KARAR NUMARASI: Y(K-I)298-2014
YURTDIŞI GÖREV
(Önerge No:268/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Gazimağusa’da bulunan cesetten alınan organ ve diğer
emarelerin TC Emniyet Genel Müdürlüğü Laboratuvarlarında DNA testine tabi
tutulabilmesi amacıyla 24.1.2014 tarihinde görevli olarak günübirlik İstanbul’a
giden PM İsmail Kaymaklılı’nın Ercan-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş ve 30.1.2014
tarihinde yine görevli olarak Ankara’ya giden PM Hasan Arslan’ın ErcanAnkara-Ercan gidiş-dönüş uçak bileti bedellerinin Polis Genel Müdürlüğü 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 19-00-03-11-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)299-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:271/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Mey İçki Free Port Trading Ltd.’e Gazimağusa Serbest
Liman ve Bölgesinde alkollü ve alkolsüz içecek ithalat ve ihracatını
gerçekleştirmek amacı ile Posta Kutusu verilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)301-2014
HARCAMA KALEMLERİNİN KULLANILABİLMESİ
(Önerge No:273/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Ankara Büyükelçiliği 2014
Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon
Giderleri"
05-05-01-1-3-1-03-6-2-01
kaleminden,
İzmir
Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma, Ağırlama,
Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-13-01-1-3-1-03-6-2-01 kaleminden,
İstanbul Başkonsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Tanıtma,
Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-09-01-1-3-1-03-6-2-01
kaleminden ve Mersin Konsolosluğu 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
"Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-10-01-1-3-1-03-6-1-02
kaleminden harcama yapılabilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)302-2014
“TANITMA, ENFORMASYON VE TÖREN GİDERLERİNE KATKI PROJESİ”
KALEMİNDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ
(Önerge No:276/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımına yönelik
olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak faaliyetler, yazdırılacak, bastırılacak
ve/veya satın alınacak kitap, dergi, broşür, kartpostal, pul, ilan, afiş, pankart,
bayrak ve buna benzer malzemenin temininde, sevkinde ve dağıtımında
etkinliği sağlamak, tanıtımla ilgili lobi faaliyetleri, yurtiçi ve yurtdışında kongre,
seminer ve benzeri etkinliklerde istenen verimi almak, KKTC’nde üçüncü
ülkelere mensup öğrencilerin eğitim giderlerine katkıda bulunmak, yeni
temsilcilikler açılmasıyla ilgili kuruluş giderleri ile araç alımlarına katkıda
bulunmak ve milli günler ve resmi devlet törenlerine ilişkin yapılan kutlamalarla
ilgili resmi heyetlerin KKTC’ni ziyaretleri sırasında doğabilecek masraflar ile
belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarının bu amaçla yapacakları harcamalara
katkı sağlamak ve bütün bu faaliyetlerden etkin ve verimli sonuçlar almak
amacıyla yapılacak harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Tanıtma, Enformasyon ve Tören Giderlerine Katkı Projesi” 0501-01-1-3-01-3-03-6-2-01 kalemindeki ödenekle sınırlı kalması koşulu ve
Devlet İhale Tüzüğü’nün 4(2) maddesine istinaden ihalesiz yapılması yönünde
Dışişleri Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)303-2014
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TANITMA DAİRESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ’NDE
YER ALAN KALEMDEN HARCAMA YAPILABİLMESİ
(Önerge No:277/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Dairesi tarafından
2014 yılı içerisinde yapılacak tüm tanıtma, temsil ve ağırlama harcamalarının
Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Tanıtma Dairesi 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan "Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" 05-02-01-13-1-03-6-2-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)304-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖMER ÖZGÜÇ’ÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:278/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)193-2013 sayı
ve 6.2.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı
Tanıtma Dairesi’nde Sözleşmeli Personel olarak görev yapan Ömer Özgüç’ün
20.2.2014 tarihinde sona erecek görev süresinin 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri
Yasası’nın 6(2) maddesi uyarınca önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak
1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali
Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 05-02-01-1-3-101-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)305-2014
EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (EİT) BÖLGESEL KONSEYİ
24. TOPLANTISI’NA KATILIM
(Önerge No:279/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, 23-26 Şubat 2014 tarihleri arasında İran İslam
