T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KÜTAHYA İLİ, MERKEZ İLÇE
ÇAMLICA TABİAT PARKI
YANGIN EYLEM PLANI
2014
İÇİNDEKİLER
A. ÇAMLICA TABİAT PARKI SAHASININ GENEL ÖZELLİKLERİ………………………….1
A.1. Tabiat Parkı Sahası Hakkında Genel Bilgiler……………………………………………...1
A.2. Tabiat Parkı Sahasının Koordinatları………..…………………………………………….1
A.3. Sahanın Genel Tanımı……………………………………………………………………….2
A.4. Saha İçerisindeki ve Yakınındaki Yerleşim Yerleri……………………………….........….3
A.5. Sahanın İklimi………………………………………………………………………………..3
B. ÇAMLICA TABİAT PARKI’NIN YANGIN EYLEM PLANI VERİLERİ..………………..6
B.1. Sahanın Yangın Riskine Hassasiyet Derecesi..……………………………………………....6
B.2. Sahada ve Yakın Çevresinde Çıkmış Önceki Yıl Yangınları ve Nedenleri……………….7
B.3.Yangın Bölgesinde Koruma Altına Alınan Türler………………………………...................7
B.4. Yangın Çıkmadan Önce Tabiat Parkı’nda yapılacak işlemler…………………………......8
B.5. Sahada Yangın Çıkması Durumunda Aranacak Birimlerin Öncelikli Sıraları ve Telefon
Numaraları………………………………………………………………………………………........8
B.6. Saha İçerisindeki Su Kaynakları ve Koordinatları…………………………….....................8
B.7.Sahaya Ulaşım Kolaylığı (Yol ağı ve yolların durumu) ...………………………...................9
B.8.Yangının
Yerleşim
Yerlerini
Tehdit
Etmesi
Durumunda
Tahliye
Planı………………………….................................................................................................................9
B.9.Yangında Kullanılmak Üzere Hazır Bulundurulacak Malzemeler ve Kimler Tarafından
Temin Edileceği ……………...............................................................................................................9
B.10. Yangın Sonrası Yapılacak Uygulamalar……….…………………………….....................10
KAYNAKLAR……………………………………………………………………...13
i
ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1. Kütahya İli Rüzgar Gülü……………………………………………………..5
TABLO LİSTESİ
Tablo 1. Çamlıca Tabiat Parkı’nın Koordinatları……………………………………....1
Tablo 2. Aylara göre İlimize ait Yağış Tür ve Değerleri…………...................................4
Tablo 3. Rasatlara göre tespit edilen Rüzgar değerleri.………………………….………5
Tablo 4. En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü ve Hızı………………………………….………5
Tablo 5. Fırtınalı Günler Sayısı……………….………………………………….……...6
Tablo 6. Çamlıca Orman Yangınlarıyla Mücadele Su Kaynakları ve Koordinatları……8
Tablo 7. DKMP Şube Araçlarının Plakaları, Şoförlerin ve ilgili Personellerin irtibat
numaraları………………………………………………………………………………10
ii
FOTOĞRAF LİSTESİ
Foto 1. Çamlıca Tabiat Parkı…………………………………………………………....3
HARİTALAR LİSTESİ
Harita 1. Çamlıca Tabiat Parkı’nın Uydu Görüntüsü ..………………………………....2
Harita 2. Yangın Risk Haritası…………………………………………………………...7
Harita 3. Yangınla Mücadele Su Kaynakları Uydu Görüntüsü.…………………………9
EKLER
EK-1 Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı
iii
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
A.
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ÇAMLICA TABİAT PARKI SAHASI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ:
A.1. Tabiat Parkı Sahası Hakkında Genel Bilgiler:
Sahanın Adı : Çamlıca Tabiat Parkı
Bölge Müdürlüğü: Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü
İl Şube Müdürlüğü: Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü
Şefliği : Merkez İşletme Şefliği
A.2. Tabiat Parkı Sahası’nın Koordinatları :
Sahaya ait koordinatlar Tablo 1’de, sahanın uydu görüntüsü ise Harita 1’de verilmiştir.
