5
V
91
J J J
TARIMSAL TEKNOPARK NEDİR?
Tarımsal
teknoparklar
"Tarladan Rafa
Ürün"
yolculuğunun
her etabının
gerçekleştirildiği
entegre
sistemlerdir.
TARIMSAL TEKNOPARK
NASIL İŞLER?
Tarımsal bilgi
üretim ve destek
merkezleri,
deneme
çiftlikleri, ekim <^%»^
alanları, ürün
işleme ambalajlama,
depolama ve
nakliye üniteleri
tarımsal
teknoparklar
bünyesinde
toplanarak
uyumlu ve
rasyonel bir
şekilde organize
edilir.
DAHA VERİMLİ...
• ileri bilgi ve üretim teknolojilerinin
pratik tanıtımı ve yaygınlaştırılması
ile ülke tarımının geliştirilmesi
• Sistem içerisinde organik tarım,
biyoteknoloji gibi ileri üretim
tekniklerine yer verilmesi
• Tarımda ekolojik şartlara uyumun,
çevrenin ve optimal verimliliğin
gözetilip geliştirilmesi
• Ürün çeşitliliğinin ve üretim
kalitesinin arttırılması
4 ^
41
YE DAHA KALİTELİ ÜRETİM
• Bölgelerin
en verimli ve
kaliteli
üretebileceği,
getirişi yüksek
ürünlere
yönlendirilmesi
• Talep yapışma
uygun, alıcısı
hazır, planlı
üretim yapılması
• Atıl duran büyük
kamu arazilerinin
üretime
kazandırılması
• Tarımsal
teknoparklarm
kuruldukları
kırsal bölgelerde
diğer sektörler
için de iş
sahaları açması
TARIM SEKTÖRÜ
HEDEF BÜYÜTÜYOR
• Kendine yeterli tarım ülkesi
kimliğinin yeniden kazanılması
• Tarımsal ürünlerde uluslararası
piyasalarda rekabet imkan ve
avantajlarının yakalanması ve
geliştirilmesi
• Kırsal kesimde ve geri kalmış yörelerde
istihdamın arttırılması, muhtelif
mesleklerde nitelikli işgücüne çalışma
imkanı sağlanması
• Gelişmekte olan yörelerde İstihdamın,
gelir seviyesinin ve yaşam şartlarının
yükseltilmesi suretiyle bölgelerarası
refah farklarının ve iç göçün azaltılması
• Büyükşehirlere yönelik iç göç baskısının
yarattığı sosyal ve ekonomik maliyetlerin
azaltılması
TARIMSAL TEKNOPARK
ALANINDA NELER OLMALI?
L al LL .viaL
LljidlQ laLu a l a
LirLH-LiınLlLlLK
i a l i LI'LLH'Ll^I
^ LkLLLL
/ - l L L I L l L L I L
.
^ [{[mm
^LL-LLIÜLH-L
^/Ul-L^l£
LaiiaiaİLLaLİal-L
1-1-
-
[^Amm
LLLi
L
[la La . L i L l l a
1. 1.
,
u
VLH-aLLI-
>
L
L.
U
IİLLILIULHI
T u
L
L
100 T E K N O P A R K
Türkiye'de nüfusun yaklaşık %45'i doğrudan
ya da dolaylı olarak tarım sektöründen
geçinmektedir.
KARAD
BULGARİSTAN
YUNANİSTAN
AKDENİZ
Sektörün kalkınarak Türkiye'nin kendine
yeten bir ülke olması, uluslararası rekabet
avantajı elde etmesi geleneksel tarım
metotlarıyla mümkün değildir.
ÜRÜN İŞLEME BİRİMLERİ
Teknopark ekim
alanlarmda elde
edilen rekolte
burada işlenir.
Bunlar sistem
içerisinde yer alan
fabrikalardır.
Ürünlerin sistem
içerisinde işlenmesi
alıcısı hazır planlı
üretim için zemin
hazırlar.
Sistem sözleşmeli
tarım gibi
endüstriyel
üretim için hazır,
hızlı ve taze girdi
temini sağlar.
