Makine Kodu İçin Lenovo Lisans Sözleşmesi
L814-0012-00 8.2014
Makine Kodu içeren bir Makineyi ilk kullanımınızla bu Makine Kodu İçin Lenovo Lisans Sözleşmesi'nin
(“Sözleşme”) koşullarını kabul edersiniz.
“Makine Kodu” terimi, Makine Kodunun kullanımının tabi olduğu bu Sözleşme'den başka bir lisans
sözleşmesi kapsamında lisanslanan kod dışında (Makinenin sabit yazılımı ve mikro kodu dahil olmak ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere) Makine için sağlanan tüm kodlar anlamına gelir. Makine Kodu terimi özellikle
Makine Kodunun tamamı veya kısmi kopyasını ve Makine Kodu için sağlanan düzeltme, yama veya değişimi
içerir. Bu lisans koşullarının kabul edilmesiyle, Makine Kodunun sağlandığı belirli ürünle birlikte kullanma
yetkisi elde edersiniz.
“Makine” terimi, Makine Tipine göre belirtilen sunucu veya depolama donanım ürünü ve bu ürünün özellikleri,
dönüştürmeleri veya yükseltmeleri anlamına gelir.
Lenovo PC HK Limited veya bağlı kuruluşlarından biri (topluca “Lenovo”) Makine Koduna ait telif haklarının
sahibidir veya Makine Kodu için lisans sağlama hakkına sahiptir. Lenovo veya üçüncü bir taraf, Makine
Kodundan elde edilen tüm kopyalar dahil olmak üzere Makine Kodunun tüm kopyalarının sahibidir. Lenovo,
Makine Kodunu tek bir seferde yalnızca tek bir hak sahibine lisanslar.
Makinenin hak sahibiyseniz, Lenovo size Makine Kodunun (veya Lenovo tarafından sağlanan bir değişimin)
Lenovo tarafından sağlanan Makine üzerinde veya Makineyle bağlantılı olarak ve yalnızca elde ettiğiniz
Lenovo yetkileri kapsamında kullanılması için münhasır olmayan bir lisans verir
Her lisans kapsamında Lenovo, yalnızca aşağıdakileri gerçekleştirmeniz için sizi yetkilendirir:
1. Makinenin belirtimlerine göre işlemesinin sağlanması için Makine Kodunun yürütülmesi;
2. Söz konusu kopyalar üzerindeki telif hakkı bildirimini ve diğer mülkiyet etiketini çoğaltmanız koşuluyla,
yalnızca yedekleme ve arşiv amacıyla kullanılmak üzere makul sayıda Makine Kodu kopyasının
oluşturulması. Kopyaları, gerektiğinde yalnızca orijinalin yerin geçmesi için kullanabilirsiniz; ve
3. Makine bakımının yapılması için gereken şekilde Makine Kodunun yürütülmesi ve gösterilmesi.
Lenovo'nun standart ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda doğrudan Lenovo'dan Makine Kodu değişimleri
veya ek kopyaları edinmeyi kabul edersiniz. Bu koşullar kapsamında söz konusu Makine Kodunu kullanmayı
da kabul edersiniz.
Makine Kodu veya ortamının mülkiyetini başka bir tarafa yalnızca Makine Kodunun yetkilendirildiği Makinenin
aktarımıyla birlikte aktarabilirsiniz. Bu durumda, şunları gerçekleştirmeyi kabul edersiniz: 1) Lenovo
tarafından sağlanmamış olan söz konusu Makine Kodunun tüm kopyalarının silinmesi; 2) Lenovo tarafından
sağlanan Makine Kodu kopyalarınızın tamamının diğer tarafa verilmesi veya bunların silinmesi; ve 3) bu
koşulların bir kopyasının diğer tarafa verilmesi ve kullanıcı belgelerinin tamamının söz konusu tarafa
sağlanması. Lenovo, diğer taraf bu Sözleşme'nin koşullarını kabul ettiğinde söz konusu tarafa Makine
Kodunun kullanılması için lisans sağlar. Bu koşullar, herhangi bir kaynaktan elde ettiğiniz tüm Makine Kodları
için geçerlidir.
Makine Kodu lisansınız, ilişkili Makinenin yasal sahibi artık siz olmadığınızda sona erer.
Bu lisans kapsamında başka hiçbir hak verilmez.
Makine Kodunu yalnızca yukarıda yetki verilen şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Örneğin, aşağıdakileri
gerçekleştiremeyebilirsiniz:
1. Lenovo'nun Makinenin kullanıcı belgelerinde veya yazılı olarak size yetki verebileceği durumlar dışında
Makine Kodunun başka bir şekilde kopyalanması, gösterilmesi, aktarılması, uyarlanması, değiştirilmesi
veya dağıtılması (elektronik olarak veya başka bir şekilde);
L814-0012-00 Makine Kodu İçin Lisans Sözleşmesi 8.2014
1/2
2. Sözleşmeli feragat ihtimali olmaksızın ilgili yasalarca açıkça izin verilmediği sürece, Makine Koduna ters
mühendislik uygulanması, Makine Kodunun yeniden derlenmesi veya başka bir şekilde tercüme edilmesi;
3. Makine Kodu için alt lisans sağlanması ya da lisans atanması; veya
4. Makine Kodunun veya kopyasının kiralanması.
Makine Kodunu doğrudan Lenovo'dan aldıysanız ve sizinle Lenovo arasında Sunucular ve Depolama için bir
Lenovo Müşteri Sözleşmesi veya eşdeğer bir sözleşme yürürlükteyse, o zaman bu Sözleşme'nin koşulları
söz konusu Lenovo Müşteri Sözleşmesi'ne atıf yoluyla eklenir. Yürürlükte herhangi bir Lenovo Müşteri
Sözleşmesi yoksa veya Makine Kodunu Lenovo yetkili satıcısından veya başka bir üçüncü taraftan
aldıysanız, Lenovo'nun Sınırlı Garanti Bildirimi'nin koşulları atıf yoluyla bu Sözleşme'ye eklenir ve Makine
Koduna ilişkin garanti, yükümlülük, geçerli yasalar veya hukuk düzeniyle ilgili tüm sorular veya iddialar için
geçerlidir.
Bu Sözleşme'nin koşulları ile Lenovo Müşteri Sözleşmesi'nin koşulları veya Lenovo'nun Sınırlı Garanti
Bildirimi'nin koşulları (hangisi geçerliyse) arasında ihtilaf olması durumunda, bu Sözleşme'nin koşulları
yalnızca söz konusu ihtilaf kapsamında öncelikli olarak uygulanır.
2/2
Makine Kodu İçin Lisans Sözleşmesi 
Download

Makine Kodu İçin Lenovo Lisans Sözleşmesi