Y
X
Y
X
Y
X
1 750716.000
4369464.000
16 750620.000
4368726.000
31 751032.000
4369020.000
2 750668.000
4369427.000
17 750649.000
4368653.000
32 751067.000
4369083.000
3 750653.000
4369366.000
18 750657.000
4368586.000
33 751109.000
4369094.000
4 750746.000
4369296.000
19 750790.000
4368584.000
34 751132.000
4369114.000
5 750774.000
4369283.000
20 750805.000
4368613.000
35 751202.000
4369119.000
6 750786.000
4369236.000
21 750821.000
4368630.000
36 751202.000
4369150.000
7 750713.000
4369181.000
22 750852.000
4368637.000
37 751180.000
4369178.000
8 750687.000
4369139.000
23 750893.000
4368700.000
38 751167.000
4369226.000
9 750626.000
4369077.000
24 750921.000
4368742.000
39 751166.000
4369262.000
10 750528.000
4369004.000
25 750990.000
4368801.000
40 751176.000
4369313.000
11 750527.000
4368960.000
26 751014.000
4368846.000
41 751174.000
4369338.000
12 750529.000
4368861.000
27 750977.000
4368860.000
42 751145.000
4369367.000
13 750528.000
4368823.000
28 750969.000
4368872.000
43 751031.000
4369402.000
14 750550.000
4368761.000
29 751019.000
4368909.000
44 750960.000
4369400.000
15 750591.000
4368780.000
30 751031.000
4368968.000
45 750751.000
4369469.000
Tablo 1. Çamlıca Tabiat Parkı’nın koordinatları
1
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 1: Çamlıca Tabiat Parkı’nın Uydu Görüntüsü (www.ormansu.gov.tr.-E-Hizmetler-GeoData)
A.3. Sahanın Genel Tanımı: Kütahya ili Merkez ilçesinde bulunan Çamlıca Tabiat Parkı,
Kütahya iline 7 km.uzaklıktadır. Kütahya, Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alır.
İç Anadolu Bölgesi ile denize kıyısı olan Ege Bölümü arasında geçiş alanıdır. Kütahya,
kuzeyinde Bursa, kuzeydoğusunda Bilecik, doğusunda Eskişehir ve Afyon, güneyinde Uşak,
batısında Manisa ve Balıkesir illeriyle çevrilidir. Planlama alanının toplam büyüklüğü 35 ha.dır.
Planlama alanı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından yayınlanan
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 2. derece deprem bölgesi kuşağında yer almaktadır.
( Çamlıca Tabiat Parkı, Gelişme Planı, Kent Planlama Ofisi, 2012)
2
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Foto 1. Çamlıca Tabiat Parkı
A.4. Saha İçerisindeki ve Yakınındaki Yerleşim Yerleri:
Çamlıca Tabiat Parkı; Kütahya İline 7 km., Okçu ve Göveççi mahallelerine 500 m.
Uzaklıktadır.
A.5. Sahanın İklimi : Kütahya İli deniz seviyesinden 930 m. yüksekliktedir. Kütahya'nın
iklimi Ege, Marmara ve İç Anadolu arasında "geçiş iklimi" özelliğini gösterir. İkliminde her üç
iklim tipinin özelliklerini görmek mümkündür. Sıcaklık şartları daha çok İç Anadolu’nun
karasal iklim şartlarını andırmakta ise de step ikliminin dışında kalır. Kurak iklim ile nemli
iklim arasındaki "geçiş iklimi" tipine girer. Kütahya'da ortalama sıcaklık ölçümleri aylara göre
değişir. Yıllık ortalaması 10,6 oC 'dir. Yüksekliği 1.000 m.’nin altında olan ovalar Kütahya'nın
en ılıman yerleridir. Buralardan yaylalara ve dağlık kesime doğru girdikçe sıcaklık yavaş ve
düzenli bir biçimde azalma gösterir. Yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 34.4 (oC) ile ağustus
ayında en düşük ortalama sıcaklık ise -10.6 (oC) ile ocak ayında gerçekleşmektedir. Kütahya'da
yıllık ortalama yağış miktarı 568 mm'yi bulur. Ancak bu değer bazı yerlerde azalırken bazı
yerlerde ortalamanın üzerine çıkar. İlin genelinde yağışlar 400 ile 1.100 mm arasında değişir.
Farklılığın en önemli nedeni yükseklik farklarıdır. En yağışlı ay Aralık, en kurak ay
Ağustos’tur. Eylül ile birlikte yağışlar artmaya başlar ve en yüksek seviyeye Aralık ve Ocak
3
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ayında erişir. Yağışların % 38,8 kış mevsiminde, % 29,4 ilk baharda, % 19,3 sonbaharda, %
12,5 yaz aylarında görülür.
Kütahya'nın rakımının yüksek oluşu ve kış sıcaklık değerlerinin düşük oluşu kar
yağışlarını olağan getirmektedir. İlimizde 19 gün kar yağışlı geçer. Kar yağışı en çok Ocak,
Şubat ve Mart aylarında görülür. İlin karla örtülü olduğu günler ortalaması 31 gündür.