Cumhuriyeti’nin başkenti Tahran’da yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
(EİT) Bölgesel Planlama Konseyi 24. Toplantısı’na katılacak olan Devlet
Planlama Örgütü Ekonomik Planlama Dairesi Başkanı Ödül Muhtaroğlu’nun
21 Şubat 2014 Ercan-İstanbul-Tahran gidiş, 27 Şubat 2014 Tahran-İstanbulErcan dönüş olmak üzere uçak bilet bedelleri, belirtilen tarihler için mevzuat
gereği harcırah, konaklama ve yapılacak diğer tüm resmi giderler ile Ödül
Muhtaroğlu adına çıkarılacak 1,000 Dolar avansın Devlet Planlama Örgütü
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” 0303-01-3-2-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)306-2014
KKTC BAŞBAKANLIĞI İLE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ARASINDA
İMZALANACAK PROTOKOL
(Önerge No:280/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar
Kurulu,
KKTC
Başbakanlığı,
Hükümet
düzeyinde
belirlenen/belirlenecek Ekonomi Politikaları’nın yürütülmesi ve KKTC’nde
sürdürülebilir ekonomik yapının sağlanabilmesine yönelik gerekli çalışmalarda,
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile işbirliği yapmak üzere hazırlanıp önergeye
ekli sunulan “Ekonominin Geliştirilmesine Yönelik Projelerin Yürütülmesine
İlişkin Protokol” ve bu protokole bağlı olarak “KKTC’nde İstikrarlı ve
Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi Sağlayacak Sektörel Çalışmalar”a yönelik
Ek Protokolü onaylayarak, bu protokoller çerçevesinde Doğu Akdeniz
Üniversitesi ile yürütülecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulacak
241,246.00 TL’nın Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yeni ihdas
edilecek olan “Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri” 03-01-09-4-1-1-03-5-1-03
kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)307-2014
KKTC İZMİR KONSOLOSLUĞU EĞİTİM-KÜLTÜR ATAŞELİĞİ’NE GİRNE MAARİF
ANAOKULU MÜDÜR MUAVİNİ YILDIZ KUL’UN ATANMASI
(Önerge No:281/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, KKTC İzmir Konsolosluğu, Eğitim-Kültür Ataşesi olarak
görev yapan Atleks Sanverler Ortaokulu Müdürü Mehmet Öznacar’ın Bakanlar
Kurulu’nun Y(K-I)465-2013 sayı ve 20.11.2013 tarihli kararı ile 6 Kasım 2013
tarihinden itibaren eski görevine iadesi nedeniyle boşalan KKTC İzmir
Konsolosluğu Eğitim-Kültür Ataşeliği’ne, 17 Şubat 2014 tarihi itibarıyle Girne
Maarif Anaokulu Müdür Muavini Yıldız Kul’un atanmasına karar verdi.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)308-2014
K(II)2069-2012 SAYI VE 12.9.2012 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:283/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)2069-2012 sayı ve 12.9.2012 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 11’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, T.C. uyruklu Çağdaş Uçmak’a Gazimağusa İlçesi Ayluka’da Koçan
No:10894, Pafta/Harita No:XXXIII/3. E1, Parsel No: üz 2568 üzerinde kain 2.
katta 3 no’lu daireyi satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)309-2014
Y(K-I)224-2013 SAYI VE 9.10.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:284/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Yabancı Uyruklu Kişilerin Taşınmaz Mal Satın Alma
İstemi’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu Y(K-I)224-2013 sayı ve
9.10.2013 tarihli kararın önergesine ekli listenin 38’inci sırasında yer alan
taşınmaz mal izninin tadil edilerek, Norveç uyruklu Anne Lise Bretten ile PerInge Vangen’e İskele İlçesi İskele’de Koçan No:7347 + 7348 + 3226 + 3232 +
3233 + 4510 + 3432, Pafta/Harita No:XV/58, Parsel No: 170 + 171 + 172 + 179
+ 180 + 182 + 207, yüzölçümü: 70 dönüm 3 evlek 1700 ay² olan taşınmaz mal
üzerinde kain Pearl Homes 40 no’lu daireyi satın almaları için gerekli satın alma
izni verilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)310-2014
Siber(K-I)112-2013 SAYI VE 10.7.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:285/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu Siber(K-I)112-2013 sayı ve 10.7.2013 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 55’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, Rus uyruklu Aziamzhan Eshmatov ile Kristina Pogrebniak’a İskele
İlçesi İskele’de Koçan No:4090 + 4091, P/H No:XV/58, Parsel No:160 +160/1,
Yüzölçümü: 35 dönüm 2 evlek olan taşınmaz mal üzerinde kain A-16 no’lu
daireyi satın almaları için gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)311-2014
S(K-II)1819-2008 SAYI VE 3.9.2008 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:286/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal İzni’ne ilişkin Bakanlar Kurulu’nun almış
olduğu S(K-II)1819-2008 sayı ve 3.9.2008 tarihli kararın önergesine ekli listenin
10’uncu sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil edilerek, İngiliz uyruklu
Kevin George Armstrong’a Girne İlçesi Zeytinlik’te Koçan No:2754, Pafta/Harita
No:XII/28.W1, Parsel No:15/4/2, Yüzölçümü: 18 dönüm 1 evlek 1700 ay² olan
