İaşe
Bozkurt, R. (1988). "Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Ülkenin Harekat
Bakımından Bölgelere Ayrılması,İkmal Ve İaşe İşleri, Haberleşme Sistemleri".
Askeri Tarih Bülteni, 13 (25), 1-20,
İşbilir, Ö. (1996). 17. Yüzyıl Başlarında Şark Seferinin İaşe, İkmal ve Lojıstik
Meseleleri.
Topuz, H., & Küçükkalay, A. M. (1999). "Gerileme Dönemi'nde Osmanlı
İstanbul'nun İaşesi:İstanbul Nasıl Beslenirdi?". Tarih ve Medeniyet, (58), 22-24,
Bilgin, A. (2000). Osmanlı Sarayının İaşesi (1489-1650).
Emecen, F. M. (1989). "İstanbul ve Sarayın İaşesi için Batı Anadolu'dan Yapılan
Sevkıyat". Tarih Boyunca İstanbul Semineri, 197-230. İstanbul: İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay..
Erefe, O. İ. (1997). Osmanlı iİmparatorluğu'nda ekmek ve iaşe sorunu
1750-1860.
Faroqhı, S. (1981). "İstanbul'un İaşesi ve Tekirdağ-Rodoscuk Limanı 16-17.
Yüzyıllar". ODTÜ Gelişme Dergisi, (Özel Sayı), 139-154,
Kılıç, O. (1999). "1585 Yılında Tebriz Seferi'ne Çıkan Osmanlı Ordusunun İkmal
Ve İaşesi". Askeri Tarih Bülteni, (46), 109-136,
Ersoy, G. (1962). İstanbul'un İaşe Meselesi (Kanuni Devrinde).
Rıza, B. (1933). İstanbul'un İaşe Meselesi (XVII. Yüzyılda).
Güçer, L. (1949). "XVIII. Yüzyıl Ortalarında İstanbul'un İaşesi İçin Lüzumlu
Hububatın Temini Meselesi". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası,
11 (1-4), 397-416,
Bilgin, A. (1999). "16. ve 17. Yüzyıllarda Sarayın İaşesi". Osmanlı 9, 204-213.
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
Şapolyo, E. B. (1941). "Osmanlı İmparatorluğu'nda İaşe Teşkilatı XVI-XIX
Asırlar". Çınaraltı Mecmuası, (49), 10-11,
Uzun, A. (2005). "Osmanlı Devleti'nde Şehir Ekonomisi ve İaşe". Türkiye
Araştırmaları Literatür Dergisi, (6), 211-235,
Güran, T. (Ekim 1939). "İstanbul'un İaşesinde Devletin Rolü". İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, (38), 86-88,
Taşkın, F. (2007). Kırım Savaşı'nın Osmanlı İmparatorluğu'na Ekonomik Etkileri
ve İaşe Sorunu.
Güran, T. (2011). "İstanbul'un İaşesinde Devletin Rolü 1793-1839". İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 44 (1-4), 245-277,
(1966). Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri. Ankara:
Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi Dairesi Resmi Yayınları.
Küçükkalay, A. M. (1999). "Gerileme Dönemi Osmanlı İstanbul'unun İaşesi
(Beslenmesi) Sorunu: Genel Değerlendirme". Tarih ve Medeniyet, 5 (58), 22-25,
Ezer, F. (1997). Büyük Taarruz Öncesi İkmal ve İaşe.
Güçer, L. (Ekim 1939). "Bir Türk-Osmanlı Buğday Ofisi Hakkında Araştırma:
XVII inci Yüzyıl Ortalarında İstanbul'un İaşesi İçin Lüzumlu Hububatın Temini
Meselesi". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 11 (1-4), 397-416,
Hahn, W. (1926). Die Verpflegung Konstantinopels durch staatliche
Zwangswirtschaft. Nach türkischen Urkunden aus dem 16. Jahrhundert.
Emecen, F. M. (1989). "XVI. Asrın İkinci Yarısında İstanbul ve Sarayın İaşesi
İçin Batı Anadolu'dan Yapılan Sevkiyat". Tarih Boyunca İstanbul Semineri (29
Mayıs-1 Haziran 1988)-Bildiriler, 197-230. İstanbul: .
Yeşil, F. (2004). "İstanbul'un İaşesinde Nizâm-ı Cedîd: Zahire Nezâreti"nin
Kuruluşu ve İşleyişi". Türklük Araştırmaları Dergisi, (15), 113-142,
Çiftçi, C. (2004). "Osmanlı Döneminde İstanbul'un İaşesinde Bursa'nın Rolü".
Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
(16), 153-171,
Utkan, H. (1995). Başbakanlık Osmanlı 17 numaralı Zehair-i Rikap Defteri'ne
(1788-1791) göre İstanbul'un iaşesinin te'mini.
Download

Dışa Aktar - Türkiye Kaynakçası