KİTAP BASIM İŞLEMLERİ AKIŞI ŞEMASI
KİTAP BASIMDA YAZARIN KENDİ AKADEMİK BİRİMİNDE YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER
Eser sahibi
tarafından yayın
hazırlanır.
Yayın Taslağı dilekçeyle; Yayın
Öneri Formu, Bölüm
Başkanlığına Sunulur.
Evet
Evrak ve ekleri
tamam mı?
Hayır
Eser sahibinden evrakların
tamamlanması istenir.
Bölüm Başkanlığınca evraklar
Dekanlık/Müdürlük makamına
arz edilir.
Evet
Evrak ve ekleri
tamam mı?
Hayır
Evrak Dekanlık/Müdürlük makamından
Yayın Alt Komisyonuna Havale Edilir.
Yayın Alt Komisyonu
Yayın Taslağını
İnceler
Yazara taslak iade
edilir bir tanesi
Yayın Alt Komisyonu
arşivinde kalır.
Bitiş
Yayınlanması
Uygun değil
Hayır
Uygun mu?
Alt Komisyon, uygun görüş kararı, Bilimsel
Hakem Yayın Değerlendirme Formunu
evrakla birlikte Dekanlığa sunar.
Dekanlık üst yazı ile Yayın Komisyon
Başkanlığına evrakı gönderilir
Yayın Komisyon Başkanı evrak ve
eklerini Yayın Komisyonu
Sekreteryasına Havale Eder.
Toplantı yapılır.
Üç ay içinde karar Yayın
Komisyonuna bildirilir.
Bilimsel
hakemlere
gönderilir.
Evet
Eser nitelik ve
nicelik açısından
incelenecek mi?
Hayır
YAYIN KOMİSYONU SEKRETERYASINDA YAPILAN KİTAP BASIM İŞLEMLERİ
Toplantı kararı onay için
ÜYK’ya sunulur.
Bitiş
Yayın taslağının bir tanesi
Yayın komisyonu arşivinde
tutulur diğer kopya yazar/
sorumluya iade edilir.
Hayır
ÜYK’dan Kararı
olumlu mu?
Evet
Bitiş
Basım sonrasında
Yayın komisyonuna
5 adet kitap teslim
edilir.
Kendi imkanları ile
dışarıda basılır.
SAÜ Matbasında
mı basılacak
Hayır
Evet
Basım kararı çıkan yayın taslağı için
Telif Hakkı Devir Formu imzalatılır.
ISBN numarası alınır
SAÜ Basımevi Müdürlüğüne
Yayın Taslağı Yayın Basım
Teslim Formu ile gönderilir.
Bandrol işlemleri
yapılır.
Bandroller tutanakla
Basımevi
Müdürlüğü’ne
teslim edilir.
Basımevi
Müdürlüğü
tarafından kitaplara
bandroller
yapıştırılır.
Hayır
Bandrol
yapıştırıldı mı?
Evet
Hayır
Dağıtım işlemi
yapılır.
Kitap satılacak
mı?
Evet
Bitiş
Kitap satışa sunulur.
Kitap satış ücreti
tespit edilir.
Bitiş
Download

KİTAP BASIM İŞLEMLERİ AKIŞI ŞEMASI