ANADOLU VAKASI ÇOCUK DOKTORLARININ
AVLIK TOPLANTILARI HAKKINDA BİLGi
Bizler İstanbul ilinin Anadolu yakasında vazife gören Çocu~ Doktorları
arasında dostluk, kardeşlik, sevgi ve saygıya dayanan bir bağ kurulmasına
yardım etmek için; Zeynep - Kamil, Haydarpaşa Nümune ve S.S.K. Göztepe
Hastanesi Çocuk Kliniklerinde vazife gören çocuk mütehassısları, her ay
bir hastanede olmak üzere bilimsel toplantılar, seminerler tertip etmeğe karar verdik ve yapılan çalışmaları neşrederek meslektaşlarımızın istifadelerine
sunmayı uygun bulduk. Bu amaçla tertiplenen, her ay düzenli bir şekilde
yapılan bu semi.nerlerin. ilki 24/0cak/1984 Sair günü saa.t 13.30'da S.S.K.
Göztepe HastanElsinde Çocuk Kliniğinde yapıldı ve çocuklarda bir olgu ne..
deniyle Albers - Schönberg hastalığı takdim edildi ve tartışması yapıldı.
«Dr. Çetin TİMUR - Dr. Sülün ATALAY - Dr. İlhan BAYRAMOGLU ..
Doç. Dr. Asuman EGRİBOZLU».
Bu toplantımıza çok sayıda çocuk uzmanı arkadaşımız katılmıştır.
2 nci toplantı 24/Şubat/1984 Sah günü saat 13.30'da Haydarpaşa NOmune Hastanesi Çocuk Kliniğinde yapıldı.
İlk konu : Letterer ~ Siwe hastalığı [Histiositozis - XJ.
•Dr. Doğan ÇORBACIOÖLU ~ Dr. Tülay OLGUN - Dr. Cengiz YAVUZ ..
Dr. Hüseyi.n UÇAR».
2. ci olgu: Kawasaki Sendromu (Mukokutan lenfadenopati sendromu).
«Dr. Doğan ÇORBACIOGLU .. Dr. C. YAVUZ ~ Dr. M. ÇİLİNGİR».
Tebliğ
edilerek tartışması yapıldı.
Bu ikinci toplantımıza Üsküdar Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi doktorları da katıldı. Daha çok meslektaşımızın iştiraki sağlandı.
11
ZEPNEP w KAMİL TIP BtlLTENİ
3. cü toplantımız 24/Mart/1984 Salı günü saat 13.30'da Zeynep- Kamil
Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı.
1. el olgu : Konjenital lösemi.
«Doç. Dr. Ziyaeddin AKBAY - Dr. Yıldırım GÜNEŞ - Dr. Hikmet ÖZLER Dr. Feray GÜVEN - Dr. Ahmet ÇETINKAYA».
2. ci olgu : Yenidoğanda polisitemi.
n
Doç. Dr. Ziyaeddin AKBAY - Dr. Aysel AMAÇ - Dr. Meral İNALHAN ».
3. cü olgu ; Arthrogryposis Multiplex Congenita.
uDoç. Dr. Ziyaeddin AKBAY - Dr. Umur KOR - Dr. Turgay ÖZYURTn.
Vakalar takdim edildi ve konuların tartışması yapıldı. Tebliğ edilen bu
vakaları sırasıyla mecmuamızda okuyabilirsiniz.
Toplantımızın 4. cüsü SSK Göztepe Hastanesi Çocuk Kliniğinde yapıldı.
Bu vakaları ve müteakip vakaları da Herki sayımızda neşredeceğimizi ümit
etmekteyiz. Bu dört aylık uygulama, iştirak sayısının çok yüksek oluşu ve
toplantılarımızın tahminlerimizin çok üstünde bir olgunluk içinde geçmesi;
Zeynep- Kamil, Haydarpaşa Nümune ve SSK Göztepe Hastaneleri doktorlarının
tam bir uyum içinde
çalıştıklarını
göstermektedir.
Bu toplantılarımız, Anadolu yakasında vazife gören sağlık kuruluşları­
nın ve serbest çalışan çocuk hekimlerinin uygun görecekleri vakaların takdimine de açıktır. Meslekdaşlarımızın aşağıda imzaları bulunan hekimler.
den birine müracaatları ve konunun özetini ve tarihini· bildirmeleri yeter~
lidir.
Hepinize gösterdiğiniz alakadan dolayı teşekkür eder, alakanızın devamının bize kuvvet vereceği düşüncesiyle katkılarınızı bekleriz.
'Zeynep • Kamil Kadın ve
Çocuk Hastalıkları
Hastanesi
Çocuk Kliniği· Şefi
Doç. Dr. Ziyaeddin AKBAV
12
Haydarpaşa
Nümune Hastanesi
.. Çocuk Kliniği Şefi
Dr. Doğan ÇORBACIOGLU
SSK Göztepe Hastanesi
Çocuk Kliniği Şefi
Doç. Dr. A. E1 ÖRİBOZLU
Download

11-12