BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YABANCI DÝLLER YÜKSEKOKULU
2014-2015 EÐÝTÝM ÖÐRETÝM YILI
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
R
LE
Y
D
2011
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
YABANCI
SÝ
DÝ
L
TE
BA
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
ÝÇÝNDEKÝLER
Rektörümüzün Mesajý
Yüksekokul Müdürümüzün Mesajý
Hedefimiz
Genel Bilgi
Materyaller
Sýnavlar
Devamsýzlýk
Akademik Takvim
Bandýrma'da Yaþam
Sýkça Sorulan Sorular
yabancidiller.balikesir.edu.tr
1
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Sevgili Öðrenciler,
Uzun bir eðitim yarýþý ve zorlu bir sýnav maratonunu geride
býrakarak, üniversiteli bireyler olma baþarýsýný gösterdiniz.
Sizi içtenlikle kutlarým.
“Eðitimde, Bilimde, Sanatta Çaðdaþ” ilkesini benimseyen
üniversitemizde;
aldýðýnýz
eðitimin
uluslararasý
nitelikte
olduðunun belgesi olan Diploma Eki Etiketi, AKTS Etiketi,
kendinizi farklý mesleki alanlarda geliþtirebileceðiniz Çift
Anadal Programý ve birçok farklý ülkedeki üniversitelerle
gerçekleþtirilen öðrenci deðiþim hareketi gibi olanaklarla,
ayrýcalýklý
bir
üniversite
yabancidiller.balikesir.edu.tr
yaþamýnýn
içinde
olacaðýnýzýn
3
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
müjdesini vermek isterim.
Bunu içindir ki kendi bölümlerinize baþlamadan önce bir yýl
süreli Ýngilizce hazýrlýk eðitimi almak için Yabancý Diller
Yüksekokulumuzda
bulunuyorsunuz.
Yabancý
Diller
Yüksekokulumuzun amacý sizin için olumlu bir iþbirliði ortamý
yaratarak, dil öðrenme yolculuðunuzda sizleri desteklemek ve
küresel dünyaya uyum saðlamanýz için gerekli donanýmý
vermektir.
Bu kitapçýk, hazýrlýk eðitiminiz süresince okulumuzla ilgili
temel bilgileri size vermek amacýyla hazýrlanmýþtýr.
Balýkesir Üniversitesi ailesinin en yeni üyeleri olarak aramýza
hoþ geldiniz der, baþarýlý, huzurlu, mutlu, saðlýklý ve coþkulu bir
üniversite hayatý geçirmenizi dilerim.
Prof. Dr. Mahir Alkan
Balýkesir Üniversitesi Rektörü
4
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Sevgili Öðrenciler,
Yaklaþýk 40 bin öðrenciye hizmet eden üniversitemiz
Yabancý Diller Yüksekokulu'na hoþgeldiniz. Okulumuz 2010
yýlýnda kurulmuþ olup, Hazýrlýk sýnýflarýmýzda her yýl yaklaþýk
2000
öðrencimizi
Ýngilizce
eðitimiyle
lisans
eðitimine
hazýrlamaktadýr. Dil eðitiminden amacýmýz sizlere hem
mesleki hem de sosyal anlamda ihtiyaç duyacaðýnýz dil yetisini
kazandýrmaktýr. Hedeflerimizi belirlerken siz öðrencilerimizin
ihtiyaçlarý asýl odak noktamýz olmuþ, bunun yaný sýra
meslektaþlarýnýzý yetiþtiren diðer eðitim kurumlarýyla da
rekabet edebilmeniz gerçeði göz önünde bulundurulmuþtur.
yabancidiller.balikesir.edu.tr
5
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Dil öðrenmek, geçmiþte kalan ezberleme ve devamlý tekrar
etme mantýðýndan öteye; anlamak,
konuþmak ve iletiþim
kurmak olarak algýlandýðýnda, bu amaç doðrultusunda sizlere
öðretmeye ve paylaþmaya hazýr ve istekli eðitim kadromuz her
zaman yanýnýzda ve istediðinizde yardýmýnýzda olacaktýr.
