TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
ISSN 1301 - 1405 Yıl: 23, Sayı: 70, Şubat - Ağustos 2014
http://antalya.imo.org.tr
şa
rtakla ları
o
n
i
n
i
a
r
Şubele zırlık çalışm
l
u
b
n
ta
ha
a ve İ si ko n g re n i n
y
l
a
t
n
İ M O A l e ş t i re ce ğ
g e rçe k r.
s ü r ü yo
14. Dönem Olağan Genel
Kurul Toplantısı ve Seçimleri
Tamamlandı Belediye Başkan Adaylarıyla
Yerel Seçim 2014 İMO’nun
talep ve önerileri tartışıldı.
17 Ağustos 2014
Marmara Depreminin
15. Yıldönümü Basın
Açıklaması.
sayı
70
BİLİŞİM EĞİTİM PROGRAMLARI KURSLARI
KURSUN ADI
SÜRE
YER
AUTOCAD 40 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
SAP 2000 30 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
ETABS
30 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
XSTEEL
30 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
22,5 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
İDECAD
21 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
PROBİNA
21 saat
İMO Bilişim Eğitim Merkezi
STA4CAD
Katılım Şartları:
Mühendis, mimar, tekniker olmak ve bilgisayar temel eğitim bilgisine sahip olunmalıdır.
Gerekli Bilgiler:
Bilgisayar Bilişim Programları Eğitimleri “İMO Bilişim Eğitim Merkezi”nde en az 10 katılımcı olması
halinde açılacaktır. Her kursiyere bir bilgisayar verilecektir.
Ayrıntılı bilgi için Şubemiz ile irtibata geçebilirsiniz.
TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
Meltem Mahallesi 3808 Sok.
No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA
Tel: (0242) 237 57 27 - 3 hat
Faks: (0242) 237 57 31
Gsm: (0533) 658 97 69
http://antalya.imo.org.tr
[email protected]
/Antalyaimo
/Antalyaimo
BULUŞ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
İŞYERİ HEKİMLİĞİ EĞİTİM KURUMU
Antalya merkezli olan Buluş İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumu, İş Sağlığı
ve Güvenliği alanında faaliyet göstermekte olup; Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB)’nca yetkilendirilmiş İş Güvenliği Uzmanlığı,
İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli eğitimlerini teknoloji ve bilimi
en iyi şekilde kullanarak, alanında uzman ve tecrübeli eğitici kadrosuyla
vermektedir. Kurum bünyesindeki eğiticiler üniversitelerin inşaat-makineelektrik-maden-kimya ve halk sağlığı bölümü öğretim üyeleri, emekli iş
müfettişleri ve İş Güvenliği Uzmanlarından oluşmaktadır.
İşyerlerine verilmekte olan İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri ise yine ÇSGB
tarafından yetkilendirilmiş Buluş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
bünyesinde devam ettirilmektedir.
Buluş İş Sağlığı ve Güvenliği, İnşaat Yüksek Mühendisi Ferit Göksu ve
İnşaat Mühendisi Ali Ceylan tarafından kurulmuştur. Kurucular 15 yılı aşkın
iş hayatı deneyimlerini ve bilgi birikimlerini İş Sağlığı ve Güvenliği alanında
devam ettirmektedirler.
Ferit Göksu, yurt içi ve yurt dışındaki prestijli projelerde Proje Yöneticisi,
İş Güvenliği Mühendisi görevlerinde bulunmuştur. Uluslararası geçerliliği
olan ve British Safety Council tarafından verilen "International Certificate
in Safety Management" sertifikası ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
Sertifikasına sahiptir.
Ali Ceylan, yurt içindeki toplu konut projelerindeki tecrübelerinin yanı sıra,
A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında uzmanlık
yapmaktadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikleri gereğince İşverenlerin
Diğer Sorumlulukları;
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’nde yer alan ve
işverene ait hususlardan bazıları şunlardır;
İşverenin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleri;
MADDE 5 –
(1) İşveren, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin
belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının
önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve
güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından bu
Yönetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş
güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri
haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu
hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
(2) İşveren, işyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması
halinde birinci fıkrada sayılan yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını,
OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilir.
(6) İşveren, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinden
personel görevlendirmek veya OSGB’lerden hizmet almak suretiyle bu
konudaki yetkilerini devreden işverenin bu hizmetlere ilişkin yükümlülükleri
devam eder.
(7) İşveren, işyerinde görev yapan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve
diğer sağlık personeli ile hizmet alınan OSGB’lerin İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununa göre geçerli yetki belgesi ile görevlendirilmesinden sorumludur.
İşverenin sağlık ve güvenlik kayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleri
MADDE 7 –
(1) İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;
a) İşyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü
kaydı,
b) İşten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel
sağlık dosyalarını, saklar.
(2) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması
halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını yazılı olarak talep
eder, önceki işveren dosyanın bir örneğini onaylayarak bir ay içerisinde
gönderir.
(3) Onaylı defter işyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl
Müdürlükleri, Genel Müdürlük veya noterce her sayfası mühürlenmek
suretiyle onaylanır.
(4) Onaylı defter yapılan tespitlere göre iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi
ile işveren tarafından birlikte veya ayrı ayrı imzalanır. Onaylı deftere yazılan
tespit ve öneriler işverene tebliğ edilmiş sayılır.
(5) Onaylı defterin asıl sureti işveren, diğer suretleri ise iş güvenliği uzmanı
ve işyeri hekimi tarafından saklanır. Defterin imzalanması ve düzenli
tutulmasından işveren sorumludur. Teftişe yetkili iş müfettişlerinin her
istediğinde işveren onaylı defteri göstermek zorundadır.
İşverenlerin hizmet aldıkları OSGB’lerin veya kendi çalışanları arasından
görevlendirdiği işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin
yaptıkları işlerle alakalı takip etmesi ve/veya var ise eksiklerle ilgili yapılmasını
talep etmesi ve uyarması gerekli konulardan bazıları şunlardır,
.Her çalışan için bir özlük dosyası oluşturulması ve istenilen evraklarının
tamamlatılması,
.Çalışanların işe giriş muayene formlarının oluşturulması,
.Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfta yer alan ve mesleki eğitim zorunluluğu
bulunan işyerlerinde (yönetmelikle belirlenmiş) çalışanların mesleki
eğitimlerinin verdirilmesi,
.Çalışan temsilcisi/temsilcilerinin belirlenmesi,
.Risk Değerlendirme ekibinin oluşturulması ve Risk Değerlendirmesinin
Yaptırılması,
.Acil durum eylem planlarının hazırlanması,
.Acil durum ekiplerinin oluşturulması;
. Arama, kurtarma ve tahliye
. Yangınla mücadele
. İlk yardımcı
.İşyerindeki tüm çalışanlara yönelik Yıllık Eğitim Programının oluşturulması,
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verdirilmesi ve eğitim belgelerinin
düzenletilmesi. Eğitimler 4’er saatlik bölümler halinde çok tehlikeli
işyerlerinde yılda toplam 16 saat, tehlikeli işyerlerinde yılda toplam 12 saat,
az tehlikeli işyerlerinde yılda toplam 8 saat şeklinde planlanmalıdır,
.Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yaptırılması,
.İşletmede gerekli olabilecek gürültü (jeneratör, kompresör vb.),toz vb.
ortam ölçümlerinin yaptırılması,
.Kişisel maruziyet ölçümlerinin yaptırılması,
.İş ekipmanlarının ilgili Yönetmeliklere uygunluğunun sağlatılması,
.Kullanılan iş ekipmanların düzenli periyodik kontrollerinin yaptırılması,
.İşyerinde patlama riski bulunan bölümler bulunması halinde, patlamadan
korunma dokümanının hazırlatılması,
.Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin
yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak
üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması.
Buluş İş Sağlığı ve Güvenliği
Eski Sanayi Sitesi Cumhuriyet Mah. Duru İş Merkezi 684 Sok. No:26
Muratpaşa Mesleki (Çıraklık) Eğitim Merkezi yanı, Muratpaşa/ANTALYA
Tel:0.242.3348088, Faks:0.242.3349099 [email protected], www.bulusisg.com
Y a p ı
D e n e t i m ’ d e
M a r k a . . .
www.ugurtuncelya pidenet im.co m.t r
T Ü R K İ Y E Ü S T Ü N Z E K A L I L A R V E Ü S T Ü N Y E T E N E K L İ L E R VA K F I A N TA LYA T E M S İ LC İ L İ Ğ İ Ö Ğ R E N C İ S E Ç M E L E R İ
0242 322 51 50 - 0530 50 55 701
www.yansima.com.tr
Çocuğunuz
“ÜSTÜN ZEKA”LI mı?
Bu soruya ‘’EVET‘’ diyorsanız,
kurumumuzda ücretsiz öndeğerlendirme zeka testine bekliyoruz.
0242 322 51 50 - 0530 50 55 701
www.yansima.com.tr
TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
HABER BÜLTENİ
İMTİYAZ SAHİBİ
İMO Antalya Şubesi adına
Cem OĞUZ
SORUMLU YAZI İŞLERİ YÖNETMENİ
Rıza ARSLANBAY
18 Şubat 1935
Antalya İskelesi
YAYIM KURULU
Haluk SELÇUK
Mustafa BALCI
Umut TURAN
İbrahim KOÇ
Nurettin KORKMAZ
Ramazan YILMAZ
Mehmet Tamer ÖZMEN
Süleyman SEYREK
"Antalya,
hiç şüphesiz ki
dünyanın en güzel yeridir."
BÜLTEN BİLGİLERİ
Mesleki Yerel Süreli Yayın
Dijital olarak.
Üyelere ücretsiz dağıtılır.
Şubat - Ağustos 2014 | Sayı 70 | Yıl 23
Üç Ayda Bir Yayımlanır.
YÖNETİM ve YAZIŞMA ADRESİ
Meltem Mah. 3808 Sok. No:10 07030
Muratpaşa / ANTALYA
Telefon: 0242 237 57 27 (3hat)
Belgegeçer: 0242 237 57 31
Elektronik Posta: [email protected]
Genel Ağ: http://antalya.imo.org.tr
> Yazılar yaygın kullanılan kelime işlem
programlarından birinde yazılmış
olarak CD veya Elektronik Posta ekinde
([email protected])
gönderilmelidir.
> Reklamların sorumluluğu reklam
veren kuruluşa aittir.
TASARIM ve YAYIMA HAZIRLAMA
RETMA MATBAA
Yeşilova Mah. Serik Cad.
(Havalimanı yolu, TEDAŞ karşısı)
Göl iş merkezi No: 10 / 3
07200 Muratpaşa - ANTALYA
Telefon: (0242) 322 21 11
Belgegeçer: (0242) 322 21 12
www.retma.com.tr
> Antalya Bülten’de yayımlanan yazılar
kaynak gösterilerek kullanılabilir.
YAYIMLAMA TARİHİ
Eylül 2014
> Yayın Kurulu, gönderilen yazılarda
dil, anlatım ve yayın tekniği yönünden
gerekli düzeltme ve kısaltmalar
yapabilir.
> Yazılardaki görüşler yazarlara aittir.
> Yazılarda kullanılan fotoğraf, grafik,
şekil, tablo gibi görsel malzemeler en az
300 dpi çözünürlükte olmalıdır.
> Gönderilen yazıların yayımlanıp,
yayımlanmayacağına Yayın Kurulu’nca
karar verilir.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
9
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
İÇİNDEKİLER
Başyazı3-4
Teknik Yazılar
İnşaat Mühendisleri Odası
Erzurum Kayak Pisti İncelemesi ve Tespitler
23 Temmuz 2014 / Nejan Huvaj, Erdem Canbay,
Necati Atıcı
5
Bizden Haberler
III. Su Yapıları Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Açıklandı 16
Antalya Yerel Seçim 2014 Talep ve Öneriler
19
15 Ağustos 2014 / Basın Açıklaması
27
“1999 Marmara Depreminin 15. Yıldönümü Nedeniyle”
UNUTMA, UNUTTURMA;
DEPREMLER SARSAR, DENETİMSİZLİK YIKAR!
Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız
Şubat - Ağustos 2014
30
13. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu
Şubat - Ağustos 2014
5
16
15 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum Kiremitliktepe'deki kayak atlama kulelerinin olduğu alanda bir heyelan meydana gelmiştir.
23 Temmuz 2014 tarihinde Nejan Huvaj
(ODTÜ), Erdem Canbay (ODTÜ) ve Necati
Atıcı (İMO)'dan oluşan ekip olay yerinde
İMO adına incelemelerde bulunmuştur. Ekibe Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma
Merkezi, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile İMO Erzurum Şubesi’nden
bilim insanları ve meslektaşlarımız eşlik etmiştir.
İMO adına Ankara Şubesi'nin
yürütücülüğünü yaptığı III. Su Yapıları
Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi
açıklandı. Sonuç bildirgesinde sempozyum
boyunca yapılan sunum, tartışma ve
değerlendirmeler sonucu öne çıkan
bulgular çerçevesinde su ve su yapılarıyla
ilgili öneriler sıralandı. 19
27
İnşaat Mühendisleri Odası
Erzurum Kayak Pisti
İncelemesi ve Tespitler
III. Su Yapıları Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi Açıklandı 34-61
Kutlama62-63
Son Yaprak64
Yazılı Basında İMO65-66
Antalya Yerel Seçim 2014
Talep ve Öneriler
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, bu belgeyle kentlerimizin yönetiminde
çağdaş anlayışla kamu yararının, bilimin ve
hukukun esas alınması için, seçim süreci ve
yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Meslek alanları ile
ilgili ülke gerçeklerini ortaya çıkarmayı tüm
bilgi birikimini ülkenin ve halkın yararına
kullanmayı temel çalışma ilkesi olarak görmektedir. Kentimizle ilgili meslek alanımızı
ilgilendiren sorunlara sahip çıkmaya ve bu
sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamaya her zaman olduğu gibi bugünde hazırdır.
10
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
15 Ağustos 2014 / Basın
Açıklaması
“1999 Marmara Depreminin
15. Yıldönümü Nedeniyle”
Unutma, Unutturma;
Depremler Sarsar, Denetimsizlik Yıkar!
İnşaat Mühendisleri Odası depremi unutmama, unutturmama ısrarını sürdürmektedir. İMO, güvenli ve sağlıklı yapı üretimi
sağlanana kadar da depremi unutmamaya,
unutturmamaya, siyasi iktidarın görev ve
sorumluluğunu hatırlatmaya kararlıdır. Bu
salt, yapı üretim sürecinin asli unsuru olan
meslek mensuplarının örgütü olmaktan
kaynaklanmaktadır; toplumsal, kamusal sorumluluğun bir gereğidir.
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BAŞYAZI
Değerli Meslektaşlarımız,
Şube yayın organımız “Antalya
Bülten” 70. Sayısından itibaren internet ortamında sizlere
ulaşacak.
İMO Yönetim Kurulunca, Oda
gelir bütçesindeki azalmalar
nedeniyle “Tasarruf Tedbirleri
Genelgesi” yayınlanmış ve titizlikle uygulanması istenmiştir.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi
ile örgüt içi toplantı, seyahat,
konaklama, yemekli toplantılar, personel, yayın, üye erişim,
kargo, posta, oda araçları, kırtasiye, kongre, sempozyum, Teknik Gezi, Genç İMO,
İKK, çiçek-çelenk, temsil ve ağırlama, eğitim ve eğitici
giderlerinde tasarrufa gidilmesi amaçlanmıştır.
saldırılara karşı topyekün savunma ve mücadele hattı
oluşturmaktır. Bu temel görevini yerine getirirken, Oda
organları ve birimlerinin bütünlüğü ve uyumu esas
alınmakta, üyenin Odasına sahip çıkması, Odamızın
da üyelerine dönük tüm iş ve işlemlerde kapsayıcılık ve
kolaylaştırıcılık hedeflenmektedir.
Şube yayın organımız “Antalya Bülten” 18 Ağustos 1992
- Ocak 2014 yılları arasında 69 sayı yayınlanmış ve sizlere
ulaştırılmıştır. Ancak, Oda Merkezi tarafından yayınlanan
“Tasarruf Tedbirleri Genelgesi” doğrultusunda ve Oda
bütçe gelirlerindeki azalma, gelir - gider dengesizliğini
azaltabilmek amacıyla Şube yayın organımız “Antalya
Bülten” bundan böyle internet ortamında yayınlanacaktır.
Bu temel görev, amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda
yaptığımız çalışmalar, bir süredir üyelerimiz, örgütlerimiz
ve kamuoyu nezninde oluşturulmaya çalışılan
yetkisiz ve işlevsiz bir Oda algısı bilinçli bir şekilde
yaygınlaştırılmaktadır. Oda ve Şube etkinliklerimiz, basın-yayın faaliyetlerimiz
internet sitemiz, facebook ve twitter adreslerimizden
sizlere duyurulmaya devam edilecektir.
Bazı üyelerimiz tarafından, İmar Kanunu ile Planlı Alanlar
Tip İmar Yönetmeliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
bazı genelgeleri ve 2 Ağustos 2013 tarih ve 28726 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan 6495 sayılı Kanunla yapılan
düzenlemenin 73. Maddesinin p) 3/5/1985 tarihli ve
3194 sayılı İmar Kanununun; 1)8/ı maddesine yapılan
atıflarla mesleki denetim zorunluluğunun kaldırıldığından
bahisle, hizmetlerini mesleki denetime sunmayan üyeler
hakkında herhangi bir işlem yapılamadığı ifade edilerek,
yetkisiz ve işlevsiz bir Oda algısı yaratılmaktadır. Bu algı
ve mühendis sayısındaki kontrolsüz artış, mesleğimizi
bekleyen tehlikeler, gelecek kaygısı gibi birçok
olumsuzluğu da beraberinde getirmiştir. Mesleki denetim
kesintiye uğratılarak, denetimsizlik yaygınlaştırılmıştır.
Antalya - Burdur - Isparta Planlama Bölgesi 1/100.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı ilk olarak Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca 16.09.2013 tarihinde onaylanmış; daha
sonra 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
7. maddesi uyarınca 15/04/2014 tarihinde revize
edilerek kesinleşmiştir. Üst plan kararlarına aykırı
alt plan yapılamayacağından Çevre Düzeni Planının
uygulama imar planları ile yaratılan çarpık yapılaşmanın
durdurulmasın da yararlı olacağına inanıyoruz.
Muratpaşa Belediyesinin Kırcami Nazım İmar Planı
çerçevesinde yürütmekte olduğu 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı çalışmaları ve “Muratpaşa Görsel
Değişim Projesi” için istemiş olduğu Odamız görüşleri
ilgili belediyesine iletilmiştir.
14. Dönem Yönetim Kurulumuzun temel görevi,
Odamızın örgütsel varlığına ve meslek alanımıza yönelik
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Oysa Meslek Odaları; toplumsal sorumluluğu gereği
mesleki uygulamaları denetlemekte, mesleki niteliği yükseltmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmekte, üyelerinin sicilini tutmakta, üyeler tarafından gerçekleştirilen
mesleki faaliyetleri kayıt altında bulundurmakta, üyeleriŞUBAT - AĞUSTOS 2014
11
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BAŞYAZI
Öncelikle mesleki denetimin meslek odalarının
kökleşmiş bir işlevi olduğu ve güçlü yasal dayanakları
bulunduğunun hatırdan çıkarılmaması gerekir.
nin ayıplı, kusurlu iş yapmasını önlemeye, sahte mühendisliğin önünü almaya çalışmaktadır.
“Mesleki denetim”, meslek ve meslektaş sorunlarının
çözümüne katkı koymalıdır. Kendi sorunlarını çözemeyen
bir örgüt, ülke ve kent sorunlarını da çözemez.
Mesleki denetim sorunu çözülmeden meslek ve
meslektaş sorunları çözülemez. Meslek mensuplarının
müşterek ihtiyaçları karşılanamaz; mesleki faaliyetleri
kolaylaştırılamaz; mesleğin genel menfaatlerine uygun
olarak gelişimi sağlanamaz; meslek mensuplarının
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlük ve güven
hakim kılınamaz; meslek disiplinini ve ahlakı korunamaz;
bütün teşebbüs ve faaliyetler üyelerden kopuk olmaya
devam eder. Kanunlar, yönetmelikler, ilgili mevzuatımız
kağıt üzerinde kalır, konuşmalar, kararlar, uygulamalar
yetersiz kalır.
27.01.1954 tarihli 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar
Odaları Birliği Kanunu uyarınca, Türkiye‘de mühendislik
ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icra
edebilmeleri ve meslekle ilgili işlerle meşgul olabilmeleri
için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve üyelik
vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
6235 sayılı TMMOB Kanunu ve ilgili yönetmelikler
gereğince ilgili meslek odasına kayıtlı meslek
mensuplarının; proje müellifliği üstlenebilmeleri için
İşyeri (Büro) Tescil Belgesi almaları, süresi dolan tescil
belgelerini yeniletmeleri, ürettikleri projelerini mesleki
denetime sunarak proje sicil kaydı yaptırmaları, şantiye
şefliği üstlenecek meslek mensuplarının şantiye şefliği
sicil kayıtlarını bildirmeleri, süreli veya süresiz mesleki
kısıtlılığının bulunmaması gerekmektedir.
Mesleki denetim sorunu çözülmeden; Odamıza kayıtlı
meslek mensuplarından TMMOB Kanunu ve ilgili
mevzuatına aykırı hareketleri görülenlerle meslekle alakalı
işlerde gerek kasten gerekse ihmal göstermek suretiyle
zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere
riayet etmeyen veyahut meslek şeref ve haysiyetini
(ihlal edenlere) muhil durumları tespit olunanlara ceza
verilmesinde eksiklikler, yetersizlikler olur. Odamız, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığının noteri olarak algılanmaya
başlar.
Meslektaşlarımızın; mesleki ve toplumsal ilişkilerinde,
mesleki etik kurallarına uygun davranışlarının
yüceltilmesi, aksine davrananlara yaptırım uygulanması
için örgütsel olanaklar artırılacaktır.
Şubemiz; toplumsal sorumluluk, üye ilişkileri ve katılım,
yerel yönetimler-kamu kurumları ve üniversitelerle
ilişkiler, kent ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık, çalışma
ve ilgi alanlarındaki zenginlik, eğitim, bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmaları, üyelerin mesleki davranışlarını
takip, temsilciliklerimizle ilişkiler, ortak ya da merkezi
kararlara uyum, mali yapısı ve ilişkileri bağlamındaki
etkinlik, hareket ve tutumları sürekli olarak izleyecektir.
Bu algıyı yıkmak ve üyelerimizin menfaatine yeni bir Oda
algısı oluşturmak gerekir; Şöyle ki:
Meslek Odalarınca uzun yıllardır sürdürülen mesleki
denetim uygulaması, nitelikli proje ve hizmet üretimini
amaçlayan, hukuki dayanaklara sahip, her şeyden
önce odalar ile üyeleri arasında bağlayıcılığı olan
bir düzenlemedir. Ancak, mimarlık mühendislik
hizmetlerinin standart dışı, düşük nitelikli üretilmesini,
hatta yetkisiz, meslek dışı elemanlara yaptırılmasını
ve bu yolla “haksız ve aşırı kâr” etmeyi düşünen
çevreler bu uygulamayı kaldırmak veya etkisiz hale
getirmek istemektedirler. İlgililerin yapılan şikayetleri
değerlendirirken veya şikayetlerle ilgili olarak işlem
yapılırken bu çevrelerin amaçları doğrultusunda hareket
etmesi düşünülemeyeceğinden, Odalarca yapılan
mesleki denetim uygulamalarının; nitelikli proje ve
hizmet üretimini amaçlayan, yasal dayanaklara sahip,
her şeyden önce Meslek Odaları ile üyeleri arasında
bağlayıcılığı olan bir düzenleme olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.
12
İMO ANTALYA BÜLTEN
Mesleki denetim, oda ile üyesi arasındaki hukuki bir
bağdır.
Mesleki denetim, mesleki faaliyetlerin kayıt altına
alınmasıdır.
Mesleki denetim araç değil amaçtır.
Odamıza, mesleğimize sahip çıkmak için mesleki
denetim öncelikli görevimizdir.
Anayasanın 135. Maddesi kapsamında 6235 sayılı
Kanun ile kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek
odamızın geleceği için üyelerimizi üye aidatlarını
ödemeye Odamıza ve mesleğimize sahip çıkmaya
çağıyoruz.
