(
J
)
TC. Sağlık Bakanlığı
ÇAN A K K A LE KAMU H A STA N E LE R BİRLİĞİ
ENTEGRE
HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE SİSTEM AL T YAPISI
H İZM E T ALIMI T EK NİK ŞA R T NAM ESİ
İÇİN DEK İL ER
İHALE LİSTESİ
NO
1.
M A L Z E M E TÜRÜ
EHBYS
M İK T A R I
B İR İM
1
ADET
1.
G İ Rİ Ş
1.1.
A M A Ç ve KA P S AM
1.2.
PROJENİN TANIMI
1.3.
PROJENİN AMACI
1.4.
PROJENİN KAPSAMI
1.6.
T A N I M L A M A L A R K 1 S A A D L A R ve K I S A L T M A L A R
1.7.
B İ L Gİ S İ S T E M İ S O R U M L U L A R I V E D İ Ğ E R Ç A L I Ş A N L A R A A İ T K O Ş U L L A R
1.8.
PERSONELLERİN GÖREVLERİ
2.
E N T E G R E H A S T A N E B İ L Gİ Y Ö N E T İ M S İ S T E M İ A L I M I İÇİN G E N E L K O Ş U L L A R
2.1.
GENEL KOŞULLAR
2.2.
ENTEGRASYON
2.3.
DEMONSTRASYON
2.4.
DESTEK HİZMETLERİ
2.5.
VERİ T ES L İM İ ve A K T A R IM I
2.6.
GİZLİLİK GÜVENLİK
2.7.
STANDARTLAR
3.
EĞİTİM HİZMETLERİ
4.
U Y G U L A M A YAZILIMLARI
4.1.
YAZILIM A LT Y A P IS I
4.4.
MOBİL UYGULAMALAR
4.5.
KULLANICI ARAYÜZÜ
4.6.
V E R İ Gİ Rİ Şİ
4.7.
VERİ GÜ N C E L L E M E
4.8.
DİL ÖZ E L Lİ Ğİ
4.9.
RAPORLAMA
4.10.
YARDIM
4.11.
G Ü V E N L İ K ve ERİŞİM SİSTEMİ
4.12.
MALİ K A Y I T L A R A İLİŞKİN G E N E L Ö Z E L L İ K L E R
5.
VERİ T A B A N I Y Ö N E T İ M SİST EM İ (VTYS)
5.İ.
GENEL ÖZELLİKLER
5.2.
Ö L Ç E K L E N E B İ L M E ve P E R F O R M A N S
5.3.
V E R İ G Ü V E N L İ Ğ İ ve V E R İ T U T A R L I L I Ğ I
6.
K O N T R O L ve M U A Y E N E M E T O D L A R I
7.
B A K I M , O N A R I M ve T E K N İ K D E S T E K H İ Z M E T L E R İ
7.1.
G E N E L K O Ş U L L A R ve T A N I M L A R
9.
Y A Z I L I M L İ S A N S ve K U L L A N I M H A K L A R I
10.
LHBYS U Y G U L A M A YAZILIM GEREKLERİ
10.1.
HASTA KAYIT / KABUL M ODÜLÜ
10.1.1. İLK B A Ş V U R U v e K A Y I T
10.1.2. D O K T O R A T A M A
10.1.3. T E K R A R G E L İ Ş K A Y D I V E K A Y I T G Ö R Ü N T Ü L E M E İ Ş L E M İ
10.1.4. H A S T A Ç I K I Ş / S E V K İ Ş L E M İ
10.1.5. R A N D E V U İ Ş L E M L E R İ M O D Ü L Ü
10.1.6. M H R S İşleml eri v e U y g u l a ma l ar ı
10.2.
K I O S K İLE R A N D E V U U Y G U L A M A L A R I
10.3.
POLİKLİNİK M ODÜLÜ
10.3.1. P O L İ K L İ N İ K K A Y I T İ Ş L E M L E R İ
10.3.2. H A S T A T I B B İ B İ LGİ Gİ Rİ Şİ
10.3.3. E - R E Ç E T E İ Ş L E M L E R İ
10.3.4. H A S T A T I B B İ BİLGİ G Ö R Ü N T Ü L E M E
10.3.5. T I B B İ R A P O R H A Z I R L A M A
10.3.6. İ L A Ç V E S A R F M A L Z E M E İ S T E M İ
10.3.7. P O L İ K L İ N İ K / S E R V İ S R A P O R L A M A
10.3.8. P S İ K O L O G M O D Ü L Ü
10.4.
KE T E M M O D Ü LÜ (K AN SER ERKEN T EŞ HİS T A R A M A VE EĞİTİM M E R K E Z İ)
10.5.
HA ST A YATIŞ, Y A T A N H A STA T A K İP VE HA STA ÇIKI Ş İŞL E M L E R İ M O D Ü L Ü
10.5.1. Y A T I Ş İ Ş L E M L E R İ
10.5.2. Y A T A N H A S T A T A K İ P İ Ş L E M L E R İ
10.5.3. H A S T A T A B U R C U İ Ş L E M L E R İ
10.6.
VEZNE MODÜLÜ
10.7.
ECZANE MODÜLÜ
10.7.1. İ L A Ç Ç I K I Ş İ Ş L E M L E R İ
10.7.2. E C Z A N E D E P O K O N T R O L İ Ş L E M L E R İ
10.7.3. MA . J İ S T RA L İ L A Ç Ü R E T İ M İ
10.7.4. R E Ç E T E İ Ş L E M L E R İ ( A Y A K T A N / Y A T A N ) A L T S İ S T E M İ
10.7.5. R A P O R L A M A A L T S İ S T E M İ
10.7.6. M K Y S İ Ş L E M L E R İ A L T M O D Ü L Ü
10.8.
LABORATUVAR MODÜLÜ
10.8.1. T E T K İ K İ S T E M Y Ö N E T İ M İ
10.8.2. H A S T A / Ö R N E K E T İ K E T L E M E
10.8.3. Ö R N E K L E R İ N L A B O R A T U V A R ( L A R ) A T A Ş I N M A S I
10.8.4. T E T K İ K S O N U Ç Gİ Rİ Şİ
10.8.5. P A T O L O J İ M O D Ü L Ü
10.8.6. L A B O R A T U V A R M A L Z E M E T A K İ B İ
10.8.7. İ S T A T İ S T İ K / İ Ş Y Ü K Ü
10.9.
RADYOLOJİ MODÜLÜ
10.9.1. R A D Y O L O J İ İ S T E M Y Ö N E T İ M İ
10.9.2. R A D Y O L O J İ İŞ A K I Ş - D U R U M T A K İ B İ
10.9.3. R A D Y O L O J İ S O N U Ç R A P O R L A M A T A K İ B İ
10.9.4. S A R F VE R A D Y O A K T İ F M A L Z E M E T A K İ B İ
10.9.5. İ S T A T İ S T İ K / İ Ş Y Ü K Ü
10.9.6. F İ L M A R A M A V E A R Ş İ V
10.9.7. C İ H A Z K A L İ B R A S Y O N VE K A L İ T E K O N T R O L Ç A L I Ş M A L A R I
10.10.
ST O K TAK İP , S A T1N AL M A VE D E M İ R B A Ş İŞ LEMLER İ M O D Ü L Ü
l O. l O . I . S T OK T A K İ P V E S A T I N A L M A İ Ş L E M L E R İ
10.10.2.İHTİYAÇ T E S P İ T M O D Ü L Ü
10.10.3.TALEP S O R G U L A M A
10.10.4.İHTİYAÇ S O R G U L A M A
10.10.5.T A L E P O N A Y
10. 10. 6. D E M İ R B A Ş T A K İ P M O D Ü L Ü
10.10.7.SAT1NALMA M ODÜLÜ
10.11.
D Ö N E R S E R M A Y E , F A T U R A ve F İ N A N S M A N İ Ş L E M L E R İ M O D Ü L Ü
10.11.11.
FATURALAMA
10.11.12.
K U R U M A N L A Ş M A L A R I VE F İ Y A T L A N D I R M A L A R
10.11.13.
PERSONEL HAKEDİŞLERİ
10.12.
PER SON EL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
10. 12. 1. P E R S O N E L T A K İ P İ Ş L E M L E R İ
10 . 12 . 2. Z A M A N Y Ö N E T İ M İ
1 0 . 1 2 . 3 . B O R D R O VE ( V A R S A ) S . G. K. İ Ş L E M L E R İ
10. 12. 4. E Ğ İ T İ M V E T O P L A N T I Y Ö N E T İ M İ
1 0. 12 . 5. P E R S O N E L P O R T A L I
10.13.
BİLGİ Y Ö N E T İ M , İSTATİSTİK VE R A P O R L A M A İŞ LE ML ER İ M O D Ü L Ü
10. 13. 1. İ S T A T İ S T İ K İ Ş L E M L E R İ
10 . 1 3 . 2 . K U L L A N I C I B İ L G İ L E R İ Gİ Rİ Ş İ
1 0 . 13 . 3 . T E T K İ K - H İ Z M E T L İ S T E L E R İ Gİ Rİ Şİ
1 0 . 1 3 . 4 . K U R U M G E N E L B İ L Gİ Gİ Rİ Şİ
10. 13. 5. K O D B İ L G İ G İ R İ Ş İ
I 0 . 1 3 . 6 . S İ S T E M B İ L Gİ S İ D Ü Z E N L E M E
10.14.
HEMŞİR E G Ö Z L E M VE GİRİŞİM MODÜLÜ
10.15.
AMELİYATHANE MODÜLÜ
10.16.
A Ğ I Z V E DİŞ S A Ğ L I Ğ I M O D Ü L Ü
10.17.
PROTEZ LABORATUVAR MODÜLÜ
10 . 17 . 1. P R O T E Z T A K İ P M O D Ü L Ü
10.Î7.2.İSTATİSTİK/İŞ Y ÜK Ü
10.17.3. W E B P R O T E Z T A K İ P
10.18.
HEMODİYALİZ MODÜLÜ
10.19.
SAĞLIK KURULU MOD Ü LÜ
10.20.
DOSYA ve A R Ş İV M O D Ü L Ü
10.21.
KAN M E R K E Z İ M O D Ü L Ü
10.22.
DİYET M ODÜLÜ
10.23.
FİZİK TE D A V İ VE R E H A B İ L İ T A S Y O N M O D Ü L Ü
10.23.LFİZİK T ED A Vİ P O L İK L İ N İK İŞL EM LER İ
10. 23. 2. S E A N S V E R A N D E V U K A B U L İ Ş L E M L E R İ
10.24.
CİHAZ TAKİP MODÜLÜ
10.25.
STERİLİZASYON MODÜLÜ
10.26.
DANIŞMA MODÜLÜ
10.27.
KALİTE YÖNETİM MODÜLÜ
10.28.
KALİTE İNDİKATÖR YÖNETİM MODÜLÜ
10.29.
EVRAK TAKİP MODÜLÜ
10.31.
SİSTEM VE VTYS MODÜLÜ
10.32.
T EK NİK SERVİS M O D Ü LÜ
10.33.
SMS MODÜLÜ
10.34.
MERKEZİ BİL GİSAYAR YÖNETİMİ MODÜLÜ
10.35.
T E Ş H İS L E İLİŞKİLİ G R U P L A R (TİG) VERİ Y Ö N E T İM M O D Ü L Ü
10.36.
YÖNETİCİ ( İ Ş Z E K A S I ) MODÜLÜ
10.37.
AJANDA MODÜLÜ
10.38.
PLAZMA YÖNETİM MODÜLÜ
10.39.
SOSYAL HİZMET MODÜLÜ
10.40.
H A S T A N E L E R ARASI E N T E G R A S Y O N M O D Ü L Ü
11.
P A C S ( G Ö R Ü N T Ü A R Ş İ V L E M E VE İ L E T İ Ş İ M S İ S T E M İ )
11.1.
KONU
1 1.2.
T A N IM L A R VE KISALTMALAR
11.3.
PACS/RBS G E N EL TANIMI
11.4.
R B S ( R A D Y O L O J İ B İ L Gİ S İ S T E M İ ) Y A Z I L I M I Ö Z E L L İ K L E R İ
11.4.1. R a d y o l o j i Bilgi Si s temi Yönetim Mo d ü l l er i n d e
1 1.4.2. R a n d e v u işleml eri ile ilgili mo d ü l l e r d e
1 1.4.3. R a p o r işlemleri ile ilgili Mo d ü l l er d e
1 1.5.
G Ö R Ü N T Ü A R Ş İ V L E M E V E İ L E Tİ Ş İ M İ S İ S T E M İ ( P A C S ) Y A Z I L I M I Ö Z E L L İ K L E R İ
1 1.6.
W EB G Ö R Ü N T Ü DAĞITIM SİSTEMİ YAZILIMI ÖZELLİKLER
1 1.7.
ÇAĞRI MERKEZİ SANTRALI VE KULAKLIK
E K- 2
DEMİRBAŞ PACS D URUM ÇİZELGESİ
E K- 3
İHALE KAPSAMINDA PACS K U R UL AC AK KURUM ÇİZELGESİ
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ TASLAĞI
VERİ AKTARIM KILAVUZU
ENTEGRE HASTANE BİLGİ YÖ NETİM SİSTEMİ T EK N İK Ş A R T N A M E Sİ
Çanakkale Kamu Hastaneleri Biri iğne bağlı sağlık tesislerinde sınırsız Entegre Hastane Bilgi
Yönetim Sistemi (EHBYS) kullanıcı lisanslı, aşağıda amacı, kapsamı, şartları ve muhteviyatı tanımlı iirüıı
ve elemanlarla birlikte otomasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
hizmetinin gerekleri açıklanmıştır.
1.
GİRİŞ
1.1.
AM AÇ ve KAPSAM
Sağlık kurum ve kuruluşlarında, idari ve mali kayıtların tutulması ve kullanılmasındaki başarılı
uygulamaların, tıbbi kayıtların tutulması ve kullanılması bakımından da eşdeğer bir başarı çizgisine
ulaşması gerekmektedir.
Artık Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri (EHBYS) sadece hastane içi süreçleri etkileyen ve bu
süreçlerden etkilenen bir yapı olmayıp diğer sistemlerle de veri alışverişi yapabilen Entegre Hastane Bilgi
Yönetim Sistemlerine dönüşmüştür. Bu nedenle veri tabanında yer alan tüm verilerin gerektiğinde
kullanılmak üzere başka bir veri tabanına aktarılması, ihtiyaç duyulacak başka verilerin Merkezi Hastane
Randevu Sistemi (MHRS). Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS), Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS),
elektronik faturalama süreçleri (MEDULA), vb diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak
aktarılması, sisteme veri aktarabilecek, kurumda aktif çalışan cihazların sistemle entegrasyonu, üretilen
sağlık verilerinin Sağlık-Net projesi kapsamında Bakanlık Veri Merkezine gönderilmesi, hastanelerde
çalışmakta olan Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi(LBYS), Görüntü Arşiv ve İletişim Sistemleri(PACS)
gibi sistemlerle entegrasyonu, hastane içi ve İl Sağlık Müdürlüğü ve/veya Kamu Hastane Birliği Genel
Sekreterliği yönetim, karar destek ve iş akış süreçlerinin iyileştirilmesi, kaynak yönetimi ve tasarrufu
sağlanması gibi beklentilere de cevap vermelidir.
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tıbbı Hizmet alımları ve Tedarik Yöntemleri
Düzenleme Dairesi Başkanlığının yayınlamış olduğu 09.08.2012 tarih ve B. 10.1 .TK H .0.14.00.00/949/650
sayılı genelgesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi ve genel sekreterliğimize bağlı bulunan
kurumlarda uygulama birliğinin sağlanarak tek bir yazılım üzerinden işletilmesi amaçlanmıştır.
1.2.
PRO JENİN TANIMI
Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliğııe bağlı sağlık tesislerinde sınırsız EHBYS kullanıcı lisanslı,
aşağıda amacı, kapsamı, şartları ve muhteviyatı tanımlı üriin ile birlikte otomasyon ihtiyaçlarını
karşılamak üzere komple Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi hizmet alımı.
1.3.
PRO JENİN AMACI
Hastanelerimize başvuran tüm hastaların karşılama, kayıt, kabul, muayene, tetkik, tedavi, randevu,
sevk, reçete, yatış, ameliyat, taburcu, diğer sağlık hizmetleri, idari ve mali hizmetlerinin elektronik
ortamda yürütülmesi ve hizmetlerin hiçbir noktada kayıp ve kaçağa uğramaksızın. Sağlık Bakanlığınca
belirlenen/belirlenecek olan standartlara uygun olarak kayıt altına alınması ile bu kayıtların, mevzuat ve
hastane idarelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak işlenmesi, hizmet ve malzeme kayıtlarının ilgili Sosyal
Güvenlik Kuruınlarına, ücretli hasta ise şahısa. Sigorta Kuruluşlarına faturalandırılması, kaydedilen
verilerin gizlilik ve güvenlik politikaları çerçevesinde elektronik ortamda iletim ve paylaşımıdır.
Ayrıca ihtiyaç duyulacak başka verilerin diğer sistemlerden hastane sistemine elektronik olarak
aktarılması, hastanelerimizde kayıtlı verilerin hastane idaresince belirlenecek olan, bazılarından üretilen
tıbbı ve idari verilerin kitap, kitapçık, dergi, weh bitesi vb yayın organları ile yayımlanması, Resmi
İr
í
Genelge
ve
diğer
resmi
tebligatların
mevcut
otomasyon
sistemine
yansıtılması
ve
taleplerin
gerçekleştirilmesi. Hastanelerin finans, insan kaynaklan, zaman, araç, gereç, malzeme gibi kaynaklarının
tasarrufuna ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik iş akış düzenlemelerinin yapılması, gerekli diğer
elektronik sistetnlerle(kurum içi ve kurum dışı), cihazlarla entegre komple bir sistem kurulması amaçlar
arasındadır.
1.4.
PR O JE N İN K APSAM I
Bu proje danışma, hasta kayıt ve kabul, poliklinik, yatış, tetkik, tedavi, ameliyat ve taburcu
işlemleri, laboratuvar ve görüntüleme birimleri, eczane, ambar, stok kontrol, satın alma, vezne, faturalama
ve muhasebe işlemleri, bilgi yönetimi, arşiv, istatistik, insan kaynakları, kalite ve performans işlemleri,
hak edişler, ameliyathane, kan merkezi, diyet, cihaz takip işlemleri ile hastanede üretilen verilerin
işlenmesi, raporlanması, iletilmesi, paylaşılması, saklanması, veri tabanında yer alan verilerin
gerektiğinde kullanılmak üzere başka bir veri tabanına aktarılması veya başka bir veri tabam ile iletişim
kurabilmesi (web servisi, vb. metotlar ile) ihtiyaç duyulacak başka verilerin(Kimlik Paylaşım Sistemi
(KPS), Çekirdek K aynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), elektronik faturalama süreçleri (MEDULA), Sağlık—
NET-2, Merkezi p astan e Randevu Sistemi(MHRS), Aile Hekimliği Bilgi Sistemi(AHBS), İl Sağlık Bilgi
Sistemi (İSBS, Bildirim servisleri, Evde sağlık, Aile hekimleri laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, TeleTıp/Tele-Sağlık, vb.) diğer sistemlerden hastane sistemine ya da hastane sisteminden diğer sistemlere
elektronik olarak aktarılması, iş akış düzenlemelerini sağlayacak yazılımların sağlanması, sisteme veri
aktarabilecek
kurumda
aktif çalışan
cihazların
sistemle entegrasyonu,
hastanelerimizde
bulunan
PACS/LBYS ile pıtegrasyonunıın yapılmasıdır.
Bu proje kapsamında halen bulunan ve Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin kurulacağı
kurumlar ve EH Q Y S’nin kullanıma başlatılacağı tarihler aşağıda belirtilmiştir. Kurumun E k-1 envanter
listesinde bulunan sunucularına EHBYS kurulacak ve sözleşme süresince sorunsuz olarak çalışması için,
gerekli bakım, onarım, güncelleme gibi hususlar yerine getirilerek işletilecektir.
1.
Çanakkale Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
2.
Biga Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
3.
Gelibolu Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
4.
Gökçeada Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
5.
Lapsefci Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
6.
Çan Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
7.
Yenice Devlet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
8.
Bayramiç Devjet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
9.
Ayvacık Devjet Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
10. EzineıDev'let Hastanesi (Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
1 I . Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
(Sözleşme tarihinde başlatılacaktır.)
Küçükkuyu Semt Polikliniği Ayvacık Devlet Hastanesine bağlı olarak işlem yapmaktadırlar.
Çanakkale Devlet Hastanesi ek binası Çanakkale Devlet Hastanesine bağlı olarak işlem yapmaktadırlar.
1.5.
ST A N D A R T L A R
Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık-NET omurgası üzerinden, ulusal
çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin, belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre
gizli, güvenli ve]m ahrem iyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elektronik Sağlık
Kaydı (ESK) vefi tabanının oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkânı
sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır.
