TAVAN TİPİ
SOĞUTUCULAR
CEILING TYPE UNIT COOLERS
ısıtma ve soğutmanın ritmini biz belirliyoruz!..
we give the rhythm in terms of heating and cooling! ..
2
3
ÇİFT ÜFLEMELİ TAVAN SOĞUTUCULAR
AT SERİSİ
AT SERIES
4
AT 450
AT 451
AT 452
AT 453
AT 454
AT 41.4.5
AT 41.4.6
AT 41.6.5
AT 41.6.6
AT 41.6.7
AT 455
AT 456
AT 457
AT 458
AT 459
AT 460
AT 461
AT 462
AT 463
AT 464
Hava Debisi
Air Flow
Boyutlar
Dimensions
Bağlantılar
Connection
Boru
Hacmi
Pipe
Volume
A
B
C
D
E
Giriş
Inlet
Çıkış
Outlet
SC 2
watt
watt
m3/h
lt
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
2070
3520
5500
7050
9280
1.500
2615
4120
5270
6860
9,5
13,4
18,7
24,9
31,8
1X250
1X300
1X350
1X400
1X450
825
1500
2250
2800
3560
1,8
2,5
3,5
4,6
5,9
600
660
710
760
810
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
360
420
470
520
570
12
12
12
12
12
16
16
16
22
22
AT 42.4.5
AT 42.4.6
AT 42.6.5
AT 42.6.6
AT 42.6.7
AT 42.4.5
AT 42.4.6
AT 42.6.5
AT 42.6.6
AT 42.6.7
4530
7060
11525
14640
18760
6760
10790
16180
18564
23690
3300
5245
8460
10800
13780
4940
7890
11870
13160
16795
19,6
26,8
37,5
49,8
63,6
28,7
38,9
56,2
74,7
95,5
2X250
2X300
2X350
2X400
2X450
3X250
3X300
3X350
3X400
3X450
1650
3000
4500
5600
7120
2475
4500
6750
8400
10680
3,7
5,0
7,0
9,3
11,9
5,3
7,3
10,5
14
17,9
980
1080
1180
1280
1380
1320
1460
1650
1800
1950
240
280
240
280
320
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
750
800
1000
1040
1100
740
840
940
1040
1140
1080
1220
1410
1560
1710
12
12
12
12
16
12
12
12
16
16
16
19
22
28
35
19
19
28
35
35
AT 650
AT 651
AT 652
AT 653
AT 654
AT 61.4.5
AT 61.4.6
AT 61.6.5
AT 61.6.6
AT 61.6.7
1.850
3000
4760
6155
7990
1.350
2160
3500
4470
5840
6,5
9,2
12,9
17,1
21,9
1X250
1X300
1X350
1X400
1X450
850
1600
2300
2940
3780
1,8
2,5
3,5
4,6
5,9
600
660
710
760
810
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
360
420
470
520
570
12
12
12
12
12
16
16
16
22
22
AT 655
AT 656
AT 657
AT 658
AT 659
AT 660
AT 661
AT 662
AT 663
AT 664
AT 62.4.5
AT 62.4.6
AT 62.6.5
AT 62.6.6
AT 62.6.7
AT 62.4.5
AT 62.4.6
AT 62.6.5
AT 62.6.6
AT 62.6.7
3820
6070
9520
12540
16180
5715
9020
12700
16860
22714
2790
4390
7000
9200
11750
4180
6535
9055
12025
15480
13,5
18,4
25,8
34,2
43,8
19,7
26,8
38,7
51,3
65,7
2X250
2X300
2X350
2X400
2X450
3X250
3X300
3X350
3X400
3X450
1750
3200
4520
5880
7720
2655
4800
6780
8900
11580
3,7
5,0
7,0
9,3
11,9
5,4
7,3
10,5
14
17,9
980
1080
1180
1280
1380
1320
1460
1650
1800
1950
240
280
240
280
320
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
750
800
1000
1040
1100
740
840
940
1040
1140
1080
1220
1410
1560
1710
12
12
12
12
16
12
12
12
16
16
16
19
22
28
35
19
19
28
35
35
AT 850
AT 851
AT 852
AT 853
AT 854
AT 81.4.5
AT 81.4.6
AT 81.6.5
AT 81.6.6
AT 81.6.7
1.600
2590
4275
5560
7130
1.170
1840
3080
3980
5110
5,0
7,1
9,9
13,2
16,9
1X250
