sene hangi takım Şampiyon olacak?..
Bugün liğ maçların
rakla intizar edilen
ci devresi başlıyor;
mayıstabitece
Spor vecizeleri
ede takım halinnüz sporcular
en çok pu van
ner'lilerdir
Harpte Jcale icinden fetolunur, derler. Spor da akşidir\
kale dışından fetolunur. Çün
kü spor, bir harp değildir.
2
«Şaşarım o adamlara ki\
pıeşin bir yuvarlağın arkasından koşarlar!» Diyenlere
şaşarım. Çiinkü onlar da ma$enî bir yuvarlağın arkasıncaklardır. Bu iki takımdan biri di- dan koşuyorlar.
ğerine nazaran bir tek puvan kay— 3—
bettiği gün üçüncülüğe inecektir.
Vefanın dördüncü olması mu- Antrenman sporun bileği
hakkak gibidir, iyi bir talih ile kar- Itaşıdır. Bilenmemiş bıçak
şılaşırsa üçüncülüğü bile melhuz- nasıl bir iş yapamazsa, anti-\
dur. Beşincilik ve altıncılık ta enmansız sporcu da hiç bir\
Beykoz ile İstanbul spor arasında muvaffakiyet elde edemez.
Liğ maçlarının ikinci devresi 28 ku ilka eylemişti.
düşubat cuma günü başlıyor. Munta- nörün nezaretinde çalışan
ş f c
zam şekilde ve bilâ teahhur icra e- lı oyuncular, epey bir müddet sahaiüşekdilen birinci devreden sonra ikinci da görünmemişler, gizli gizli çalılisidir.
devreye başlarken ilk devrenin bir şarak kuvvetleri hakkında kimsevarhülâsasını yapmak ve bu hülâsaya ye bir şey sezdirmemeğe uğraşmışdır.
İkinci
d^vAd£~-kir
İÎera
mağRıza
bakarak ikinci devrede takımları- lar, şampiyona maçlarına, tam bir
lûp ol«a bile devre nihayetinde 28
mızın ne gibi bir derece alacağını meçhuliyet içinde
girmişlerdir. devrenin dördüncüsü olmuştur. puvana malik olacaktır. Galatasaaraşdırmak faideden hâli olmasa Yaptıklaı bir iki miuabakadan son Miitevazi bic mojıit İf İnd* kendi rayın da pn üç puvam vardır. Bu halledilecek bir mes'ele olarak kakendilerine çalışan ve kendi ocagerektir,
lacaktır.
ğında yetiştirdiği kıymetli oyuncu929-930 senesi lig maçlarının ilk
İstanbul Futbol Hey'eti bu seneları diğer klüplere kaptırmak betdevresi Fenerbahçe takımının tam
ki liğ maçlarının fiküstürünü tan- Bayram günleri aynı zabahtlığına uğrıyan ve bundan dobir zaferile neticslendi. Fenerbahzim edereken her senekinden başlayı arzu edilen tekemmüle vasıl
çe takımı bu devrede yaptığı beş
ka olarak yeni bir karar ittihaz et- manda bir spor bayramı
maçın hepsinde de galip gelerekl5
olamıyan Vefa takımı ilk devrenin
ti. Nizamname mucibince liğ maçolacaktır
puvanhı birinci oldu.. Dört beş sedördüncüsü olmakla beraber ihlarında birinci kümenin sonuncunedenberi şampiyona maçlarında
mal edilemiyecek bir kuvvete masu ikinci kümenin birincisi ile ter- Bayram günleri ayni zamanda'
Galatasaray'a ve hatta Eeşiktaş'a
liktir. Bilhassa Beşiktaş'a karşı oyfi müsabakası yapacak, terfi mü- bir spor günü olacaktır. Bayram
mağlûp olan Fener,Sahçe takımı,
nadığı oyun, bu takusun kuvvetini
sabakasını kazanırsa birinci kü- günleri için vâsi bir program hazırbu seneki zaferini muntaz&m bir
medeki mevkiini kaybetmiyecek, lanmıştır. Hava müsait gider, bu
isbat etmiştir»
anternmana ve müsbet bir çalışmağlûp olursa ikinci kümeye ine- program tatbik olunabilirse çok güBu sene birinci kümeye terf i eden
maya medyurjdur. Sıkı Mr disiplin
cek, ikinci küme birincisi de birin- zel müsabakalara şahit olacağız. t
İstanbul spor takımı ilk devrenin
altında beş altı aydanb* i haftanın
ci kümeye geçecektir.
