KARAR NUMARASI: Y(K-I)1143-2014
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE HABERLEŞME KURUMU İLE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE
HABERLEŞME KURUMU YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA VE DENETİM
USUL VE ESASLARI TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1147/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, ekte sunulan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile
Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma ve Denetim Usul
ve Esasları Tüzüğü’nü onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1144-2014
Y(K-I)384-2014 SAYI VE 19.2.2014 TARİHLİ KARAR İLE Y(K-I)840-2014 SAYI VE
22.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1162/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer
Ülkeler, Özel İlgi Grupları ve Kapalı Gruplar ile Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki
Diğer Ülkelerden Charter Seferler İçin Teşviklendirme Esasları’na ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)384-2014 sayı ve 19.2.2014 tarihli karar ile bu kararı
tadil eden Y(K-I)840-2014 sayı ve 22.4.2014 tarihli kararın önergesine ekli sunulan
ve 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak “Teşviklendirme
Esasları” aşağıdaki şekilde değiştirilerek, sözkonusu kararların tadil edilmesine
karar verdi.
1-
“Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin
Teşviklendirme Esasları”nın 19. maddesi kaldırılmak üzere değiştirilir.
2-
“Türkiye Cumhuriyeti Haricindeki Diğer Ülkelerden Çarter Seferler İçin
Teşviklendirme Esasları”nın 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilir;
“19. İşbu belgede yer alan 19 madde bir bütün olarak okunur.”
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1145-2014
AB KOORDİNASYON MERKEZİ’NCE PARK YERİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE
ARAZİ KİRALANMASI
(Önerge No:1173/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Başbakanlığa bağlı AB Koordinasyon Merkezi tarafından
park yeri olarak kullanılması maksadıyla, Dr. Seffet Ratip’in mülkiyetinde
bulunan Selimiye Mahallesi Eski Polis Sokak Pafta/Harita XXI/46.3.IX parsel
245 (0-1-1080) alanından müteşekkil yerin, hazırlanacak mukavele ile
1.6.2014 – 30.5.2015 tarihleri arasında bir yıllık (12 ay) bir süre için aylık 500.00 TL
(Beş Yüz Türk Lirası)’na kiralanmasını, kira bedelinin Maliye Bakanlığı’na bağlı
Bütçe Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “AB’ne Uyum Çalışmaları
Projesi” 06-02-04-9-9-14-1-06-3-9-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1146-2014
TRAFİK KAZALARI SONUCU HASAR GÖREN ÇELİK BARİYERLERİN TAMİR EDİLMESİ
(Önerge No:1181/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ndeki kara ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesinden
sorumlu olan Karayolları Dairesi Müdürlüğü sorumluluğundaki yollarda trafik ve yol
güvenliğinin artırılması kapsamında, çelik bariyer tamiri işi ile iştigal eden ve
İş Bitirme Belgesi mevcut tek firma olan ve Merkezi İhale Komisyonu’nun
MİK 285/2013 sayılı kararı ile karayollarının çelik bariyerlerin tamiri ihalesini
1 yıl süre için almış olan Özkan Paralik İşletmeleri Ltd.’in iş süresi 31/5/2014
tarihinde sona erdiğinden hasar görmüş otokorkulukların 2013 Birim Fiyatlarıyla
önergeye ekli İhale Kararında belirtilen fiyatlar üzerinden önergeye ekli teklif
çerçevesinde, 1 Haziran 2014 – 30 Mayıs 2015 tarihleri kapsamında 1 (Bir) yıl süre
ile tamir edilerek yenilenmesi işinin, Karayolları Dairesi Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan Mahalli Kaynaklarla finanse edilmesi öngörülen “Yolların
Güvenliği Projesi” 08-03-04-5-1-01-1-06-5-2-90 kaleminden bloke edilen KDV dahil
250,000.00 TL bloke çerçevesinde Karayolları Dairesi Müdürlüğü kontrolünde,
Özkan Paralik İşletmeleri Ltd.’e yaptırılması için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2)
maddesi uyarınca yetki verilmesini onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1147-2014
BAŞDENETMEN BERNA YILMAZOĞLU ÖZDOĞA’NIN İSTANBUL’DA DÜZENLENECEK
KONGREYE KATILMASI
(Önerge No:1182/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, 18-20 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek
“Bugünden Yarına Eğitim ve Eğitim Denetimi Kongresi”ne Milli Eğitim, Denetleme,
Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başdenetmeni Berna Yılmazoğlu
Özdoğa’nın katılmasını, 17 Haziran 2014 tarihinde gidiş, 20 Haziran 2014 tarihinde
dönüş olacak şekilde Ercan-İstanbul-Ercan uçak bileti, iaşe-ibate giderleri ile
İstanbul’daki ulaşım masraflarının Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 09-01-09-9-9-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1148-2014
YABANCI UYRUKLU KİŞİLERİN TAŞINMAZ MAL SATIN ALMA İSTEMİ
(Önerge No:1183/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri
taşınmaz malın yer, parsel ve alanı belirtilen 37 yabancı uyruklu kişiye, önergede
belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama
(Yabancılar) Yasası uyarınca gerekli iznin verilmesine karar verdi.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1150-2014
POLİS AKADEMİSİNE ÖĞRENCİ GÖNDERİLMESİ
(Önerge No:1185/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
arasında 24 Ekim 1990 tarihinde imzalanan 3/1992 Sayılı "Güvenlik, Asayiş,
Narkotik ve Psikotrop Maddeleri Kaçakçılığı, Terörizmle Mücadele ile Mesleki
Eğitim ve Sosyal İlişkiler Alanında İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası” çerçevesinde,
Ankara’da TC Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Polis Akademisi’nde 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılında öğrenim görmek üzere, KKTC Polis Örgütü için Güvenlik
Bilimleri Fakültesi’nde 4 (Dört), Uluslararası Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nde de
1(Bir) olmak üzere kontenjan sağlanan toplam 5 (Beş) öğrencinin eğitime
gönderilmesini, her yıl ve eğitimlerinin devam ettiği sürece Ocak ayında belirlenecek
asgari ücretin %25’i oranındaki burs ödeneklerinin (harcırahlarının) Polis Genel
Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Staj ve Öğrenim
Giderleri” 19-00-03-1-1-1-03-5-9-02 kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1151-2014
ÜLKEMİZDE DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI BELLAPAİS
İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ’NE KATKI YAPILMASI
(Önerge No:1186/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği 10. Uluslararası
Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’ne fatura karşılığında 10,000 TL katkı yapılmasını
ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan, “TC-KKTC
Kültür ve Sanat İşbirliği ve Katkı Projesi” 04-08-08-2-0-01-3-03-6-2-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1152-2014
DÖRTYOL-GEÇİTKALE ANAYOLU YOL GÜZERGAHI İÇERİSİNDE KALAN VE
EKSİK YAYIMLANAN GEÇİTKALE-ALANİÇİ’NDE TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN
KAMULAŞTIRMA EMRİ
(Önerge No:1188/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kara ulaşımının
sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Dörtyol-Geçitkale Anayolu
Yol Güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayımlanan Geçitkale-Alaniçi’nde kain özel
mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla
Mal İktisabı Yasası'nın 6. maddesi uyarınca hazırlanan ekteki “Kamulaştırma
Emri”ni onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1153-2014
APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI YENİLENME İHALESİ
(Önerge No:1189/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kıbrıs Türk İnşaat
Müteahhitleri Birliği tarafından alınan karar gereği Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
Şirketlerin ortak katılımları ile gerçekleşen ve neticesinde, Lefkoşa’da faaliyet
gösteren Tel-Za Construction Ltd. ile Limasol’da faaliyet gösteren Rum Ortağı Pieris
Hadgipieris Fixico Ltd.’in kazandığı UNDP-PFF önderliğinde başlatılan ve iş süresi
22 ay olan Apostolos Andreas Manastırı’nın Yenilenmesi İhalesi kapsamında işin,
İnşaat Encümeni’nin önergeye ekli tavsiye görüşü ve 19/1998 Sayılı Yapı İnşaatı
ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’nın 19(1) maddesi uyarınca
yapılmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1154-2014
TEDAVİ AMAÇLI KATKI
(Önerge No:1190/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, kendi maddi olanakları ile tedavi gören hasta
Aydın Denktaş’a 30,000.00 TL tutarında katkı yapılmasını ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışında Tedavi
Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1155-2014
