T.C,
MURATLI KAYMAKAMLIGI
Ilge Emniyet MiidiirliiEii
Sayr
:98537372-75145(92144)t
/fl/12/2014
Konu : Dolandrncrhk
u.,\
Ilgi
:
4\' llJd"v /',T-,'"L
"rw
Tekirda! il Emniyet Miidiirlnlii'niin
sayrh yazrst
,..................
17 I 12/201
0A T t
)
4 tarih ve 2485085 5.262t8/20t4/
t5g
Tekirda! Il Emniyet Miidiirhifii'niin ilgi sayrh yazrsrnda Tekirda! ili ve
ilgelerinde
faaliyet gdsteren firma sahip veya yetkilileri meghul kigilerce
telefonla aranarak, biirokrasinin
ileri gelenleri veya iist ytineticilerinin isim ve unvanlanm kullanmak
suretiyle,(valilikte
atyomm, tekerlekli sandalye arrmr igin balrg yaprlmasr vb.) s6zde
magdur vatandag veya
hayrr kurumlanna yardrm toplama gerekgesiyre dolandrrlmaya galigrldrklan
y.niinde
miiracaatlann oldulu anlagrlmrgtrr.
ilqemizde de bu tiir malduriyetin yaganmamasr igin iiyererinize
konuyla ilgili
bilgilendirme yapmasl benzeri bir olayla kargrlagtrkla'nda,
yardrm tarebinde kigi yaou
kurumla irtibata gegilerek teyidinin ahndrktan sonra
karar verilmesinin uygun olacagr'Ayrrca
qiiphe arz eden durumla kargrlagrldrlrnda
vakit kaybetmeden irgemiz Bmniivet vtiairtilti
inibata gegilmesini;
"
Bilgilerinize rica ederim.
EKi:
l-
ilgi sayrh yazr
(1 sayfa)
DAGITIM
Kaymakamhk Makamrna
Murath OSB MiidtirliiEii
Murath Esnaf ve Sanaii<arlar Odasr
Murath Belediye Bapkanhlr'na
li.tt-
tr"
./'
,a-
€ev s-zog.1 2.17 - 16. oo. 36.7835 1
T.C.
TEKIRDAd VALiLICI
il Emniyet Mudltrlufu
Sayr
:
24850855.2621
8
tTnz/2014
n0l4tl58
Konu : Doiandrncthk
gdsteren firma sahip veya yetkilileri meghul kigilerce
telefonla aranarak, btlrokrasinin ileri gelenleri veya iist ydneticilerinin isim ve unvanlanm kullanmak
suretiyle, sdzde maldur vatandB$ veya hayu kurumtanna yardrm toplama gerekgesiyle dolandrrlrnaya
gahgrldrklan yOntlnde mllracaatlar gelrnektedir.
ilimiz merkez ve ilgelerinde faaliyet
llgeniz Ticaret ve Sanayi Odalan, OSB Y0netimleri, esnaf odalan gibi meslek birbklerinin
bilgilendirilerek Oyelerine ydnelik yaprlabilecek bu tih dolandrncrhk girigimlerire itibar edilmemesi,
rcgebb0s olmasr halinde konuyu Mudllrlilklerinide paylagmalan gerektifinin hattrlalrlmasrnr rica
ederim.
€l . ,_1
SAhIDAG \
Stlleyman
I
DAGITI M
Il Emniyet Mudiiril a. I
Emniyet Mud& Yardrmolsr
2. Surrf Emniyet MtidUrUl
:
Ttlrn I19e Emniyet Mildilrt0klerine
T
def on: ( U)82\26 t2094- 5 5, 52
Faks; (02t2) 262 | E 55
Download

Emniyet Genel Müdürlüğünden Dolandırıcılık Hakkında Bilgilendirme