taşınmaz malın yaklaşık 8683 ay² (807 m2) alanındaki kısmı ve üzerinde inşa
edilen Plot 6 no’lu villayı satın alması için gerekli satın alma izni verilmesini
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)312-2014
K(II)633-2013 SAYI VE 10.4.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:287/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Satın Alma İzni’ne ilişkin Bakanlar
Kurulu’nun almış olduğu K(II)633-2013 sayı ve 10.4.2013 tarihli kararın
önergesine ekli listenin 18’inci sırasında yer alan taşınmaz mal izninin tadil
edilerek, İsveç uyruklu Bo Gustav Ragnar Nyberg ile Lena Margareta Nyberg’e
Girne İlçesi Esentepe’de Koçan No:14753, Pafta/Harita No:XIII/13.W2, Parsel
No:18+19+20+21, Yüzölçümü: 26 dönüm 2 evlek 2800 ay² olan taşınmaz mal
üzerinde kain Sea Magic Park Sitesi A4-03 no’lu daireyi satın almaları için
gerekli satın alma izni verilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)313-2014
İSMAİL KULLE’NİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:288/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, “Eğitim Teknolojileri” ile ilgili mevcut altyapıların hizmet
vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş
elektronik eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda
gerekli olan eğitim, yazılım ve danışmanlık hizmetleri kapsamında,
K(II)1491-2013 sayı ve 29.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı
yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevine kesintisiz devam eden İsmail
Kulle’nin, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6(2) ve
47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin
Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddeleri çerçevesinde, Bakanlık Merkez
Örgütü’nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme
metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak istihdam edilmesini
ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 09-01-09-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)314-2014
MEHMET TAŞEL BABAGİL’İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL
OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:289/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, “İletişim Altyapısı” ile ilgili mevcut altyapıların hizmet
vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini ve çağdaş
normlarda iletişim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme doğrultusunda
gerekli olan Bakanlığın ve tüm okulların veri iletişim altyapı hizmetleri
kapsamında K(II)1491-2013 sayı ve 29.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile
hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevine kesintisiz devam
eden Mehmet Taşel Babagil’in, değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu
Görevlileri Yasası’nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (MaaşÜcret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın 6(2) maddeleri
çerçevesinde, Bakanlık Merkez Örgütü’nde 2 Ocak 2014 tarihinden başlamak
üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile sözleşmeli
personel olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin Milli Eğitim Bakanlığı
2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 09-0109-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)315-2014
MEHMET GÖKYİĞİT’İN SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:290/2014)
(M.E.B.)
Bakanlar Kurulu, “Görsel İşitsel Eğitim Teknolojileri” ile ilgili, mevcut
altyapıların hizmet vermesini sağlamak, gelişen teknolojilere göre yenilenmesini
ve çağdaş görsel ve işitsel eğitim hizmetleri verebilmeyi sürekli hale getirebilme
doğrultusunda gerekli olan Eğitim Kültür ve TV Eğitim Programları’nın
hazırlanması ve yayınlanması hizmetleri kapsamında, K(II)1491-2013 sayı ve
29.5.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile hizmet alımı yapılan ve Milli Eğitim
Bakanlığı’nda görevine kesintisiz devam eden Mehmet Gökyiğit’in değiştirilmiş
şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın 6(2) ve 47/2010 sayılı Kamu
Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi
Yasası’nın 6(2) maddeleri çerçevesinde Bakanlık Merkez Örgütü’nde 2 Ocak
2014 tarihinden başlamak üzere önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir)
yıl süre ile “Sözleşmeli Personel” olarak istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin
Milli Eğitim Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli
Personelin Ücretleri” 09-01-09-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Milli Eğitim Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)316-2014
TURİZM PLANLAMA MEMURU EVREN DEĞİRMENCİOĞLU’NUN YURTDIŞI
EĞİTİME GİTMESİ
(Önerge No:291/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, “EU Scholarship for the Turkish Cypriot Community
Program 2013-2014” çerçevesinde İngiltere’de bulunan International House
London bünyesinde verilecek olan “General English Intensive Course” konulu