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ VE
ÇALIŞMA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖDENMEMİŞ KİRA BORCU
(Önerge No:1191/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü ile Çalışma Dairesi
Müdürlüğü’nün ortak kullanımındaki 29 Şht. Hasan Yalçın Sokak, Ortaköy-Lefkoşa
adresindeki mülkün, sözleşme düzenlenememesi nedeniyle ödenemeyen
1 Şubat 2012-16 Kasım 2012 dönemini kapsayan 40,862.62 TL tutarındaki kira
bedelini ödeyebilmek için Maliye Bakanlığı’nın “Cari Giderleri Karşılama Ödeneği”
06-02-01-1-2-1-09-2-1-01 kaleminden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Bütçesi altında yer alan “Hizmet Binası Kiralama
Giderleri” 12-03-10-7-0-1-03-5-5-05 kalemine 20,431.31 TL, Çalışma Dairesi
Bütçesi altında yer alan “Hizmet Binası Kiralama Giderleri” 12-02-04-1-2-1-03-5-505 kalemine de 20,431.31 TL ödenek aktarılmasını, aktarılan bu ödeneğin geriye
dönük sözleşme yapma imkanı olmadığından her iki Daire tarafından eşit şekilde
bölüşülerek 4,086.26 TL’lık stopaj kısmının Gelir ve Vergi Dairesi’nin Gelirler
Hesabı’na geri kalan 36,776.36 TL’lık kısmının da Necati Dağaşanlar Terekesi’ne
Sözleşme yapmadan ve/veya Eski Sözleşme şartları uyarınca ödenebilmesine
karar verdi.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1156-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:1192/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, adli bir mesele ile ilgili olarak
elde edilen emarelerin T.C Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarları’nda
DNA testine tabi tutulabilmesi amacıyla, görevli olarak Ankara’ya giden
Polis Çavuşu Hasan Erdal’ın 4 Haziran 2014 Ercan-Ankara gidiş, 5 Haziran 2014
Ankara-Ercan dönüş uçak biletleri bedelinin Polis Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı
Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev Yollukları" 19-00-03-1-1-1-03-3-3-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1157-2014
TÜRKİYE’DE DÜZENLENECEK HİZMETİÇİ EĞİTİMLERE
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARDA GÖREVLİ
ÖĞRETMENLERİN KATILMALARI
(Önerge No:1193/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti’nde 15-21 Haziran 2014 tarihleri
arasında (her iki tarih dahil) düzenlenecek Hizmetiçi Eğitimlere Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin katılımına ilişkin aşağıdaki
kararı aldı:
1. Gebze/Kocaeli’nde yapılacak “Öğretmenlik ve Girişimcilik Eğitimi Semineri”ne
katılacak olan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğetmeni Sedat Öğüt’e Ercanİstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi, İstanbul-Kocaeli-GebzeKocaeli-İstanbul ulaşım gider (hızlı tren, otoüs ücreti, deniz otobüsü v.s) ile iaşeibate ödeneği verilmesi;
2. Ataşehir/İstanbul’da yapılacak “Özel Yeteneklilerde Eğitici Eğitimi Kursu”na
katılacak olan Polatpaşa İlkokulu öğretmenleri İffet Sarper ve Sevinç Kara’ya
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi ve iaşe-ibate ödeneği
verilmesi;
3. Çayeli-Rize’de yapılacak “Birleştirilmiş Sınıf Uygulamaları Semineri”ne katılacak
olan Tatlısu İlkokulu öğretmeni İlgen Uğurlu ve Pile Türk Okulu öğretmeni Cevdet
Dilekkaya’ya Ercan-Trabzon-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri temin edilmesi,
Trabzon-Rize-Çayeli-Rize-Trabzon ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz
otobüsü v.s) ile iaşe-ibate ödeneği verilmesi;
4. Mersin’de yapılacak “Geleneksel Sanatlar (Ebru) Kursu”na katılacak olan
Dilekkaya İlkokulu öğretmeni Fatma Kalkan ve Yedidalga İlkokulu öğretmeni
Begüm Oluşum’a Ercan-Adana-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti temin edilmesi ve
Adana-Mersin-Adana ulaşım gideri (hızlı tren, otobüs ücreti, deniz otobüsü v.s.)
ile iaşe-ibate ödeneği verilmesi;
5. Yukarıda belirtilen gidiş-dönüş uçak biletlerinin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve
Katkı Projesi” 09-01-09-5-0-12-3-06-7-7-16 kaleminden, ulaşım giderleri ile iaşeibate giderlerinin “Kurslara Katılma Giderleri”
09-08-09-9-9-1-03-5-9-03
kaleminden karşılanması.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1158-2014
TC’DEN KKTC’NE SU GETİRİLMESİ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE
KKTC’NE GELEN HEYETİN HARCAMALARININ KARŞILANMASI
(Önerge No:1194/2014)
(G.T.E.B.)
