Canlı vericili Karaciğer
nakli
Dr. Halil ERBİŞ
A.Ü.T.F Genel Cerrahi A.D
Kronik Karaciğer Hastalıkları
Siroz
• Viral hepatitler
• Alkolik hepatit
• NASH (non alkolik steatohepatit)
• Otoimmün hepatit
• Primer Biliyer Siroz
• Sklerozan Kolanjit
• Kriptojenik siroz
• Budd-Chiari Sendromu
•
Metabolik Karaciğer
Hastalıkları
Wilson sirozu
• Hemokromatozis
• Alfa-1 antitripsin eksikliği
• Tirozinemi, galaktozemi, fruktozemi
• Maple Syrup Urine Disease
Diğer konjenital Karaciğer
Hastalıkları
• Biliyer atrezi
• Byler hastalığı
• Alagille sendromu
Diğer endikasyonlar
– Metastatik nöroendokrin tümör
– Polikistik hastalık
– retransplantasyon
Bekleme listesi ve sağkalım
• Bekleme listesi : 2000 hasta dolayında
ancak çok daha fazla transplant adayı
olduğu bilinmekte
• Nakil sonrası 1 yıllık hasta sağkalımı %
80- 90
• 5 yıllık sağkalım % 70
• Yeniden nakil oranı % 10-15
Karaciğer sirozu – tanım
• 1977 – WHO
• Normal karaciğer yapısının bozulup anormal
nodüllere dönüştüğü ve fibroz ile karekterize diffüz
değişikliktir.
– Diffüz bir olaydır
– Nodülleşme
– Fibrozis
• Portal hipertansiyon ve hepatosellüler yetmezlik
Karaciğer nakli ihtiyacı
• Batı ülkelerde
= milyonda 15-40 / yıl
• ABD
= milyonda 32 / yıl
• Türkiyede
• Türkiye
= milyonda 30 / yıl
= 70 milyon insan
70 x30
= 2100 / yıl
• Kadavra KC Nakli
= 220 (2008-2009 )
• Açık
= 1880 / yıl
• Neden karaciğer nakli yapıyoruz
??
Sirozlu hastada 1 yıllık sağ
kalım
Gennaro D’Amico et al. Naturel history and prognostic indicators of survival in
cirrhosis: A systematic rewiew of 118 studies. J Hepatol 2006
Kime ne zaman Karaciğer
Transplantasyonu ?
• Akut karaciğer yetmezliği
• Dekompanse karaciğer sirozu
– Asit
– Ensefalopati
– Ikter
– Tekrarlayan varis kanaması
• Sirozun sitemik komplikasyonları
– Hepatopulmoner sendrom
– Hepatorenal sendrom
• Hepatosellüler kanser
• KARACİĞER NAKLİNDE HAZIRLIK
NASIL ?
Alıcı Değerlendirme
• Anemnez , FM
• Biyokimya, kan grubu
• Seroloji
• TM belirteçleri
• Batın BT/MR
• Toraks BT ve kemik sintigrafisi (HCC li olgular )
• Üst GİS endoskopisi / Kolonoskopi >50 yaş
Alıcı Değerlendirme – 2
• Konsültasyonlar
– Radyoloji
– Kardiyoloji
– Göğüs hastalıkları
– Infeksiyon hastalıkları
– Anestezi ve YBU
– KHvD/Uroloji
– Psikiyatri
Donör hazırlığı
• Gönüllülük
• Kan grubu
• Anemnez + FM
• Biyokimya
• Seroloji
• Tromboz paneli
Personel
desteği
Hemşire
Hasta bakıcı
Sosyal
hizmetler
koordşnasyon
Transplan
t cerrahi
ekip
Gastroenteroloji
Radyoloji
psikiyatri
labaratuva
r
Transplantasyo
n ekibi
Iç hastalıkları
Nefroloji
Hematoloji
Endokrinoloji
onkoloji
Kardiyoloji
Göğüs
hastalıklar
ı
Beslenm
e+ FTR
Infeksiyon
hastalıklar
ı
Karaciğer naklinde organ-alıcı
uyumu
• Doku grubu uygunluğu ve cross-match
gerekli değildir
• Kan grubu uygunluğu gerekir
• Alıcı ve verici arasında vücut ölçüleri
uyumu gerekir
Verici
• Canlı verici
• Kadavra verici (Beyin ölümü)
•
Kadavra vericili karaciğer
nakli
Beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden yapılır
• Ailesinden organ bağışı izni alındıktan sonra
• Donörün organları başka hastalara takılmak üzere
alınır
• Bütün bir karaciğer nakil edilebilir
• Acil şartlarda yapılan bir nakil tipidir
• Uzun bekleme süreleri olabilir
Canlı vericili karaciğer nakli
• Karaciğerin bir kısmının alınarak yapılan nakildir
• Verici bağışı kendi özgür iradesiyle yapmalıdır
• Verici 18 -60 yaşın arasında olmalıdır
• Verici 4. dereceye kadar akraba olmalıdır
• Verici karaciğer yapısı ve fonksiyonu ile diğer
sistemleri normal olmalıdır
• Verici karaciğerin anatomisi alıcı ve kendisi için uygun
olmalıdır
• Verici ve alıcının kan grupları eşleşmelidir
Canlı vericili karaciğer nakli
• Greft ağırlığı /alıcı ağırlığının ≧ 0. 8 olmalı
• Psikiyatrik muayene normal olmalı
• Verici herhangi bir aşamada
vazgeçebilmeli
• Bu nakil elektif bir cerrahidir
• Uzun bekleme süresine ihtiyaç yoktur
Verici hazırlığı
• Hematolojik ve biyokimyasal parametreler
• Serolojik tetkikler
• Karaciğer ultrasonografisi
• Görüntüleme yöntemleri
• Karaciğer biyopsisi
Neleri değerlendiriyoruz
• Hepatosteatoz ve fokal lezyonlar
• Volümetrik değerlendirme
• Hepatik vasküler yapılar
• Biliyer sistem
Avantajları
• Donör havuzunu artırmamızı sağlar
• Bekleme zamanını kısaltır
• Donör bekleme listesindeki ölüm oranlarını azaltır
• Elektif bir cerrahi sağlar
• Daha iyi bir organ nakline izin verir
– Iyi donör seçimi
– Iskemi süresi minimaldir
– Hipotansif bir dönem yoktur
Dezavantajları
• Küçük volümlü bir karaciğer nakli
• Daha fazla vasküler problem
• Daha fazla bilier komplikasyon
– Kesit yüzeyi kaçakları
– Küçük ve birden fazla safra kanalı
• Yüksek maliyet
Türkiye de Karaciğer Nakli
canlı
kadavra
toplam
2011
184
76
260
2012
736
265
1001
2013
959
289
1248
2014
224
67
291
Beyin Ölümü Tespit
Beyin
Ölümü
Aile
Onayı
Aile Ret
2011
1291
333
958
2012
1478
345
1133
2013
1705
379
1326
2014
400
87
313
Download

Meme Yakınmalarında Tanısal Yaklaşım