lisan eğitimi almaya hak kazanan II. Derece Turizm Planlama Memuru Evren
Değirmencioğlu’nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri
Yasası’nın 77’nci maddesi uyarınca sözkonusu eğitime katılmasını ve eğitimin
gerçekleştirileceği 17 Şubat 2014 – 10 Ağustos 2014 tarihleri (her iki tarih dahil)
arasında ödenekli izinli sayılmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)317-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL EBRU KAPTAN SERTOĞLU’NUN
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:295/2014)
(Bb.Yrd. E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K(II)491-2013 sayı
ve 6.3.2013 tarihli karar ile sözleşme süresi uzatılan Başbakan Yardımcılığı,
Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel kadrosunda
görev yapan Ebru Kaptan Sertoğlu’nun değiştirilmiş şekliyle 7/1979 sayılı Kamu
Görevlileri Yasası’nın 6 (2) maddesi uyarınca, 20 Şubat 2014 tarihinden itibaren
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak görev süresinin 1 (Bir) yıl süre ile
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli
Personelin Ücretleri” 04-01-04-1-1-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)318-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:297/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan “Ahmet & Göksel Isı Makine Sanayi Limited”in
şirket isminin “Örensel Ticaret Ltd.” olarak değiştirilmesini Fasıl 113 Şirketler
Yasası’nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)319-2014
TESCİLLİ BİR YEREL LİMİTED ŞİRKET’İN İSİM DEĞİŞTİRME MÜRACAATI
(Önerge No:298/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Şirketler Mukayyitliği’ne müracaatta bulunan ve
önergede detayları sunulan “Change Production Advertisement And Design
Factory Ltd.”in şirket isminin “Change Trading Ltd.” olarak değiştirilmesini Fasıl
113 Şirketler Yasası’nın 19 (1) maddesi uyarınca onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)320-2014
VENTİLATÖR CİHAZI TEMİN EDİLMESİ
(Önerge No:299/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kurulu ve tüm devlet
hastanelerinde tek olan “Genel Yoğun Bakım Servisi”nde bulunan ventilatör
cihazlarının yetersiz kalması nedeniyle, hastalara sözkonusu birimde kesintisiz
hizmet verilmesi ve hastaların özel hastanelere sevkinin önlenebilmesi
amacıyla, halen Yoğun Bakım Birimi’nde kullanılmakta ve doktorların tercihi
olan 5 adet “Maquet” marka ventilatör cihazının en uygun fiyatı veren ve
cihazların kullanımlarındaki uygunluk ve yedek parça temini kolaylığı nedeniyle
toplam 99,000 Euro + KDV karşılığında, 2 adet arızalı ventilatör cihazının
devreye konması için gereken 59,699.00 TL + KDV değerindeki yedek
parçaların Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi
Sistemler San. Tic. A.Ş. Firması’ndan Sağlık Fonu’na mahsuben temin
edilmesini, tüm hastanede mevcut toplam 19 adet Yoğun Bakım Ventilatörü’nün
(yeni doğan birimi, çocuk servisi ve göğüs kalp damar cerrahisinde mevcut)
parça dahil yıllık bakımlarının 38,000.00 TL + KDV karşılığında Sağlık Fonu’na
mahsuben Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Maquet Tıbbi
Sistemler San. Tic. A.Ş.Firması’na yaptırılmasına karar verdi
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)321-2014
E-464-2010 SAYI VE 17.2.2010 TARİH İLE E-902-2010 SAYI VE 21.4.2010 TARİHLİ
KARARLARIN İPTAL EDİLMESİ
(Önerge No:302/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Kumyalı Pafta/Harita
VIII/28 W2’de kain 278 parsel no’lu hali arazinin spor turizmine yönelik
kompleks yapımı amacıyla Galatasaray Sportif A.Ş.’nin kullanımına verilmek
üzere Turizmden Sorumlu Bakanlığın kontrol ve yönetimine verilmesini
onaylayan E-464-2010 sayı ve 17.2.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu
kararı tadil eden E-902-2010 sayı ve 21.4.2010 tarihli kararın iptal edilmesine
karar verdi.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)322-2014
DR. ÖZGE VURAL’IN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:303/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servisleri’nde ihtiyaç
duyulan Dahiliye Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Dahiliye Uzmanı
Dr. Özge Vural’ın önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile
sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin
Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)323-2014
Y(K-I)164-2013 SAYI VE 9.10.2013 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:304/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Tescilli Bir Yerel Limited Şirketin İsim Değişikliği’ne
ilişkin Y(K-I)164-2013 sayı ve 9.10.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararında
“Asfaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd.” olarak belirtilen şirket isminin
“Asvaroğlu Sanayi ve Ticaret Ltd.” olarak değiştirilmesini ve sözkonusu kararın