Ankara'nın en kuvvetli kulüplebeşincisi olmuştur. Tamamen genç
muayyen günlerinde yapılan anHalbuki futbol hey'etinin bu se- rinden birisi olan Gençler Birliği ^
oyunculardan mürekkep olan ve
trenmanlar bu oyunculara tam
neki mukarreratı böyle değildir. bayramda müsabaka yapmak üze»
muntazam bir çalışma sistemi taformlarını vermiş, bu zaferi temin
Birinci kümenin beşinci ve altıncı- re şehrimize davet edilmiş, bu daetmiştir. Fenerbahçe, şampiyona
kip eden bu takım henüz şampisı terfi müsabakasına filân hacet vet, Gençler Birliği tarafından ka*ı
maçında en kuvvetli rakibi olan Ga
yonluğa
irişemese
bile
istikbal
için
kalmadan
doğrudan doğruya ikin- bul olunmuştur.
Kadri
Furuzan
latasaraya 2-3 galip geldikten sonçok ümitler verecek bir manzara
ci kümeye ineceklerdir. Bu karar,
Gençler Birliği bayramın ilk
takım da ikinci devreyi hiç mağşiktaş'ı da 5-0 mağlûp etmiş, bu i- ra hakikaten Beşiktaş takımının arzetmektedir.
nizamnamenin
69
uncu
maddesine
nü
Fenerbahçe ile karşılaşacaktır.'
lûp olmadan ve bütün maçları gaşiktas'ı da 5-0 mağlûp etmiş, bu i- rck çalıştığını, iyi hazırlandığını
tamamen
muhaliftir.
69
uncu
madİlk
devrenin
sonuncusu
Beykoz
Bu
karşılaşma bir nevi revanş makinci galebe kendisine ilk devre bi- görmüş, bu esrarlı vazietin mahi- takımı bu sene şayanı hayret bir libiyetle bitirte devre sonunda 28 de aynen şöyledir:
hiyetindedir.
Malûm olduğu üzere
yetini anlamıştık.
rinciliğini bahşetmiştir.
«Cem'î
idmanların
müsabakalaFenerbahçe bundan bir müddet
Beşiktaş, Fenerbahçe~~1çtmi«; akibetleftitfşila'nmrşft."Dige'r sene-'
Fenerbahçeye mağlûp olan, Be- Galatasaray için de korkulu bir ler pek çok ıriuvaffakryetîi oyunla- karşısında şampıyonlugu kazan- rını icra için kuuvet esası üzerin- evvel Ankara'ya gittiği vakit GençM F b
%
şiktaş'la berabere kalarak 13 bu- manzara arzediyor, bu maçların tftfe 'ŞâMt'HIHdlÛımfe 3tj 6SJ«kî ve'
tiantf 'yupılaa ntahalterde,
ler Birliğini 1-5 mağlûp etmişti.
defa olarak karşıîanması icap edevanla ikinci olan Galatasaray takı- neticelerine merak ve alâka ile in- diçn takım, bilemiyoruz, bu
sene
nihayetinde
mafevk
sınıfın
Gençler Birliği bu defa Muhafız
sene cektir. Buna mukabil Beşiktaş'ta sonuncusu ile madun sınıfın birin- Gücü'nden ve İmalâtı Harbiye tamı lig maçlarının ilk devresinde, tizar olunuyordu. Hakikaten Fenasıl bir vaziyete düşmüş olmah ki, ayni vaziyettedir, o do 13 puvana
her vakit gördüğümüz ateşli oyuncisi arasında terfi müsabakaları kımlarından oyuncu alarak kuvvetlarını göstermekten uzak kalmışyapılır. Bu müsabakaların galiple- li bir vaziyette ve adeta Ankara
tır. En birinci vasfı azim ve irade
ri mafevk sınıflara, mağlûpları muhteliti şeklinde gelecektir.
olan Galatasaraylı oyuncular şammadun sınıflara alınır.»