Bakanlar Kurulu, TC’den KKTC’ne getirilecek “Sulama Suyunun Dağıtım ve
Altyapılarının Oluşturulması” çalışmalarında bulunmak üzere 21-23 Mayıs 2014
tarihleri arasında KKTC’ne gelen Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim
Görevlisi Suat Şenol’un Adana-Ercan-Adana geliş-dönüş uçak biletleri bedeli,
konaklama ve iaşe-ibate harcamaları ile yine aynı amaçla ülkemize gelen ve
aşağıda isimleri verilen heyetin konaklama ve iaşe-ibate harcamalarının Gıda,
Tarım ve Enerji Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan ve TC Yardımları
ile finanse edilmesi öngörülen “Türkiye’den Gelecek Sulama Suyunun Dağıtım,
Bağlantı ve Altyapılarının Oluşturulması Projesi” 10-02-04-2-1-5-3-06-5-7-90
kaleminden karşılanmasını onayladı.
Heyet İsim Listesi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
S.Tolga Şimşir (D.Başkanı)
Ümit Bingöl (D.Başkanı)
Ali Çağlar Çelikcan (Koordinatör)
Hüseyin Güngör (Koordinatör)
Dilaver Aslan (Koordinatör)
Ercan Türktemel (Koordinatör)
Ali Rıza Diniz (DSİ Gen. Md.Yrd.)
Ali Kılıç (D. Başkanı)
Dr. Bülent Selek (D.Başkanı)
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1159-2014
CİDDE ŞEHRİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK 41. İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI
DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:1195/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, 18-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın
Cidde şehrinde gerçekleştirilecek 41. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları
Toplantısı’na katılmak amacıyla Cidde’ye gidecek olan Dışişleri Bakanı
Özdil Nami, Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Kemal Köprülü ve III. Sekreter Yasa
Yeşilada’nın 17 Haziran 2014 Ercan-İstanbul-Cidde gidiş, 20 Haziran 2014
Cidde-İstanbul-Ercan dönüş uçak bilet bedelleri, gerekli vize harcamaları, iaşe-ibate
giderleri, belirtilen tarihler için mevzuat gereği harcırahları, Kemal Köprülü adına
verilecek 2,000 ABD Doları avans ile doğabilecek diğer tüm resmi giderlerin
Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları" 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1161-2014
Y(K-I)770-2014 SAYI VE 16.4.2014 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:1198/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Telekomünikasyon Dairesi Personelinin NGN Projesi
Eğitimine Katılımı’na ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)770-2014 sayı
ve 16.4.2014 tarihli kararda belirtilen “28.4.2014 – 22.5.2014” tarihlerinin
“7.5.2014 – 1.6.2014” olarak değiştirilmesini ve bahse konu kararın bu yönde tadil
edilmesini onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1162-2014
ANKARA’DA YAPILACAK KKTC E-DEVLET PROJESİ KONULU TOPLANTIYA KATILIM
(Önerge No:1199/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10-11 Haziran 2014
tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek KKTC E-Devlet Projelerinin gelişimi, ihtiyaçları
ve ileriye dönük plan ve programlarının değerlendirileceği toplantıya, Bayındırlık ve
Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Suat
Yeldener’in katılmasını ve Ercan-Ankara-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri, iaşe-ibate
giderleri ile mevzuat gereği harcırahının Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 08-01-04-9-9-103-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1165-2014
İSTANBUL’DA AFET KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE DÜZENLENEN
TOPLANTIYA KATILIM
(Önerge No:1203/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 10 Haziran 2014 tarihinde
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen
“Eler Bilgisayar Programı ile Dinamik Çalışan Web Tabanlı Afet Koordinasyon
