KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
BEYLİKDÜZÜ BİNA (GAYRİMENKUL) SATIŞ ŞARTNAMESİ
Kimse Yok Mu Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği tarafından satışı ilan edilen, aşağıda
tapu kaydı ve niteliği belirtilen gayrimenkul, ilanda belirtilen ihale gününde, bu şartnamede
belirtilen esas, usul ve şartlarla satılacaktır.
İHALE GÜN VE SAATİ VE YERİ : İhale 12.02.2014 de saat 14:00 de Kimse Yok Mu
Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği : Mimar Sinan mah. Basra cad. no:24\26 Sultanbeyli
İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
TEKLİF VERİLEN TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE NİTELİĞİ:
Sahibi - Hissesi: Kimse Yok Mu Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği-Tam
İli: İstanbul
İlçesi: Beylikdüzü
Mahallesi: Gürpınar
Mevkii: Çukurbostan
Pafta No:
Ada No: 1509
Parsel No: 3
Niteliği: B.A.K Fabrika Binası Ve Arsası
Alanı: 2499,99 m²
Yevmiye No: 21147
Cilt No: 146
Sahife No: 14430
Tapu Tarihi: 24.12.2012
Taşınmaz parselinin üzerindeki yapı, betonarme karkas yapı tarzında, ayrık nizam, bodrum +
zemin + ara kat + normal + çatı katı şekilde 7 sene önce inşa edilmiştir. Elektrik, su, asansör
tesisatlı binanın dış cephesi kısmen Alüminyum konstriksiyonlu Cam panel, kısmen akrilik
esaslı boya kaplı olup, pencereleri ısıcamlı aliminyum doğrama, çatısı çelik konstrüksiyon
üzeri sac panel kaplıdır. Taşınmaz parseli üzerindeki fabrika binası, mahallinde
kullanılmamakta olup belirli bir kullanım amacı için realize edilmiş ara bölmeler yapılarak
natamam vaziyettedir.
Bodrum Kat: Taşınmazın mimari projesinde yapılan incelemeye göre; Atölye,otopark, Su
deposu, tesisat adası şeklinde planlanmış olup; 2038 m² brüt alana sahiptir.
Asma Kat(Ara Kat): Zemin Katın üzerindeki Asma Kat mimari projesine göre, Ara Kat
olarak tanımlanmış olup; Mimari Projesinde yapılan incelemeye göre; Toplantı Odası,Giriş
Holü, Ofis şeklinde planlanmış olup; 243 m² brüt alana sahiptir.
Zemin Kat: Taşınmazın Mimari Projesinde yapılan incelemeye göre; Depo ve Ofis alanı
şeklinde planlanmış olup; 1240 m² brüt alana sahiptir.
Normal Kat: Taşınmazın mimari projesinde yapılan incelemeye göre; ofis toplantı salonu,
teşhir salonu şeklinde planlanmış olup 1240 m² brüt alana sahiptir. Çatı katının kat yüksekliği
kullanım acısından uygun olduğu düşünülerek projede görünmeyen kullanım uygun olarak
inşaa edildiğinden dolayı harici alan olarak realize edilmiştir. Çatı katında yaklaşık olarak 225
m² teras alanı ve 1015 m² kapalı alan yer almaktadır. Bina etrafında yer alan bahçe duvarı ile
ile arada kalan mesafeler ise çelik konstrüksiyon ile iskeleti hazırlanmış tavan ve yan
kısımları kapatılmamıştır. Taşınmaz parseli üzerinde yer alan binanın iç mekân özellikleri;
tadilat yapılmak için hazırlanmış ara bölme duvarları oluşturulmuş, tesisat ve kabloları hatları
düzenlenmiş, her kat için ayrı vc yapılmış kaba işleri tamamlanmış natamam vaziyette
bulunmaktadır. Taşınmaz parseli üzerindeki bina mimari projesine göre toplam 4761 m² yasal
alanı bulunmaktadır. Mahallinde(çatı katı dâhil) ise takriben 5776 m² brüt alanlıdır.
SATIŞ USULÜ
1. Gayrimenkuller hakkında verilen özellikler, fiyat ve sair tüm bilgiler ve ilanlar, genel bilgi
niteliğinde olup, herhangi bir taahhüt içermez.
2. Teklif sahibi konu gayrimenkulu mevcut hukuki ve fiili durumu (kiracı, işgalci, hasar,
hisse, imar, iskân, tapu kütüğü bilgileri v.b.) ile görmüş, beğenmiş, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak, gayrimenkulu mevcut ve yasal durumuyla kabul
etmiş sayılır. Teklif sahibi, gayrımenkuldeki ayıp, eksiklik, ilan edilen özelliklerinde farklılık
ve sair nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz, v.b. haklarından peşinen feragat etmekte olup,
bu hususlar ile ilgili Kimse Yok Mu Derneği’ den farklı bir talepte bulunamaz.
3. Gayrimenkuller için Kimse Yok Mu Derneği tarafından belirlenen muhammen bedellerin
altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak olup, muhammen bedeller peşin satışlar için
baz fiyat niteliğindedir.