bu yönde tadil edilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)324-2014
K-367-2010 SAYI VE 14.7.2010 TARİHLİ KARARIN TADİL EDİLMESİ
(Önerge No:305/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Kalkanlı Köyü’nde Cami Yeri Ayrılması’na ilişkin
Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu K-367-2010 sayı ve 14.7.2010 tarihli kararda
sehven “423/1 ve 423/2” olarak belirtilen parsel numarasının (önergeye ekli
haritada yeşil ile gösterilen) “XX/2’de kain 194/11/1/2/1/7” olarak düzeltilmesini
ve adıgeçen kararın bu yönde tadil edilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)325-2014
HASAN KUNDURACI’NIN KKTC’NE GİRİŞİNİN YASAKLANMASI
(Önerge No:306/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, TC uyruklu 1.11.1979
Mersin doğumlu Hasan Kunduracı’nın Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret
Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca KKTC’ne girişinin yasaklanmasına karar
verdi.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)326-2014
ESENTEPE BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI BÜTÇESİ
(Önerge No:307/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan, Esentepe Belediyesi 2014 Mali
Yılı Bütçesi’ni, Maliye Bakanlığı’nın görüşlerine tabi olmak kaydıyla onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)327-2014
DR. LEVENT CERİT’İN SÖZLEŞMELİ STATÜDE İSTİHDAM EDİLMESİ
(Önerge No:308/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Servisleri’nde ihtiyaç
duyulan Kardiyoloji Uzmanı eksikliğini gidermek amacıyla, Kardiyoloji Uzmanı
Dr. Levent Cerit’in önergeye ekli sözleşme metni uyarınca 1 (Bir) yıl süre ile
sağlık servislerinde sözleşmeli statüde istihdam edilmesini ve gerekli ödeneğin
Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Sözleşmeli Personelin
Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)328-2014
2014 YILINDA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILACAK OLAN HİZMET İÇİ
EĞİTİM SAHALARI VE SÜRELERİNİN SAPTANMASI
(Önerge No:309/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kamu Görevlileri’nin eğitimine ve yetiştirilmelerine
verilen önem doğrultusunda ekte sunulan 2014 Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Hizmet
İçi Eğitim Sahaları ve Sürelerini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)329-2014
SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME
(Önerge No:310/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza
Muhakemeleri Usul Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının kendisine
verdiği yetkiye dayanarak aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, Çalışma
Dairesi’nin uyguladığı yasal mevzuat kurallarına riayet etmeyen ve suç işleyen
gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma yapmak, bunun gereği işlemleri
yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen Soruşturma Memuru olarak
yetkilendirilmiş personele ek “Soruşturma Memuru” olarak yetkilendirilmelerine
karar verdi.
Adı-Soyadı
1- Mehmet Özçetin
2- Berhan Ongan
3- Hüseyin Demirelişçi
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
4- Nihan Güneş
5- Ödül Şah
6- Özlem Keser Şerifoğlu
KARAR NUMARASI: Y(K-I)330-2014
SORUŞTURMA MEMURU OLARAK YETKİLENDİRME
(Önerge No:311/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Fasıl 155 Ceza
Muhakemeleri Usul Yasası’nın 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının kendisine
verdiği yetkiye dayanarak, aşağıda adı-soyadı belirtilen personelin, değiştirilmiş
ve birleştirilmiş şekli ile 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası ve
bu Yasa altında çıkarılan tüzük, yönetmelik, emirname gibi mevzuat kurallarına
riayet etmeyen ve suç işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında soruşturma
yapmak, bunun gereği işlemleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere halen
Soruşturma Memuru olarak yetkilendirilmiş personele ek “Soruşturma Memuru”
olarak yetkilendirilmelerine karar verdi.
Adı-Soyadı
1- Yahya Genç
2- Arif Çakır
3- Sami Kondoz
4- Murat Hacıhaliloğlu
5- Asu Misli Savaşçı
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Müdürlüğü
678910-
Emel Dolu
Hasan Özkanlı
Cem Polatlı
Hasan A. Erdenay
Özgür Felek
KARAR NUMARASI: Y(K-I)331-2014
KAMULAŞTIRMA İHBARI (TATLISU)
(Önerge No:312/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bölgesindeki kara
ulaşımının sağlanması, idamesi ve geliştirilmesi için gerekli olan Kuzey Sahil
Yolu, yol yapım işleri güzergahı içerisinde kalan ve eksik yayınlanan
Gazimağusa kazasına bağlı Tatlısu köyünde kain özel mülkiyetteki taşınmaz
malların kamulaştırılmasına ilişkin 15/1962 sayılı Zorla Mal İktisabı Yasası’nın
4. maddesi gereğince hazırlanıp ekte sunulan “Kamulaştırma İhbarı”nı
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)332-2014
5932 SAYI VE 26.11.1974 TARİHLİ BAKANLAR KURULU KARARININ TADİLİ VE
MOTORLU ARAÇLAR MUKAYYİT DEĞİŞİKLİĞİ
(Önerge No:313/2014)
(B.U.B.)