Sağlık - NET. Bakanlığımızın "Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim” hedeflerini yerine getirmeyi
amaçlayan ve bu çerçevede, tüm sağlık kumrularından toplanmak üzere, vatandaşlarım izin elektronik
sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kutlanılarak, güvenli bir şekilde tek bir merkezde
toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde
paylaşımını ve karar-destek
kullanılmalarım içermektedir.
sistemlerinde
analiz
edilerek
yönetimsel
ve
bilimsel
çalışmalarda
Sağlık bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (EH BYS) yazılımı ve diğer
sağlık bilgi sistemi yazılımı üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının;
Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (M SVS) ve Ulusal Sağlık Veri
Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri
ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucusu'nda (SKRS)
yayımlanan kodlan referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığı'nca kabul
edilen HL-7 (V.3.0) standardım. Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından DICOM 3.0 standardını
desteklemelidir.
Yazılım üreticilerinin yapacakları tasarım çalışmalarında güncel Minimum Sağlık Veri Setleri
(MSVS), Sağlık-NET ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusunu(SKRS) dikkate alması Sağlık-NET
sisteminin işletilmesi bakımından son derece önemli bir husustur.
1.6.
T A N IM L A M A L A R K ISAADLAR ve K ISA LT M A LA R
AHBS
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
BIM
Bilgi işlem Merkezi
ÇK YS/M K YS/IK YS
Çekirdek
Kaynak
Yönetim
Sistemi/Malzeme
Sistemi/însan Kaynakları Yönetim Sistemi
DEM O
Demonstrasyon
DRG
Diagnosis-Related Group
DYS
Doküman Yönetim Sistemi
GB
GigaByte
Gbps
Gigabit/saniye (Gigabit Per Second)
GHz
GİgaHertz
Güvenli Elektronik
Kaynakları
Yönetim
İmza
5070 sayılı Elektronik imza Kanunu Md. 4 ’te tanımlanan elektronik imzayı
ifade eder.
EH BYS
Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
Hz
Hertz
ICD
Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (UHS)
IEEE
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü
ISO
Uluslararası Standartlar Kurumu
KB
KiloByte
KGK
Kesintisiz Güç Kaynağı
Kişisel Veri
Kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü veri ya da veri kümesidir.
Kişisel Sağlık Verisi
Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına
veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya
benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir.
Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere ilişkin kayıt bilgileri,
ödeme bilgileri, sağlık gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili
kişiye tahsis edilen numara, takma ad, sembol veya diğer herhangi bir özellik
veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık hizmeti sağlayan kişinin (örneğin; sağlık
\
3
Muh.ilka'j^JÇAU
İdari Hi/,rbû)>|er Başkan
Sertaç ÇAKMAK
Uzman
Patih Okur
Mühendis
(A
M
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir.
KPS
Kimlik Paylaşım Sistemi
idare
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Tedarik Edecek Kurum/Kuruluş
istekti
Mal veya hizmet alınılan ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi
LBYS
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
MB
MegaByte
Mbps
Megabit/saniye (Megabit Per Second)
M H RS
Merkezi Hastane Randevu Sistemi
MHz
Megahertz
ms
Milisaniye
MSVS
Minimum Sağlık Veri Seti
Mobil im za
Elektronik ortamlarda kullanılabilecek kimlik kartı ile nitelikli elektronik
sertifîka’yı kullanmayı sağlayan bir servistir. 5070 sayılı Elektronik İmza
Kanunu'nda tarif edilen ve ıslak imza ile eşdeğer güvenli elektronik imza'nın
GSM veya SİM kartları kullanılarak uygulanması.
ns
Nanosaniye
ODBC
Açık Veri Tabam Bağlamrlığı
PACS
Tıbbi Görüntü Yönetim ve Arşiv Bilgi Sistemi
PDKS
Personel Devam Kontrol Sistemleri
RBS
Radyoloji Bilgi Sistemi
Sağlık-NET
Ulusal ve Uluslar arası standartlar kullanılarak. Vatandaşlarımızın elektronik
sağlık verilerinin, tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından, güvenli bir şekilde tek
bir merkeze aktarılmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde ve
sadece gerektiğinde yetkiler dahilinde paylaşımını, karar-destek sistemlerinde
analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarım sağlayan
sistemdir.
SB
Sağlık Bakanlığı
Sigortalı hasta
Tedavi giderleri devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, vakıflar, bankalar. Sosyal
Güvenlik
Kurumu
Kuruınu(devredilen),
(Bağ-Kur(devredilen),
Emekli
Saııdığı(devredilen))
Sosyal
ve
Sigortalar
özel
Sistem
şirketlerinden biri tarafından karşılanan ya da yeşil kart sahibi hasta.
Bilgi Sistemi
SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu
SKRS
Sağlık Kodlama Referans Sunucusu
SQL
Yapısal Sorgulama Dili
SUGR
Sistem ve Uyarlama Gerekleri Raporu
SUT
Sağlık Uygulama Tebliği
TDM S
Tek Düzen Muhasebe Sistemi
USVS
Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü
U P S /K G K
Kesintisiz güç kaynağı
UTP
Yalıtmışız Burgulu Çift
VTYS
Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Yüklenici
Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli
CD
Compact Disc
Cd
Caııdela
sigorta
BR
Bilgisayarlı Radyografi
BT
Bilgisayarlı Tomografi
DICOM
Digital Imaging and Communication in Medicine
SCP
Service Class Provider
SCU
Service Class User
Dpi
Dots per inch
DR
Digital Radiography
CR
Computed Radiography
DVD
Digital Versatile Disc
DVI
Digital Video Interface
DX
Digital X-ray
GB
GigaByte
Gbps
Giga bit per second
GHz
GigaHertz
HDD
Sabit Disk Sürücüsü (Hard Disk Drive)
HL7
Health Level 7
LCD
Liquid Crystal Display
LTO
Linear Tape Open
MG
MammoGraphy
mm
Mili Metre
Modalité
Her bir görüntüleme sistemi (Mammografi, Ultrasonografi gibi)
MR
Magnetic Resonance Imaging
NM
Nuclear Medicine
RAID
Redundancy Array Independent Discs
RAM
Random Access Memory (Ana Bellek)
RF
Radyo Frekans (Radio Frequency)
Rpm
Rotations Per Minute
RT
RadyoTerapi
SAN
RadyoTerapi
SCSI
Storage Area Network
TB
Terra Byte
TFT
Thin Film Transistor
USB
Evrensel Seri Yol Denetleyicisi (Universal Serial Bus)
VAC
Volt Alternatif Akim (Volt Alternative Current)
IHE
Integrating the Healthcare Enterprise
MIP
Maximum Intensity Projection
MINIP
Minimum Intensity Projection
MPR
Mannose-6-Phosphate Receptor
SSD
Single Step to Digital
IVP
İntravenöz Piyelografı
Ofis Yazılımları
Microsoft Office ve Open Office ürün ailesi.
1.7. B İL G İ S İS T E M İ S O R U M L U L A R I VE D İĞ E R Ç A L IŞ A N L A R A A İT K O Ş U L L A R
1.7.1. Hastane idareleri tarafından kendi kurum lan için belirlenen bir hastane personeli,
sistemin
amacına uygun olarak işletilebilmesi için yetkilendirilir, yetkili olduğu konular, yazılı olarak kendi
hastanelerindeki diğer yetkililere, çalışanlarına ve yükleniciye yazılı olarak bildirilir. Bu personel
\
\
Muh.İlkaV U$AR
İdari Hiz^jètlèr Başkanı
5
Sertaç ÇAKMAK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarJ
Uzman DtSktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
liderliğinde olmak şartıyla hastane idaresi gerektiğinde başka ilave personel de görevlendirilebilir.
Ayrıca ihtiyaç halinde Genel Sekreterlik sistemin amacına uygun olarak işletilebilmesi için bir sorumlu
atayabilir. Bu sorumlu gerektiğinde hastanelerdeki bilgi sistemi sorumluları ile ortak çalışma yürüterek
sistemin amacına uygun işletilmesini sağlayacaktır.
1.7.2. İşe başlama tarihinden itibaren Çalışanların özlük hakları bu dokümanda yer almayan hususlarda
4857, 5510, 5018 sayılı K a n u n la r ın ifgili h ü k ü m le r in e g ö r e h a r e k e t edilir.
1.7.3. Yüklenici Firma proje kapsamında
1.7.4. maddedeki vasıflara sahip personelleri, sözleşme
süresince proje kapsamında bulunan hastanelerde çalıştıracaktır. Çalıştırılacak personel bilgileri ve
personelin eğitim durumlarını gösteren belgeler işyeri teslim tarihinde idareye verilecektir.
1.7.4. PE R SO N EL Ö Z ELLİK LERİ VE SAYILARI
Ç A N A K K A L E D EVLET HASTANESİ
• 1 Kişi:En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. {Brüt Asgari
Ücretin % 50 fazlası ödenecektir.)
• 2 Kişi: En az lise mezunu olup, network, donamın, teknik destek ve yazılım bakım konusunda
mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi
olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin % 4 0 fazlası ödenecektir.)
Ç A N A K K A LE DEVLET H ASTANESİ EK BİNASI
• I Kişi:En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
Ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
ÇAN DEVLET HASTANESİ
• I Kişi:En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
G E L İB O L U D EVLET HASTANESİ
• I Kişi : En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakını
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
EZİNE D E V L E T HASTA NESİ 1 Kişi:I n az lise mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve
yazılını bakım konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda
diploma sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası ücret ödenecektir.)
BİGA DEVLET HASTANESİ
• 1 Kişi: En az lise mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda
mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi
olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası ücret ödenecektir.)
• 1 Kişi: En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donamın, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
• 1 Kişi: En az İtse mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda
mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari ücretin %40
fazlası ödenecektir.)
G Ö K Ç E A D A D EVLET HASTANESİ
• 1 Kişi: En az lise mezunu olup, network, donanmı, teknik destek ve yazılım bakım konusunda
mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi
olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası ücret ödenecektir.)
LAPSEK İ DEVLET HASTANESİ
• 1 K işi: En az üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma
sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %50 fazlası iicret ödenecektir.)
Y E NİCE D EVLET HASTANESİ
• 1 Kişi: En az lise mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım konusunda
mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika veyahut konusunda diploma sahibi
olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası ücret ödenecektir.)
B A YRA M İÇ DEVLET H ASTANESİ
• I K işi: En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
Ç A N A K K A L E KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ G ENEL SEK R E T E R L İĞ İ
Genel Sekreterlikçe belirlenecek olanlokasyonda 7/24 esasına göre çalışacak HBYS çağrı merkezi/destek
masası oluşturulacaktır. Çağrı Merkezinde görev almak üzere 6 (Altı)
personel görevlendirilecektir.
EHBYS Destek Masasında 2 (İki) Personel görevlendirilecektir.
• 6 Kişi: En az lise mezunu tercihen Önlisans/Lisans mezunu. Telefonda etkili iletişim kurabilen. İş
odaklı. Problem çözme becerisi gelişmiş, 7/24 vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek.
Ms ofis programlarına hakim ve hızlı klavye kullanabilen. A ktif klavye ve internet kullanabilen.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli, tercihen çağrı merkezi
tecrübesi olmalıdır. (Brüt Asgari Ücretin %40 fazlası ücret ödenecektir.)
• 2 K işi: En az iki yıllık üniversite mezunu olup, network, donanım, teknik destek ve yazılım bakım
konusunda mesleki deneyimini gösterir ilgili belge veya sertifika sahibi olmalıdır. (Brüt Asgari
ücretin %50 fazlası ödenecektir.)
1 . 7 . 5. Çalışanların yol giderleri İdari Şartnamede tanımlandığı şart ve miktarlarda yüklenici taralından
nakdi olarak verilecek olup bordroda gösterilecektir.
1. 7. 6. Yemek
giderleri
idarelerce ayni olarak karşılanacaktır. İstekliler yemek için ayrıca
bedel
öngörmeyecektir. Giyim ise her bir personel için aşağıdakitabloda belirtildiği şekilde ve miktarlarda
yüklenici firma tarafından ayni olarak verilecektir.
\__________________________ __________________________________ I
Muh.İlkay VCAR
İdari Hizmeti âr Başkam
Sertaç Ç A KM A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
UzmarUJfiktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
1.7.7. Kışlık kıyafetler ile ayakkabılar işyeri teslim tarihinde personele teslim edilecek, yazlık giysiler ise
en geç Mayıs ayı sonuna kadar personele teslim edilecek ve muayene komisyonuna teslim belgeleri ibraz
edilecektir.
TABLO: 2
•
S. No
Malın / işin Cinsi
Miktarı
Birim
1
Yazlık Gömlek Koton Kumaştan
44
Adet
2
Kışlık Gömlek %70 yün %30 polyester kumaştan
44
Adet
3
Yazlık Pantolon (Kotoıı Kumaştan)
44
Adet
4
Kışlık Pantolon %70 yün %30 polyester kumaştan
44
Adet
5
Kravat veya Fular
22
Adet
6
Ayakkabı (Hakiki Kösele)
22
Çift
1.7.8. Firma çalışanlarının ücretsiz izin ve Rapor aldığı durumlarda, eksik gün kadar idarenin onayı ile
personel çalıştırır veya eksik çalışılan gün bedeli yükleniciye ödenmez; fatura ve hak edişinden kesilir.
1.7.9. Yüklenici, sistemin kurulumunda çalıştıracağı elemanları önceden belirlemiş olmalıdır. Bu
personelin kimlik, unvan, nitelik ve iletişim bilgilerini işyeri teslimi tarihi itibarı ile idareye yüklenici
tarafından bildirilmelidir.
1.7.10. İşe alınan personelin eğitim durumunu gösteren belgelerin aslı veya noter onaylı sureti, nüfus
cüzdanı fotokopisi(aslı görülerek hastane tarafından onaylanır), sabıka kaydı,
tek hekim imzalı sağlık
raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık resmi çalışmaya başladığı günde idareye teslim
edilerek özlük dosyasına konmalıdır. Bu belgeler idare tarafından incelendikten sonra muhafaza edilmek
üzere Yükleniciye teslim edilecektir.
1.7.11. Yüklenici tarafından sağlanan tüm personel ile yüklenici arasında süresiz geçerli olmak üzere
ayrıca bir gizlilik sözleşmesi imzalanmalı, bu sözleşme ilgili personelin özlük dosyasında yer almalı,
bu sözleşmede, çalışan personelin işinin gereği olarak edindiği hastalara, kurum personeline ve kuruma
ait hassas niteliği olan veri ve bilgileri yasal gereklilikler haricinde hiçbir surette(yazılı, sözlü,
elektronik ortam dahil) hiç kimseyle paylaşmayacağına, aksi davrandığının tespit edilmesi halinde iş
akdinin feshedilerek hakkında yasal işlem başlatılacağına, doğacak zararın kendisi tarafından tazmin
edileceğine dair hükümlere yer verilmelidir, ¡dareye karşı, personel kaynaklı gizlilik ihlalinden
Yüklenici sorumludur.
1.7.12. Sözleşme süresince tüm elemanlar hastane kurallarına, disipline, gizlilik ilkelerine eksiksiz
uymalıdır.
1.7.13. Yüklenici görevden ayrılan elemanının hiçbir alacağının olmadığına dair eleman tarafından
doldurulmuş ve imzalanmış bir belgeyi (İbranameyi) idareye vermelidir.
1.7.14. Hak ediş düzenleme tarihi her ayın son günüdür. İşçi ücretleri işçiler adına açılmış olan banka
hesaplarına İdare tarafından yükleniciye hak ediş ödemesinin yapıldığı gün veya takip eden gün içinde
aktarılacaktır. İşçi ücretlerinin ödenmemesi durumunda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin
Çalışanların Özlük haklan başlıklı 38. maddesine göre hareket edilecektir.
1.7.15. Yüklenici firmalar hak edişinin yatırılacağı kendilerine ait banka bilgilerini içeren dilekçebeyannam e verirken bu dilekçe ile birlikte işçiler adına açılan banka hesap bilgileri ile işçiler adına
düzenlenen ücret bordrolarını da vereceklerdir.
1.7.16. Söz konusu dilekçede yükleniciler, ilgili aya ait hak edişinin işçi ücretlerine tekabül eden
kısmının işçiler adına açılan banka hesaplarına yatırılmasını açıkça beyan edeceklerdir.
1.7.17. Hastaneler ilgili aya ait hak ediş ödemelerini yapmadan önce, ödemesi yapılan bir önceki aya
ilişkin belgeler ( işçi ücretlerinin banka hesaplarına yatırıldığına dair her işçinin adının görüldüğü belgeler
ile bu ücretlere ilişkin primler, vergilerin ilgili yerlere yatırıldığına dair belgeler) istenilecektir.
1.7.18. Herhangi bir sebeple İdarenin yapacağı hak ediş ödemelerinde bir gecikme olması durumunda,
hak edişlerin ödenmesi beklenilmeden işçi ücretleri 4857 sayılı iş kanununa uygun olarak yüklenici
tarafından heray m ilk beş günü içinde ödenecektir.
1.7.19. Sözleşme süresi bittikten sonra işçi ücretlerinin ödenmediğinin tespit edilmesi halinde varsa
yüklenici hak edişinden yoksa yüklenicinin teminatından işçi ücretleri ödenecektir.
1.7.20. Hastane idaresi tarafından oluşturulan Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından
denetim işleri uygulanacaktır.
1.7.21. İşçilerin mesaiye devamı imza cetveli ile takip edilecek ve imza cetvellerinin bir sureti idareye
verilecektir.
1.7.22. Yüklenici hiçbir ihtar ve ikaza gerek kalmaksızın lüzumlu bütün emniyet tedbirlerini zamanında almak ve
kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğretmekle mükellef olup, bu konudaki her türlü sorumluluk
yükleniciye aittir. Bu itibarla taahhüdün ifasında gerek ihmal ve itaatsizlik gerekse tedbirsizlik ve ehliyetsiz
personeli kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici sorumludur.
1.8.
PE R SO N EL L E R İN GÖREVLERİ
1.8.1. E H B Y S Yazılımı Sistem Sorumlusu:
1.8.1.1.İstekli firma ile kurum arasındaki ilişkilerin yürütülmesi yazılımların sorunsuz çalışması için
gerekli önlemlerin alınması,
istenen rapor, döküm ve kartların hızlıca hazırlanması ve /veya
hazırlatılması, kullanıcıların yazılım destek taleplerine cevap verilmesi. E H B Y S 'nin yaygınlaştırılması
için gerekli entegrasyon çalışmalarının yapılması ve Hastanede mevcut her türlü bilgisayar, yazıcı vs.
sistem ile ilgili donanımların tamir ve bakımlarının takibinden sorumlu olacaktır. Bunların yanında:
1.8.1 .2 ,Sistem
üzerindeki
idari
değişiklikler
gibi
nedenlerle
gerekli
olabilecek
uyarlamaların
yapılm asında Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile irtibatı sağlamak.
1.8.1.3 .Hastanenin işleyişi İle ilgili hizmet kalitesini arttırıcı İyileştirmeler yapılması konusunda
danışmanlık yapmak.
1.8.1.4. Hastanede varolan ve yeni alınacak tıbbi cihazların sisteme entegrasyon konusunda çalışmaları
planlamak ve yürütülmesini denetlemek.
1.8.1.5. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak kurum amirine aylık faaliyet raporları sunmak.
1.8.1.6. EHBYS yazılımı konusunda tecrübe sahibi olmalı, yazılım ile ilgili gelebilecek her türlü destek
taleplerini öncelikle cevaplayabilmelidir.
1.8.1 .7 .Hastane içinde çözümlenemeyen sorunları bağlı bulunduğu yazılım firması ile gerekli irtibatı
kurarak çözm ek veya çözülmesini sağlamak, bu faaliyetlere nezaret etmek.
1.8.1.8.Gerektiğinde bilgisayarlara yazılım kıırulumlarmı yapmak veya yaptırmak.
1.8.1.9. Yazılımla ilgili olarak idarenin ihtiyacı olan uygulamalarda idare tarafından belirtilen görevleri
yapmak.
1.8.1.10. Yazılımların sorunsuz çalışması için gerekli önlemlerin alınmasında EHBYS yazılım ve
teknik destek hizmetlerinde çalışan personeli görevi ile ilgili olarak yönetmek, denetlemek.
1.8.1.11. EHBYS sistem sorumlusu İçin tanımlanan görevlerden 1. Derecede sorumlu olarak Hizmetin
eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
r
,
_
1.8.1.1Î. Sistem Sorumlusu: Diğer çalışan Hastane teknik hizmet personelleri arasında görev dağılımını
'____________________________________________________________________________________________9_
Muh.lÜ<WUfcAR
İdari mafletlvr Balkanı
Sertaç ÇAKMAK
Fatih Okur
Uzman
— ’ Mühendis
r
Op.Dr.Hnz^tJÛKE
Uzraaff1)oktor/
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIK
Mühendis
Müdür Yard.
yapm ak ve Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sistemi desteğini sağlamakla sorumludur.
1.8.2. Hastane EHIÎYS Teknik hizmetler personeli:
1.8 .2 .1 .Hastanede mevcut her türlii Network cihazları, bilgisayar, yazıcı. Yazılım ve bilgisayar çevre
birimleri, sistem ile ilgili donanımların tamir ve bakımlarından sorumlu olarak görev yapacak olup,
arızalanan alet ve cihazlara anında müdahale ve sorunun giderilmesini sağlayacaktır. Garanti süresi
dolm am ış cihazların teknik servisleri ile irtibat kurarak tamir ve bakımlarını yaptırması için idareye
bilgi verecektir.
