girerek
emir sorgusu yapınız.
H
201409290
1 0001000
1 News(EndOfOrder)
76
Geçerli bir OrderID girerek
emir sorgusu yapınız.
(ClOrdID=6)
H
201409290
2 0000021
ER(Order Long) - 2014092900000021
2 News(EndOfOrder)
77
OrderID =
2014092900000003 girerek
emir sorgusu yapınız.
H
201409290
2 0000003
ER(Order Long) - 2014092900000003
3 News(EndOfOrder)
26
3.9 POZİSYON SORGUSU
Aşağıda tabloda pozisyon sorguları yer almaktadır. Belirtilen senaryoları kapsayan, tabloda
yer alan bilgileri içeren pozisyon sorgularını giriniz. Her bir pozisyon sorgusu sonrasında
78
79
80
81
82
Tüm zorunlu alanlar ve
hesap no girilerek
pozisyon sorgusu
yapınız.
Tüm zorunlu alanlar ve
hesap türü girilerek
(ilgili hesap türüne ait
toplam pozisyon bilgisi
için) pozisyon sorgusu
yapınız.
Tüm zorunlu alanlar ve
üye bilgisi girilerek (ilgili
üyeye ait toplam
pozisyon için) pozisyon
sorgusu yapınız.
Tüm zorunlu alanlar,
hesap ve hesap türü
girilerek (ilgili hesap
türüne ait toplam
pozisyon bilgisi için)
pozisyon sorgusu
yapınız.
Tüm zorunlu alanlar,
hesap türü ve üye bilgisi
girilerek (ilgili üyeye ait
toplam pozisyon bilgisi
için) pozisyon sorgusu
yapınız.
AN
1
AN
14
AN
AN
AN
3
14
1
Sonuç
PartyRole [452]
PartyID [448]
NoPartyIDs
[453]
Symbol [55]
PosReqType
[724]
Account [1]
AccountType
[581]
PosReqID [710]
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
sonuç kolonunda yer alan beklenen mesajların alındığını kontrol ediniz.
1
F_COTEGE1
0 214S0
PositionReport
News(EndOfPosition)
2
F_COTEGE1
0 214S0
PositionReport
News(EndOfPosition)
3
F_COTEGE1
0 214S0
4
O_XU030E0
215C92.000
0 S0
5
O_XU030E0
215C92.000
0 S0
1 <UYE*>
PositionReport
1 News(EndOfPosition)
PositionReport
News(EndOfPosition)
1 <UYE*>
PositionReport
1 News(EndOfPosition)
* Sertifikasyona katılan üyenin/ yazılım kuruluşunun kendi kodunu girmesi beklenmektedir.
27
3.10 MESAJ İNDİRME
Aşağıda tabloda emir, işlem, genel yayın ve sistem uyarısı mesajlarını indirme mesajları yer
almaktadır. Belirtilen senaryoları kapsayan, tabloda yer alan bilgileri içeren indirme
mesajlarını giriniz. Her bir mesaj indirme sonrasında sonuç kolonunda yer alan beklenen
86
Emir numarası ve
ApplBegSeqNum alanına
mevcut en büyük
ApplSeqNum değerinden
daha büyük bir değer
girilerek emir indirme
talebinizi gönderiniz.
İşlem numarası ve
ApplBegSeqNum alanına
mevcut en büyük
ApplSeqNum değerinden
daha büyük bir değer
girilerek İşlem indirme
talebinizi gönderiniz.
ApplBegSeqNum alanına
mevcut en büyük
ApplSeqNum değerinden
daha büyük bir değer
girilerek genel yayın
mesajı indirme talebinizi
gönderiniz.
ApplBegSeqNum alanına
mevcut en büyük
ApplSeqNum değerinden
daha büyük bir değer
girilerek sistem uyarıları
indirme talebinizi
gönderiniz.
87
Başka bir üyeye ait bir
emrin OrderID’si ile emir
indirme talebi gönderiniz. BW
83
84
85
20140
92900
00000
1
Sonuç
TrdMatchID [880]
OrderID [37]
NewsCategory
[1473]
ApplReqType [1347]
ApplReqID [1346]
ApplBegSeqNum
[1182]
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
mesajların alındığını kontrol ediniz.
BW
1000
1
0
BW
1000
2
0
BW
1000
3
0
4
News(EndOfBC)
BW
1000
4
0
5
News(EndOfAlert)
1
5
0
News(EndOfOrder)
1 News(EndOfTrade)
20140
92900
00000
4
BusinessMessageReject
(Unknown ID)
28
89
90
91
BW
NewsCategory alanına 5
değeri (tüm sistem
uyarıları mesajları için)
girilerek
ApplicationMessageRequ
est mesajı gönderiniz.
BW
ApplBegSeqNum alanına
0 ve OrderID alanına ilk
girilen emrin numarası (ilk
emirden sonraki tüm yeni
emirlerin, değişikliklerin
gönderilmesi için)
girilerek bir
ApplicationMessageRequ
est emir indirme mesajı
gönderiniz.
BW
ApplBegSeqNum alanına
0 ve TrdMatchID alanına
ilk oluşan işlemin
numarası (ilk işlemden
sonraki tüm
işlemleringönderilmesi
için) girilerek bir
ApplicationMessageRequ
est işlem indirme mesajı
gönderiniz.
BW
0
6
0
4
0
7
0
5
0
0
8
9
0
0
Sonuç
TrdMatchID [880]
OrderID [37]
NewsCategory
[1473]
ApplReqType [1347]
ApplReqID [1346]
ApplBegSeqNum
[1182]
MsgType [35]
Senaryo
Sıra No
88
NewsCategory alanına 4
değeri (tüm genel yayın
mesajları için) girilerek
ApplicationMessageRequ
est mesajı gönderiniz.
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
News(Genel Yayın)
.
.
.
News(EndOfBC)
News(Sistem Uyarıları)
News(Sistem Uyarıları)
News(Sistem Uyarıları)
.
.
.
News(EndOfAlert)
20140
92900
00000
1
ER(Order Long)
ER (Order Long)
.
.
ER (Order Short)
ER (Order Short)
.
.
News(EndOfOrder)
ER(Trade)
ER(Trade)
.
.
.
1 News(EndOfTrade)
29
TEST SONUCU:
Aracı Kurum Unvanı
Teste Katılan Teknik Yetkili
Teste Katılan Piyasa Yetkilisi
Teste Katılan Borsa Yetkilisi
Genel Değerlendirme
(Bu bölüm Borsa İstanbul A.Ş. yetkilileri
tarafından doldurulacaktır.)
Not: VİOPFIX API Üye Yazılımı Sertifikasyon Programı sürecini başarıyla tamamladığınız takdirde, bu
dokümanının 4. ve 30. sayfalarının ıslak imza ve kaşe, diğer sayfalarının paraf atılarak tarafımıza
iletilmesi beklenmektedir.
30
Download

viopfıx apı üye yazılımı sertifikasyon programı