W#,Affiwu wwl"şlrıaıruır,ı
*w*wxıçı*wıp<2ç-*xw*e
:
r\İ'kt}*r.4ö^ tll işl*tm*l*rr}e m**l*di *ğitir* gar*n *ğr*ıı*il*r, bet*ri *ğiliııinin dert*ü*rıüırilr*e*ı
aıııacıytra ü*r* yılı*ııı ç*rs hatlaçınüa b***ri *ırıavına alınırlar. üğr*rı*il*r ?*ı ,etır* iç*risind* izirıli
*ayüır. Üu çı*av, ü*r*i* *z*l1iğin* ş*r* k*«ıi,*,y*nça alı*acak. karar ü*ğrulxu:*urı<ia tsyçıüamalı ,,ı*lv*ya
yazüı rsl*rak yapüır_
tazla uyçıüame11 üğü§ *ıslısrıa* ata*larüa, içl*tm*üe eğituni yapüarı
rl*rç için *e**ri çnüvı. *ınau k*tııi*yürlunü{l kararına çör* bırllkte,,ı*y& ü\ir: ayrı yaçıla?sılir. üilikta
{2} Üğr*tim çrr:çrnrrıları*üa birü**
fuwr
y
aç üarı
ç,ı rs *.ç
lar ı rı ü*ğ*r1*
n
üır m*
*i ay r ı y ap
ılı r,
t3} *rklÖüıüfr *z*lİığ\ *alışrrıa v* kapa*ıt* üısrtır*u,yla kururrı \ı* ikllm q,arı,ları üa dlkka\* alırıar*h. yılın
"rı*lli zama*ların1a taal *lan ıs* ****ri *ğıtirvıi çür*çi, üarr* yı}ı *ıır**iııi aqan m*xlr:k alanların9aki be**ri
*1*&v1.
|ıe**ri *ğıtlr*inin ?sitımini izl*y** *a?ta içirırl* yapüır.
**üüri çınavl*rı, iül*\m*ni,* ı*çi"a *isr*liçıl*ri v*ya *ğilici p*ra*rı*li il* |lçilı a|*rıırı
alanlLışlümlai*iy*l1***ralısvar şe{larirıü*r,
alan öğr*trn*nlerini* ,ı* rı megl*,k alanınüakilüalındaki
içvar*rı \ısrıılıs,ı1.ırıtı t*ryçıl *4*n uy*i*rü*n 'eii*i,
*|ısşturulşrı k*r"*irıv** taratırıçe* v*?ıi:ü
t4'}
{§} ffi***ri
**ç*ri
taküır
r}rı*ya*ı \,/* ğı{}*v d*ğ*r1**üirilm*şi çonu*ıı ta?"r}ır, ,şr}iN*n çua*ların 1*plaııııüır
1*ü çsııan uz*rinüa,n ö*ğeü**dırilir, üıınurı yüzü* 8ü'i çınav, yuz.ü* 2ü'çi r}çı iş t}ı.s*,yaıırıa
üfi&v üı},enı,
ü1?,"üv1
*iilş.
i,ı,
İçl*trrs*,ç* tst;rıü*ril*m*y*n öğr*tır|l*r için *k*lr}a yüz y,J,zr
ç* ri a ı * a,ı ı,ş açı ılm aZ.
q{:}
?s*
*ğitlrıini
*1dı?.1arı alaııir}al, ü*rçl*r,,,rıüçıı
?,frkrüüÇ 5ö- i1} ügreırcinin, d*rs yüı s+ıııtı,ıda |ı*l?ıarıçı ?sir d*rsl*rı başarılı *ayılabı|mesi ırirı,.
a}İkı d*n*m pü&*:üın arilrys*tık" *rtalamaçıııln *n ü.ı. 5ü veya *iriıı*i ü***reı
ianem püa{llfiı* en az
}
püüfi fiü şlur*a clr:ıı,;ı ikjrı*i
ü
b\l+la\ün*ler(,e ****ri *ğitimi çtır*ıı *ğr*rı*ii*rin, ?s*ç*ri üüüvı üuürü *ıı ax 5|} ıs!rna?. kayİıyla biri**i v*
i?,irıci dönern pııaı.,ları i1*'r:*r;*ri §ıüüv pLlefrırl* *rilrtı*l|?. *ri,atrarrıasını{} ** ay" öü v*ya **ç*ri çınaı
{}üarllnf} 7Ü olıy\üıı
çerekİ
ü*rarrıiıs *|arak *ırııi ç*çrıı*,ş u *şrıümlııluğıs* kalkıra*ı
t3'ı Yüs**ıı h***ri *ınavırıöa başarıxz <>ları üğr*r,,*ıl*rin *,s ü*T*l*r* ait **rıımlıüııA *ırıa:çları, iq
öik.kata alı*ıııak*ızı* ywzüı v*lveya uyçu|amalı gınuv q*kiini* yapılır.
4*ıyatıı
ırııi ü*çm*
,
übrı*g1
?|},at},
dl İçl*Lmaierü* b***ri *ğltımi*d* ü*ıı*ruı pı.}önı, ışl*tm*dakı *ğıtim şür*sinç* öğr*im*n, u*ta *ğr*ti*i
v*ya eğitıci perıaıı*i larafırıdan i*rnrin, çr*j*. iş, ü*n*y v* hizm*l ü*ğ*rl*nüir***i*dan v*ril*n
ptı&rılar. varça telati eğitimi gLür*gin** *kul1a t*ınrin, çr*i*, iç v* hizm*tl*rü*n *lüıkl*rı pısa*lar v*
alenıyıa ilglli yarıqrrıalarüa a|ınarı v* içl*im*ye bilr}iil*n ç;ı:drıl*rzrı aril:rı*ljk arl,aiarııwçır}ır"
Y
lL üü?LlJ ffi#AüKl
l,ü*-t
WalJN l1üü h?
L
&Y"i,?ğğ
&^§|ı
ürra*fu";
İryl*tm*l*rr}*n alüı(lı "ı, r,jönom ?ü*ttı : üü
işl*tm*l*rü*n alrJıçı 2- üaıı** ü*iu : Vü
iki ÜÖn*m ?ü*turıısrı Ç}rtalama*ı
:
,.
*t*j ü**yası fü*tt: &ü {%2ü'*i
-
ürı,;*,ri "üı,ıavı
Ti*r:*ri
|üÜ * 7Ü} l 2 * 7{:
ü*anı :,7* {%&ü'i *
ü*tıı ,. 1ö ı-
ö{:
*
1*}
üö1
72.
****ri t}ygtslarııa*ı **rsiülitı Yıl *rsııu
htratu
* {75+72} l 2 * 73.#
***ç*ri n*ta*ısrı ı?:{\ ?}z
ü{:ç*{ yani 5ü *l,;*acı ç*r*4ir"
"*irin+i v* ikiıci ılisrı*m pısanları ile b*ç*ri *ffiav üıJanüın arir;m*lik şrlal*ma*ınü çn ax
*1*&,j ÜLrüü,{1ırı 7Ü *1rrıa*ı ç*re?,ir.
{-}ıı
1a?"üirü* *ğr*rır.i lsarvarüı *lrııu7 *ayüır,
*{}
v*ya b***ri
Download

rı*lli zama*ların1a taal *lan ıs* ****ri *ğıtirvıi çür*çi, üarr* yı}ı *ıır**iııi