Bayramın ilk günü Gençler Birpiyonada bundan mahreım bulunuLiğ maçları bittikten, beşinci ve liği, Fenerbahçe ile karşılaşırken,
yorlardı. Galatasaray takımını bu
altıncı anlaşıldıktan sonra bu mes'- Galatasaray da Beşiktaş ile maç
mahrumiyete düşmesi muhtelif esele bir çok ihtilâfı mucip olacaktır. yapacaktır. İkinci devre liğ maçlababın tesiri ile olmuştur. Sarı kırHatta şimdiden buna itirazlar baş- larının arifesinde yapılacak bu mümızı formalı takım, lig maçlarına
lamıştır. Bu gibi ahvalde nizamna- sabakaların ehemmiyeti malûm başlanırken en kıymetli uzuvlarınme ahkâmı muta olduğuna göre dur. Bayramın üçüncü günü Gençdan ayrılmış bulunuyorlardı. Mehvaki itirazlara hak
vermemek ler Birliği, Galatasaray ile ikinci
müsabakasını yapacaktır. Ayni
met Nazif Bey, ayağı kırılalıdenmümkün olamıyacaktır.
günde Fenerbahçe de Beşiktaş ile
beri heniiz oyun oynıyacak bir haAHMET İHSAN
karşılaşacaktır.
le gelemediğinden takımdaki yeri*
**
ne girememiş, Mehmet Salim Bey,
Bu ehemmiyetli fotbul temaslaİkinci devre programı
ayağından rahatsız olduğu için tarından başka bayramın ikinci güLig maçlarının fiksturü berveçhi âti- nü Galatasaray kulübünde büyük
kımdaki mevkiinden uzak kalmış,
dir:
, ,,
kaleci Ulvi Bey maçlara iştirak eboks müsabakaları yapılacaktır.
28 şubat cuma Vefa - Fenerbahçe, Şehrimizde bulunan Fransız bokdememiş, muhacim hattında da iyi
Beykoz - Galatasaray
Reşat
Cevat
bir tesanüt temin olunamamıştı.
sörü Franki Marten , Milâdoviç ile
Saydığımız bu noksanlar bir araya nerbahçe - Beşiktaş maçı çok me- bize geçen senelerin ufak bir * maliktir. Gerek Galatasaray, gerek 7 mart cuma Muhtelit takımlar müsa- karşılaşacaktır. Milâdoviç, şehri mizde bulunan boksörlerin en iyigeldiği vakit bir takımın ne kadar f aklı bir seyirci kütlesi huzurunda vaffakıyeti bile göstermekten âciz Beşiktaş ikinci'devrede mağlûp ol- bakası
za'fa uğrıyacağı ye'.tnazarda anla- oynanmiştı. Fakat bu maçın sureti kaldı. İyi oyuncularmdan bazıları- masalar bile bir defa berabere kal- 14 mart cuma Şild maçlarının dömi sidir. Franki ile yapacağı müsabaka çok şayanı dikkat olacak, Franşılabilir. Mehmet Nazif, Mehmet ceryanı ve neticesi bize göstermiş- nı kaybeden Bekoz takımınr, buna salar birer puvan kaybederek 27 finali
21
mart
cuma
Beşiktaş
İstanbulspor,
rağmen
bu
vaziyete
düşmü»
gjm-,
sız boksörü Türkiye'de ilk ciddî
Salim, Ulvi gibi millî takım hatla- tir ki, bir takımın sadece maddî
puvana dûşecekler, Fenerbahçe
Vefa
Galatasaray
mek
istemiyorduk.
rakip ile karşılaşmış bulunacaktır.
rında yer almış, temayüz etmiş, şekilde çalışması zaferin teminine
bir defa mağlûp bile olsa 28 puLig maçlarının ük «tevresini b« vanda kalacak ve bir tek sayı far- 28 mart cuma Beykoz - Beşiktaş, Femuvaffakiyet kazanmış oyuncula- kâfi değildir, bunun için bacaklar
nerbahçe - Galatasaray
îngiliz Yunar, atlctleri .
rın şampiyona maçlarına iştirak e- kuvvetlendirildiği kadar sinirlerde vaziyet tahtında bitireh takımları- kile gene şampıyonlugu kazana- 4 nisan cu na muhtelit takımlar müsav
dememe'sri Galatasaray takımının tak iye olunmalıdır. Beşiktaş takı- mız ikinci devrede ne'-yapacaklar-' caktır.
arasında
baks...
