Orada Kimse Var mı?
Gökadamız Samanyolu’nda milyarlarca yıldız var. Son araştırmalar
Samanyolu’ndaki gezegen sayısının yıldız sayısından da fazla olduğunu
gösteriyor. Peki bu gezegenlerin en azından bir bölümünde yaşam
olabilir mi? Henüz kimse bu sorunun yanıtını bilmiyor. Ancak bu kadar
çok gezegen arasında yaşam için uygun koşullara sahip olan çok sayıda
gezegen olduğu tahmin ediliyor. Bunların bir bölümünde de yaşam
gelişmiş olabilir.
Frank Drake adlı bir gökbilimci bundan
yaklaşık elli yıl kadar önce gökadamızda
iletişim kurabileceğimiz kaç uygarlık
olabileceğini hesaplamak için bir formül
geliştirmiş. Drake bu formülü kullanarak
o zamanki bilgilerle bir hesap yapmış. Bu
hesap sonucunda Samanyolu’nda iletişim
kurabileceğimiz on uygarlık olabileceğini
bulmuş. İletişim kurabilmemiz önemli, çünkü
bir başka uygarlığın olup olmadığını başka
türlü bilmemiz zor.
Peki, bu hesabı güncel bilgiler kullanarak
yaptığımızda nasıl bir sonuç elde ederiz?
Bunu bulmak da size düşüyor. Bundan
sonraki sayfalarda bulunan formülü inceleyin
ve bileşenlerin açıklamalarını okuyun.
Açıklamalarda her bir bileşenle ilgili güncel
sayılar da var. Bunları formüle yerleştirerek
hesabı yapabilirsiniz.
Bilim Çocuk
15
Samanyolu’nda
bir yılda oluşan
ortalama yıldız
sayısı.
Samanyolu’nda yılda
ortalama 7 yıldız
oluştuğu düşünülüyor.
Bir yıldızın
çevresinde bulun
an
yaşama elverişli
gezegen sayısı.
Her on yıldızdan
dördünün
yaşama elverişli
bir
gezegene sahip ol
duğu
düşünülüyor. Yan
de
in
es
vr
Çe
i bu
değer bir yıldız iç
n
na
lu
bu
ni
ge
in
ze
0,4.
ge
yıldızların tüm
yıldızlara oranı.
Yıldızların neredeyse
i
tamamının gezegenler
olduğu düşünülüyor.
Bu bileşenin değeri 1.
olu’nda
Samany im
iletiş
eğimiz
c
e
l
i
b
a
r
ku
sayısı.
k
ı
l
r
a
g
y
u
Oranl
ar Na
sıl He
saplan
ır?
Drake
’
i
n
formü
bileşe
lünün
nlerin
i
bazı
o
Örneğ
ranlar
in, fp ç
oluştu
bulun
evresi
ruyor.
an yıl
nde g
d
e
zege
ızlar
oranın
ı simg ın tüm yıld ni
ızlara
eliyor
10 yıl
.D
dı
gezeg zdan 5’inin rake her
e
Böyle ni olduğun çevresinde
u
ce Dra
ke fp’n varsaymışt
yani 0
ı.
in değ
,5 o
e
Günüm larak hesa rini 5/10
plamı
üzde t
yani h
ştı.
üm yı
er 10
l
d
ı
z
l
a
y
ıldızın
rın
gezeg
e
1
Bu du ni olduğu d 0’unun da
rumda
üşünü
lüyor.
fp’nin
g
değer
i 10/1 ünümüzdek
0 yan
i
i 1.
16
Bilim Çocuk
iz
im ek
ğ
c
e
ec bile
l
i
e
b
ya üret ıların eki
a
l
z
r nl
gı
Al yalle i ca tüm ısına
sin zek sının say
yı rın ı.
n
sa nlıla ran
arı yo
o
l
a
ı
l
c
n rad e bu
ca
şullar
Bir gezegende ko
duğunda
yaşama uygun ol
lişeceğine
orada yaşamın ge
kılıyor. Bu
kesin gözüyle ba
1.
bileşenin değeri
Z
bar eki ca
ın
n
say dıran g lıları
bar ısının ezeg
ın
e
y
say dıran g aşam n
ısın
a o ezegen
Üze
ran
rind
bulu
ı.
e
n
enin an bir yaşam
g
d
can e son ezegen
und
lıla
de
düş rın ge a zeki
bile ünülüy lişeceğ
şen
i
in d or. Bu
eğe
ri 1
.
Drake
’in
N = R Hesabı Şö
yleydi
*
:
N = 1 x fp x ne x
f
0 x 0,
x
l
f
5x2
ix
x 1 x 0 fc x L
,01 x
0,01
x 10.0
00 =
ak
ın
kv
ki
Ze mın tece kurm r
a
a
re
tam eri ü tişim k kad or.
y
ll
le
ya leri i naca nülü nin
n
i
.
ü
l
e
s
ya kulla düş ileş iliriz
n
i
i
b
b
s
n
ğ
içi şece e bu yaza
i
d
l
l
ge rmü ere 1
o
İletişim becerilerine
F ğu y
u
d
sahip bir uygarlığın
ol
var olma süresi.
Gelişmiş bir
uygarlığın ortalama
10.000 yıl süresince
var olabileceğini
varsayılıyor.
Alp Akoğlu
Çizim: Barış Hasırcı
Yaşam
barındıran
gezegen sayısının
yaşama elverişli ı.
oran
gezegen sayısına
10
Sıra Sizde…
Formülün bileşenlerinin değerlerini bu iki
sayfadaki bilgiler arasında bulup aşağıdaki
yerlerine koyun. Sonra da işlemi yapın ve
Samanyolu’nda iletişim kurabileceğimiz kadar
gelişmiş kaç uygarlık olabileceğini bulun.
Bilim Çocuk
17
Download

Orada Kimse Var mı?