Tablo 2. Aylara Göre İlimize Ait Yağış Tür ve Değerleri
Ort. Kar Yağışlı Günler 7
Sayısı
Ort. Kar Örtülü Günler
Sayısı
Aylık Maksimum Kar
Kalınlığı (Cm)
Aylık Donlu Günler
Sayısı
4
6
5
7
6
18
29
21
17
14
12
1
Ortalama Dolu Yağan
Günler Sayısı
1
8
Aralık
9
Ort.Sisli Günler Sayısı
Ort. Kırağılı Günler
Sayısı
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Elemanlar
Şubat
Meteorolojik
4
6
1
1
12
8
18
7
11
6
1
Kaynak:Kütahya İl Meteoroloji Müdürlüğü
Genelde Kütahya' da hakim rüzgar yönü kuzeydir. Yıldız adı verilen kuzey rüzgarı her
yıl ortalama 2944 kez görülür. Bunu karayel (kuzeybatı) izler. Daha sonra lodos (güneybatı)
rüzgarı görülür. Ortalama rüzgar hızı 1,5 m/s' dir. Ölçülen en yüksek rüzgar hızı 22,7 m/s ile
karayele aittir.
4
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 3. Rasatlara Göre Tespit Edilen Rüzgar Değerleri
Yıllık
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Ocak
Meteorolojik Elemanlar
Şubat
Aylar
1.7 2.1 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 1.4 1.4 1.3 1.3 1.5 1.7
Ortalama rüzgar hızı m/s
Kaynak : Kütahya İl Meteoroloji Müdürlüğü
Tablo 4. En Hızlı Esen Rüzgarın Yönü ve Hızı
Rüzgarın hızı m/s
15.0
S
S
18.1
12.4
14.2
14.6
Kaynak:Kütahya İl Meteoroloji Müdürlüğü
K Ü T A H Y A İL İ R Ü Z G A R G Ü L Ü
N
NNW
NW
W NW
W
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
NNE
NE
ENE
E
W SW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 1. Kütahya İli Rüzgâr Gülü
5
W
13.8
N
9.9
N SSW
13.6
15.4
SSE
15.8
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
SSE
Temmuz
NW
Haziran
Mayıs
SE
Nisan
Rüzgarın yönü
Mart
elemanlar
Şubat
Ocak
Meteorolojik
S
13.0
S
11.1
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Tablo 5. Fırtınalı Günler Sayısı
Yıllık
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
1,0
Haziran
Nisan
2,0
Mayıs
Mart
Şubat
Ocak
Aylar
Meteorolojik Elemanlar
Ortalama Fırtınalı Gün Sayısı
3,0
Rüz.Hızı (17,2 m/s)
Ortalama Kuvvetli. Rüz. Gün Sayısı
1,0
8,0 13,0 8,0
5,0
8,0
3,0
6,0
6,0
2,0
3,0
1,0 64,0
(Rüzgar Hızı; 10.8 – 17.1 m/s)
Kaynak:Kütahya İl Meteoroloji Müdürlüğü
B. ÇAMLICA TABİAT PARKI’NIN YANGIN EYLEM PLANI VERİLERİ
B.1.Sahanın Yangın Riskine Hassasiyet Derecesi: Çamlıca Tabiat Parkı, 2. derece yangına
hassas bölgede bulunmaktadır.
6
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 2: Yangın Risk Haritası
B.2. Sahada ve Yakın Çevresinde Çıkmış Önceki Yıl Yangınları ve Nedenleri: 2013
yılında sahada ve yakın çevresinde çıkmış yangın yoktur.
B.3. Yangın Bölgesinde Koruma Altına Alınan Türler: Çamlıca Tabiat Parkında bitki örtüsü
80-100 yaşlarında karaçam (Pinus nigra) ağaçları ile kaplıdır. Bu asırlık ağaçların alt tabakaları,
piknik yapılan yerlerde tamamen açıklık iken piknik yapılmayan ücra yerlerde ve eğimin
yüksek olduğu yerlerde bu ağaçların tohumlarından gelen gençlik toprağı kaplamıştır. Alt
katmanda bu karaçam gençliği ile beraber Pinar ( Cistus sp.) bulunmaktadır. Yoğun orman
dokusu ve konumu itibariyle aynı zamanda rekreasyonel kullanımlara açık bir alandır. Doğal
kaynak değerleri ile ziyaretçi kullanımları açısından potansiyel oluşturan tabiat parkı önemli bir
peyzaj kaynak değerine sahiptir.