AMBALAJUMA BİRİMİ
Teknopark alanında ürün aynı
zamanda ambalajlanarak pazara
sunum için hazır hale getirilmektedir.
Çabuk bozulmaya eğilimli tarım ve
hayvancılık ürünlerinin raf ömrünü
uzatıp, ekonomik değerini arttırmak
üzere Akıllı Ambalajlama gibi teknik
yöntemler uygulanır.
HİZMET DESTEK BİRİMLERİ
Üretilen bilginin
etkin paylaşımı
için yöre halkına
uygulamalı eğitim
sağlanır.
Teknoparkm tüm
altyapı
sorunlarına
anında çözüm
üretmek ve teknik
destek sağlamak
amacıyla
oluşturulmuş
teknisyen
kadrosu bu
bölümde görev
alır ve 24 saat
hizmet verir.
AR-GE UBORATUARURI
Teknopark alanının bilimsel
çekirdeğini oluşturur.
• Tür geliştirilmesi
• Türlerin ıslahı
• Melezleme
• Ürün geliştirme
• Ekolojik tarım
• Zararlılar ve hastalıklarla
mücadele
Bilginin sistemde üretilmesi
paylaşımını kolaylaştırır ve
uygulanabilirliğini arttırır.
DEPOLAMA
Teknopark
alanında ürünün
stoklanması
ve hijyenik
şartlarda
korunması
amacıyla depolar
bulunur.
Depolar bozulmaya
eğilimli ürünler için
frigorifik kapalı
alanlar içerir.
Ürünler için
stoklama imkanı
tanır ve ekonomik
olarak optimum
zaman diliminde
pazara sürülmesi
için bekleme
sağlar.
LOJİSTİK
Teknopark alanında bulunan lojistik
biriminde ürünün toptancılara ve
perakende satış noktalarına sevkiyatı
gerçekleştirilir. İhraç ürünlerinin
sevkıyatında hava ya da deniz yolu
kullanılacaksa taşıma bu noktaya kadar
gerçekleştirilir.
Ürün teslim yerine ulaşana kadar
malın sigortalanmasına ilişkin
hizmetler de bu birimde yapılır.
%I00
KALKINMA
Bu amaçla Türkiye'nin tier bölgesinde, yöreye
özel ürünlere ağırlık verilerek, atıl kamu
arazilerinin değerlendirilmesiyle onlarca tarımsal
teknopark kurulması hedeflenmektedir.
TARIMSAL TEKNOPARK AUNI
İDARİ IVİERKEZ
AR-GE
BİRİMLERİ
AMBALAJLAMA I
İŞLEME
BİRİMLERİ
LOJİSTİK
DEPOLAR
İDARİ MERKEZ
tLHaiU[lalİrLLl
yULiaİLLlULlLlLHl
iıUlLlllÜLl LLİalİ
VaiuLULi
,
I
1.1.
(
Ul.
himm
1.1.
K'İLlULUİLiL
EKİM ALANLARI
Teknopark atanı içerisinde yer aiır.
Büyük araziier küçük parsellere ayrılır.
Elde edilen ürünler park içerisinde yer
alan fabrika ve atölyelerde işlenir. Ekim
alanlarının parsellenmesindeki amaç
bu alanlarda ısmarlama butik üretim
yapılabilmesidir. Teknopark arazisinin
konumuna göre, civar çiftçilerin arazileri
de sisteme bağlanarak işletilir.
KİMLER ORTAK OUBİLIR?
•
•
•
•
•
•
•
alan
alan
Firmalar/Girişimcile
Üretici, Nakliyat, İlırac
Ambalaj, Sanayici, Soğuk
Hava Depolan, Müşavirlik.
Yabancı Girişimciler
İlgili Firmalar,
Kreditör Yatınmcilar
İl Özel İdareleri
Yöre Halkı/Kooperatifler
TÜBİTAK
*
Belediyeler
Fakülteler
İhracatçı Birlikleri
GELENEKTEN
GELECEĞE
Download

La - ITO