TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA
ARAÇLARI
İTHALAT VERGİLERİ VE TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI
•
İthalatta uygulanan vergiler
– Gümrük vergisi ayarlamaları
–
•
Dahili vergi düzenlemeleri
Ticaret politikası savunma araçları
- Dampinge karşı önlemler & sübvansiyona karşı
önlemler
- ÖEK önlemleri
- Korunma önlemleri
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
Dampinge & Sübvansiyona Karşı Önlemler Neden Gerekli?
Yenilenebilir enerji ekipmanı üreticisi firmalarımızın ithalattan
kaynaklanan adil olmayan bir fiyat rekabetinden zarar görmesinin
engellenmesi
Temel Unsurlar:
Yerli üretim dalı
Dampingli / Sübvansiyonlu İthalat  Haksız fiyat rekabeti
Zarar
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ
• Uluslararası mevzuat: Dünya Ticaret Örgütü Rejimi
• GATT: Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması
• Anti-Damping Anlaşması (ADA)
• Sübvansiyonlar ve Telafi Edici Önlemler Anlaşması (ASCM)
• DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Organı Kararları
• Panel ve Temyiz Organı kararları
• Ulusal mevzuat:
• İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, Karar ve
Yönetmelik
• DTÖ rejiminin ulusal mevzuatımızdaki konumu
DAMPİNGLİ İTHALATA KARŞI ÖNLEMLER
• Damping nedir?
• Ucuz ithalat = dampingli ithalat DEĞİLDİR!
• Bir ürünün ‘NORMAL DEĞER’inin altında fiyatlarla ihraç edilmesi
• NORMAL DEĞER > İHRAÇ FİYATI  DAMPİNG
• Dampinge karşı önlem için 3 temel koşul:
• Dampingin varlığı (ND>İF)
• Yerli üretim dalında zarar: ekonomik göstergelerde bozulma
• Nedensellik bağı: zararın kaynağı dampingli ithalat olmalı
• Dampinge karşı önlemler:
• Belirli bir ülke veya ülkelere
• Firma ve ülke bazlı
DAMPİNGLİ İTHALATA KARŞI ÖNLEMLER
Damping marjı nasıl hesaplanır?
Normal değer - İhraç Fiyatı
Damping Marjı = ———————————————
İhraç Fiyatı (CIF)
• ÖRNEK:
Normal değer (fabrika çıkış)
İhraç fiyatı (fabrika çıkış)
İhraç fiyatı (CIF)
$ 48
$ 38
$ 40
Toplam damping miktarı
$48-$38=$10 (spesifik)
DAMPİNG MARJI: İhraç Fiyatı CIF (%) ‘in = $ 10/ $40
= 25% (advolerem)
SÜBVANSİYONLU İTHALATA KARŞI ÖNLEMLER
• Yenilenebilir enerjiyi desteklemeye yönelik adımlar ve önlemler sübvansiyon
mudur?
• Sübvansiyon: Hukuksal tanım  ASCM Madde 1
Devlet tarafından
sağlanan mali bir katkı
var mı?
veya
ve
Bunlar bir «fayda»
doğuruyor mu?
Sübvansiyon var!
Gelir veya fiyat desteği
sağlanıyor mu?
İhracat performansına mı dayalı?
Yasak
Sübvansiyon
Önlem
Alınabilir
Sübvansiyon!
Sübvansiyon
özgül mü?
İthal ikamesini mi teşvik ediyor?
Diğer uygulamalar
SÜBVANSİYONLU İTHALATA KARŞI ÖNLEMLER
• Özgül (specific) sübvansiyon ne demektir?
• Belirli firmalar
• Belirli bir endüstri/sektör
• Belirli bir bölge
• Özgül bir sübvansiyona önlem alınabilir mi?
• Başka bir DTÖ üyesinin ticari çıkarlarına zarar veriyor mu?
• İthalatçı ülkedeki yerli üreticiler maddi zarar görüyor mu?
• DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması veya
• Karşı önlem
KORUNMA ÖNLEMLERİ
• Bir malın artan miktar ve şartlarda ithal edilmesi (ülke ayrımı olmaksızın)
• Bu durumun aynı veya rakip mallar üreten yerli üreticiler üzerinde ciddi zarar
veya ciddi zarar tehdidi yaratması halinde
ve
• Sadece bu zarar veya zarar tehdidi ile sınırlı ve geçici olarak
• Ülke ayrımı gözetmeden tüm ithalata karşı önlem
• Önlemin mahiyeti:
• Gümrük vergilerinde artış veya
• Miktar kısıtlaması veya
• Her ikisinin kombinasyonu
• En çok 4 yıl süreyle (10 yıla kadar uzatılabilir)
ÜLKEMİZ UYGULAMALARI
• 13 ürün/ürün grubunda korunma önlemi
• 129 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlem
• (DTÖ üyeleri arasında 1995-2013 döneminde alınan önlem sayısı ile 6.
sırada) (Hindistan, ABD, AB, Arjantin, ÇHC, Türkiye)
Detaylı bilgi için: www.tpsa.gov.tr
11
TEŞEKKÜRLER
Ş.Gökay COŞKUN
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Tel: 204 77 10
E-posta: [email protected]
Download

T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ş.Gökay COŞKUN Sunumu