Okulumuzu bu sene Kepsut yerleþkesindeki binaya taþýyarak
sizlere daha modern, daha donanýmlý, kendi içinde mini bir
kampüs þeklinde tasarlanmýþ ve sadece dil öðrencilerinin
bulunduðu bir ortam sunmak amacýndayýz.
Bu kitapçýðýn sizleri okulumuz, derslerimiz ve yerleþkemiz
konusunda aydýnlatmasýný ümit ediyor, hepinize eðitim
öðretim hayatýnýzda baþarýlar diliyorum.
Yard. Doç. Dr. Fatih YAVUZ
Yabancý Diller Yüksekokulu Müdürü
6
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
HEDEFÝMÝZ
Yabancý Dil Hazýrlýk Programý olarak hedefimiz; hazýrlýk
programýna dahil olan öðrencilerimize, eðitimleri boyunca
akademik
çalýþmalarýnda
hayattaki
ihtiyaçlarýný
kullanabilecekleri
dile
getirebilecekleri
ve
günlük
yeterlilikte
Ýngilizce dil becerisi kazandýrmak ve bu birikimlerini meslek
hayatlarýnda da kullanabilmelerini saðlamaktýr.
GENEL BÝLGÝ
Bandýrma Ý.Ý.B.F bünyesindeki Ýþletme, Maliye, Ekonometri,
Uluslararasý Ýliþkiler ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
yabancidiller.balikesir.edu.tr
7
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
bölümlerine Hazýrlýk Sýnýfý Dil eðitimi Bandýrma Ý.Ý.B.F
yerleþkesinde verilecektir.
Üniversitemizin hazýrlýk sýnýflarýnda verilecek dil eðitimi;
okuduðunu anlama, yazma, dinleme ve konuþma becerilerini
geliþtirmeye yönelik dersleri kapsamaktadýr.
MATERYALLER
Yabancý Diller Yüksekokulu, dil eðitimi alanýnda geliþtirilen
kitaplarý
ve
programýna
teknolojik
en
uygun
imkanlarýný
olan
inceleyerek
materyalleri
eðitim
belirler.
Ders
esnasýnda öðretim elemanlarýnýn rehberliðinde kullanýlan
materyaller haricinde, öðrencinin bireysel çalýþma yapmasýný
destekleyen materyaller de özenle seçilmektedir.
2014-2015 Akademik Yýlý Hazýrlýk Sýnýflarý için seçilen
materyal seti;8 kitap ve öðrencilerin ders dýþýnda internet
ortamýnda çalýþabilmelerine imkan saðlayan kiþisel çevrimiçi
kullanýcý bilgileri ve þifrelerinden oluþur. Materyal setinin ücreti
üniversitemiz vakfýna ait aþaðýda belirtilen hesap numarasýna
yatýrýlacaktýr.
Bandýrma Yerleþkesi'nde eðitim alacak öðrenciler için
Hazýrlýk Sýnýfýnda 1 yýl boyunca kullanacaðýnýz tüm kitap
setinin fiyatý 340 TL'dir.
Muafiyet sýnavýna girip baþarýlý olan öðrencilerin kitap seti
ücretleri iade edilecektir.
Balýkesir Üniversitesi Vakfý; Ziraat Bankasý Balýkesir Þubesi
8
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
HESAP NO: 45-37329038-5002
IBAN NO: TR380001000045373290385002
Dekont açýklamasý kýsmýna Ad-Soyad ve Bölüm adý
yazdýrýlarak yatýrýlmasý gerekmektedir. Banka dekontu veya
internet
bankacýlýðý
aracýlýðýyla
alýnan
dekontlar
kabul
edilmektedir.Ücret ayný zamanda kayýt sýrasýnda nakit olarak
vakýf ödendi belgesi karþýlýðýnda ödenebilmektedir.