Saygılarımızla.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
İnşaat Mühendisleri Odası
Erzurum Kayak Pisti İncelemesi ve Tespitler
23 Temmuz 2014
Hazırlayanlar: Nejan Huvaj, Erdem Canbay, Necati Atıcı
15 Temmuz 2014 tarihinde Erzurum Kiremitliktepe'deki kayak atlama kulelerinin olduğu alanda bir heyelan meydana gelmiştir. 23 Temmuz 2014 tarihinde Nejan Huvaj (ODTÜ), Erdem Canbay (ODTÜ) ve Necati Atıcı (İMO)'dan
oluşan ekip olay yerinde İMO adına incelemelerde bulunmuştur. Ekibe Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma
Merkezi, Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile İMO Erzurum Şubesi’nden bilim insanları ve meslektaşlarımız eşlik etmiştir.
Yükseklikleri 20, 40, 60, 95 ve 125 metre olan beş kayakla atlama kulesi 2010 yılının sonlarında tamamlanmış ve
7 Ocak 2011'de hizmete açılmıştır. 2011 Kış Oyunları sonrasında yalnızca bir kaç kez kullanılan kayakla atlama
kuleleri, 9 Temmuz 2014 günü Kayak Federasyonu tarafından yaz kayağı atlamalarına açılmıştır. Atlama kulelerinin
heyelan olmadan önceki durumu Şekil 1'de görülmektedir. Alınan bilgiler ve alanda yapılan gözlemlere dayanan
tespitler aşağıda özetlenmiştir.
Şekil 1. Kayakla atlama kulelerinin olduğu bölgenin heyelan olmadan önceki görünümü
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
13
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
Heyelan bölgesi ile ilgili tespitler:
-Yapılan saha incelemelerine göre 15 Temmuz 2014 günü meydana gelen heyelan nedeniyle beş atlama kulesinin
iniş rampaları yıkılmış ve tamamen kullanılamaz hale gelmiştir (Şekil 2 ve Şekil 3). Kulelerde ise bir hasar gözlenmemiştir.
Şekil 2. Heyelan sonrası iniş rampalarındaki hasar
Şekil 3. İniş rampalarında meydana gelen yapısal hasarlara örnekler
14
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
-Atlama kulelerinin yapıldığı bölgede hem imara (plana) esas hem de parsel bazlı zemin etütlerinin yapıldığı tarafımıza iletilmiştir. Zemin etüt raporları incelenmek üzere mahkeme bilirkişi heyetleri tarafından talep edilmiştir. Devam
eden mahkeme bilirkişi çalışmaları nedeniyle atlama kuleleri ve iniş rampaları ile ilgili herhangi bir proje/çizim/rapor
vs. elde edinilememiştir.
-İlk incelemelere göre heyelanın dairesel kayma şeklinde gerçekleştiği tespit edilmiş ve heyelanın ayna kısmında,
düşeyde 5-6 metreye varan bir kot farkı ve zemin deplasmanı görülmüştür. Heyelan etmiş kahverengi dolgu malzemesinin altında açık gri/kirli beyaz renkli doğal bir malzeme görünmektedir (Şekil 4 ve Şekil 5).
Şekil 4. Heyelanda kahverengi dolgu malzemesi ve
açık gri renkli doğal malzeme
Şekil 5. Heyelanda kahverengi dolgu malzemesi ve
açık gri renkli doğal malzeme
-Alandaki kahverengi dolgu malzemesi ile dolgu altında görünen kirli beyaz/açık gri renkli doğal (tüflü?) malzemeden az miktarda örselenmiş örnekler alınmış ve örnekler üzerinde ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Zemin
Mekaniği Laboratuvarı’nda indeks/tanımlama deneyleri yapılmıştır. Her iki malzemede de birer kere yapılan ve
ASTM standartlarına göre gerçekleştirilen elek analizi, hidrometre ve kıvam limitleri deneylerine göre elde edilen
sonuçlar Tablo 1'de görülebilir. Her iki malzeme de ince dane oranı %20-25 civarında olan siltli kum (SM) olarak
sınıflandırılmıştır.
Tablo 1. ODTÜ İnşaat Mühendisliği Zemin Mekaniği Laboratuvarında Yapılan indeks deneyleri
Deneyler
Kahverenkli dolgu malzemesi
Açık gri renkli doğal malzeme
Elek analizi:
Çakıl yüzdesi (% > 4.75 mm)
Kum yüzdesi (0.074 mm < % < 4.75 mm)
İnce dane yüzdesi (% < 0.074 mm)
10
70
20
2
73
25
Hidrometre deneyi:
Kil dane boyu yüzdesi (% < 0.002 mm)
(bütün numunede)
Atterberg kıvam limitleri
Likit limit (LL, %)
Plastik limit (PL, %)
Plastisite indisi (Ip, %)
USCS zemin sınıflandırma
2
35
29
6
37
37
0 (plastik değil)
SM, Siltli kum
(ince daneli kısım ML)
SM, Siltli kum
(ince daneli kısım ML,
plastik değil)
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
15
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
-İniş rampalarının 40 cm kalınlığında betondan oluştuğu (Şekil 2, Şekil 6 ve Şekil 7a) ve bu betonun yamaç üzerine yerleştirildiği gözlenmiştir. Betonun altında ince ve bir metreden kısa demirlerin belirli aralıklarla zemine düşey
olarak (bir nevi çivi şeklinde) yerleştirilmiş olduğu tarafımıza iletilmiş olup arazide bu demirler tarafımızca görülmemiştir. 40 cm kalınlığındaki betonun tabanına yatay olarak demir serilmesi ve üzerine beton dökülmesi şeklinde
oluşturulduğu, beton içinde demir olmadığı gözlenmiştir (Şekil 7a).
Şekil 6. Zemin üzerine yerleştirilen 40 cm kalınlığında beton iniş rampası
(a)
(b)
Şekil 7. (a) Zemin üzerine 40 cm kalınlığında yerleştirilen beton iniş rampası ve betonun alt kısmındaki demirler,
(b) iniş rampasında yapay çim altındaki betonda zemin hareketlerinden kaynaklı çatlaklar
16
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
- İniş rampalarında heyelandan önceki son bir ay içinde de çeşitli zemin hareketlerinden dolayı betonda çatlaklar
oluştuğu ve bunların onarıldığı öğrenilmiştir. Arazi incelemeleri sırasında betonda çatlaklar görülmüştür (Şekil 7b).
Kayak Federasyonu Genel Koordinatörü Nur Erden, bir gazeteye yaptığı açıklamada "... 9 Temmuz 2014'te biz
toplantıdayken, pistte ufak bir kabarcık olduğunu belirttiler sadece. O dönem çok yoğun bir yağış olmuştu. Kabarcığın da yağmurdan olduğunu kaydettiler. Ancak herhangi bir sallantı hissedilmedi" demiştir.
- İniş rampalarının yer aldığı yamaçta, kazı ile teraslama ve dolgu yapma suretiyle yamaca gereken kübik parabol
şeklinin verildiği tarafımıza iletilmiştir. Ayrıca kayak atlama pistinin batı tarafında, atlayışları etkilememesi için rüzgârı
kesmek amacıyla, yamaca yaklaşık 8-10 m kadar dolgu toprak yığılarak rüzgâr bariyeri yapıldığı görülmüştür
(Şekil 8).
Şekil 8. Heyelan olmadan önceki zamanlardan bir görüntü. İniş rampalarının sağ tarafında rüzgârı kesmek için
kahverengi dolgu toprak yığılarak oluşturulan rüzgâr bariyeri görülmektedir.
-Rampaların bulunduğu şevde drenaj önlemlerinin eksik olduğu göze çarpmıştır. Kafa hendeği, kuşaklama hendekleri, kenar hendekleri vb. açısından oldukça yetersizdir. Şeve yukarı doğru bakıldığında, şevin üst kısımlarında,
sağ tarafta, içi beton kaplı olmayan, zeminden oluşan ufak bir doğal hendek oluşturulduğu görülmüştür. Bunun
yakınında içi beton kaplı kısa bir hendek mevcuttur. Ancak yapılan ilk saha incelemelerinde edinilen izlenim drenaj
önemlerinin yetersiz olduğu yönündedir.
- Atlama platformunu taşıyan çelik gövde ve diğer çelik yapılar için tekil temeller kullanılmıştır (Şekil 9). Kulelerin
temellerinin radye temel olduğu öğrenilmiştir.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
17
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
(a)
(b)
Şekil 9. Atlama platformu ve diğer metal yapıların tekil temelleri
- Heyelan nedeniyle çeşitli yerlerde zemin hareketlerinin devam ettiği tarafımızca tespit edilmiş (Şekil 10 ve Şekil
11) ve mevcut çatlakların ise biraz daha açıldığı araziyi daha önce görmüş olan yanımızdaki Erzurumlu arkadaşlar
tarafından da işaret edilmiştir. Ayrıca 23 Temmuz 2014 tarihinde sondajlara başlamış olan firma elemanlarının ve
tesislerdeki çalışanların belirttiğine göre 23 Temmuz 2014 tarihinden önceki son dört gün içinde şev üst kısmındaki bir çatlağı gözleyerek bu çatlağın 4 gün içinde yatayda 4 cm, düşeyde 0.5 cm açıldığı tespit edilmiştir.
(a)
(b)
(c)
Şekil 10. Şevin üst kısımlarındaki zemin hareketleri ve çatlaklardan görüntüler
18
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
(a)
(b)
Şekil 11. Zemin hareketleri nedeniyle şevin üst kısımlarında beton kaplama alanlarda oluşan çatlaklardan görüntüler
- Yazılı basında yer alan çeşitli spekülasyonların doğru olmadığı ve bilgi kirliliğine yol açtığı düşünülmektedir. Örneğin heyelan sebebi olarak "tepedeki ağaçların kesilmesi"; "şevin üst kısmında yer alan iki adet su göletinin
yapılması ve bu nedenle şevin üst kısmına ağırlık yüklenmiş olması"; "bu iki göletin tabanından zemine su sızması"
vb sebeplerin gerçekçi olmadığı düşünülmektedir. Göletler, heyelanın meydana geldiği şev kesiminin 100 metre
kadar arka çapraz kısmında yer almaktadır (Şekil 12). Göletlerde sızdırmazlık sağlanamaması durumunda sızacak
olan suyun atlama kulelerinin olduğu tarafa doğru ulaşmasının olası olmadığı düşünülmektedir. Göletler tepedeki
zemin kazılarak yapılmıştır; bir diğer deyişle aynı hacim içine, birim hacim ağırlığı yaklaşık 20 kN/m³ olan zemin
yerine birim hacim ağırlığı 10 kN/m³ olan su gelmiştir, bu nedenle şevin tepesine göletlerin ağırlık yüklenmesi söz
konusu değildir.
Şekil 12. Şev tepesindeki göletlerin heyelan bölgesine göre konumu
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
19
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
- Bölgede halen sondajlar açılmakta olup, her sondaja zemin yanal hareketlerini ölçmek için inklinometre cihazının
yerleştirileceği öğrenilmiştir.
Bölge ile ilgili bilgiler:
- MTA'nın 1/1.350.000 ölçekli jeoloji haritasına göre incelenen bölgede genel olarak kuvaterner yaşlı sedimenter
kayalar, ayrılmamış karasal kırıntılılar mevcuttur. Gürbüz ve Gülbaş (1999) çalışmasında bölgedeki volkanik birimler
ve kirli beyaz renkli tüf ve tüfitler ile ilgili bilgi verilmektedir. Şekil 13'de MTA jeoloji haritasında bölgedeki faylar da
görülebilmektedir.
Şekil 13. Erzurum şehir merkezinde Kiremitliktepe'deki atlama kulelerinin bulunduğu bölge daire ile gösterilmiştir.
(http://www.mta.gov.tr/v2.0/bolgeler/van/images/haritalar/erzurum ¡eoloji.png)
- Kayak atlama kuleleri Erzurum şehir merkezinde Kiremitliktepe'de yer almakta olup, 2'inci derece deprem bölgesindedir (Şekil 14).
20
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
Şekil 13. Erzurum ili deprem bölgeleri ve diri faylar
- Heyelanın meydana geldiği yere yakın (< 15 km) aktif faylar mevcuttur (Şekil 14). Alınan bilgilere ve son dört yıl
içinde yerleştirilen/güncellenen ölçüm aletlerinden gelen verilerin 24 saat aralıksız toplandığı kayıtlara göre yakın
zamanda kayda değer büyüklükte bir yer hareketi ölçülmemiştir.
- Atlama kulelerinin yer aldığı bölgenin görüntüleri Google Earth'te 18 Kasım 2005, 1 Haziran 2009,
- 3 Haziran 2012, 16 Temmuz 2013 tarihlerinde mevcuttur (Şekil 15). Bölgenin eski görüntülerinde Kiremitliktepe'de
şu anda kulelerin bulunduğu tepede ve tepenin batı kısımlarında yer yer yüzeylenen beyaz bir doğal malzeme/zemin görülmektedir. Google Earth görüntülerinde kayak atlama bölgesindeki inşaat safhaları (yamaçta kazı/dolgu
vb.) veya yamaçta herhangi bir eski heyelan belirtisi (çatlak vb.) görülmemiştir.
18 Kasım 2005
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
1 Haziran 2009
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
21
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
3 Haziran 2012
16 Temmuz 2013
- Elde edilen bilgilere göre 1971-2013 yıllarında Erzurum'da yıllık ortalama yağış 405 mm'dir (Şekil 16) (http://www.
mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx?m=erzurum). Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü internet adresinde Erzurum ili yıllık ortalama yağış 380 mm olarak belirtilmektedir (http://www.csb.gov.
tr/iller/erzurum/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=8072).
- 2012 yılında yıllık toplam yağış 310 mm ve 2013 yılında 260 mm civarındadır ve ortalamanın altındadır. En az yağış
kışın düşmekte, bu dönemde yağışlar kar biçiminde olup, kar yağışlı gün sayısı 50 civarındadır. Kar örtüsünün
yerde kalış süresi ise 114 gün kadardır. En yağışlı dönem ilkbahar ve yaz mevsimleridir. 2014 Temmuz ayında Erzurum şehir merkezine düşen yağış miktarı ile ilgili elimizde veri olmadığından bir aylık yağışın yıllık yağışın önemli
bir oranı olup olmadığını değerlendirmek mümkün olmamıştır.
Şekil 16. Erzurum yıllık yağış verisi
(http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/yillik-toplam-yagis-verileri.aspx?m=erzurum)
22
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
TEKNİK YAZILAR
- Gazete haberlerine göre 3 Haziran 2014 tarihinde Erzurum şehir merkezine yağış, yağmur; Palandöken'in yüksek kesimlerine ise kar şeklinde düşmüştür. 2014 Temmuz ayı başında görülen çok şiddetli sağanak yağış ve sel
nedeniyle çok sayıda ev ve işyerini su basmış, ağır hasar oluşmuş, rögarlar tıkanmış ve alt geçitlerde araç sürücüleri zor anlar yaşamışlardır; hatta hayatını kaybeden vatandaşlar olmuştur. Erzurum'da 2014 Haziran ortasından
Temmuz ortasına kadar yaklaşık bir ay süre boyunca çok şiddetli yağışlar meydana geldiği tarafımıza iletilmiştir.
Erzurum'daki yetkililerden alınan bilgiye göre bu yoğun yağışlı dönem Erzurum'un çok uzun yıllardır gördüğü en
şiddetli ve uzun süren yağışlardır.
SONUÇLAR
yapılarak şev güvenliğinin incelenmesi ve istenen minimum güvenlik sayılarının sağlanması gereklidir (örneğin statik durumda minimum 1.5, sismik durumda
minimum 1.1).
1)15 Temmuz 2014 günü Erzurum Kiremitliktepe'deki
atlama kulelerinin olduğu bölgede bir heyelan meydana gelmiştir.
4)Heyelanla bir ilgisi olmadığı halde üst yapıdaki betonarme ve çelik elemanların projesine göre yapılıp
yapılmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Zira, inceleme
sırasında betonarme elamanlarda çok az miktarda
donatı görülmüştür.
2)Heyelanın sebepleri arasında aşağıdaki hususların olduğu düşünülmektedir:
a.Atlama pistleri ve kuleler yapılmadan önce ve yapıldıktan sonraki durum için, bu şevde, hem statik hem
de sismik durumda, şev duraylılık hesaplarının yapılmamış veya yapıldıysa bile doğru yapılmamış olduğu, düşünülmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü
yol inşaatlarında yol kenarlarındaki şevler için statik
durumda 1.5, dinamik durumda 1.1 güvenlik sayıları
sağlanmasını istemektedir.
5)Alanda heyelan hareketleri devam etmekte olup, şev
üzerinde yapılacak moloz temizleme, zemin sondajı,
iyileştirme vb. her tür çalışma yapılırken bu hususa
azami özen gösterilmeli, her tür güvenlik tedbirleri
alınmalı ve tehlikeli olabilecek bölümlerde çalışılmamalıdır. Ayrıca zemindeki çatlakların açıldığı ve olmayan çatlakların oluştuğu görüldüğünden (örneğin
şevin üst kısmında spot ışıkların yer aldığı bir direğe
doğru zeminde bir çatlak mevcuttur) heyelanın geriye
doğru ilerleme olasılığı ve arkadaki kule vb yapılar için
tehdit oluşturup oluşturmadığı incelenmelidir.
b.İnşaat öncesi ve inşaat sonrası yük durumları için ve
statik-sismik durumlar için ayrı ayrı yapılacak şev stabilitesi analizlerinde güvenlik sayılarının kritik çıkması
veya örneğin yukarıdaki değerlerden düşük çıkması
durumunda, şevde iyileştirme yapılması gerekirdi.
Şev stabilitesini artırıcı iyileştirme önemleri alınmadan
üzerine inşaat yapılması doğru değildir.
ÖNERİLER
c. Şevde yeterli drenaj önlemlerinin alınmadığı (örneğin,
kafa hendekleri, kuşaklama hendekleri, kılcal drenler
vb.) veya yapılan drenaj önlemlerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 2014 Haziran ortası ile Temmuz
ortasında Erzurum şehir merkezinde görülen uzun
süren şiddetli yağışların düzgün drenaj önemleri ve
olası şiddetli yağış durumunu da göz önüne alan şev
stabilitesi güvenlik sayıları ile, bu şevi etkilememesi
mümkün olabilirdi. Şevlerde şev içine giren yağışla,
zeminin ağırlığı bir miktar artmakta ve zeminde boşluk suyu basıncı arttığından zeminin kayma mukavemeti azalmaktadır, bu nedenle güvenlik sayısı düşmektedir.
- Halen yapılmakta olan sondaj çalışmaları kapsamında
planlanacak zemin mekaniği laboratuvar deneylerinde özellikle kayma yüzeyine yakın yerden alınacak
numunelerde tekrarlı direk kesme deneyi ile zeminin
pik ve rezidüel kayma dayanımının tespit edilmesi yerinde olacaktır.
-Sondajlara yerleştirilecek inklinometrelerde zeminin
yanal hareketi en az bir ay içinde dört kez ölçüm alınarak ölçülmeli, zemindeki hareketlerin hangi derinliklerde devam ettiği ve heyelan kayma yüzeyi tespit
edilmelidir.
- Gerekli şev duraylılık analizleri yapılarak bu şevin stabilizasyonu için çeşitli alternatifler düşünülmelidir.
3)Şevlerin üzerine yapılacak her tür yapı için şev duraylılığı hesaplarının, şevde yapılan her tür değişiklik
için (örneğin dolgu eklenmesi, teraslama vb ile şev
geometrisinin değiştirilmesi, şev üzerine istinat duvarı, temel vb inşa edilmesi her tür değişiklik için) yeniden statik ve sismik durum için şev duraylılık analizleri
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Kaynaklar
Gürbüz, K. ve Gülbaş, E. (1999) "Tortum (Erzurum) güneybatısının
jeolojisi ve pliyosen yaşlı Gelinkaya formasyonunun sedimantalojisi,
Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Seri A-Yer
Bilimleri, C.16, S.1, s.39-46.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
23
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
III. Su Yapıları Sempozyumu
Sonuç Bildirgesi Açıklandı III. SU YAPILARI
SEMPOZYUMU TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası, Ankara Şubesi 7-8 Aralık 2013, Ankara İMO adına Ankara Şubesi'nin
yürütücülüğünü yaptığı III. Su Yapıları
Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi
açıklandı. Sonuç bildirgesinde
sempozyum boyunca yapılan sunum,
tartışma ve değerlendirmeler sonucu
öne çıkan bulgular çerçevesinde su
ve su yapılarıyla ilgili öneriler sıralandı. Sonuç bildirgesinin tam metni şöyle: sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılması ve geleceğe yönelik öngörülerin paylaşılması Sempozyum'un temel amacı olmuştur. SEMPOZYUM SONUÇ BİLDİRGESİ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Üçüncü Su Yapıları Sempozyumu 7-8 Aralık tarihinde Ankara Şube yürütücülüğünde Ankara'da
gerçekleşmiştir. Sempozyum su yapılarıyla ilgili çalışmalar yapan üniversiteleri, kamu kurum ve kuruluşlarını,
özel sektörde görev yapanları bir araya getirmiştir. Sempozyum konuları tüm su yapılarını kapsam
içine alacak şekilde belirlenmiş, aşağıda verilen temalar kapsamında 2'si çağrılı olmak üzere toplam 27
bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır.
1 Geçmişten Geleceğe Su Yapıları İnşaat mühendisliği ve inşaat mühendisleri açısından
"Su Yapıları", su temininden enerji üretimine, sulamadan taşkın kontrolüne, çevresel düzenlemeden eğlen-dinlen alanlarının oluşturulmasına kadar uzanan
ve çoğu zaman birden fazla bileşeni ve amacı bulunan
yapılar ile suyun kullanım şeklini belirleyen politikaları da
kapsayan teorik ve uygulama boyutunda yapılan çalışmaları ifade etmektedir. (Vaka analizleri, iyi ve kötü örnekler, yaşlanan ve atıl durumda bulunan su yapıları ve olası çözümler) 2. Su Yapılarında Planlama, Projelendirme İşletme Esaslı Yaklaşımlar (Ulusal ve uluslararası düzeyde planlama yönetim senaryoları ve kurgusal yaklaşımlar) 3. Teknik Çözümler, Değerlendirmeler ve Optimizasyonu Böylesine geniş bir alana yayılan ve yaşamın temel bileşeni "su"yla ilişkisi ile insan hayatına birebir dokunan bu
yapıların tüm yönleriyle ele alınması, konu ile ilgili üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ve
meslek odalarının bir araya getirilerek mevcut durumun,
24
İMO ANTALYA BÜLTEN
(Hidrolik, elektromekanik, sismik, geoteknik ve yapısal
tasarımlar, sayısal ve fiziksel modellemeler ve uygulamaları) .
