A-
Konuklara sa{lanacak kolayhklar:
l.
2.
/
/
v
r'
Tahran'da 5 yllldrzh otelde 3 gece iicretsiz konaklama+kahvaltr
imkanr ( Otel de$iqtirme
imkinr olmayacaktrr)
Aqalrda gririilecegi iizere El Harrsr Fua'na kahhm sallayan konukrarrn gidig
diintig
masraflannrn bir bdliimil iilkelere gcire kargrlanacaktu:
CIS ve ortadolu iilkereri: Maksim-um 15.0'00.000 iran Rryari (yaklagrk
450 uSD)
ciinev Dolu Asva ve Avrupa iirkereri: Maksimr, 23i00.b00 iln'niiii"fi"r.ruq,r.
om
USD )
Afrika iilkeleri: Maksimum 24000.000 iian riyali (yaklagrk 720 USD)
Amerika ve pasifik iilkeleri: Maksimum 25.00-0.oob iran itiyati (yakragrk (750
usD)
(Konuklara saflanacak bu kotayttha tutar timiri iran Milli Hah
Merkezi tarafindan belirlenir)
Not: Ddviz fiyatrnda bir deliqme olmast halinde
lukanda belirtilen Dolar deleri de deligecektir.
3.
4'
Gidig-dtiniiqte Havalimanr'ndan otele /otelden havarimanrna 0cretsiz
ulafm imkanr,
alanrna ve fuar aranrndan otele ulaslm imkanl.
Fua'n ilk ii9 gtinii otelden fuar
B-ddemelerde saptanacak kolayltktarda aranan
gar ar:
Uqak biletinin bir bdliimiiniin iidenebilmesi ve iig g0n siireyle iicretsiz
konaklama imkinrnrn
sallanabilmesi igin agalrdaki belgelere ihtiyag duyulmakLdrr:
l.
Ugak biletinin bir fotokopisi, (Biletin iizerinde bilet bedelinin kesinlikle yazrh
olmasr gerekir;
aksi halde tideme yaprlamayacaktrr)
2.
P's?port ve vize fotokopisi (Pasaportun birinci ve ikinci sayfalaflnrn fotokopisi
ile iian'a giriq
miihriiniin bulundugu sayfa fotokopisi),
3.
Ilgili iilkenin iran islam Cumhuriyeti temsilciliklerinden alacaklan tanrtrm/referans yaasr,
Dikkat edilmesi gereken husus ular:
.
Yulun"] konuklann yrka'daki bergeleri otere girig yapar yapmaz hazrrlamalarr
ve uluslar
Turizn girketi (AyTU)'ne ibraz teslim etmeleri gerekmektedir.
arasr Ig ve Drg
Yol bileti igin yaprlacak iidemeler fuar alanrnda veya otelde yaprlacaktr. odemenin yaprlacagr
tarih ve sart organizatdr girket tarafindan bir giin dncesinden yabanci
konuklara duyurulacadrr.'
Yabancr konukrann Tahran'da ii9 geceden fazra yapacakran konakrama
masraflan kenaiteri
tarafi ndan kargrlanacaktr.
..
Ulagtm, konaklama.-. vs. konularda konuklann siiratle hizmet alabilmesini
teminen t€mas
kurabileceli iran Milli Hah Merkezi ve Ayru girketi'nin etiqim numararan
aqalrda verilmiqtir:
iran Mitli Ilah Merkezi - pazarlama igleri yardrmcrhgl
Ticari heyetleri kabul masasr giirevlisi: Bay Lutfi
GSM: 989128012144
E-Mail: [email protected]
Uluslararasr AYTU girketi:
Ticari heyetleri kabul masasr giirevlisi: Bayan Mehrnush Ghafarian
GSM: 9E9121252841
Tel: 98 21 88732191-148
E-Mail: [email protected]
Download

Ek için tıklayınız.