1X300
1X350
1X400
1X450
880
1600
2500
3150
4020
1,8
2,5
3,5
4,6
6,0
600
660
710
760
810
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
360
420
470
520
570
12
12
12
12
12
16
16
16
22
22
AT 855
AT 856
AT 857
AT 858
AT 859
AT 82.4.5
AT 82.4.6
AT 82.6.5
AT 82.6.6
AT 82.6.7
3200
5390
8660
11275
14100
2285
3830
6170
8070
10200
10,4
14,2
19,9
26,4
33,8
2X250
2X300
2X350
2X400
2X450
1850
3400
5000
6360
8240
3,7
5,0
7,0
9,3
11,9
980
1080
1180
1280
1380
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
740
840
940
1040
1140
12
12
12
12
16
16
19
22
28
35
AT 860
AT 861
AT 862
AT 863
AT 864
AT 82.4.5
AT 82.4.6
AT 82.6.5
AT 82.6.6
AT 82.6.7
5010
7380
11980
12010
21130
3615
5250
8580
10880
15270
15,2
20,7
29,9
39,3
50,7
3X250
3X300
3X350
3X400
3X450
2750
5100
7600
9590
12360
5,4
7,3
10,5
14
17,9
1320
1460
1650
1800
1950
240
280
240
280
320
650
700
900
950
1000
750
800
1000
1040
1100
1080
1220
1410
1560
1710
12
12
12
16
16
19
19
28
35
35
Üç Fanlı
Three Fan
İki Fanlı
Two Fan
Tek Fanlı
One Fan
Üç Fanlı
Three Fan
İki Fanlı
Two Fan
Tek Fanlı
One Fan
SC 1
Tek Fanlı
One Fan
Model
Model
Isı
Transfer
Fan Çapı
Alanı
Fan
Heat
Diameter
Transfer
Area
m2
mm
İki Fanlı
Two Fan
Kod
Code
Kapasite
Capacity
Üç Fanlı
Three Fan
Lamel Aralığı: 8 mm \ Fin Spacing: 8 mm
Lamel Aralığı: 6 mm \ Fin Spacing: 6 mm
Lamel Aralığı: 4 mm \ Fin Spacing: 4 mm
Lamel Aralığı
Fin Spacing
DUAL DISCHARGE AIR COOLERS
STANDART KABİN SOĞUTUCULARI
AD SERİSİ
AD SERIES
Kod
Code
Model
Model
AD 41.4.5
AD 41.4.6
AD 41.6.6
AD 42.4.5
AD 42.4.6
AD 42.6.6
Isı
Transfer
Fan Çapı Hava Debisi
Alanı
Fan
Air Flow
Heat
Diameter
SC 3 Transfer
Area
Boru
Hacmi
Pipe
Volume
Bağlantılar
Connection
Boyutlar
Dimensions
12
16
19
1250
1400
1550
240 500 600 1050
280 550 650 1200
280 650 750 1350
12
12
12
16
19
22
3,49
4,78
7,81
1600
1800
1940
240 500 600 1400
280 550 650 1600
280 650 750 1740
12
12
12
19
22
28
550
940
1345
0,92
1,25
2,10
570
620
670
240 500 600
280 550 650
280 650 750
370
420
470
12
12
12
12
12
16
2X250
2X300
2X350
1100
1180
2690
1,70
2,40
4,03
900
1000
1100
240 500 600
280 550 650
280 650 750
700
800
900
12
12
12
12
16
19
9.6
13.1
22.2
3X250
3X300
3X350
1650
2820
4035
2,61
3,60
6,05
1250
1400
1550
240 500 600 1050
280 550 650 1200
280 650 750 1350
12
12
12
19
22
28
-
12.8
17.5
28.6
4X250
4X300
4X350
2200
3760
5380
3,49
4,78
7,81
1600
1800
1940
240 500 600 1400
280 550 650 1600
280 650 750 1740
12
12
12
19
22
28
550
1000
1780
480
835
1355
2.6
3.5
5.9
1X250
1X300
1X350
580
1020
1440
0,92
1,25
2,10
570
620
670
240 500 600
280 550 650
280 650 750
370
420
470
12
12
12
12
12
16
1820
2830
4950
1310
2015
3550
1055
1495
2760
4.9
6.7
11.4
2X250
2X300
2X350
1160
2040
2280
1,70
2,40
4,03
900
1000
1100
240 500 600
280 550 650
280 650 750
700
800
900
12
12
12
12
16
19
AD 83.4.5
AD 83.4.6