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
4. Su Yapılarında İşletme Sorunları ve Yapı Güvenliği (Ölçüm, yapı güvenliğini izlenmesi, verilerin paylaşımı ve
teknik değerlendirmesi, kurumlar arası veri paylaşımı
ve işletim etkileşimi, su yapılarının denetim esasları ve yasal düzenlemeler) 5. Suların Yasal ve Uygulama Esasları Açısından
Değerlendirilmesi (Ulusal ve uluslararası su politikaları, su yönetiminin
yasal yapılanması, Su Kanunu, su yönetiminde yerel
yönetimler-merkezi yönetim etkileşimleri, kentsel ve kırsal su yönetimi ve tahsisi, taşkın kayıtlarının ekonomik
analizleri ve taşkın öngörü çalışmaları) Kimi yerde kıtlığı ötelemek, gidermek; kimi yerde
suyun akışını düzenlemek, yararlanmak; kimi yerde dizginlemek, zararlarını önlemek amacıyla ihtiyaç
duyulan su yapıları konusunda planlama yaparken,
projelendirmeye gidilirken ve yapımları gerçekleştirilirken gerek amaçların belirlenmesinde, gerek
tahsislerin yapılmasında, gerekse uygulamada
yöntemlerin saptanmasında konu tüm boyutları ile
ele alınmak ve toplum yararı ön planda tutularak
çözümler geliştirmek bir zorunluluktur. Su yapıları yatırımları, gerek ölçeklerinin büyüklüğü
gerekse etki alanının genişliği açısından önemli ve
büyük yatırımlardır. Bu yönüyle su yapıları yatırım
kararlarında yerindelik ve gereklilik değerlendirmesi
özel önem arz etmektedir. Değerlendirme süreçlerinde şeffaflık sağlanmalı, kurumlar arasında bilgi ve
veri paylaşımı olanaklı hale getirilmelidir. 6. Çevresel ve Sosyal Etkiler (Teknik-Çevresel etkileşim, nüfus hareketliliği ve kültürel
değişim, doğal dengenin korunması, sürdürülebilirlik,
suyun nicel ve nitel değişimleri) Ayrıca, su yapılarının hemen hemen tüm boyutlarının
ele alınıp irdelendiği Sempozyumun sonunda, genel
değerlendirmenin yapıldığı bir "Sempozyum Değerlendirme Forumu" da gerçekleştirilmiştir. Gerek geçmiş uygarlıklara saygı, gerekse geçmiş
bilgi ve deneyimlerden dersler çıkarılarak yararlanılması açısından tarihi su yapılarının korunması gereklidir. Halen ülkemizde bu konuda düzenli
bir arşiv ve dokümantasyon bulunmaması, ayrıca mevcut bilgilere erişim zorluğu su yapılarının gelişimi
açısından önemli bir eksikliktir. Sempozyum süresince yapılan bildiri sunumları, tartışmalar ve değerlendirmeler sonucunda öne çıkan bulgular ve bulgular temelinde geliştirilen öneriler aşağıda
sıralanmıştır. Bugün özelleştirme politikaları çerçevesinde büyük
ölçüde özel sektöre devredilen su yapılarının planlama, inşaat ve işletme süreçlerinin denetiminde yaşanan güçlükler ve bu yapıların gerek tasarım kontrolü
gerekse yapım sırasındaki denetim mekanizmalarının tam anlamıyla işlevlerini görememesi, can-mal
güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır. Bu
sorunların çözümlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesinde toplum yararının ön planda tutulması,
ekolojik ve çevresel konularda duyarlı davranılması,
doğal yaşamı olumsuz etkileyecek her tür çalışma
ve girişimden uzak durulması büyük öneme sahiptir. Su, bir doğal kaynaktan öte başlı başına bir varlıktır.
Sadece insanların değil yeryüzündeki tüm canlı ve
cansız varlıkların suya gereksinimleri vardır. Dolayısı
ile su ve su yapıları, bu büyük çerçeve içinde değerlendirilmelidir. Su hukuken "sahipsiz şey"dir. Suya erişim, "İnsan
Hakları"nın bir parçasıdır. Sular üzerinde tasarlanan
ve gerçekleştirilen su yapıları ve bunlardan sağlanan
yararlar da bu anlamda toplumundur. Suyun kendi yasaları vardır. Su ile ilgilenmek ciddi
bir iştir. Sadece suya ilişkin doğa yasalarını bilmek,
su ile ilgili formülleri geliştirmek ve uygulamak yetmez. Suyun binyıllardır çevrimini, hiç aksatmadan
yinelediği döngüsünü anlayabilmek, deneyimlerden
ders çıkarmak, ‘suyun mülkü'ne saygı göstermek
de gerektir. Su yönetimi konusundaki karar alma süreçlerinde
ve planlamalarda entegre havza yaklaşımının Büyük Menderes havzası örneğinde olduğu gibi olumlu sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir. Bu
alandaki çalışmalar idari yapılanmasını tamamlamış
olan Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün görev alanı
Her ne kadar dünyanın dörtte üçü su ile kaplı olsa
İMO ANTALYA BÜLTEN
da, insan gereksinimleri için teknik ve ekonomik
yönlerden kullanılabilecek miktarı oldukça sınırlıdır.
Dahası, suyun coğrafi dağılımı da eşitsizdir. .
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
25
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
içerisinde yürütülmektedir. Bu çalışmaların yürütülmesinde, ilgili kurum, kuruluş ve yönetim organlarının eşgüdüm içerisinde olması sağlanmalı, suyun
yönetiminde toplum yararını önceleyen bir bakış
açısı hakim kılınmalıdır. Teknik değerlendirme açısından da kurumlar arası
işbirliği ve bilimsel çalışmaların paylaşımı su yapıları
için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bakış açısı doğrultusunda birçok disiplinin uyum içerisinde çalışması, su yapılarının planlanması ve hayata geçirilmesi
açısından bir gerekliliktir. Planlama ve tasarımların
başarılı olabilmesi, ilgili yapıların boyutlandırılması,
kapasite belirleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi, yeterli nitelik ve nicelikteki veriler ile sağlanabilir. Veri
toplanması ve sistematiği esaslarında ölçümlerin
sürekliliğinin sağlanmasının toplumsal bir hizmet olduğu anlayışı, bu alandaki veri temin, maliyet ve
değerlendirilmesinde ön planda tutulmalıdır. "Mühendislik hidrolojisi" alanında çalışmalarda bulunanların su yapılarının amaçlarına uygun olarak
planlanabilmesi; bu alanda çalışma yürütülmesi aşamalarında verimli olabilmeleri için lisans eğitimi
sonrasında mesleki bilgi almalarının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Uzmanlık esaslı bu eğitim gereksiniminin sağlanması amacıyla kurumsal yapıların oluşturulması veya mevcut kurumsal yapıların
bu konuya eğilim göstermesinin sağlanması yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Suyun yönetiminde ve su yapılarının karar, tasarım,
inşa ve işletmesinde toplum yararı ön planda tutulmalı, bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda beklentilerin yaşama geçirilmesinde, konu ile ilgili tüm kamu /
özel kurum ve kuruluşları, giderek azalan, tükenen
ve kirlenen kaynaklarımızdan sorumlu olduğumuz
ve gelecek nesillere karşı görevlerimizin bulunduğu
bilinciyle hareket etmelidir.
http://suyapilari.imo.org.tr/
İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı’nın
İMO Bütçe Uygulama Esasları Kapsamında
belirlemiş olduğu 2014 yılı üyelik aidatı
180TL(15TL/ay)dir.
Aidat borçları için taksitlendirme imkanı sunulmakta olup,
Üyelerimizin aidat borçlarını ödemeleri rica olunur.
26
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
ve turistik değerleriyle, yetmişli yıllarda çok yönlü bir gelişim ve değişim olgusunu yaşamaya başlamıştı. 1950
yılında 27.515 olan Antalya merkez nüfusu, 1960’da
50.908, 1970’de ise 95.616 olmuştu. 1970’li yıllardan
başlayarak hızlı bir kentleşme ve genişleme içine giren
Antalya merkez nüfusu 1980’de 173.501, 1990’da
378.208, 2000’de 603.190, 2010’da 1.000.081, 2013
yılı bütünşehir il nüfusu ise 2.158.265 olmuştur. Antalya
ili yüzölçümü 20.723 km² olup, bu rakam Türkiye yüzölçümünün %2,6’sı kadardır. Antalya’nın sahil şeridi
uzunluğu 640 km’dir. 2013 ADNKS’ne göre Antalya,
2.158.265 kişilik nüfusu ile 81 il arasında 5. sıradadır;
nüfusunun %50,5’i erkek, %49,5’i kadındır.
Genel
Değerlendirme
6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’nda; özerk-demokratik-etkin yerel yönetim yaklaşımının tam tersine merkezi
idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayetini arttıran;
mahalli idare sistemini yok eden; yerel yönetim idari sistemini önemli ölçüde değiştiren; hizmete erişilebilirliği
yok eden; yerel katılımı mümkün olmayan; 30 Mart 2014
yerel seçimiyle birlikte yürürlüğe girecek yasal değişiklikler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemeye göre; Antalya için
çevresindeki ilçeleri, belediyeleri ve köyleri de içine alan
yeni bir “Büyükşehir” statüsü, kamuoyunda söylendiği şekliyle “Bütünşehir” tanımı getirilmiştir. 6360 sayılı
Kanun’a göre sınırları il mülki sınırları olmak üzere nüfusu
750 bin kişiden fazla olan 14 ilde il belediyeleri Büyükşehir Belediyesine dönüştürülmüştür. Mevcutta 16 olan
Büyükşehir sayısı 30’a çıkacak ve “Bütünşehir”e dönüşecektir. Bu düzenlemeye göre; Büyükşehir-Bütünşehir
olacak illerdeki; 30 adet il özel idaresi, 1591 belde belediyesi ve 16.082 köy tüzel kişiliği kapatılacaktır. Ayrıca
nüfusu 2000 kişiden az olan 503 belde belediyesi de
kapatılacaktır. Mevcutta 2950 belediye olduğuna göre
her iki belediyeden birisi 30 Mart 2014 yerel seçiminden
sonra kapatılmış olacaktır.
Tag Reader’ınız yoksa:
http://gettag.mobi
Yapılan arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgulardan Antalya ve bölgesinde, günümüzden 50 bin
yıl önce insanların yaşadığı kanıtlanmıştır. Bu kanıtlar
Antalya’nın 27 km. kuzeybatısında, Karain mağarasında
bulunmuştur. Büyük Hitit krallığı, Pamfilya, Likya, Klikya, Lidya kent devletleri hakimiyetinde geçen süreçle
bugünkü Antalya kentinin bilinen tarihi Bergama kralı 2.
Attalos ile MÖ 2.yüzyılda başlar. Roma ve Bizans egemenliği 1207 yılına kadar sürer. Daha sonra Selçuklular,
ardından Osmanlılar hakimiyeti altında önemli bir liman
kenti olarak devam eder. Birinci Dünya savaşında İtalyanların işgaline uğramış, 29 Ekim 1923’de yeni Türk
Devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin bir ili olarak yerini almıştır.
Belediye sınırlarının genişlemesi, topografik engeller,
ulaşım, bütçe, personel, araç, gereç yetersizlikleri nedeniyle kentsel hizmetlerin genişlemesi ve yaygınlaştırılması anlamına gelmemektedir. 30 Mart 2014 öncesi
belde belediyesi ile köy tüzel kişilikleri olan yerlerde yerel
halkın hizmete ulaşması, kararlara katılımı nispeten sağlanırken bundan böyle hizmetlerin en yakın ilçe merkezinden karşılanacak olması ciddi sorunlar yaratacaktır.
Büyük Önder Atatürk 1930 yılının ilkbaharında ilk kez
gördüğü Antalya’da lacivert denizlerin ardındaki dağların
anlık renk değişimini izlerken “Antalya hiç şüphesiz ki
dünyanın en güzel yeridir” der. Antalya, tarihi, doğal
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Bu durumda Antalya’nın 30 Mart 2014 yerel seçiminden sonra, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı,
Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat,
Muratpaşa, Serik olmak üzere toplam 19 ilçe belediyesi
olacaktır.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
27
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
kuruluşlarının demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anlayışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel
hedef olarak görmektedir. Bugün kentlerimize baktığımızda, barınma, altyapı, ulaşım, enerji, sağlık, eğitim,
kültür ve çevre, konularında sorunlar bulunmaktadır.
Aynı zamanda, kentlerimiz, deprem, sel, heyelan ve
yangın gibi afetlere de hazırlıklı değildir. Sürekli ve plansız büyüme, enerji, ulaşım, su, çöp, atık su gibi teknik
altyapı hizmetlerinin yetersizliği ve eğitim, sağlık, kültür
tesisleri, açık yeşil alanlardan yoksun yerleşim alanları
olarak, toplumsal alanda da sosyal yarılma, ayrışma ve
kültürel yozlaşma olarak yansımaktadır.
Ülkemiz, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel
seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. 85 bini aşkın üyesiyle ülkemizin en büyük meslek örgütleri arasında yer
alan İnşaat Mühendisleri Odası, mesleki ve toplumsal
sorumlulukları gereği yerel seçim öncesi inşaat mühendisliği uzmanlık alanlarında yaşanan sorunlarla ilgili talep
ve önerilerini Antalya’nın yönetimine aday olan siyasi partilere ve kamuoyuna açıklamayı bir hak ve görev
saymaktadır.
Kentlerimizin mevcut durumu aslında ihtiyacın ne olduğunu resmediyor. Bugün kentlerimiz deprem riski bahane edilerek, ranta dayalı yüksek emsal kararlarıyla sosyal
ve teknik altyapı yetersizlikleri göz ardı edilerek büyük
alışveriş merkezleri, alt-üst geçitlerin, ultra lüks akıllı binalardan oluşan sitelerin, kentsel dönüşüm adı altında
uygulanan talan projelerinin cenderesi altındadır. Ulusal/
Uluslararası büyük sermaye gruplarının ihtiyacı, kent için
geliştirilen projelerin belirleyicisi haline getirilmiştir. İnsan
için kentten, sermaye için kente geçilmiş, insanın temel
ihtiyaçlarını karşılamaya dönük programlar devre dışı bırakılmış, sosyal devlet uygulamaları ve insanı merkezine
alan girişimler muteber görülmemiştir. Başta deprem
olmak üzere her türlü afete dayanıklı, enerji tasarruflu,
konforlu, sosyal donatı alanları ve yeşil dokusuyla, tarihi,
doğal ve kültürel yapısı korunmuş insanca yaşam çevrelerinde yaşayabilmek her vatandaşın hakkı olmalıdır.
“Kentin sakini değil, sahibi olmalıyız.”
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, bu belgeyle
kentlerimizin yönetiminde çağdaş anlayışla kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, seçim süreci
ve yerel yönetim anlayışına ilişkin politika, düşünce, uyarı ve önerileri kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Meslek alanları ile ilgili ülke gerçeklerini ortaya çıkarmayı
tüm bilgi birikimini ülkenin ve halkın yararına kullanmayı
temel çalışma ilkesi olarak görmektedir. Kentimizle ilgili
meslek alanımızı ilgilendiren sorunlara sahip çıkmaya ve
bu sorunların çözümüne yönelik katkı sağlamaya her
zaman olduğu gibi bugünde hazırdır.
Mera, orman, tarım alanları ve kıyı şeritleri gibi alanlar da
dahil olmak üzere Antalya’da bugüne kadar kamunun
elinde kalan 100. Yıl, Dokuma, Pil Fabrikası, Karayolları,
eski Köy Hizmetleri, eski SSK, eski Devlet Hastanesi,
Atatürk Stadyumu, Narenciye, Vakıf Çiftliği ve benzeri
araziler kentin gerçek sahipleri tarafından titizlikle korunmalıdır.
Yerel seçimler öncesi:
➤ Kentsel değerlerin kentlilerin olduğu gerçeğinin kabul edildiği,
➤ Ortak kullanım alanlarının ve yeşilin korunduğu,
➤ Sosyal devlet uygulamalarının yerel yönetim anlayışının odak noktasına alındığı,
➤ Deprem önlemlerinin birincil derecede belirleyici ilan
edildiği,
➤ Kentsel dönüşümün barınma hakkının güvenceye
alacak şekilde projelendirildiği,
➤ Güvenli yapı üretimi ve sağlıklı kentleşmenin sağlanmasında meslek odalarının sorumluluk sahibi kılındığı ve yetkilendirildiği,
➤ Meslek Odalarının kamu adına yaptığı mesleki denetimin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir
Türkiye’ye duyulan ihtiyaç, Odamız tarafından dile
getirilecektir.
Giriş
Antalya 30 Mart 2014’de yerel seçimlere gidiyor. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, önümüzdeki
yerel yönetim seçimlerine tarihsel bir nitelik kazandırıyor.
Önümüzdeki yerel seçimler, Türkiye ve Antalya açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle seçime katılacak
siyasi partiler yerel yönetim seçimlerinden her düzeyde
başarıyla çıkmayı temel hedef olarak kabul edeceklerdir.
Bu amaçla, başta büyükşehir olmak üzere tüm ilçelerde
seçim kazanabilmek için belirlenen en uygun belediye
başkan ve meclis üyesi adayları daha çok oy alabilmek
için öncelikle projeler üretecekler ve Antalya’ya hizmet
için seçilebilme yarışına gireceklerdir.
Amaç
İnşaat Mühendisleri Odası, kentlerimizde var olan sorunların aşılması, sağlıklı, yaşanabilir ve güvenli kentsel
çevrelerin üretilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini öngörmekte; kent halkının, emek ve meslek
28
İMO ANTALYA BÜLTEN
Antalya insanı, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden birisidir.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
bir kent olmalıdır.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin etkinlik alanı idari il sınırları oldu. Büyükşehir Belediye Başkanını Antalya merkezle birlikte bütün ilçeler, beldeler ve köyler; ilçe belediye
başkanlarını da ilçeye bağlı belde ve köyler seçecek…
Antalya, güneş enerjisi ile elektrik üreten, kullanan ve
aydınlanan “Güneşkent Antalya” olmalıdır.
Dünya’da şimdiye kadar öncelikle sadece, paket turlarla gelinip denize girilen bir yaz turizmi merkezi sanılan
Antalya’nın diğer değerlerinin yanında tüm topraklarıyla
bir açık müze olduğu dünyaya anlatılmalıdır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya’nın tamamına
hizmet edecektir. Bu sözümüzün “Antalya Büyükşehir
Belediyesi Antalya’nın tamamına hizmet etmelidir”
olarak algılanmasını istiyoruz. Antalya’nın tüm olanaklarının belli çevrelerce kullanılması yerine Antalya’nın her
metrekaresine akılcı, adil, çağdaş hizmet talep edenlere
tüm belediye başkanları tarafından verilmiş bir söz olarak
algılamak istiyoruz.
Bir tarihi mirasa rastlanmadan beş kilometre bile gidilemeyen, tarih boyunca bölgede yaşamış tüm toplumların
kültürel izlerini canlı olarak günümüze taşımış olan insanımızın; dünyaya tarihi, kültürü, doğayı, folkloru, yaşayan kültürel ve tarihi miraslarımızı tanıtması için her köy,
her belde de şehrimizin ve sahillerimizin yanında birer
ilgi ve turizm odağı haline getirilmek üzere çalışmalar
yapılmalıdır. Özetle, köylü ekmek için şehre gitmemeli,
dünya ekmeği köylünün ocağına getirmelidir.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Olarak;
Yerel yönetimlerde; hantal bürokrasi, iş yapma, denetleme ve hızlı sonuç almada yavaş işleyiş istemiyoruz;
Katılımcılık, şeffaflık, mevcut sorunlara köklü ve kalıcı çözümler, yeni, fark yaratan, uygulanabilir vizyon projeler ve
meslek odalarıyla işbirliği istiyoruz.
Nasıl Bir Belediye Başkanı
İstiyoruz?
Antalya’nın ve Antalyalıların huzur ve güven içinde
yaşadığı bir şehir olmasını istiyoruz.
Çağdaş toplumların en önemli nitelikleri kentleşmeyle
doğru orantılıdır. İyi bir kentleşme, iyi bir yönetimden
geçer. Bu da kısaca belediye başkanı ve ekibi demektir.
Nasıl Bir Antalya Hayal
Ediyoruz!
Antalya Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları;
Son kırk yılda çok hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayan Antalya, her yıl milyonlarca misafirini ağırlayan bir
büyükşehir, 2 milyon 158 bin yerleşik nüfusu doyuran,
13 milyon yabancı turisti ağırlayan, milyonlarca insanın
ihtiyaçlarını karşılayan tarım, ticaret ve turizmin başkenti büyük bir şehir. Antalya ili idari sınırları, aynı zamanda Antalya Büyükşehir Belediye sınırları oldu. Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanını 539 köy, 74 belde ve
19 ilçede yaşayan seçmenler seçecek; Büyükşehir de
Antalya’nın tamamına hizmet götürecek.
Antalya’da yaşayan, Antalya’nın ve ilçelerinin sorunları
ile çözümlerini bilen, yapabileceklerini hızlı ve zamanında yapan, yapamadıklarına bahane üretmeden nedenini açıkça söyleyebilen, geleceğe ilişkin hayalleri ve öngörüleri olan, içten pazarlıklı olmayan, dürüst, güvenilir,
halkla iç içe, ulaşılabilir olmalıdır.
Ne kendi iradesi ne de çevresinin etkisi ya da kuşatmasıyla, halkla arasına duvar örülmesine asla izin vermeyen bir yapı ve yaradılışa sahip olmalıdır.
Kentin ve yaşayanların sorunlarını yerinde dinleyen ve
zamanında çözüm getiren biri olmalı, temsil ettiği kentteki insanlarla birlikte yaşadığını unutmamalı.
Antalya, geçmişi ile gelecek arasında sıkı bağlarla köprü kurabilen, doğal olarak sahip olduğu muhteşem potansiyeli halkının huzuruna, mutluluğuna ve zenginliğine
aktarabilen bir kent olmalıdır.
Halkın çıkarları her zaman ilk hedefi olmalı, çalışmalarını
en üst düzeyde yılmadan yapmalıdır. Adil, halktan yana,
şeffaf ve güvenilir olmalı, verdiği sözleri tutmalı, kararlı
ve dürüst olmalı, ekip çalışmasına inanmalı, önerilere ve
fikirlere açık olmalı, teknolojiyi, dünyadaki gelişmeleri,
kentleşme ile ilgili yenilikleri yakından takip etmeli, kendini sürekli yenilemelidir.
Antalya, mutlu insanların yaşadığı ve öz değerleriyle dünyada öne çıkan Antalya olmalıdır.
Antalya, her dünyalının ölmeden önce bir kez görmek isteyeceği bir kent olmalıdır.
Antalya, Çevre Düzeni Planı’na uygun bütüncül
Nazım İmar Planı, Ulaşım Ana Planı, Deprem Ana
Planı ile uyumlu Kentsel Dönüşüm ve Değişim
Ana Planı yapılmış; 100 yıllık geleceği planlanmış
İMO ANTALYA BÜLTEN
Yeniliklerde ve hizmetlerde öncü olmalı, olayları objektif
değerlendirerek, doğru analiz etmeli ve mücadeleci bir
ruha sahip olmalıdır.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
29
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
TALEP VE ÖNERİLER
Devrimci, modern, aydın, ileri görüşlü olmalı, meslek
odaları ve sivil toplum örgütlerinin önemini benimsemeli
ve çalışmalarına destek vermelidir.
➤ Yerel Yönetimler ve seçilecek yöneticiler; ülkenin bütünlüğünden, demokrasinin gelişiminden ve cumhuriyetin kazanımlarından kesinlikle ödün vermemelidir.
Partiler üstü hizmet vermeli, din, mezhep, dil, ırk ayrımı
gözetmemelidir.
Halkın içinde kalmaya öncelik vermeli, söz ve davranışları ile bunu kuvvetlendirmelidir. Üretici bir zekâya sahip
olmalıdır. Mevcudu korumak yerine daha ileriye taşımayı
amaç edinmelidir.
➤ Antalya halkını sınıflara ayırmadan, sosyal ve kültürel
bütünlük, demokrasiye zenginlik ve derinlik sağlamak
amacıyla, kamuoyunun gücü ile yönetime gelen yöneticiler, emanet aldıkları bu gücü Antalya halkı için sarf
etmeyi ilke edinmelidir.
Sadece kendini seçenleri değil bütün toplumu temsil
ettiğinin bilincinde olmalı ve buna göre de hizmetleri yürütmelidir.
➤ Belediyeler açık ve şeffaf olmalı, bütçe ve yatırımlarını, zaman zaman halkın bilgisine sunmalıdır.
➤ Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı TMMOB
Kanunu’na göre kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde
meslek kuruluşu olan Birlik ve Odalar ile diğer Sivil Toplum Örgütleri ve Kent Konseyi temsilcilerinden oluşan
“Büyükşehir Belediyesi Danışma Kurulu” oluşturulmalıdır.
İnsanların sevdiği, saydığı, değer verdiği, yerinde ve
doğru kararlar verebilen tavrı duruşu kamuoyunda saygı
ve sevgi uyandıran biri olmalıdır.
Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının kent merkeziyle birlikte tüm ilçe, kasaba ve köyleri de gelişmiş;
çağdaş olanaklardan, gereklerden nasibini alan, mutlu
bir Antalya için çalışmalarını istiyoruz.
➤ Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilgili meslek odaları; şehir planları, doğal çevrenin korunması, yapı ve yapı
alanlarının belirlenmesi, kent dokusu, çevre ve zemin koşullarının iyileştirilmesi, mimari ve statik projelerin denetimi, depremsellik, kentsel dönüşüm gibi konularda (5216
sayılı Büyükşehir Kanunu: Büyükşehir Belediyesinin imar denetim yetkisi; MADDE 11.- “Büyükşehir
belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu
ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve
gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç on beş
gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde
kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir” ) ortak çalışma ve işbirliği yapmalıdır.