4. Satın alınmak istenen gayrimenkulün, muhammen bedelinin %2’si oranındaki teminat
bedeli Kimse Yok Mu Derneği hesap numaralarına, devir alacak kişi veya kurum ismi
belirtilerek “Beylikdüzü Gayrimenkulün Teminatıdır” yazılmak suretiyle yatırılacaktır. Gerek
teklif, gerekse ihale ve/veya açık artırma usulü ile satışa sunulan gayrımenkullerin satışı her
koşulda Kimse Yok Mu Derneği’nin satışı onaylaması şartına bağlıdır.
5. Gayrimenkul teklif verme usulüne göre satışa sunulacak olup, tarihi, saati ve yeri yukarıda
belirtilmiştir.
7. İhalede yer alan gayrimenkul için açık arttırma/teklif verme yöntemiyle satılan
gayrimenkullerin ihalesinde hazır bulunmayan ve/veya ihaleyi kazanamayan isteklilerin ve
her halükarda Kimse Yok Mu Derneği’nce satışı onaylanmayan isteklilerin teminatları,
başvurduklarında faizsiz olarak geri ödenecektir.
8. Kimse Yok Mu Derneği, ihale kazanan isteklilere, ihalenin onaylandığını bildirecektir.
Kimse Yok Mu Derneği bildirimi telefon, e-posta veya faks ile ve/veya adrese gönderim yolu
ile yazılı olarak yapabilecek olup bu yöntemlere herhangi birinin uygulanması yeterlidir.
İsteklinin bildirdiği faks numarasına Kimse Yok Mu Derneği tarafından çekilen faks, karşı
tarafça alınmış sayılır. Kimse Yok Mu Derneği’nin yazılı bildirimi tercih etmesi halinde
isteklinin bildirdiği adrese gönderilen bildirim geçerli bir şekilde tebliğ edilmiş sayılır.
Bildirimin istekliye geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından ve neticelerinden Kimse Yok Mu
Derneği sorumlu değildir.
9. İsteklinin onay bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde gayrimenkulün bedelinin
tamamını yatırıp, tapu devir işlemleri için Kimse Yok Mu Derneği yetkililerine asaleten veya
vekaleten başvurması gerekir. Aksi halde isteklinin hakkı iptal edilecek ve yatırılan teminat
irat kaydedilecektir.
10. %2 oranındaki teminat bedelinin yatırıldığı tarihden itibaren gayrimenkullerin sigorta,
elektrik, su, yakıt, aidat, ve apartman ve site genel giderlerinin ödenme yükümlülüğü Alıcı’ya
ait olup, Alıcı bu hususta Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
11. İsteklilerin taahhütname veya işbu şartnamede belirtmiş oldukları açık adresi aksi yazılı
olarak Kimse Yok Mu Derneği’ne bildirilmedikçe yasal ikametgâh adresi olup bu adrese
gönderilen bildirimler, geçerli tebligat hükmündedir.
12. Satış bedelinin tamamı belirtilen süre içinde nakden ve peşin olarak Kimse Yok Mu
Derneği’nin yukarıda belirtilen şekilde dernek hesap numaralarından birine ödenecektir.
13. İhalenin onaylanması ve Kimse Yok Mu Derneği’nin çağrısı üzerine, teklif edilen peşin
bedelin nakden ve tamamının belirtilen hesaba yatırılmasını takiben, 30 gün içinde devir ve
tescil işlemleri gerçekleştirilecektir. İsteklinin satış işlemlerini belirtilen süre içinde
gerçekleştirmekten imtina etmesi halinde söz konusu satış işlemi iptal edilecek ve teminat
bedeli Kimse Yok Mu Derneği’ ne irad kaydedilecektir.
14. Satılan gayrimenkulün tapu tescili, Kimse Yok Mu Derneği tarafından gayrimenkulün
satıldığı bedel üzerinden yapılacaktır. Gayrimenkullerin emlak vergi değeri, satış bedelinden
yüksek ise Tapu harçları emlak vergi değeri üzerinden hesaplanacaktır.
15. Satış sırasında oluşacak Tapu ve Kadastro harçlarının satıcıya ait olan kısmı Kimse Yok
Mu Derneği tarafından ödenecektir.
16. Kimse Yok Mu Derneği; Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve söz konusu
kanunların ilgili yönetmeliklerine tabi olmayıp, satışa sunulmuş gayrimenkulleri satıp
satmamakta veya istediği bedelle, istediğine satmakta tamamen serbesttir.
17. Satış Şartnamesinden ve Taahhütnameden veya onun uygulamasından doğacak
uyuşmazlıkların çözümünde Kimse Yok Mu Derneği’nin defter ve kayıtları ile ses kaydı, faks
cihazı kayıtları kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkili olacaktır.
Kimse Yok Mu Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneği “Gayrimenkul Satış Şartnamesi” ni
okuyarak kabul ettiğimi beyan ederim.
Satınalma Teklifinde Bulunan :..........................................
Adres :..........................................
Telefon No :..........................................
Mobil Telefon No :..........................................
Faks No :..........................................
E-Mail Adresi :..........................................
İmza
Download

KİMSE YOK MU DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