Bakanlar Kurulu, 1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası’nı değiştiren
15/2014 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Yasası ile adıgeçen
yasanın “Yürütme Yetkisi” Ulaştırma İşleri ile ilgili Bakanlığa verildiğinden,
“Motorlu Araçlar Mukayyidi”nin Ulaştırmadan Sorumlu Bakan olmasını ve konu
ile ilgili 5932 sayı ve 26.11.1974 tarihli Bakanlar Kurulu kararının bu yönde tadil
edilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)334-2014
DR. OLGUN AKALPLER’İN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:315/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu K(II)488-2013 sayı
ve 6.3.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan Gazimağusa Devlet
Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr.
Olgun Akalpler’in
17 Şubat 2014 tarihinde sona erecek görev süresinin,
önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha uzatılmasını ve
gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
“Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)335-2014
PERUNA TRADING LTD.’E ÖDEME YAPILMASI
(Önerge No:316/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Sağlık Bakanlığı’na
bağlı Sağlık Servisleri Laboratuvarları’nın işlevlerinin kesintiye uğramadan
devamı için Peruna Trading Ltd.’den (Lancet Lab.) temin edilen İmminoloji
Test I ürünleri tutarı olan KDV dahil 47,777.10 TL’nın adıgeçen şirkete
ödenebilmesi için Devlet İhale Tüzüğü'nün 3(2) maddesi uyarınca Sağlık
Bakanlığı’nın yetkili kılınmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı, Sağlık
Fonu hesabından karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)336-2014
E-1856-97 SAYI VE 10.11.1997 TARİHLİ KARARIN TADİLİ VE 20 TEMMUZ
STADYUMU YANI YUKARI GİRNE’DE BULUNAN PARSELİN ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAKANLIĞI’NA TAHSİS EDİLMESİ
(Önerge No:317/2014)
(Ç.S.G.B.)
Bakanlar Kurulu, Girne İmar Planı Kararlarınca Çeşitli Kullanımlar İçin
Kamu Yararına Ayrılacak Alanlar’a ilişkin E(K-2)238-87 sayı ve 4.3.1987 tarihli
Bakanlar Kurulu kararı amaçlarında kullanılmak üzere, E-1856-97 sayı ve
10.11.1997 tarihli kararla Sağlık ve Çevre Bakanlığı’na tahsis edilen 20 Temmuz
Stadyumu yanı XII.20.E1 Yukarı Girne (Blok III) 19 No’lu parsel, 27.11.1996
tarihinde Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında
imzalanan protokolle SOS Çocukköyü kullanımına verildiğinden; konu parselin
Bakanlıkların yeniden oluşumu kapsamında, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu
Bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na tahsis edilmesini ve
halen Devlet himayesinde bulunan çocukların gençlik evi olarak kullanılan
binalara ek önergede belirtilenler ışığında, gelir getirecek binalar yapılması
hususunda Sağlık ve Çevre Bakanlığı ile SOS Çocukköyü Derneği arasında
imzalanan protokole ilave olarak ilgili parsel üzerinde, Sosyal Hizmetlerin bağlı
bulunduğu Bakanlığın belirleyeceğı kural ve şartlara uygun olması ve elde
edilecek gelirin yalnızca sosyal hizmet faaliyetlerinde kullanılması şartıyla, gelir
getirici bina yapımı ve benzeri faaliyetler yürütülmesi için ek bir protokol
düzenlenmesi amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yetkili
kılınmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)342-2014
DIŞİŞLERİ BAKANI ÖZDİL NAMİ VE BERABERİNDEKİ HEYETİN RESMİ
TEMASLARDA BULUNMAK ÜZERE BRÜKSEL’E GİTMELERİ
(Önerge No:323/2014)
(D.B.)
