28.04.2014
SİSTEM
Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç
doğrultusunda bir araya getirilen parçalar bütünü.
SOSYAL BİR SİSTEM
OLARAK SINIF
Sınıfta Kültür ve İklim
Biyolojik Sistem: Organizma, insan
Mekanik Sistem: Motor
Sosyal (Toplumsal) Sistem: Eğitim, Hukuk, Sağlık
Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN
• Açık sistem olarak okul
[email protected]
• Sınıf? : Eğitim sisteminin temel bir parçası, alt sistemi.
28.04.2014
Sosyal Sistem Olarak Sınıf
Okulun Sosyal Sistem Özellikleri
• Parçalardan oluşur: sınıflar, zümreler, kulüpler,
etkinlikler vb.
• Roller ve görevler: yönetim, öğretim, idare, destek
hiz.
• Yapılar: Basamaklar, bölümler, zümreler,
hiyerarşi
• Kurallar: Herkes için kurallar, yasalar
• Yaptırımlar: Formal, informal yaptırımlar
28.04.2014
2
3
Antropolojik (Kültürel) Boyut:
• Her okulun/sınıfın kendine özgü bir kültürü
vardır. Askeri lise-genel lise-fen lisesi
Kurum Boyutu (Roller):
• Öğretmenin rolleri (lider, rehber vb),
öğrencilerin rolleri (disiplin, sınıf kuralları,
yasalar)
28.04.2014
4
1
28.04.2014
Sosyal Sistem Olarak Sınıf
Sınıfa Ekolojik Bakış
İklim Boyutu:
• Bireylerin ortamı nasıl algıladığı, sınıftaki
öğrenme ortamı, iklimi.
Kişilik Boyutu:
• Bireysel özellikler, ihtiyaçlar (tanınma, sevilme,
takdir)
Biyolojik Boyut:
• Fiziksel, zihinsel farklılıklar
28.04.2014
Ekoloji: Canlıların birbirleri ve çevreleriyle ilişkilerini inceler.
Öğrencinin etkilendiği ve etkilediği, yakın ve uzak çevredeki
faktörler nelerdir?
1. Düzey:
2. Düzey:
3. Düzey:
4. Düzey:
5
28.04.2014
Sınıfa Ekolojik Bakış
Zaman
Okul
Sınıf
Arkadaşları
Yönetim
Değişme
Öğeleri:
• Sınıf iklimi
• Öğretmen
• Sınıf Arkadaşları
Gelişme
Medya
Sosyal İlişkiler
Mikro-Sistem
Sınıf
Arkadaşları
Mezo-Sistem
Sınıf İklimi
Öğretmen
1. Düzey: Mikro – Sistem
Öğrenciye en yakın olan çevre,
Eko-Sistem
Aile
Öğrenci
6
Sınıfa Ekolojik Bakış
Makro Sistem
Sosyal İnançlar
Sınıftaki yakın çevre
Sınıf dışı yakın çevre
Doğrudan değil, dolaylı etkileyen sosyal çevre
Dolaylı etkileyen uzak çevre, Makro düzey
Akran Grubu
Sosyal Değerler
Tarih
28.04.2014
7
28.04.2014
8
2
28.04.2014
Sınıfa Ekolojik Bakış
Sınıfa Ekolojik Bakış
2. Düzey: Mezo – Sistem
Sınıf dışı yakın çevre
Eko – Sistem
Öğrenciyle doğrudan ilişki içermeyen, onu
etkileyen toplumsal çevre.
Öğeleri:
• Okul
• Aile
• Akran grubu
• Sosyal ilişkiler
28.04.2014
Öğeleri:
• Sosyal inançlar, değerler, kültür,
• Yönetim, siyaset,
• Medya
9
28.04.2014
Sınıfa Ekolojik Bakış
10
Sınıfı Etkileyen Kültür
Bireysel Kültür: Bireyin düşünme, hissetme, inanma biçimi,
yaşam felsefesi.
Ör: disiplinli yaşam, anı yaşa, hayat eğlencedir, hayat sınavdır
Makro – Sistem
Öğrenciye en uzak, çağa ve topluma ait öğeler.
Öğeleri:
• Zaman-çağ
• Toplumsal gelişme ve değişimler
• Tarih, kültür
28.04.2014
11
28.04.2014
12
3
28.04.2014
Sınıfı Etkileyen Kültür
Sınıfı Etkileyen Kültür
Örgüt Kültürü (Kurum kültürü): Örgüt üyelerince
benimsenen örgütsel değerler ve inançlar, davranış kalıpları,
gelenekler, normlar, semboller, hikaye ve efsaneleri kapsayan
ve örgütü diğerlerinden ayırt eden bir mozaiktir.
Toplumsal Kültür:
Toplumun ürettiği maddi-manevi değerler
bütünü, toplumun ortak özellikleri.
Video
13
28.04.2014
Sınıfı Etkileyen Kültür
Sınıf İklimi
Sınıf Kültürü: Sınıfta öğrencilerin ve öğretmenin algılarını,
tutumlarını ve davranışlarını etkileyen, o sınıfa özgü değerler,
gelenekler, semboller, beklentiler gibi öğeler bütünü.
• Okul kültürünün bir alt kültürüdür.
28.04.2014
14
28.04.2014
15
• Sınıf üyeleri tarafından algılanan, davranışlarını etkileyen
ve davranışlarından etkilenen görece süreklilik gösteren
atmosfer.
• Sınıfta hissedilen psikolojik ortam, hava.
28.04.2014
16
4
28.04.2014
Sınıf İklimi
Olumlu İklimin Sonuçları
• Demokratik bir sınıf ortamı
Açık / Sıcak iklim - Kapalı / Soğuk İklim
– Demokrasi kültürünün yaşanması ve öğrenilmesi
• Açık iklim özellikleri:
–
–
–
–
–
• Öğrenci merkezli öğrenme
Öğretmen ve öğrenci moralleri yüksektir
Öğretmenler görevini zevkle yapar
Öğrenme ve anlamaya uygun ortam vardır
Sınıf içi iletişim ve sosyal gelişim yüksektir.
Öğrenciler sınıf kararlarına aktif katılır.
– Öğrenci ilgi ve yeteneklerine, farklılıklarına duyarlılık
• Eleştirel düşünme
– Olguları analiz, karşılaştırma, çıkarım, sorun çözme,
yaratıcılık
• Sorumluluk
– Görev bilinci, öz-saygı, mutluluk ve başarıya ulaşma
28.04.2014
17
18
28.04.2014
Sınıfta Kültür ve İklimini Etkileyen
Değişkenler
Olumlu İklimin Sonuçları
• Özgüven
– Bağımsız karar alma, benlik algısı, karakter gelişimi,
olgunluk
•
•
•
•
•
•
• Bağlılık
– Öğretmende örgütsel bağlılık, öğrencide okula,
sınıfa bağlılık
• Çok yönlü gelişim
– İlgi ve yeteneklerin keşfi, bedensel, zihinsel, sosyal
gelişim
19
Öğretmen
Öğrenci
Arkadaş grupları
Okul müdürü
Aile
Teknoloji
28.04.2014
20
28.04.2014
5
Download

Sosyal Sistem Olarak Sınıf