Heildelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi İçtüzüğü (AMRİçtüzüğü – AMRS)
Giriş
Heidelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi’nin kurulmasıyla yabancı nüfus ve Alman
nüfusu arasında eşit haklara sahip ortak bir yaşamı teşvik etmek ve yabancı nüfusun
belediye ile alakalı olaylara aktif olarak katılmasını sağlamak istemektedir.
Heidelberg şehri farklı etnik kökene sahip nüfusunun kentsel toplulukta eşit muamele
görmesini desteklemektedir. Yabancı uyruklu halkın tamamında siyasal istek oluşturmayı ve
yönetimde söz sahibi olmalarını onaylar ve onları teşvik eder, ayrıca göçmenler için
belediye seçimlerinde oy kullanma hakkına yönelik hedefini tüm siyasi ortamlarda aktif
olarak savunur.
Madde 1 Yabancılar/Göçmenler Konseyi
(1)
Yabancılar/Göçmenler konseyi (AMR) teşvikler, tavsiyeler ve öneriler aracılığıyla
görevlerini tamamlayarak Heidelberg’de yaşayan yabancıların, mültecilerin ve
göçmenlerin ortak yaşamı ve entegrasyonu ile ilgilenen belediye meclisine
danışmanlık görevinde bulunur. Belediye meclisi entegrasyon sürecinin
şekillendirilmesi üzerine çalışır, kadın erkek eşitliğini teşvik eder ve göçmenler ile o
bölgede doğanların arasında yaşanan aşırı sağcı, ırkçı ve ulusçu tutumları
azaltmakla yükümlüdür. Konu alanı Heidelberg şehir yönetiminin yabancıları, fırsat
eşitliği ve entegrasyonu olan planlamaların ve tasarıların temel ilkeleri, hedefleri,
amaçları ve sonuçları hakkında AMR zamanında bilgilendirilmelidir. Bu şekilde AMR
dilekçe verebilir, tavsiye beyanında bulunabilir veya öneri üretebilir. AMR’nin
görevlerine örnek olarak şunlar sıralanabilir:
1.
Farklı uyruğa, kültüre, dine sahip ve belediyenin entegrasyon planlarının
diğer gelişmelerine katkıda bulundan Heidelberg halkının eşit haklara sahip
bir şekilde bir arada yaşamasının teşviki ve korunması,
2.
Heidelberg’deki göçmen halkın, özellikle de göçmen olarak yeni gelmiş halkın
entegrasyonunun iyileştirilmesi,
3.
Tüm yabancıların ve göçmenlerin belediye siyasetinde gerçekleşen olaylara
katılımını mümkün kılmak,
4.
Şehirde mevcut olarak yaşayan farklı nüfus gruplarının birbirleriyle
ilişkisini desteklemek ve kültürler arası diyaloğu ilerletmek,
5.
Göçmen organizasyonlarıyla (MSO) olan bağı desteklemek.
(2)
Heidelberg şehri, Yabancılar/Göçmenler Konseyi’ne gerekli araçları temin eder.
(3)
Yabancılar/Göçmenler Konseyi’nin bir konsey başkanı vardır. Konsey başkanı
Yabancılar/Göçmenler Konseyi’nin üyesi olamaz. Konsey başkanı
Yabancılar/Göçmenler Konseyi’ne ait araçları idare eder ve yıllık faaliyet raporu
hazırlar.
(4)
Oy verme hakkına sahip üyeler heyet, komisyon ve delegesi olduğu belediye meclisi
konseyinin oturumlarına düzenli olarak katılmakla yükümlüdürler. Oturumlara
katılmakla özellikle yükümlüdürler. Yalnızca istisnai olarak acil kişisel ya da mesleki
nedenlerle bir oturumdan muaf olabilirler. Konseyden uzaklaştırılan bir üyenin
oturuma gelmesi durumunda konsey başkanı hemen ihbarda bulunmalıdır.