Bakanlar Kurulu, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenecek olan Avrupa
Birliği Sosyalist Grup Toplantısı’nda ve Avrupa Politika Merkezi’nde genel
sunum yapmak ve Brüksel’de resmi temaslarda bulunmak amacıyla,
17-20 Şubat 2014 tarihleri arasında Brüksel’e gidecek Dışişleri Bakanı Özdil
Nami ve kendisine rafakat edecek Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hüseyin Özel
ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanı Erhan Erçin’in Ercan-İstanbulBrüksel-İstanbul-Ercan gidiş-dönüş uçak biletleri bedeli, belirtilen tarihler için
mevzuat gereği harcırahları, konaklama ve gerçekleşecek diğer tüm resmi
harcamaların Dışişleri Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Yurtdışı
Geçici Görev Yollukları” 05-01-01-1-3-1-03-3-3-01 kaleminden karşılanmasını
onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)343-2014
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İBRAHİM ALKAN VE ÖZŞEN ALBAYRAK DİRAN’IN
GÖREV SÜRELERİNİN UZATILMASI
(Önerge No:324/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Başbakanlık kadrosu altında sözleşmeli statüde
istihdam edilen ve K(II)353-2013 sayı ve 27.2.2013 tarihli Bakanlar Kurulu
kararı ile görev süreleri uzatılan İbrahim Alkan ve Özşen Albayrak Diran’ın
hizmetlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, görev sürelerinin, sözleşme hitam
tarihinden itibaren önergeye ekli sözleşme metinlerine bağlı olarak 1 (Bir) yıl
daha uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Başbakanlık 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 03-01-01-1-1-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)344-2014
DR.SALİH KAVAZ’IN SÖZLEŞMELİ STATÜDEKİ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI
(Önerge No:325/2014)
(S.B.)
Bakanlar
Kurulu,
Bakanlar
Kurulu’nun
almış
olduğu
K(II)482-2013 sayı ve 6.3.2013 tarihli karar ile görev süresi uzatılan
Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak
görev yapan Dr.Salih Kavaz’ın 17 Şubat 2014 tarihinde sona erecek görev
süresinin önergeye ekli sözleşme metnine bağlı olarak 1 (Bir) yıl daha
uzatılmasını ve gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Sözleşmeli Personelin Ücretleri” 11-01-07-9-9-1-01-2-1-01
kaleminden karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Personel Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)345-2014
KAMU YOLU AYRILMASI (GÖRNEÇ KÖYÜ)
(Önerge No:327/2014)
(İ.B.)
Bakanlar Kurulu, Görneç köyü P/H No:XXIII 54 E’de yer alan 132/8/19
parsel no’lu hali araziden Bora Şah ve Murat Şah isimli kişilere ait olan 157/1
parsel no’lu araziye ulaşımın sağlanabilmesi için önergeye ekli haritada
belirtilen sarı ile boyanmış kısmın Karayolları Dairesi ve Şehir Planlama
Dairesi’nin belirttiği şartlar doğrultusunda Kamu Yolu olarak ayrılmasını, kamu
yolu olarak ayrılacak kısmın tüm altyapı masraflarının ilgili şahıslar tarafından
karşılanması kaydıyle tapu kayıtlarına işlenmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
İçişleri Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)346-2014
GAZİMAĞUSA SERBEST LİMAN VE BÖLGE’YE YATIRIMCI MÜRACAATI
(Önerge No:328/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Kaysel Construction Şti. Ltd.’e ağır iş makinaları ithalatihracat ve transit ticaretini gerçekleştirmek amacı ile Gazimağusa Serbest
Liman ve Bölgesi’nde Posta Kutusu verilmesini onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi,Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
KARAR NUMARASI: Y(K-I)347-2014
BIT MILANO 2014 TURİZM FUARI’NA KATILIM
(Önerge No:329/2014)
(Bb.Yrd.E.T.K.S.B.)
