•
Ph
KISA BİLGİLER
•
İşletmeler
İç Kontrol Sistemi
Kurmalı mıdır?
İşletmeler stratejik hedeflerine
ulaşmalarında, faaliyetlerinin etkinliği ve
verimliliğini, mali raporlama sisteminin
güvenilirliğini ve düzenlemelere
uygunluğunu güvence sağlamak için
tasarlamak zorundadırlar.
İşletmeler kontrol sistemi kurmalıdır:
Bunun için;
 Görevlerin ayrımı,
 Yetkilendirme,
 Belgeleme ve belge kayıt düzeni,
 Fiziksel kontroller ve bağımsız doğrulama
gibi temel ilkeleri oluşturması gerekir.
İç Kontrole İlişkin Amaçlarınızı Belirleyin
Kurumun Riske Karşı Davranış Stratejisini Oluşturun
Risk Farkındalık Kültürünü Tanımlayın
Kabul Edilebilir Risk Düzeyi Ve Doğasını Belirleyin
Risk Tanımlama Ve Derecelendirilmeleri İçin
Prosedür Ayrıntılarını Hazırlayın
Risklerinizi Yönetemezseniz
 Hatalı, zamansız ve noksan veya
bir şekilde güvenilmeyen bilgiler
kullanılarak yanlış bir karar
alınması.
 Hatalı kayıt tutulması, uygun
olmayan muhasebe kayıtları,
aldatıcı mali raporlama, mali
kayıplar ve zararlara yol açılması.
 Varlıkların uygun şekilde
korunmasında aksaklıklar ortaya
çıkması.
 İşletmenin güvenilirliğine zarar
verilmesi.
 Organizasyonel politikalara ve
prosedürlere bağlılığın aksaması
veya ilgili yasal düzenlemelerle
uyumun sağlanamaması.
 Kaynakların ekonomik olmayan
biçimde tedarik edilmesi veya
verimli ve etkin olmayan biçimde
kullanılması.
 Faaliyetler ve programlar için
saptanmış amaçlara ve hedeflere
ulaşmadaki başarısızlık.
Risklerinizi Yönetmek İçin
Sorumlulukları
Belirlemelisiniz
Yönetim Yapılan İşlemlerden Ve İç
Kontrolden Sorumludur.
• FİNANSAL RİSKLER
• Muhasebe Standartları
• Faiz Oranları
• Kur Değişimleri
• Fonlar ve Krediler
İç Kontrol
Yolsuzluk
İşe Alma
Geçmiş
yükümlülükler
Yatırımlar
Sermaye Harcaması
Çalışan Yönetimi
• ALTYAPI RİSKLERİ
• İletişim
• Nakil Bağlantıları
• Tedarik Zinciri
• Terör
• Doğal Afetler
• Salgın Hhastalık
Sağlık ve Emniyet
Taşınmaz Varlıklar
Kararları
IT Sistemleri
Nakit Akışları
Birleşme ve
Devralma
Ar-Ge Faaliyetleri
Fikri Haklar
• PİYASA RİSKLERİ
• Ekonomik Çevre
• Teknolojik Gelişmeler
• Rekabet
• Müşteri Talebi
• Düzenleyici Otorite
Kuralları
Sözleşmeler
Marka
Genişlemeleri
Kurulun Birleşimi
Kontrol Ortamı
• İTİBAR RİSKLERİ
• Ürünlerin Geri Toplanması
• Sosyal sorumluluk
• Kamu Algısı
• Düzenleyici Otorite Kuralları
• Rekabet Koşulları
Size Yardımcı Olacak Bazı Sorular:
 Neler yanlış olmaktadır?
 Sorun nedir?
 Hangi tür işlemler başarısız olmanıza neden olabilir?
 Zayıf olduğunuz faaliyetler?
 Hangi varlıkları daha çok koruyorsunuz?
 Hata ve yanlışlıklar neler olabilir?
 Faaliyetleriniz hangi işlem veya olaylardan etkilenir?
 En kritik bilgi kaynaklarınız neler?
 En fazla harcama yaptığınız faaliyetler hangileri?
 Kritik kararlarınız nelerdir?
 Hangi faaliyet ya da süreçler daha karmaşık
 Cezai yaptırımlara uğradığınız faaliyetler hangileri
Teknikler
Tanımlama
 Anketler ve kontrol listeleri
Önemli riskleri tanımlayarak, bilgi toplamaya yardımcı olacak önceden hazırlanmış
anket ve kontrol listeleri kullanımı
 Beyin fırtınası
Amaçları, paydaş beklentilerini ve kilit bağımlılıkları etkileyebilecek olaylar hakkında
fikirlerin toplanması ve paylaşılması ve bu olayların tartışılması
 Kontrol ve denetim
Varlıkların ve faaliyetlerin fiziksel kontrolü ve tesis edilmiş sistem ve prosedürlere
uygunluğun denetimi
 Akış şemaları ve bağımlılık analizleri
Başarı için anahtar olan kritik bileşenleri tanımlamak için kurum içinde süreçlerin ve
operasyonların analizi
 HAZOP (tehlike ve işlerlik çalışmaları) ve FMEA
(başarısızlık durum etki analizi) yaklaşımları
Tehlike ve işlerlik çalışmaları ve başarısızlık durum etki analizleri niceliksel teknik
başarısızlık analiz teknikleridir
 SWOT Analizi
Risk tanımlamasına yapısal yaklaşım önerir
Ayrıntılı Risk Tanımlamalarınızı Yaptınız mı?
Riskin Adı
Yeni tanım veya risk portföyünde mevcut
Riskin Kapsamı
Muhtemel olayların ayrıntıları olayların tanımı,
büyüklüğü, numarası ve türü dahil
Riskin Doğası
Riskin sınıflandırılması, potansiyel etkisinin zamanı ve
zarar, fırsat ve belirsizlik açıklanması
Paydaşlar
İç ve dış paydaşların beklentileri
Risk Değerlemesi
Riskin şimdiki düzeyde gerçekleşmesi durumunda olayın
olasılığı ve büyüklüğü ve muhtemel etkisi veya sonuçları
Kayıp Deneyimi
Riskle ilgili önceki olaylardan kaynaklanan kayıplar
Risk Toleransı
İştahı Veya Davranışı
-Kayıp potansiyeli ve beklenen mali etkisi
-Riskin kontrolü için hedef ve arzu edilen performans
düzeyi
-Risk için risk davranışı, iştahı, toleransı ve sınırları
Risk Cevabı
Ele Alınması Ve Kontroller
-Mevcut kontroller
-Mevcut kontrollerdeki güven düzeyi
-Gözetim prosedürleri ve risk performansının gözden
geçirilmesi
Risk İyileştirmesi Kapasitesi
-Maliyet etkin risk iyileştirme veya değişiklik potansiyeli
-Uygulama için tavsiyeler ve son tarihler
-Herhangi bir iyileştirme uygulaması için sorumluluk
Strateji Ve Politika Gelişmeleri
-Riskle ilgili strateji geliştirme sorumluluğu
-Kontrollerle birlikte denetim uygunluk sorumluluğu
Download

Ph KISA BİLGİLER