2 9 .0 9 .2 0 1 4 T A R İH L İ Y E R L E Ş E N K A M U D IŞ I A S E L İS T E S İ
A İL E S A Ğ L IĞ I M E R K E Z İ
S .N O
A H B KO DU
İLÇ E
Y E R L E Ş İM
A İL E H E K İM İ
1
A K Ç A K A L E E K İN Y A Z I A S M
2
H A R R A N KO YU N LU C A A SM
6 3 .0 6 .0 1 3
A İL E H E K İM İ
İL E T İŞ İM
T İP İ
6 3 .0 1 .0 2 4
A KÇ A KA LE
KÖ Y
HARRAN
KÖ Y
H A V V A OO ZEL
Y E R LE Ş T İ
Y U S U F G Ö LP IN A R
Y E R LE Ş T İ
E R G İN Ö Z G EN
Y ER LEŞTİ
3
H A RRA N M EYD A N KA PI ASM
6 3 0 6 .0 1 4
HARRAN
KÖ Y
4
HARRAN PARAPARA
6 3 .0 6 .0 1 6
HARRAN
KÖ Y
5
H A R R A N D E M İR L İ A S M
6 3 .0 6 .0 1 1
HARRAN
KÖ Y
6
B O Z O V A K O Ç H İS A R A S M
6 3 .0 3 .0 0 9
BOZOVA
KÖY
7
B O Z O V A Ş A N L IA V Ş A R A S M
6 3 0 3 .0 1 0
BOZOVA
KÖ Y
8
S İV E R E K E R K O N A Ğ I A S M
6 3 0 8 .0 4 3
S İV E R E K
KÖ Y
E S R A D E M İR C İ
Y E R L E Ş M E D İ(L ÎSE -İlan m etni 7.m ad d esi b ben d in e göre evrak kayıt g ın ş num arası 2 2 /09/2014 tarih ve 26416)
■«
S İV E R E K K A
6 3 .G & 0 5 4
S İV E R E K
KÖ Y
A H M ET 6Ü Z ELA KÇ A KA YA
Y E R L E Ş T İ ( L Î S A N S - İ la n m e t n i 7 .m a d d e s i b b e n d i n e g ö r e e v r a k k a y ıt g ir iş n u m a r a s ı 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 t a r ih v e 2 6 3 7 9 )
■■
■
10
S İV E R E K H A M A M Ö R E N A S M
6 3 .0 8 .0 6 1
S İV E R E K
KÖ Y
S O N G Ü L S E Y F IO Ğ L U
Y’E R L E Ş T İ ( L İ S E - İ l a n m e t n i 7 , m a d d e s i b b e n d i n e g ö r e e v r a k k a y ı t g i r i ş n u m a r a s ı 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 t a r i h v e 2 6 3 9 2 )
11
S İV E R E K K A R A B A H Ç E A S M
6 3 ,0 8 .0 6 3
S İV E R E K
KÖY
ŞEV K ET KO RM AZ
Y E R 1 , K Ş T İ ( L İ S E - Î la n m e t n i 7 . m a d d e s i b b e n d i n e g ö r e e v r a k k a y ı t g i r i ş n u m a r a s ı 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 t a r i h v e 2 6 3 8 1 )
12
S İV E R E K 4 N O L U A S M
6 3 .0 8 .0 1 9
S İV E R E K
5 E L M A Ç E T İN E R
V K R I> E Ş T İ(L İS E -Ila n m e t n i 7 .m a d d e s i b b e n d in e g ö r e e v r a k k a y ıt g ir iş n u m a r a s ı 1 9 /0 9 /2 0 1 4 t a r ih v e 2 6 3 8 0 )
13
S İV E R E K S N O L O A S M
6 3 .0 8 .0 6 2
S İV E R E K
İL Ç E M E R K E Z İ
İL Ç E M ER K E Z İ
E SA T SO RG U N
YERLEŞM ED İ
Ç i"
■
14
S İV E R E K 1 N O L U A S M
6 3 .0 8 ,0 6 4
S İV E R E K
15
C E Y L A N P IN A R 2 N O L U A S M
6 3 .0 4 .0 0 8
C EY L A N P IN A R İLÇ E M ER K E Z İ
16
C E Y L A N P IN A R 1 N O L U A S M
6 3 .0 4 .0 0 1
C EY LA N P IN A R İL Ç E M E R K E Z İ
17
C E Y L A N P IN A R 3 N O L U A S M
6 3 .0 4 .0 1 6
C EY LA N P IN A R İL Ç E M E R K E Z İ
18
V İR A N Ş E H İR Y A B A N A S M
6 3 .1 0 .0 4 8
V İR A N Ş E H İR
KÖ Y
İL Ç E M E R K E Z İ
19
V İR A N Ş E H İR 2 N O L U A S M
6 3 .1 0 .0 1 3
V İR A N Ş E H İR
20
V İR A N Ş E H İR 4 N O L U A S M
6 3 .1 0 .0 2 8
V İR A N Ş E H İR
İLÇ E M E R K E Z İ
21
V İR A N Ş E H İR U S LU C A A S M
6 3 .1 0 .0 2 6
V İR A N Ş E H İR
İL Ç E M E R K E Z İ
22
V İR A N Ş E H İR 2 N O L U A S M
6 3 .1 0 .0 4 9
V İR A N Ş E H İR
İL Ç E M ER K E Z İ
23
V İR A N Ş E H İR 5 N O L U A S M
6 3 .1 0 .0 3 5
V İR A N Ş E H İR
İL Ç E M ER K E Z İ
24
B İR E C İK K A R Ş IY A K A C U M A Ğ Ö K O O Ğ A N A S M
6 3 .0 2 .0 1 2
B İR E C İK
İL Ç E M ER K E Z İ
25
B İR E C İK K U R A L A S M
G 3 .0 2 .0 2 3
B İR E C İK
KÖ Y
K Ü B R A F E N E R -B İR İM D E D O K T O R O L M A D IĞ I İÇ İN B A Ş V U R U D E Ğ E R L E N D İR İL E M E M İŞ T İR .