1.8.2.2. Bunların yanında:
1.8.2.3. Hastane bilgisayar donanımının periyodik bakımlarını yapmak
1.8.2.4. Kullanıcı
bilinçlendirmek
hatalarından
kaynaklanan
arızalan
tespit
etmek
ve
kullanıcıları
bu
konuda
1.8.2.5. Arıza çağrılarına cevap vermek
1.8.2.6. Arızalı olduğu bildirilen cihazlara ilk müdahaleyi yapmak, arızayı tespit etmek
1.8.2.7. Arıza kurum içinde giderilebiliyor ise gidermek, yedek parça ihtiyacı olan durumlarda kurum
yetkililerinden yedek parçanın talebinde bulunmak, yedek parça temin edildikten sonra arızayı
gidermek
1.8.2.8. Arızalarla ilgili gerekli kayıtları tutmak ve talep edilmesi halinde bu bilgileri rapoılamak
1.8.2.9. Kurum içinde çözülem eyecek arızalarda cihazın servise gönderilmesini temin etmek, servisteki
cihazların durumlarını izlenmek ve tamirden gelip gelmediğinin takibini yapm ak.G elm işse bir an önce
ilgili birime kurulumunu yapmak.
1.8.2.10.
Sistem Sorumlusunun Entegre Hastane Bilgi Yönetim Sisteminin desteğini ve işleyişini
aksatmamak için, yapmış olduğu görev dağılımına riayet edecektir.
2.
2.1.
ENT EG RE HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEM İ ALIMI İÇİN G E N EL K O ŞU L L A R
G ENEL K O ŞUL L AR
2.1.1. Anayasa. Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Tebliğ, Genelge, Üst Kurumlardan gelen resmi talimatlar
gibi mevzuat kaynaklı zorunlu değişiklikler yüklenici tarafından yerine getirilecektir. Doküman ve
raporların çıktısı mevzuat doğrultusunda düzenlenecektir. Bu düzenlemeler ve idarenin isteyeceği hiç bir
şey için ek ücret ödenmez. Mevzuata aykırı olmamak şartıyla Entegre Hastane Bilgi Sistemi yazılımının
kullanıcı istekleri doğrultusunda uyarlanması sürecin, kontrol ve bu işlemleri disipline etmek amacıyla;
kullanıcı istekleri, öncelikle idare tarafından resmi olarak tayin edilmiş kontrol teşkilatı tarafından kontrol
edilecek, uygun görülen uyarlamalar İdare'nin belirlediği yönetici aracılığıyla Yüklenici’nin belirlediği ve
İdareye bildirdiği proje liderine iletilecek, istekler öııem ve gereklilik sırasına göre idare tarafından
öngörülen sürede yazılıma yansıtılacaktır. Bu sıralamada
değişikliğinden kaynaklı isteklere öncelik verilecektir.
mevzuat,
genelge,
yönetmelik
vb.
2.1.2. Yüklenici’ nin çalışmaları Kontrol teşkilatı/Muayene Komisyonu tarafından gerek görüldükçe
denetlenir. Bu denetlemelerde sözleşmeye uymayan durumlar tespit edildiğinde, 4735 sayılı kanun
çerçevesince işlem yapılacaktır. Bu denetlemeler sözleşmeye bağlanmış olan teknik şartname maddeleri
ve hükümlerini kapsamaktadır.
2.1.3. İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki Yüklenici’nin kendisine ait her türlü ulaşım ve iletişim
giderleri Yükleııici’ye aittir.
2.1.4. Yüklenici ve İdare’nin adı ve/veya adresi değişse bile karşılıklı tüm yükümlülükler aynen devam
eder.
2.1.5. Yazılım, Sağlık Bakanlığı'nca kurulan Sağlık-NET sisteminin gerektirdiği/gerektireceği altyapıya
sahip olmalıdır. Sağlık-Net entegrasyon süreci tamamlanmış olmalı, kurumun geçmiş datalarının aktarım
süresinin tamamlanması ile Bakanlık Veri Merkezine USVS çerçevesinde kaydedilmiş tüm veri paketleri
2.1.6. Yazılım,
hastanelerin
performans ve kalite uygulamalarına esas verilerin otomatik olarak
kaydedildiği ve izlendiği, çıktılarının alındığı bir yapıya sahip olmalıdır.
2.1.7. Yüklenici firma EHBYS yazılımı hakkında idareyi bilgilendirdiği her hususta Genel Sekreterliği de
bilgilendirmekle yükümlüdür.
2.1.8. Genel Sekreterliğin istekleri doğrultusunda yazılıma eklemeler yapabilmelidir.
2.1.9. Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinde yapılan
işlemlerin (tedavi , tetkik, tahlil v.b)
tekrarlanmaması için gerekli haberleşmenin yapılarak kısıtlamaya gidilebilmesi sağlanmalıdır. Yapılan
işlemler diğer hastanelerde de görülebilmelidir.
2.1.10. Yerelde
yapılan
kısıtlama,
güncelleme
ve
diğer
konfigiirasyon
ayarları
tek
merkezden
yapılabilmelidir. Gerekli altyapı tarafımızdan sağlanacaktır
2.1.11. HBYS Kurulum sürecinde yer alan aşamalar ve diğer eğitim destek hizmetleri için firmanın
önerdiği süreleri kapsayan bir iş planını yüklenici sözleşme ekinde verecektir.
2.2.
E NT EG RA SYO N
2.2.1. Teklif edilen sistemler yatay ve dikey genişlemeye uygun olacak ve diğer sistemlerle (Kimlik
Paylaşım Sistemi (KPS), Akıllı Kimlik Kartı Projesi, MEDULA. ÇKYS/M K Y S, PACS, LBYS,
Sıramatik. KIOSK. Personel Devam Kontrol Sistemi(PDKS), vb) karşılıklı veri alış verişi yapabilecek,
yani gerektiğinde bir başka sistemle entegre edilebilir olacaktır. Sistemlerin entegrasyonu için
gerekli
donanım, lisans ve malzeme ilgili kurum tarafından karşılanacaktır.
2.2.2. Akıllı Kart Tabanlı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistem ¡(Akıllı Kart Uygulaması) uygulanan iller
haricinde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda Kimlik doğrulama için Bakanlığımızın Kimlik Paylaşım
Sistemi (KPS) web servisleri kullanılacaktır. Bu servislerin kullanımı için sözleşme imzalandıktan sonra
YÜKLENİCİ firmaya web servis şifreleri teslim edilecektir.
2.2.3. (Varsa) Önceden mevcut olan ve sisteme dahil edilebilecek istemci bilgisayarların, sisteme
entegrasyonunu ve bağlantısını yüklenici yapacaktır. Sisteme dahil edilecek bilgisayarlarda, sistemin
performanslı çalışabilmesi için oluşabilecek donanım ve lisans (Ram,Hdd,İşletim sistemi vb.) maliyetleri
ihtiyacın hasıl olduğu hastane idaresi tarafından karşılanacaktır.
2.2.4. Kullanılacak barkod yazıcılarla ilgili ayarlamalar (paper size, back feed ve sensor ayarları gibi)
Yüklenicinin sorumluluğundadır. Sistemin kurulumu aşamasında teknolojisi eskimiş ve Entegre Hastane
Bilgi Yönetim Sistemine entegrasyonunda sorun bulunan, hizmetin ifası sırasında kesintilere sebep
olabilecek cihazlar yüklenici tarafından tespit edilerek hastane idaresine rapor olarak sunulacaktır. İdare
bu rapor doğrultusunda gerekli incelemeleri yaparak söz konusu cihazların amortisman Ömürlerimde göz
önünde bulundurup ihtiyaç durumunda cihazları üst versiyonlu yeni teknolojiye uyumlu cihazlarla
değiştirebilecektir.
2.2.5. Entegre Hastane Bilgi Sisteminin daha sağlıklı ve sorunsuz işletilmesi amacıyla yeni alınacak
Sunucuların konfîgürasyonu, sunucuların alınmış olduğu yetkili servislere aittir. Ancak E H B Y S ’nin
işletilmesi için gerekli teknik destek Yüklenici tarafından sözleşme kapsamında olmak üzere
sağlanmalıdır. Mevzuat kaynaklı yazılım ve bu yazılımlara bağlı donanım entegrasyonları da(örneğin
karekod okuyucular. Akıllı Kimlik Kartı okuyucuları, avuç içi damar izi biyometrik kimlik doğrulama
sistemi vb) sözleşme süresince sözleşme kapsamında ek ücret talep edilmeksizin (donanım, lisans ve
malzeme hariç) yerine getirilmelidir.
2.2.6. Yüklenici, EHB YS'ye entegre edilmesi gereken EK-1 Kurum Envanteri L.işteşinde belirtilmiş olan
ve her bir kuruma ait donanım, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da
sistem yüklenicilerinden ve idareden sözleşme süresince ücret talep edemez.
2.2.7. Sistemin devreye girmesi ile beraber EK-I de belirtilen her bir Kuruma ait EHBYS ne
bağlanabilme özelliği olan tüm laboratuvarcihazları,röntgeıı cihazları, yazıcı, barkod okuyucu, barkod
yazıcı\ bilgilendirme ekranları, kiosklar vb. devreye sokulmuş olacaktır. Sözleşme süresince EHBYS ne
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1 1
Muh.İll â i U t AK
İdari H
Başkanı
Sertaç ÇAKMAK
Uzman
-
Katih Okur
Mühendis
Op.ür.EnzarTÖRE
Uzıtı^ıHîoTctJ^'
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
sonradan bağlanacak laboratuvar, görüntüleme ve diğer tıbbi cihazlar için Alıcıdan ve cihaz firmasından
herhangi bir ücret talep edilmeyecektir
2.2.8. EK.-2'de belirtilmiş olan kurumlanıl demirbaş kayıtlarında bulunan ve aktif olarak kullanılan PACS
sisteminin entegrasyon hizmeti (donanım, lisans ve malzeme hariç ) en geç işyeri teslimine müteakip
5(Beş) takvim günü içerisinde tamamlanmalıdır. Entegrasyon için gerekli teknik altyapı ve PACS
tedarikçisinin yapınası gereken işlerin kesintisiz yürütülmesi ilgili kurum tarafından sağlanacaktır.
Entegrasyon aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılacaktır.
2.2.9. EHBYS radyoloji biriminde halen kullanılmakta olan RBS ve PACS sistemiyle IHE iş akışlarında
tanımlandığı şekilde entegrasyon sağlamalıdır. Bu bağlamda istekli fırına IHE SWF profilini “Order
Placer" aktörü olarak desteklemelidir.
2.2.10. E H B Y S ’nin RBS ve PACS sistemiyle yapacağı entegrasyon çalışmalarında hastane hakem
rolünde olacaktır. Yaşanabilecek anlaşmazlıklarda hastane zaman kaybetmeksizin bilgilendirilecektir.
Entegrasyon kapsamında yapılacak çalışmalardan hiçbir ad altında ücret talep edilmeyecektir.
2.2.11. Radyoloji biriminde kullanılan sistemlerin değişmesi, güncellenmesi, yeni modüllerin eklenmesi,
ilgili standartlarm(HL7. IHE) versiyonlarının değişmesi vb. durumlarda istekli firma EHBYS yazılımında
açık standartlara uygun gerekli güncellemeleri idareyle mutabık kalınacak süreler dahilinde yapmak
zorundadır. Bu değişiklikler için hiçbir ad altında ek bir ücret talep edilemez.
2.2.12. EHBYS, RBS'ye kullanıcı verilerini HL7 protokolü doğrultusunda MFN(Staff/Practitioner
master file) mesajı ile iletecektir. MFN mesajı personel sisteme kaydedildiğinde, güncellendiğinde ve
personel bilgilerinde değişiklik gerektiren herhangi bir işlem yapılığında anında otomatik olarak RBS
sistemine iletilecektir.
2.2.13. Radyolojik tetkiklerin randevu verme ve kabul işlemleri hastanede mevcut kurulu bulunan RBS
sistemi üzerinden yapılacaktır. Radyolojik randevu işlemlerinin RBS üzerinden verilmesi faturalama,
puantaj vb..EHBYS sistemi üzerinden yapılacak işlemleri etkilememelidir.
2.2.14. EHBYS, R B S’ye hasta verilerini ve inceleme isteklerini HL7 protokolü doğrultusunda ADT
(admit, discharge, transfer.ııpdate) ve ORM (new order,order cancel) mesajları ile iletecektir. ADT
mesajının içeriğinde hastanın bütün demografik bilgileri barındırılacaktır. ORM mesajının içinde hasta
için istenen tetkik ile ilgili bilgilerin(tetkik kodu, tetkik adı, tetkik planlama tarihi gibi)yaıısıra klinik
bilgiler, hasta ile ilgili herhangi bir risk (ilaç alerjisi gibi), anemnez bilgileride bulunmalıdır. RBS bu
veriler ışığında incelemeyi planlayacak ve inceleme ile ilgili, randevu bilgilerini, tetkikin radyoloji
içindeki iş akışı basamaklarını (tetkik reddi, kaydedilmesi, kabulü yada onayı, randevu verilmesi.tetkik
çekimin tamamlanması gibi) faturalaıııaya yansıyacak tetkik bilgilerini, inceleme raporlarını ve istatistik
bilgilerini EHBYS ye yine HL7 (SIU,ORU,ORM ve DFT) mesajlarını kullanarak aktaracaktır.
2.2.15. EHBYS üzerinde radyolojik tetkiklerin görüntülemesi için buton tasarlanacak ve bu buton çekim
tamamlandı bilgisinin RBS üzerinden HL7 mesajı ile alındığında aktif olacaktır. Buton tıklandığında
EHBYS gerekli parametrelerle(Hasta No.Kullanıcı Adı ve Erişim No) ilgili PACS/RBS web sayfasını
çağıracaktır. Çekimi tamamlanmamış tetkikler için EHBYS “Çekim Tam amlanm adı” bilgisini kullanıcıya
ayırt edilebilir bir şekilde gösterecek ve çekimi tamamlanmamış tetkikler için “Görüntüle” butonuna
tıklanmasına izin vermeyecektir.
2.2.16. Radyoloji entegrasyonu kapsamında gerçekleştirilecek tüm işlemleri hasta kayıt, randevu istek,
personel bilgileri, rapor alma vb.) anında gerçekleştirilecek. E H B Y S 'd e gerçekleştirilen bir işlemin RBS
sistemine iletilmesi 4sn'yi (Network yapısından kaynaklanan sorunlar hariç)geçmeyecektir. İstekli firma
bıı performans kriterini sağlamak için gerekli yazılımsal önlemi almakla yükümlüdür.
2.2.17. EHBYS, PACS, LBYS gibi sistemlerde yapılacak değişikliklerden herhangi biri, diğerinin
çalışmasını etkiliyorsa, değişikliğin yapılacağı sistemin yüklenicisi bu değişikliği önceden idareye
bildirmek zorundadır. Diğer sistemlerin yüklenicileri farklı ise gerekli koordinasyon idare tarafından
sağlamı ve doğacak maliyetler, değişikliği yapacak yüklenici ile idare arasında çözüme kavuşturulur.
Değişiklik, diğer sistemlerin kesintisiz ve doğru çalışmasını etkiliyorsa değişiklik yapacak yüklenici idare
kanalıyla diğer yüklenicileri önceden bilgilendirmek zorundadır.
LBYS kapsamında kullanılacak olan
laboratııvar cihazların kurulumu yapılıp gerekli kalibrasyon ve eğitim işlemleri tamamlandıktan sonra
yüklenici firmaya cihaz ile ilgili entegrasyon bilgileri iletilecektir. Yüklenici Firma cihaz entegrasyonunu
en geç 5 gün içerisinde tamamlayacaktır.
2.2.18. Teklif edilen Hastane Bilgi Yönetim Sistemi;
a. Alıcı kurumlar arasında aşağıda öngörülen ölçüde klinik ve idari bilgi paylaşımını dağıtık
(distributed) yapı üzerinden yapabilecek özellikte olmalıdır.
b. Bu yapı ile alıcı kurumlarda bulunan veriler merkezi veri tabanında barındırılacaktır.
c. Alıcı kurumlarm bilgi amaçlı veri paylaşımları yetki düzeyleri ile yapılandırılabilmelidir.
d. Yetki verilmemiş olan alıcı kurum otomasyon kullanıcıları sisteme dahil edilen diğer alıcı
kurumda bulunan klinik ve idari verilere erişememelidir.
e. Alıcı kurumlar arasında yapılan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yapılacak şevkler sistem
üzerinden Hasta dosyası üzerinden kolayca yapılabilmeli sevk edilmiş olan hastanın sevk edildiği
alıcı kurumda hastanın yeniden kayıt alınmasına ihtiyaç duyulmamalı, hasta dosyası sistem
tarafından otomatik olarak oluşturulmalıdır. Ayrıca bu tarz şevklerde hastayı sevk eden alıcı
kurum Hastanın sevk edildiği Alıcı Kurumda yapılan işlemin sonucuna yine sistem üzerinden
hasta dosyası üzerinden kolayca erişebilmelidir.
f. Alıcı kurumlarda hizmet vermekte olan, yetki verilmiş hekimler hasta dosyası üzerinden diğer
Alıcı kumrularda bulunan ve hastaya ait olan verilere (Anemnez, tetkik, tahlil, konsültasyon ve
epikriz) yetkileri ölçüsünde ulaşabi Imel id ir.
g. Sistem^ entegre olan Alıcı Kurumlarda hastaya istenecek olan tetkik ve tedavilerde mükerrerlik
kontrolü yapılabilmeli, mükerrer işlem yapılması engellenebilmelidir.
h.Alıcı kurumlar arasında yapılan hizmet alım sözleşmelerinde belirtilmiş olan tetkiklerin
yapılamayacağı durumlarda (cihaz arızası, kit bitimi vb.) tetkik isteyen Alıcı kurum kullanıcısına
bilgi anlık olarak iletilebilmelidir.
i. Alıcı kurumların tamamını, bir kısmını ilgilendiren duyurular sistem üzerinden yapılabi!meli.
Alıcı kurumlarda bulunan kullanıcılar yetki ölçüsünde birbirleri ile mesajlaşabilmeli ve bu
duyurular ile mesajlar kayıt altına alınarak ihtiyaç halinde sorgulanabilmelidir.
j. Sistem özerinde yapılan tüm sorgulama, istatistik ve raporlar gerçek veriyi yansıtacaktır,
gecikmeli veriler sağlayan sistemler kabul edilmeyecektir.
2.3. D E M O N ST R A SY O N
2.3.1. Sağlık hizmet sunucularında hizmetin kesintiye uğramadan devam etmesi esasına dayanılarak bu
proje kapsamında hizmet alım yöntemi ile alınacak olan ürünlerin, hizmetlerin teknik şartname
uygunluğunun tespit edilmesi, ihale komisyonunca isteklilerin teklif etmiş
uygunluğunun td^it edilebilmesi için uygulamalı demoııstrasyon yapılacaktır.
oldukları ürünlerin
Teknik şartnamede
belirtilmiş olan ürünler sözleşme sırasında üretilecek, geliştirilecek veya yapımı devam eden yazılımlar
olmayacağından söz konusu demonstrasyonda bu modüllerin tamamının bitmiş ve çalışır durumdaki
halleri gösterilecektir. Lüzum üzerine başka kurumlardan demostrasyon için branşında uzman kişileri
idare davet edebilecektir.
2.3.2. İsteklinin Çapacağı yeterlilik demonstrasyonu sonunda İhale Komisyonundan yeterlilik alması
zorunludur. Deme, ihale komisyonunca yapılan belge değerlendirmeleri sonrası teklifi geçerli sayılan en
düşük fiyat teklifi veren firmadan başlanarak yapılacaktır.Demo sonucuna göre yeterli görülen 1.(Birinci)
eıı avantajlı teklif ile 2.(İkinci) en avantajlı teklifler tespit edildiğinde diğer isteklilerden demo
istenmeyecektir.
2.3.3. Demo istenmiş olan isteklilerin demonstrasyona davet yazısında belirtilmiş olan tarih ve saatte
\\\\
'
13
demo yapmaları gerekmektedir. 4734 Sayılı Kamu ¡hale Kanununda belirtilmiş olan mücbir sebepler
dışında herhangi bir gerekçe ile ek süre verilmeyecektir.
2.3.4. Demo sırasında kullanılacak sette, kişilere ait gerçek Vatandaşlık Numarası veya gerçek
vatandaşlık numarasına erişimi mümkün kılan gerçek veri kümeleri yer almayacak, ancak aynı karakter
dizinine sahip verilerle sanallaştırılmış kişiler üzerinden hazırlanan veriler yer alacaktır.Bildirilen/tebliğ
edilen tarihte istekli firma demo için kurumumuzda hazır bulunacaktır. Demo saatinden önce istekli
firmanın hazırlıklarını tamamlaması için demo yapılacak yer teslim edilecek ve demo için kurumumuzuıı
imkânları ölçüsünde yardımcı olunacaktır. İstekli firma demo saatinden
I saat önce hazırlıklarını
tamamlamış olacaktır. Demo'ya, İstekli adına aynı anda 5 kişiyi geçmeyecek sayıda üyeler katılabilir; bu
5 kişiden 1 kişi istekli adına imza yetkisine sahip olacaktır.Tüm değerlendirmelerin İhale Komisyonu
Üyeleri tarafından yapılması kaydıyla Demo'ya idareden gerek görülen kadar personel katılabilir ancak
karara katılamaz.
2.3.5. Teknik şartname maddelerinde bulunan Özelliklerin gösterilmesi için gerekli olan tüm donanım ve
sarf malzemeler isteklilerce karşılanır. İhale komisyon üyelerinin karar verme sürecine yardımcı olacak
ve demo da donanım gerektiren özelliklerin gösterilebilmesi için İstekliler en az 2 Adet VTYS Sunucusu,
2 Adet Uygulama Sunucusu, 2 Adet iş istasyonu. 2 Adet Projeksiyon, 1 Adet Barkod yazıcı, 1 Adet lazer
yazıcı. 1 Adet barkod okuyucu, 1 Adet Scanner, I Adet webcam bulunduracaklardır. Teknik şartnamede
bulunan raporların çıktılarının alınması için istektiler ihtiyaç olabilecek kadar kağıt ve barkod etiketi
bulunduracaklardır.
Online
uygulamaların
gösterilebilmesi
için
imkânlar
ölçüsünde
kurumumuz
tarafından isteklilere internet erişimi sağlanacaktır. Web uygulamalarının gösterimi sırasında olası
internet kesintilerine karşı isteklilerin hazırlıklı olması beklenir. Deıno da kesintilerin yaşanmaması için
istekliler Mobil İnternet cihazları ile demo ya devam edebilir. Ancak Mobil internete erişim için gerekli
donanımlar isteklilerce karşılanır. SMS iletişimi gerektiren modüllerin tanıtımı ve teknik şartname
maddelerinin sorgulanması için istekliler teklif ettikleri uygulama yazılımı (EHBYS) ile entegre ettikleri
herhangi bir GSM operatörü ile uygulamaları gösterebilirler. GSM iletişim giderleri demo süresince
isteklilerce karşılanacaktır.
2.3.6. İsteklilerin teklif etmiş oldukları uygulama yazılımının teknik şartnameyi karşılama düzeyinin
sağlıklı ölçülebilmesi için, teknik şartnamede belirtilmiş olan tüm özellikler ihale komisyonunca detaylı
olarak sorgulanacaktır. Teknik şartnamede bulunan maddeler ve bu maddelere bağlı alt başlıkların
tamamının karşılanması beklenir,
2.3.7. Teknik şartnameye uygun olmayan cevaplar ve karşılanamayan maddeler her oturum için ihale
komisyonunca tutanak altına alınarak firma temsilcisi ile birlikte imzalanır. Demonstrasyoııun şeffaflığı
için ihtilafların oluşması durumunda kullanılmak
komisyonunca kamera ile kayıt altına alınabilir.
2.3.8.
üzere
tüm
demonstrasyon
oturumları
ihale
Firma temsilcisinin tutanakları imzadan imtina ettiği durumlarda ihale komisyonu Demo sonuç
tutanağına firmanın imzadan imtina ettiği belirtilerek tutanakları imzalar ve demonstrasyoııu sonlandırır.
2.3.9. Deınoda ihale komisyon üyeleri teknik şartnamede belirtilen maddelere istinaden farklı uygulama
senaryolarını test edebilirler. Demo esnasında ihale komisyonunca sorulacak sorulara uygulamalı olarak
cevap verilecektir. Şu an hazır değil, bilgisayarda sorun var. başka versiyonumuzda bu özellik mevcut,
sözleşme aşamasında yaparız, vb. cevap niteliği taşımayan cevaplar değerlendirmeye alınmayacak ve
sorulan özelliğin olmadığı varsayılacaktır.
2.3.10. istekli demo için getirilmiş olan donanımların kontrollerini yapmak ve bu donanımları çalışır
vaziyette tutmakla sorumludıır.Demo esnasında donanımsal problemlerin oluşması durumunda istekli bu
donanımların yedeği ile demoya devam etmelidir.
2.3.11. Demo yapacak olan istekliler demo için herhangi bir iicret talep edemezler. Demo için gerekli
Muh.İli
İdari H
2.4.
DESTEK HİZM ETLERİ
2.4.1. İstekliler teklif ettikleri uygulama yazılımının % 100 uyumlu olduğu Veri Tabanı Yönetim Sistemi
ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm( versiyon) bilgilerini bir belge halinde tekliflerinde sunacaktır.
2.4.2. Sistem kurulduğunda Yüklenici,
sistem ve veritabanı üzerinde en üst düzeyde kullanıcıya sahip
kullanıcının {administrator, root, vb) adını ve şifresini gerektiğinde kullanılmak üzere idarelere.her
idarenin kendi sistemine ait olan şifreleri kapalı bir zarfla teslim edecektir. Zarfın kapatma yeri Yüklenici
tarafından kaşelenecek ve imzalanacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinde değişiklik yapılması durumunda
yenileri 3 iş günü içerisinde hastane idaresine teslim edilecektir, idare ve yüklenici bu bilgilerin 3.şalııs,
diğer firmalar, kurum ve kuruluşlara karşı güvenliğini sağlamakla müştereken sorumludur
2.4.3. Yüklenici; sistemin yoğunluğunun az olduğu saatlerde günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tüm
verilerin yedeklerini yeterli sayıda ve farklı fiziksel ortamlara maınıel ve/veya otomatik olarak alacak ve
idarenin belirlediği bir yerde ve idaredeki teknik-idari bir personelin sorumluluğunda saklanmak üzere
teslim edecektir. Yüklenici, hizmet verdiği sürece her hafta Cumartesi veya Pazar günü sistemde kayıtlı
tüm bilgileri içeren yedek dosyasını almalı ve takip eden ilk işgünü içinde idareye teslim etmelidir.
Yedekleme için
karşılanacaktır.
gerekli
olan
2.4.4. Uygulama
yazılımları
donanım,
hastanedeki
malzeme
tüm
ve
lisans
birimlerde
maliyetleri
yapılan
her
kurumumuz
türlü
işlemin
tarafından
kolaylıkla
kaydedilmesini sağlayacak şekilde kodlama, arama, çağırma, listeleme, yaşa ve cinsiyete göre kontroller,
günlük maksimum işlem sayıları, ilaç ve sarf malzeme miktarlarındaki günlük kısıtlamaların otomatik
kontrolü ve kullanıcı uyarıları gibi özelliklere sahip olacaktır.
2.5.
VE Rİ TESLİM İ ve AKTARIMI
2.5.1. Sistemde tutulan tüm veriler ve lisans bedeli ödenmiş olan tüm yazılımların kullanım hakkı,
sözleşme süresi içinde idareye aittir. Sözleşme herhangi bir şekilde sona erdiğinde sistem çalışır vaziyette
ve veriler en son haliyle orijinal veri tabanı formatında sadece veriler (data only) olacak şekilde kolay ve
sorunsuz okunabilir bir medya ( taşınabilir hard disc, DVD vb.) ile iki kopya halinde idareye 2010/61
sayılı Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca sözleşme sonunda eski
verilere ulaşabilmek amacı ile her hastanede veri yazmaya kapalı read-only olarak yapılandırılan bir
sistem açık vaziyette bırakılacak ve 6 ay süre ile yüklenici tarafından teknik destek verilecektir.
2.5.2. Entegre Hastane bilgi yönetim sisteminde tutulan veriler, Türkçe karakter içermeyen (ö. ii. ç, ş, ğ, ı,
i) ancak Türkçe alan adları ve anlaşılır tablo adlarına sahip tablolarda tutulmalıdır. Veriler teslim edilirken
tablo yapıları, ilişkileri, anahtar alanlar ile ilgili bilgiler, doküman halinde verilerle birlikte teslim
edilmelidir.
2.5.3. Teslim edilecek veri içinde yükleniciye ait know-how sayılabilecek herhangi bir yazılım
kodu(trigger, procedur, vb) yer almamalıdır. Teslim eden yüklenici veri tutarlılığının sağlanması ve data
kaybı olmaması için, teslim ettiği verilerle ilgili tablo adetleri, tablolardaki kayıt sayılarını içeren özet bir
raporu tutanak ile idareye teslim etmelidir.
2.5.4. Teslim edilecek veriler txt, csv, excel, vb formatında olmayıp kurumda çalışan orijinal veri tabanı
formatında sadece veri!er(data-only) olacak şekilde, kolay ve sorunsuz okunabilir bir medya (taşınabilir
hard disc. DVD vb.) üzerinde 2 kopya teslim edilmelidir. Okunmasında sorun olabilecek tape, kartuş, vb.
kullanılmamalıdır.
2.5.5. Yeni kurulacak sistemler için; Yazılımın sahibi olan yüklenicinin kurumlara ait verileri{Legacy),
kendi kuracağı veri tabanına aktarması gerekecektir. Bu aktarım yüklenici tarafından işyeri teslimine
müteakip en fazla 20 (yimıi)güniçinde yapılacaktır. Data aktarımı için mücbir sebepler dışında (Kamu
İhale Kanununda belirtilen haller) ek süre verilmeyecektir. Veri aktarımı test çalışmaları ise yeni
progıtemıjı kuruınîarm hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasından önce yaptırılacaktır. Veri aktarımının
K
\ _________________________________________________
M uh.Ilkiy ijlÇlAR
İdari Hiz)$jetie\ Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzmaı
Fatih Okur
Miihenıt
Op.Dr.Enzar TORE
IJzjwafTBokttor
Şadan OZC
Mühendis
sağlıklı bir şekilde yapılabildiğine dair testler önceden tamamlanmış olmalıdır. Bu şartın sağlanıp
sağlanmadığının tespiti için yeni firma ve her kurumun idaresinden yeterli sayıda teknik personelin
katılımıyla bir komisyon kurulacaktır. Kurulacak olan bu komisyon önceki firmanın sisteminde tutulan
veriler ile yeni sisteme aktarılmış olan verileri kontrol edecektir. Ancak istendiğinde her kurum kendi
bünyesinde kurumuııa ait olan verilerin aktarım durumunu kontrol etmek için komisyon kurabilecektir.
2.5.6. İdare tarafından gerek görülmesi halinde bir başka kurumdan da bu komisyona üyeler davet
edilecektir. Aktarımın sorunsuz bir şekilde yapıldığına/yapılabileceğine dair yeterli kanıt ve bu kanıtların
tüm taraflarca kabulü gerçekleşmedikçe yüklenicinin hak edişleri ve teminatı ödenmez, iade edilmez.
Aktarımı yapılmamış olan veriler tespit edilerek ihale komisyonu ve muayene komisyonuna rapor
edilecektir. Eksikliklerin olması durumunda, 4735 sayılı sözleşmeler kanunun cezai müeyyideleri gereği
İdare sözleşmeyi lek taraflı fesih edebilecektir.
2.5.7. Test edilmesi amacıyla teslim edilen veriler ile nihai olarak teslim edilen veriler ve özet raporlar,
aynı formatta ve başka bir sisteme aktarılabilir nitelikte olmalıdır.
2.5.8. Yönetimi tasfiye edilerek başka bir idareye devredilen hastaneye ait veriler, yukarıda anılan veri
teslim ve aktarım prosedürüne ve sözleşmenin sona erinesi halinde uygulanacak prosedürlere tabi olarak
idareye teslim edilir. Aynı prosedürlere göre bu verilerin devir alan hastanedeki bilgi sistemine
aktarılması için gerekli işlemler başlatılır.
2.5.9. Sözleşme süresi içerisinde kurumumuza farklı bir sağlık kuruluşunun bağlanması ile ortaya
çıkabilecek her türlü donanım, lisans ve malzeme v.b maliyetler kurumumuzca karşılanacaktır.
2.6.
G İZLİLİK G Ü V E N L İK
2.6.1. Kişisel Sağlık verilerinin hassas veriler kapsamında olması sebebiyle; İş bırakılırken, kayıtlı tüm
veriler hiçbir surette, hiçbir zaman işi bırakan firmada kalmak üzere kopyalanamaz, çıktı alınamaz, firma
sunucularına aktarılamaz, ifşa edilemez. Aksi davrandığı tespit edilenler hakkında Türk C eza Kanunun
İlgili hükümlerine, ayrıca ihale mevzuatına aykırı davranmaktan
hükümlerine göre İdare tarafından Hukuki süreç başlatılır.
dolayı
Kamu
İhale
Mevzuatı
2.6.2. Sistemdeki verilerin güvenliği için alınacak teknolojik ve fonksiyonel önlemlere îdare ve Yüklenici
birlikte karar verir. Ortak olarak hazırlanmış olan bu kararlar dokümante edilerek taraflarca imzalanır.
Üzerinde yazılı mutabakata varılan gerekli tedbirlerin alinmiş olduğuna dair yazı, muayene kabul
komisyonuna veya kontrol teşkilatına teslim edilir. Muayene kabul komisyonu veya kontrol teşkilatı
mutabakata varılmış tedbirlerin alınmış olduğunu İdareye yazılı olarak bildirir.
2.6.3. Mutabakata varılan tüm tedbirlerin alınmasına rağmen Veri tabanında yer alan verilerin tamamının
kaybolması, silinmesi halinde oluşacak kurum zararı yükleniciye aittir. Mutabakata varılmış olan veri
güvenliği yapısını oluşturan; fiziksel yapı. Sistem odalarında bulunan donanım,yazılım ve enerji yapısı
tek taraflı değiştirilemez. Tek taraflı yapılmış olan değişikliklerden kaynaklı veri kaybı, değişikliği
yapmış olan tarafın yükümlülüğündedir. Değişiklik ihtiyacı olduğu durumlarda yeniden mutabakat
sağlanmalı ve 2.6.2 maddesinde belirtilmiş olan süreç yeniden işletilecektir.
2.7.
ST A NDART L AR
2.7.1. Sağlık Bakanlığrııca istenen ya da istenecek olan sağlık bilişim standardizasyon uygulamalarına
adaptasyon, Yüklenici nin sorumluluğundadır. Bu adaptasyon için gerekebilecek her tür donanım,
malzeme lisanslar vb. maliyetler kurumumuzca karşılanacaktır.
3.
EĞİTİM H İZM ETLERİ
Kurulan tüm yazılım birimleri için Yüklenici,
İdare nin belirleyeceği uç kullanıcılarına tüm sistemi
verimli olarak işletebilmek için eğitimleri mesai saati içerisinde vermelidir. Eğitimler teklif fiyatlara dahil
edilir ayrıca ücret ödenmez.
3.1. | Eğitim Dili: Eğitim Türkçe verilmelidir.
M uh.lllUy UÇAR
İdari Hifttûetler Başkam
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzmım-Br-rktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
3.2.
Eğitim Materyalleri:
Eğitim tipine göre düzenlenmesi gereken eğitim ortamını ve eğitim
programları için gerekli materyalleri Yüklenici temin etmelidir.
3.3.
Eğitim Yeri:
Tablo 4 'de belirtilen ve kurum personeline verilecek eğitim programları mesai
saatleri içerisinde (Yazılım Kullanıcı Eğitimi) İdare’nin belirlediği mekan ya da mekanlarda, teknik
şartlarda belirlenen esaslar göz önüne alınarak yapılmalıdır.
3.4.
Eğitilecek Personel: Yüklenici, İdare’nin en az Tablo 4 ’de belirtilen sayıda personelini aynı tabloda
belirtilen konularda eğitmelidir.
3.5.
Eğitimde Kullanılacak Yazılı Dokümanlar: Eğitim süresinde kullanılacak olan eğitim dokümanları
bir C D içerisinde (içeriğin okunabilmesi için ek program gerekmesi halinde bu programın otomatik
yüklenmesini sağlayacak şekilde), eğitim programları başlamadan önce hazırlanmalı ve onaylanmak
üzere İdare'ye teslim edilmelidir. İçerik Türkçe olmalıdır. Onaylanan içerik en az eğitime alınacak
personel sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Bu işlem için Yüklenici ek bir ücret talep etmemelidir.
3.6.
Eğitim Sırasında Kullanılacak Sarf Malzemeleri: Eğitim süresince kullanılacak CD/DVD. sürekli
form, A-4 kağıdı gibi sarf malzemeleri ek ücret talep edilmeksizin Yüklenici tarafından karşılanmalıdır.
3.7.
Eğitim Planı: Yüklenici, her kurumun eğitimi için önerdiği eğitim planlarım, günlük eğitim
çizelgelerini, eğitimi alacak adayların başarı düzeylerini değerlendirecek plan ve prosedürleri kapsayacak
bir Eğitim Planını Tablo 4'deki verileri göz önüne alarak teklifinde sunmalıdır. Eğitimin yukarıda tarif
edilen çizelgeye ve Yüklenici tarafından sunulan plana uygun olarak yürütüldüğü İdare tarafından
denetlenmelidir.
3.8.
Eğitmenler: Yüklenici, eğitimin sağlanmasında yetecek eğitmen/saati temin etmelidir.
3.9.
Eğitim Programlarının Değerlendirilmesi: Her eğitim programının bitiminden sonra katılımcılar
tarafından değerlendirme formları doldurulmalı ve bu formlar baz alınarak İdare tarafından Eğitim
onaylanmalıdır. Katılımcılar tarafından yeterli ve uygıın bir şekilde verilmediği idarece belirlenen
eğitimler tekrarlanmalıdır.
3.10. Katılım Belgeleri: Eğitilen kişinin ilgili eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlaması
durumunda, tüm eğitim programları için Yüklenici tarafından Katılım Belgesi verilmelidir.
3.11. Yazılım Kullanıcı Eğitimi: Yüklenici, Tablo 4 ’de belirtilen hedef kitleye uygulama yazılımının
kullanımı konusunda eğitim vermelidir.
T A B L O -4 EĞ İTİM HİZM ETLERİ
Hastane Adı
Çanakkale Devlet
Eğitim
Eğitilecek
En Düşük Eğitim
Eğitilecek Kişi
Programının Adı
Personel Grubu
Süresi (Saat)
Sayısı
5
1320
5
373
5
254
5
87
5
113
5
82
I lastanesi
Yazılını Kullanıcı
Eğitimi (Uyum
Süreci Eğitimi
Bilgi Yönetim
Sistemi
Kullanıcıları
Biga Devlet
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Kullanıcıları
Süreci Eğitimi
Çan Devlet
Hastanesi
Yenice Devlet
Yazılını Kullanıcı
Eğitimi (Uyum
Süreci Eğitimi
Bilgi Yönetim
Sistemi
1 Kullanıcıları
Yazılım Kullanıcı
Eğitimi (Uyum
Bilgi Yönetim
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Bayramiç Devlet
Yazılım Kullanıcı
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Bilgi Yönetim
Sistemi
1
Ayvacık Devleı
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Ezine Devlet
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Lapseki Devlet
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Gökçeada Devlet
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
Gelibolu Devlet
Yazılım Kullanıcı
Bilgi Yönetim
Hastanesi
Eğitimi (Uyum
Sistemi
Süreci Eğitimi
Kullanıcıları
5
178
5
99
5
70
5
177
T O PLA M
4.
U Y G U L A M A YAZILIM LARI
4.1.
YAZILIM ALT YAPISI
2753 Kişi
4.1.1. Ç a n a k k a le K a m u H astaneleri Birliği H a s ta n e le ri’nin, E H B Y S siste m le ri k o n u s u n d a d a h a
ö n ce k i tecrü b eleri, d a ğ ın ık m im a risi, m e v c u t a ğ yapısı, m e v c u t kullanıcı sayısı v e p ro g r a m
işle tm e m aliyetleri g ö z ö n ü n d e b u lu n d u ru ld u ğ u n d a , h as ta n e le rd e k u lla n ıla c a k o lan H a sta n e Bilgi
S is t e m i 'n i n aşağ ıdaki m im a ri ö ze llik lere s ah ip o lm ası g e r e k m e k te d ir.
4.1.2. U y g u l a m a y a z ılım ı w e b tabanlı
ü z e rin d e n
giriş y a p ıla ra k siste m
m im a riy e s a h ip o lm alıdır.
En az üç W e b B r o w s e r
k u llan ıla b ilir o lm a lıd ır.(,e x e m a s a ü s tü u y g u l a m a l a r kabul
e d ilm e y e c e k tir). Ç a n a k k a le İli K a m u H astaneleri Birliği b ü n y e s in d e k i t ü m h a s ta n e le r için H B Y S
yaz ılım ı G e n el S ek re te rlik M e rk e z in d e k i s is te m o d a s ın a k u ru la c a k v e i lç e /m e rk e z h a s ta n e le r
e riş im in i
W eb
B ro w s e r
ü z e rin d en
s a ğ la y a ra k
EHBYS
y a z ılım ı
k u lla n a c a k la rd ır.
Genel
S e k re te rlik ç e gerekli g ü v en lik ö n lem leri a lın m a k k ay d ıy la, w e b servisleri, w e b tab a n lı m im a ri
v ey a b u n la rla b e n z e r h iz m e tle r su n an w e b tekno lo jile ri ü ze rin d e n ku llan ıla cak tır.
4.1.3. U y g u l a m a yaz ılım ı ve V T Y S . u y g u la m a s u n u c u işletim sistem i ( S O S ) o la ra k S olaris,
U N I X . L in u x , M ic ro so ft W in d o w s 2 0 0 X S erv e r gibi en dü stri s tan d ard ı s u n u c u işletim siste m le ri
m im a ris in e u y g u n olm alı ve b u S O S ’lerd en t ü m ü ü z e rin d e k u s u rs u z ç a lışm alıd ır.
4.1.4. U y g u l a m a y az ılım ı, istem ci işletim sistem i (C O S ) o la ra k M ic ro s o ft W o rk s ta tio n /2 0 0 0
P ro fe s s io n a l/X P P ro fe ss io n a l/V is ta , W in d o w s 7. L inu x. P a rd u s gibi e n d ü s tri stan d ard ı istem ci
işletim sistem leri m im a ris in e u yg un olm alı ve bu C O S 'la rın t ü m ü n d e u y u m lu çalışm alıdır.
4.1.5. T ü r k i y e ’de y a y g ın k u lla n ıla n O ffice yazılım ları (M S O ffice, O p e n O f f ıc e v b .) ve A c ro b a t
R e a d e r ile tam u y u m lu ça lışm alıdır,
4.1.6. U y g u l a m a y a z ılım ı, genel s e k reterliğ in kendi local v e n ta b a n ]
ü z e rin d e n çalışa cak tır.
İlç e /M e rk e z h a s ta n e le rd e veri ta b a m tu tu lm a y a c a k tır. İlde tek v eri taban ı k u llan ıla cak tır. Veri
hangi m o d ü l/a r a y ü z tara fın d an girilirse girilsin; g e r e k s in im d u y a n d iğ e r m o d ü lle r/a ra y ü z le r
yetkileri d a h ilin d e bu v eriye ulaşabilm elid ir.
4.1.7. H B Y S siste m i, Ç a n a k k a le İli K a m u H a sta n eleri Birliği G e n e l S ekre te rliğ i ta ra fın d a n talep
e d ilec ek h er türlü ra p o rla m a isteğ in e karşılık v ereb ilece k a lty a p ıy a s ah ip o lm a lı, isten en veri ve
istatistik ler (a n lık h asta sayısı, kesilen fa tura m iktarı, y a ta k d o lu lu k oranı, a k t i f ça lışa n perso n el
sayiısı.nöbet listeleri, v e z n e bilgileri v.b.) h a s ta n e bazlı v e y a g en e l o la ra k g ö rü n tü le ııe b ilm e li ve
r a p o r la m a sistem i es n e k lik sun abilm elid ir.
4.1.8. U y g u la m a y a z ılım ı, h iz m e tin h e r k a d e m e s in d e b ark o d v e 2 D k a re k o d
u y g u la m a la r ın ı
d e s te k liy o r o lm alıdır. H a sta la rın ikinci gelişlerin d e o to m a tik h a s ta ta n ım a , h a s ta b a z ın d a fa tu ray a
h iz m e t, ilaç ve s a r f m a lz e m e le ri girişi, h a s ta n e le rd a h ilin d e h iz m e t v eren tü m p e r s o n e le k o d ve
b a rk o d ta n ım la n m a sı y apılm alıdır.
4.1.9. B ark o d la y a p ılan o k u m a la r d a h em T ü rk ç e Q K la v y e h e m d e T ü rk ç e F K la v y e d esteği
olm alıdır.
4.1.10. B a rk o d u y g u la m a la rın d a , gerekli o ld u ğ u y e rle rd e 2 D b ark o d v e k a r e k o d d e s te ğ i de
sa ğ la n m ış olm alıdır.
4.1.11. U y g u l a m a yaz ılım ı o p tik o k u y u c u u y g u la m a la rın ı d e s te k liy o r o lm alıd ır.
4.1.12. K u ru m la r a k esilen fatu raların tu tarının , h e m k u ru m b a z ın d a h e m de h a s ta b a z ın d a geri
d ö n ü ş ü ta k ip e d ile b ilm e li ve g e c ik m e le r için o to m a tik u y a rıla r y ap ılm alıd ır.
4.1.13. U y g u l a m a y az ılım ları h asta n e d e k i tü m b irim le rd e yap ılan h e r tü rlü iş le m in k o la y lık la
k a y d e d ilm e s in i s a ğ la y a c a k ş ek ild e k o d la m a , a ra m a , ça ğ ırm a, listelem e, y a ş a ve c in s iy e te g ö re
k o n tro ller, g ü n lü k m a k s im u m
işlem sayıları, ilaç v e s a r f m a l z e m e m ik ta rla rın d a k i g ü n lü k
k ıs ıtla m a la rın o to m a tik k o n tro lü ve kullanıcı uyarıları gibi ö ze llik lere s ah ip o lm alıd ır.
4.1.14. K u lla n ılm a k ta
o lan
K ağıt
H asta
D osyalan'
b a ş v u r u s u n d a a rş iv d e n çıkarılm ası ile ilgili
y a z ılım
nın
a rşiv le n m e s i
g erekleri
Y ük len ici
ve
h a s ta n ın
ta ra fın d a n
her
y e rin e
getirilm elidir.
4.1.15. Y a zılım , u luslararası kabul g ö rm ü ş sağ lık b ilişim s ta n d artla rıy la ( G M D N , IC D -1 0 , A T C ,
H L 7 ) u y u m lu o laca k bir alty a p ıy a sah ip olm alıdır.
4.1.16. R a n d e v u la r
d o ğ ru d a n
başv u ru ,
MHRS
ve
W eb
ü ze rin d e n
y a p ıla b ile c e k
şe k ild e
ta sarla n m alıd ır.
4.1.17. K u r u m dok to rları ve bazı y ö n eticiler T .C S ağlık B ak an lığ ı v e y a K a m u H a sta n e le ri
K u r u m u tara fın d a n b elirlen e n g en e lg e lere u y g u n o lara k In ternet ü z e rin d e n H B Y S y a z ılım ın ı
k u lla n a ra k h a sta bilg ilerini s o rg u lay a b ilm e!id ir. D o k ü m a n b a z ın d a y e tk ile n d irm e y a p ılm a lı ve
k u llan ıc ıla rın e rişe b ile cek leri d o k ü m a n l a r v e y a b ilg iler g erek
kişisel
g e re k s e g ru p olara k
a y a rla n a b ilm e li, g erek li d u ru m la rd a y e tk ile n d irm e ko lay lık la d eğ iş tirile b ilir v e y a y ö n e tile b ilir
o lm alıdır.
4.1.18. K u r u m u n
p ro g r a m
aracılığı
p r o g r a m la r ü z e rin d e y a p ılac ak d e ğ iş ik lik le rle ilgili
ile
iletilebilm eli
ve
s o n u ç la n d ırılın c a y a
kadar
istem leri, y ü k le n ic iy e
s iste m
ü z e rin d e n
takip
e d ileb ilm elid ir.
4.1.19. S is te m le re yen i m o d ü lle rin /iş le v le rin ilavesi, d e ğ iştirilm e si y a d a s ilin m esi m ü m k ü n
o lm alı, b u iş le m le r h izm etleri a k sa tm a m a lı ve bu d u r u m d a n sis te m in b ü tü n ü e tk ile n m e m e lid ir.
4.1.20. S is te m ü z e rin d e ku llan ıla n m o d ü lle re y a p ıla c a k o lan g ü n c e lle ş tirm e le r idare n in o n a y ın a
s u n u lm a d a n g ü n c e lle ş tirm e y a p ılm a m a lı, test e d e b ile ceğ i bir o rta m s a ğ la n a ra k y a p ıla c a k kontrol
s o n ra s ın d a ve idare n in b elirleyeceği z a m a n d a y ap ılm alıd ır.
4.1.21. 1 üm y a z ılım la rd a nihai tü m girdi/çıktı işlem leri h e r h a s ta n e için tu tu la c a k .m ü n fe rit.
parçalı, k ısm i, d olay lı ç ö z ü m le r kabul e d ilm e y e c e k tir
4.1.22. U y g u l a m a yaz ılım ı o to m a s y o n k u llan ıcıların ın birbirleri ile. h a s ta n e le r birbirleri ile ve
gen e l
sek re te rlik
ile.
genel
sek reterliğ in
h a b e rle ş m e s in e im k a n s ağ lam a lıd ır.
g ru b u n a ,
bir
h a s ta n e y e ,
genel
S istem
sek reterlik
ildeki
bağlı
içerisindeki
b ü n y e s in d e k i
hastan e leri
ile,
s is te m
ü z e rin d e n
h erh an g i b ir k u llan ıcıy a, kullanıcı
b a ğ lı
tüm
h a s ta n e le re v e y a
tü m
k u lla n ıc ıla ra m esaj g ö n d e rile b ilm e lid ir. G ö n d e rile n m e s a jla r alıcı a k t i f ise h e m e n , a k t i f d eğil ise
İlk a k t i f o ld u ğ u n d a iletilm elidir. G ö n d e rile n m e s a jın
ta ra fın d a n
g ö rü leb ilm elid ir.
S iste m
ü z e rin d en
okundu,
g ö n d e rile n
okunm adı
m e s a jla r
bilgisi
gönderen
k a y d e d ilm e lid ir
ve
is te n d iğ in d e b u m e s a jla r s o rg u lan a b ilm elid ir.
4.1.23. D e m o n s tra s y o n s ıra s ın d a y az ılım ın ç a lış m a sistem i ile altyapısı in c e le n e c e k o lu p , istenen
y a p ıla r a u y g u n o lm a y a n y a z ılım a sahip istekliler ihale dışı bırak ılacak tır.
4.1.24. E H B Y S
g en e lin d e
tü m
yapı
ve
m e k a n iz m a la rd a
veri
b ü tü n lü ğ ü ,
tutarlılığı
ve
e n te g r a s y o n u n en üst d ü z e y d e sağ la n a b ilm e si a m a c ıy la te k n ik ş a rtn a m e k a p s a m ın d a belirtilen
tü m
m o d ü lle r m u tla k su rette y ü klenici
firm an ın
ü rü n ü ve aynı ç e k ir d e k a lty a p ıy a sahip
o lm alıd ır. T ü m y a z ılım la rd a nihai tüm girdi/çıktı iş lem le rin in ay nı veri ta b an ı v e “ m a s te r p atie n t
in d e k s (ç e k ird e k h asta k a y d ı)" ü ze rin d e n sağ la n a c a k ; m ü n ferit, parçalı, k ısm i, dolaylı ç ö z ü m le r
k abu l ed ilm e y e c e k tir.
4.1.25. Y a ln ız b ö lü m le re değil h erh an g i b ir k a y n a ğ a (dok to r, cihaz, o da. tetk ik, te d av i seansı,
vb.) ra n d e v u verile b ilm elid ir.
4.1.26. Ç a n a k k a le İli K a m u H asta n eleri Birliği G e n el S e k re te rliğ in e bağlı h a s ta n e le r a ra s ın d a
o la b ilece k tü m veri akışı için gerekli altyapı genel sek reterlik tara fın d an t e m i n ed ilec ek tir.
4.1.27. U y g u l a m a y a z ılım ın d a s e rv er client, s m a rt client, a rk a p la n d a e x e u y g u l a m a l a r ve
u z a k ta n
e riş im
araçları
ile
ex e
u y g u lm a la r
çalıştırıldığı
tesp it
ed ild iğ in d e
d e m o s tra s y o n
s o n lan diril arak y ük lenici firm a ihale dışı bırakılacaktır.
4.2. Uygulama yazılımı alt yapısına ait istenilen diğer özellikler.
4.2.1.
U y g u l a m a y az ılım ı uç b ilg is a y a rla ra u y g u la m a y a z ılım ım ça lış tırm a k için w e b tarayıcı
harici( j a v a r u n tim e , flash player, a d o b e re a d e r gibi w e b b ro w s e r ek lentileri h ariç) h e rh a n g i bir
u y g u la m a y ü k le n m e y e c e k tir.
4.2.2. T ü r k i y e ’d e a k t i f o la ra k k u llan ıla n p o p ü le r tarayıcıları d e s te k le m e li v e h er türlü kişisel,
d izü stü ve tablet b ilg isa y a rla rd a p r o b le m s iz çalışa b ilm elid ir. W e b tara y ıcıla rın yen i s ü rü m leri
ç ık tığ ın d a p ro b le m o lu ş m a s ı h a lin d e u y g u la m a d a gerekli g ü n c e lle m e le r y ü k len ici ta ra fın d a n
sü ra tle y a p ılm alıd ır. B u n u n için h içb ir şekilde ek ücret ö d e n m e z .
4.2.3. U y g u l a m a y az ılım ı k ısm en v ey a ta m a m e n işletim s is te m in d e n b a ğ ım s ız ça lış a b ilm e lid ir.
4.2.4. U y g u la m a n ın y a y ın lan d ığ ı w e b s u n u c u s u n ıın fH T T P
S e rv e r)(IIS , A p a c h e v b ) en son
s ü rü m ü k u llan ılm a lı v e w e b s u n u c u s u n u n yeni sü rü m ü ç ık tığ ın d a u y g u la m a y eni s ü rü m d e
çalışa cak ş e k ild e g ü n ce lle n m e iid ir.
4.2.5. U y g u la m a y a z ılım ın ın k u llan dığ ı y a z ılım iskelet alty a p ısın ın e n son s ü rü m ü k ullan ılm a lı
ve yeni s ü rü m ü ç ık tığ ın d a u y g u la m a yü klenici ta ra fın d an yeni s ü r ü m e firm a u y a rılm a d a n
y ü k seltilm e lid ir.
4.2.6.
U y g u la m a
y a z ılım d a y e tk is iz girişleri
e n g e lle m e k
için
g erekli
g ü v e n lik
ö n le m le ri
a lın m alıd ır. G ü v e n lik aç ık la rın d a n d olayı d o ğ a b ile c e k m ad d i v e m a n e v i za ra rla rd a s o ru m lu lu k
y ü k le n ic iy e aittir.
4.2.7. U y g u l a m a d a
ta ra fın d a n
önceden
T a r a y ıc ı(B row ser)
o tu ru m
süresi
b e lirle n m iş
k u llan ıcı
y ö n etileb ilm e lid ir.
b ir sü re
ta ra fın d an
sonunda
K ullanıcı
o tu ru m
k a p a tıld ığ ın d a
iş le m
o to m a tik
o tu ru m u
yapm adığında
o la ra k
da
idare
k a p a n m a lıd ır.
o to m a tik
o larak
s o n lan d ırılm a lıd ır.
4.2.8. İdare H B Y S v e d iğ e r y az ılım ların d a h a iyi p e rfo rm a n s ta ç a lışa b ilm esi ve siste m g ü v e n lik
ö n le m le ri k o n u s u n d a b a ş k a firm a la rd a n d a n ış m a n lık hizm eti satın alabilir.
20
4.3. U y g u la m a y a z ılım ı a lt y a p ıs ın a ait istenilen ilave h u su sla r.
4.3.1. İnternet ü z e rin d e n (g e n e l sek reterlik b u lu tu d ış ın d a n ) genel s e k reterlik v eri m e rk e z in d e k i
s u n u c u la r a bağ lam İması g ere k e n d u ru m la rd a gerekli g ü v e n lik ö n le m i a lın m a k k a y d ıy la w e b
servisleri
. w e b tab an lı m im a ri
su n ac ak tır.
F akat
siste m
v e y a b u n la rla b e n z e r h iz m e tle r s u n a n
h a s ta n e le r arası h a s ta n ın T.C
K im lik n u m a ra sı
web
tekn o lo jile ri
ü z e rin d e n
diğ er
h a s ta n e le rd e y apılan işlem leri yetki d a h ilin d e so rg u la y a b ilm e li ve g ö re b ilm e lid ir.
4.3.2. S ağ lık B ak anlığ ı v e y a B a k an lığ ın u y gun g ö rd ü ğ ü b ir y e rd e ç a lış m a s ı y ö n ü n d e b i r g e n e lg e
v e y a ta lim a t y a y ın lan d ığ ı tak d ird e firm a bu sis te m e B a k a n lığ ın b elirled iği y e re taşıy ac ak tır.
Y a z ılım
alt
yapısını
buna
u yg un
şek ilde
d ü ze n le y e c e k tir.
Bunun
için
ek
ü cret
talep
e d ilm e y e c e k tir. S ö z le ş m e sü re sin c e S ağlık B ak an lığ ı v e y a K u r u m u n u y g u n g ö r d ü ğ ü y a z ılım
g ü n c e lle m e le ri, istek, talep , e m ir bir g e n e lg e v e y a ta lim a t y a y ın la n d ığ ı t a k d ird e g erekli y azılım
g ü n c e lle m e s i u y g u n şek ild e d ü z e n le y ece k tir. B u n u n için e k ücret ta le p ed ilm e y e c e k tir.
4.3.3. Y ü k le n ic i firm a H B Y S y a z ılım ım hangi y a z ılım g e liş tirm e s ta n d a rtla rın a g ö re y aptığ ın ı
d e m o e s n a s ın d a belirtm elid ir. S ta n d artlara u y g u n o lara k g e liş tirilm e m iş w e b tab an lı ç ö z ü m le r
t e k l i f e d ile m e z d e m o d a elenir.
4.3.4. H B Y S
sis te m in in
büyüm esi
ve
g elişm esi
durum unda
sis te m in
sağlıklı
bir
şekilde
ç a lış m a s ın a d e v a m etm esi p e r fo rm a n s ın d a bir p ro b le m le k a r ş ıla ş m a m a s ı için g e rek li o la b ile c e k
d o n a n ım ve p a rç a ihtiyaçları idarey e z a m a n ın d a b elirlen ip b ild irilm e!id ir.Y ü k len ici sis te m in
s o ru n s u z v e k e s in tis iz o larak 24 saat ça lışm asın ı tem in etm elidir.
4.3.5. U y g u l a m a y a z ılım ın ın w e b tabanlı o ld u ğ u n u n d e m o d a test e d ilm e s i için g e re k tiğ in d e
y ü k le n ic id e n w e b p r o g r a m la m a dilleri ile geliştirild iğ in in a n laşılm ası için ihale k o m is y o n u
y a z ılım k o d ların ın g ö s term esin i isteyebilir.
4.3.6. T ü m tablet m a rk a m o d e lle rin d e u y u m lu şek ild e çalışabilm e!idir. B u n la r ü z e rin d e en az 3
(üç) b ro w s e r ü z e rin d e ç a lışa b ilm elid ir.
4.4.
MOBIL U Y G U L A M A L A R
4.4.1.
A kıllı te le fo n v e tab let cih a z la rd a n yerel ve internet ü z e rin d e n e riş im im k an ı
s ağ lam a lıd ır. D o k u n m a tik e k r a n la ra ta m u y u m sağ la m a lıd ır
4.4.2.
M o b il tablet u y g u la m a la rı k u ru m u n veri g ü v en liğ in i s a ğ la y a c a k y a p ı d a o lm a lı, k u ru m
d ış ın d a n (internet) fa z la d a n bir a y a r g irm e d e n ulaşab ilm elid ir.
4.4.3.
M o b il c ih a z la r için özel o la ra k geliştirilen, e r g o n o m ik ş ek ild e k u lla n ılm a s ın ı a m a ç la y a n
y a z ılım ları içerm elidir.
4.4.4.
H a sta y a Y ö n e lik U y g u la m a la rı (R a n d e v u . T e tk ik so n u çları) içerm elidir.
4.4.5.
D o k to rla ra Y ö n e lik U y g u la m a la rı (P olik linik. R ad yo loji v e R a d y o lo jik G ö rü n tü le r.
K linik v e L a b o r a tu v a r M o d ü lle rin i) içerm elidir.
4.4.6.
H e m ş ire Y ö n e lik U y g u la m a la rı (G ö z le m v e G iriş im M o d ü lü ) içerm elidir.
4.4.7.
Y ö n e ticilere Y ö n e lik U y g u la m a la rı (A n a liz ler. İstatistikler) içerm elidir.
4.5. KULLANICI ARA YÜZÜ
4.5.1. Kullanıcı arayüzü grafiksel (GDI) olmalıdır.
4.5.2. Grafik arayüzüne uygun olarak kontroller hem tnouse hem de klavye yardımıyla yapılabilmelidir.
4.5.3. Kullanıcı arayiizünde görsel iç bütünlük sağlanmalı, yazılımın her arayüzünde benzer ekran
dizaynları
kullanılmalı, tanımlanmış fonksiyon tuşlarının aynı amaçla kullanılması
gibi teknikler
kullapılarak kullanım kolaylığı sağlanmalıdır.
21
\
Muh.llftay'lIÇAR
İdari HiJtfuetler Başkanı
Sertaç ÇAKM AK
Uzman
O p.D r K[u<firTÖ
Uzman Doktor
Şatlan OZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
MiıdurYard.
4.5.4. Arayüzde reklam içeren herhangi bir içerik bulunmamalıdır.
4.5.5. Tüm yazılımlar grafik arayüzlü olmadır. Dördüncü ve/veya gerekli olursa beşinci kuşak (4GL ve
5GL) programlama dilleri ile geliştirilmiş olmalıdır. Firma/firmalar yazılım geliştirme araçlarını teklifinde
belirtmelidir.
4.6.
V E R İ G İR İŞ İ
4.6.1. Veri girişleri, uygun kodlar kullanılarak yapılmalıdır. Kullanıcı biliyorsa kodu doğrudan girebilmeli,
değilse kodların açıklamalarını otomatik olarak listeletip, istediği kodıı seçebi Imel id ir. Sistemde kullanılan
kodlar.
Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetimleri tarafından belirlenmiş kodlarla uyumlu olmalıdır. Veri
girişleri miimkiin olan yerlerde barkod/karekod desteği ile sağlanmalıdır.
4.6.2. Sistemde veri bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunmalı ve tutarsız veri girişi engellenmelidir.
Programlar gerekli olan yerlerde, aralık (raııge) ve tutarlılık (consistency) kontrolünü yapmalı ve mümkün
olan yerlerde hataları kendisi düzeltmelidir. Program, mümkün olduğunca, hatalı veri girişlerinde,
kullanıcıya zaman kazandırmak için otomatik seçenekler sunup kullanıcının seçenekleri seçerek hatayı
düzeltmesine yardımcı olmalıdır.
4.6.3. Hastalık, hizmet, malzeme vb. kodlama sistemleri ile ilgili bilgi girişleri hastane ve Yüklenici
tarafından belirlenecek bir plan dahilinde, yüklenici tarafından sisteme aktarılmalıdır. Kodlama sistemleri
ile ilgili yüklenici firmaya tedarik edilecek verilerin doğruluğu kurumumuz sorumluluğundadır.
4.6.4. Bilgi girişi esnasında, mümkün olan her alanda hazır listelerden faydalanma, gerekli yerlerde
istenilen veri alanlarına ilk değer atama, tarih, gün, saat, yaş, vb. değerlerin ilgili alanlara otomatik olarak
girilmesi, sık kullanılan alanlarda otomatik doldurma işlevinin kullanılması, hazır listelerde liste elemanına
girilen harflerle kısa sürede ulaşma gibi veri girişi sırasında kullanıcı hatalarını en aza indirgeyecek ve
kullanım kolaylığı sağlayacak kontrollere sahip olmalıdır.
4.6.5. Yazılımda kullanılacak hasta arama yöntemi klasik karakter-karakter birebir uygunluk değil benzer
Türkçe karakterler de göz önüne alınarak (U yerine Ü, G yerine G gibi) aramayı kapsamalıdır. Aramayı
hızlandırmak içiıı gerekli diğer alanlar aynı ekranda bulunmalıdır.
4.6.6. Güncelleme ve sorgulamalarda, sistemde bulunan bilginin seçilmesi ve kullanılmasına olanak
sağlanmalıdır.
4.6.7. Kullanıcının kayıtlarına sıklıkla ihtiyaç duyduğu ya da işlemini tamamlamak üzere beklettiği
hastaları bir hızlı erişim listesine alması mümkün olmalıdır.
4.6.8. Hastaya
verilen
hizmetlerin
tekrarlanma
sayısı
için
üst
sınır
tanımlanabilmeli
ve
sınıra
yaklaşıldığında ve/veya aşıldığında otomatik uyarı sağlanmalıdır.
4.6.9. Hatalar için uygun mesajlar ekranda belirmeli ve kullanıcı uyarılmalıdır. Verilerin tutarlık
kontrolleri ve modtiller/işlevler arası çapraz kontroller yapılabilmelidir.
4.6.10. Tıbbi bilgi girişinde, istenildiğinde fizik muayene bulguları önceden tanımlanmış servise özel
bilgiler üzerinden kodlanabilmeli
kullanılabilecek yapıda olmalıdır.
4.7.
ve
bu alandaki
bilgiler lıer türlü
sorgulamada,
araştırmalarda
VERİ G Ü N C E L L EM E
4.7.1. Güncellem e sadece anahtar olmayan alanlarda yapılabilmeli, eğer anahtar alanlar üzerinde
güncelleme gerekiyorsa bunun veri tutarlılığını sağlamak üzere tek bir işlem (transaction) içinde
tam am lanm alıdır
4.7.2. Kritik alanlardaki değiştirme ve siline ancak yetki ölçüsünde yapılabilmelidir. Değişikliklere
sonradan erişim ve geri düzeltme için mutlaka log dosyalarında detayları tutulmalı veya VTYS
katmanındaki denetleme(audit) uygulama yazılımından da desteklenir olmalıdır.
4.7.3. Güncelleme ve özellikle sorgulama ekranlarında maııuel bilgi girişi yapılmaktan ziyade sistemde
m evcut bilgiler ve varsa kodlar seçilerek güncelleme ve sorgulama yapılabilmelidir.
J\ ;_______________________
Muh.llkâ*\UÇ\AR
İdari Hizırfed™- Başkanı
ıv-
Sertaç Ç AKM AK
Fatih Okur
Uzman \
^^--M üh tindis
CEy
Op.Dr.EnzarTDRE
UzmaruBoftföî'j
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
a.
4.7.4. Güncelleme sonrası da tutarlılık kontrolleri yapılabilmelidir.
4.7.5. Hastanın bazı bilgilerinde yanlışlık olması durumunda (kurumunun yanlış girilmesi, telefon
numarasının yanlış girilmesi ya da değişmesi, vb.) bu hastaya ait kayıtlar veri bütünlüğü bozulmadan
(örneğin hizmetin sunum tarihi değişmeden)
geriye yönelik olarak düzeltilebilmelidir.
4.7.6. Hizmet verilen kurumlardan herhangi biriyle çalışılan Licretlendirme m ekanizması değiştiğinde
eski kayıtlar yeni fiyatlara uygun hale getirîlebîImelİ, bunu yaparken kaydı silip yeniden açmak
gerekmemelidir.
4.7.7. Özellikle Döner Sermaye işlemleri ve Adli V aka’lara ait önceki kayıtların değiştirilmesi
engellenmiş olmalıdır. Aynı Kullanıcı İle Aynı Gün Olmayan Değişikliklerin Yöneticinin Islak İmzası
İle Ancak Olabilecek Ve Bunların Kaydının Tutulacaktır.
4.8.
DİL ÖZELLİĞİ
4.8.1. Tüm Ekranlar ve raporlar, Türkçe olmalıdır.
4.8.2. Tüm sıralamalar, karşılaştırmalar ve sorgulamalar Türkçe alfabeye göre yapılmalıdır.
4.8.3. Kullanılan menü, dosya, alan, değişken, veritabanı tablo ve kolon isimleri vb. isimlendirmeler
Türkçe ve anlamlı olmalıdır.
4.8.4. Para, tartı, uzunluk vb. konularda Türkiye'de geçerli yerel birimler kullanılmalıdır.
4.8.5. Tüm yazılımda Türkçe karakterlerin aynı kodlarla (TSE tarafından Haziran 1989 tarih ve TS
5881 sayı ile kabul edilen 15 Mayıs 1989 tarihli ISO/IEC 8859/9 standardı) tanım lanm ası ve Ttirkçe
karakter. Türkçe(F) veya (Q) klavye ve program desteği sağlanması gerekmektedir.
4.9.
RA PO R L A M A
4.9.1. Raporlamada da hiyerarşik yetkilendirme mümkün olmalıdır.
4.9.2. Text (Nokta vuruşlu yazıcılar için hazırlanmış), grafik, her türlü barkod ve etiket raporları ortak
bir raporlama altyapısını kullanmalıdır.
4.9.3. Üretilen raporlar am acına uygun ve kolay okunabilir olmalıdır.
4.9.4. Kullanıcı hazırlanan raporu ekranda görme, rapor hazırlama aşamalarında geri-ileri gitme ya da
iptal etme olanaklarına sahip olmalıdır.
4.9.5. Raporun büyüklüğü ile ilgili sayfa/satır uzunluğu gibi bilgiler ekranda izlenmelidir.
4.9.6. Hazırlanan raporların ayrı bir dosyaya belli bir görsel ve elektronik formatta kayıt edilmesi
müm kün olmalıdır.
4.9.7. Raporlar sadece veri tabanı verilerine dayanılarak hazırlanmalıdır. Kullanıcılar hazırlanmış ve
onaylanmış raporları değiştirememelidir.
4.9.8. Kullanıcı
tarafından
gönderilebilmelidir.
4 . 9 . 9 . Üretilen her türlü
oluşturulmuş
olan
raporlar,
istendiğinde
Ofis
yazılımlarına
raporda tarih, değişik bölüm/servis vb. kriterlere göre filtre seçenekleri
bulunmalıdır.
4.9.10. Uygulam a yazılımları, rapor ve veri çıktılarını hazırlayabilmeli ve raporlar Ofis yazılımlarına
aktanlabilmelidir,
4.9.11. K u llan ıcın ın istediği çoklu parametrelerle sorgu yapılabilmeli ve rapor alınabilmelidir.
4.9.12. Uygulam a yazılımında yer alacak istatistik ve yönetim amaçlı raporlar, geliştirilmiş olan grafik
sunum birimi sayesinde, uygulama yazılımında ek program kullanılmadan, grafik olarak ta
gösterilebilmelidir.
4.10. YARDIM
4.10.1. Kullanıcı istediğinde yardım alabilmelidir.
4.10.2. Hata mesajları; açık, anlaşılır olmalıdır
4.ıoyj. Acil ve mevzuat gereği durum lar dışında kalan kullanıcı istekleri ile şikâyetleri, önceden
23
Muh.Dftakf UÇAR
idari I
Sertaç Ç AKM AK
Fatih Okur
Op.Dr.Enzar TÖRE
Şadaıı ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
tasarlanmış bir sistemle Yüklenici’ye bildirilmelidir. İstek ya da şikâyetin Yüklenici tarafından
alındığına dair İdare’ye gönderilen geri bildirimde, isteğin hangi süre içinde karşılanabileceği, ya da
sorunun hangi süre içinde çözümlenebileceğine dair yaklaşık şiire yer almalıdır. Bu sürecin sağlıklı
işletilebilmesi bakımından yazılımın form ve raporlarının ekran görüntüleri üzerinde görülebilen,
sistematik bir tanımlayıcı bulunmalıdır.
4.10.4. Sorun/İstek/Şikayet bildirim ve geri bildirimine ilişkin alternatif çözüm sürecinin tasarlanması
ve işletilmesinden İdare'nin onayı alınmak kaydıyla Yüklenici sorumludur.
4 .1 1. G ÜVE NL İK ve ERİŞİM SİSTEMİ
4.11.1. Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yayım lanan “ Bilgi Güvenliği
Politikaları” ile uyumlu olmalıdır.
4.11.2. Dış ortamdan iç ortama erişim (Çevirim içi destek); VTYS, işletim Sistemi uygulamalarının
yapılandırılması,
kurulması, yönetilmesi,
güncellenmesi,
yedeklerden sistemin yeniden yapılandırılması,
hata
durum unda
hataların
giderilmesi,
periyodik bakım ve onarımların yapılması, sistem
rapor ve yedeklerinin alınması, performans ölçümlerinin yapılması, kurum tarafından talep edilen
uygulamaların yapılandırılması, EHBYS uygulama yazılımının verimli çalışabilmesi için gerekli
ayarların
yapılması,
yönetilebilir
güncellenmesi,
network
yapılandırılması
ve
cihazlarının
güncellenmesi,
güncelleme
araçlarının
yapılandırılması,
hata
ve
periyodik
hatalarının
isteklerin
kontrollerinin
giderilmesi,
yapılması.
Web
yapılması,
internet
servislerin
sitesinin
kurulması
yapılandırılması, yedeklenmesi, firewall ayarlarının yapılması, güvenlik prosedürlerinin uygulanması
ve yapılandırılması,
güncellenmesi,
internet bağlantısının yapılması
domain
controller yapılandırılması,
yönetilmesi.
VLAN
güncellenmesi,
ayarlarının yapılması,
yedeklenm esi
veya
yeniden
kurulması gibi buna benzer tüm işlemler yüklenici tarafından yapılmalıdır. Bu işlemler dışında
kurumun izni ve bilgisi olmadan çevirim içi bağlantıda bulunulmayacak, kurum sistemine uzaktan
bağlanılmayacaktır, Bağlantı sırasında kesinlikle güvenlik prosedürleri ihlal edilmeyecektir.
4.11.3. Term inaller domain yapısı üzerinde çalışmalıdır. İl genelinde tek domain kurulmalı ve gerekli
diğer ayarlar yapılmalıdır. Domain kurulumu, group policy yapılandırmaları, yönetimi, gruplar,
kullanıcılar, bilgisayarlar, görevli destek elemanları tarafından yapılabilmeli ve dinamik süreçte görevli
personel anlık müdahale etmelidir.
4.11.4. Genel
Sekreterlik ve sözleşme kapsamındaki
hastaneler için ayrı ayrı
idarelerin
isteği
doğrultusunda web sitesi tasarımı yapılması ve güncellenmesi yüklenici tarafından yapılmalıdır
4.11.5. İdarenin isteği doğrultusunda Genel Sekreterlik ve sözleşme kapsamındaki hastaneler için ayrı
ayrı veya merkezi olarak domain yapısının kurulması ve yönetilmesi yüklenici tarafından yapılmalıdır.
4.11.6. Uygulama Yazılımının, V T Y S ’ ne en etkin ve hızlı yöntem le bağlanması
için gerekli
düzenlem eler Yüklenici tarafından yapılmalı ve takip edilmelidir. Network ve donanım ile ilgili tespit
edilecek donanımsal sorunlar kurum a bilgi verilerek donanım ihtiyaçları varsa hastane tarafından temin
edilerek en kısa sürede sorun çözülmelidir.
4.11.7. Çeşitli yetki düzeyleri ve grupları tanımlanabilmeli, yetki değişimi EHBYS genel
sekreterlikteki il yöneticisi tarafından yapılabilmelidir. Genel Sekreterlikteki İl EHBYS yöneticisinin
sistem üzerinden verdiği yetkiyle İlçe EHBYS Görevlisi sadece o ilçedeki kullanıcılar ile ilgili
yetkilendirme yapabilmelidir. Verilere erişim bu tanım lam alar çerçevesinde yapılmalıdır.
4.11.8. Hastaneler,
kullanıcılar
ait
oldukları
yetki
düzeyi
ve
grubu
ölçüsünde
uygulamalara
erişebilmeli, her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı
tanımlanmalıdır. Bu tanımlar gerektiğinde EHBYS yöneticisi tarafından değiştirilebi Imel id ir. Yapılan
bu değişikliklerin arıza bildirimi vb. şekilde geri dönmemesi için kullanıcıya gerekli mesajlar otomatik
olarak verilmelidir.
4.1 .9. Tıbbi kayıtları görebilme ve değişiklik yapabilme şeklinde iki ayrı erişim tipi
ı \
, \ \ ______________________________________________________ =__________ ,_____________________ 24.
Muh.Hkay^JÇAR
Sertaç ÇAKMAK
Fatih Okur
Op.Dr.EnzarTÖRE Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
İdari Kmtıetler Başkanı
Uzman
_____ Mphoidte
UznıanJ2ol<tor
Mühendis
Müdür Yard.
.ıV '
■s
S
tan ıtn laııabi Iınelidi r.
4.11.10.
kullanıcı
Sistem hiyerarşik yetkilendirmeyi desteklemelidir. Bir kullanıcı grubu, başka bir
grubuna
devralınabilmelidir.
üye
yapılabilmelidir.
Yetkiler
üye
olunan
gruptan
otomatik
olarak
Üye olunan gruptan dolayı sahip olunan yetki ilgili kullanıcı veya grup için
gerektiğinde yasaklanabilmelidir.
4.11.11.
Herhangi bir işlemin kimin tarafından, hangi tarihte ve hangi zam anda yapıldığının
kayıtları tutularak istendiği takdirde sorgulanabilmelidir.
4.11.12.
Güvenli
ve
fonksiyonel
bağlantı
ile
ilgili
tüm
hizmetler
Yüklenici
tarafından
karşılanmalıdır. İnternet erişim tesisi ve giderleri İdare'ye aittir.
4.11.13.
İstekliler bilgi
güvenliğini
artırmak
için alternatif güvenlik
çözüm
Önerilerinde
bulunabilirler.
4.11.14.
Uygulama yazılımları tüm sistem genelindeki kullanıcı, işlem ve bilgi düzeylerinde
bilgi gizliliğini ve güvenliğini sağlamalıdır. Her kullanıcının gerektiğinde değiştirilebilir kişisel bir
şifresi olmalıdır. Bu şifre ile farklı bir lokasyonda oturum açıldığında ilk oturum otom atik olarak
kapatılmalı, bir kişiye ait şifrenin birden çok kişi tarafından kullanılmasına izin verilmemelidir.
4.11.15.
Kurum ile ilişiği kalıcı olarak kesilen tüm personelin erişim yetkisi tam am en ve
otom atik olarak iptal edilmelidir.
4.11.16.
Herhangi bir nedenle kurumdan ayrılmış veya geçici olarak kurumda bulunm ayan(izin-
rapor-geçici görev kurs-eğitim vb) personelin EHBYS girişi otomatik olarak engellenecektir.
4.11.17.
Çeşitli
yetki
düzeyleri
ve
grupları
tammlanabilmeli,
yetki
değişimi
kolayca
yapılabilmelidir. Verilere erişim bu tanım lam alar çerçevesinde yapılmalıdır.
4.11.18.
Kullanıcı tanımları yapılabilmelidir. Her kullanıcı limitsiz sayıda kullanıcı grubuna
dahil edilebilmelidir.
4.11.19.
Kullanıcılar ait oldukları yetki düzeyi ve grubu ölçüsünde uygulamalara erişebilmeli,
her kullanıcı grubu için veri giriş, güncelleme ve rapor alma yetkileri ayrı ayrı tanımlanmalıdır. Bu
tamınlar gerektiğinde sistem yöneticisi tarafından değiştirilebiImel id ir. Yapılan bu değişikliklerin arıza
bildirimi vb. şekilde
gönderilmelidir.
4.11.20.
geri
Kullanıcıların
dönmemesi
herhangi
sınırlandırıiabilmelidir. Yetkilendirme
için
bir
kullanıcıya
gruba
üyelik
gerekli
mesajlar
durumları
tarih
işlemleri süre bazında yapılabilmelidir.
sistem
ve
üzerinden
saat
Yani
bazında
kullanıcının
herhangi bir işlemi yapabilmesi için X dakika süre tanımlanabilmelidir.
4 .1 1.21.
Kullanıcılar için saat bazında sisteme giriş sınırlandırması yapılabilmelidir.
4.11.22.
Kullanıcılar için hafta sonu(Cumartesi ve Pazar)
yapılabilmelidir.
günleri için giriş sınırlandırması
4.11.23.
Poliklinik, Klinik, Laboratuvar bazında yetkilendirm eler yapılabilmelidir. Kullanıcının
yetki verilmeyen bir poliklinik deki hasta listesine erişimi engellenmelidir.
4.11.24.
Kullanıcılar için parolanın yanı sıra daha üst seviye güvenlik kodu tanımlanabilmelidir.
Otom asyonun bazı önemli bölümlerine girişlerde parolanın yanı sıra güvenlik kodu da istenmelidir.
4.11.25.
Minimum parola uzunluğu tanımlanabilmelidir ve bu kurala uymayan parolalar kabul
edilmemelidir.
4.11.26.
Kullanıcıların 123, ABC, 456 gibi ardışık ve çözülmesi kolay parolalar kullanmaları
engellenmelidir.
4.11.27.
Parola geçerlilik günü tanımlanabilmelidir. Ör: Kullanıcıların her 15 gtinde parolalarını
değiştirmeleri sistem tarafından istenebilmelidir
4.11.28.
Kullanıcıların otomasyona giriş-çıkış zamanları istenildiğinde raporlanabi Imel id ir
4.11.29.
4 .1 1.30.
Sisteme yapılan geçersiz giriş denemeleri istenildiğinde raporlanabilmelidir.
Sistemdeki tüm kullanıcı grupları ve kullanıcılar istenildiğinde raporlanabilmelidir.
25
Op.Dr K n jitT Ö R E
UztȔffiDokt<V
ŞadanÖZCAN
Mühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
Mudur Yard.
4.11.31.
Sistemde verilen tüm yetkiler istenildiğinde raporlanabilmelidir.
4.11.32.
Bilgi sistemleri kapsamında tutulacak her türlü kişisel bilginin gizliliği esastır. Bu
amaçla;
4.11.33.
Kişiler hakkında tutulacak bilgiler gereken en düşük düzeyde tutulmalıdır.
4.11.34.
Kişisel bilgilerin hizmetin sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacı dışında işlenmesi
engellenmiş olmalıdır.
4.11.35.
Sistemde kişisel bilgilerin kurum iş akışını engellemeyecek ancak belirlenen amaçlar
dışında kullanımını engelleyecek önlem ler olmalı, hasta haklarına riayet edilmelidir,
4.12. MALİ K AYIT L ARA İLİŞKİN G ENEL Ö Z EL L İK L E R
4.12.1. Hizmetlerin ücretlendirilmesi hastaya, hastalığa, hastanın kurum una ve anlaşmalara göre
yapılabilmelidir. Ücretleııdirıne ile ilgili olarak hastalık, kurum, ödenen ücret v.b. istatistik ve grafiksel
raporlar a 11n a b i Im e 1id ir.
