T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı:
KODU:
33486921 1604/ 1759686
BBE Projesi Değerlendirme
ve Bölge Sergileri
17/02/2015
Çalışmaları
MÜDÜRLÜGÜNE
İlgi
: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 13/02/20 ı 5 tarih ve ı 6 ı 4179 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafrından gönderilen "BBE Projesi
Değerlendirme Çalışmaları ve Bölge Sergileri" konulu yazı Müdürlüğümüz intenet sayfası
duyumlar bölümünden yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKLER
ı -Yazı ( 4 sayfa)
GOvenil Elektronik
imzalt Allı Ile A~2!cjır
4J~2\ll.')
Halim
V.H.K.i
Akçaabat Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tel: (O 462) 2281084- 116 Faks: (0462) 2282490
e-posta:[email protected]
Ayrıntılı Bilgi: H.DEMİRcİ
(Şube Müd.)
M.HALCI
( Şet)
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzal anm ı şt ı r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden6f3f-ab84-3837-9754-294f kodu ile teyit edilebilir.
2015 YILI BBE PROJE DEGERLENDIRME ÇALIŞMALARI VE BÖLGE
SERGİLERİ İLE İLGİLİ İş VE İŞLEMLER
İL KOORDİNATÖRLERİNİN YAPACAGI İş VE İŞLEMLER
1-
2014-2015 Eğitim öğretim yılı BBE Proje yarışması proje başvuruları 09 Ocak 2015
tarihinde, OkullKurum onay işlemleri ise 09 Şubat 2015 tarihinde sona ermiştir. Bu tarihten sonraki
iş ve işlemlerde dikkat edilmesi gereken hususları hatırlatmak amacıyla bu açıklama yapılmıştır.
Projelerin değerlendirilmesi sürecinde ve bölge sergilerinin yapılması ile ilgili olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•
illerin web sayfalarında BBE iı Koordinatörünün ve iı Çalışma Grubu (içG) üyelerinin
isim ve iletişim bilgilerinin yayınlanması,
iÇG üyelerinin kılavuzda ve yönergede belirtilen "proje değerlendirme ölçütlerine"
kesinlikle uymaları,
Projeleri değerlendirirken proje bankasının ve literatür taramasının çok iyi yapılması,
Değerlendirme sonuçlarının "Bölge değerlendirme çalışmasına seçilenler" şeklinde il milli
eğitim müdürlüğü web sayfasından duyurulması,
23-27 Mart 2015 tarihlerinde 12 bölge merkezi ilde yapılacak bölge düzeyinde
değerlendirmelere katılacak il temsilcilerinin sağlıklı çalışabilmeleri ve konaklamaların
rahat bir şekilde yapılması için bölge merkezi il koordinatörlerinin gerekli tedbirleri alması,
Bölge merkezi il koordinatörlerinin TÜBiTAK Bölge Bilim Kurulu Başkanı ile
(http://tegm.meb.gov .tr/bubenimeserim/duyuru/yonerge.pdf adresindeki yönergenin 22.
sayfasında isim ve adresleri mevcuttur) mutlaka irtibata geçmeleri,
Bölge çalışma grubu değerlendirme çalışmalarına katılan il temsilcilerinin yolluk ve
giderleri; geliş ve gidiş ulaşım ücretleri + görevli oldukları gün sayısı kadar harcırahları + 2
günlük yevmiyelerinin toplamı olacaktır. Bu çalışmanın giderleri ilgili temsilcinin
görevlendirildiği ilin muhasebe birimi tarafından çalışma bittikten sonra resmi yazı ile
Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Daha sonra Temel Eğitim Genel
Müdürlüğü'nden 81 ilin iı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki 13.01.31.0009.1.2.00-1-06.2 Proje Giderleri tertibine aktarılacak ödenekten karşılanacaktır.
iş ve işlemler ile ilgili hususlarda anlaşılmayan durumlarda mutlaka Temel Eğitim Genel
Müdürlüğüne danışılması
gerekmektedir.
Projelerin İl Düzeyinde Değerlendirilmesi (16 Şubat -20 Mart 2015)
• 16 Şubat -20 Mart 2014 tarihleri arasında projeler il düzeyinde değerlendirilecektir.
• iı düzeyinde yapılacak değerlendirme ve daha sonra bölge merkezinde yapılacak olan
"bölge değerlendirme" çalışmasına ili temsil edecek 2 temsilcinin zamanında görevlendirilip
bölgeye ulaşmasından "iı Koordinatörü" sorumludur.
• İlIBölge Çalışma Gurubunda yer alan öğretmenlerin Fen Bilimleri ve Matematik
alanlarında, "Bu Benim Eserim" proje yarışmasına, kılavuza ve yönergeye hakim, proje
hazırlama konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip öğretmenlerinden oluşturulan iı Milli
Eğitim Müdürlükleri bünyesinde içG tarafından değerlendirilecektir.
