Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstaç Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0313-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Haziran-2014
Deney Laboratuvarı
AB-0313-T
Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi
Işıklar Köyü Mevkii
Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP
34075
: 02122065017
Faks
: 02122065398
E-Posta : [email protected]
Website : www.istac.com.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Atıksu
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Civa Tayini
Ön işlem:Kral Suyunda Çözünürleştirme,
Mikrodalga Fırın
ICP-OES Hidrür Sistemi Metodu
TS EN ISO 15587-1
TS EN 13657
EPA Method 245.2
Arsenik (As), Selenyum (Se) Tayini
Ön İşlem: Kral Suyunda Çözünürleştirme,
Mikrodalga Fırın
ICP-OES Hidrür Sistemi Metodu
TL43.PS08 İşletme İçi Metot
TS EN ISO 15587-1
TS EN 13657
Metal Tayini
(Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Nikel (Ni),
Kurşun (Pb), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Molibden (Mo) )
Ön İşlem: Kral Suyunda Çözünürleştirme,
Mikrodalga Fırın
ICP-OES Metodu
TS EN 11885
TS EN ISO 15587-1
TS EN 13657
Klorür Tayini
Mohr Metodu ile Klorür Tayini
Civa Nitrat Metodu ile Klorür Tayini
TS 4164 ISO 9297
SM 4500-Cl-C
Florür Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Spadns Metodu
SM 4500-F-B
SM 4500-F-D
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO₄-E
Çözünmüş Organik Karbon,
Toplam Karbon- İnorganik Karbon Tayini
SM 5310 B
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Sabit ve Uçucu Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-E
Civa Tayini
Metaller için Ön İşlem, Kral Suyunda
Çözünürleştirme, Mikrodalga Fırın
AAS Hidrür Sistemi
SM 3112 B
TS EN ISO 15587-1
TS EN 13657
Metal Analizleri
(Kadmiyum, Toplam Krom, Nikel, Bakır, Kurşun, Çinko
Tayini)
Metaller için Ön İşlem, Kral Suyunda
Çözünürleştirme, Mikrodalga Fırın
AAS Alev Metodu
SM 3111 B
TS EN ISO 15587-1
TS EN 13657
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstaç Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0313-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0313-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Atıksu Devam)
Tehlikeli Atık ve Arıtma
Çamuru
(Orijinal/Eluatta)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Nitrit Azotu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂-B
Orto Fosfat Fosforu Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-P-D
Amonyak Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Titrimetrik Metot
SM 4500 NH3-B
SM 4500 NH3-C
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini,
Hazır Kit Metodu
Kapalı Refluks Metodu
Açık Refluks Metodu
TL62.PS08 (işletme İçi Metot)
SM 5220 D
SM 5220 B
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azide Modifikasyon Metodu
Membran Elektrot Metot
SM 4500 O-C
SM 4500 O-G
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini, TKN
SM 4500-Norg B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metot
SM 2320 B
pH Tayini
SM 4500 H+
İletkenlik Tayini
Elektriksel İletkenlik Tayini
TS 9748 EN 27888
Bulanıklık Tayini
Nephelometrik Metot
SM 2130 B
Sıcaklık
Laboratory and Field Metot
SM 2550 B
Önişlemler-Eluat Hazırlama
Atıkların Nitelendirilmesi- Katıdan Özütleme-Çamur
ve Katı Granüllü Materyallerin Katıdan Özütleme için
Uygunluk Testi
TS EN 12457-4
Nem ve Kuru Madde Tayini
Kuru Kalıntı Mühtevası Tayini
TS 10459
TS 9546 EN 12880
AAS Hidrür Sistemi ile Civa Tayini
EPA Method 245.5
Metal Tayini
(Antimon (Sb), Arsenik (As), Selenyum (Se) )
AAS Hidrür Sistemi Metodu
SM 3114 B
Metal Tayini
Antimon (Sb), Arsenik (As), Selenyum (Se), Civa (Hg)
ICP OES Hidrür Sistemi
EPA 6010 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstaç Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0313-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0313-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Tehlikeli Atık ve Arıtma
Çamuru
(Orijinal/Eluatta)
Devam)
Kompost ve Toprak
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Metal Tayini
((Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Nikel (Ni),
Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Molibden (Mo), Bakır (Cu)
Tayini)
ICP-OES Metodu
EPA Method 6010C
pH Tayini
TS 12072
Toplam Organik Karbon (TOC), Toplam Karbon (TC),
İnorganik Karbon (TİC) Tayini
TS 12089 EN 13137
LOİ (550°C'de Kızdırma Kaybı) Tayini
Atık, Çamur ve Çökeltilerde Yanma-Kızdırma Kaybının
Tayini
EN 15169
TS EN 12879
AAS ile Metal Analizleri
(Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Nikel (Ni), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Çinko (Zn))
EPA Method 7000B
Klorür Tayini
Arjantimetrik Metot ile Klorür Tayini
Merküri Nitrat Metot ile Klorür Tayini
SM 4500-Cl-B
SM 4500-Cl-C
Florür Tayini
Spadns Metodu
SM 4500-F-D
Sülfat Tayini
Türbidimetrik Metot
SM 4500-SO₄-E
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK), Toplam Karbon
(TC), İnorganik Karbon (İC) Tayini
TS 8195 EN1484
SM 5310 B
Toplam Çözünmüş Katı (TDS) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540-C
Organik Karbon, Toplam Karbon ve Toplam
İnorganik Karbon Tayini
(Kuru Yakma İşleminden Sonra)
TS ISO 10694
TS 12089 EN 13137
Kuru Yakma Metodu ile Toplam Azot Tayini
TS ISO 13878
TS EN 13654-1
Ön İşlemler Suda Çözünen Besin Maddelerinin ve
Elementlerin Özütlenmesi
Katı Atıkların Su İle Çalkalanarak
Ekstraksiyon Metodu
Mikrodalga Metodu
TS EN 13652
TS EN 13657
TS 9394
TS 10308 ISO 11464
Metal Tayini
(Baryum (Ba) , Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr) ,
Bakır (Cu), Molibden (Mo),
Nikel (Ni) , Kurşun (Pb), Çinko(Zn))
ICP-OES Metodu
EPA Method 6010 C
ISO 22036
Klorür Tayini
Arjantimetrik Metot ile Klorür Tayini
Merküri Nitrat Metot ile Klorür Tayini
SM 4500Cl-B
SM 4500Cl-C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstaç Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0313-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0313-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Kompost ve Toprak
Devam)
Katı Atık
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Modifiye Kjeldahl Metodu ile Azot (N) Tayini
TS EN 13654-1
AAS Hidrür ile Civa Tayini
EPA Method 245.5
AAS ile Metal Analizleri
(Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Nikel (Ni), Bakır
(Cu), Kurşun (Pb), Çinko (Zn))
EPA Method 7000B
LOİ (550°C'de Kızdırma Kaybı) Tayini
Atık, Çamur ve Çökeltilerde Yanma-Kızdırma Kaybının
Tayini
EN 15169
TS EN 12879
pH Tayini
TS 8332 ISO 10390
Rutubet Tayini
TS 10459
Kuru Yakma İşleminden Sonra Toplam Karbon Tayini
TS ISO 10694
TS 12089 EN 13137
Kuru Yakma Metodu ile Toplam Azot Tayini
TS ISO 13878
TS EN 13654-1
Ön İşlemler Suda Çözünen Besin Maddelerinin ve
Elementlerin Özütlenmesi
Katı Atıkların Su İle Çalkalanarak Ekstraksiyon
Metodu
Mikrodalga Metodu
TS EN 13652
TS EN 13657
TS 9394
TS 10308 ISO 11464
Metal Tayini
(Baryum(Ba) , Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr),
Bakır (Cu),
Molibden (Mo), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn))
ICP-OES Metodu
EPA Method 6010C
Klorür Tayini
Arjantimetrik Metot ile Klorür Tayini
Merküri Nitrat Metot ile Klorür Tayini
SM 4500Cl-B
SM 4500Cl-C
Atıklarda Kalorifik Değer Tayini
ASTM D5468-02
LOI (550°C'de Kızdırma Kaybı)
Atık, Çamur ve Çökeltilerde Yanma-Kızdırma Kaybının
Tayini
EN 15169
TS EN 12879
Organik ve Amonyak Azotunun Kjeldahl Metodu ile
Tayini Toplam Kjeldahl Azotu (TKN)
TS 12086
Toplam Kükürt Tayini
ASTM E775-87
AAS Hidrür ile Civa Tayini
EPA Method 245.5
AAS ile Metal Analizleri
(Kadmiyum (Cd), Toplam Krom (Cr), Nikel (Ni), Bakır
(Cu), Kurşun(Pb), Çinko(Zn))
EPA Method 7000B
Su Muhtevası
TS 10459
pH Tayini
TS 8332 ISO 10390
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İstaç Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0313-T
Revizyon No: 04 Tarih: 30-Haziran-2014
AB-0313-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Endüstriyel Atık
(Katı
Atık,Tehlikeli-Tehlikesiz
Atıklar)
Atıklarda Kalorifik Değer Tayini
ASTM D5468-02
Numune Alma
Kompost ve Toprak
TS 9923
TS 3909
Tehlikeli Atık ve Arıtma Çamuru
TS EN ISO 5667-13
Katı Atıklardan Numune Alma Kuralları
TS 12090
Su ve Atıksulardan Numune Alma
TS EN ISO 5667-3
TS EN ISO 5667-10
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı