T.C
SİVAS VALİLİĞİ
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı
Konu
:
:
55733519/549
İlaç İmhası
37.BÖLGE SİVAS ECZACI ODASI BAŞKANLIĞINA
Bilindiği üzere 12.04.2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik ile eczane işlemlerine ilişkin bir
dizi düzenlenme getirilmiştir.
Mezkur Yönetmelik'in ilaç imhalarına ilişkin düzenlemeleri içerir 27.ve 41.maddeleri
gereğince İl Sağlık Müdürlüğümüzce İlimiz genelinde faaliyet gösteren eczanelerde bulunan
miadı geçmiş ilaçların imhasının sağlanmasına yönelik bir çalışma başlatılmasına karar
verilmiştir.
Bu kapsamda; miadı geçen veya kullanılamaz hale gelmiş ilaçların, kontrole tabi
uyuşturucu madde ve müstahzarlar için ayrı hazırlanmak üzere eczane sahip ve mesul
müdürleri tarafından ekte gönderilen çizelgeye uygun olarak listelenmesi ve yine ekte
gönderilen dilekçe örneği ile birlikte dosya halinde tanziminin İlimiz genelinde faaliyet
gösteren eczanelere Odanızca tebliğ edilmesi, listelerin toplu halde 20/12/2014 tarihinden
önce Oda Başkanlığınızca İl Sağlık Müdürlüğümüze intikalinin sağlanması; ayrıca mezkur
Yönetmelik'in 41.maddesi gereğince ilaç imha işlemi çerçevesinde teşekkül ettirilecek
komisyonda görev yapmak üzere Eczacı Odanızdan bir yetkilinin görevlendirilerek isminin
Müdürlüğümüze bildirilmesi hususlarında;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Ebubekir ARDIÇ
İl Sağlık Müdür V.
EKLER:
1- Örnek Liste-Dilekçe
Rahmi Günay Cad. No:58/L 58040
Ayrıntılı bilgi için: Sivas İl Sağlık Müdürlüğü-Eczacılık Birimi Dahili 1256
.
.
Download

Sağlık Müdürlüğünün ilgili yazısı