Bakanlar Kurulu, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür
ve Spor Bakanlığı’nın turizm sektörü ile birlikte, yurtdışı turizm tanıtım ve
pazarlama çalışmaları kapsamında, 13-15 Şubat 2014 tarihleri arasında
İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek “BIT Milano 2014” Turizm
Fuarı’na katılma ilişkin aşağıdaki kararı aldı:
-
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor
Bakanlığı’na bağlı olarak Berlin’de faaliyet gösteren Berlin Turizm
Tanıtım Ofisi (Nord Zypern Tourismus Zentrum) çalışanı Emrah
Günen’in “BIT Milano 2014” İtalya Turizm Fuarı’na katılmak üzere
görevendirilmesi ve 12 Şubat 2014 Berlin-Milano gidiş ve 16 Şubat
2014 Milano-Berlin dönüş olacak şekilde ekonomi sınıfı uçak bileti,
harcırahı, ekstralar hariç oda kahvaltı esasına göre Milano
konaklama ücretinin, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm,
Kültür ve Spor Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun “Yurtdışı Geçici Görev
Yollukları” 04-01-04-7-3-2-03-3-3-01 kaleminden;
-
“BIT Milano 2014” Turizm Fuarı’ndaki stantda sağlanacak internet
bağlantısı, temizlik, elektrik bağlantısı ve elektrik kullanım ücreti
1,500.- Euro;
-
Emrah Günen’in, “BIT Milano 2014” Turizm Fuarı esnasında
Avrupalı tur operatörleri ile yapacağı toplantılarda ihtiyaç duyulacak
izaz-ikram ücreti 800.- Euro;
-
Söz konusu fuar süresince (3 gün boyunca) stantda görev yapacak
ve turizm sektörü ve ziyaretçiler ile iletişimi sağlamada yardımcı
olacak İtalyanca tercümanın hizmet ücreti 390.- Euro;
-
Söz konusu Turizm Fuarı için Milano’ya gönderilecek turizm tanıtım
broşürlerinin İtalya gümrüğünden kurtarılması, emanete alınması ve
fuar başlangıç günü standa kadar taşınması safhalarında gerekecek
gümrük, nakliye, hamaliye ve ardiye masraflarının toplam ücreti
1,300.- Euro’nun;
-
Turizm Geliştirme ve Tanıtma Fonu’nun "Tanıtma, Ağırlama, Tören,
Fuar, Organizasyon Giderleri" 04-01-04-7-3-2-03-6-2-01 kaleminden
karşılanması.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)348-2014
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TIPMAR TANI LTD. ARASINDA İMZALANAN
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
(Önerge No:282/2014)
(S.B.)
Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık servislerinde
yapılamayan ve/veya sağlık servislerindeki cihazların bozuk olması halinde acil
durumlarda hastalara daha etkin ve verimli sağlık hizmeti verilebilmesi amacıyla,
Sağlık Bakanlığı ile Mağusa M.R.I Tanı Merkezi arasında imzalanarak
K(II)1466-2011 sayı ve 26.10.2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan
işbirliği protokolündeki tarafların 6.7.2012 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ile
Mağusa M.R.I Tanı Merkezi (Tıpmar Tanı Ltd.) olarak düzenlenmiş şekliyle
uygulamaya konarak gerekli ödeneğin Sağlık Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi
altında yer alan “Yurtiçi Tedavi Görenlere” 11-01-07-9-9-1-05-4-3-02 kaleminden
karşılanmasını onayladı.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Sağlık Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
KARAR NUMARASI: Y(K-I)300-2014
MEDYA SEKTÖRÜNE KATKI YAPILMASI
(Önerge No:270/2014)
(KKTCBb.)
Bakanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayın yapmakta olan özel yayın
kurululuşlarının aşağıdaki kriterlere uymaları halinde, yerel yayın ve istihdamın teşvik
edilmesi amacıyla, Yayın Yüksek Kurulu’nun vereceği aylık rapor ışığında, Başbakanlık
tarafından yapılacak değerlendirmeye göre Maliye Bakanlığı 2014 Mali Yılı Bütçesi altında
yer alan “Medya Sektörüne Yapılan Transferler” 06-02-01-1-2-05-5-4-01 kaleminden
karşılanmak üzere, her bir özel yayın kuruluşuna aylık 30,000 TL’nı aşmamak kaydıyla katkı
yapılmasını onayladı.
KRİTERLER:
- 39/1997 sayılı Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası ile bu
Yasa altında çıkarılmış Tüzüklere uygun olarak kurulmuş ve yayın yapıyor olmak,
- Yayın Yüksek Kurulu’ndan uydu yayını için lisans almış olmak,
- Reklam payı, yayın izni ve lisans harcı ile ilgili Yayın Yüksek Kurulu’na herhangi bir borcu
bulunmamak,
- Bünyesinde KKTC vatandaşı en az beş sigortalı personel istihdam etmiş olmak,
- Tematik yayın lisansına sahip olmamak,
- Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borcu bulunmamak,
- Katkı aldığı tarihten itibaren kesintisiz uydu yayını yapmayı taahhüt etmiş olmak,
- Yayın Yüksek Kurulu tarafından verilecek kamu spotları ve tanıtım filmlerinin hergün esas
alınmak üzere 08.00-22.00 saatleri arasında ayda en az iki saat yayınlamayı taahhüt
etmek,
- Yukarıda belirtilen tüm kriterlerin sürekliliğini sağlamak,
- Fiilen uydu yayını yapanlara birinci yıl için yapılacak katkının %25’i; ikinci yıl için %50’si;
üçüncü yıl tamamı ödenecektir.
12.2.2014
Dağıtım:
Bilgi Gereği:
KKTC Başbakanlık (RG)
Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Bütçe Dairesi Müdürlüğü
Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürlüğü
Download

12.02.2014 - KKTC Başbakanlığı