Ebru Özlem GÜVEN
Taha Yasin MEYDANERİ
Abdurrahman TELLİOĞLU
Hastane Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler: Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin
Görüşlerine Yönelik Bir Derleme Çalışması
Necati KOCAKOÇ
Halil İbrahim ÜLKER
Sağlıkta Dönüşüm Programının, Sağlık Hizmetleri Kalitesine ve Çalışanların
Performansları Üzerine Etkileri
Pelin ÖZMEN
Mehmet ÇETİN
Fatma Şebnem ÖZDEM
Murat AÇIKGÖZ
A. Çetin YİĞİT
Ülkü TÜRKUĞUR
Murat AÇIKGÖZ
A.Çetin YİĞİT
Ülkü TÜRKUĞUR
Mahmut AKBOLAT
Meryem TURGUT
Gamze ÖVER
Selma ÖZTAŞ
Stratejik Yönetim Teknikleri ve Swot Analiz ile Örnek Bir Swot Analiz Tasarımı
Fatma Şebnem ÖZDEM
Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI
Yeliz Doğan MERİH
İbrahim ERGİNBAŞ
İbrahim Halil CANKUL
A.Çetin YİĞİT
Suat PEKER
Emrullah İNCESU
Emrullah İNCESU
Türkiye’de Sağlık Plan ve Politika Uygulamalarında Çıkış Konuşma ve Sadakat
Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Personel Verimliliğinin
Ölçülmesi: Sıla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Fizyoterapist
ve Fizyoterapi Teknikerlerinin İş Örneklemesine Dayalı Verimlilik Analizi
RFM Ankara Diyaliz Merkezinde Yapılan Bir Hemodiyaliz Tedavisinin Değişken
Birim Maliyet Analizi
Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu
Hastanesi Örneği
Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Çalışmaları
Analizi (Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Örneği)
Kamu Hastanesi Çalışanlarının Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi
Sağlık Turizmi Açısından Etik
Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik
Yalın Sağlık: Sağlık İşletmelerinde Yalın Yönetim Anlayışı
Yatan Hasta Dosya Kayıtlarının İncelenmesi: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi
Örneği
Emrullah İNCESU
Mukaddes DAĞ
Güllizar ŞİMŞEK
Murat AÇIKGÖZ
Nilüfer COMBA AKBOĞA
Ayşegül SOYDAN ÇELİKEL
Gökçe TENEKECİ
Zehra ÜNLÜ
Ayşegül SOYDAN ÇELİKEL
Nazan TORUN
Perihan ŞENEL TEKİN
Samira MEHRABİ
Murat D. ÇEKİN
Ş. Burak BEKAROĞLU
Burçin TEKİN
Cem DİKMEN
Levent İNCEDERE
Güneş ÇEVİK
Mithat KIYAK
Levent İNCEDERE
Ferhat SAYIM
Ferhat SAYIM
Turkay ODABAŞ
Hacı BEDİR
Mithat KIYAK
Ahmet ÖZTÜRK
Dilek ŞAHİN
Nurdan ORAL KARA
Tolga MÜDERRİSOĞLU
Arzu KURŞUN
Konya Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin
Belirlenmesi
Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Sağlık Hizmet Kalitesi Bilgi ve Tutum
Düzeyi: Artvin İli Kamu Hastaneleri Örneği
Lider Olarak Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Nasıl Arttırabiliriz?