Atina stadyomunda yaılacak olan İngiliz - Yunan atletizm müsabakalarına İngiliz Ahilev atletizm
kulübünün de iştirakine müsaade
edildiği İngiliz atletizmfederasyonu tarafından Yunan federasyonuna bildirilmiştir.
Bu müsabakalar yakında yapılacak, Yunan atletlerinin son aylar
arfındaki terakkiyatına bir ölçü
olacaktır.
Spor bayramı
Spor ve Yunan kadınlığı
Niyazi
kuvvetini vâsi mikyNaı
miştir.
Bu maddî noksanlıği
diğer feyunculada görühn manevı
bezginlik, sönüklük de mul
muş, Galatasaray, dört seneı
ri elinde bulundurduğu şampiyon*
luğu, ilk devrede bırakmağa mecbur kalmıştır.
Şampiyonanın kuvvetli rakiplerinden Beşiktaş, lig maçları başlayıncaya kadar esrarengiz bir vaziyet almış, herkese meçhul bir kor-
oyuncuulamaönünde,
uğnyarak
ûbiyete uğraye yenîlen,
berabere
kalan Beşiksaray'la
taş'da ilk devrede 13 piıvan alarak
ikinci olmuştur.
Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a
Beşiktaş'a karşı muvaffakiyetli oyunlar oynıyan Vefa takımı ilk
Zeki
Muzaffer
dıt?
^ypt*neÜce ile'âlfcâr^ Eğer Fenerbahçe Galatasaraya
laşa
ksa bu neticcler tm ve Beşiktaş'a mağlûp olur, Galatasaray da Beşiktaşı da yenerse o vakit
bu hesabın değişeceği şüphesiz,^t
cevap
dir.
Bu neticelerle karşılaşan Festuta kat'î bir tnütalea serdetmek
nerbahçe
de iki mağlûbiyet üzeripek kölay* defildir. Futbol maçla>
"ne
4
puvan
kaybederek 26 puvana
nnm netİGetet'mi tstımm ederken*
sade takımlann kuvvetlerini hesap düşecek, Galatasaray'da 2P puvaedip hüküm vermek çok defa insa- na yükseleeektir> -,. ..^ .',>•
T«kım4arın bugünkü şekline gönı aldatan bir ölçüdür. Futbol mü
re buna pek imkân yoktur. Yalnız
sabakalarında o kadar ümU
jkincilik mefr'elesinde Galata«aray
miyen hâdiseler olur,
zır vak'alaria
karşılaşıhr ki, en ile Beşiktaş en mühim rolü oynıya-
Fikret
11 nisan cuma Zûd maçı final
18 nisan cuma Galatasaray - İstanbul
spor, Vefa - Beykoz
25 rİ62in cuma Fenerbahçe - Beykoz,
Vefa - Beşiktaş
2 mayıs cuma muhtelit takımlar musabakası
9 mayıs cuma Beykoz - İstanbulspor,
Fenerbahçe - Beşiktaş
16 mayıs cuma Fenerbahçe - İstanbulspor, Galatasaray - Beşiktaş
23 mayıs cuma Vefa - istanbulspor
Selânik'te Artemis kadın sor ve
atletizm birliği mayısın dördünde
kadınlar arasında bir atletizm müsabakası tertip etmiştir. Kdınlar
arasında yapılacak bu müsabakalar çok alâka uyandırmıştır.
İtalya - îsviçre yüzme
r müsabakaları
İtalya yüzme birliği nisan ayında icra edilmek üzere Roma'da
İtalyan îsviçre sporcuları arasında
yüzme müsabakaları tertip etmiştir.
Bu müsabakalardan sonra İtalyanlar Viyana'daki
beynelmilel
müsabakalara iştirak edeceklerdir
Bu beynelmilel
müsabakalara
Yunan'lılar da iştirak edeceklerdir.
Download

PDF olarak indirmek için.