Belediye Başkanlarının, gerçekleştirecekleri çağdaş hizmet ve üretimlerle, kenti, kasabası, köyüyle, tüm Antalya’mızı dünyada örnek bir ilgi ve takdir odağı olacak
çağdaş bir il yapmak için çalışmalarını istiyoruz.
Günümüzde insanlarımız o kadar çok aldatılmış durumdalar ki en samimi, en yalın hizmet taleplerine bile kuşkuyla bakar hale getirildiler. Çünkü karşımıza çıkanların
büyük çoğunluğu, halka hizmet vaat edip, halkı hizmetinde elemanlar gibi görme alışkanlığı edindiler. Seçilecek Belediye Başkanlarının bu algıyı yıkmak için samimi
olmalarını istiyoruz.
Bu süreçte Antalyalılar adına; herhangi bir partinin, halka, tutulacağının hiçbir garantisi olmayan sözler veren,
herhangi bir adayın belediye başkanı olmasını değil;
verdiği sözünün gereğini yerine getirecek, samimi, inanılır, güvenilir, becerikli ve ulaşılabilir Belediye Başkanları
istiyoruz.
➤ Turizmde, Tarımda: “Akdeniz’e Başkent Yeni
Antalya”
Antalya’nın kimliği korunmalı, sektörel bazda bir vizyona
sahip olmalıdır. Turizm ve Kültürel Sektör dışında başta
Sanayi Sektörü olmak üzere diğer sektörlerinin oluşumuna ve gelişimine izin verilmemelidir. Temiz hava, temiz su, temiz toprak, temiz deniz, güneş, kum, Lara Kumulları, kum tepecikleri, yeşil alanları, yaylaları, ormanları
ve falezleri Antalya’nın VİZYONU ve İMAJI olmalıdır.
Seçildiğinde; Antalya’mızın bir dünya şehri olarak
hak ettiği yerde parlaması için canla başla çalışacak, halkın eli, kolu, dili olacak ve kenti ortak
akılla yönetecek Belediye Başkanları istiyoruz.
Evrensel düşünüp yerel uygulayabilen, güler yüzlü, ulaşılabilir Belediye Başkanları istiyoruz.
30
İMO ANTALYA BÜLTEN
➤ Antalya’nın yönetimi, yöneticileri ve yeni seçilecek
olan yöneticiler; her tür ranttan uzak, Antalya’nın kimliğini, vizyonunu ve imajını koruyacak ve geliştirecek misyona sahip olmalıdır.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
şak uygulamasına gerek yoktur. Antalya’da yapılmış ve
şehri ikiye bölen, kent içi hızı arttıran, bu nedenle ölümcül kazalarda artış sağlayan battı-çıktı kavşaklara ilave
kent içinde yeni battı-çıktı kavşaklar yapılmamalıdır.
➤ Antalya’nın sorunlarına kısa dönemde popülist ve
palyatif çözümler yerine, dünyanın gelişmiş kentlerinde
olduğu gibi Antalya’nın gelecekteki sorunlarını çözmeye
yönelik alt ve üst yapı projeleri hazırlanmalı ve kısa sürede uygulanmaya başlanmalıdır.
➤ Şehir içi transit trafik yükünü şehir dışına alacak Antalya Çevre Yolları hizmete açılmalıdır.
➤ Antalya’nın gelecekte trafik ve ulaşım sorununu çözmek, çevreye duyarlı ulaşım sistemini sağlamak için,
“Ulaşım Master Planı”, merkez odaklı yerine yeni Antalya Büyükşehir sınırlarına göre revize edilmelidir. Lastik
Tekerlekli Toplu Taşıma yerine, Raylı Toplu Taşıma Sistemine öncelik verilmeli, Deniz Ulaşım Sistemi değerlendirilmelidir.
➤ Bütüncül bir nazım plan ve bütünleşik bir Antalya
Ulaşım Ana Planı kapsamında; yaya, bisiklet ve toplu
taşıma öncelikli, trafik güvenlikli, sürdürebilir bir ulaşım
sistemi gerçekleştirilmelidir.
➤ Kent nazım planı ile bütünleşik olarak hazırlanmamış, kentsel ulaşım planı olmadan kalıcı bir ulaşım yatırımı yapılmamalıdır.
➤ Mezbaha - Müze arasında çalışan tramvay hattı
Araştırma Hastanesi - Meltem - Akdeniz Üniversitesi’ne
kadar uzatılmalıdır.
➤ Sağlıklı kentsel gelişme için, toplu taşım ve bisiklet
kullanımını özendirici, yaya öncelikli ulaşımı destekleyen
kentsel gelişme modellerine dayanan planlama ilkeleri
benimsenmelidir.
➤ Kepezaltı - Meydan arasında çalışan mevcut tramvay hattı Havaalanı ile EXPO alanına kadar uzatılmalıdır.
➤ Kent içi ve kent dışı ulaşım projelerine, bulvar, cadde, sokak ve kaldırımların norm ve kalitesine, yol ve trafik işaretlerine ve güvenlik sistemlerine gereken önem
verilmeli ve yeni otopark alanları oluşturulmalıdır. Caddelerde olduğu gibi sokakların da sel ve taşkın drenaj
projeleri yapılmalı, sel baskınları önlenmelidir.
➤ Kent ortamında kentsel ulaşım hizmetlerinin, yolların, kaldırımların, kamuya açık yapıların ve kullanım alanlarının düzenlenmesinde engelli bireylerin hak ve ihtiyaçlarına uygun standartlarda tasarımlar yapılmalıdır.
➤ Antalya ve çevresinin “Deprem Master Planı” çerçevesinde yapı stoklarının envanterleri çıkarılmalıdır.
Afet riski altındaki yapı ve yerleşim alanlarının, deprem,
sel ve taşkın, yangın, heyelan, kaya düşmesi, hortum
ve diğer doğal afetlere karşı iyileştirme ve sağlıklaştırma seçenekleri değerlendirilmelidir. Mülk sahiplerinin
Anayasal mülkiyet haklarını korumak ve mağduriyetlerini önlemek; 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”un boşluklarından
faydalanmak isteyen kötü niyetli kişilerden korumak
için gereken hukuksal ve idari önlemler alınmalıdır. Yerel Yönetimlerin talepleri ve katkıları, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’nın uygulamaları ile Kanunun uygulamasından
kaynaklanan boşluk ve olumsuzluklar giderilmelidir.
➤ Şehir merkezinde, önemli ölçüde yeşil alanlı yaya
yolları oluşturulmalı, yaya yolu aksı üzerinde bisiklet
yolu, koşu parkuru ve benzeri düzenlemeler yaygınlaştırılmalı, kamu kullanımı olanakları artırılmalıdır.
➤ Şehir merkezlerinde trafiksiz yaya bölgeleri yaratılmalıdır.
➤ İş ve yerleşim bölgelerinde yeni otopark alanları yaratılmalı, yeni gelişen bölgelerde otopark ihtiyacını karşılamayan yapılaşmalara izin verilmemeli, kaldırım işgalleri
önlenmeli, cadde ve sokaklarda trafik işaret, akış ve
otopark kullanımları yeniden düzenlenmelidir.
➤ Kentin değişik bölgelerinde yer alan trafik akışında
hız kesici olarak yapılan ilkel düzenlemeler, tekniğine
uygun araçlara zarar vermeyecek şekilde yeniden yapılmalıdır.
➤ Mekânsal planlamaya, temel veri sağlamak amacıyla Mikro Bölgeleme çalışmaları yapılmalı, Mikro Bölgeleme Haritaları hazırlanmalıdır. İmar Planları hazırlanırken
planlara, afetlerle ilgili veriler işlenmelidir.
➤ Antalya’da kent içi trafik sıkışıklıklarının giderilerek
trafik akışkanlığının sağlanması, yolcu ve trafik güvenliğine katkıları için akıllı ulaşım sistemleri uygulamaları
yapılmalıdır. Akıllı Ulaşım Sistemi demek olan Dinamik
Sinyalizasyon Sistemi yaygınlaştırılmalı, tasarımsal darboğazlar (şişe boynu) giderilmelidir.
➤ Katlı kavşakların topluma maliyetleri oldukça yüksek
olmaktadır ve esasen iyi planlanmış bir kentte katlı kavİMO ANTALYA BÜLTEN
.
➤ Kentsel dönüşüm, kentsel yenileme ve sağlıklaştırma çalışmaları için, mühendislik, mimarlık ve şehir planlama disiplinlerinin teknik, bilimsel ve yasal gereklilikleri
ile teknik ilkelerini esas alan, genel ilkeler belirlenmelidir.
Bir bölgede “Kentsel Dönüşüm Alanı” ilan edilmeden
önce, “kentsel yenileme”, “kentsel sağlıklaştırma” gibi
hangi müdahale biçiminin uygulanacağının belirlenebilmesi için; öncelikle, deprem, sel ve taşkın, çığ, heyeŞUBAT - AĞUSTOS 2014
31
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
lan, yapı niteliği bakımından risk altındaki alanlar; yapı
güvensizliği olan, eskimiş, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların bulunduğu kent bölgeleri; doğal, tarihi,
arkeolojik, kültürel niteliğe sahip alanlar ile kent kimliği
açısından önemli alanlar belirlenmelidir.
ğal dokusunu tahrip edecek, halkın sosyal yapısını,
huzurunu, ulaşımını, sağlıklı ve güvenli yaşamını etkileyebilecek, büyük ölçekli yatırımlar çevresel etkileri
bakımından yeniden gözden geçirmeli; tarihi ve doğal
değerleri tahrip edebilecek, canlı yaşamını ve ekolojik
dengeyi bozabilecek HES, Taş ve Maden Ocağı, AVM
gibi proje ve uygulamalar iptal edilmelidir.
➤ Geliştirilen projelerde toplumsal, fiziksel, doğal, çevresel ve ekonomik koşullar birlikte ele alınmalı, proje
alanlarına yönelik planlama kararları kent bütününe yönelik kararlardan koparılmamalı, ayrıştırılmamalı, üst ölçekli plan kararlarına aykırı uygulamalardan kaçınılmalı,
projeler başta ulaşım kararları olmak üzere, olası çevresel etkileri analiz edilerek, kent planı ile bütünleşik olarak
ele alınmalıdır.
➤ Büyük ölçekli projeler ve yatırımlar, kent halkının
tartışmasına açılmalı, meslek odaları, üniversiteler, sivil
toplum örgütleri ve uzmanların da görüşleri alınmalıdır.
➤ Kent vizyonunu ve imajını bozacak; su, hava, toprak,
deniz ve sera gazı yutakları olan ormanlarının sanayi,
kimya, maden, taş, kum ocakları ve benzeri işletmeler
yoluyla kirletilmesine izin verilmemelidir. Halk sağlığı için,
hava, su, toprak ve gıda denetimlerine yönelik politikalar geliştirilmeli ve uygulamaya konmalıdır. Bu konularda
kesinlikle taviz verilmemelidir.
➤ Kente karşı suç kavramı tanımlanmalı; kentleşme ve
planlamaya yönelik “kent ve çevre suçu” kavramı, yerel
yönetimlerin görev ve sorumluluklarını belirleyen yasal
düzenlemeler arasında yer almalıdır. Bireysel ve toplumsal olarak su, toprak, hava ve çevreyi kirletme, gürültü
ve görüntü kirliliği, kaçak yapı ve yapılaşma, ağaç ve
orman kıyımı gibi konularda yasal yaptırımlara işlerlik kazandırılmalıdır.
➤ Kentte, çocukların kültürünü zenginleştirecek ve geliştirecek, huzur ve güveni sağlayacak, açık ve kapalı
çocuk yaşam alanları oluşturulmalıdır. Her yaşa uygun
açık ve kapalı spor alanları inşa edilmeli, bu bölgelere
kolay ve ucuz ulaşım sağlanmalıdır.
➤ Yerel yönetimlerin temel görevlerinden olan sağlıklı,
yaşanabilir ve güvenli kent mekânlarının oluşturulması
için kamu yararını temel alan planlama anlayışı önkoşuldur. Kamu yararı göz ardı edilerek, ayrıcalıklı imar
hakları, kaçak yapılaşmaya göz yummak kente karşı
işlenmiş suçların başında gelmektedir. Bununla birlikte
temel sağlık koşullarından ve altyapı gereklerinden yoksun yerleşim alanlarına yol açan kaçak ya da ruhsat ve
eklerine aykırı yapılaşmalar için getirilen imar affı uygulamaları da kente karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirilmelidir.
➤ Belediyeler, kentsel alt ve üst yapı tesislerinin bakım
ve onarım hizmetlerine gereken önemi vermelidir. Acil
bakım onarım, arıza ekipleri yaygınlaştırılmalı, danışma
ve ALO belediye hattı oluşturulmalı, sorunların tespiti ve
çözümü konusunda 24 saat hizmet olmalıdır.
➤ Temiz, içilebilir ve sürdürülebilir su en temel yaşam
hakkıdır; su ücretleri belirlenirken işletme, bakım onarım
ve yeni şebeke maliyetlerinin üzerinde kar amacı güdülmemelidir.
➤ İklim değişikliğine bağlı olarak önümüzdeki on yıllarda yaşanacak su varlığı ile ilgili master plan çalışmaları
başlatılmalı, su kullanım ekonomisi halka içselleştirilmelidir.
➤ Kentin kimliğini oluşturan ortak miras niteliğinde olan
yapı, meydan, yol, doğal varlıkları olumsuz etkileyecek
uygulamalar; kentin kültürüne ait toplumların ayrışmasına yol açan, göçe zorlayan uygulamalar ile kente ve
kentliye ait her türlü karar süreçlerine halkın katılımının
engellenmesi de kente karşı işlenmiş suç olarak görülmelidir.
➤ Su kirliliği yanında, hava, gürültü ve görsel kirlilik gibi
sorunların çözüldüğü; toplumsal yaşamı kolaylaştırmak
amacıyla kentsel altyapı çalışmalarının etkili ve verimli
yapıldığı bir çevre yönetimi oluşturulmalıdır.
➤ Noktasal olarak rantın yüksek olduğu yerlerde yapılan büyük projelerden derhal vazgeçilmelidir.
➤ Yeşil alan sulamalarında damlama sistemi yaygınlaştırılmalıdır.
➤ Yaşanabilir kentler için planlama temel araç olarak
görülmelidir. Planlama rantı belirli kişilere dağıtım aracı olarak kullanılmamalıdır. Kamu yararına aykırı, parsel
bazında ayrıcalıklı imar hakkı veren yasa dışı plan değişiklikleri yapılmamalıdır.
➤ Süs havuzları ve ışık gösterileri enerji ve su kaybını
minimuma indirildiği uygulamalar olmalıdır.
➤ Antalya’nın geleceği için, Antalya ve çevresinin do-
32
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
➤ Şehirle köylerin entegre edildiği tarım ürünlerinin
satışı, çeşitli festivallerin düzenlendiği köy tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi, alternatif ve yöresel turizm
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
seçenekleriyle köylerin ekonomik olarak desteklenmesi
sağlanmalıdır.
sit alanları, kentin tarihi çekirdeğini oluşturan alanlar
(Kaleiçi, Balbey, Haşim İşcan vd.) ve korunması gereken diğer varlıklar; merkezi ve yerel her tür baskılardan
korunmalı; bölgelerin tarihi dokusunu bozmadan, kent
merkezi ile bütünleşecek şekilde özel planlar ve planlama çalışmaları yapılmalıdır. Bu bölgeler turizm için cazip
hale getirilmelidir.
➤ Güneş-deniz-plaj-kum turizminin yanında, turistlere
doğa-köy-tarım-hayvancılık gibi alternatif turizm seçenekleri sunulmalı, turistler ile köylülerin buluşması ve
alışveriş yapması sağlanmalıdır.
➤ Yerel yönetimler, katılım ve denetimde demokratikleşmeyi içselleştirmelidir. Halkın kamu bilgisine erişimi,
kararlar ve uygulamaları denetleme süreçlerine katılımı
ve etkin temsiliyeti sağlanmalıdır.
➤ Manavgat - Oymapınar Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi, Belek - Side - Manavgat Turizm Bandındaki 7
aylık turizm potansiyelini 12 aya yaymayı, turizm hizmet
kalitesini yükseltmeyi, turizm faaliyetlerini çeşitlendirmeyi ve mevcut yatak kapasitesini yükseltmeyi hedefleyen
bir proje bölgesi olarak planlanmıştır. Bu projenin 1/1000
ölçekli uygulama imar planları yapılmalı, alternatif turizm
kapsamında başta golf turizmi olmak üzere, eko-turizm,
sportif amaçlı turizm, doğa turizmi, vb. turizm faaliyetleri
geliştirilmeli ve yatırımcıların önü açılmalıdır.
➤ Yerel yönetim anlayışı hukuka saygılı, kamu yararını
gözeten, katılımcılığa ve paylaşıma açık, şeffaf, yurttaşlarının çıkarlarını ön planda tutan bir yaklaşımda olmalıdır.
➤ Kent yönetimine ilişkin mahalle ölçeğinden başlayan
ve aşağıdan yukarıya örgütlenen karar alma mekanizmaları kurulmalıdır.
➤ Kültürel ve Doğal Değerler İçin Antalya Büyükşehir
Belediyesinde “Koruma Uygulama Denetleme Daire Başkanlığı” Kurulmalıdır.
➤ Kentsel kamu hizmetlerini ticarileştiren özelleştirmeler ve taşeronlaştırmalara son verilmeli ve reddedilmelidir.
Antalya ilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi internet
sitesi verilerine göre; 514 arkeolojik sit alanı, 14 kentsel
sit alanı karışık sitler ile birlikte (kentsel doğal, arkeolojik doğal gibi) yaklaşık 550 sit alanı ile 1334 adedi sivil
mimarlık örneği olmak üzere askeri, dini, idari yapılar ile
birlikte toplam 2363 adet taşınmaz kültür varlığı bulunduğu bilinmektedir.
➤ Kentte yaşayan farklı sosyal kesimlerin ortak yaşam,
kentlilik ve dayanışma bilincini geliştirecek yeni kamusal
mekanlar oluşturulmalıdır.
➤ Kamuya ait arazi ve yapıların satışı ya da özelleştirilmesi yöntemleri ile elden çıkarılmasına son verilmelidir.
Sosyal donatı ve teknik altyapı hizmetlerinin görülebileceği alanlar için yeni kamulaştırmalar yapılmalıdır.
Antalya’nın her yerinde bazı kurum ve çevrelerce tahrip
ya da yok edilmiş alanlar dışında tüm Antalya toprakları
doğal değer, güzellik ve zenginlik örneğidir.
➤ Kentin kaderini etkileyecek büyük projeler halkın,
kentlinin tartışmasına açılmalı; meslek odalarının, uzman kişilerin ve üniversitelerin görüşleri alınmalı; hukuka, bilime ve tekniğe bağlılık esas alınmalıdır. Meslek
örgütlerinin ve üniversitelerin bilimsel ve hukuki temellere dayandırarak karşı çıktığı projeler yerel yönetimler
tarafından ben yaptım oldu mantığı ile hayata geçirilmemelidir.
➤ Plan değişiklikleri daha fazla rant için değil, kentsel
standartları yükseltmek; yol, otopark, okul, sağlık ocağı,
park, yeşil alan, oyun alanı, spor tesisleri gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanları kazanmak için yapılmalıdır.
➤ Kültürel varlıkların korunması ve geliştirilmesi için
Antalya’nın kentsel ve arkeolojik sit alanlarında, yapısal
plan bütünlüğünde “sürdürebilirliğin” önemli göstergesi
olarak koruma geliştirme ve denetim önlemleri artırılmalı
ve geliştirilmelidir.
➤ Antik kentler (Aspendos, Perge, Myra ve diğerleri),
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Önümüzdeki dönemde başta yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından en çok ziyaret edilen ören yerleri olmak
üzere bütün kentsel, doğal ve arkeolojik sit alanlarının
korunup, geliştirilmesi ve bu alanlarda yaşayan vatandaşlarımızın buradan gelecek paydan öncelikle yararlanması amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde
bulunan “Koruma Uygulama Denetleme Bürosu” yeterli
sayıda uzman kadrolarla desteklenmeli ve Daire Başkanlığı haline getirilmelidir. Ksantos, Patara, Olympos,
Myra, Perge, Silyon gibi ören yerlerinin ziyaretçilerin
doğru ve sağlıklı gezebilmeleri amacıyla çevre düzenleme projeleri yapılmalı, bu alanlardaki anıtsal yapıların
periyodik bakım ve onarımları Kazı Başkanları ve Müze
Müdürlükleri ile ortak bir çalışma ile gerçekleştirilmeli,
kentsel sit alanlarının öncelikleri koruma amaçlı imar
planı bulunmayanlar tamamlanmalı; bu alanların beşer
yıllık yönetim planları tüm yerel, sivil katılımla ortak akılla
elde edilmelidir.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
33
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
41 Soruda Belediye Başkanlarını Bekleyen
Antalya Sorunları
binası ve yeri hakkında düşünceleriniz nedir?
1. Meslek Odaları ile ortak çalışma ve işbirliği yapacak mısınız? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
22. Değişik bölgelerde ve kent içinde AVM yapılmasına izin verecek misiniz? Bunun için plan tadilatı
meclise gelirse ne yapacaksınız?
2. 17 Ekim 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
Su Yönetimi ile ilgili yönetmelik kapsamında, su
hizmetlerinde tam maliyet geri dönüşü ile ilgili neler
yapacaksınız?
23. 100. yıl alanına yapılmak istenen AVM ve Rezidans
projesi sizce doğru mu? Yanlış ise ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3. Antalya Kent İçi Ulaşım Ana Planında 2030 yılına
kadar kent içi toplu taşım sistemi için metrobüs
önerilmektedir. Sizce doğru mu?
24. Lara Kent Parkı ve Konyaaltı sahili nasıl kullanılmalıdır?
4. Antalya 2030 Kent İçi Ulaşım Ana Planı’nı revize
etmeyi düşünüyor musunuz?
5. Kent içi ulaşım sorunlarını nasıl çözeceksiniz?
25. Sazak koyu, Phaselis, Kındılçeşme gibi doğa harikası ve antik alanların tahsis edilerek yapılaşması
hakkında neler yapacaksınız?
6. Yeni toplu taşım aracı almayı düşünüyor musunuz?
26. 640 km’lik Antalya sahilinin kıyı kullanımı hakkında
ne düşünüyorsunuz?
7. Battı-çıktı kavşaklar yapılmalı mı? Nerelerde?
27. Su kaynakları üzerinde proje ve yapım halinde olan
ve ÇED raporu bulunmayan yöre halkının istemediği HES’ler ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
8. Mevcut raylı toplu taşım sisteminin daha kullanışlı
ve cazip hale gelmesi için ne düşünürsünüz?
28. Türkiye’de en çok ruhsat verilen iller arasında yer
alan Antalya’daki taş ve maden ocakları hakkında
ne düşünüyorsunuz?
9. Batı Çevre Yolunu açmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz?
10. 37 km’lik Kuzey Çevre Yolu EXPO 2016’ya kadar
açılabilir mi?
29.2B uygulamalarında halkın mağdur edilmemesi
için neler yapılmalıdır?
11. Hiç gündemde olmayan ancak Antalya’ya gerekli
13 km’lik Kuzey Batı Çevre yolunun açılması için
ne yapmayı düşünüyorsunuz?
30. 2B alanlarının imara açılması konusunda ne düşünürsünüz?
31. Hava kirliliğini nasıl önleyeceksiniz?
12. Hızlı trenin Antalya’ya 2 hattan gelmesi 2023 yılına
ötelendi? Sizce doğru mu, en az bir hattın gelmesi
için ne yapılmalı?
32. Yılda 13 milyon turistin geldiği bir kentte yapılarda
yaratılan görüntü kirliliğini en aza indirgemek için
bir projeniz var mı?
13. 1928 yılında planlanan Burdur-Antalya konvansiyonel tren hattı hakkında ne düşünüyorsunuz?
33. Sizce Antalya’da su sorunu oluşur mu? Ne gibi
önlemler alacaksınız?