Sağlıkta İletişim: Hasta ve Yakınları ile İletişim
Ankara İlinde Çalışan Sağlık Kurumları Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik
Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi
İstanbul’da Hizmet Veren Özel Hastanelerin Misyon ve Vizyonlarının Tematik
Açıdan İncelenmesi
Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Görülmesine İlişkin Kesitsel Bir Çalışma
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği
Alanında Bilgi, Tutum ve Davranış Durumlarının Belirlenmesi
Sağlık Piyasası için Tanımlanan Etik Sorunların Mevcut Ekonomik Model
Çerçevesinde Ele Alınması
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkılarının Sosyal Politika Hedefleri
Açısından Değerlendirmesi
Kayseri İl Merkezinde İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesinin
Değerlendirilmesi
Avrupa Birliği’ne Üye Ülkeler İle Türkiye’nin Sağlık İşgücü Göstergelerinin
Karşılaştırılması
Kök Hücre Turizmi
Bir Vaka Çalışması: Laborantların Örgütsel Sorunlarının Belirlenmesi
İsmail SEVİNÇ
Tülin FİLİK
Demet ÜNALAN
Aysel UĞUR
Meral BAŞARAN
Murat BORLU
Cemre Eda YAR
Burcu NAZLIOĞLU
Feyzanur MANAV
Ramazan ERDEM
Ahmet ALKAN
Dilek USLU
Fatma MANSUR
Sevilay ORAK
Nurperihan TOSUN
Canser BOZ
Nurperihan TOSUN
Güllizar ŞİMŞEK
Mukaddes DAĞ
Murat AÇIKGÖZ
Latif ORHAN
Pınar DOĞANAY PAYZİNER
Okan ÖZKAN
Deniz TUGAY ARSLAN
İpek CAMUZ
Yasemin AKBULUT
İpek CAMUZ
Gamze KUTLU
Yasemin AKBULUT
Wissam AL-OMARİ
Özhan ÖZTUĞ
Hazal KÖKSALAN
Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Memnuniyet
Durumları
Hastane işletmelerinde Finansal Performansın Ölçülmesi: Bir Özel Hastane
Uygulaması
Türkiye’de Sağlık Yönetimi Bölümlerindeki Öğretim Elemanları ve Eğitim Alt
Yapıları
Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Kullanımına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Performans Analizi: Ankara İli Alan
Çalışması
Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetiminde Etkili Olan Faktörler: Sivas İlinde Bir
Uygulama
Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürünün, Sağlık Hizmeti Sunum Kalitesi Üzerine
Etkileri
Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri ile Yönetim Karar Destek Sistemleri
Hastane Muhasebe Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil Muhasebe
Hastane Büyüklüğünün Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme
Geleceğin Hastanelerini Yönetmek: Teorik Bir İnceleme
Medical Errors: A Review of Causes, Solutions, and Terminologies
Üniversite Öğrencilerinde Girişimcilik Eğilimi
Ali ÜNAL
Burcu KAYA
Ömer Lütfi ANTALYALI
Aslı KAYA
Orhan TUNÇ
Dilek EV KOCABAŞ
Ömer Lütfi ANTALYALI
Sümeyye ÖZMEN
Ramazan ERDEM
Oğuz IŞIK
Aysun KANDEMİR
Mustafa ERKAYMAZ
Seyhan ÖZDEMİR
Ramazan ERDEM
Hakan BEKAR
Onur GÖZÜBÜYÜK
Önder TOPBAŞ
Gökhan ABA
Ebru Özlem GÜVEN
Gökhan ABA
Zeynep TAŞKIRAN
Tülin KÖSE
Ebru Özlem GÜVEN
Haydar HOŞGÖR
Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR
Orhan ADIGÜZEL
Nurcan COŞKUN US
Aslı KAYA
İbrahim Emre GÖKTÜRK
Mehmet Ali AKTAŞ
Ülkü GÖKTÜRK
Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Sağlıkta Muhasebe ve Finansman
İnsani Gelişme Açısından Türkiye’nin İncelenmesi ve Yakın Bloklar ile
Karşılaştırılması
Hemşirelerde Duygusal Emek : Ölçek Uyarlama Çalışması
Sağlık Yönetimi Kongrelerinin Değerlendirilmesi
Hemşirelerin Yapısal Ve Psikolojik Güçlendirme, Kararlara Katılım Düzeyi Ve
Duygusal Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki
Hastane Çalışanları Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma
Bir Üniversite Hastanesinin Hasta Bakımı ve Klinik Göstergelerinin
Değerlendirilmesi
Lisans ve Önlisans Düzeyinde Türkiye’de Sağlık Yönetimi Eğitimi Profili
Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinde Çalışan Üst Düzey Yöneticilerin
Eğitim Profili
İstanbul Üniversitesi’nde Sağlıkla İlgili Bir Bölümde Öğrenim Gören Önlisans ve
Lisans Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Strateji Belirleme Sürecinde Zaman Yönetimi
Sağlık Yöneticilerine Gelir Avantajı Sağlayacak Bir Unsur Olarak Hastanelere
Yapılacak Bağış ve Yardımların; Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
Acil Tıp Doktorlarının Hukuki Sorumlulukları
İbrahim Emre GÖKTÜRK
Merve BOŞAT
Eray YURTSEVEN
Suphi VEHİD
Selçuk KÖKSAL
Selami ÖZCAN
Ferhat SAYIM
Sezai ÖZGÜN
Ahmet Cumhur CEBECİ
Bayram GÖKTAŞ
Gözde TEREKLİ
Emine ÇETİN
İsmail AĞIRBAŞ
Yusuf ÇELİK
Fatih ŞANTAŞ
Abide AKSUNGUR
Gülsen TOPAKTAŞ
İlkay Sevinç TURAÇ
Adeviye ERDOĞAN
H. Zeynep BATUR
Dilek OĞLAKKAYA
Arzu ÇAKIR
Akın MARŞAP
Ulvan OZAD
Ismail Serhat SADIKOGLU
İsmail Serhat SADIKOĞLU
Ülvan ÖZAD
Rojan GÜMÜŞ
Orhan ADIGÜZEL
Sinem ÖZDOĞRU ERÇALLI
Safiye KAR
Bir Üniversite Hastanesi Ameliyathanesinin İç Ortam Partikül Konsantrasyonlarının
Değerlendirilmesi
Afet ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri ve İtfaiye Teşkilatının
Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği
Hastaların Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Bakış Açılarının İncelenmesi
İlaç Fiyatlandırma Yöntemleri
Hasta Bakım Sürecinde Refakatçilerin Rolü: Hasta, Çalışan ve Refakatçilerin
Değerlendirilmesi
Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Çekicilik
Su Terapisinin (SUPA) İnsan Sağlığı Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri
Klinik Denetim
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Sağlık Turizmi’nin İncelenmesi ve Sağlık
Turizmi’nin Ülke Ekonomisine Etkisi
Diyarbakır İl Merkezinde Görev Yapan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumu Düzeyleri
Üzerine Bir Araştırma
Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet Ve Çözüm Önerileri Sandıklı Devlet
Hastanesi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Hemşirelerin Yaratıcı
Ebru ORAK NİKSARLI
Ebru MUTLU
İrfan ÖZCAN
Ömer ŞAHAN
Metin ATEŞ
Leman KUTLU
Merve PİRECİOĞLU
Seher ÖZEL
Fergül SAYIK
Derya KAYA
Naciye ÖZ
Leman KUTLU
Seher ÖZEL
Merve PİRECİOĞLU
Fergül SAYIK
Hülya DİZER
Naciye ÖZ
Leman KUTLU
Merve PİRECİOĞLU
Serpil CENGİZ
Seher ÖZEL
Derya KAYA
Naciye ÖZ
Leman KUTLU
Derya KAYA
Merve PİRECİOĞLU
Zülfiye BIKMAZ
Serpil CENGİZ
Naciye ÖZ
Leman KUTLU
Serpil CENGİZ
Seher ÖZEL
Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi
Kamu Hastanelerinde Tıbbi Hizmet Kusuru
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Performans Durumlarının
Değerlendirilmesi
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Devir Hızlarının
Değerlendirilmesi
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Memnuniyet Durumlarının
Değerlendirilmesi
Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Programına
İlişkin Görüşlerinin Saptanması
Üniversite Hastanelerindeki Hemşirelik Hizmetlerinin Profilinin Değerlendirilmesi
Naciye ÖZ
Selma ARSLANTAŞ
Naim DENİZ
Semra SEZER YAĞCI
Naim DENİZ
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Bülent KILIÇ
Aylin ZEKİOĞLU
Ali Serdar YÜCEL