7
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
B.4. Yangın Çıkmadan Önce Tabiat Parkı’nda Yapılacak İşlemler:
Orman İşletme Müdürlüğünce Ormana hassas köylerde yangına karşı bilinçlendirme
toplantıları yapılmaktadır. Yol kenarları sıklık bakımları yapılmakta, yol şevleri greyderle
temizlenmektedir. Bu alan içerisinde D.Ü.H.E ile elektrik hattı altında risk oluşturan ağaçlar
temizlenmiştir. Ayrıca her yangın sezonu başında orman yangınlarının önlenmesi amacıyla anız
ve her türlü bitki örtüsünün yasaklanması ile diğer tertip ve tedbirler hakkında il valisinin
başkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan yangınla mücadele
komisyonu tarafından eylem planının eki kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır. (EK-1)
B.5. Sahada Yangın Çıkması Durumunda Aranacak Birimlerin Öncelik Sıraları ve
Telefon Numaraları:
Sahada çıkacak yangına ilk müdahale edecek ekip; Çamlıca Yangın Ekibi olup irtibat numarası;
Şoför: Selahattin DİLBİR Tel: 0536 668 3643’dır.
ALO YANGIN İHBAR HATTI:177
Kütahya İşletme Müdürlüğü: 0274 231 3340
Kütahya Orman İşletme Şefi Mustafa KAVAK : 0505 917 1080
Kütahya Orman İşletme Müdürü: Savaş ÜNLE: 0505 371 0070
B.6. Saha İçerisindeki Su Kaynakları ve K o o r d i n a t l a r ı :
Çamlıca Tabiat Parkı’nda olası bir yangın esnasında en yakın yangınla mücadele su
kaynakları ve koordinatları Tablo 6’da, uydu görüntüsü ise Harita 3’de verilmiştir.
Tablo 6. Çamlıca Orman Yangınlarıyla Mücadele Su Kaynakları ve Koordinatları
İŞLETMESİ
KÜTAHYA
ŞEFLİĞİ
MERKEZ
KONUŞLANMA YERİ
ÇAMLICA DEPO
8
COĞ.
COĞ.
KOORDİNATLARI
KOORDİNATLARI
K:39 28 22
D:29 51 48
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Harita 3: Yangınla Mücadele Su Kaynakları Uydu Görüntüsü
B.7. Sahaya Ulaşım Kolaylığı (Yol Ağı ve yolların durumu) : Çamlıca Tabiat
Parkı’na giden asfalt yol mevcuttur.
B.8. Yangının Yerleşim Yerlerini Tehdit Etmesi durumunda Tahliye Planı: Orman
yangınlarının yerleşim alanlarını tehdit etmesi halinde, tehdit altındaki halkın toplanma,
gönderme, yerleştirme, ikmal ve iaşe, emniyet, sağlık, ulaştırma ve haberleşme işlerini
yürütmek üzere başta Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlar
ivedi olarak bilgilendirilecektir.
B.9. Yangında Kullanılmak Üzere Hazır Bulundurulacak Malzemeler ve Kimler
Tarafından Temin edileceği: Sahada çıkacak yangınlara müdahale amacıyla Merkez
İşletme Şefliği bünyesinde bulunan 3 arazöz, 2 su tankı ve 1 dozer devreye girecektir.
Yangında kullanılacak yön ve ikaz levhaları Merkez Orman İşletme Şefliği’nce gerekli
yerlere yerleştirilecektir.
OGM ile DKMPGM arasında imzalanan Korunan Alanlardaki Uygulamalara İlişkin Protokol
gereğince ;
“DKMPGM
tarafından özellikle orman yangınına hassas bölgelerdeki korunan
alanlarda ziyaretçilerin dikkatli olmasını sağlayacak bilgilendirme tabelaları tesis edilir.
9
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Yangın sezonunda ziyaretçilerin DKMPGM tarafından belirlenecek tur güzergahları
veya günübirlik kullanım alanları dışında korunan alana giriş çıkışları yasaklanır ve kontrolü
DKMPGM
tarafından
sağlanır.
“hükümleri
bulunmaktadır.
Sözkonusu
hükümler
doğrultusunda DKMP İl Şube Müdürlüğü sahada gerekli yerlere bilgilendirme tabelaları
asacak ve yangın sezonunda tur güzergahları ve günübirlik kullanım alanları dışında alana giriş
çıkışların kontrolünü sağlayacaktır.
