ZIRAATBANK BH DD’nin BİREYSEL
TASARRUF HESAP İŞLEMLERİNDE
GENEL FAALİYET ŞARTLARI
YAYIMLAYAN
ORGANİZASYON BİRİMİ
YAYIMLANMA TARİHİ
ÖZET
Kaynak Yönetimi Sektörü
01.11.2014
Bu mevzuat ile ZiraatBank BH'nin bireysel tasarruf hesap
işlemlerinde genel faaliyet şartları tanımlanmaktadır.
YÜRÜRLÜKTEN
KALDIRILAN
DÜZENLEMELER
GEÇİCİ HÜKÜMLER
-
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİ
01.11.2014
İÇİNDEKİLER
IS ............................................................................................... Error! Bookmark not defined.
KULLANIM ALANI ................................................................................................................. 3
TANIMLAR............................................................................................................................... 3
Mevduat hesabı ................................................................................................................................ 3
Mevduat hesap türleri................................................................................................................... 3
Vadesiz tasarruf hesabı ................................................................................................................ 3
Vadeli mevduat hesapları ............................................................................................................. 3
Vadeli tasarruf hesabı................................................................................................................... 3
Kiralık tasarruf ............................................................................................................................. 4
Açık tasarruf ................................................................................................................................. 4
Belirli amaçlı vadeli mevduat hesapları ....................................................................................... 4
FAİZ ORANLARI ..................................................................................................................... 4
EFEKTİF FAİZ ORANI ............................................................................................................ 4
ÜCRET VE KOMİSYONLAR .................................................................................................. 5
MEVDUAT HESABININ KULLANILMASI .......................................................................... 5
Vadesiz tasarruf hesabının kullanılması .......................................................................................... 5
Vadeli tasarruf hesabının kullanılması ............................................................................................. 5
Kiralık tasarruf hesabının kullanılması ............................................................................................ 5
Açık tasarruf hesabının kullanılması................................................................................................ 5
Mevduat hesabının ödenmesinin blokajı.......................................................................................... 5
DUYURU................................................................................................................................... 6
TEMSİL HAKKI ....................................................................................................................... 6
KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ .......................................................................................... 6
MEVDUAT SİGORTASI .......................................................................................................... 6
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ – KAPATILMASI ............................................................. 7
NİHAİ HÜKÜMLER ................................................................................................................. 7
KULLANIM ALANI
Ziraat Bank BH d.d.’nin Bireysel Tasarruf Hesap İşlemlerinde Genel Faaliyet Şartları (Genel Faaliyet
Şartları) resmi sözleşme içerisinde yer alıyorsa veya sözleşme onlara dayalı ise Ziraat Bank BH d.d.
(Banka) ve Banka ile nakit mevduat sözleşmelerini akdettiği gerçek kişiler (Müşteri) arasında
sözleşme ile tanımlanan özel anlaşmaları tamamlamaktadır. Bu genel faaliyet hükümlerinin bazı
sözleşme hükümleri ile uyuşmazlığı durumunda, sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
TANIMLAR
Mevduat hesabı
Mevduat hesabı, Müşterinin Banka nezdinde sözü geçen amaç ile, tasarruf amacıyla ve Bankanın
müşteriye teklif ettiği tasarruf ürünün türüne göre tasarruf sözleşmesinde tanımlanmış şartlar altında
açılmış bulunan hesaplarına yatırılan para varlıklarını teşkil etmektedir.
Mevduat hesabını yerli veya yerli olmayan tüm gerçek kişiler açabilir. Bir gerçek kişinin Bankada
birden fazla mevduat hesabı olabilir. Mevduat hesabını iş yapma yeteneği olan reşit kişiler, yasal
temsilcileri olan reşit olmayan kişiler ve vesayet altında olan yetişkin kişiler açabilir.
Mevduat Hesap Türleri
Bankada mevduat hesapları:
 Vadesiz veya
 Vadeli olabilir.
Vadesiz Tasarruf Hesabı
Vadesiz tasarruf hesapları, sahibinin hesapta bulunan tutar ile sınırlı kullanım imkanı olan mevduat
hesaplarıdır. Banka, vadesiz tasarruf hesabının, hesabın açılması için zorunlu olan belgelerin
sunulması ile KM, EUR, USD, TRY, GBP, CHF, DKK, HRK, SEK, NOK ve AUD para birimlerinde
açma hizmetini sunmaktadır.