Telif haklarý yasasý gereðince korsan kitap kullanmak ve
orijinal
kitaplarý
izinsiz
çoðaltmak
cezai
yaptýrým
gerektirdiðinden sýnýflarda fotokopi ya da korsan kitap
kullanmak yasaktýr.
SINAVLAR
1.Yeterlilik / Seviye Tespit Sýnavý
Üniversitemizde zorunlu Hazýrlýk programý olan bölümlere
kayýt yaptýran öðrenciler Yeterlilik/ Muafiyet sýnavýna girmek
zorundadýr. Yeterlilik sýnavý 16.09.2014 tarihinde saat
10:00 'da yapýlacaktýr.
Bandýrma
Yerleþkesi'nde
eðitim
görecek
öðrenciler
Bandýrma Ý.Ý.B.F Derslikleri'nde, sýnava gireceklerdir. Bu
sýnavda baþarýlý sayýlabilmek için 100 üzerinden en az 60 puan
almak
gerekmektedir.
bölümlerinin
1.sýnýfýna
Sýnavda
devam
baþarýlý
olan
öðrenciler
etme
hakký
kazanmýþ
olacaklardýr.
Yeterlilik
sýnavý
ayný
zamanda
yabancidiller.balikesir.edu.tr
Hazýrlýk
eðitimi
alan
9
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
öðrenciler için Seviye Tespit Sýnavý yerine geçecektir.Sýnavda
60 puanýn altýnda kalan öðrenciler, aldýklarý puana göre A1A2 ve B1 olmak üzere 3 seviye grubuna ayrýlacaklardýr.
Öðrenimin etkili bir þekilde gerçekleþebilmesi için öðrencilerin
kendi seviyelerine uygun sýnýflarda eðitim görmesi esastýr.
2.Dönem içi Sýnavlar
Bandýrma Ý.Ý.B.F hazýrlýk sýnýfýnda not deðerlendirmesi her
yarýyýlda 3ara sýnavý, 3 quiz sýnavý, 1 konuþma sunumu ve 1
portfolyo
ödevi
üzerinden
deðerlendirilmektedir.
Yarýyýl
sonunda ara sýnavlarýn % 50 si Quizlerin % 30 u, Sunumun %
10 u ve Portfolyo dosyasýnýn % 10 alýnarak öðrencilerin yarýyýl
sonu ortalamalarý belirlenecektir. Daha sonra 2 yarýyýl sonu
notunun ortalamasý alýnýp, genel baþarý notu elde edilecektir.
Genel baþarý notu 40 ve üstü olan öðrenciler Final sýnavýna
girebilecektir. Final sýnavýna girmeye hak kazanan öðrencilerin
sýnavlarýnýn deðerlendirilmeye alýnmasý için bu sýnavdan en az
50 almasý gerekmektedir. Öðrencilerin yýlsonu baþarý notu,
öðrencinin
yýlsonu
sýnavýndan
aldýðý
not
notun
ortalamasýnýn
%50'sinin
%50'siyle,
toplamýndan
final
oluþur.
Öðrencinin hazýrlýk sýnýfýný baþarýyla tamamlamýþ sayýlabilmesi
için genel not ortalamasýnýn 100 üzerinden 60 ve üzeri olmasý
gerekir. 60'tan az olursa kendi bölümüne devam edebilir fakat
hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýz olduðu için mezun olana kadar
muafiyet sýnavýndan geçmesi gerekmektedir.
10
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
DEVAMSIZLIK
Öðrencilerin devamsýzlýk üst sýnýrý, A1 ve A2 seviyeleri için
1.yarýyýlda 84, 2.yarýyýlda 84 olmak üzere toplam en fazla
168 ders saatidir. B1 seviyesi için ise devamsýzlýk üst sýnýrý
1.yarýyýlda 70, 2.yarýyýlda 70 olmak üzere toplam 140 ders
saatidir 1.yarýyýldan artan devamsýzlýk saatleri 2.yarýyýla
aktarýlamaz. 1.yarýyýl için belirtilen devamsýzlýk üst sýnýrýný
aþan öðrenci, devamsýzlýktan kalmýþ sayýlýr. 1.dönem sonunda
yapýlan ara muafiyete giremez. 2. Yarýyýl derslerine isterse
katýlabilir ama hiçbir sýnava alýnmaz ve yýlsonunda Final sýnavý
hakký verilmez.
