DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM - ÖĞRETİM MÜFREDAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ
İNTİBAK ESASLARI
(Üniversitemiz Senatosu’nun 24.07.2014 tarih ve 12 sayılı oturumunda kabul edilmiştir.)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı; Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan
fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans/lisans programlarının müfredat
değişiklikleri ile ilgili intibaklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, Dumlupınar Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışında kalan fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen önlisans/lisans programlarının müfredat değişiklikleri ile
ilgili intibaklara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Esaslar; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 29/08/2013
tarihli ve 28750 sayılı Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin 9 uncu ve
23 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),
b) Birim: İlgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunu,
c) Ders: Öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesinde öğretim elemanı tarafından
yürütülen ve elli dakika süren eğitim-öğretim çalışmasını,
ç) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek
yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,
d) Lisans Programı: En az sekiz yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
e) Öğretim Planı: Öğrenim süresince alınması ve başarılması gereken eğitim-öğretim faaliyetlerinin
tümünü gösteren planı,
f) Ön lisans programı: En az dört yarıyıllık bir yükseköğretim programını,
g) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: Dumlupınar Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesini,
ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
i) Yönetmelik: Dumlupınar Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Müfredat değişiklikleri ve İntibaklara İlişkin Esaslar
Genel Esaslar
MADDE 5 – (1) Bir önlisans/lisans; anadal, çift anadal, yandal programı müfredatının oluşturulmasında
“Dumlupınar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Çerçeve Müfredat Esasları” esas alınır.
(2) Bir programın müfredatındaki değişikliklere mevcut öğrencilerin intibak esasları bu yönerge
çerçevesinde ilgili bölüm/program tarafından hazırlanır; ilgili kurulun önerisi ile Senato tarafından karara
bağlanır.
Müfredat değişiklikleri ve intibaklar
MADDE 6 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile derslerin birleştirilmesi durumunda, birleştirilen
derslerden:
a) AA-DD not aralığında alınan başarı notları ve AKTS değerleri korunur ve not durum belgesinde
gösterilir.
b) En az birini başaran, diğerlerinden başarısız not (FF, FD, DZ, YZ) alan ya da almadığı ders bulunan
öğrenci, başarısız olduğu veya almadığı dersten ve birleştirilmiş yeni dersten sorumlu değildir.
c) Hepsinden başarısız not (FF, FD, DZ, YZ) alıp kalan ya da bu derslerden hiçbirini almayan öğrenci,
dersin birleşmiş halini alır.
(2) Birleştirilmesinden önce dersleri alıp başaran öğrenci; not yükseltmek amacıyla yeni öğretim
planındaki dersi alabilir, ancak birleştirme öncesindeki derslerin başarı notları ile AKTS değerleri not durum
belgesinden silinir.
MADDE 7 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin kaldırılması ve yerine herhangi bir ders
getirilmemesi durumunda:
a) AA-CC not aralığında alınan başarı notları ve AKTS değerleri korunur ve not durum belgesinde
gösterilir.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan (FF, FD, DZ, YZ) öğrenci sorumlu değildir.
c) Başarısız notlar (FF, FD, DZ, YZ) ve Şartlı başarılı notlar (DD, DC) ortalamaya katılmaz.
MADDE 8 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile kaldırılan dersin yerine yeni ders konması
durumunda:
a) Kaldırılan dersten AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci yeni konan dersten sorumlu değildir.
Ancak, başarı notunu yükseltmek amacıyla yeni dersi alabilir.
b) Kaldırılan dersi almayan ve ya başarısız notu alan öğrenci yeni dersten sorumludur.
MADDE 9 – (1) Öğretim planına yeni ders konulması durumunda, öğrenci yeni dersten sorumludur.
MADDE 10 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin üst yarıyıla taşınması durumunda:
a) AA-DD not aralığında alınan başarı notları ve AKTS değerleri korunur ve not durum belgesinde
gösterilir. Ancak başarı notu yükseltmek amacıyla ders tekrar edilebilir.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan (FF, FD, DZ, YZ) öğrenci dersten sorumludur ve bulunduğu
döneminde dersi alır. Dersin taşındığı üst yarıyıla gelininceye kadar başarısız not ortalamaya katılmaz.
MADDE 11 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin alt yarıyıla taşınması durumunda:
a) AA-DD not aralığında başarı notu alan ancak başarı notu yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenci,
yeni yerinde alabilir.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan öğrenci dersten sorumludur. Dersin taşındığı alt yarıyıl dersi
olarak almak zorundadır.
c) Söz konusu ders için eski yerinde bir sonraki eğitim öğretim yılında bir defaya mahsus “intibak dersi”
açılır. Öğrencinin alması gereken intibak dersi, bir dönem için alabileceği toplam AKTS kredisinin dışında
tutulur.
MADDE 12 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile zorunlu dersin seçimlik olması durumunda:
a) AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, seçimlik ders kapsamında aynı dersi alamaz, sonraki
dönemde seçimlik ders yerine saydıramaz.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan öğrenci seçimlik ders grubundaki derslerden alabilir.
MADDE 13 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile seçimlik dersin zorunlu olması durumunda:
a) AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, yeni dersten sorumlu tutulamaz.
b) Başarısız not alan öğrenci, söz konusu dersin bulunduğu seçmeli gruptan bir ders almak zorundadır.
c) Dersi hiç almayan öğrenci, sorumlu tutulamaz. Bu dersi ilgili sınıfa fiili olarak yeni gelen öğrenciler
almak zorundadır.
MADDE 14 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin isminin ve/veya AKTS değerinin değişmesi
durumunda:
a) AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, yeni dersten sorumlu değildir. Ancak, başarı notu
yükseltme amacıyla yeni dersi alabilir.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan öğrenci, yeni dersten sorumludur.
MADDE 15 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile dersin bölünmesi durumunda:
a) AA-DD not aralığında başarı notu alan öğrenci, bölünmüş halinden sorumlu tutulamaz. Yükseltme
amacıyla bölünen derslerden birini alamaz. Yükseltmek amacıyla almak isteyen öğrenci, dersin yerine gelen yeni
dersleri almak zorundadır.
b) Dersi almayan ve ya başarısız notu alan öğrenci, dersin bölünmüş halinden sorumludur.
MADDE 16 – (1) İntibak yapılan eğitim öğretim yılından önce yatay geçiş, dikey geçiş veya kredi
transferi nedeniyle muafiyet kazanılan derslerin başarı notu ve AKTS kredisi korunur.
MADDE 17 – (1) Öğretim planı değişikliği nedeni ile önlisans/lisans programından mezuniyet için 120/
240 AKTS şartını sağlayamayan öğrenciler, yeni ders planında yer alan müfredat harici derslerden yeterli AKTS
kredisi sağlayacak kadar ders alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 18 – (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile
Üniversite Yönetim Kurulu ve/veya Senato kararları uygulanır.
(2) Bölüm/Program Başkanlığının önerisi, birim yönetim kurulunun onayı ile uygun görülmesi durumunda
öğrenciye özel intibak yapılabilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Esaslar Senato tarafından kabul edildiğinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu İntibak Esasları hükümlerini Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

ÖnLisans ve Lisans Eğitim - Öğretim Müfredat Değişiklikleri ile İlgili