•
Değerlendirme işlemleri
internet ortamında gerçekleştirilecektir. Çalışma grubu üyeleri
değerlendirmeleri yapmak üzere kullanıcı adı (BBE İL PLAKA KODU) ve şifresi (şifre
Bakanlıktan verilmeyip İçG tarafından belirlenmektedir ve en fazla 10 karekter olmalıdır)
ile projenin internet sayfasındaki (http://tegm.meb.gov.trlbubenimeserim) İl Çalışma Grubu
Onay İşlemi bağlantısından ulaşılacak sayfadan giriş yapılacaktır.
•
Projeler, İçG tarafından incelenerek, değerlendirme sonucunda uygun bulunan projeler
elektronik ortamda Bölge Çalışma Grubu (BÇG) onayına sunulacaktır.
•
Değerlendirme sonuçları
her ilin kendi web
sayfasından
ilan edilecektir.
BÖLGE KOORDİNATÖRLERİNİN YAP~CAGI İş VE İŞLEMLER
11-
a) Projelerin Bölge Düzeyinde Değerlendirilmesi (23- 27 Mart 2015)
•
•
•
•
•
23-27 Mart 2015 tarihlerinde 12 bölge merkezi ilde yapılacak bölge düzeyinde
değerlendirmelere katılacak il temsilcilerinin sağlıklı çalışabilmeleri ve konaklamaların
rahat bir şekilde yapılması için bölge merkezi il koordinatörlerinin gerekli tedbirleri alması,
Bölge merkezi il koordinatörlerinin kendi bölgelerindeki çalışmalarda TÜBİTAK Bölge
Bilim Kurulu Başkanı ile (http://tegm.meb.gov.trlbubenimeserimlduyuru/yonerge.pdf
adresindeki yönergenin 22. sayfasında isim ve adresleri mevcuttur) mutlaka irtibata
geçmeleri gerekmektedir.
Çalışma grubu üyeleri değerlendirmeleri yapmak üzere kullanıcı adı (BBEİLKODU) ve
şifresi (Bölge Çalışma grubu tarafından belirlenen) ile projenin internet sayfasındaki
(http://tegm.meb.gov.trlbubenimeserim) Bölge Çalışma Grubu (BÇG) Onay İşlemi
bağlantısından ulaşılacak sayfadan giriş yapılacaktır.
Projeler, BÇG tarafından incelenerek, değerıendirme sonucunda uygun bulunan projeler
(Ankara, İstanbul, İzmir için en fazla 400 adet proje, diğer bölge merkezleri için ise en fazla
250 proje) elektronik ortamda Bölge Bilim Kurulları (BBK) onayına sunulacaktır.
Bölge değerlendirme
sonuçları
bölge merkezi ilin web
sayfasından
ilan edilecektir.
b) Bölge Bilim Kurulları Tarafından Yapılacak Değerlendirmeler ve Bölge Sergisine
Katılacak Projelerin Belirlenmesi (30 Mart - 20 Nisan 2015)
•
•
•
BBK üyeleri değerlendirmeleri yapmak üzere projenin internet sayfasındaki
(http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim) BBK Onay İşlemi bağlantısından ulaşılacak
sayfada; Kullanıcı Adı ve şifresi kullanarak giriş yapacaklardır.
Bölge Çalışma Grubu görevlileri BBK üyelerine değerlendirme çalışmalarında destek
vereceklerdir.
BBK'lar, bölgelerde yapılacak bölge sergisi için Ankara, İstanbul (Asya ve Avrupa bölgesi
için toplam 120 proje), İzmir için en fazla 60 adet proje, diğer bölge merkezleri için ise en
fazla 50 projeyi seçeceklerdir.
c) Bölge Sergileri Düzenlenmesi ve Final Katılacak Projelerin Belirlenmesi
• Bölge sergilerinin giderleri ile ilgili kesin bütçenin belirlenmesi amacıyla ekte sunulan
tablonun doldurularak 06 Mart 2015 tarihine kadar Başkanlığımıza e maille bildirilecektir.
•
Bölge sergilerine illerden gelen öğrencilere (rayiç bedel esas alınarak) ulaşım giderleri,
danışman öğretmen ve il temsilcilerine resmi görevli olarak gelmek kaydıyla yolluk ve
yevmiyelerinin bölge merkezinde ödenmesi sağlanacaktır.
•
Bölge sergileri düzenlenmesi ve final katılacak projelerin belirlenmesinin herhangi bir hata
olmadan yapılmasından Bölge Koordinatörleri sorumludurlar. Herhangi bir aksilik
olmaması için bağlı illerin koordinatörleri ile irtibat halinde olacaklardır.
•
Bölge sergileri 12 Bölge Merkezinde 05-06 Mayıs 2015 tarihlerinde düzenlenecektir. İlin
imkanları, iklim ve çevre koşulları göz önünde bulundurularak serginin 2. Günü sonrası ödül
töreni düzenlenebilir. İnisiyatifbölge koordinatörlüğündedir.
•
BBE İl Koordinatörleri, bölge sergisine katılacak olan proje sahibi öğrenci, danışman
öğretmen ve il temsilcilerinin konaklama, sergi töreni için gerekli hazırlıklar yapacaklardır.