AKADEMÝK TAKVÝM
T.C
BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ
YABANCI DÝLLER YÜKSEKOKULU
2014 - 2015 AKADEMÝK YILI
HAZIRLIK SINIFLARI AKADEMÝK TAKVÝMÝ
01- 05 Eylül 2014
ÖSYM Sonuçlarýna Göre Kayýtlar
16 Eylül 2014
Muafiyet Sýnavý
15 Eylül 2014 - 26 Aralýk 2014
Güz Yarýyýlý (70 iþgünü)
04 Ekim 2014 - 07 Ekim 2014
Kurban Bayramý
28 Ekim 2014 - 29 Ekim 2014
Cumhuriyet Bayramý
*29 Aralýk 2014
Muafiyet Sýnavý
30 Aralýk 2014 - 30 Ocak 2015
Ara
02 Þubat 2015 - 12 Mayýs 2015
Bahar Yarýyýlý (70 iþgünü)
23 Nisan 2015
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý
01 Mayýs 2015
Emek ve Dayanýþma Günü
18 Mayýs 2015
Yýl Sonu Sýnavý
*29 Aralýk 2014 tarihindeki muafiyet sýnavýna Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri girmeyeceklerdir.
yabancidiller.balikesir.edu.tr
11
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
BANDIRMA'DA YAÞAM
Balýkesir Üniversitesi Bandýrma ÝÝBF bünyesindeki bölümler
için
dil
eðitimi
Bandýrma
yerleþkesinde
yapýlmaktadýr.
Bandýrma þehir merkezinden fakülte yerleþkesine ulaþým
belediye otobüsüyle (10 nolu) saðlanýr ve ortalama 10 dakika
sürer.
Bandýrma'da hem devlet yurtlarý hem de çok sayýda özel
yurt bulunmaktadýr. Ev kiralarý ise 300-600 lira arasýnda
deðiþmektedir.
12
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Bandýrma, Bursa, Ýstanbul ve Ýzmir gibi büyük þehirlere
yakýn olmasý ve bu þehirlere ulaþým için sunduðu alternatif
ulaþým araçlarý bakýmýndan birçok öðrenci tarafýndan tercih
edilmektedir:
Bandýrma – Bursa 1,5 saat (otobüs)
Bandýrma – Ýzmir 5 saat (otobüs veya tren)
Bandýrma – Ýstanbul 2 saat (feribot)
SIKÇA SORULAN SORULAR
Hazýrlýk sýnýfý nedir?
ÖSYM tercih kýlavuzunda bölümlere dair açýklama kýsmýnda
21 kod numarasý olan tüm branþlar hazýrlýk eðitimi almak
zorundadýr. Hazýrlýk sýnýfýnda 1 yýl boyunca Ýngilizce dil eðitimi
verilir;
okuduðunu
anlama,yazma,dinleme
ve
konuþma
becerileri kazandýrýlýr ve geliþtirilir. Amaç, öðrencileri kendi
fakültelerinde
verilecek
Ýngilizce
alan
derslerine
ve
mesleklerinin gerektirdiði yabancý dil bilgisi seviyesinde iletiþim
kurmaya hazýrlamaktýr.
Hazýrlýk sýnýfýnda hangi dersleri göreceðim?
Okuduðunu
anlama,
yazma,
dinleme
ve
konuþma
becerilerini geliþtirmeye yönelik Ýngilizce dersleri göreceksiniz.
Hazýrlýk eðitimi sonunda Ýngilizce seviyem ne olacak?