Sahada çıkan yangında DKMP İl Şube Müdürü, sahadan sorumlu mühendis ve orman
muhafaza memuru ilk müdahale ekibinde yer alacaktır. Gerektiği taktirde Şube Müdürlüğü’nün
tüm personeli ve araçları yangın müdahale ekibine katılacaktır. Yangın esnasında sahaya
gidecek araçların plakaları, şoför ve ilgili personellerin irtibat numaraları Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 7. DKMP Şube araçlarının plakaları, şoförlerin ve ilgili personellerin irtibat numaraları
SIRA NO
ARAÇ PLAKA NO
ŞOFÖR ADI
İRTİBAT
NUMARASI
1
43 RV 376
Talip Kurt
0 541 258 30 55
2
43 AU 470
Muharrem OKÇU
0 535 462 42 21
3
43 AU 534
Eyüp TOSUN
0 532 427 89 16
4
43 HV 794
Zafer AKSU
0 534 016 57 30
DKMP Kütahya Şube Müdürü-İsmail LAFCIOĞLU- 0 535 655 95 88
DKMP Kütahya Şube Orman Mühendisi-Bünyamin ŞİŞMAN-0 532 674 52 45
Yangın
esnasında DKMP Kütahya Şube ve DKMP V. Bölge Müdürlüğü’nden müdahale
edecek araçlar ihale usulü ile temin edilmekte olup, yılın belli zamanlarında ihale sonucunda
araç plakaları değişebilmektedir.
B.10. Yangın Sonrası Yapılacak Uygulamalar:
OGM ile DKMPGM arasında imzalanan Korunan Alanlardaki Uygulamalara İlişkin Protokol
gereğince ;
-
Sahadaki zarar gören ağaçların Olağan üstü hasılat etası raporu Kütahya Orman Bölge
Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenir.
Korunan alandaki ağaçlar DKMP V. Bölge Müdürlüğü tarafından bu raporun
10
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
onaylanmasını müteakip kesilebilir. V. Bölge Müdürlüğü’nün onayı olmadan korunan
alanlardaki ağaçlar kesilemez.
Korunan alanda meydana gelen orman yangını sonrasında yanık sahadaki dikili kuru emvalin ne
şekilde değerlendirileceğine ve sahanın ağaçlandırılıp ağaçlandırılmayacağına DKMPGM ve
OGM tarafından oluşturulacak uzman ekiplerin müşterek yapacağı teknik inceleme sonucunda
karar verilecektir. Yanık saha için orman tesisine, yangın riskini azaltmaya veya yangınla
mücadeleyi kolaylaştırmaya yönelik herhangi bir müdahale öngörülecekse, buna OGM’nin bu
sahaya YARDOP uygulanması ile ilgili görüşü ve ihtiyaç duyulması halinde üniversitelerin
ilgili bölümlerinden bilimsel görüş talep edilerek gerekli uygulama yapılacaktır.
Yangın Eylem Planında yer almayan hükümlerin ortaya çıkması durumunda, yürürlükteki
mevzuatlar doğrultusunda hareket edilecektir.
İşbu yangın eylem planı; 1 nüshası DKMP Orman ve Su İşleri V. Bölge Müdürlüğü’nde, 1
nüshası Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü’nde, 1 nüshası Kütahya Orman İşletme
Müdürlüğünde, 1 nüshası DKMP Kütahya Şube Müdürlüğünde,
Orman İşletme
Şefliğinde, 1
nüshası sahayla
nüsha olarak hazırlanmıştır.
11
1
nüshası
Merkez
ilgili mühendiste olmak üzere toplam 6
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TARAFIMIZDAN DÜZENLENMİŞTİR.
Serpil TAŞPINAR
Bünyamin ŞİŞMAN
Çevre Yük. Müh.
Orman Mühendisi
KONTROL EDİLMİŞTİR.
Mine DURMUŞ
İsmail LAFÇIOĞLU
Milli Prk. Şube Müd.
Kütahya Şube Müd.
UYGUNDUR.
Hasan BAŞYİĞİT
V.Bölge Md. Yrd.
..../07/2014
OLUR
Mehmet KUSCU
Doğa Koruma ve Milli Parklar
V. Bölge Müdürü
12
ÇAMLICA TABİAT PARKI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR
2014 YANGIN EYLEM PLANI
V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYNAKLAR
1. (www.ormansu.gov.tr.-E-Hizmetler-GeoData)
2. Kütahya İli, Doğa Turizmi Master Planı (2013-2023)
3. Devlet Meteoroloji İstasyonu Genel Müdürlüğü Verileri
4. Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü
5. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele 2013 Yılı Eylem
Planı
6. Çamlıca Tabiat Parkı, Gelişme Planı, Kent Planlama Ofisi, 2012
13
Download

Kütahya İli, Merkez İlçe, Çamlıca Tabiat Parkı Yangın Eylem Planı