AD 83.6.6
2755
4265
7100
1960
3070
5085
1445
2460
3485
7.4
10.1
17.1
3X250
3X300
3X350
1740
3060
4320
2,61
3,60
6,05
1250
1400
1550
240 500 600 1050
280 550 650 1200
280 650 750 1350
12
12
12
16
19
22
AD 84.4.5
AD 84.4.6
AD 84.6.6
3660
5730
9660
2635
4085
6860
2135
3070
5015
9.8
13.5
22.1
4X250
4X300
4X350
2320
4080
5760
3,49
4,78
7,81
1600
1800
1940
240 500 600 1400
280 550 650 1600
280 650 750 1740
12
12
12
19
22
28
mm
Tek Fanlı /
One Fan
12
12
12
lt
530
860
1250
0,92
1,25
2,10
570
620
670
İki Fan
Two Fan
700
800
900
m3/h
1X250
1X300
1X350
AD 453
AD 454
AD 455
2520
3670
6355
1845
2750
4625
-
9.3
12.7
21.5
2X250
2X300
2X350
1060
1720
2500
1,70
2,40
4,03
900
1000
1100
240 500 600
280 550 650
280 650 750
Üç Fan
Three
Fan
12
12
16
mm
4.9
6.7
11.2
AD 456
AD 457
AD 458
AD 43.4.5
AD 43.4.6
AD 43.6.6
3725
5715
8580
2760
4185
6120
-
13.9
19.1
32.3
3X250
3X300
3X350
1590
2580
3750
2,61
3,60
6,05
Dört Fan
Four Fan
mm
12
12
12
m2
-
AD 459
AD 460
AD 461
AD 44.4.5
AD 44.4.6
AD 44.6.6
5090
7420
12020
3730
5360
8650
-
18.6
25.5
41.6
4X250
4X300
4X350
2120
3440
5000
AD 650
AD 651
AD 652
AD 61.4.5
AD 61.4.6
AD 61.6.6
965
1565
2760
665
1145
2010
-
3.4
4.6
7.7
1X250
1X300
1X350
İki Fan
Two Fan
mm
watt
895
1400
2285
AD 653
AD 654
AD 655
AD 62.4.5
AD 62.4.6
AD 62.6.6
2085
3160
5520
1525
2250
4035
-
6.4
8.7
14.8
Üç Fan
Three Fan
mm
370
420
470
watt
1.200
1880
3150
AD 656
AD 657
AD 658
AD 63.4.5
AD 63.4.6
AD 63.6.6
3100
4830
7740
2235
3480
5550
-
Dört Fan
Four Fan
mm mm mm
240 500 600
280 550 650
280 650 750
watt
AD 450
AD 451
AD 452
AD 659
AD 660
AD 661
AD 64.4.5
AD 64.4.6
AD 64.6.6
4200
6415
8960
3075
4580
6345
Tek Fan
One Fan
Çıkış
Outlet
AD 850
AD 851
AD 852
AD 81.4.5
AD 81.4.6
AD 81.6.6
795
1370
2490
İki Fan
Two Fan
Giriş
Inlet
SC 2
AD 853
AD 854
AD 855
AD 82.4.6
AD 82.4.6
AD 82.6.6
Üç Fan
Three Fan
E
SC 1
AD 856
AD 857
AD 858
Dört Fan
Four Fan
Lamel Aralığı: 4mm \ Fin Spacing: 4mm
Lamel Aralığı: 6mm \ Fin Spacing: 6mm
Lamel Aralığı: 8 mm \ Fin Spacing: 8 mm
Kapasite
Capacity
Tek Fanlı
/ One
Fan
Lamel Aralığı
Fin Spacing
STANDARD CABIN AIR COOLERS
A
B
C
D
AD 859
AD 860
AD 861
5
YAVAŞ ÜFLEMELİ TAVAN SOĞUTUCULAR
AY SERİSİ
SLOW DISCHARGE AIR COOLERS
AY SERIES
6 mm
4 mm
Lamel
Aralığı
Fin
Spacing
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
SC 1
SC 2
watt
watt
AY 450 AY 42.4.6.25 2.900 2.050
AY 451 AY 42.4.6.30 6640 4745
AY 452 AY 42.4.6.35 11160 7970
AY 650 AY 62.4.6.25 2.655
AY 651 AY 62.4.6.30 5780
AY 652 AY 62.4.6.35 9000
1.875
4135
6385
Isı
Transfer Alanı
Heat Transfer
Area
m2
28,7
52,3
70,2
Fan Çapı
Fan
Diameter
Hava Debisi
Air Flow
Boru Hacmi
Pipe Volume
A
B
C
D
E
mm
2x200
2x250
2x300
m3/h
885
1820
3440
lt
5,38
9,82
13,17
mm
1750
2500
3150
mm
280
280
280
mm
580
630
680
mm
650
700
750
mm
900
1640
2200
Bağlantılar