Madde 2 Toplanma
(1)
Yabancılar/Göçmenler Konseyi 27 üyeden oluşur. 20 üyesi, 2. bent uyarınca oy
verme hakkına sahiptir, diğer yedi üye 4. bent uyarınca yalnızca danışma yoluyla
katkıda bulunur.
(2)
Oy hakkına sahip 20 üye beş farklı grup şeklindedir:
1.
14 üye, Avrupa Birliği’ne üye bir devletin (AB-Üyesi), Avrupa Birliği’ne üye
olmayan bir Avrupa ülkesinin (Avrupa Üyesi) veya Avrupa dışında bir
ülkenin (Dünya Üyesi) vatandaşlığına sahip yabancı üyelerdir;
2.
İki üye mültecidir (Mülteci üye);
3.
Dört üye Heidelberg’deki bir yükseköğretim kurumu üyesi veya bilimsel bir
kurumda makam sahibi olan kişilerdir (Yükseköğretim Üyesi).
(3)
Alman vatandaşlığına sahip olan kişiler 2. bent uyarınca üye olamaz, birden fazla
vatandaşlığı olsa da üye olamaz; 5. madde 1. bent 1. sayı etkisizdir. 2. Bent 4. Sayı
uyarınca mülteciler sığınma hakkına sahip, tanınmış mülteci özellikleri taşıyan ve
mülteci dilekçesi veren kişilerdir, en az iki yıldan beri tanınma usulüne dahildirler.
Yükseköğretim üyeleri 2. bent 5. sayı uyarınca 2 okuyan, 2 de bilimsel çalışmalar
alanında görev yapan kişilerden oluşur.
(4)
Danışman üyeler:
(5)
1.
Belediye başkanı,
2.
Kültürler arası merkezin yöneticisi ve
3.
Beş belediye meclis üyesidir.
Belediye meclisinin AMR’da temsil edilmeyen fraksiyonları, grupları ve bağımsız
üyeleri oturumlara katılabilir ve konuşma hakkına sahiptirler.
(6)
AMR oy hakkına sahip üyeleri arasından bir başkan seçer.
Madde 3 Üyelik Edinimi
(1)
AB-, Avrupa ve Dünya üyeleri 2. madde 2. bent 1. sayı gereğince genel,
aracısız, özgür, eşit ve gizli oyla seçilirler; bu durum için 4. madde geçerlidir.
(2)
Mülteci üyeler ve yükseköğrenim üyeleri, belediye meclisi üyeleri ve kültürler arası
merkezlerin yönetici kişileri belediye meclisi tarafından atanırlar; bu atanmada
belediye mevzuatının 37. maddesi 7. bendi geçerlidir. Atanan üyenin görevden
ayrılması durumunda her üye için oturumlara katılmakla yükümlü bir de yedek üye
atanır. Bir üyenin görev süresinin sonlanmasından önce ayrılması durumunda bu
türlü durumlar için düzenlenmiş listeyi takiben birisi atanabilir (Yedek listesi).
(3)
Yükseköğretim üyelerinin atanması için Heidelberg Ruprecht-Karls Üniversitesi ve
üniversitenin Genel Bilimler Komisyonu Yurtdışı Şubesi (ASTA) öneride bulunabilir.
Mülteci üyeler için Heidelberg Mülteci Çalışma Grubu Tescilli Derneği öneride
bulunabilir. Önerilen kişiler 4. maddede belirtilen seçilme hakkı koşullarını yerine
getirmelidirler. Atanma işlemiyle AMR ilgili değildir.
(4)
Belediye başkanı, konseyin danışman
yönergelerine göre temsil edilebilir.
(5)
Üyelik hakkı seçimin, atanmanın veya yedeklerin kabulü hakkında kentte yazılı
üyesidir.
Belediye
mevzuatının
bir açıklamanın yayınlandığı gün başlar.
(6)
AMR üyeleri belediye meclisi ile beraber, ancak belediye meclisi seçiminden en
geç altı ay sonra seçilmelidirler. Görev süresi belediye meclisininki ile aynıdır.