Sistemi Projesi” kapanış toplantısına görevli olarak katılan aşağıda adı soyadı ve
görevi belirtilen personelin, 9-11 Haziran 2014 tarihlerini kapsayacak şekilde
Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri ile mevzuat gereği harcırahlarının
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Yurtdışı
Geçici
Görev
Yollukları”
21-00-02-2-0-3-03-3-3-01
kaleminden
karşılanmasını onayladı.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Adı-Soyadı:
Görevi:
Atilla Sabri Samur
Eralp Kebapçı
Orsel Kamalı
Ümit Altınkaynak
Hasan Özboltaşlı
Sevgi Karahan
S.S.T.B. Bilgi Sistemleri ve Güv. Şube. Müd. (Kafile Başkanı)
Kısım Amiri (S.S.T.B)
II. Derece Teknisyen (S.S.T.B)
İşçi (S.S.T.B)
İşçi (S.S.T.B)
Jeofizik Mühendisi (Meteoroloji Dairesi)
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1168-2014
YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMLERİNDE GÖREV ALACAK POLİS
MENSUPLARINA EK MESAİ ÖDENEĞİ VERİLMESİ
(Önerge No:1207/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, KKTC Anayasası ve Değiştirilmiş Şekliyle 5/1976 sayılı
Seçim ve Halkoylaması Yasası’na uygun olarak 29 Haziran 2014 tarihinde
yapılmasına karar verilen “Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri”nde görev
saatleri üzerinde görev yapacak olan polis mensuplarına 51/1984 sayılı
Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 77. maddesinin (2)’nci fıkrası
uyarınca Polis Subaylarına net 350.00 TL + Gelir Vergisi, Polis Çavuşu ve
Polis Memurlarına net 275.00 TL + Gelir Vergisi olacak şekilde ek mesai ödeneği
verilmesini onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1169-2014
BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN HİZMET BİNASI KİRALAMASI
(Önerge No:1187/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Bayındırlık ve Ulaştırma
Bakanlığı çatısı altında toplanan Trafik ile ilgili Birimler’in bir arada hizmet
verebilmesi amacıyla, Salih Mecit Sokak Pafta/Harita XXI/38.W1.Blok C,
Parsel K1980 üzerinde bulunan Mehmet Apt. A ve B bloklardan oluşan zemin katta
7 dükkan, 1, 2 ve 3. katlarda dörder daire olmak üzere toplam 12 daireden ibaret
apartmanın 1 Ağustos 2014 tarihinden 31 Temmuz 2015 tarihine kadar aylık
4,050 Stg. kira bedeli ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nca kiralanmasına karar
verdi.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1170-2014
K(II)1299-2013 SAYI VE 22.5.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ VE
KİLİTKAYA ŞEBEKE YENİLEME PROJESİ
(Önerge No:1200/2014)
(Ç.D.K.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Büyükkonuk Belediyesi’ne
Katkı Yapılması’na ilişkin K(II)1299-2013 sayı ve 22.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararında “Büyükkonuk Belediyesi’nin Su Şebekesi Yenileme Projesi” olarak
belirtilen projenin tamamlanmış olması nedeniyle “Büyükkonuk Belediyesi Kilitkaya
Şebeke Yenileme Projesi” olarak, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı” ifadesinin,
Bakanlıkların yeniden oluşumu çerçevesinde, “Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı”
olarak ve "10-07-06-3-0-01-3-06-5-7-08" olarak belirtilen ödenek kaleminin
"13-03-06-3-0-1-3-06-5-7-08" olarak değiştirilmesini ve işin tamamlanması için
ihtiyaç duyulan “189,353.00 TL” yerine sözkonusu işin tamamlanması için gerekli
bloke miktarı olan “170,775.00 TL” olarak düzeltilmesini ve sözkonusu kararın bu
yönde tadil edilmesini onayladı.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)1172-2014
DEVLET İHALE (DEĞİŞİKLİK) TÜZÜĞÜ
(Önerge No:1208/2014)
(M.B.)
Bakanlar Kurulu, Hazine Malları Yasası madde 7(3) altında hazırlanıp ekte
sunulan, Devlet İhale (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete’de
yayımlanmasına karar verdi.
11.6.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Download

11.06.2014