Hazýrlýk eðitiminizin sonunda, B1(intermediate) seviyesini
tamamlamýþ olacaksýnýz. (Kýlavuzun sonunda yer alan dil
yabancidiller.balikesir.edu.tr
13
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
beceri seviyeleriyle ilgili tabloyu inceleyebilirsiniz.)
Hazýrlýk sýnýfýnda ders saatlerim kaç saat olacak?
A1 ve A2 seviyelerinde haftada 30 saat; B1 seviyesinde
haftada 25 saat
Hazýrlýk sýnýfýný atlayarak bölüme geçme imkâným var mý?
*KPDS,ÜDS,YDS, TOEFL
sýnavlarýnýn herhangi birinden
son 3 yýl içinde alýnan 50 ve üzeri puanýnýz varsa; son 3 yýl
içinde Balýkesir Üniversitesi yeterlilik sýnavýndan 60 ve üzeri
notunuz varsa;
son 3 yýl içinde Balýkesir Üniversitesi veya
baþka bir üniversitenin Ýngilizce hazýrlýk programýna iki yarýyýl
devam ederek baþarýyla tamamlamýþsanýz; ortaöðretimin en
az son 3 yýlýný, Ýngilizce'nin
anadil olarak konuþulduðu bir
ülkede, o ülke vatandaþlarýnýn devam ettiði ortaöðretim
kurumlarýnda okumuþsanýz; durumunuzu gösterir belgeyi
yeterlilik(muafiyet) sýnavýndan 1 hafta önce Yüksekokul
Müdürlüðü'ne teslim etmelisiniz. Yüksekokul Yönetim Kurulu
belgelerinizi inceler ve baþvurunuz konusunda nihai kararý
verir.
Yeterlilik sýnavýndan kaç alýrsam hazýrlýk sýnýfýný geçebilirim?
Yeterlilik sýnavýndan en az 60 alýrsanýz hazýrlýk sýnýfýný
geçebilirsiniz. Eðer yeterlilik sýnavýndan 70 ve üzeri bir puan
alýrsanýz, bölümünüzdeki zorunlu Ýngilizce dersinden de muaf
olursunuz.
14
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Yeterlilik sýnavýnda hangi tür sorular var?
Kelime
ve
dilbilgisi
konularýndaki
yeterliðinizi
ve
okuduðunuzu anlayýp anlamadýðýnýzý ölçmeye yönelik sorular
vardýr.
Yeterlilik sýnavýnýn sonuçlarýný ne zaman ve nereden
öðrenebilirim?
Yabancý
Diller
Yüksekokulu
internet
sayfasýndan
öðrenebilirsiniz. Ayrýca sýnýflarý, ders programlarýný ve hazýrlýk
eðitimiyle ilgili birçok bilgiyi ayný sayfadan takip edebilirsiniz.
Yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olursam yine de hazýrlýk sýnýfýný
eðitimi alabilir miyim?
Evet. Hazýrlýk programýndan muaf olan veya yeterlilik
sýnavýný geçmesine raðmen yine de hazýrlýk programýna devam
etmek isteyen öðrenciler,derslerin baþladýðý tarihten itibaren
bir hafta içinde dilekçe ile Yüksekokul Müdürlüðüne baþvuruda
bulunduktan
sonra,
baþvurunun
Yüksekokul
Yönetim
Kurulunca uygun bulunmasý üzerine, hazýrlýk eðitimine devam
edebilirler. Ancak bu durumdaki öðrenciler muafiyet haklarýný
kaybederler ve hazýrlýk programýna devam eden diðer
öðrencilerle
ayný
yükümlülükleri
yerine
getirmek
zorundadýrlar.
Yeterlilik sýnavýna giremedim. Mazeret sýnavý yapýlacak mý?
Hayýr. Herhangi bir nedenle yeterlilik sýnavýna girmeyen
öðrencilere telafi sýnavý verilmez.
yabancidiller.balikesir.edu.tr
15
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Kimler için yeterlilik sýnavý tekrar yapýlýr?