Madde 4 Oylamanın Temel İlkeleri
(1)
AB-, Avrupa ve Dünya Üyeleri 2. madde 2. bent 1. sayı uyarınca oy hakkına
sahip olan kişilerin nispi seçimin temel ilkelerine dayanarak sunulan seçim
önerilerine göre seçilirler. Yalnızca bir geçerli seçim önerisi varsa veya hiç
seçim önerisi bulunmuyorsa, birden fazla seçime gidilebilir.
(2)
Seçimde her seçmenin 14 oyu vardır. Her seçmen diğer seçim önerilerine
başvurabilir veya başvuran adaya 3 oya kadar oy verebilir. Bir seçim önerisi
adayının aldığı oy sayılarının toplamı bu seçim önerisinin toplam oy sayısını verir.
(3)
AMR üyelerinin koltukları 2. madde 2. bent sayı 1 uyarınca, Sainte-Laguë/Scheper
yöntemine göre yapılan azami sayı usulünce toplam oy sayısı seçim önerilerine
bölünür. Her seçim önerisi payına düşen azami sayıdan çok daha fazla koltuk içerir.
Azami sayılar eşitse bölünmenin sonucuna kura çekerek karar verilir.
(5)
3. bent uyarınca tekli seçim önerilerine düşen koltuk sayıları, seçim önerilerinde
temsil edilen adaylar arasında adayların aldıkları oy sırasına göre paylaştırılır.
Birden fazla adayın eşit oy sayısına sahip olması durumunda, seçim önerisine isim
sırasına göre karar verilir. En az üç aydan beri asıl ikametgâh yeri Heidelberg olan
ve belediye mevzuatının 14. maddesinde belirtilen benzer uygulamalardan hariç
tutulmamış olan tüm yabancılar 16 yaşlarını doldurdukları günü oy kullanma
hakkına sahip olurlar. Göç etme veya taşınma yoluyla esas ikametgâhını kaybetmiş
olan ve bu değişikliğin devamında gelen üç senelik süreç içinde kente tekrar
taşınmış veya esas ikametgâh yerinin orada olduğunu ibraz eden kişiler, oy
haklarını geri kazanabilirler.
(6)
18 yaşını doldurmuş, en az üç yıldan beri Almanya Federal Cumhuriyeti’nde aralıksız
ve yasal bir şekilde bulunan ve en az üç aydan beri kesintisiz olarak esas ikametgâh
yeri Heidelberg olan tüm yabancılar seçilme hakkına sahiptirler. Konuyla ilgili 5. bent
2. sayı geçerlidir.
(7)
Seçilme hakkına sahip olmayan yabancılar,
1.
Hüküm gereği seçilebilirlik hakkına sahip olmayan kişiler (Ceza Kanunu
Madde 45 Bent 1) ve
2.
Almanya Federal Cumhuriyeti’nde yasaklı olan birliklere üye olan
kişilerdir. Engelleyici sebeplerin olup olmadığını belediye meclisi belirler.
(8)
Adaylık başvurusu Heidelberg’de ikamet eden en az 150 destekleyici tarafından
imzalanmalıdır. Bu imzalardan en az 75 tanesi 4. bent uyarınca oy kullanma hakkına
sahip olan kişilere ait olmalıdır.
(9)
Seçim Heidelberg şehri tarafından uygulanır. Ayrıntılar için ayrı bir seçim
yönergesi oluşturulur.
Madde 5 Konseyden Ayrılma ve Yedekler
(1)
Bir üye görev süresinin bitiminden önce aşağıdaki hususlar sebebiyle görevden
ayrılabilir:
1.
Seçilen bir üyenin seçilebilme koşullarını artık karşılayamıyor olması; bu
durum vatandaşlığa kabul edilme ve AB ülkesi olmayan bir ülkenin görev
esnasında Avrupa Birliği’ne üye olması durumunda geçerli değildir.
2.
Belediye meclisine atanan bir üyenin üyeliğine son vermeye karar
vermesi.