14. Deniz ulaşımını kullanacak mısınız? Nasıl?
34. Kırcami projesi doğru mu? Bahtılı ve Çakırlar Bölgesi için ne düşünüyor sunuz?
15. Yat-Kurvaziyer turizmi konusunda projeniz var mı?
16. Kaleiçini turizm yönünden nasıl cazip hale getirirsiniz?
35. EXPO 2016 hazırlıkları yeterli mi? EXPO-Antalya
bütünleşmesi için neler yapılmalıdır?
17. Balbey ve Haşim İşcan Mahalleleri hakkında düşünceleriniz nedir?
36. Antalya Nazım Planını ne kadar sürede yapmayı
düşünüyorsunuz?
18. 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası ve uygulama
yönetmelikleri Antalya’da uygulanabilir mi? Nasıl
bir sistem önerirsiniz?
38. 19 ilçede ilk yapacağınız en önemli projeniz nedir?
19. Antalya’da ekonomik ömrünü tamamlamak üzere
olan yapı stoğu hakkında düşünceleriniz nedir?
39. Kent Bilgi Sistemleri ve Akıllı Kent Antalya hakkında düşünceleriniz nedir?
20.Falezler hakkında ne düşünüyorsunuz? Falezler
üzeri yapılaşma durumu ve falezlerin korunması
hakkında ne gibi projeleriniz var?
40. Turistleri kent merkeziyle buluşturacak projeleriniz
nelerdir?
21. 2004 yılında kolonları patlayan İl Özel İdare hizmet
34
37. Köyler ve kırsal bölgelerle ilgili projeleriniz nelerdir?
İMO ANTALYA BÜLTEN
41. Turizmi 12 aya yaymak için projeleriniz var mı?
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
15 Ağustos 2014
Basın Açıklaması
“1999 MARMARA DEPREMİNİN 15. YILDÖNÜMÜ NEDENİYLE”
UNUTMA, UNUTTURMA;
DEPREMLER SARSAR, DENETİMSİZLİK YIKAR!
İnşaat Mühendisleri Odası depremi unutmama, unutturmama ısrarını sürdürmektedir. İMO, güvenli ve sağlıklı
yapı üretimi sağlanana kadar da depremi unutmamaya,
unutturmamaya, siyasi iktidarın görev ve sorumluluğunu hatırlatmaya kararlıdır. Bu salt, yapı üretim sürecinin
asli unsuru olan meslek mensuplarının örgütü olmaktan
kaynaklanmaktadır; toplumsal, kamusal sorumluluğun
bir gereğidir.
dukça geniş bir bölge depremin yıkıcılığına tanık oldu.
On binlerce insan hayatını kaybetti, yüzbinlerce insan
yaralandı; insanlar evsiz, hastanesiz, okulsuz kaldı; ülke
ekonomisi telafi edilmesi mümkün olmayacak ölçüde
ağır bir darbe aldı.
İnşaat Mühendisleri Odası insanın refahını ve mutluluğunu temel almakta, güvenli ve sağlıklı yapılarda yaşamayı taviz verilemez temel bir hak olarak görmekte,
yapı üretim sürecinin kâr esasına göre düzenlenmesine karşı çıkmakta, barınma hakkı kavramını, güvenli,
sağlıklı ve nitelikli barınma hakkı olarak genişletmekte,
mesleki-politik hattını bu görüşüne uygun oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi, 15 yıl önce bugün Gölcük merkezli bir
deprem meydana geldi. Başta Gölcük ve İzmit olmak
üzere İstanbul’dan Sakarya’ya, Yalova’dan Bolu’ya olİMO ANTALYA BÜLTEN
.
Deprem bilinen ancak yok sayılan pek çok gerçeği gün
yüzüne çıkarttı: Tarih boyunca Anadolu coğrafyası sayısız depremle sarsılmış olmasına rağmen 1999 yılında
depreme hazırlıksız yakalanmak başlı başına tuhaflığa
işaret ediyordu. Anlaşıldı ki ülkemizde yapı stoku güvenli ve sağlıklı olmaktan uzaktı. Pek çok yapı kaçaktı
ve mühendislik hizmeti almadan inşa edilmişti. 20 milyon olarak tahmin edilen yapı stokunun büyük oranlarda yenilenmesi, güçlendirilmesi gerekiyordu. İlgili
mevzuat yetersizdi, yapı üretim süreci denetlenmiyordu, yapı malzemeleri nitelikli değildi. Toplumda deprem
bilinci yoktu, afet anına ve afet sonrasına ilişkin merkezi, bütünlüklü planlama mevcut değildi. Bu sorunlar
aynı zamanda deprem sonrası süreçte tartışma başŞUBAT - AĞUSTOS 2014
35
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
lıkları olarak gündeme dâhil oldu.
Özellikle tartışmalar yapı denetimi sistemi üzerinde yoğunlaştı.
İnşaat Mühendisleri Odası’na
göre temel sorun, yapı üretim
sürecinin ve mesleki uygulamaların niteliksizliği ve denetimsizliğinden kaynaklanmaktadır.
Türkiye bir deprem ülkesidir, bir
başka ifadeyle ülkemiz yer kürenin önemli deprem kuşaklarının
üzerinde bulunmaktadır. Topraklarının ve nüfusunun büyük
bir bölümü değişik derecelerde
deprem tehlikesini yaşamaktadır.
Büyük kentlerimiz ve sanayi tesislerimiz risk altındadır.
reti taşımakta, özellikle kamu binalarının akıbeti hakkındaki bilinmezlik devam etmektedir. Ne yazık ki ülkemizde ayrıntılandırılmış yapı envanteri olmadığı
için yapılarımızın olası bir depremde ne tür tepki
vereceği bilinmemektedir. Ancak 1999 Marmara ve
2011 Van depremlerinde yapı stokumuzun iyi bir sınav
vermediği açıktır. Bununla birlikte yapı stokumuzun yüzde 60’ının 20 yaş ve üzeri yapılardan oluştuğu, bunların
büyük bölümünün ise ruhsatsız olduğu ve mühendislik
hizmeti almadan üretildiği bilinmektedir.
Bilinen ifadeyle; deprem bir doğa olayıdır. Doğa olayı
olan depremin ülkemizde doğal afet gibi yaşanması ve
bir türlü önlem alınmaması sorunun kaynağını oluşturmaktadır.
Defalarca yineledik, Marmara Depremi’nin 15. yıldönümünde bir kez daha tekrarlamak istiyoruz: İnşaat mühendisliği her zeminde ve her şart altında güvenli ve
sağlıklı yapı üretebilen ve bunu örnek uygulamalarla kanıtlayan bir bilim dalıdır. Doğa olaylarının doğal afet
durumuna geçmemesi ancak her yapının mühendislik hizmeti almasını sağlayacak bir sistem kurmaktan geçmektedir.
Bu gerçeklik, “kentsel dönüşüm”, “riskli yapı”, “riskli
alan” gibi kavramları, bunlarla ilgili yasal düzenleme ve
uygulamaları gündeme taşımış, uzun yıllar deprem tehlikesine karşı önlem almayan, adeta insanları deprem
tehlikesi ile karşı karşıya bırakan siyasi iktidar, tek çare
olarak gördüğü kentsel dönüşüm projelerini başlatmıştır.
Depremin bir doğa olayı olduğu kabul edilmeli ancak
denetimsizliğin neden olduğu olumsuzlukları “kader”
gibi değerlendiren yaklaşım terk edilmeli, yer hareketlerine ve zemine uygun yapı üretmenin depremi
tehlike olmaktan çıkartacağı gerçeği görülmelidir.
Açıkçası kentsel dönüşüm projeleri tam bir bilinmeze
işaret etmektedir. Ne bütünlüklü ve merkezi planlamadan söz etmek mümkündür ne de başlatılan, bitirilen
ve başlatılacak olan projelerle ilgili verilere ulaşılmaktadır. Dolayısıyla yapı stokunun ne kadarı iyileştirilmiş,
kaç bina yıkılıp yeniden yapılmış bilinmemekte, özellikle
kamu kurumlarına bağlı okulların, yurtların, kreşlerin,
hastanelerin sayısı, bunlardan kaç tanesinin yıkıldığına/
yıkılacağına, kaç tanesinde güçlendirme yapıldığına/yapılacağına ait bilgilere ulaşmak mümkün olmamaktadır.
Ülkemizi, kentlerimizi, yapılarımızı depreme karşı hazırlamanın iki temel yolu bulunmaktadır. İlki
mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, güçlendirilmesidir. İkincisi ise yapı üretim sürecinin denetlenmesidir. İlki, mevcut olumsuzluğu azaltmayı
amaçlamaktadır. İkincisi ise geleceği kazanmakla ilgilidir.
Mevcut yapı stokunun iyileştirilmesi, mevcut binaların
güçlendirilmesi bağlamı beraberinde pek çok soru işa-
36
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Bilinmelidir ki, yapı denetimi güvenli ve sağlıklı yapı üretimiyle sınırlı bir kavram değildir. Süreç aynı zamanda
yer seçimi, zemin etüdü, projelendirme, yapım
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
reği mesleki uygulamaları denetlemekte, mesleki niteliği yükseltmek amacıyla
çalışmalar gerçekleştirmekte, üyelerinin
sicilini tutmakta, üyeler tarafından gerçekleştirilen mesleki faaliyetleri kayıt
altında bulundurmakta, üyelerinin ayıplı, kusurlu iş yapmasını önlemeye, sahte
mühendisliğin önünü almaya çalışmaktadır.
Anlaşılan o ki siyasi erk, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu unutmakta, deprem önlemlerinin başında işlevsel, uygulanabilir bir
denetim mekanizması geldiği gerçeğini yok
saymaktadır.
Üzülerek ifade ediyoruz ki siyasi iktidara yön
veren Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu
gerçeği değildir. Siyasi iktidar, kamu adına
denetim yapmakla sorumlu Meslek Odalarını devre dışı
bırakıp, kamu yararı taşımayan projelerin denetlenmesinin önüne geçmek, yapı üretimi ve denetimini ticarileştirmek, kentsel değerleri sermaye gruplarına vermek
istemektedir.
koşulları, çevre güvenliği, estetik, sağlık koşulları, ekonomi ve garanti sürelerini içermektedir.
Yapı denetiminin özel şirketler vasıtasıyla yapılıyor olması, onun özünde kamusal bir sorumluluk olduğu
gerçeğini değiştirmemesi gerekmektedir. Ne yazık ki
mevcut işleyişte, iş sahibi, işi denetleyecek yapı
denetim kuruluşunu kendi belirlemekte, yapı denetim kuruluşu da ücret aldığı işvereni denetlemek durumunda kalmaktadır.
17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden 15 yıl geçmesine karşın hâlâ bu sorunları yaşıyor olmamızın, depremin her yıl dönümünde aynı sorunlara temas ederek
kamuoyunun karşısına çıkıyor olmamızın nedeni bu anlayıştır.
Siyasi iktidar, son dönemde gerçekleştirdiği değişikliklerle Meslek Odalarını etkisizleştirmiş, devre dışı bırakmış, Meslek Odası-üye ilişkisini kesmiş, bunun yanı sıra
yapı denetim sistemini başıboşluğa teslim etmiştir.
Ancak unutulmamalıdır ki insanımızın canı, emek vererek sahip olduğu değerleri, sermaye gruplarının kâr
hırsına kurban verilmeyecek önemdedir.
Meslek Odalarının etkisizleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, deprem tehlikesi ile karşı karşıya olduğumuz
gerçeğinin anlaşılmadığının, işin ciddiyetinin kavranmadığının bir başka göstergesidir.
Bu nedenle İnşaat Mühendisleri Odası; güvenli ve
sağlıklı yapılaşma sağlanana, yapı denetimin kamusal
özelliği belirleyici olana, mühendislik hizmeti almadan
üretilmiş tek bir yapı kalmayana kadar susmayacaktır.
Oysa Meslek Odaları; toplumsal sorumluluğu ge-
Güvenli ve Sağlıklı Yapılaşma İçin Mühendisler Susmayacak!
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU
Cem OĞUZ-Haluk SELÇUK-Mustafa BALCI-Rıza ARSLANBAY-Umut TURAN-M. Murat AYHAN-Ahmet EVCİ
A.Ayman YAREN-Gözde ŞANLILAR-Osman SÜTÇÜ-Güney UYAROĞLU-Çağlar AYTAR
Volkan KILIÇARSLAN-Berk ERKAYA
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
37
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız
Şubat - Ağustos 2014
38
98021
Esin Yılmaz
98022
Burhan Solmaz
98023
Celal Subaşı
98063
Hilal Çelik
98070
Emre Bahar
98126
Ahmet Çelebi
98136
Ahmet Cenk Saka
98137
Murat Şan
98154
Ali Can Demiral
98173
Latif Yücel Aydın
98174
Reyhan Çizmeci
98220
İbrahim Işıkkent
98299
Mehmet Tolga Genç
98300
Muhammed Ali Uslu
98301
Anıl Görkem Doğan
98302
Şenol Ural
98455
Harun Alkan
98456
Ebru Fatma Okyay
98457
Selman Aktaş
98458
Yusuf Akkuş
98459
Uğur Alma
98481
Remzi Deniz
98577
Ali Kılcı
98604
Osman Gündüzalp
98605
Zeynep Uzunhüseyinoğlu
98670
İsmail Demir
98707
Ali Rıza Şimşek
98750
Bediz Salduz
98788
Abdüssamet Yazıcı
98817
Mehmet Erdem
98818
Süleyman Çiloğlu
98843
İsmail Özer
98901
Ömer Faruk Şefkatlıoğlu
98903
Gözdenur Ergin
98925
Barış Arslan
98930
Faruk Işık
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
99014
Cihan Keskin
99015
Barış Yazan
99075
Özgün Akdeğirmen
99128
Fırat Ergen
99143
Barış İpek
99144
Türker Üras
99145
Kemal Kolak
99146
Hasan İlerioğlu
99182
Hakan Yögen
99183
Furkan Sarıkaya
99252
Zeki Özcan
99275
Mevlüt Serhat Ünal
99332
Ali Can Şahin
99524
İsmet Onur Tüfenkçi
99525
Mehmet Salih Kartal
99530
İlker Erdoğan
99532
Erhan Çiçek
99707
İsmail Can Fidan
99708
Soykan Bayraktar
99709
Ahmet S.Musaoğulları
99710
Ünal Güzel
99711
Mert Buğra Özaydın
99712
Mehmet Yıldız
99713
Mehmet Ali Özel
99714
Murat Duman
99715
Ali Nadi Kaplan
99716
Ali Aysel
99717
Veli Aydoğdu
99718
Merve Cankara
99867
Habat Baykara
99868
Fatih Dikmen
99869
Caner Can
99870
Mehmet Özbay
99871
Mustafa Metin Yüksel
99872
Halil İbrahim Günaydın
99873
Cihat Çatalkaya
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
39
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
40
99874
Serkan Özhan
99875
Mehmet Yığ
99876
Sedat Çakırtaş
99877
Nihat Sert
100017
Akif Onur Büyükgüven
100041
Veysel Can Ekici
100246
Zafer Karakaş
100247
Aslıhan Kula
100248
Hasan Kılıç
100249
Mümin Şimşek
100250
Fahrettin Erkan Delice
100251
Uğurcan Ecemiş
100252
Habibe Özdemir
100253
Şafak Deniz
100254
Mustafa Faruk İş
100255
Volkan Çelebioğlu
100256
Halil İbrahim Mat
100257
Yaşar Neğiş
100258
Serkan Kurt
100306
Zeynep Hekimoğlu
100307
Muhammet Ali Güner
100395
Mehmet Kantekin
100396
Muhsin İbrahim Topal
100539
Hakan Perdahlı
100540
Uğur Güven
100541
Azmi Taşkıran
100774
Cemal Can Demir
100775
Celil Duman
100776
Cemal Düzen
100777
Fatma Kaplan
100778
Seracettin Köse
100779
Hasan Deniz
100780
Tuğçe Ayaydın
100781
Ayşenur Kalaycı
100782
Ramazan Karademir
100783
Hakan Coşar
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
BİZDEN HABERLER
100784
Hilmi Limon
100785
Mehmet Arslan
100786
Ersin Bal
100933
Emin Anaç
100934
Hasan Doğan
100935
Merve Akgül
100936
Gülşah Özdamar
100937
Sirac Server
100938
Fatih Bülbül
101066
Havva Altunbaş
101067
Burak Yavaş
101068
Haşim Çetin
9. ULUSAL BETON KONGRESİ
16-18 NİSAN 2015 ANTALYA WEB SAYFASI YAYINA GİRMİŞTİR.
http://betonkongresi.imo.org.tr/
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
41
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Çalışma Raporu
25 Ocak - 31 Ağustos 2014
25 Ocak 2014
05 Şubat 2014
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası AHMK Kurulu’nca
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubede düzenlenen Hasar Tespiti eğitimine şubemiz adına, üyelerimiz
Mehmet Ali Tekin, Murat Hüdaverdi Sönmez ve Veysel
Yıluzar katıldılar.
Konu: ÇelikProEC Tanıtım Semineri
Konuşmacı: İnş. Müh. Mehmet KAPAR
Konuşmacıya katkılarından dolayı şubemiz tarafından
hazırlanan teşekkür belgesi takdim edildi.
Eğitim
Seminer
31 Ocak 2014
Seminer
Konu: Ponceblok-Hafif Yapı Elemanları İle Geleceğin
Duvar Çözümleri
Konuşmacı: İnş. Müh. Osman Topçu
Konuşmacıya katkılarından dolayı şubemiz tarafından
hazırlanan teşekkür belgesi takdim edildi.
05 Şubat 2014
Toplantı
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğinin Ramada
Plaza Antalya Hotel’de düzenlediği Prof. Dr. Metin
Feyzioğlu’nun konuşmacı olduğu “Hukukun Üstünlüğü
ve Demokrasi” konulu 2014 yılı 3. Olağan toplantısına
yönetim kurulu başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
07-09 Şubat 2014
Gezi
42
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
Şubemizce üyelerimiz arası kaynaşmayı sağlayan Konaklamalı Afyon Sandıklı Safran Thermal Otele gezi düzenlendi.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
12 Şubat 2014
Toplantı
3194 sayılı İmar Kanunun 28. maddesi ile 16.12.2010
tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yapı
Müteahhitleri Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” gereği 01.01.2012
tarihinden itibaren inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunlu hale gelmiştir. Bu
sebeple Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda “Ustalık Yetki Belgesi Eğitimi” adı altında toplantı
düzenlenmiştir. Bu toplantıya yönetim kurulu başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
MERKEZ DELEGE
ASIL
1- Nurettin Korkmaz
2- H.Hüseyin Yıldız
3- İbrahim Ekinci
4- Lütfi Balta
5- M. Tamer Özmen
6- Yusuf Akkaya
7- Oktay Uzunselvi
8- Süleyman Seyrek
9- H. Faruk Kara
10- Durmuş Nar
11- Levent Yiğiter
12- Bayram Karagül
13- Hakan Şaklar
14- E. İzzet Günaydın
15- Onur Günaydın
16- Ö. Selçuk Topaloğlu
17- İbrahim Göçer
18- Özer Gencay
19- Özgür Ata
20- Ümit Çevikbaş
21- Adil Özen
22- Birkan Çakır
23- İbrahim Koç
24- A.Akın Akıncı
25- Zeki Çivik
15-16 Şubat 2014
14. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı ve
Seçimleri Tamamlandı İnşaat Mühendisleri Odası Antalya
Şubesi 14. Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 14. Dönem Yönetim ve Delege
Seçimleri 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde İMO Antalya
Şubesi’nde gerçekleştirildi. Demokratik haklarını kullanarak seçime katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür
ederiz. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesinin
14.Dönem organlarına seçilen üyelerimiz;
YEDEK
1- Okan Çamlı
2- Metin Utku
3- H.Coşkun Arıtürk
4- Ahmet Ali Bedelci
5- Bülent Gülbağ
6- Ramazan Yılmaz
7- Vedat Lami Ildır
8- Filiz Atabay
9- Serdar Zeybek
10- Osman Ali Dağ
11- Hüseyin Yüksel
12- H. Hüsnü Sözen
13- Tayyar Toker
14- Murat Yıldız
15- Evrim Soysal
16- Ahmet Azak
17- A. Alper Katırcıoğlu
18- M. Çağlar Ekinci
19- Mustafa Alkan
20- Sonkay Cula
21- Erkin Özsarı
22- İ.Necip Onur Uluışık
23- Cem Oğuz
24- Haluk Selçuk
25- Rıza Arslanbay
YÖNETİM KURULU
ASILYEDEK
1- Cem Oğuz
2- Haluk Selçuk 3- Mustafa Balcı 4- Rıza Arslanbay 5- Umut Turan
6- M. Murat Ayhan
7- Ahmet Evci 1- A. Ayman Yaren
2- Gözde Şanlılar
3- Osman Sütçü
4- Güney Uyaroğlu
5- Çağlar Aytar
6- Volkan Kılıçarslan
7- Berk Erkaya
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
43
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
17 Şubat 2014
gerçekleştirildi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ATSO Toplantı Salonunda düzenlediği “Antalya’nın Deprem Stratejisi”
konulu toplantısına yönetim kurulu başkanımız Dr. Cem
Oğuz katıldı.
Şubemizin, 30 Mart 2014 yerel seçimlerine dönük
Antalya'nın sorunlarına bakışı ile talep ve önerilerinin
dile getirildiği basın toplantısı yapıldı. Basın açıklamasının ardından gerçekleştirilen Forum'da "41 Soruda
Belediye Başkanlarını Bekleyen Antalya Sorunları" değerlendirildi.
Toplantı
Toplantıya; Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan
Adayı Mehmet Fatih Tekin, Muratpaşa Belediye Başkan
Adayı Hakan Ülgen, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı
Mehmet Akif Bilgin; Milliyetçi Hareket Partisi Muratpaşa
Belediye Başkan Adayı Cengizhan Gököz, Kepez Belediye Başkan Adayı Murat Dinç ve Cumhuriyet Halk
Partisi Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal
katıldılar. Siyasi partilerimizin diğer büyükşehir ve ilçe
belediye başkanları seçim çalışmalarını gerekçe göstererek toplantıya katılmadılar.
22 Şubat 2014
Toplantı
Ankara’da düzenlenen TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısına şubemiz adına, yönetim kurulu
sekreter üyemiz Haluk Selçuk katıldı.
Yönetim Kurulu üyelerimizin tam kadro hazır bulunduğu
toplantıya, üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi.
Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz açılış konuşmasının
ardından yaptığı sunumda inşaat mühendisliği mesleğini yakından ilgilendiren Antalya sorunlarıyla ilgili bir
sunum yaptı. "Antalya Yerel Seçim 2014 Talep ve Öneriler" Kitabı basına tanıtıldı ve belediye başkan adaylarına sunuldu.
22 Şubat 2014
Kutlama
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın Tarımsal öğretimin 168. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Başak Balosu” na şubemiz adına yönetim kurulu
başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
25 Şubat 2014
Forum'da söz alan belediye başkan adayları belediye
başkanı seçilmeleri durumunda yapacakları bazı projelerini anlattılar; Şubemizin hazırlamış olduğu kitapta
yer alan "41 Soruda Belediye Başkanlarını Bekleyen
Antalya Sorunları" hakkında görüş ve düşüncelerini aktardılar.
Antalya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Ustalık Yetki Belgesi 2. Toplantısı’na şubemiz
adına yönetim kurulu başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
Belediye başkan adayları "İnşaat Mühendisleri Odasının kent yararına son derece doğru ve önemli bir iş
yaptığını, meslek odaları ile işbirliği içinde ortak çalışma
yapacaklarını ve duydukları memnuniyeti" dile getirdiler.
Toplantı
Toplantımızın ve kitapçığımızın, yerel seçimlere katılacak siyasi partilerimizin belediye başkan adaylarına;
30 Mart'ta seçilecek, halkımızın eli, kolu, dili olacak ve
Antalya'yı ortak akılla yönetecek belediye başkanlarımıza yararlı olduğuna inanıyoruz.