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Bülent KILIÇ
Ali Serdar YÜCEL
Aylin ZEKİOĞLU
Emrullah İNCESU
Ferhat SAYIM
Selden COŞKUN
Erdinç ÜNAL
Fikriye YILMAZ
Doğukan GÜNDOĞDU
Simten MALHAN
Özel Hastanelerde Mali Etik Problemler
Sağlıkta İletişim
Sağlık Hizmetleri Finansmanında Uygun Harcamalar için Bir Model Önerisi
Artroskopik Ön Çapraz Bağ Yırtığı Tamiri Sonuçlarımız, 5 Yıllık Takip
Kronik Aşil Tendinitinde Lokal Steroid ve Serum Fizyolojik Enjeksiyonu
Sonuçlarımız, 2 Yıllık Takip
Humerus Pseudoartrozlarında Eksternal Tespit Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız
Genç Hastalarda Osteoartrit ve Aynı Seansta Lokal Anestezili Diz Eklemi Lavajı ile
Hyalüronik Asit Enjeksiyonu Uygulama Sonuçlarımız
Patellar Kondromalazi ve Vakalarımızda Artroskopik Mikrokırık Yöntemi
Sonuçlarımız
Enfekte Primer Diz Protezlerinde 2 Aşamalı Revizyon Diz Protezi Uygulama
Sonuçlarımız, 5 Yıllık Takip
Bir Kamu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Yatan Hastaların Sezaryen ve Normal
Doğum Tanı İlişkili Gruplama Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi
Türkiye ve Dünyada Sağlık Ekonomisi Eğitiminde Kullanılan Müfredat ve
Kitapların Karşılaştırmalı Analizi
Hastanelerde Kalite Akreditasyon Uygulamalarının Bilgi Asimetrisi ile İlişkisi
Üzerine Teorik Bir Değerlendirme
Ankarada Bir Vakıf Üni. Hastanesinde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerin Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Rukiye NUMANOĞLU TEKİN
Ali ARSLANOĞLU
Veli DURMUŞ
Fatma Şebnem ÖZDEM
Bülent YILDIZ
Demet POLAT
Hediye KARATAŞLI
Emrullah İNCESU
Gamze KUTLU
Deniz T. ARSLAN
Yasemin AKBULUT
Pakize YİĞİT
Hasan ÇATALCA
Şeniz HASDİL
Meltem KAPLAN
Çetin YİĞİT
Seçkin Berk ÇAKIR
İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU
Merve TEKİNARSLAN
Aysun KANDEMİR
Bayram ŞAHİN
Okan ÖZKAN
Gamze BAYIN
Gözde TEREKLİ
Erkan KARA
Akın MARŞAP
Seçkin Berk ÇAKIR
A. Çetin YİĞİT
Şeniz HASDİL
Meltem Kaplan
İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU
Liderlik Davranışının İçsel Pazarlama Üzerine Etkisi: Kocaeli’de Bir Hastanede
Yapılan Çalışma
Hastanlerde Örgüt Kültürünün Toplam Kalit Yönetimine Etkisi
Normal ve Sezeryan ile Dpğumun Hastanlerin Performansı Üzerine Etkisini
İncelenmesi: Kadın Doğum, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanelerinde
VZA ile bir Uygulama
Bir Kamu Acil Servisine Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin
Değerlendirilmesi
Türkiye’de İlaç Geri Ödeme Politikaları ve Swot Analizi
Diyabet Hastaları Veri Tabanı ile Veri Madenciliği
Özel Hastanelerde Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının
Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma (Manisa İl Merkezi Örneği)
Malpraktise Maruz Kalan Hastaların Sosyo-Ekonomik Kayıpları
Hastane Çalışanlarında Presenteeızm (işte Var ol (ama)ma) Sorununun İncelenmesi
Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Yönetim
Sağlık Turizmi Yönetiminde Koçluk Yaklaşımının Önemi
Özel Bir Hastanenin ESWL Ünitesinin Bir Seans Hizmet Bedelinin Değişken
Maliyetinin Hesaplaması (Edremit İlçesi Örneği)
Meltem KAPLAN
Şeniz HASDİL
A. Çetin YİĞİT
Seçkin Berk ÇAKIR
İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU
Özel Hastanelerde Kalite Yönetimi Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir
Çalışma (Isparta İl Merkezi Örneği)
Download

8. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresine Kabul Edilen Poster Bildiriler