Sadece ek kontenjanla alýnan ve Dikey Geçiþ Sýnavý(DGS) ile
gelen öðrenciler ve Yabancý Uyruklu olarak yerleþtirilen
öðrencilerin kayýt tarihleri daha sonra olduðu için, yalnýzca
onlar için kayýt tarihlerinin bitiminden sonra Yabancý Diller
Yüksekokulu'nun belirlediði bir tarihte yeterlilik sýnavý yapýlýr.
Devamsýzlýktan kalýrsam tekrar ne zaman yeterlilik sýnavýna
girebilirim?
Devamsýzlýktan kalan öðrenciler, ertesi eðitim-öðretim
döneminin baþýnda yapýlan yeterlilik sýnavýna da giremez.
Hazýrlýk sýnýflarýnda 1 yarýyýl daha eðitim alýr. Eðer not
baþarýsý ve devam durumu þartlara uygunsa, ara
muafiyete
girebilir.
Ara dönemde yeterlilik sýnavýna girerek hazýrlýk sýnýfýný
geçebilir miyim?
Evet. Eðer 60 ve üzeri puan alýrsanýz geçebilirsiniz.
Sýnavlarda yeterli puaný alamadým seneye yine hazýrlýk
okumam gerekecek mi?
Sadece devamsýzlýktan kalan öðrenciler ertesi sene tekrar
hazýrlýk okur. Notlarý yetersiz olduðu için hazýrlýktan baþarýsýz
olan öðrenciler, kendi bölümlerine geçebilir ama zorunlu
hazýrlýk sýnýfý baþarý koþullarýný yerine getiremeyen öðrenciler,
yasal süresi içinde mezun oluncaya kadar Yabancý Diller
Yüksekokulu tarafýndan her öðretim yýlý baþýnda ve ortasýnda
16
yabancidiller.balikesir.edu.tr
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
olmak üzere yýlda 2 kere yapýlan yeterlilik sýnavýnda baþarýlý
olmak zorundadýr.
Devamsýzlýktan kaldým, seneye yine hazýrlýk okumam
gerekecek mi?
Evet. Devamsýzlýktan kalan öðrenciler bir sonraki sene
baþýnda yapýlan yeterlilik sýnavýna katýlamazlar. Zorunlu
olarak ilk dönemi okurlar. Eðer devamsýzlýk sýnýrýný aþmamýþsa
ve gerekli not baþarýsýný saðlýyorsa ara muafiyete girmeye hak
kazanýr. Ara muafiyette baþarýlý olursa kendi bölümüne 1.sýnýf
2.dönem dersleriyle baþlayabilir.
Hazýrlýk sýnýfýný baþarýyla tamamladým. Bölümdeki Ýngilizce
derslerinden de muaf sayýlacak mýyým?
Bölümdeki Ýngilizce derslerinden muaf sayýlmanýz için
dönem baþýnda ve arasýnda yapýlan yeterlilik sýnavýndan 70 ve
üzeri
puan
almanýz
gerekmektedir.
Hazýrlýktan
sýnýfýný
baþarýyla tamamlamanýz bunun için yeterli deðildir.
Seviye tespit sýnavý nedir?
Seviye tespit sýnavý, öðrencilerimizin Ýngilizce yeterliliðini
belirlemeye yarayan sýnavdýr. Seviye sýnavýndan sonra sýnýflar
oluþturulur. Kendi seviyenizdeki kiþilerle ayný sýnýfta yer almak,
Ýngilizce'de ilerlemeniz açýsýndan önemlidir.
Seviye tespit sýnavýna girmediðim takdirde ne olur?
Seviye tespit sýnavýna girmeyen öðrenciler en düþük
seviyeden baþlatýlýr.
yabancidiller.balikesir.edu.tr
17
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Bitirme (Final) sýnavýna girebilmem için not ortalamamýn
kaç olmasý gerekir?