4.12.2. Uygulama yazılımlarının; Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet vermekte olan sağlık kuruınlarına
müracaat eden Sigortalı hastaların sorgulanmasına yönelik On-line Provizyon veya takip numarası alma
işlemlerini yapabilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile diğer sağlık sigorta kurumlanılın web servislerini
kullanabilen yazılımlar olması zorunludur,
4.12.3. Yazılımlarda;
kurumuna
faturalı
hastalar
için,
kuruma
gönderilecek
faturalarda
gösterilemeyecek olan ve kurum tarafından bedeli ödenmeyen ücretin hastalardan tahsil edilecek
olanlarını ayrı bir şekilde gösteren ve hastadan vezne alındıları ile tahsiline imkân veren düzenlem eler
yapılmış olmalıdır.
4.12.4. Yetkili bir kullanıcı tarafından vezne almdıları sistemden izlenebilmelidir.
4.12.5. Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer sağlık sigorta kurum lan tarafından bedeli ödenmeyen ve ücreti
karşılığı verilen hizmetler hasta mali dosyalarında görülmeli ancak kuruma gönderilen faturalarda yer
almamalıdır.
4.12.6. Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer sağlık sigorta kurum lan tarafından bedelinin bir bölümü
ödenen ve fark ücreti hastadan tahsil edilmek suretiyle verilen hizmetler hasta mali dosyalarında
görülmeli ancak kurum a gönderilen faturalarda yer almamalıdır, (oda ücreti farkı, vb)
4.12.7. Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer sağlık sigorta kurum lan tarafından bedelinin tümü ya da
bir bölümü şartlı ödenen ve/veya fark ücreti hastadan tahsil edilmek suretiyle verilen hizmetler hasta
mali
dosyalarında
görülmeli
ancak
kuruma gönderilen faturalarda yer almamalıdır.
(Örneğin;
kullanılması kurul raporu/uzmanlık raporu gerektiren ilaç ve malzemeler, yalnızca yatan kurum
hastasına kullanılabilen, ayaktan tedavi gören hastalara kullanımı için sağlık kurulu raporu gereken ilaç
ve malzemeler, vb).
4.12.8. Sosyal Güvenlik Kurumu veya diğer sağlık sigorta kurum lan tarafından bedeli ödenm eyen ve
bedelleri hastalardan da alınmayacak olan basit sarf malzemelerinin, herhangi bir şekilde faturalara
işlenmesi önlenmelidir. Faturaya yansıtılmayan ancak hastaya verilen hizmetlerin ve malzemenin kaydı
ayrıca tutulmalı, buna ilişkin istatistik bilgiler elde edilebilmelidir.
4.12.9. Uygulam a yazılımı parametı ik olmalıdır. Kurum bünyesinde açılacak yeni bir birim, sunulacak
yeni bir hizmet, kullanılacak yeni bir malzeme veya bazı kurumlara (Sosyal Güvenlik Kurumu. Yeşil
Kart, vb.) uygulanan ücretlendirme (genel ya da özel indirimler, ücretsiz sunm a ya da o kurum
hastalarına belli hizmetleri vermeme ya da fatura dışı bırakma gibi) kullanıcılar tarafından yetkileri
çerçevesinde sisteme dahil edilebilmelidir.
4.12.10.
Katılım payından m uaf olanlardan protez, araç ve gereç bedelleri faturalara otomatik
olarak işlenmeli; Katılım payı ödenenlerden ise hasta faturasında bu miktar düşülm üş olmalıdır.
4.12.11.
Birlikte
fatura
edilemeyecek
işlemler
tanımlanabilmelidir.
Hasta
faturası
oluşturulduğunda bu kontroller ve gerekli işlemler otomatik olarak yapılmalıdır.
IX
Mı^ı )Uay UÇAR
26
Sertaç Ç AKM AK
Fatih Okur
Op.Dr.Enzar TÖRE
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
4.12.12.
verilen
Paket ameliyatlarda, tedavi süresinin aşılması durum unda, geçen her yatış günü için
tedavi
hizmetlerinin
Ek-8 esas alınarak ayrıca fatura edilmesi
işlemi otom atik olarak
yapılmalıdır.
5. VERİ TABANI YÖ NETİM SİSTEMİ (VTYS)
Kurumda mevcut bulunan VTYS lisans bilgileri ve özellikleri EK-1 envanter listesinde belirtilmiştir
Yüklenici, önereceği sistemde İdareye ait veritabanını kullanmayacaksa aşağıda özellikleri belirtilen
veritabam yazılımını, EK-! Envanter tablosunda belirtilmiş olan VTYS sunucularının işlemci sayısı kadar
alıcı kıırumlara sözleşme süresince kullanılmak üzere ücretsiz olarak temin etmelidir. Yüklenici Lisans
belgelerini işyeri teslimine müteakip 30 (otuz) gün içinde Muayene ve kabul komisyonuna teslim
etmelidir.
5.1. G ENEL Ö Z E L L İK L E R
5.1.1. İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri açık kaynak kodlu (Open Source ve/veya G PL türü),
freeware, lisanssız ve Türkiye'de teknik desteği olmayan ürünler olmayacaktır. İstekli, ürünlerin lisanslı
olduğunu belgeleyecek, ayrıca teklif ettiği ürünlerin Türkiye'deki ana firma statüsündeki şirketten bu
ihaleye özel yetki belgesi alacaktır. Bu belgeler teklif dosyasında sunulacaktır.
5.1.2. T eklif edilen veri tabanı yönetim sistemi (VTYS) endüstri standardı olan ilişkisel mimariye dayalı
olmalıdır.
5.1.3. VTYS çok kullanıcılı veri erişimini desteklemelidir.
5.1.4. Teklif edilen
VTYS,
Unix,
Linux
(redHat
ve
SuSE
dağıtımları)
Microsoft
Windows
2003/2008/2008 fc.2 işletim sistemleri üzerinde çalışabilmelidir.
5.1.5. Kaynak veritabam üzerinde yapılan işlemlerin kayıtlarını istediğimiz h edef veritaban(lar)ı üzerine
dilersek gerçek z&nanlı (online) veya gecikmeli olarak aktarıp yapabilmelidir.Hibrit yapıda olmalıdır.
5.1.6. T ek lif .edilen VTYS gerek verilerde gerekse nesne isimlerinde TS 5881 standardında Türkçe
karakter setini desteklemelidir. Sıralama ve karşılaştırma işlemleri Türkçe alfabe dizilişine göre
yapılabilmeli, bu özellik için herhangi bir programlamaya gerek duyulmaınalıdır.
5.1.7. Teklif etiilen VTYS ile yaratılacak veri tabanı büyüklüğünde herhangi bir kısıtlama olmamalıdır.
5.2.
Ö L Ç E K L p f E B İ L M E ve PE R FO R M A N S
5.2.1. VTYS'de veri silme, ekleme ve güncelleme işlemlerinde kayıt yada sayfa bazında kilitleme mantığı
kullanılmalıdır.
5.2.2. T eklif edilen VTYS'de sorgulamalar için kilit kullanılmama opsiyonu bulunmalıdır.
5.2.3. V T Y S 'd e indeks işlemleri çevrim-içi (online) olarak gerçekleştirilebilme!idir.
5.2.4. Önerilen VTYS, ortak SQL cümlelerinin işletim kodlarının ortak bir bellek alanında tutulmasını
desteklemelidir. Böylelikle sıklıkla çalıştırılan SQL cümlelerinin sentaks ve anlamsal analizleri ile
çalıştırılma planlarının belirlenmesi işlemleri çok daha hızlı yapılarak VTYS tarafından yüksek
performansla çald ırılm aları sağlanabilınelidir.
5.2.5. Önerilen VTYS, SQL cümlelerinin, otomatik olarak maliyet tabanlı sorgu iyileyicisi (quer>
optimizer) aracılısıyla en iyi performansı verecek şekilde çalıştırılmasını sağlayacaktır. Sorgu iyileyicisi,
sorgulama
işleminde,
kullanılacak
verinin
tipine,
sunucunun
sorgulama
çalıştırma
özelliklerine,
sunucunun platform yapısının mimarisinin yeteneklerine ve kullanılabilir sistem kaynaklarına bakarak
sorgulamayı en etkin şekilde çalıştırma özelliğine sahip olmalıdır. Sorgu iyileyicisi verinin tablolardaki
gerçek dağılımım histogramlar aracılığı ile belirleyebilmeli;
sorgulamalarda qptim izasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5.2.6. VTYS'de veri
kullanılmalıdır.
silme, ekleme ve güncelleme
dağıtık
veritabanlannı
kapsayan
işlemlerinde kayıt bazında kilitleme mantığı
.
5.2.1. T eklif edilen V TY S ’de çok kullanıcılı ortamlarda aynı veriye farklı kullanıcı oturumlarından
güncelleme ve sorgulama amaçlı erişimler yapılabilmeli; sorgulama oturumlarının com m it edilmemiş
27
Muh.Ilk ıv «Ç AR
İdari Hi ^e\| er BaşK-inı
Sertaç Ç A K M A K
U zm a nı;
Fatih Okur
Müıiendis
O pJ}£Enzî ı 7 0 RE
üirnani D o k to r
Şadan OZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M yflendis/
M üdür Yard.
güncelleme oturumlarının yaptığı değişikliklere erişmesine (dirty read) sistem engel olmalıdır.
5.2.8. Hızlı geri kurtarma (fast recover}) özelliği olmalıdır. Bu Özellikte undo verisinin işlenmesi veri
tabanı açıldıktan sonra gerçekleştiriimektedir.
5.2.9. Klasik bir ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminde tablolar ve bu tablolar üzerine yaratılan indeksler
farklı nesneler olarak saklanmaktadır. Teklif edilen VTYS bunun dışında, tablo verilerini indeks
yapılarıyla birlikte de saklayabilmelidir. Böylelikle indeks kullanılan sorgulamalarda. VTYS indeksin
taranması sonucunda aranan veriye de otomatik olarak erişmiş olmalı, indeks yapısının ucundaki tablo
bağlantıları üzerinden verilere erişmek için ekstra bir disk erişimine ihtiyaç duymamalıdır. Bu şekilde
yaratılacak tablolar üzerinde birden fazla indeks yaratılabi Imel id ir.
5.2.10. VTYS, ‘fonksiyon tabanlı iııdeksleme' yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. Bu kapsamda, bir
tabloya bağlı bir indeksin tanımında tablonun kolon değerleri kullanılabildiği gibi, bir veya birden fazla
kolonu kapsayan bir fonksiyon da yer alabilmelidir. Dolayısıyla tablonun sadece kolon değerleri üzerine
değil aynı zamanda
yaratılabilmelidir.
5.3.
kayıtlara
uygulanacak
belli
bir
fonksiyonun
çıktısı
üzerine
de
indeks
V E R İ G Ü V E N L İĞ İ ve V E R İ T U T A R L I L IĞ I
5.3.1. Önerilen VTYS, ilişkisel mimari bünyesinde veri bütünlüğünü sağlayabilmelidir. Gerek nesne
bütünlüğü {entity integrity) gerekse referans bütünlüğü (referential integrity) sağlanmalıdır.
5.3.2. VTYS tetikleıne (trigger) mekanizmasına sahip olmalıdır. Tetiklemeler, DML (Data Manipulation
Language) işlemlerinden (yeni kayıt ekleme - insert, kayıt güncelleme - update ve kayıt silme - delete)
önce ve/veya sonra çalışacak şekilde ayarlanabilmelidir.
5.3.3. Teklif edilen VTYS, verilere erişimi şifrelerle koruma altına almalıdır. VTYS'nin gelişmiş bir şifre
yönetim mekanizması (şifre uzunluk kısıtlamaları, geçerlilik süresi, vb.) olmalıdır
5.3.4. VTYS'nin kullanımı sırasında, durdurmaya gerek olmadan yedekleme ve yedekten geri yükleme
özellikleri olmalıdır.
5.3.5. Başarılı/Başarısız tüm veri tabanı ve obje erişim işlemlerini monitör edebilmek mümkün olmalıdır.
5.3.6. Önerilen VTYS. veri tabanında tüm işlemlerin tutulduğu log dosyalarına, denetim işlemlerini
kolaylaştırmak, kim, neyi, ne zaman yaptı sorularına daha kolay cevap verebilmek amacıyla, SQL
arayüzüyle (grafik ve komut) ulaşma özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellik 3.parti bir yazılım ile
gerçekleştirilecek ise bu yazılım da teklif edilmelidir.
5.3.7. VTYS üzerinde salt okunur veya yazılabilir görüntü (view) oluşturma imkanı olmalıdır.
5.3.8. V 'IY S
üzerinde,
veritabanına sadece
bağlanma
(connect) ve/veya
sadece
bazı
veritabaııı
kullanıcılarına ait nesnelere seçme (select) yetkisi verebilme ve/veya bu kullanıcının kendi kaynaklarını
oluşturabilme özelliği bulunmalıdır. Böylece, lisans bedeli hastane tarafından ödenmiş olan aynı VTYS
üzerinde, yeni bir lisans bedeli ödenmeksizin birden fazla uygulamanın aynı VTYS üzerinde kurulu farklı
veri tabanlarını oluşturma ve VTYS kullanıcılarının birbirlerinin nesnelerine salt okunur şekilde
erişebilmeleri mümkün olacaktır.
5.3.9. V TY S ’nin kullanım sırasında yedekleme (ON-LfNE BACKUP) ve kullanım sırasında kurtarma
(ON-LINE R EC OVER Y) özellikleri olmalıdır. Ayrıca "Poiııt-ln Time" recovery (geçmişteki herhangi bir
ana geri dönüş) ve Incremental/Cumulative Incremental Backup özellikleri de olacaktır. Bu işlemler öteki
kullanıcıları ve sistemin performansını olumsuz yönde etkilememelidir.Ayrıca yapılan yedeklemeler ile
ilgili bilgiler tutulmalı ve bu bilgiler sorgulanabilmelidir. VTYS alman backup’ların bilgisini tutmalı ve
bu bilgilerin sorgulanmasına olanak sağlamalıdır.
5.3.10. Önerilen VTYS. verilerin veri tabanı düzeyinde 'native' olarak şifrelenebilmesini sağlamalıdır.
VTYS tarafından sunulan hazır paketler aracılığıyla kullanıcı tablolarındaki kayıtlar farklı anahtarlarla
şifrelenebilmeli,
şifrelenen
bu
kayıtlardaki
veriye
doğru
anahtar
eııge
İmelidir. Bu şekilde veri güvenliği üst düzeye çekilebilmelidir.
Muh.İ
İdari !
AR
er IBaşkanı
değeri
olmadan
ulaşılması
28
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
r
Fatih Okur
Op.Dr Enzdj;TÖRE
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M^hpndi»
T l y ma n n n k t r f r
Mi' ıhpnrlic
MiiHı'ır Y a r d
5.3.11. Önerilen VTYS işlemlerin aseııkron çalışabilmesini sağlamak ve dolayısıyla performansın
artması için kuyruk (queue) özelliğine sahip olmalıdır.
6.
6.1.
K O N T R O L ve M U AYE NE METODLARI
Şartnamede tanımlı sistem yazılımlarının tedarik edilmiş olması, yazılım işlevlerinin geliştirilmiş
olması şartları, muayene kabulde aranacak şartlardandır. Yüklenici’ye yapılacak ödemeler bu çerçevede
değerlendirilecektir.
6.2.
Hizmet alımı yoluyla tedarik edilen yazılımlarda aylık hak edişler, İdare’n in ihtiyaçlarına uygun
asgari gerekler yerine getirilmek ve o aya ait tetkik raporlama işlemleri tamamlanmış olmak şartıyla
ödenebilir.
6.3.
Sistemden üretilebilecek tüm rapor ve çıktıların kusursuz olarak üretilip üretilmediği test edilecek,
veri ve bilgi tutarlılığı konusunda çapraz kontroller yapılacaktır.
6.4.
Arıza, hata, isteklerin bildirimi ve bildirimlerin karşılanma şekil ve süreleri konusunda Yüklenici
tarafından tasarlanan sistemin çalışması denetlenecektir.
7.
BAK İM , O NARIM ve T EK NİK DESTEK H İZM ETLERİ
7.1.
G ENEL K O ŞUL L AR ve T ANIM LAR
Bakım onarım Teknik Destek hizmetleri Sağlık Bakanlığı 2010/61 nolu genelgenin 9.2.!ci maddesi
hükümlerine uygun olarak verilecektir. Bunun için kıırumlarda çalışan personelin nitelikleri
maddesinde belirtilmiştir. Tedarikçisi farklı olan bir Donanımdan
kaynaklı olduğu
1.7.4.
tespit edilen
problemlerin çözümü, donanımın tedarikçisi tarafından sağlanacaktır.
7.1.1. Seviye 1: Önerilen çözümde, Yükleniciye ait olan Yazılımda oluşan problem il genelini çalışamaz
duruma getiriyorsa; 10 Dakika'da müdahale ve takip eden 30 Dakikada sorun çözülmelidir. Hastaneye ait
olan ürünlerde (Sunucu ve Omurga Switch vs. gibi ) oluşan problem kurumun genelini çalışamaz duruma
getiriyorsa; 1 Saat'te müdahale edilerek sorun hakkında ilgili hastane yöneticisine bilgi vererek donanım
ihtiyaçları varsa hastane tarafından temin edilerek en kısa sürede sorun çözülmelidir.
7.1.2. Seviye 2: Önerilen çözümde. Yükleniciye ait olan Yazılımda oluşan problem kurumun bir kısmını
çalışamaz duruma getiriyorsa; 2 Saat’te müdahale ve takip eden 2 Saat'te sorun çözülmelidir. Hastaneye
ait olan ürünlerde (Sunucu ve Omurga Switch vs. gibi ) oluşan problem kurumun bir kısmını çalışamaz
duruma getiriyorsa: 2 Saat'te müdahale edilerek sorun hakkında ilgili hastane yöneticisine bilgi vererek
donanım ihtiyaçları varsa hastane tarafından temin edilerek en kısa sürede sorun çözülmelidir.
7.1.3. Seviye 3: Önerilen çözümde, Yükleniciye ait olan Yazılımda oluşan problem kurumun genel
çalışmasını etkilemiyor fakat bazı fonksiyonları yerine getirem¡yorsa: 4 Saat'te müdahale ve ertesi gün
sonuna kadar çözüm sağlanmalıdır. Hastaneye ait olan ürünlerde (Sunucu ve Om urga Sw.tch vs. gibi )
oluşan problem kurumun genel çalışmasını etkilemiyor fakat bazı fonksiyonları yerine getiremiyorsa: 4
Saat’te müdahale edilerek sorun hakkında ilgili hastane yöneticisine bilgi vererek donanım ihtiyaçları
varsa hastane tarafından temin edilerek en kısa sürede sorun çözülmelidir.
7.1.4. Sözleşme süresince; yukarıda tanımlanan Seviye 1, Seviye 2, Seviye 3, arızalara, ilgili maddelerde
tanımlanan süreler içinde müdahale edilmemesi ve çözülmemesi durumunda idarelerce 4734 ve 4735
sayılı Kanunlara uygun olarak cezai işlemlerin yapılması gerekmektedir.(Aylık Hak Ediş Tutarının Binde
ikisi cezai yaptırım olarak uygulanacaktır. Süre olarak dakika bazlı matematiksel hesap kullanılacaktır.)
7.1.5. İstekliler, İdare’niıı bulunduğu yere en yakın destek merkezlerinin adreslerini ve bu merkezin
sorumlusuna ait iletişim bilgilerini teklif ekinde bildirmelidir.
7.1.6. T eklif edilen çözümlerde oluşacak problemlerin destek merkezlerine nasıl bildirileceği bunun için
kurulmuş veya kurulacak destek organizasyonun yapısı (çalışma saatleri, destek eleman sayısı,...)
açıklanmalıdır. Bildirilen problemlerin İdare tarafından takip edilip edilemediği ve geri bildirimlerin nasıl
yapıldığı açıklanmalıdır.
Muh.İlkav,ÜCAR
Sertac Ç AKM AK
Fatih Okur
Oü.Dr& rZaFTÖKE
Sadan OZCAN Muh.Mesut CAYIR
7.1.7. İdare, Yüklenici’nin kuracağı yazılımlar için network altyapısı, elektrik altyapısı, bina yerleşim
planını önceden hazırlamalıdır. Bilgi desteği ve hizmet verilecek birimlerde bilgisayarın ve personelin
çalışması için gerekli araç gereç ve mekanı tahsis etine yükümlülüğü İdare’ye aittir.
7.1.8. Yazıcılar için gerekli olan şerit, kartuş, kağıt, basılı evrak, fatura vb. sarf malzemesi kapsamında
olanlar, İdare tarafından ihtiyaç duyuldukça asgari stok seviyeleri de dikkate alınarak karşılanır.
8.
OLAĞANÜSTÜ DURUM LAR
İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (yangın, sel, deprem, vb) nasıl bir teknolojik
önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca
belirtmelidir. İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdaremiz gerekli
donanım, malzeme ve yazılım lisanslarını temin edecektir.,
9.
Y A Z I L IM L İS A N S ve K U L L A N IM H A K L A R I
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılmış ikincil mevzuat
çerçevesince işlem yapılmalıdır. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama yazılımı işe başlama
tarihinden itibaren kurumlarımız adına sınırsız kullanıcı olarak lisanslandırılacaktır.
