2014-38. EczANE FATuRA
irinnz iıııceı-eıvıg roıvıisyoNu rurRıuRĞı
EczANE siciı-i
EczANE pörürvı No/GRuBu
rrsiıuri oLAN REçETE işLlrü NuMARAs!
oys rRniıı/snyısı
rorvıisyoıu rnnirıi
n
or
rn
i
rusü
ı_i
ru
ru
ı-ı-a
rıı
MAKrA.
D
o
z ıxL
AsTA aüıuoe z
o LARAK o üze ı,ri ı,o
i,
1
ucu iĞııesi ırnsrı
7 KUTU groeı-i öoeruvıiŞrin.
eürııog rvıırsivıurvı 7 DEFA irusüı-iru KuLLANıDıĞıruoeru
EczANE oÖ«Ürvı No/GRUBu
rrsiıuri oLAN REçETE ışLEM NuMARASı
roıvıisvort rnnirıi
ozı"ııız,içi
ıu
ı,iyop,roz
içrnrru çı_r.(ieoe goiı_oiĞi HALDE RApoRDAKi rrslrı-rn eiorniı-rvırrvıİŞrin.)
ffiRARı:
lsuN+uı_nervıicRor 100 MG.KoNs.
e.
HALDE RApoRDA rrsixı_i r e i oeni ıgrvıeoİĞirt orrt İrinezıru Reool ru
EczANE oöxürvı No/GRuBu
xrsiıtri oLAN
REçETE işı-rıvı NuMARAsı
ovs rRniu/sAyısı
xovıisvoru
rıniııi
KSLıANMAMA GEREKçrsi oı_vınMAsı ıueoeıııi
ve ni lu es i ıu r nRĞ rvı g ııı o üz e ı-ri ı-ıvı r oi. 1
iı-e
iıor
EçETEDE o«sieuriNıiNı
roiı-oi.z DEFA ıvırsnıı-e giı-ei
roe orsieuriıuiıv
goiıoiĞi HALDE oÜzrı-re
KSLLANMAMA GEREKçrsi oı_rvınMAsı ıtrogrui iı-g iıpe
yAp LAMAM ışTı R. ro rvı isyo ıu DA oy çoĞ u rv ı.u Ğ u saĞıırııarvıeo Ğ ı ııı oıru Üsr iri naz
ı
ı
rovıisvoruu NA HAvAı-r roi
ı-rvı
işri n.
EczANE
slclıi
18330159
EczANE oöxüru No/GRuBu
11283165_A GRuBu
t667Tw7
rrsiıuri oLAN RECETE isı-rıvı NuMARAsı
t4,to.20L4-4994975
ovs rRniıı/sAyısı
15.10.2014
rouisyoıu reniııi
irinız KoNusu zL667Tw7_FosAVANcE 70 MG.28oo ıu 4TB.(HAsTA 63 vAşıNDA oıouĞu
içiıu r sKoRu uyGuN ogĞiı-.}
irinnz rovıisyoıuuNuN KARARI: 1667Tw7_Fo5AVANcE 70 MG. iı-aiı-i RApoRDA yApıLAN
o üzı ı-ııvı rvr cö nı ö o e ııı rvı rsi ıu e.
EczANE siciı-i
18330437
EczAN E oöxürvı No/G RuBu
11323160_c GRUBu
«rsiıvri oıeN REçETE işı-enn NuMARAsı
oys rınirı/sAyısı
15uDG4M
08.10.2014-488to29
t6.1o.2oL4
«oıvıisyoıı rıniHi
lrinnz KoNusu : 15uDG4M_ıvıRılsrReı- iı-nç(ronMuLAsyoN yANtış HAzıRıANMışilR.}
irinaz rorvıisyoıııuNuN KARARI: lsuDc4M_rvıeıisrnıı- roRrvıüıpr %96LIKALKoL
ei ni ı-oiĞ iııı oe ıu iri nazı ıu Reooi
ııı
r.
t833o276
EczANE siclı-i
EczANE oörürvı No/GRuBu
rrsirııri oıAN REçETE işı-eru NuMARAsı
oys reRirı/sAyısı
rorvıisyoııı rnnirıi
iTinAz KoNt su : l5Bws2c_açriorıvı şuRup 15o
11115538_8 GRUBu
15Bwszc
08.10.2014_4876558
t6.l.o.2ot4
ML.(REçETEDE
ıcriçgo
sRp yAzıyoR.}
irinez roıvıisyoıııuNuN KARARıı 15BwS2C; REçETEDE ıcrireo sRp yAzıLı oı-ouĞu
HALDE ecrioeru sRp vrRiı-oiĞiıvprıu irinezııu Repoiıte.
.]
j
EczANE siciı-i
ECZANE OÖrÜİVİ NO/GRUBU
«ısiruri oı.RN REcETE isı-ıvı NuMARAsı
İrinaz KoNusu : 15pKQTv_ocERAL %t20 ML.soL(ocERAL KREM yAzıyoR.)
y
irinnz rorvıisvoıuuNUN KARARı: 15pKQTv-MANuEL REçETEDE ocERAL KREM
HALDE spREy FoRMu vrniı_oiĞiruDEN pRoToroı-üıu 3.2.L2. rvıeoorsirur eöng irinezııu
npooiıur.
EczANE oörürvı No/GRuBu
rusiıuri oıAN REçETE işı-rrvı NuMARASı
xoıvıisvoııı
rınixi
rRveıuic 50o MG.7
MG.lz TABIET_PAXERA 40 MG 28 TABLETrRSı_ET_ARVELEs 25 MG.zo çiı-ıvı regıET |2:ozzsİeonreı-ı özEıE 50
riı_rvı
HAsTAN EDE REçETELEru
rvı
iş.)
xepsırvıTüEtııuorri unr snrıieiNe nir
REçETEyLE iı_eiıi
uycuN sEVK BELGesi (ıız acil} EKLENoiĞiıuoeru öorıuıvıesiıue.
EczANE oörürvı
xrsirtrioLAN R
oys rRRiıı/snyısı
rorvıisvoııı rnnirıi
işı-rrvı ruuMennsı
ffi9xx30-EBsENsoRgLoooeLucosEsosrniı1nıPoRDA1x1REçETEDE
ffiNuN
öorıurvırsiıur.
KARAnı: neponoe ylpıı-ıru ooz oÜzrı-rrvırsiıue
eönr
Download

16.10.2014 sgk itiraz komisyonu raporu