3.
Yazılı bir istifa açıklaması sunduğunda; bu açıklama bir koşula bağlı olmak
zorunda değildir ancak yazılı formatta olması gerekmektedir.
4.
AMR’nin 2. bent uyarınca komisyonu kapatması durumunda.
(2)
Oy hakkına sahip bir üye oturumlara katılma sorumluluğunu arka arkaya üç kez ihmal
ederse, AMR oy kullanma hakkına sahip üyelerin üçte iki çoğunluğu ile bu üyenin ait
olduğu komisyonu sonlandırabilir. İlgili üyenin bu oylamada oy hakkı yoktur.
Komisyon kararın devamındaki günlerle etkilidir.
(3)
Bir kişi görevini kabul etmezse veya bir üye görev süresi esnasında görevinden
ayrılırsa, 4. veya 5. bent uyarınca yedek usulleri devreye girer. Yedek usulleri ile
AMR ilgili değildir.
(4)
Atanan üyeler yedekler listesinde görülen kişiler hakkında konsey başkanına bilgi
verir ve gerekli olan yazılı kabul beyanını edinirler. Yedekler listesinde kimse
kalmamışsa, konsey başkanı Belediye Meclisi aracılığıyla yeni bir üye atar. Atama
gerçekleşinceye kadar AMR’deki üye koltuğu boş kalır, üye sayısı bu sebeple azalır.
(5)
Seçilen üyeler ilgili grubun içinde en fazla oyu alan adayı seçim olmadan konseye
alırlar. Konsey başkanı adayı bilgilendirir ve gerekli olan yazılı kabul beyanını edinir.
Görevi bırakan üyenin yerine geçecek yedek bir üye bulunamıyorsa AMR’deki üye
koltuğu görev süresinin sonuna kadar boş kalır, üye sayısı bu sebeple azalır.
Madde 6 Belediye Meclisi Komisyonları’ndaki Danışmanlık İşlevi
Belediye Meclisi konu hakkında bilgi sahibi bir kent sakini olarak, AMR’nin her bir temsilcisi
ise Yapı ve Çevre Komisyonu’nda, Eğitim ve Kültür Komisyonu’nda, Şehir Gelişimi ve Trafik
Komisyonu’nda, Sosyal Hizmetler ve Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda, Spor Komisyonu’nda ve
Gençlere Yardım Komisyonu’nda danışman üye olarak görev yapar. AMR kendi alanlarında
belirli kişileri önerebilir.
Madde 7 Belediye Meclisi Ek Oturumu
AMR ile Belediye Meclisi arasındaki iletişimi güçlendirmek için belediye başkanı yılda bir
kez Belediye Meclisi’ni ve AMR’yi ortak bir oturuma davet eder.
Madde 8 Yabancılar/Göçmenler Konseylerinin Hukuki Pozisyonu, Tazminat
(1)
Yabancılar/Göçmenler konseyinin üyeleri ve 6. madde uyarınca Belediye Meclisi
Komisyonları’nda görev yapan danışman üyeler fahri olarak etkindirler.
Vatandaşların fahri etkinliği hakkındaki belediye mevzuatı talimatları
Yabancılar/Göçmenler Konseyi üyelerinin etkinliği için de kullanılır.
(2)
Fahri etkinlik için tazminat ödeme belediye mevzuatının 19. maddesinde
belirtilen temel esaslar uyarınca düzenlenir.
Madde 9 Usul kuralları
Yabancılar/Göçmenler Konseyi’nin resmi dili Almancadır.
Madde 10 Yürürlüğe Koyma
(1)
Bu içtüzük resmi olarak ilan edildiği gün yürürlüğe girer.
(2)
Bu içtüzük Heidelberg’de yaşayan en az 500 göçmenin konuştuğu her ana dile
çevrilir. Almanca olan metin bağlayıcıdır. Aynı durum seçim yönergesi için de
geçerlidir.
Download

Heildelberg şehri Yabancılar/Göçmenler Konseyi