26
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 0 1 N O LU H A R R A N K A P I A S M
6 3 .1 1 .0 1 0
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
V EYSELA LTU N D A Ğ
YERLEŞM ED İ
27
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 0 1 N O L U H A R R A N K A P I A S M
6 3 .1 1 .0 0 3
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇE
FA TM A AÇAR
YERLEŞM ED İ
28
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 7 N O LU G Ü L S Ü M Ç A V U Ş A S M
6 3 .1 1 .0 3 1
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
29
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 0 1 N O LU H A R R A N K A P I A S M
6 3 1 1 .0 0 8
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
30
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 1 1 N O LU H A Y A T İ H A R R A N ! A S M
6 3 .1 1 ,0 5 9
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İL Ç E
31
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 0 2 N O L U U L E IN D IR A S M
6 3 .1 1 .0 1 1
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
32
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 0 3 N O LU C EZ A E V İ A S M
6 3 .1 1 .0 1 4
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
33
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 2 4 N O LU D E R V İŞ H O C A A SM
G 3 .13 .Q 1 8
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
34
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 6 N O LU T O K İ A S M
6 3 .1 1 .0 2 4
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
35
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 7 N O L U G Ü L S Ü M Ç A V U Ş A S M
6 3 .1 1 .0 3 3
E Y Y Ü B İY E
36
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 8 N O L U N İH A T D E M IR E L L İ A S M
6 3 .1 1 .0 4 1
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
37
Ş A N L IU R fA E Y Y Ü B İY E 23 N O L U Y E N İC E A S M
6 3 .1 1 .0 4 5
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
38
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 9 N O LU B A Y R A K T A R A S M
6 3 .1 1 .0 4 8
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
39
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 1 1 N O LU H A Y A T İ H A R R A N ! A S M
6 3 .1 1 .0 5 8
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İL Ç E
40
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B .v ; m NO J
6 3 .1 L 0 8 2
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
41
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 1 6 N O LU K A R A A L İA 5 M
6 3 .1 1 .0 8 5
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
42
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 17 N O LU K E Ç İK IR A N A SM
6 3 .1 3 .0 8 7
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
43
Ş A N L IU R F A E Y Y Ü B İY E 1 9 N O LU U Ğ U R L U A S M
6 3 .1 1 .0 9 2
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
44
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 2 0 N O LU Y A R D IM C I A S M
6 3 .1 1 .1 0 1
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
45
Ş A N U U R F A E Y Y Ü B İY E 2 4 N O L U D E R V İŞ H O C A A S M
6 3 .1 1 .1 0 2
E Y Y Ü B İY E
M E R K E Z İLÇ E
46
Ş A N L IU R F A H A L İL lY E 0 3 N O L U B E Y K A P IS I A S M
6 3 .1 3 .0 0 9
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇ E
4 1 Ş A N L IU R F A H A Lİ Ll Y E 0 3 N O LU B E Y K A P IS I A S M
6 3 .1 3 .0 1 0
H A L İL İY E
M E R K E Z İL Ç E
M EH M E T YÜ KSEL
M U T A B A K A T F O R M U E K S İK O L D U Ğ U İÇ İN B A Ş V U R U D E Ğ E R L E N B lR İ t İ M l M İ Ş T İ R .
kARAAl
A 'M
48
Ş A N U U R F A H A L İL İY E 8 N O LU A H M E T Y E S E V I A S M
6 3 13 036
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇ E
49
Ş A N U U R F A H A L İL İY E 0 3 N O LU B E Y K A P IS I A S M
6 3 .1 3 .0 1 2
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇ E
Ş A N U U R F A H A L İL İY E .15 N O LU HIZ M A LI A S M
6 3 .1 3 .0 7 2
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇE
Ş A N L IU R F A H A L İL İY E 1 8 N O LU H A M İD İY E A S M
6 3 .1 3 .0 8 4
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇE
: :
Ş A N U U R F A H A L İL İY E
6 3 .1 3 .0 8 6
H A LİL İY E
M E R K E Z İLÇ E
53
Ş A N L IU R F A H A L İL İY E H A V Ş A N LI A S M
6 3 .1 3 .0 9 1
H A LİL İY E
M E R K E Z İLÇE
54
Ş A N L IU R F A H A L İL İY E 2 2 N O LU K A L E C İK A S M
6 3 .1 3 .0 9 5
H A LİL İY E
M E R K E Z İLÇ E
55
Ş A N L IU R F A H A L İL İY E 2 2 N O LU K A L E C İK A S M
6 3 .1 3 .0 9 6
H A LİL İY E
M E R K E Z İL Ç E
56
Ş A N L IU R F A H A L İL İY E 2 4 N O LU K O N U K lU A S M
6 3 .1 3 .1 0 1
H A LİL İY E
M E R K E Z İLÇ E
57
Ş A N U U R F A H A L İL İY E 2 5 N O L U P A R M A K K A P I A S M
6 3 .1 3 .1 0 3
H A L İL İY E
M E R K E Z İLÇE
58
Ş A N L IU R F A K A R A K Ö P R Ü S N O LU N A R L ID E R E N O L U |A S M
6 3 1 2 .0 2 0
KARAKÖ PRÜ
M E R K E Z İLÇE
:
1 8 N O L U H A M İD İY E A S M
|
/
1
]
Download

Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Elemanı Eylül 2014 Yerleşen