Vadeli Mevduat Hesapları
Vadeli mevduat hesabı, para varlıkları kullanma hakkından vazgeçip veya varlıkları sözleşme ile
tanımlanan şartlar altında, belirli faiz karşılığında kullanımı ile Müşteriye para varlıklarını KM,
EUR ve USD para biriminde yatırma imkanı vermektedir. Faiz, sözleşme ile belirlenen para birime
veya tasarruf mevduatının vadesine bağlı olarak ödenir. Vadenin bitiminde Banka Müşteriye
varlıklarını ödemeye veya yeniden yatırma koşullarını teklif etmeye taahhüt etmektedir. Vadeli
mevduat hesapları belirli amaçlı veya belirsiz amaçlı olarak tanımlanabilir. Vadeli mevduat hesapları,
mevcut varlık fazlalıklarını gelecekteki harcama için tasarruf yapmak isteyen müşteriler için
tasarlanmıştır. Vadeli, kiralık veya açık tasarruf hesabının açılması sırasında, Banka tarafından
Müşteriye Bankada bulunan hesaba yatırma veya hesaptan ödeme işlemlerinde kullandığı tasarruf
cüzdanı verilmektedir.
Vadeli Tasarruf Hesabı
Vadeli tasarruf hesabı, tek defalık para yatırımı ve sözleşmenin otomatik yanilenme imkanı ile belirli
vadeli olarak yapılan mevduat hesabıdır. Otomatik olarak yenilenmesi yapılan sözleşme süre ile ilk
olarak anlaşılana uygundur. Tasarruf koşulları ve faiz oranını ise Banka vade tarihinde geçerli olan
şartlara uygun olarak müşteriye sunar. Banka, yeniden yatırım koşulları konusunda müşteriyi
önceden kabul edilen değişik bildirim yolları ile vadenin gelmesinden en az 15 gün önce bilgilendirir.
Müşterinin yeni koşulları kabul etmemesi durumunda ödeme ve hesabın kapatılması ücretsiz olarak
yapılır. Banka ve Müşteri her ayrı tutar için ayrı Vadeli Tasarruf Hesabı Sözleşmesini akdederler.
Faiz oransal hesaplanma metodu ile hesaplanır. Hesaplanan faiz dönem sonunda mevduat ana para
tutarına eklenir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması için talepte bulunması durumunda,
Ziraat Bank BH
Müşteri para varlıkların erken çekme talebini en az 30 gün önce yazılı olarak gönderir. Sözleşme
feshinin vadeden önce yapılması durumunda. Müşteri faiz hakkını kaybeder.
Kiralık Tasarruf
Bankada Kiralık tasarruf hesabı önceden belirlenmiş süre içinde, yatırılan varlıklara (ana para tutarı)
istinaden aylık faizin ödenmesi ile tasarruf yapmak isteyen müşteriler için tasarlanmıştır. Faiz oransal
hesaplanma metodu ile hesaplanır. Müşteri, kiralık tasarruf hesabın açılması için yazılı olarak talepte
bulunur ve Bankaya hesabın açılması için gerekli belgeleri sunar. Bankada yetkili kişi müşteri ile
kiralık tasarrufa istinaden aylık faiz tutarının müşterinin hangi hesabına yatırılacağı konusunda açık
olarak tanımlanmasını ve ilgili anlaşmayı yapar.
Açık Tasarruf
Açık tasarruf, belirli vadeli, vade süresince ek varlık yatırma ve arada bir kısmi çekme imkanı veren
ayrı bir tasarruf şeklidir. Müşteri, vade süresince daha doğrusu ay sonunda veya hesabın açılma
tarihinde olan (hangisinin daha sonra oluştuğuna bağlı olarak) varlık durumun %75 oranında hesapta
kalma şartıyla ay boyunca varlıkları çekebilir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması için talepte
bulunması durumunda, Müşteri para varlıkların erken çekme talebini en az 30 gün önce yazılı olarak
gönderir. Faiz, oransal hesaplama metodu ile hesaplanır. Hesaplanan faiz dönem sonunda mevduat
ana para tutarına eklenir. Sözleşme feshinin vadeden önce yapılması durumunda, Müşteriye ana para
tutarı ödenir, faiz ise Banka Faiz Oranları Aralıkları Hakkındaki Karar ile tanımlanan en yakın
geçmiş dönemine göre hesaplanır.