26 Şubat 2014
Basın Toplantı & Forum
Şubemizde Belediye Başkan Adaylarının Katılımıyla
İMO Yerel Seçim 2014 Talep - Öneriler Konulu toplantı
44
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
01 Mart 2014
Konu: Yapılarımızın Deprem Güvenliği ve 6306 Sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Yasası
Konuşmacı: İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe
Toplantı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca Yerel seçimler öncesinde, kentimizin önemli sorunlarını ve iş dünyamızın
yerel yönetimlerden beklentilerini konuşmak üzere CHP,
MHP ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımızın katılımıyla ATSO Atatürk konferans Salonunda
toplantı yapıldı. Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanımız
Dr. Cem Oğuz katıldı.
Isparta ve Burdur Temsilciliğimizce gerçekleşen seminerlerde konuşmacıya katkılarından dolayı teşekkür
belgesi takdim edildi.
06 Mart 2014
Toplantı
Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Danışma Teknik Kurulu toplantısına şubemiz adına üyemiz
Hikmet Köse katıldı.
08-09 Mart 2014
Toplantı
Ankara’da gerçekleştirilen Genç-İMO 7. Öğrenci Meclisi toplantısına şubemiz adına, Akdeniz Üniversitesi
öğrenci temsilcileri Hekim Arslan, Abdurrahman Şimşek, Gökhan Paltacı, Celil Tolga Varaşgan, Uluslararası
Antalya Üniversitesi temsilcisi Sercan Aslan, Süleyman
Demirel Üniversitesi Üniversite temsilcileri Hüseyin Hakan Gök, Şiyar Sural, Ahmet Emre Yıldız, Serkan Köşe
ve Erdi Bahşi katıldılar
15 Mart 2014
İMO 9.Ulusal Beton Kongresi
2015 yılında İMO İstanbul ve Antalya Şubeleri ortak yürütücülüğünde yapılacak olan 9. Beton Kongresi ön
hazırlık toplantısı 15 Mart 2014 tarihinde Antalya’da
gerçekleştirildi. Toplantıda kongre kurulları ve takvimi
oluşturuldu.
14 Mart 2014
Seminer
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
45
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
04 Nisan 2014
11-12-13 Nisan 2014
Toplantı
Genel Kurul ve Seçim
Şube yönetim kurulumuz, merkez delegelerimiz Akdeniz Üniversitesi ve Uluslar arası Antalya Üniversitesi
öğrencileriyle buluştu. Toplantıya, merkez delegelerimiz, Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Yönetim kurulu Sekreter Üyemiz Haluk Selçuk, Sayman Üyemiz
Mustafa Balcı, yönetim kurulu üyelerimiz Rıza Arslanbay, Umut Turan, Osman Sütçü, Volkan Kılıçarslan ve
Berk Erkaya, Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
bölümüöğrencileri ile birlikte GENÇ-İMO sınıf temsilcileri, Uluslararası Antalya Üniversitesi öğrenci temsilcisi
katıldılar. Toplantıda Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz;
"Niteliksiz inşaat mühendisliği eğitimi, teknik öğretmenlere mühendis ünvanı verilmesi, 102 üniversitede 11 bin
civarında inşaat mühendisi öğrenci kontenjanı ile mühendis sayısındaki artışın etkilerinin inşaat mühendisliği
mesleği için birçok olumsuzluğu, işsizlik sorunu, mesleğimizi bekleyen tehlikeler ve gelecek kaygısıüzerine,"
bir konuşma yaptı; öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Odamızın 11-12 ve 13 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlediği 44. Dönem Olağan Genel Kurulu, 13 Nisan Pazar
günü yapılan seçimle sona erdi. Ankara’da gerçekleşen
44. Dönem Oda Genel Kurul toplantısına ve organ seçimlerine yönetim kurulu üyelerimiz, şube sekreterimiz
ve delegelerimiz katıldılar.
10 Nisan 2014
18 Nisan 2014
Ankara’da gerçekleşen İnşaat Mühendisleri Odası 43.
dönem 4. Danışma Kurulu toplantısına şubemiz adına,
yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk Selçuk, Danışma
Kurulu Üyesi Durmuş Nar ve Denetleme Kurulu Üyesi
Ali Osman Kara katıldı.
Şubemizde 14. dönem ilk üye toplantısı düzenlendi.
Toplantıda Şube Başkanımız Dr. Cem OĞUZ son dönemde mesleğimizle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında
bilgi verdi. Toplantı soru cevap bölümünden sonra kokteylle sona erdi.
537 delegenin oylarıyla İMO 44. Dönem Yetkili Kurulları
belirlendi. Şubemiz üyesi H.Hüseyin YILDIZ danışma
kuruluna, Dr. Cem OĞUZ, Durmuş NAR ve Okan ÇAMLI
TMMOB delegeliğine seçildiler.
Üye Toplantısı
Toplantı
46
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
23 Nisan 2014
Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Ziyarette, mesleki denetim
uygulamaları başta olmak üzere kentsel dönüşüm yapı
denetim sistemi, mühendis ve mimarların geleceği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Kutlama
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 94. Yıldönümü
nedeniyle üyelerimize kutlama mesajı gönderildi.
25 Nisan 2014
Temsilcilik Seçimleri
Şubemiz 14. Dönemde görev alacak Temsilcilerin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. Temsilcilik seçimlerinin ilki 25 Nisan 2014 Cuma günü Burdur’da düzenlenen üye toplantısının ardından gerçekleştirildi. Burdur
Belediye Başkanı Ali Orkun ERCENGİZ’in de katıldığı
toplantıda Şube Başkanımız Dr. Cem OĞUZ son dönemde mesleğimizle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında
bilgi verdi. Toplantıda ayrıca mesleki denetim uygulamaları başta olmak üzere kentsel dönüşüm yapı denetim sistemi, mühendis ve mimarların geleceği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 70 üyenin
katıldığı seçimler sonucunda Şube ve Oda Başkanlığının onayından sonra göreve başlayacak yeni Temsilcilik
Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu:
26 Nisan 2014
Teknik Gezi
Bülent Osman Aslanboğa, İsmail Kabasakal, Rıfat Tolga Yurtseven, Mahmut Vural, Hasan Kaygısız.
Şubemiz 14. Dönemde görev alacak Temsilcilerin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. Temsilcilik seçimlerinin ikincisi 25 Nisan 2014 Cuma günü düzenlenen üye
toplantısının ardından gerçekleştirildi. Toplantıda Şube
Başkanımız Dr. Cem OĞUZ son dönemde mesleğimizle ilgili yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Isparta
üyelerinin katıldığı seçimler sonucunda Şube ve Oda
Başkanlığının onayından sonra göreve başlayacak yeni
Temsilcilik Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu:
Şubemizce, inşaat mühendislerinin bölgemizde yapılan
yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve inşaat
mühendisliği öğrencilerinin aldıkları teorik eğitimlerinin
uygulamada nasıl yapıldığını öğrenmeleri bilgi ve
deneyim kazanmaları amacıyla 100.Yıl 10.000 seyirci
kapasiteli Kapalı Spor Salonu inşaatına teknik gezi
yapıldı. Geziye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cem OĞUZ,
Sayman Üye Mustafa BALCI, Berk ERKAYA, inşaat
mühendisi ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencisi
Genç-İMO üyelerinden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı.
İbrahim Göçer, Ümit Çevikbaş, Mesut Oruç, Münire
Dikmen, Mustafa Dülgerbaki.
Şube ve Isparta Temsilcilik Kurulu üyeleri, seçimin ardından Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
47
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
İMO Antalya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz Teknik Gezi
dolayısıyla yaptığı açıklamada;
01 Mayıs 2014
Emek ve Dayanışma Günü
“Kapalı Spor salonu inşaatına gerçekleştirdiğimiz teknik
gezide bölgemizde yapılan yatırımlar hakkında meslektaşlarımızın bilgi sahibi olmalarını, yeni yapım teknikleri
ve gelişen teknolojiyi yakından izlemelerini istedik. Üniversite öğrencilerimizin sahada inşaat uygulamalarını
görmelerini amaçladık.
Antalya’da yapılan kutlamalara yönetim kurulumuz ve
üyelerimiz TMMOB çatısı altında katıldı.
Bölgemizde inşaat mühendisliği bölümlerinde öğrenim
görmekte olan öğrencilerinin; akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte Meslek Odalarını
tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer almalarını sağlamak ile Oda’mızın üniversiteler ile yürüttüğü işbirliği
çalışmalarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.” Dedi.
Şantiye Şefi üyemiz Muhlis TURAN, gezi esnasında
üyelerimize yapımı süren spor salonu inşaatı ve diğer
imalatlarla ilgili teknik bilgiler verdi.
02 Mayıs 2014
Temsilcilik Seçimleri
Kapalı Spor Salonu inşaatı 2 bodrum, zemin ve 4 normal kattan oluşmakta; tribünlerinde portatif 3364, sabit
6471, basın 96 ve protokol 69 olmak üzere 10.000 seyirci kapasitesine sahip bulunmaktadır. Tesiste, 4000
kişilik 4 adet çok amaçlı salon, 100 kişilik seminer salonu, alışveriş mağazaları; 156 açık, 384 kapalı olmak
üzere 504 araçlık otopark ile 6 araçlık otobüs parkı kapasiteli otopark yer almaktadır.
Şubemiz, 2014-2016 döneminde Serik, Manavgat ve
Alanya Temsilciliklerimizde görev yapacak temsilcilik
kurulu seçimlerini gerçekleştirdi. Demokrasinin bir ifadesi olan seçim süreci sonucu 2014-2016 döneminde
görev yapacak yeni Temsilcilik Kurulu üyeleri aşağıdaki
şekilde oluştu:
Serik Temsilcilik Kurulu
Hasan Ali TUNCER, Fatma DEMİR, İsmail HODA, Mustafa AKIN, Enver COŞKUN.
28 Nisan 2014
Ziyaret
Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Muratpaşa Belediyesi
BaşkanıÜmit Uysal’ı ziyarette bulundular. Başkanımız
Dr. Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Haluk
Selçuk, Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mustafa Balcı,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Rıza Arslanbay, Umut Turan,
M.Murat Ayhan, Ahmet Evci, Gözde Şanlılar ve Şube
Danışmanıİbrahim Koç toplantıda hazır bulundular. Ziyarette, Antalya ve Ülke sorunları, inşaat mühendisliği
mesleğini ilgilendiren konulardaki yasa ve yönetmelikler
ile meslek ve meslektaş sorunları, çözüm yollarıyla ilgili
bilgi, görüş alışverişinde bulunuldu.
48
İMO ANTALYA BÜLTEN
Manavgat Temsilcilik Kurulu
E. İzzet GÜNAYDIN, Murat COŞAR, Yalçın ZOR, Erdem ÖZDEMİR, Mesut ENHOŞ.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Konyaaltı Belediye
Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarete, Şube
Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Sekreter Üyemiz Haluk
Selçuk, Sayman Üyemiz Mustafa Balcı, yönetim kurulu
üyelerimiz Umut Turan ve Berk Erkaya katıldı. Alanya Temsilcilik Kurulu
Murat YILDIZ, Ö. Selçuk TOPALOĞLU, Rıdvan ÇETİN,
Evrim SOYSAL, Hasan KAYA.
Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Başkan Böcek’e İMO
Antalya Şube Mesleki Denetim Raporu’nu sundu. 2
Ağustos 2013 tarihinde çıkarılan ve meslek odalarının
mesleki denetim yetkisi üzerinde tahribat yaratan Torba
Kanun sonrası ortaya çıkan çakma ve sahte mühendislere dikkat çekti. Konyaaltı ilçemizin sorunlarının çözümüne katkı koymak için işbirliği yapmaya ve ortak çalışmaya hazır olduklarını vurguladı; Konyaaltı Sahili ve Batı Çevre Yolu
ile ilgili düşüncelerini aktardı.
Temsilcilik seçimlerinin ardından İMO Antalya Şube
Başkanı Dr. Cem Oğuz, yaptığı açıklamada şunları söyledi: Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Oda yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi;
Konyaaltı’nın geleceği ile ilgili kararlarda her zaman İnşaat Mühendisleri Odası’nın değerlendirme, görüş ve
önerilerini dikkate alacaklarını, işbirliği ve ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti.
“2012-2014 Yılları arası 13. dönem görev yapan temsilcilik kurulu arkadaşlarımıza teşekkür eder, yeni seçilen
ve 14. Dönemde görev yapacak arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Örgütümüzü bugüne kadar omuzlarında taşıyarak bizlere emanet eden değerli meslektaşlarımızın, emeklerine ve katkılarına çok şey borçlu olduğumuzu da ifade
etmek isteriz.
Ülke, kent ve Konyaaltı sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaret, tarafların iyi niyet temennileri
ile sona erdi.
Odamızın mücadele kültürünün yaratılmasında ve sürdürülmesinde sorumluluk alarak elini taşın altına koyan,
“daha yürüyecek çok yolumuz var” diyen meslektaşlarımızla da bu yolculukta beraber olmaktan onur duyuyoruz.
07 Mayıs 2014
Teknik Gezi
Şubemizce, inşaat mühendislerinin bölgemizde yapılan yatırımlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve inşaat
mühendisliği öğrencilerinin aldıkları teorik eğitimlerinin
uygulamada nasıl yapıldığını, öğrenmeleri bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla düzenlediği Teknik Geziler
devam ediyor.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, toplumun tüm kesimlerinin, demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler ile insan haklarına saygılı, barış içinde, adalet,
güven ve huzur dolu bir aydınlık bir Türkiye’de kardeşçe
bir arada yaşamasını istiyoruz.”
Antalya İçmesuyu Karacaören 2 Barajı İsale Hattı İnşaatı İşi’ne yapılan Teknik Gezi’ye, Akdeniz Üniversitesinde inşaat mühendisliği bölümünde öğrenim görmekte
GENÇ-İMO üyeleri ve yaklaşık 120 öğrenci katıldı.
05 Mayıs 2014
Ziyaret
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
49
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
08 Mayıs 2014
Teknik Gezi ile, öğrencilerinin akademik, sosyal ve kültürel sorunlarına demokratik ve bilimsel üniversite ekseninde çözüm üretmek, bu süreçte İnşaat Mühendisleri Odası’nı tanımalarını ve Oda faaliyetleri içinde yer
almalarını sağlamak, Oda’mızın üniversite ile yürüttüğü
işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak amaçlandı.
Ziyaret
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, TSE Akdeniz Bölge
Koordinatörlüğü’nü ziyaret etti. Ziyarete, Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Sekreter Üyemiz Haluk Selçuk,
yönetim kurulu üyemiz Umut Turan ve Şube Sekreteri
İsmail Selçuk Yılmaz katıldı. Gezide, Devlet Su İşleri yetkilileri İsale Hattı İnşaatı ile
ilgili teknik bilgiler verdi; içmesuyu borularının kaynakla
birleşimi uygulamaları izlendi.
Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz, TSE Akdeniz Bölge
Koordinatörü Rıfat Kabukçu’ya İnşaat Mühendisleri
Odası Antalya Şubesi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. TSE’den İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi ve
Yapı Malzemeleri Eğitim ve Araştırma Laboratuvarının
ise yine TSE’den “Deney Hizmeti Alınabilecek Laboratuvar” Belgeli olduklarını, Kurumsal yapısı İMO ile benzer olan TSE ile kamu ve ülke yararı konusunda her
zaman işbirliği içerisinde olabileceklerini ifade etti.
TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Rıfat Kabukçu, Oda
yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. Standardizasyonun, toplumsal olarak benimsenmesi ve tüm kurumların bu konuda sorumluluk
alması gerektiği bir sistem olduğunu vurguladı. İnşaat
Mühendisleri Odası’nın bu konudaki hassasiyetini bildiklerini, TSE tarafından akredite olmuş kamu kurumu
niteliğinde meslek kuruluşu olan İMO Antalya Şube ve
Laboratuvarı ile kamu yararı doğrultusunda ortak çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Ziyaret, tarafların iyi niyet
temennileri ile sona erdi.
08 Mayıs 2014
Basın Yayın ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu Toplantısı
İMO Antalya Şube 14. Dönem çalışma programı çerçevesinde komisyonca yapılacak çalışmaların ve olağanüstü haller dışında rutin komisyon toplantı günü ve saatinin belirlenmesi gündemlerinde ilk toplantısını yaptı.
09 Mayıs 2014
Temsilcilik Seçimleri
Şubemiz 14. Dönemde görev alacak Temsilcilerin belirlenmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Komisyon Üyeleri:
Finike’de yapılan üye toplantısının ardından, 20142016 yılları arasında Finike Temsilciliğinde görev yapacak temsilcilik kurulu seçimleri yapıldı.
Rıza Arslanbay, Mustafa Balcı, Umut Turan, Yalçın Şenler, Altay Kumbasar, Nurettin Korkmaz, Kemal Koçak,
Mehmet Tamer Özmen, Nurettin Utku, Seyhan Çetin,
Süleyman Seyrek, Mehmet Kerim Tacettin, Hüseyin
Faruk Kara, Ramazan Yılmaz, Ahmet Uçmaz
50
İMO ANTALYA BÜLTEN
Temsilcilik seçimlerinde, Şube Yönetim Kurulu Sekreter
Üyesi Haluk Selçuk, Sayman Üyesi Mustafa Balcı, Yönetim Kurulu Üyesi M. Murat Ayhan hazır bulundular. .
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
09 Mayıs 2014
Ziyaret
Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Üyemiz Deniz
Karataş Odamıza ziyarete geldi. Ziyarette Antalya’nın
inşaat sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.
Yapılan seçimlerin ardından Antalya Şube ve Finike Temsilciliği yöneticileri, Kumluca Belediye Başkanı
Hüsamettin Çetinkaya, Finike Belediye Başkanı Kaan
Osman Sarıoğlu ve Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı H. Murat Günay’ı makamlarında ziyaret ederek, bölge sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundular. 12 Mayıs 2014
Ziyaret
Şube Yönetim Kurulu üyelerimiz, Karayolları 13. Bölge
Müdürüİnş. Müh. Şenol Altıok’u ziyaret etti. Ziyarete,
Şube Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Sekreter Üyemiz Haluk Selçuk, yönetim kurulu üyelerimiz Rıza Arslanbay ve
Umut Turan katıldı. İnşaat Mühendisleri Odası ile yöre belediyelerinin işbirliği ve ortak çalışmasının bölge sorunlarının çözümünde,
yörenin gelişme ve kentleşmesine önemli katkı sağlayacağı üzerinde görüş birliği oluştu.
2014-2016 yılları arasında görev yapacak yeni Temsilcilik Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu:
Finike Temsilcilik Kurulu
Ziyarette, Antalya ve çevresi ulaşım planlaması, demiryolu, hızlı tren, deniz ulaşımı, Gazi Bulvarıüzerinde
yapılması düşünülen kavşak çalışmaları ve Antalya
Bahadır Cenk Gündoğdu, Mehmet Çetintürk, Emre
Ceylan, Ali Altınkan, Bayram Karagül.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
51
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
için hayati öneme sahip çevre yollarının yapımı ile ilgili
son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Dr.
Cem Oğuz; Karayolları Bölge Müdürü Altıok’a İnşaat
Mühendisleri Odası Antalya Şube çalışmaları hakkında
bilgi verdi; BatıÇevre Yolu, Kuzey Çevre Yolu ile Kuzeybatıçevre yollarının açılmasının hayati öneme sahip
olduğunu dile getirerek, çevre yollarının bir an önce ulaşım sistemine dahil edilmesini istedi.
hatta yetkisiz, meslek dışı elemanlara yaptırılmasını ve
bu yolla “haksız ve aşırı kâr” etmeyi düşünen çevreler
bu uygulamayı kaldırmak veya etkisiz hale getirmek
istemektedirler. İlgililerin yapılan şikayetleri değerlendirirken veya şikayetlerle ilgili olarak işlem yapılırken bu
çevrelerin amaçları doğrultusunda hareket etmesi düşünülemeyeceğinden, Odalarca yapılan mesleki denetim uygulamalarının; nitelikli proje ve hizmet üretimini
amaçlayan, yasal dayanaklara sahip, her şeyden önce
Meslek Odaları ile üyeleri arasında bağlayıcılığı olan bir
düzenleme olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.”
denilerek 01 Haziran 2013 tarihli Planlı alanlar Tip imar
yönetmeliği ile 02 Ağustos 2013 tarihli Torba kanun ile
yapılan değişikliklerin, meslek odası ile üyesi arasındaki
mesleki denetime sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını, meslek odası ve üyeleri arasındaki hukuki
duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı düzenlemelere ilişkin olduğunu” söyledi.
Karayolları Bölge MüdürüŞenol Altıok, Oda yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti; Çevre
yollarının yapım ve ihale süreçlerinin devam ettiğini belirterek, Müdürlüğün kısa ve orta ve uzun vadeli çalışma
ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. Ziyaret, tarafların iyi
niyet temennileri ile sona erdi.
13 Mayıs 2014
Ziyaret
Dr. Cem Oğuz, “Döşemealtı Belediyesi ile işbirliği içinde, ortak çalışmaya hazır olduklarını, kamu yararına
olan her projede her zaman katkı koyabileceklerini, ancak yanlışların karşısında olacaklarını;” sözlerine ekledi.
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Döşemealtı
Belediye Başkanı Mimar Turgay Genç’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, İMO Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz,
Sekreter Üye Haluk Selçuk, Yönetim Kurulu Üyemiz
M.Murat Ayhan ve İMO Şube Danışmanıİbrahim Koç
katıldı.
Belediye Başkanı Turgay Genç, “ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirerek meslek odaları ile birlikte işbirliği içinde ortak çalımalar yapmaya hazır olduklarını,
Döşemealtı’nın örnek ilçe olacağını” vurgulad
13 Mayıs 2014
Ziyaret
Ziyarette, Antalya ve Ülke sorunları, inşaat mühendisliği
mesleğini ilgilendiren konulardaki yasa ve yönetmelikler ile meslek ve meslektaş sorunları, çözüm yollarıyla
ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. İMO Antalya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, Döşemealtı Belediye
Başkanı Turgay Genç’e inşaat mühendisliği mesleğini
ve Odayı yakından ilgilendiren “Mesleki Denetim Raporu” ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılında
Antalya İskelesinde çekilmiş bir fotoğrafını sundu. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Kepez Belediye Başkanı Av. Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Ziyarete, İMO Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, Sekreter Üye
Haluk Selçuk ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Murat Ayhan
katıldı.
Dr. Cem Oğuz; “Meslek Odalarınca uzun yıllardır sürdürülen mesleki denetim uygulaması, nitelikli proje ve
hizmet üretimini amaçlayan, hukuki dayanaklara sahip,
her şeyden önce odalar ile üyeleri arasında bağlayıcılığı olan bir düzenlemedir. Ancak, mimarlık mühendislik
hizmetlerinin standart dışı, düşük nitelikli üretilmesini,
52
İMO ANTALYA BÜLTEN
Ziyarette, Antalya ve Kepez’in gelişimi, ulaşımı, yapılaşma sorunları ve çözüm yollarıyla ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
İMO Antalya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye inşaat mühendisliği mesleğini ve meslek odalarını yakından ilgilendiren
“Mesleki Denetim Raporu” ile birlikte Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1935 yılında Antalya İskelesinde çekilmiş bir
fotoğrafını sundu.
araya gelerek, son yasal düzenlemeler ışığında mesleki
denetim uygulamaları ile ilgili gelişmeleri masaya yatırdık.
Toplantıya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Haluk Selçuk, Sayman Üye Mustafa
Balcı, yönetim kurulu üyeleri Rıza Arslanbay, M, Murat
Ayhan, Umut Turan, Şube Sekreteri İsmail Selçuk Yılmaz ve Şube Danışmanı İbrahim Koç ile İşyeri (Büro)
Tescil Belgesi sahibi 40 inşaat mühendisi katıldı.
Dr. Cem Oğuz;
“01 Haziran 2013 tarihli Planlı alanlar Tip imar yönetmeliği ile 02 Ağustos 2013 tarihli Torba kanun ile yapılan
değişikliklerin, meslek odası ile üyesi arasındaki mesleki
denetime sunma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı,
meslek odası ve üyeleri arasındaki hukuki duruma ilişkin olmadığı, farklı alanlardaki farklı düzenlemelere ilişkin olduğunu” söyledi.
Dr. Cem Oğuz, “Kepez Belediyesi ile işbirliği içinde, ortak çalışmaya hazır olduklarını, kamu yararına olan her
projede her zaman katkı koyabileceklerini, ancak yanlışların karşısında olacaklarını;” sözlerine ekledi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaretten
memnuniyet duyduğunu, meslek odaları ile işbirliği içinde ortak çalımalar yapmaya hazır olduklarını, Kepez’de
birçok önemli yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam
edeceklerini, Kepez’in büyük bir köy görüntüsünden
kurtarıp yıldızı parlayan bir kent yapacaklarını” söyledi.