1.dönem ve 2.dönem notlarýnýzýn ortalamasý 40 ve üzeriyse
final sýnavýna girebilirsiniz.
Hazýrlýk
sýnýfýnda
baþarýlý
sayýlmak
için
bitirme(Final)
sýnavýndan kaç almam gerekir?
1.ve 2. Dönem not ortalamalarýnýzdan oluþan genel baþarý
notunuz ne kadar yüksek olursa olsun final sýnavýndan en az
50 alamazsanýz baþarýsýz sayýlýrsýnýz. 50 ve üzeri not
almýþsanýz sýnavýnýz deðerlendirmeye alýnýr. Final notunun
%50'si ile genel baþarý notunun %50'si toplanýr. Sonuç 60 ve
üzeriyse baþarýlý olursunuz.
Yýl içindeki sýnavlara giremediðim takdirde mazeret sýnavý
var mýdýr?
Mazereti nedeniyle beceri sýnavlarýna veya dil bilgisi
sýnavlarýna giremeyen öðrencinin mazerete iliþkin belgelerini,
mazeretin sona ermesinden itibaren üç iþ günü içinde Yabancý
Diller Yüksekokuluna dilekçe ekinde vermesi gerekir. Mazereti
Yönetim Kurulunca kabul edilen öðrenciler için mazeret sýnavý
açýlýr. Kýsa süreli sýnavlara, yeterlilik ve düzey belirleme
sýnavlarýyla yýlsonu sýnavýna katýlmayan öðrencilere mazeret
sýnavý hakký verilmez.
18
yabancidiller.balikesir.edu.tr
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Birinci yarýyýlda devamsýzlýktan kaldým. Hangi tarihteki
yeterlilik sýnavýna girebilirim?
2014-2015
devamsýzlýktan
akademik
kalan
öðrenci,
yýlýnýn
en
ilk
yarýyýlýnda
erken
2015-2016
akademik yýlýnýn birinci döneminin sonunda yapýlan ara
muafiyete girebilir.
Ek kontenjan ve Dikey Geçiþ Sýnavý ile kayýtlanan ve Yabancý
Uyruklu olarak yerleþen öðrencilerin devamsýzlýklarý nasýl
hesaplanýr?
Kayýt
yaptýrdýklarý
tarihten
itibaren
dönemin
tamamlanmasýna kadar kalan ders saatinin %20si belirlenerek
hesaplanýr.
Hazýrlýk sýnýfýndaki derslere arkadaþým veya bir akrabam
misafir olarak gelebilir mi?
Hayýr.Hazýrlýk sýnýfý öðrencisi olmayan hiç kimse derse kabul
edilmez.
Sýnav günlerinde sýnava gelmezsem devamsýzlýk durumum
ne olur?
Sýnava katýlan öðrenciler, o gün yapýlacak derslere gelmiþ
kabul edilir. Sýnava girmeyen öðrenciler de 'yok' sayýlýr.
Tüm sýnýf derse gelmediði takdirde ders iptal olur mu?
Öðrencinin olmamasý o dersi iptal etmez. Öyle bir durumda
o derste bütün öðrenciler devamsýz olarak yazýlýr.
yabancidiller.balikesir.edu.tr
19
Y
D
LU
Y
YÜKSEKO
KU
SÝR ÜNÝVER
SÝ
KE
LI
ABANCI
SÝ Y
DÝ
L
TE
R
LE
HAZIRLIK SINIFLARI
BÝLGÝLENDÝRME KÝTAPÇIÐI
BA
2011
Okulumuz web sayfasý için
http://www.yabancidiller.balikesir.edu.tr
Daha fazla soru ve cevap için :
http://yabancidiller.balikesir.edu.tr/index.php/s-kcasorular-sorular adresindeki sýkça sorulan sorular bölümünü
ziyaret ediniz.
20
yabancidiller.balikesir.edu.tr
Download

Bandırma Kampüsü Kitapçığı - Balıkesir Üniversitesi Yabancı Diller