Belirli Amaçlı Vadeli Mevduat Hesapları
Belirli amaçlı işlem hesabı veya vadeli hesap, kredide, yurtdışına yapılan ödeme, akreditif, banka
garantileri, vergi, sigorta, nakliye masrafları ve gümrük yükümlülükleri ve sponsorlukta teminat aracı
olarak ve diğer özel amaçlar için açılır. Müşterinin Belirli Amaçlı Hesap Sözleşmesi ile tanımlanmış
ise, sözleşme ile belirlenen şartların yerine getirilmesine kadar Banka belirli amaçlı mevduat
hesabının kullanılmasını yasaklayabilir (bloke edebilir).
FAİZ ORANLARI
Faiz oranının türü ve tutarı Bankanın her mevduat ürünü için tanımlanır. Mevduat hesapları için faiz
oranları müşterilerin erişebileceği yerde ve kamuya açıktır (her şubede veya bankanın internet
sayfasında www.ziraatbank.ba). Müşteri, faiz oranlarının potansiyel olarak sözleşme akdedeceği
diğer bankaların faiz oranları ile karşılaştırmasını yapabilir. Müşteri, tasarruf yapacağı bankayı
istediği gibi (şartlar konulmadan) seçebilir. Faiz oranının türü ve oranı, değişkenlik koşulları,
hesaplama ve eklenme şekilleri, faizlerin ödenme süreleri ile ilgili şartlar detaylı olarak her ayrı
sözleşmenin konusudur. Bazı şartların değişmesi halinde, Banka sözü geçen şartlar veya faiz oranının
değişmesinden 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirmelidir. Bankanın mevduat ürünleri için faiz oransal
hesaplama metodu ile aşağıda belirtilen formüle uygun olarak yılda gerçek gün sayısı kullanılarak
hesaplanır:
Faiz = Mevduat tutarı x
x
EFEKTİF FAİZ ORANI
B-HF Bankacılık Acentası tarafından verilen Kredi ve Mevduatlarda Efektif Faiz Oranının
Hesaplanması ve Gösterilmesi Hakkındaki Karar’a uygun olarak Efektif faiz oranı (EKS) yıllık
4
Ziraat Bank BH
olarak hesaplanan, alınan mevduatların indirgenmiş nakit gelirlerin indirgenmiş nakit giderleri ile eşit
haline getirilerek, birleşik faiz hesabının uygulanması ile vade sonunda hesaplanan faiz oranıdır.
Banka, Müşteriyi mevduat sözleşmesinin akdedilmesinden önce efektif faiz oranı hakkında
bilgilendirir. Müşteriye, nominal ve efektif faiz oranların eşit olması durumları hariç, mevduat
sözleşmesi ile birlikte mevduat ile ilgili ödeme planı sunulur. Vadesiz tasarruf hesabı için Banka
mevduat ile ilgili ödeme planı vermez.
ÜCRET VE KOMİSYONLAR
Ücret, Banka tarafından verilen hizmetler fiyatlarını teşkil eder ve Bankanın yürürlükte olan
tarifelerde yer almaktadır. Hesap işletimi için ücret tutarı diğerlerinin yanı sıra harcanan malzeme
tutarı, müşteri ile sözleşmenin akdedilmesi için gerekli olan personele ve dış hizmetler tutarına uygun
olarak belirlenir. Banka tarifeleri, bankacılık hizmetleri için bir çeşit fiyat listesi olup, periyodik
olarak değişime tabi tutulmaktadırlar. Tarifeler müşterilerin erişebileceği yerde ve kamuya açıktır
(her şubede veya bankanın internet sayfasında www.ziraatbank.ba. Müşteri, tarifeleri potansiyel
olarak sözleşme akdedeceği diğer bankaların tarifeleri ile karşılaştırmasını yapabilir. Bununla ilgili
kararını bağımsız olarak kendi iradesi ile verir.