13 Mayıs 2014
SOMA
Ziyaret tarafların iyi niyet temennileri ve başarı dilekleriyle sona erdi.
Manisa Soma'da meydana gelen maden kazasında
301 işçi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı bulunuyor.
14 Mayıs 2014
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak; kazada yakınlarını kaybeden ailelere ve milletimize baş
sağlığı ve sabır diliyoruz.
Projeci Üyelerle Toplantı
Proje müellifliği üstlenen mimar ve mühendislerin, 27.
01. 1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar
Odaları Birliği Kanunu, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları ve süreli veya süresiz
mesleki kısıtlılığının bulunmamasını zorunlu kılmıştır.
İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun,
Soma’da meydana gelen maden kazasıyla ilgili
yaptığı açıklama. 14 Mayıs 2014
İş kazası değil, düpedüz katliam
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak, İşyeri
(Büro) Tescil Belgesi sahibi inşaat mühendisleriyle bir
Manisa Soma'da meydana gelen maden kazasında ilk
belirlemelere göre 200'den fazla işçi yaşamını yitirdi.
Çok sayıda yaralı bulunuyor. Halen ulaşılamayan yüzlerce işçi olduğundan söz ediliyor.
Acımız çok büyük, acımız tarif edilemeyecek kadar
derin. Ne yazık ki Türkiye yine bir iş kazası neticesinde
yüzlerce canını kaybetti. Üzüntümüzü ve kızgınlığımızı
kelimelere dökmenin zorluğunu yaşıyoruz.
Üzüntülü ve kızgınız. Çünkü insan hayatının bu kadar
değersiz olduğu bir başka ülke olduğundan emin değiliz. Ne söylesek, kifayetsiz kalacaktır. Yüzlerce ma-
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
53
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
16 Mayıs 2014
den işçisini diri diri toprağa gömen bir ülkenin iflah
olması nasıl mümkün değilse, bu acıyı unutmamız da
aynı şekilde mümkün değildir.
Seminer
Konu: Çelik Yapılar
Malzeme-Sistem-İmalat-Montaj
Konuşmacı: İnş. Müh.
Mustafa Çobanoğlu
Unutmayacağız. Kazanın olduğu kömür madenlerini
bir süre önce Meclis gündemine taşıyan ana muhalefet partisinin önergesinin, iktidar partisi milletvekillerinin oylarıyla reddedildiğini unutmayacağız.
Unutmayacağız. Ana muhalefet partisinin önergesiyle ilgili, "bunlar gereksiz işlerle uğraşıyor" diyen iktidar
partisi milletvekilinin sözlerini unutmayacağız.
Unutmayacağız. Özelleştirme-taşeronlaşma yoluyla
kömür madenlerini işleten Soma Holding'in, ‘Türkiye
Kömür İşletmeleri'nin kömürün tonunu 130-140 dolara mal ettiğini, kendilerinin ise tonunu 24 dolara mal
ettiğine' dair açıklamalarını unutmayacağız.
Çünkü kazanın gerçek nedeni unutulmayacak bu sözlerde saklıdır. Kömür madenleri, maden ocaklarının
işletmesinin kiraya verilmesi yöntemiyle özelleştirilmiş,
özelleştirmeyi alan Soma Holding daha ucuz kömür
çıkartmayı vaat etmiş ve anlaşılıyor ki, temel işçi sağlığı ve güvenliğinin temel önlemlerini maliyet artıcı unsur gibi gördüğü için yatırım yapmamış, teknolojisini
geliştirmemiş, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel
önlemleri almamış, yılda iki kez yapılması gereken denetimler, adeta "adet yerini bulsun" diye gerçekleştirilmiş, siyasi iktidar konunun Meclis'te görüşülmesini
engellemiştir.
Konuşmacıya katkılarından dolayı şubemiz tarafından
hazırlanan teşekkür belgesi takdim edildi.
19 Mayıs 2014
Kutlama
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramının 95.
Yıldönümü nedeni ile tüm üyelerimize kutlama mesajı
gönderildi.
26 Mayıs 2014
Etkinlik
Türkiye gerçeği böyle özetlenebilir. Düpedüz bir katliamla karşı karşıyayız.
Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’nin “Ansiad 4.
Bahara Merhaba Kokteyli &Ansiad 4. Sohbet Buluşması Kokteyli ve Antalya Filormoni Derneği Oda Orkestrası
Konseri” gündemli etkinliğe şubemiz adına başkanımız
Dr. Cem Oğuz katıldı.
Katliam üstü örtülecek, yok sayılacak gibi değildir; fail
bilinmektedir. Ülkenin değerlerini haraç-mezat özelleştirenler, daha fazla kar elde etmekten başka hiçbir
beklentisi olmayan sermaye grubu, gerçekleri yok sayan, gündeme gelmesini istemeyen siyasi iktidar, layıkıyla denetim yapmayan kamu kurumu sorumludur.
26 Mayıs 2014
Ziyaret
Acımız çok büyük ama acımızı daha da dayanılmaz
kılacak olan, katliam sorumlularının yargı önüne çıkmamaları olacaktır.
Kepez Belediyesi İmardan sorumlu bürokratlar, yönetim kurulumuzla Kepez bölgesindeki proje ve ruhsatlar
konusunda görüşmek üzere Şubemizde toplantı gerçekleştirdiler.
İnşaat Mühendisleri Odası olarak; kazada yakınlarını
kaybeden ailelere baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Olayın
takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz. Soma madenleri
konusunun Meclis'te görüşülmesini engelleyenlerin ve
gerekli denetimi yapmayan ilgili Bakanlık yetkililerinin
bir an önce istifa etmesini bekliyoruz.
İnşaat Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
54
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
29-30-31 Mayıs-01 Haziran 2014
Komisyon Üyeleri:
TMMOB 43. Genel Kurulu
Mustafa Murat Ayhan, Çağlar Aytar, Berk Erkaya, Turan
Gülümser, İlknur Kumaş, Onur Günaydın, Özgür Taylant Budak, Coşkun Özden, Işıl Tükenmez, Özgür Ata,
Aykut Deniz, Şahin Pala, Erkin Özsarı, Adil Özen, Murat
Yılmaz
03 Haziran 2014
Anma
İnşaat
Mühendisleri
Odası Antalya Şubesi
Hizmet Binasında Mimarlar Odası ile Şubemizin Ortaklaşa düzenlediği
anma etkinliği yoğun bir
katılımla gerçekleştirildi.
TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs -1 Haziran 2014 tarihleri arasında Türkiye’nin dört bir yanından
gelen yüzlerce delegelerin katılımıyla Ankara’da Nazım
Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Genel Kurula Şubemizden TMMOB Delegeleri Dr. Cem
Oğuz, Durmuş Nar ve Okan Çamlı katıldı.
04 Haziran 2014
Toplantı
03 Haziran 2014
Kaleiçi Rotary Kulübünün haftalık olağan toplantısına
onur konuğu konuşmacı olarak şubemiz adına başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı. Toplantıda Dr. Cem Oğuz,
Antalya’nın mühendislik sorunları hakkında sunum gerçekleştirdi.
Mesleki Denetim Ve Proje Kriterleri Komisyonu
Toplantısı
İMO Antalya Şube 14. Dönem çalışma programı çerçevesinde komisyonca yapılacak çalışmaların ve olağanüstü haller dışında rutin komisyon toplantı günü ve saatinin belirlenmesi gündemlerinde ilk toplantısını yaptı.
04 Haziran 2014
Kent Sorunları Komisyonu Toplantısı
İMO Antalya Şube 14. Dönem çalışma programı çerçevesinde komisyonca yapılacak çalışmaların ve olağanüstü haller dışında rutin komisyon toplantı günü ve saatinin belirlenmesi gündemlerinde ilk toplantısını yaptı.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
55
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Komisyon Üyeleri:
Rıza Arslanbay, Osman Sütçü , Ahmet Evci, Süleyman
Bozkurt, Ayhan Güneş, Mehmet Tamer Özmen, Halil
Akın, Okan Çamlı, Metin Utku, Nurettin Utku, Kemal
Gül, Oktay Uzunselvi , Coşkun Arıtürk, Osman Ali Dağ,
Erdem Atça
06 Haziran 2014
Seminer
Konu: Kentsel
Dönüşüm Sürecinde
Riskli Binaların Yapı
Tespit Yöntemleri
Konuşmacı: Prof. Dr.
Alper İlki
rita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası,
Çevre Mühendisleri Odası, Veteriner Hekimler Odası,
Eczacılar Odası, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Odası, Gemi Mühendisleri Odası ve Baro olmak üzere
14 Meslek Odası katıldı.
Konuşmacıya katkılarından dolayı şubemiz tarafından
hazırlanan teşekkür belgesi takdim edildi.
06 Haziran 2014
Koordinatörlüğünü
Antalya
Veteriner
Hekimler
Odası'nın üstlendiği, gençler ve master kategorilerinde
düzenlenen turnuvada Meslek Odaları birden fazla takımla mücadele etti.
Futbol Turnuvası
7 Nisan - 6 Haziran 2014 tarihleri arasında Antalya
Meslek Odaları arasında düzenlenen, 23. Antalya Meslek Odaları Arası Halı Saha Futbol Turnuvası sona erdi.
Bu yıl 23. düzenlenen futbol turnuvasına, İnşaat Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Elektrik
Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Ha-
56
İMO ANTALYA BÜLTEN
Şubemiz, iki ay süreyle devam eden turnuvaya gençler
kategorisinde iki, 35 yaş üstü master kategorisinde ise
bir takımla katıldı.
.
Meslek odaları üyeleri arasında arkadaşlık, dostluk,
barış ve dayanışma ruhunun yerleşmesine katkı koŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
07 Haziran 2014
yan turnuvanın sonunda gençler kategorisinde İnşaat
Mühendisleri Odası (İNŞAAT-2 takımımız) ikinci, 35 yaş
üstü masterlar kategorisinde ise İnşaat Mühendisleri
Odası (MASTER takımımız) ŞAMPİYON oldu.
Toplantı
S.S. Akçabir Akdeniz Çalkaya Kooperatif Birliği’nin
“Antalya Kent Bütününde, Aksu İlçesi Özelinde (KENTLEŞME-YAPILAŞMA-KOOPERATİFLER) konulu toplantısına şubemiz adına yönetim kurulu üyemiz Ahmet
Evci katıldı.
07-08 Haziran 2014
Kurumiçi Eğitim
Kurumsal yapısını geliştirmek, hizmet anlayışını daha
sağlıklı bir yapıya kavuşturmak isteyen Odamız, 7-8
Haziran 2014 tarihlerinde Ankara'da iki günlük Kurum
İçi Eğitim düzenledi. Eğitime Odamızın 26 şubesinden
Yönetim Kurulu Sekreter Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu
Sayman Üyeleri, Şube Sekreter ve Sekreter Yardımcıları ile çalışanlar katıldı.
07 Haziran 2014
Yaklaşık 130 kişinin katıldığı, Odamız Yönetim
Kurulu'nun da hazır bulunduğu toplantının açılış konuşmasını İMO Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan Yaptı. Ersan, İMO'nun 60 yıllık bir meslek örgütü olduğunu ve 60 yıllık birikim ve deneyimiyle üyelerine hizmet
verdiğini belirtti. Kurumsal yapının gelişiminde bu tür
kurum içi eğitimlerin büyük katkı sağladığını kaydeden
Ersan, bu eğitimin yapılması kararının bir önceki çalışma döneminde alındığını ifade etti.
Kongre Düzenleme Kurulu Toplantısı
16-18 Nisan 2015 tarihlerinde İMO İstanbul Şube ile
Şubemizin ortak yürütücülüğünde düzenlenecek “İMO
9.Ulusal Beton Kongresi” ile ilgili çalışmalarımız devam
etmektedir. Kongre Düzenleme Kurulu ilk toplantısını
07 Haziran 2014 tarihinde Şubemizin ev sahipliğinde
Antalya’da gerçekleştirdi. Bildiri özetlerinin hakem değerlendirmesi için görevlendirmeler yapıldı.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
57
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
11 Haziran 2014
Toplantıya şubemiz adına, yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk Selçuk, şube sekreterimiz İsmail Selçuk Yılmaz ve personellerimiz Fatma Şengün ve Ebru Nergiz
katıldılar.
Toplantı
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İbrahim Aktaş Yeni Mezun
İnş. Müh. Komisyonu’na
Bilgilendirme Toplantısı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz de toplantıya katılım
sağlamıştır.
08 Haziran 2014
Gezi
08 Haziran 2014
Pazar Günü üyelerimize
yönelik
düzenlenen
Kemer-Ulupınar Gezisi şubemizin önünden sabah 10.00
da hareketle başladı. Gezi, Kuzdere kanyonunda verilen çay molasının ardından Ulupınar’da öğle yemeği ve
Kemer’de yapılan gezinti ile sona ermiştir.
11 Haziran 2014
Yeni Mezun İnşaat Mühendisleri Komisyonu Toplantısı
İMO Antalya Şube 14. Dönem çalışma programı çerçevesinde komisyonca yapılacak çalışmaların ve olağanüstü haller dışında rutin komisyon toplantı günü ve
saatinin belirlenmesi gündemlerinde ilk toplantısını 15
Mayıs 2014 tarihinde yaptı.
Komisyon Üyeleri:
Osman Sütçü, Berk Erkaya, Volkan Kılıçarslan, Mesut
Candan, Ali Erman Aydın, Uğur Özmen, Burak Ermergen, İbrahim Melek, Hatice Onay, Ali Barış Er, İ. Hakkı Yılmaz, Mehmet Aydeniz, Emrah Yılmaz, Ramazan
Kaştan, Recep Aksu, Uğur Ertürk, Sinan Develier, Yusuf Fişekçioğlu, Keziban Cezayir, Ahmed Paksoy, Ercan Parlak, Berna Kaya, Özerk Yıldırım, Tuğba Kaya,
Onur Erdemir, Nazike Göksu, Çağlar Bilgiç, Ramazan
Kıvanç Urhan, Sinem Iltar
11 Haziran 2014
A.Ü. AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezi Toplantı
Akdeniz Üniversitesi AKİŞMER Teknoloji Transfer Merkezinin düzenlediği “Mühendisler ve Mimarlar Odası
Mensuplarına
Tanıtım Toplantısı” etkinliğine yönetim
kurulu sekreter üyesi Haluk
Selçuk katıldı.
58
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
14 Haziran 2014
24 Haziran 2014
Odamız, 44. Dönem 1. Danışma Kurulu Toplantısı,
14 Haziran 2014 tarihinde Teoman Öztürk Konferans
Salonu'nda gerçekleştirdi. Danışma Kurulu, "44. Dönem Çalışma Programı Taslağına Dair Görüşme" gündemiyle toplandı.
Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfının düzenlediği “Bir
Yardım Bin Mutluluk” konulu kokteyline şubemiz adına
başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
92 üyenin katılımıyla yapılan toplantı Divan Kurulu seçimiyle başladı. Işıkhan Güler Danışma Kurulu Divan
Başkanlığına, Jale Alel Başkan Yardımcılığına, Ferhat
Demir ve Kamuran Turgut ise Yazman üyeliğe getirildi. Toplantı
İMO 1. Danışma Kurulu Toplantısı
Kutlama
Şubemiz adına yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk
Selçuk ve Danışma Kurulu üyesi Hasan Hüseyin Yıldız
katıldı.
27 Haziran 2014
Antalya Muratpaşa Belediyesi Plan ve Proje
Müdürlüğü’nün “Kırcami Planları” konulu toplantısına
şubemiz adına Dr. Cem Oğuz katıldı.
27 Haziran 2014
Toplantı
Ansiad’ ın geleneksel “Akdeniz Toplantıları”nın 21. si
olan “Kriz Sonrası Avrupa’da Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Geleceği” konulu toplantısına şubemiz adına
başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
03 Temmuz 2014
Toplantı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 44. Grup (Mühendislik) Meslek Komitesi Haziran ayı olağan toplantısının
“İnşaat sektöründe yaşanan sorun ve çözüm önerileri
konusunda görüş” konulu toplantısına şubemiz adına
başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
17 Haziran 2014
Yapı Denetim Komisyonu Toplantısı
İMO Antalya Şube 14. Dönem çalışma programı çerçevesinde komisyonca yapılacak çalışmaların ve olağanüstü haller dışında rutin komisyon toplantı günü ve saatinin belirlenmesi gündemlerinde ilk toplantısını yaptı.
07 Temmuz 2014
Komisyon Üyeleri:
Toplantı
Rıza Arlanbay, Umut Turan, Volkan Kılıçarslan, Metin
Utku, Fahrettin Karaköse, İrfan Akkurt, Murat Sivrikaş,
İbrahim Koç, Vedat Lami Ildır, Uğur Aktaş, Uğur Niyazi
Koçkal, Hilmi Gürbüz.
LCC Yapı Kimyasalları A.Ş. ‘nin düzenlediği hazır beton
firmalarının bir araya geldiği iftar yemeğine, şubemiz
adına yönetim kurulu üyelerimiz Mustafa Murat Ayhan
ve Umut Turan katıldılar.
16 Temmuz 2014
Toplantı
Antalya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Batı Çevre Yolu ile ilgili toplantısına şubemiz adına yönetim kurulu başkanımız Dr. Cem Oğuz katıldı.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
59
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
18 Temmuz 2014
Denetleme
İMO Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen Şubemizin denetlemesi başarılı geçti.
15 Ağustos 2014
Basın Açıklaması
Şubemizde 1999 Marmara Depremi Yıldönümü dolayısıyla basın açıklaması ve Depreme Duyarlılık Sergisi
açılışı yapıldı.
22 Temmuz 2014
Toplantı
Şubemizde Batı Çevre Yolu ile ilgili muhtarlarla toplantı
yapıldı. Toplantıya şubemiz adına yönetim kurulu ile 6
mahallenin muhtarı katıldı.
Çakırlar Mahallesi Özkan Yavuz
Zümrüt Mahallesi Hüseyin Buyan
Aydınlık Mahallesi Ali Gonca
Su İçecek Mahallesi Mustafa Balkıç
Kuruçay Mahallesi Özden Avcı
Demircilik Mahallesi Murat Gültaze
28 Temmuz 2014
Kutlama
18-19 Ağustos 2014
Ramazan Bayramı nedeni ile tüm üyelerimize kutlama
mesajı gönderildi.
Bilgisayar Kursları
20. Dönem AUTOCAD
Bilgisayar
Programı
Kursu 9 kişinin katılımıyla, 14-15.Dönem Sta4CAD Bilgisayar Programı Kursu 28 kişinin
katılımıyla Şubemiz Bilişim Eğitim Merkezinde başladı.
09 Ağustos 2014
Gezi
09 Ağustos 2014 Cumartesi Günü üyelerimiz arası
kaynaşmayı sağlayan Manavgat Beşkonak’a Rafting
gezisi düzenlendi.
60
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
TV / RÖPORTAJLAR
29 Ocak 2014
04 Ocak 2014
TV / Canlı Yayın
TV / Röportaj
VTV televizyonunda “Binaların Estetiğine Komisyon
Karar
Verecek”
konulu röportaj yayınlandı.
VTV televizyonunda Kent Gündemi
programına başkanımız Dr. Cem
Oğuz konuk olarak
katıldı.
Röportajda Belediyelerin oluşturacağı “Mimari Estetik Komisyonu” nun Tip İmar Yönetmeliği çerçevesinde meslek odalarıyla birlikte çalışması
gerektiğini vurguladı.
Başkanımız
Dr.
Cem Oğuz katıldığı
kent gündemi isimli programda Deprem, yapı stoğu,
kalıpçı-demirci usta eğitimi, müteahhitlik, yapı denetimi, beton özellikleri, teknik öğretmenlere mühendislik ünvanı verilmesi, konserve koyu, özel idare binası,
Antalya’nın zemin yapısı, mühendislik hizmetleri, kırcami konularında bilgiler verdi.
19 Ocak 2014
TV / Röportaj
31 Ocak 2014
VTV televizyonunda Cam dış cephe
moda oldu. Deprem anında tehlikeli
olur mu? Konulu
röportaj yayınlandı.
TV / Röportaj
VTV Ana Haber
Bülteninde
başkanımız Dr. Cem
Oğuz ile yapılan
“Teleferik” konulu
röportaj yayınlandı.
Dr. Cem Oğuz,
"Dış cephede uygulanan camların deprem anında risk yaratır mı?" sorusu üzerine camların imalat ve montaj aşamalarının
sağlıklı bir şekilde standartlara uygun olarak yapılması
gerektiğini, damperli ve lamine olarak nitelendirilen dayanıklı ve darbe anında dağılmayan cinsten malzeme
kullanılması gerektiğinin altını çizdi.
Tünektepe teleferik
inşaatında geç kalındığını, turizm sezonuna kadar yetişmesinin zor olduğunu belirtti.
01 Şubat 2014
TV / Röportaj
27 Ocak 2014
VTV Ana Haber
Bülteninde
başkanımız Dr. Cem
Oğuz ile yapılan “
Hastane” konulu
röportaj yayınlandı.
TV / Röportaj
VTV Ana Haber
Bülteninde Başkanımız Dr. Cem
Oğuz ile yapılan
Expo konulu röportaj yayınlandı.
EXPO 2016 projesinin kapalı kutuda
yönetildiğini, Batı ve Kuzey çevre yollarının yapımının
gecikebileceği yönünde uyarılarda bulundu.
İMO ANTALYA BÜLTEN
Kadın doğum ve
çocuk hastalıkları
hastanesi olarak kiralık bir binanın kullanılması konusunda Başkanımız Dr. Cem Oğuz söz konusu binanın
deprem performans analizinin yapılmış olması konusunda uyarılarda bulundu.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
61
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
06 Mart 2014
15 Şubat 2014
TV / Röportaj
TV / Röportaj
VTV televizyonunda yayınlanan “Batı
ve kuzey yolu biran
önce
bitirilmeli”
konulu
röportajda Başkanımız Dr.
Cem Oğuz, Batı
ve Kuzey çevre
yollarının biran önce bitirilmesi gerektiğini ancak siyasi
çekişmeler yüzünden bir türlü açılamadığını belirtmiştir.
VTV Ana Haber
Bülteninde
başkanımız Dr. Cem
Oğuz’la Genel Kurul Toplantısı ile ilgili
röportaj yapıldı.
Siyasi
iktidarın
meslekodaları üzerindeki baskısının son dönemde giderek arttığını ifade
eden Dr. Cem Oğuz, İMO’ nun 60 yıllık geleneği nedeniyle hedef haline getirildiğini belirtti. Meslek ve meslektaş sorunlarına da değinen Dr. Cem Oğuz mühendislik
hizmetlerinin tartışılır hale geldiği dönemde başlatılan
Kentsel Dönüşüm uygulamalarının yaratacağı sorunlara
da dikkat çekti.
08 Mart 2014
TV / Röportaj
VTV televizyonunda
yayınlanan “Kentsel
dönüşümde yetkililer
duyarsız, halk bilinçleniyor” konulu röportajda konuşan Dr.
Cem Oğuz, depreme
dayanıklı yapı kentsel
dönüşüm konusunda halktan sorular geldiğini, halkın
bilinçlendiğini belirterek deprem konusunun siyaseti olmaması ve sorunların ortak akıl ile çözülmesi gerektiğini
belirtti.
16 Şubat 2014
TV / Röportaj
VTV Ana Haber
Bülteninde
başkanımız Dr. Cem
Oğuz’la Seçimler
ile ilgili röportaj yapıldı.
Yoğun bir katılımla
gerçekleşen İMO
14. Dönem Organ Seçimlerinde Dr. Cem Oğuz meslek
ve meslektaş sorunlarına değinerek meslek odalarına
karşı başlatılan baskıya karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.
10 Mart 2014
TV / Röportaj
26 Şubat 2014
TV / Röportaj
VTV Ana Haber
Bülteninde yayınlanan Genel seçimler öncesi Belediye
Başkan adaylarının
İMO' da bir araya
geldiği
toplantıda Dr. Cem Oğuz
Başkan adaylarına başta ulaşım olmak üzere kent sorunları ve taleplerini anlattı.
