İntrapartum Sonografi
‘From obstetric ultrasound to
ultrasonographic obstetrics’
Dr. Erkan Çağlıyan
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Parametreler…
• Servikal dilatasyon
• Fetal başın yüksekliği-inişi (Head Station-Descent)
• Fetal başın rotasyonu (Occiput Position)
Neden İntrapartum Sonografi?
Digital vaginal muayene;
 Subjektif
 Hata oranı yüksek
 Hasta açısından konforsuz
 Enfeksiyon riski (PPROM)
 Kanama riski (Pls. Previa)
Neden İntrapartum Sonografi?
Uzamış eylemin doğru tanınması
(Protraction- Arrest Disorders)
Erken sezaryen
Geç sezaryen
Daha güvenli operatif vaginal doğum
İntrapartum Sonografi
USG ile hangi ölçümleri yapabiliriz?
 Fetal Baş Pozisyonu-Rotasyonu ( Head Position-Rotation)
 Fetal Baş Yüksekliği-İnişi ( Head Station-Descent)
 Servikal Dilatasyonu ?
İntrapartum Ultrason
Suprapubik
(Transabdominal)
İnfrapubik
(Transperineal, translabial)
İntrapartum Ultrason
Transperineal Yaklaşım
Supin pozisyon, boş mesane
Transducer mid-sagital planda
 Vertikal
(ITU baş seviyesi, Progresyon açısı,HSD)
 Transvers
(Pozisyon, HSD)
Simfizis pubis uzun eksini
horizontal planda
Simfizis alt kenarından vertikal çizgi
(Infrapubik line)
Fetal Baş Pozisyonu
Occiput posterior (OP) pozisyonu

Doğumun 1. ve 2. evresinde doğum eyleminin uzamasına veya durmasına neden
olabilir.

Doğumun aktif fazında %10-15
Doğumda %5,5 (nullipar %7,2 , multipar % 4)

Persiste oksiput posterior sonucu
İkinci evrede fetal başın malrotasyonu sonucu

Olumsuz maternal ve fetal sonuçlar

Vakum-forseps uygulamaları öncesinde fetal baş pozisyonu mutlaka bilinmeli

Digital vaginal muayenenin OP pozisyonu doğru belirlemede oranı düşük

Uzamış eylemlerde fetal skalp ödemi nedeniyle tanı daha zor
OP: maternal-fetal sonuçlar
Fetal Baş Pozisyonu
• Suprapubik
(Transabdominal)
• İnfrapubik
(Transperineal, translabial)
Transabdominal Teknik-OA
Transabdominal Teknik-OA
Transabdominal Teknik-OP
Transperineal Teknik
Fetal Baş Pozisyonu
Sonuçlar
 Fetal baş pozisyonunun sonografik olarak transabdominal ve transperineal) belirlenmesi
mümkündür.
 Öğrenilmesi kolay ve klinik uygulaması mümkündür.
 Baş pozisyonun belirlenmesinde sonografi ‘gold standard’ tır.
 Doğumun birinci ve ikinci evresinde baş pozisyonu omurga pozisyonu ile birlikte
değerlendirilmelidir.

Vakum-Forseps uygulanmadan önce mutlaka USG ile baş pozisyonu belirlenmelidir.
 Doğumun birinci ve ikinci evresinde OP saptanması doğum şeklinin belirlenmesinde
kullanılamaz.
Asinklitizm
Anterior asinklitizm
 Anterior ve posterior parietal
kemikler ve sagital sutürün
maternal pelvis ile ilişkisi
 ‘Başın lateral fleksiyonu’
 Tanı genellikle subjektif,
fetal başın inişin yavaşlaması,durması
 Tanı için öncelikle fetal baş
pozisyonu bilinmeli
Posterior asinklitizm
Asinklitizm
Asinklitizm-OP
 Occiput Posterior sadece
tek gözün USG’de görülmesi
‘squint sign’
 LOP ‘da
Sağ anterior orbit = Anterior Asinkilitizim
 ROP’da
Sol anterior orbit = Anterior Asinklitizm
Asinklitizm-OT
OT’de sıklıkla asinklitizm
gelişir
Derin Transvers Baş
Pozisyonu
‘Günbatımı (Sunset)
talamus ve cerebellum’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
Sonografik Ölçümler;
 ITU Baş Yüksekliği (ITU Head Station)
W. Henrich,2006
 Progresyon Açısı
(Angel of Progression)
A.F. Barbera,2009
 Fetal Başın Yönü
(Head Direction)
T. Ghi,2009
 Baş-Simfizis Mesafesi (Head-Symphysis Distance)
A. Youssef,2013
 Baş-Perine Mesafesi (Head-Perineum Distance)
T.M. Eggebo,2006
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
Head
Direction
3 cm
Baş Seviyesi
cm.
Spina İschia
Hizası
Station : 0
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Angel of Progression’
Angel of
Progression
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Angel of Progression’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Angel of Progression’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Angel of Progression’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Angel of Progression 120 ⁰ = Station 0’
Mean Diff: 1,4 degrees
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head Direction’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head Direction’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head Direction’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head-Symphysis Distance’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head-Symphysis Distance’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head-Symphysis Distance’
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head-Perineum Distance’
İnfrapubik mid-sagital plan
Transducer transvers
Önde gelen kemik yapı-Perineal cilt
arasındaki mesafe
HPD= 40 mm cut-off
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
‘Head-Perineum Distance’
 İki merkez,Prospektif
 Doğumun birinci evresinde uzama
( prolonged first stage) tanısı alan 150 nullipar
 HPD ve Progresyon Açısı (AoD) vaginal
doğumu öngörmedeki yeri?
 HPD cut-off = 40 mm
 AoP= 110⁰
HPD ≤40 mm
92% delivered
vaginally.
AoP was ≥110◦
88% delivered
vaginally
Conversion Table
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
Sonuçlar
 Fetal baş yüksekliğinin transperineal yolla sonografik yolla saptanması mümkün.
 Tanımlanan yöntemler öğrenilmesi kolay ve klinikte uygulaması mümkün.
 Tanımlanan yöntemler ( ITU baş yüksekliği, Progresyon açısı,Baş-Simfizis mesafesi,
Baş-Perine mesafesi,) iyi korelasyon göstermekte.
 Vaginal muayeneye göre daha objektif ölçümler mümkün görünmekte.
 Doğumun birinci ve ikinci evresinde uzamış eylemlerde karar vermede klinisyene
yardımcı olabilir.
Fetal Baş Yüksekliği (Head Station)
Sonuçlar
 Klinik kullanımları ile yapılmış az sayıda çalışma var, çalışmaya alınan
hasta sayıları az
 Farklı araştırmacılar tarafından yapılmış çalışma yok (bias?)
 Vaginal doğumu öngörmede cut-off değerler
henüz net değil
•
ITU baş yüksekliği
1,5 cm - 2 cm ?
•
Progresyon Açısı
110 – 116 - 120?
•
HPD
36 mm - 40 mm?
•
HSD
34 mm ?
•
Head Direction
18° - 30 °
İntrapartum Ultrason
Servikal Dilatasyon
İntrapartum Ultrason
Servikal Dilatasyon
‘Measure what is measurable,
and make measurable what is not so’
Galileo Galilei
Teşekkürler…
Download

İntrapartum Sonografi