TMTddwdW&WWA&
SaNT
iurgut tza1 Su.lvar.r
Avthnlikevler 36103 Ankara
+3 312 555 20 35
F +0 312
Tesis YoreTrm ve toissik Hizmeter OwektörWu
OvId
K )estk & Regtasyon 8akarth gi
SAY1
IT. Y. i B06.DR0.24. 04, -851.10.08-129546
KONU: Milli Eitim Bakan1zt
16.10.2014
T.0 MILL! E(!TIMI BAKANLI(1
Yenilik Ye Eltim Teknolojiieri Genel Mudurlugu / Ankara
Sirketimiz, Türkiye'nin gelecegine yatirim anlayii He sosyal sorumluiuk projelerini Ulke insaru ye
egitimine yönelik bir caba olarak ele alan ye ça1imaianni bu anlayi lie sUrdüren "Turk Telekom
Okullart Projesi" ite Ulkemizin degiik yörelerinde, 40 bin cocugumuzun modem egitim tesislerinde
egitim aimasiat hedeflenmi§ ye bunu baart He gercekIetirmitir.
Bu proje He hianete sunulan farkh iilerimizdeki, 18 ilkOetim. 33 ortaOgretim okulu olmak üzere
topiani 51 okuldan, Ankara, Istanbul ye tzmir'de bulunan ekli listede belirtilen 9 adet Turk Telekom
Okulunda egitim goren çocuklarimiza yine Sirkerimiz Sosyal Sorumiuluk Projelerinden birisi olarak
çahan gonuUUlerimizce o1uturu1an TUrk Telekom Arama ye Kurtarma Ekibi (TTAKE) otarak,
"Depre,n Oncesi, Ant ye Sonras: A1rn,nas: Gereken Oniemler"
konulu ekte gonderilen sunumun
yapilmasmi planlanmaktadir.
Soz konusu sunumun ekte belirtilen okuliarirnizda yapilabilmesi için gerekii iznin venimesi hususunu
arz ederiz.
")elrrat ALPHAN
/
/
dur?a!pn GU
f D'
Hiznietlen
im
Sp.r Fut1yetieri MUJCrO
EK: I Sununi
EK; 2 Turk Telekom Okuilan Listesi
Yenflik ye Eittm Tekswlujilert
Gzwi ttt1ürUqü
27 Rim 2014
Uikemizde ye dünyada meydana gelebilecek
her türtti do} atetler, kazalar
ye d%er
feaketerde yardma ihtiyaci oan insanlara
uIaan ye & uzatan, gönüHüük esasma dayah
bir sivfl savunma hareketithr.
lurk lelekomünikasyon A. bUresinde
faaliyet gôsteren TAKE, Uyelerinin tiimUnU
gönüflü trket çaharilarndan seçer ye
merkezi Ankara'dr.
MSYON VIZYON
TURKfrEYE
DEtEP
4
w
2
UusIar arast alanda akredite omu saygn bir ekip olmak, egitimb, nitelikil
ekip üyeteri He mUmkUn otdugu kadar çok insana yardm eli uzatmak,
AFAD
MOM
INSAnAG
Preparedness - Response
DEdERLERiMiZ
TORKIYEYE
DECER
Din dil Vs Aywum Yapmaks%zrn Her
Sayg,h OJmak
ksana Yardim Eli Uzatmak
Etik Degerere Bah Olmak
GänüHUIük
Sirket Degerlersne Bah Olmak
Adaletli Olmak
Liyakat
Yeniliklere Açk Omak
cevreve Ve Insana Deer Vermek
SorumIuuk Bttincs
HogdrU;U Olmak
'Takim cahmasi
Egitici Olmak
Topkimsal Sorurnuluk Bifincinde Ornak
'Yarchrnsever Olmak
~
,
4
Download

")elrrat ALPHAN / dur?a!pn GU 27 Rim 2014