MEVDUAT HESABININ KULLANILMASI
Vadesiz tasarruf hesabının kullanılması
o Yerli ve yabancı para birimlerinde nakit ödeme işlemleri
o ZiraatBank BH içindeki gayrinakdi transfer
o B-HMB üzerinden iç ödeme işlemleri sistemi ile yurt içi ödeme
o Nostro havaleler ile yurt dışı ödemeleri
o Ayrı olarak akdedilen sürekli talimat detaylarına uygun olarak sürekli talimat yolu ile
Vadeli tasarruf hesabının kullanılması
Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen
Sözleşme’ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim
yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan
şekilde ödenir.
Kiralık tasarruf hesabının kullanılması
Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen
Sözleşme’ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim
yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan
şekilde ödenir.
Açık tasarruf hesabının kullanılması
Müşteri, varlıkları sözleşme süresinin bitiminde veya Banka ile Müşteri arasında akdedilen
Sözleşme’ye uygun olarak vade süresince kullanabilir. Müşteri, önceden yazılı bildirim
yapması yükümlülüğü ile vadeden önce kapatılma talebinde bulunabilir. İlgili faiz anlaşılan
şekilde ödenir.
Mevduat hesabının ödenmesinin blokajı
Banka, yetkili organ tarafından verilen yazılı talimat üzerine mevduat hesabını bloke etmeye
yükümlüdür. Blokaj mevduat hesabının tamamına yapılacaktır. Hesabın bloke edilmesi konusundaki
bilgileri kaydeder ve geri çağrılana kadar yetkili organ tarafından verilen karar ve Talep ile birlikte
arşivlendirir.
5
Ziraat Bank BH
Kara para aklanması ve terör finanse edilmesini önleme ile ilgili özel düzenlemelere uygun olarak,
Banka, Müşterinin vefat ettiğini, kart/tasarruf cüzdanının kaybedildiğini veya çalındığını öğrenmesi,
kanuna uygun olarak yetkili organın talebini alması ve müşterinin belirli özelliklerini öğrenmesi
durumunda, Müşterinin varlıklarını bloke edecektir.
DUYURU
Tasarruf mevduatının otomatik olarak yeniden yatırılması seçeneğinin tanımlanmış bulunduğu
sözleşmelerde, Müşteri sözleşmenin feshi durumunda Bankaya varlıkların yatırıldığı süresinin
bitiminde nakit varlıkların düzenlenme şekli ile ilgili yazılı talimat sunmakla yüklümüdür. Bankaya
yeniden yatırılma ile ilgili muvafakatını vermemesi durumunda, Müşterinin varlıkların aynı süre ile
yatırılmasını uygun gördüğü kabul edilecektir. Banka, faiz oranının değimesi halinde, vadenin
bitmesinden en az 30 gün önce Müşteriyi bilgilendirmekle yükümlüdür. Mevduat müşterisi,
Sözleşmeden vazgeçtiği için her hangi ücret ödemeden banka tarafından gönderilen bildirimi teslim
almasından 30 gün sonra Sözleşmeyi fesh etmeye hakkı bulunmaktadır. Banka, vadesiz tasarruf
hesabı sözleşmeleri için hesaptan yapılan ödeme ve hesap durumu ile ilgili Banka Şubelerinde teslim
alınabilen bildirimleri Müşterinin talimatı üzerine hazırlar. Adres değişikliği veya müşteri hakkında
her hangi bilgilerin değişmesi durumunda, Müşteri sözü geçen verileri Bankaya sunmakla
yükümlüdür. Banka, müşteriye bildirimleri, müşterinin Bankaya bildirim gönderme adresi olarak
verdiği adrese gönderecektir. Bankanın adres değişikliği konusunda bilgilendirilmemesinden dolayı
oluşan tüm zararlar Müşteriye aittir.
TEMSİL HAKKI
Hesap sahibi, hesapta bulunan varlıkların kullanılması için çalışma yeteneği olan bir veya birden
fazla gerçek kişiye vekalet verebilir. Hesap sahibi, bu Genel Şart hükümleri hakkında Vekili
bilgilendirmek zorundadır. Vekalet üçüncü kişilere devredilemez. Vekalet, hesabın açılması sırasında
veya daha sonra Bankanın yetkili çalışanı huzurunda verilir. İçeriği uygun olan noter veya yetkili
belediye organı veya Bosna –Hersek’in diplomatik temsilcisi veya konsolosluk daha doğrusu diğer
yetkili organ nezdinde onaylanmış velaketler de geçerlidir. Hesapta bulunan varlıkların kullanılması
söz konusu olunca, Vekilin Hesap Sahibinin olduğu gibi aynı hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır
(ancak Hesap Sahibi hakkındaki bilgileri, Sözleşme koşullarını değiştiremez, Hesapta bulunan
varlıkların kullanılması için üçüncü kişiye vekalet veremez, cari hesapta onaylanan limit ve genel
limit aşımı için talepte bulunmaz, Hesap Sahibi tarafından verilen özel vekaletin bulunmaması
durumunda Sözleşme feshini yapamaz ve Hesabı kapatamaz). Vekalet tek defalık veya sürekli
olabilir. Sürekli vekalet yazılı olarak geri çağrılma yapılana kadar geçerlidir. Vekaletin geri çağrılma
Beyanı Banka tarafından alındığı anından itibaren yasal etki üretir. Reşit olmayan kişiye ait hesabı ile
ilgili Yasal Temsilcisi vekalet verebilir.
KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ
Müşterinin kişisel bilgileri ve tasarruf hesabı üzerinde yapılan işlemler hakkındaki veriler iş sırrını
teşkil eder ve sadece yasalara uygun olarak ifşa edilebilir. Bankanın, sözü geçen bilgilere kendi grubu
çerçevesinde kullanma hakkı vardır.
MEVDUAT SİGORTASI
Müşteri hesaplarında yer alan mevduat hesapları, bu alan ile ilgili geçerli olan mevzuatlara uygun
olarak B-H Mevduat Sigorta Kurumu nezdinde sigortalıdır. 50.000 KM tutarına kadar olan
mevduatlar bu kurumun yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak B-H Mevduat Sigorta Kurumu
(AOD) nezdinde sigortalıdır.
6
Ziraat Bank BH
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ – KAPATILMASI
Sözleşme, anlaşılan vadenin bitiminde veya feshi durumunda sona erer. Hesabın kapatılması
müşterinin talebi, yasal temsilcisinin talebi, vasinin talebi veya kesin olarak bu konuda vekaleti
bulunan vekilin talebi üzerine yapılabilir. Hesabın etkin olmaması durumuda da hesap kapatılır. Etkin
olmayan hesap, vadeli tasarruf hesabı hariç, son bir yılda üzerine para yatırma veya ödeme işlemi
yapılmayan hesaptır.
NİHAİ HÜKÜMLER
Kullanıcıların bu iç mevzuat ve içeriği hakkında bankanın www.ziraatbank.ba web sayfasında veya
Banka şubelerinde yazılı olarak görmeye imkanları vardır. Banka bu mevzuata değişiklik yapma
hakkını saklı tutmaktadır. Müşteri, bu mevzuatın hükümleri hakkında bilgilendirildiğini, sözü geçeni
anladığını ve sözleşmenin imzalanmasından önce uygulanmasını kabul ettiğini doğrulamaktadır.
Akdedilen Mevduat Hesabı Sözleşmesi’ne istinaden Banka davranışlarına itirazı olması durumunda,
Müşterinin ZiraatBanka BH, Dženetića čikma 2, 71000 Sarajevo, BiH olan Banka adresine yazılı
olarak itiraz etmeye hakkı vardır. Banka itiraz konusunda 30 gün içinde karar verir. Müşterinin,
Banka tarafından verilen cevap ile memnun olmaması halinde yetkili bankacılık acentasına yazılı
bildirim göndermeye hakkı vardır. Anlaşmazlığın belirtilen şekillerden biri ile çözülmesinin mümkün
olmaması durumunda yetkili mahkeme nezdinde davanın açılması ile adli korumaya hakkı vardır.
Bu Genel Faaliyet Şartları Kasım 2014 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
7
Download

ZiraatBank BH d.d. Bireysel tasarruf hesap islemlerinde genel