Connection
Giriş
Çıkış
Inlet
Outlet
mm
mm
12
16
12
22
12
22
2x200
2x250
2x300
885
1820
3440
5,38
9,82
13,17
1750
2500
3150
280
280
280
580
630
680
650
700
750
900
1640
2200
12
12
12
19,7
36,0
48,2
Boyutlar
Dimensions
KTK SERİSİ
TAVAN SOĞUTUCULAR
KTK SERIES
AIR COOLERS
5 mm
Lamel
Aralığı
Fin
Spacing
SC 1
SC 2
watt
KTK 500 KTK 51.3.3.20 690
KTK 650 KTK 51.3.4.25 1395
KTK 700 KTK 51.3.4.30 1760
watt
500
1010
1300
Isı
Transfer Alanı
Heat Transfer
Area
m2
2,8
4,2
5,2
KTK 1030 KTK 52.3.5.25 2.190
KTK 1130 KTK 52.3.5.30 2715
1.625
2020
5,3
6,1
Kod
Code
Model
Model
Kapasite
Capacity
Fan Çapı
Fan
Diameter
Hava Debisi Boru Hacmi
Air Flow Pipe Volume
Boyutlar
Dimensions
A
B
C
D
E
mm
1x200
1x250
1x300
m3/h
350
650
860
lt
0,65
1,04
1,19
mm
400
450
500
mm
140
140
140
mm
500
650
700
mm
450
500
550
mm
280
330
380
2x250
2x300
1300
1720
1,23
1,42
450
500
140
140
1030
1130
500
550
330
380
6
6 mm
KS 680
KS 700
KS 780
KS 1100
Model
Model
Kapasite
Capacity
SC 1
SC 2
watt
KARAMAN UFAK 1.050
KARAMAN ORTA 1366
KARAMAN BÜYÜK 1525
KARAMAN 2 FAN 2625
watt
734
1015
1120
1902
12
12
12
12
KS SERIES
KARAMAN AIR COOLERS
Kod
Code
Bağlantılar
Connection
Giriş
Çıkış
Inlet
Outlet
mm
mm
12
12
12
12
12
12
KS SERİSİ
KARAMAN SOĞUTUCULAR
Lamel
Aralığı
Fin
Spacing
16
22
22
Isı
Transfer Alanı
Heat Transfer
Area
m2
3,7
5,0
6,2
9,2
Fan Çapı
Hava Debisi Boru Hacmi
Fan
Air Flow Pipe Volume
Diameter
mm
1x250
1x250
1x250
2x250
m3/h
650
650
630
1190
lt
0,89
1,19
1,50
2,21
Boyutlar
Dimensions
A
B
C
D
E
mm
415
415
415
470
mm
160
185
185
185
mm
680
700
780
1100
mm
-
mm
-
Bağlantılar
Connection
Giriş
Çıkış
Inlet
Outlet
mm
mm
12
12
12
12
12
12
12
12
PLASTİK KABİN SOĞUTUCULARI
AD-P SERİSİ
AD-P SERIES
4 mm
Lamel Aralığı
Fin Spacing
PLASTIC CABIN AIR COOLERS
Kod
Code
Model
Model
Isı Transfer Alanı
Heat Transfer Area
Kapasite
Capacity
Fan
Fan
SC 1
SC 2
Çap Diameter
Hava Debisi
Air Flow
m2
watt
watt
mm
m3/h
Bağlantılar
Connection
Boyutlar
Dimensions
Boru Hacmi
Pipe Volume
Giriş Çıkış
Inlet Outlet
A
B
C
lt
mm
mm
mm
mm
mm
AD-P 450
AD-P 41.4.6
2,0
832
600
1x200
480
0,45
450
135
460
3/8
3/8
AD-P 600
AD-P 41.5.4
2,7
1476
1055
2x200
940
0,61
600
135
460
3/8
3/8
AD-P 810
AD-P 42.4.6
4,3
1628
1158
2x200
890
1,00
810
135
470
3/8
3/8
AD-P 1070 AD-P 43.4.6
5,9
1994
1400
3x200
1310
1,36
1070
135
470
3/8
3/8
7
AZAK SOĞUTMA SAC. ve DAY.
TÜK. MAL. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
3. Organize Sanayi 13. Sokak No:25
Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE
www.azak.com.tr // [email protected]
Model ve ölçülerde önceden haber verilmeksizin değiştirme hakkımız saklı tutulmaktadır.
We Shall right to change the model and sizer without giving information before.
Tel : +90 332 248 14 70 (Pbx)
+90 332 239 21 41
Fax : +90 332 248 14 47
Download

TAVAN TİPİ SOĞUTUCULAR