Mümkün olduğunca gereksiz harcamalar yapıİmayacaktır.
Bölge merkezinde en fazla 50 adet proje sergilenecektir. (Ankara, İstanbul ve İzmir'de ise
60 adet projedir). Bölge sergilerinin maliyeti hesaplanırken sergilenen proje üzerinden
öğrenci sayısı + öğretmen sayısı ve il temsilcisi ile birlikte hesaplanacaktır. Tahmini bütçe;
katılımcıların iaşe, ibate ve sergi giderleri şeklinde hesaplanacak olup öğrencilerin ulaşım
giderleri, danışman öğretmenlerin ulaşım giderleri ve yevmiyeleri hesaba dahil edilecektir.
Bölge sergileri için bölge merkezi olan illerdeki koordinatörler tarafından öncelikle sergi ve
konaklama yeri belirlenirken öğrencilerin güvenliği ve rahatlığı öncelikli olarak
•
•
düşünülecektir.
•
Bölge sergileri için bölge merkezi illerine aktarılacak
durumunda, bölge sergisi sonrasında gönderilecektir.
•
Bölge sergilerinin giderleri, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ' nden 81 ilin İl Defterdarlık
Muhasebe Müdürlüğü bünyesindeki 13.01.31.00-09.1.2.00-1-06.2 Proje Giderleri tertibine
aktarılacak ödenekten karşılanacaktır.
Sergi esnasında BBK üyeleri, proje değerlendirmelerini görüşmeler yoluyla yapacaklardır.
Öğrenciler, projelerin değerlendirilmesinde kullanmak üzere fotoğraf, video, grafik, şekil,
tablo vb. araçları kullanarak en fazla 5 dakikalık bir sunum hazırlayacaktır. Bölge
koordinatörleri tarafından öğrencilerin bilim kuruluna sunum yapabilmeleri için gerekli
düzenleme ve planlamalar yapılacaktır.
•
ödeneğin zamanında yetişmemesi
•
BBK, bölge merkezlerinde yapılacak sergi sonunda her iki alandan (Fen Bilimleri ve
Matematik) ayrı ayrı ilk üç dereceye giren projeler ilan edileceklerdir. Bu projeler
Ankara'da yapılacak final sergisine katılacaklardır. Bunun dışında bölgeden proje kabul
edilmeyecektir.
•
Bölge sergilerinin tamamlanmasının ardından düzenlenecek törende, bölge sergisine
tüm proje sahiplerine "Katılım Belgesi" verilecektir.
katılan
12 Bölge Merkezi ilde Yapılacak olan Bölge sergileri ile ilgili Bütçe Formu
Miktarı
Sıra
No
(kaç gece
olduğu, kaç öğün
olduğu ve ücreti
belirtilecek)
Gider Kalemleri
1
Konaklama
2
Yemek
Tahmini Maliyet
Sergi Salonunun Düzenlenmesi ( Salonun
3
kiralanması, stantların kurulması,
süslenmesi vb.)
4
Teknik ve
5
Ulaşım
Diğer
6
Kırtasiye Masrafları
Giderleri
(öğrencilerin)
illerden sergiye katılan (Resmi
görevli olan) Danışman öğretmen ve İl
temsilcilerinin yolluk ve yevmiyeleri
TOPLAM
Açıklamalar:
1- Bölge sergilerine en fazla 50 proje için; 50 öğrenci ve 50 öğretmen, her ilden bir il
temsilcisi ve il çalışma grubunun katılacağı (toplamda 125 kişi), Ankara, İstanbul ve İzmir
illeri için ise 60 proje, 60 öğrenci, 60 öğretmen ve her ilden bir il temsilcisi ve il çalışma
grubu öğretmenlerinin katılacağı (150 kişi) planlanmıştır. Konaklama ve yemek giderleri bu
sayılar üzerinden hesaplanacaktır.
2- Projenin sergileneceği salonun düzenlenmesi, her projenin gösterimi için uygun
zeminin hazırlanması, masa, sandalye, pano gibi malzemelerin tümünün temini, sergi
salonunun temizliği gibi masraflar ve hizmet alımları tahmini hesaplanacaktır. Mümkünse ilde
bulunan üniversite ya da diğer kurumlara ait salonlar Bilim Kurulunun desteği istenerek
alınmalı ve ücret ödenmemelidir.
3- Sergi salonunun düzenlenmesi için gerekli teknik, elektrik-elektronik malzeme
ihtiyaçları , hazırlanacak kitapçık, davetiye, çeşitli kırtasiye vb. giderler için tahmini olarak
hesaplanacaktır .
4- Bölge sergisine katılacak öğrenci-öğretmenleri n bölge sergisi için yapılacak ulaşım
giderleri için tahmini olarak hesaplanacaktır.
5- Bu forum bölge merkezleri tarafından doldurularak 06 Mart 2015 tarihine kadar
tegm [email protected] adresine maille bildirilecektir.
Download

BBE Projesi Değerlendirme Çalışmaları ve Bölge Sergileri