62
İMO ANTALYA BÜLTEN
VTV televizyonunda yayınlanan “İMO dan şok iddia!
Konyaaltında kıyı erozyonu yaşanıyor” konulu röportajda başkanımız Dr. Cem Oğuz Konyaaltı sahilinde yaşanan kıyı erozyonu ile ilgili önlem alınması konusunda
uyarılarda bulunuldu.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
16 Mart 2014
20 Nisan 2014
TV / Röportaj
TV / Röportaj
VTV Ana Haber Bülteninde
yayınlanan
“Ulaşım” konulu röportajda başkanımız
Dr. Cem Oğuz, Büyükşehir Belediyesinin
Ulaşım Master Planının revize edilmesi gerektiğini ifade etti.
22 Nisan 2014
VTV televizyonunda başkanımız Dr. Cem Oğuz ile yapılan “Deprem haftası sona erdi” konulu röportajda yıllardır yapılan uyarılara yetkililerin kulak asmaması sebebiyle İMO’nun 3 yıldır deprem haftasında sustuğu ifade
edildi.
TV / Röportaj
VTV Ana Haber Bülteninde
yayınlanan
“Orman
Kanunu”
konulu
röportajda
başkanımız Dr. Cem
Oğuz, Orman arazisine yapılacak tesislerin
özel şirketler vasıtasıyla denetlenmesini öngören Yönetmelik’in betonlaşmayı beraberine getireceğini, bu tip korunması gereken
alanlarımızın yapılaşmaya açılmasının, doğal vasıflarının
kaybolmasına neden olacağını belirtti.
29 Mart 2014
TV / Röportaj
Başkanımız Dr. Cem
Oğuz VTV ile yaptığı
röportajda 01 Nisan
2014’ten sonra Bütünşehri bekleyen en
önemli sorunun su
olacağını belirtti.
22 Nisan 2014
TV / Röportaj
14 Nisan 2014
VTV Spor Haberlerinde başkanımız Dr.
Cem Oğuz ile yapılan
röportaj yayınlandı.
TV / Röportaj
27 Nisan 2014
TV / Röportaj
VTV televizyonunda yayınlanan “Bütünşehirlerde inşaat
kaosu” konulu röportajda başkanımız Dr. Cem Oğuz,
ruhsat, iskan gibi İmar Uygulamalarının bilgisayar programı altyapısının hazır olmaması sebebiyle yerel seçimden sonra belediyelerin zor durumda olduğunu ifade
etti.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
VTV Ana Haber Bülteninde
yayınlanan
“Belediye
Başkanlarına Öneri” konulu
röportajda Başkanımız Dr. Cem Oğuz,
yeni seçilen Belediye
Başkanları’na kentin
öncelikli sorunlarının çözülmesi konusunda çağrıda bulundu.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
63
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
28 Nisan 2014
27 Mayıs 2014
TV / Röportaj
TV / Canlı Yayın
VTV Ana Haber Bültenine katılan başkanımız Dr. Cem Oğuz,
yapımı planlanan yeni
katlı kavşaklar hakkında Batı ve Çevre Yolu
açılırsa katlı kavşaklara gerek kalmayabile-
27.05.2014 tarihinde
VTV’de “Yüksek Tansiyon” programına katılan Başkan Dr. Cem
Oğuz deprem, yapı
denetimi, iş sağlığı ve
güvenliği konularında
bilgilendirmelerde bu-
ceğini belirtti.
lundu.
28 Nisan 2014
27 Mayıs 2014
TV / Canlı Yayın
TV / Canlı Yayın
VTV Spor Panaroma
programına canlı yayına telefonla başkanımız Dr. Cem Oğuz
katıldı.
Akdeniz TV Sportmence
programına
canlı yayına başkanımız Dr. Cem Oğuz
katıldı.
06 Mayıs 2014
30 Mayıs 2014
TV / Röportaj
TV / Röportaj
VTV Ana Haber Bülteninde başkanımız Dr.
Cem Oğuz ile yapılan
“Deprem Master” konulu röportaj yayınlandı. Başkanımız en
azından bir pilot bölge seçilerek deprem
master planının yapılması gerektiğini söyledi.
Akdeniz TV Ana Haber programında yayınlanan“ İnşaat Yasağı” konulu röportajda
başkanımız Dr. Cem
Oğuz, Yaz dönemi inşaat yasağına rağmen
inşaatların süratle devam ettiğini, bu dönemde özellikle turizm alanlarına yakın bölgelerde sıkı denetim yapılması gerektiğini belirtti.
30 Mayıs 2014
19 Mayıs 2014
TV / Röportaj
TV / Canlı Yayın
VTV Spor Panaroma
programına canlı yayına başkanımız Dr.
Cem Oğuz katıldı.
64
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
VTV Ana Haber Bülteninde
yayınlanan
röportajda Başkanımız Dr. Cem Oğuz,
Büyükşehir Belediye
Başkanı
Menderes
Türel ile görüşmelerinde Ulaşım ve sahil
konularının öne çıktığını, teleferik ve diğer kent sorunları
hakkında da önerilerde bulunulduğunu kaydetti.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
01 Haziran 2014
17 Haziran 2014
TV / Röportaj
TV / Canlı Yayın
VTV Ana Habere konuk olan başkanımız
Dr. Cem Oğuz bazı
bölgelerde inşaat yasağına uyulmadığını
belirterek denetimlerin
arttırılması gerektiğini
vurguladı.
VTV’de
yayınlanan
“Antalya
Gündem”
programına
Nihat
Toklu’nun
konuğu
olarak katılan başkanımız Dr. Cem Oğuz
ülke, kent ve meslek
sorunları
hakkında
değerlendirmelerde bulundu.
03 Haziran 2014
14 Temmuz 2014
TV / Canlı Yayın
TV / Röportaj
03 Haziran 2014 tarihinde Akdeniz TV’de
düzenlenen Perspektif programına katılan
başkanımız Dr. Cem
Oğuz Antalya ve Deprem konularında bilgiler verdi.
VTV Ana Haber Bülteninde başkanımız Dr.
Cem Oğuz ile yapılan
“Binalarda LPG patlamaları için etkin denetim gerekli” konulu
röportaj yayınlandı.
04 Ağustos 2014
10 Haziran 2014
TV / Röportaj
TV / Röportaj
VTV Ana Haber programında başkanımız
Dr. Cem Oğuz ile yapılan “Raylı Sistemle
EXPO Alanına Giriş”
konulu röportaj yayınlandı.
İl Özel İdare bina yıkım törenine katılan
başkanımız Dr. Cem
Oğuz, Akdeniz TV
Ana Haber programında
yayınlanan
röportajında,
siyasi mücadele sebebiyle İl Özel İdaresi’nin yıllarca yıkılamadığını, nihayet
Antalya’nın çürük dişinin kaldırıldığını, bundan sonrada
bu bölgenin halka kazandırılması gerektiğini ifade etti.
EXPO alanına kadar uzanacak Raylı Sistem projesine
Oteller bölgesinin de dahil edilmesi gerektiği ifade edildi.
15 Ağustos 2014
17 Haziran 2014
TV / Röportaj
TV / Canlı Yayın
VTV Ana Haber programında yayınlanan
17 Ağustos depreminin yıldönümü sebebiyle
şubemizce
gerçekleştirilen basın
açıklamasında Başkanımız Dr. Cem Oğuz, Antalya’nın Deprem Master
Planı’nın hazırlanması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Depreme duyarlılık sergisi açılışı yapıldı.
17.06.2014 tarihinde
ART Ana Habere konuk olan başkanımız
Dr. Cem Oğuz çarpık
yapılaşma ve Mekansal Planlar Yapım
Yönetmeliği hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
65
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
16 Ağustos 2014
26 Ocak 2014
TV / Röportaj
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Gündem: Bütünşehir Uygulamaları
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu başkanımız
Dr. Cem Oğuz, yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk
Selçuk ve yönetim kurulu üyemiz Rıza Arslanbay katıldılar.
VTV Ana Haber programında başkanımız
Dr. Cem Oğuz ile yapılan “konvansiyonel
trenin Antalya’ya getirilmesi istendi” konulu
röportaj yayınlandı.
İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Antalya
Meslek Odaları ile Şubemiz toplantı salonunda bir araya geldi. Şubemizin yanı sıra Çevre Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Tabipler Odası, Antalya Barosu ve
Serbest Muhasebeciler Odası temsilcilerinin katıldığı
toplantıda; Meslek, meslektaş, Antalya kenti, ülke ve
Bütünşehir Yasasının getirdiği sorunlar ele alındı.
Antalya’dan Burdur’a kadar projelendirilecek konvansiyonel trenle, taş, maden ocakları ve özellikle tarım
ürünlerinin taşınabileceği önerisi dile getirildi.
19 Ağustos 2014
TV / Röportaj
VTV televizyonunda
başkanımız Dr. Cem
Oğuz ile yapılan “Antik
Tiyatroya dökülen beton tepki çekti” konulu röportaj yayınlandı.
Dr.
Cem
Oğuz
Kaş’taki Antik tiyatronun sahnesine beton dökülmesi
konusuna değindi. Masa başında yapılan özgün malzeme karakterizyonu sebebiyle tarihi eser restorasyonlarında büyük yanlışlar yapıldığını ifade eden Başkan Dr.
Cem Oğuz tarihimize sahip çıkmak için Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü belirtti.
20 Şubat 2014
Basın Açıklaması
Antaya Barosunda Kemer Sivil Toplum Örgütlerininde
katıldığı Phaselis ile ilgili Basın Açıklaması yapıldı.Yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk Selçuk katıldılar.
ANTALYA MESLEK ODALARI
EŞGÜDÜM KURULU TOPLANTILARI
23 Şubat 2014
Miting
08 Ocak 2014
Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu “Phaselis’e
Dokunma” demek için ‘Phaselis’te Otele Hayır Mitingi” düzenlenmiştir. Tüm Sivil Toplum Platformu, TOD
Batı Akdeniz Şubesi, ARO, Kaş Çevre Platformu, Karacaören Koruma Derneği,-Alakır, Gökbük Kültür ve
Dayanışma Derneği, Ahmetler HES Karşıtı Platform,
Phaselis İnisiyatifi, Kuzdere Gönüllüleri, Olympos Turistik İşletmeciler Derneği, ADDK, TODOSK Asi Yaban
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Gündem: 1- Odaların kent ile ilgili sunumları 2- Genel
Değerlendirme
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu başkanımız
Dr. Cem Oğuz sunum yaptı.
Toplantı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Akaydın’ın katılımıyla gerçekleşti.
66
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
10 Haziran 2014
Keçileri, Critical Mass Antalya, Akdeniz Off Road Team
Antalya Bisikletseverler Grubu, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Akdeniz Yol Bisikleti Grupları katıldı.
Yer: Eski Özel İdare Binası Önü
Gündem: Eski Özel İdare Binasının Yıkımı
Katılan: Şubemiz adına yönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz
07 Mayıs 2014
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Gündem: Genel Değerlendirme
Katılan: Şubemiz adınayönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz
22 Mayıs 2014
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Gündem: Genel Değerlendirme
Katılan: Şubemiz adınayönetim kurulu başkanımız
16 Temmuz 2014
Yer: Antalya Harita Mühendisleri Odası
Gündem: 1-Adrasan ile ilgili bilgilendirme 2- Cumhurbaşkanlığı seçimleri 3- Genel Değerlendirme
Katılan: Şubemiz adına yönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz
Dr. Cem Oğuz, yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk
Selçuk ve yönetim kurulu üyemiz Rıza Arslanbay
CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin Antalya Meslek
Odaları Eşgüdüm Kurulunun davetlisi olarak Şubemizde Oda Temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Şubemizde
gerçekleşen toplantıda başkanımız Dr. Cem OĞUZ;
meslek, meslektaş, kent ve ülke sorunları ile ilgili sunum
yaptı ve dosyayı kendisine iletti.
İMO ANTALYA BÜLTEN
26.07.2014
Yer: ATSO
Gündem: Cumhurbaşkanı Adayı Ekmeleddin
İHSANOĞLU’nun Antalya halkı ile buluşması
Katılan: Şubemiz adına yönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
67
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
nüştürülmesi Hakkında Kanun ve Yönetmelik” hakkında görüş ve önerilerini sunmuştur.
KENT
KONSEYİ
TOPLANTILARI
29 Mayıs 2014
Gündem: Görüntü Kirliliği
Katılan: Şubemiz adına Üyemiz M. Tamer Özmen
Toplantı Özeti: Görüntü kirliliğini kamufle etmek,
radyoaktif ve kimyasal zararlarını minimize etmek için
önemli alanlara Bitki Tünellerinin yapılmasının önemini
anlatmış ve Atatürk’ün çevre bilinci ile ilgili söylevlerini
sunmuştur.
08 Ocak 2014
Gündem: Doğal Afetlerde Antalya Kentinin Hazır
Oluşluğu
Katılan: Şubemiz adına üyemiz M. Tamer Özmen
Toplantı Özeti: Antalya afetlere Hazır mı ? Konulu,
M. Tamer Özmen tarafından sunum yapılmış ve diğer
üyeler tarafından da çeşitli bilgiler verilmiştir.
25 Haziran 2014
Gündem: Deniz Kirliliği
Katılan: Şubemiz adına Üyemiz M. Tamer Özmen
Toplantı Özeti: Deniz kirliliği ile ilgili sunum yapılmıştır. İlgili kurum ve kuruluş yetkilileri tarafından (Antalya
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir
Belediyesi) konuya ilişkin bilgi verilmiştir.
13 Ocak 2014
Gündem: Basın Açıklaması
Katılan: Şubemiz adına üyemiz M. Tamer Özmen
Toplantı Özeti: Deprem, sel ve diğer afetlerde; afet
öncesi ve afet sonrası alınması gereken önlemler ile
ilgili bir basın toplantısı düzenlenmiş ve kamuoyu bilgilendirilmiştir.
19 Şubat 2014
Gündem: Kırcami Nazım İmar Planları Hakkında Sunum, Çalışma Grupları ve Meclis Başkanlarının Kentin
Öncelikli Sorunları ve Çözüm Önerilerine İlişkin Sunumları
Katılan: Şubemiz adına Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Mustafa Balcı
22 Nisan 2014
TMMOB İKK (İL KOORDİNASYON
KURULU) TOPLANTILARI
Gündem: Hafriyat ve İnşaat Atıkları ve Sahaları Hakkında
Katılan: Şubemiz adına Üyemiz M. Tamer Özmen
Toplantı Özeti: Hafriyat ve inşaat atıklarının dolgu
malzemesi olarak kullanabilirliği, merkezi ve yerel yönetimlerin; Üniversiteler veya TUBİTAK ile ortak çalışmalar yaparak “Yapı Atıklarının Geri Dönüşüm Projesi”
kapsamında İnşaat Sektöründe yapı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması ve değerlendirilmesi
çalışmalarının yapılması konuları işlendi.
27 Şubat 2014
Yer: Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Gündem: 1- 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 2- 8 MartDünya Emekçi Kadınlar Günü
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu sekreter üyemiz Haluk Selçuk
03 Mart 2014
27 Mayıs 2014
Basın Açıklaması
Gündem: Kentsel Dönüşüm Politikalarının Belirlenmesi
Katılanlar: Şubemiz adına Üyelerimiz M. Tamer Özmen ve Okan Çamlı
Toplantı Özeti: İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından
konuya ilişkin olarak bilgi sunulmuştur. M. Tamer Özmen, 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanlarının Dö-
68
İMO ANTALYA BÜLTEN
Yer: Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Konu: 3 Mart TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü”
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu başkanımız
Dr. Cem Oğuz katıldı.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
14. DÖNEM YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU
08 Mayıs 2014
pılacak projelerde, belediye başkanlarına yardımcı olmak ve kent adına yapılan doğru işlerde katkı sunmak
istediklerini kaydettiler. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Dr. Cem Oğuz, inşaat mühendisliği
uzmanlık alanlarını da yakından ilgilendiren Antalya sorunları ve çözüm yolları hakkında kısa bir sunum yaptı.
Basın açıklaması
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Konu: Konyaaltı ve Lara Sahili
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu sekreter üyesi
Haluk Selçuk katıldı.
Toplantıda Oda başkanları tarafından, “Ortak Akıl” süzgecinden geçen kente değer katacak her işte, her projede Büyükşehir Belediyesi’ne destek sözü verilirken,
kamu çıkarlarını göz ardı eden yanlış işlerin de karşısında durmaya devam edecekleri vurgulandı.
ANTALYA KIYILARI, YEREL YÖNETİMLER VE HALKIN
OLMALIDIR. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak kıyılarımızın anayasaya uygun, toplum yararına, kamusal
çıkar öncelikli olarak halkın kullanımına açık planlanması ve kullanılması için her türlü çabayı ve yasal mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır.
14 Mayıs 2014
Basın açıklaması
Yer: Kapalı Yol
Konu: Soma’da yaşanan facia
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu üyesi Rıza
Arslanbay katıldı.
20 Mayıs 2014
Toplantı
Yer: İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
Konu: Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in
Odalarımızın başkan ve temsilcilerine iadei ziyareti
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz Antalya Sorunları konusunda sunum yaptı.
18 Ağustos 2014
Toplantı
Yer: Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi
Gündem: 1- Orman Mühendislerinin Rotasyon Altında
Sürgüne Gönderilmesi
2- TMMOB Antalya Kadın Çalışma Grubunun EXPO
2016 Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili inceleme gezisi
Katılan: Şubemiz adına, yönetim kurulu başkanımız Dr.
Cem Oğuz
TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
Özet:
İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube binasında yapılan, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in
ve 18 meslek odası başkanı ile oda temsilcilerinin katıldığı, TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulunca
düzenlenen toplantıda, ulaşım planlaması, Batı Çevre
yolu, Kuzey ve Batı Çevre yollarının planlama ve yapım
süreçleri gündeme geldi. Oda başkanları, kent için ya-
İMO ANTALYA BÜLTEN
Sayın Üyemiz,
Sizlere daha etkin hizmet verebilmemiz için;
değişen adres, telefon ve e-posta bilgilerinizi
LÜTFEN ZAMANINDA GÜNCELLEYİNİZ.
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
69
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
KUTLAMA
BESTE IŞIL, DURU, KEREM, DORUK, EMİR, ÖMER FARUK, OZAN ve ARAS'a
aramıza hoşgeldin diyor,
Anne ve Babasıyla birlikte mutlu ve uzun bir ömür diliyoruz.
Üyemiz Ozan Genç ve Aslı Genç’in
kızları BESTE IŞIL
10 Haziran 2013
tarihinde dünyaya geldi
Üyemiz Abdulaziz Sarıtaş ve
Meryem Sarıtaş’ın kızları DURU
28 Ocak 2014
tarihinde dünyaya geldi
Üyemiz Yücel Öztürk ve
Özlem Öztürk’ün oğulları KEREM
18 Mart 2014
tarihinde dünyaya geldi.
Yönetim Kurulu Üyemiz
Rıza Arslanbay’ın torunu DORUK
13 Haziran 2014
tarihinde dünyaya geldi.
Üyemiz Engin Erdoğan ve
Marina Erdoğan’ın oğulları EMİR
10 Haziran 2014
tarihinde dünyaya geldi.
Üyemiz Musa Hamza Kurşun ve
Emine Kurşun’un oğulları
ÖMER FARUK
26 Haziran 2014
tarihinde dünyaya geldi.
Üyemiz Hakan Arslangiray ve
Yasemin Arslangiray’ın
oğulları OZAN
01 ağustos 2014
tarihinde dünyaya geldi.
Üyemiz Abdullah Şevket Gödek ve
Nur Gödek’in oğullları ARAS
11 Ağustos 2014
tarihinde dünyaya geldi.
70
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
KUTLAMA
Çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.
Üyemiz
Mustafa Alpay Tunay hayatını
Yasemin Hoda ile birleştirdi.
18 Ocak 2014
Üyemiz İbrahim Eciş hayatını
Havva İbik ile birleştirdi.
1 Mart 2014
Üyemiz Abdullah Tekin evliliğe
ilk adımını atarak Derya Demir ile
nişanlandı.
01 Şubat 2014
Üyemiz Turgut Yalçın’ın kızı
Sümeyra Yalçın hayatını
Muhammed Ali Akaydın ile
birleştirdi.
04 Mayıs 2014
Isparta Temsilcilik Kurulu Üyemiz
Münire Dikmen hayatını Okan
Fındık ile birleştirdi.
17 Mayıs 2014
Üyemiz Fatma Demir hayatını
Eray Kaçen ile birleştirdi.
20 Mayıs 2014
Üyemiz Ferit Göksu hayatını
Narişen Atal ile birleştirdi.
25 Mayıs 2014
Üyemiz Celil Bayraktar’ın kızı
Özge Bayraktar hayatını
Emre Özer ile birleştirdi.
21 Haziran 2014
Üyemiz Ahmet Ün hayatını
Neslihan Çakı ile birleştirdi.
25 Ağustos 2014
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
71
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
SON YAPRAK
Merhumlara ve Merhumeye Allah’tan rahmet,
kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Üyemiz
SIRRI ÖZDEN
1931 yılında Bartın’da dünyaya
geldi. 1957 yılında İstanbul
Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. 06
Şubat 2014 Perşembe günü
vefat etti.
Üyemiz
NURİ TECER
1947 yılında Şahbeyi’ nde
dünyaya geldi. 1973 Yılında
İDMMA Işık Üniversitesi İnşaat
Fakültesinden mezun oldu. 28
Şubat 2014 Cuma günü vefat etti.
Üyemiz
H. TAHSİN GÜNAL
1936 yılında Korkuteli’nde
dünyaya geldi. 1961 yılında
İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesinden mezun
oldu. 24 Mart 2014 tarihinde
vefat etti.
Üyemiz
PINAR DUĞAN
1985 yılında Kayseri’de dünyaya
geldi. 2012 yılında Beykent
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesinden mezun oldu. 15
Nisan 2014 Salı günü vefat etti.
Üyelerimiz Akif Alkan’ın Annesi,
Berker Alkan’ın Babaannesi,
Nurettin Utku’nun Kayınvalidesi
NAZİFE ALKAN
15 Şubat 2014 Cumartesi günü
vefat etmiştir.
Üyelerimiz Mahir Boztepe’nin
babası, Mahmut Boztepe’nin
dedesi 18 Haziran 2014 Çarşamba
günü vefat etmiştir.
Üyemiz Süleyman Demirtaş’ın eşi
14 Nisan 2014 Pazartesi günü vefat
etmiştir.
72
Üyemiz Mustafa Yürüyen’in babası
04 Ağustos 2014 Pazartesi günü
vefat etmiştir.
Üyemiz Mustafa Özman’ın babası
14 Nisan 2014 Pazartesi günü vefat
etmiştir.
Üyelerimiz Bahri Baş’ın Annesi,
Feride Baş’ın Kayınvalidesi
08 Ağustos 2014 Cuma günü
vefat etmiştir.
Üyemiz Coşkun Özden’in babası
23 Nisan 2014 Çarşamba günü
vefat etmiştir.
Üyemiz Mehmet Şefik Erol’un
Babası 12.08.2014 Salı günü
vefat etmiştir.
Üyemiz Hakan Cinkara’nın babası
29 Nisan 2014 Salı günü vefat
etmiştir.
Üyemiz İbrahim Engin Öztürk’ün
Annesi 16.08.2014 Cumartesi günü
vefat etmiştir.
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
Üyemiz Murat Çakar’ın Babası
16.08.2014 Cumartesi günü
vefat etmiştir.
Üyelerimiz N. Bülent
Dağıstanlıoğlu’nun Eşi, Umut
Dağıstanlıoğlu’nun Annesi
19.08.2014 Salı günü vefat etmiştir.
Üyelerimiz Metin Utku’nun
eşi, Kemal Utku’nun annesi
24.08.2014 Cumartesi günü
vefat etmiştir.
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
YAZILI BASINDA İMO ANTALYA
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
73
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
YAZILI BASINDA İMO ANTALYA
74
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
ŞUBAT - AĞUSTOS 2014
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI
ANTALYA ŞUBESİ
YAZILI BASINDA İMO ANTALYA
İMO ANTALYA BÜLTEN
.
TEMMUZ 2013 - OCAK 2014
Download

İMO Antalya Bülten 70. Sayısına pdf formatında ulaşabilmek için