,ffi 1
-
ll
ragNlE-a!$l
'it::: {,rrr ;
l,
Tr-
cEN ELKURMAY angxnrultGt
E N sr i TU s u
HARP AKADEMiLER| sTRATEJ i r< nnnsr iirvinr-nn
M tJ D u R
lu c u
vrruiurvrr{T-lsrANBUL
19619018-0170-$rn'; -14lTerc. veYyn $ i i,ir,,":1,t"rffi)
KONU 100'uncu Ytlrnda Qanakkale Zafer\ Sempozyumu'
ENS.
'i:"F Eylurl 2014
ANADOLU UNiVERSiTESi REKTORLUGUNE
1.
(SAREN) Mudurlu$u taraftndan 100'uncu
Harp Akademileri Stratejik Aragtrrmalar Enstitusu
yeniden degerrendirerek akademik arana katkr saglamak
yrrrnda Qanakkare Muharebererini
,,100'uncu yrrrnda Qanakkale zaferl" konulu bir
maksadryra 27_2g Nisan 2015 tarihrerinde
sempozyum dUzenlenmesi planlanmlgtlr'
duyurulabilmesi iqin
soz konusu sempozyumun, ogretim 0yeleriyle lisansustu O$rencilere
z.
katrlmak isteyenlerin doldurmalarr gereken btldiri
oosterler EK-A,da, bildiri sunmak ve izleyici olarak
bilgi iqin www"harpak.edur.tr/canakkalesavasi
ozetlkatrlrm formlarr EK-B,de sunulmugtur. Ayrrntrlr
noktast ite iletigim kurulabilir'
adresine baEvurulabilir veya aga$rdaki temas
kadar EK*B'de belirtilen formata uygun olarak bildiri
3.
isteklilerin 01 Aralrk 2014 tarihine
gonderenlerden Bilim Kurulunca yaprlacak segime
ozetini ve fotograflr krsa ozgeEmigini, bildiri ozeti
ka'Jar sunacaklarr bilcirilerin tanr nretnini
gore sununra deger gorulenierirr ise 27 irriarl 201b iarihin*
gondermelert gerekmektedir
hakkrnda kurumunuzdaki o$retim
,,100,unc0 yrlrnda
Qanakkale Zaferi" konulu sempozyum
bilgilendirilmelerinr arz ve rica ederim'
uyeleri/gorevlileri ile lisansustu 6$renim g6ren clgrencilerin
A.
\tf
.. .t'
,
?o)g.r
Dr. O$retmen AlbaY
Enstitu MudUru
.,'r't
a
EKLER
q:>
.- .:
,
EK-A (2 Adet,Poster)
EK-B (Katrlrm Formut)
fvrak
I(aYrt $erviei
lcrnruiut'
IASIIT
!l-$.l
398 01 00/3863 ([email protected] edu tr)
Tenras Noktasr. Tnk.Bnb. serkan ER Tei Nu. : 0212
i
e\
**1,'fuff$qF
ru,,
i, I I
$*]
r.
I *J
EK-B
TASNIF DI$I
#&
-14[Terc. ve Yyn.$
ENS.: 1 961 901 8-01 70-d{./
eytut
HARP AKADEMiLERi KOMUTANLIGI
STRATEJiK ARA$TIRMALAR ENST|TUSU
100,UNCU ytLtNDA EANAKKALE ZAFERi STTVIpOZYUMU KATILIM FORMU
127-2s NISAN 2015)
Kairlrm Talebi
Ll
I
laKolmcl
izteyici
Adr Soyadt
T.C. Kimlik l\umarast
Universite ve Programt
E-Posta Adresi
Telefon Numarast
tsa$lt Oldu$u Kurum (varsa)
Bildiri Baglt$i
Bildiri Ozeti (200-250 Kelime)
Anahtar Kelimeler
Kaynakqa
TASllllF DlSl
'q,+ &,
'i,
-
llll
:
i-':,ftryi
zot+
Download

?o)g.r