10.
E H B Y S U Y G U L A M A Y A Z IL IM G E R E K L E R İ
10.1. H A S T A K A Y IT t K A B U L M O D Ü L Ü
Kuruma ilk defa başvuran, kaydı veri tabanında bulunmayan hastalara ait genel bilgilerin girişini yapan,
daha önceden kaydı bulunan hastalara yeni geliş kaydı açan ve ilgili sosyal güvenlik kurumundan
provizyon ve takip numarası alan, hastayı kurum içindeki ilgili kliniğe sevk eden ve belirtilen arama
kriterlerine göre kayıtlı hastaların bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur.
10.1.1.
İ L K B A Ş V U R U ve K A Y IT
10.1.1.1. Müracaat eden her hastanın genel kimlik bilgileri, adres bilgileri, hasta kurum hastası ise
hastaya ait sosyal güvenlik ve sevk bilgileri girilmelidir.
10.1.1.2.
Hak sahipliği sorgulamaya yönelik web servisler bu modülden çal ıştırı İmalıdır.
10.1.1.3.
Kimlik, adres ve kurum bilgilerinin kaydı hastanın hastaneye ilk gelişinde bir kez yapılmalı,
sonraki gelişlerinde bu bilgiler aynı dosya numarası üzerinden izlenebilmeli, dosya numarasına kolayca
ve değişik sorgulamalarla erişilebilmeli, bu bilgilerin yeniden girilmesine ihtiyaç olmamalıdır. Ancak
gerekli hallerde bu bilgiler için güncelleme yapılabilmelidir.
10.1.1.4. Aynı hasta için birden fazla kayıt açılmasını önleyecek nitelikte düzenleme yapılmış olmalıdır.
10.1.1.5. Hastanın hastaneyi her ziyareti için; hasta dosya numarasından ayrı bir sıra/geliş numarası
verilebilmeli, Hastanın her ayrı ziyaretinde bu sıra/geliş numarası ile ilgili polikliniğe ve gerekli tüm
birimlere sevk işlemi otomatik olarak yapılabilmelidir.
10.1.1.6.
Kayıt ve kabul işlemleri yapılan hastaların poliklinik işlemlerini kolaylaştırmak için barkod
destekli sistemler ya da başka çözümler değerlendirilmelidir.
10.1.1.7. İşlemleri yapılan hastalara otomatik olarak poliklinik sıra numarası verilebilmeli, poliklinik
hastaları için randevu işlemleri (randevu verme, iptal, güncelleme, vs.) gerçekleştin lebi Intel idir. Hasta
kayıt ve sıra işlemleri ile ilgili etiket ya da çıktılar alınabilmelidir.
10.1.1.8.
10.1.1.9.
Gerekli modüllerle (vezne modülü vb.) entegre çalışabilmelidir.
Hasta kaydı gerçekleştirilmeden önce hastanın mevcut kaydının olup olmadığı otomatik olarak
sorgulanmalıdır. Eğer hastanın başka kaydı yoksa, kuruma ilk müracaatında verilen kod numarası ile bir
kez kayıt başlatılmalı ve aynı numara ile izlenmelidir. Birden fazla kod numarası verilerek kayıt
10.1.1.10. Aynı
hastaya
birden
fazla
kod
numarası
verilmişse yetki
verilen
kişi
bu
kayıtları
birleştirmel idir.
10.1.1.11. Hastanın daha önceki hesap numaralarının hepsi (yatan, ayaktan, acil) özet bazda, borcıı olup
olmadığına dair verinin de olacağı şekilde görüntülenebilmeli: önceki hesap numaraları gerektiğinde
detaylı olarak sorgulanabilmelidir.
10.1.1.12. Yapılan kayıtların hangi kullanıcı tarafından yapıldığının kaydı otomatik olarak tutulmalıdır,
10.1.1.13. Aramalarda kısmi bilgi girilebilmeli, arama sonucu birden fazla kayıt bulunursa bunların
listelenip gösterilmesi, seçilmesi veya sorgunun geliştirilmesi mümkün olmalıdır.
10.1.1.14. Veri
tabanında
kaydı
göriintülenmeli,
saklanmalıdır.
değiştirilmesi
bulunan
hastaların
durumunda yapılan
bilgileri
işlemlere
ait
tanımlanan
loğlar ve
yetkiler
işlemi
ölçüsünde
yapan
bilgisi
10.1.1.15. Kaydı yapılan ve randevusu olmayan hasta otomatik olarak sıra numarası almış olmalıdır.
10.1.1.16. Acil servisten hızlı kayıt yapabilme özelliği bulunmalıdır.
10.1.1.17. Hastaların genel kayıt bilgilerinin dökümü alınabilmelidir.
10.1.1.18. Hastanın diğer birimlere şevki otomatik olarak yapılmalı ve yaptığı her müracaatı ve
müracaatında yapılan işlemler istendiğinde kod ve hesap numaralan yardımıyla sorgulanmalıdır.
10.1.1.19. Yeni doğan bebek kaydı yapılabilmelidir.
10.1.1.20. Randevu kaydı, randevu verme (gün, ay, yıl, saat), iptal etme, randevu yenileme, randevuyu
veren personel kayıtlarının tutulması imkanı olmalıdır. Düzenlenen formların matbu hale dönüştürülen
çıktıları alınmalıdır.
10.1.1.21. Müracaat eden her hastaya adının, soyadının ve kod numarasının yer aldığı bir kimlik kartı
verilebilmeli ya da uygun büyüklükte bir etiket çıktısı alınabilmelidir.
10.1.1.22. Hasta eğer doktor tarafından
yönlendirildiği bilgisi kaydedilmelidir.
hastaneye
yönlendirilmişse
hangi
doktor
tarafından
10.1.1.23. Kayıtta alınan bilgilerden gerekli olanları ilgili birimlere aktarılabilmelidir.
10.1.1.24. Hasta dosyalan için de etiket basılabiImelidir.
10.1.1.25. Hasta kimlik bilgileri sisteme kaydedilirken, hastanenin yapısına ve ihtiyacına göre sistemde
hastaya ait resim ve avuç içi damar izi biyometrik kimlik bilgisi ekleme özelliği olmalıdır. (Resimlerin
çekilip/taranıp sisteme aktarılması için gerekli donanımın temini ayrıca hastane kurum um uz tarafından
sağlanacaktır).
10.1.1.26.Girilen T.C. Kimlik numarasının geçerliliği kontrol edilmelidir, geçerli olmayan T.C.Kimlik
numaralarının girişi otomatik olarak engellenmelidir. T.C.Kimlik numarası geçerlilik kontrolü için
Internet bağlantısı gerekmemelidir, kontrol işlemi Mernis üzerinden Online olarak yapılmayacaktır, bu
işlem Mernis algoritması kullanılarak istemci bilgisayar üzerinde yapılacaktır,
10.1.1.27.Girilen telefon numaraları kontrol edilmelidir, geçerli görünmeyen (örneğin 5 rakamlı) telefon
numaraları kabul edilmemelidir, GSM no girişi gereken yerlerde de aynı şekilde 10 hane zorunluluğu ilk
rakamın 5 olması gibi kontroller yapılmalıdır,
10.1.1.28.Her hasta için kabul sırasında gerektiğinde açıklama bilgisi girilebiImelidir.
10.1.1.29.Hasta kabul sırasında cinsiyet kontrolü yapılmalıdır. Sadece Kadın hastaların kabul edilmesi
gereken servİslere(ömeğiıı Kadın Doğum) Erkek hasta kabulü engellenebilmelidir.
10.1.1.30. Hasta kabul sırasında yaş kontrolü yapılmalıdır. Hastaların yaşlarına uygun olmayan servislere
kabulü engellenmelidir. Örneğin 25 yaşında bir hastanın çocuk polikliniğine kabulü engellenebilmelidir.
10.1.1.31. Bebek kaydında doğum şekli, kaçıncı doğum olduğu, boy, kilo, ebeveyn GSM no bilgileri
kaydedilebilmelidir. Bu bilgiler üzerinden istatistik alınabilmelidir.
10.1.1 32. Yeni doğan kayıtlarında Hepatit-B aşı tarihi bilgisi saklanabilmeli ve bu bilgiler istendiğinde
sorgulanarak yazdırıiabilmelidir.
10.1.1.33. Herhangi bir sebeple (eksik belge, savcılıktan gelen listeler,sahte karne, sahte kimlik vb..)
aranan kişiler olduğunda, bu kişilere ait bilgiler kaydedilebilmelidir. aranan kişilerin hasta kayıt müracaat
işleminde kullanıcıya gerekli uyarı mesajları verilmeli ve engellemeler yapılabilmelidir.
10.1.1.34. Bebek kaydında doğum şekli, kaçıncı doğum olduğu, boy, kilo, ebeveyn GSM no bilgileri
kayded ilebilmel idi r. Bu bilgiler üzerinden istatistik alınabilmelidir.
10.1.1.35. Yenidoğaıı kayıtlarında Hepatit-B aşı tarihi bilgisi saklanabilmeli ve bu bilgiler istendiğinde
sorgulanarak yazdırı labi Imel id ir.
10.1.1.36.Hastaların aynı güne ait mükerrer gelişlerinde uyarı mesajı verilmeli, istendiğinde mükerrer
geliş kayıtları engellenebilmelidir.
10.1.1.37. Girilmesi zorunlu olan alanlar EHBYS yöneticisi tarafından tanımlanabİlmelidir ve bu zorunlu
alanların boş bırakılarak hasta kabulü yapılması engellenmelidir.
10.1.1.38. Arzu
eden
hastalar
için
rumuz
kullanılarak
sistemde
her
terminalden
görülmesi
engellenmelidir. Yalnız belirli terminallerde ve/veya yetki verilen kişilerin ekranlarında görülmelidir.
10.1.2.
D O K T O R A T AM A
Başvuran hastaların hangi doktor tarafından muayene edileceğini belirleyen alt modüldür.
10.1.2.1. Doktor atama işlemi poliklinik ve/veya servis
görevlendirilecek bir personel tarafından geıçekleştiriImelidir,
10.1.2.2. Kullanıcı,
yapabilmelidir.
“otomatik”
ve
“seçerek”
atama
hemşiresi
olmak
üzere
tarafından
iki
şekilde
ya
da
ayrıca
Doktor
atama
10.1.2.3.
Otomatik atamada hasta sıradaki en müsait doktora atanmalıdır.
10.1.2.4.
Otomatik atamaya dahil olacak doktorlar bir atama listesine eklenip çıkartılmalıdır.
10.1.2.5.
Doktorların muayene saatleri doktor atanırken tanımlanmalıdır.
10.1.2.6.
Atama işlemini gerçekleştiren personel, her doktor için atanan hastaların listesini görmelidir.
10.1.2.7.
olmalıdır
Doktor, kendisine atanan hastaların listesinin görüntülenmesi ve raporlanması yetkisine sahip
10.1.2.8.
Doktor, hasta listesindeki hasta isminden tek tuşla geçmiş vizitlere ulaşmalıdır.
10.1.2.9.
Doktor, atanan hastalar listesinden hastasını seçerek tıbbi bilgi girişi ekranına geçebilmelidir.
10.1.3.
T E K R A R GELİŞ KAYDI VE KAYIT G Ö R Ü N T Ü L E M E İŞLEMİ
Başvuran hastaların başvuru nedenlerini kaydeden ve belirtilen arama kriterlerine göre, kayıtlı hastaların
bilgilerini ekranda gösteren fonksiyondur,
10.1.3.1. Aramalarda kısmi bilgi girilebilmeli, arama sonucu birden fazla kayıt bulunursa bunların
listelenip gösterilmesi, seçilmesi veya sorgunun geliştirilmesi mümkün olmalıdır.
10.1.3.2. Veri tabanında kaydı bulunan hastaların bilgileri, değiştirilemez şekilde göriintiilenmelidir.
Ancak yeni bilgi girişine müsaade edilmelidir.
10.1.3.3.
Sorgulama sonucu bulunan ve gösterilen vakaların kaydı sonuçlanmış ve kapanmış ise
faturaya yansıyabilecek değişiklik yapma imkanı verilmemeli, ancak radyoloji ve patoloji tetkik
sonuçlarının hasta kayıtlarına girilmesi mümkün olmalıdır.
10.1.3.4. Hasta/vaka kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler
alınmalıdır.
10.1.3.5. Sosyal Güvenlik Kurumu hastalarına uygulanan 10 günlük kontrol muayenesi, kontrolü
otomatik olarak yapılmalı ve operatöre bilgi verilmelidir.
10.1.3.6. Paket ameliyat kapsamında kontrol muayenesi için başvuran hastaların kontrol gelişleri olduğu
hakkında kullanıcı uyarı mesajı ile bilgilendirilmeli ve bu
tür hastalara kontrol muayene kaydı
alınafcüjmelidir.
_
Muh.llkaV UCAR
U lr i H M U H \ t e k U l
(\v
32
Sertaç Ç AKM AK
Fatih Okur
Uzm aa
— M ü h e n d is
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman IkıktöT"^
odL ¿ U
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M udürYard.
10.1.4.
H ASTA ÇIKIŞ/SEVK İŞLEMİ
Muayeneleri sonuçlanan hastaların kayıtlarının kapanmasını sağlayan işlevdir.
10.1.4.1.
Hastanın çıkışının yapılmasından sonra her hangi bir kullanıcı tarafından hasta dosyasında
değişiklik yapılmasına izin verilmemelidir.
10.1.4.2.
Hasta sevk ve çıkış kayıtlarının günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında
dökümü alınmalıdır.
10.1.4.3.
Hastanın laboratuvar ve röntgen gibi birimlere şevki otomatik olarak iletilmeli ve sonuçlar da
otomatik olarak görüntülenmelidir.
10.1.4.4.
Özel fiyat/indirim
uygulanması
için yetkilendirme yapılmalıdır.
Bu yetkiyi
kullanan
şahıslarca yapılan işlemler ve tutarları günlük, haftalık, aylık, yıllık raporlar halinde alınabilmelidir.
10.1.4.5.
Hastalar için yapılan muayene, laboratuvar, röntgen v.b. tüm işlemler otomatik olarak
hastalara ait mali kayıtlara aktarılmalıdır.
10.1.4.6.
Hastaların kontrol kayıtları tutulmalı ve çeşitli istatistiki bilgiler üretilmelidir.
10.1.4.7.
Paket ameliyat kapsamındaki hastalarda BUT ve SUT ilgili madde gereği, tedavi süresini aşan
hizmetler paket dışında ayrıca fatura bilgilerine uzayan yatış hizmeti olarak yansıtılmalıdır.
10.1.5.
R A N DE VU İŞLEMLERİ MODÜLÜ
10.1.5.1.
Bu modül, gerektiğinde poliklinik muayene randevu işlerinin yürütülebilmesi için Merkezi
Hastane Randevu Sistemi(MHRS) ile entegre edilecektir.
10.1.5.2.
Hasta
randevularım
düzenleyen
alt
modüldür.
Randevu
Girişi,
Randevu
Arama
ve
Görüntüleme, Randevu Onayı ve Kapatma işlemlerini kapsamalıdır. Poliklinik, Klinik, Laboratuvar, Fizik
Tedavi, Radyoloji, Ameliyathane v.b. randevu verilen birimler için tasarlanmış olmalıdır. Randevu girişi,
randevu görüntüleme ve arama
gerçekleştin lebi Imelidir.
10.1.5.3.
işlemleri
hem
yetkili
kişi
hem
de
servis
doktoru
tarafından
Hastaların internet, telefon ve doğrudan başvuru ile randevu alabilecekleri ve bu randevuların
aksamadan yürüyebileceği bir randevu sistemi tasarlanmış olmalıdır. Bu konuda farklı çözümler
geliştirilebilir. Hastaların internet ortamında randevu alabilmesi durumunda randevu alınan ekranda
kullanıcı kolaylıkları sağlanmış olmalıdır.
10.1.5.4.
Hastanın geçerli telefon numarası alınmadan randevu verilmemelidir.
10.1.5.5.
Özel, saatli ve saatsiz randevu alma özelliği olmalıdır.
10.1.5.6. Doktorların izin, geçici görev, ders gibi zamanlarda randevu saatlerini kapatmaları mümkün
olabilmelidir.
10.1.5.7. Randevu düzenlerken uygulanacak başlama/bitiş saatleri ve muayene süreleri önceden
belirleııebileceği gibi atama işlemi sırasında da belirlenebiImelidir.
10.1.5.8. Randevu işlemi tarih ve saat girme şeklinde değil, randevu defteri
görüntüsünden gerekli alanların seçilmesi sonucu gerçekleştirilmelidir.
10.1.5.9.
tarzı bir ekran
Randevu arama işlemleri randevu çeşitleri, hasta bilgileri, bölüm ve/veya tarih aralığı girilerek
gerçekleştirilebilmen, kısmi bilgi girişi ile de arama yapılmalıdır.
10.1.5.10. Günlük randevu listelerinin dökümü istenildiği zaman alınmalıdır.
10.1.5.11. Hastaya aynı tarih ve saat için farklı birimlerden randevu verilmesi engellenmelidir.
10.1.5.12. (varsa) Semt Poliklinikleri ya da uydu kliniklerle hastane arasında randevu vermede
koordinasyon olmalıdır.
10.1.5.13. Randevunun
edilebilmelidir.
zamanında
gerçekleşip
gerçekleşmediği,
gerçekleşmedi
ise
sebebi
takip
10.1.5.14. Hastaneye müracaat eden hastaların semt, üçe, il bazında adres dökümü alınmalıdır.
10.1.5.15. Tetkik birimlerinde her türlü randevu işlemi (randevu alma, iptal, güncelleme) yapılmalıdır.
10.1.5.16. Projenin kapsamında poliklinik, klinik ve ameliyathane randevu sistemlerinde
istenen
özelleştirmeler de gerçekieştirilmelidir.
10.1.5.17. Bir doktorun aynı saatlerde başka bir randevusunun olmaması gerekmektedir. Doktorun
çalışma saatleri içerisinde birden fazla iş yapabileceği ve birden fazla randevu tipi olabileceği
düşünülerek aynı saatlere poliklinik muayenesi, konsültasyon muayenesi, manipülasyon, müdahale gibi
işlemlerin randevuları verilemeınelidir. Bu durumu önlemek için doktor randevusu veren kişilerin
ekranlarında
doktorun
ameliyat,
poliklinik,
işlem,
uydu
klinik
çalışmalarına
ait
randevuları
göriîntülenmelidir.
10.1.5.18. Her birim, doktor vb., için mesai başlangıç, bitiş saatleri, öğle tatili ve ortalama muayene
süreleri ayrı ayrı tamınlanabilmelidir. Bu tanımlamalar doğrultusunda ilgili birimin randevu kayıtları
zaman dilimleri halinde sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmalıdır.
10.1.5.19. Oluşturulmuş olan randevu zaman dilimleri, Doğrudan Başvuru, Internet, Kiosk, Sms,
Telefon, IVR, Kontrol Muayenesi vb., randevular için rezerv edilebilmelidir. Örneğin İlk 5 sıra doğrudan
başvuru
için, sonraki 3 sıra Sms randevu için, sonraki 2 sıra Kiosk randevu
için tanımlama
yapılabilmelidir.
10.1.5.20. Muayene olmuş hastaların, tetkik-tahIi 1 sonuçlarım doktorlarına göstermek için sıra almalarım
sağlamak ve poliklinik önünde karmaşa çıkmasının önüne geçilmesi için “ Hasta Sonuç Gösterme" sırası
sistem üzerinden verilebilmelidir.
10.1.5.21. Her birim, doktor vb., için günlük tetkik sonucu gösterecek hasta kapasitesi ve bunların hangi
zaman dilimlerinde yapılacağı ayrı ayrı tanımlanabilmelidir.
10.1.5.22. Muayene olmayan hastalara ve tetkik-tahlil sonucu çıkmamış hastalara “Tetkik Sonuç
Gösterme" sırası verilmesi engellenmelidir. Tetkik-Tahül sonuçlan çıkmış olan hastalara sonuç gösterme
işlemi için sıra alış işlemi otomasyon sistemi üzerinden ilgili birim yada internet ve kiosk üzerinden
verilebilmelidir.
Sonuç göstermek için sıra almış olan hastalar poliklinik LCD sıraınatik sisteminde
görüntülenmeiİdir.
10.1.6.
MHRS İşlemleri ve Uygulamaları
10.1.6.1. M H R S 'd e kayıtlı hekimlerin poliklinik, ameliyat, nöbet, izin, geçici görev gibi durumlarında
hastaların mağduriyetlerinin engellenmesi için MHRS ile ilgili tüm işlemler MHRS Web sitesine gerek
duyulmadan HBYS'deıı yapılabilmelidir.
10.1.6.2. H B Y S ’den
hekimlerin
çeşitli
çalışma
şekillerine
göre
şablonlar
oluşturıılabilmelidir.
Oluşturulan şablonlardaki, MHRS randevu zamanları, ilgili hekimin randevu takvimine otomatik
aktarılabilınelidir.
10.1.6.3. İstenilen tarih aralığı için çalışma cetveli oluşturulabilmeli, bu cetvele her bir poliklinik için
hekim ve şablon seçilerek toplu halde veya tek tek M H R S' ye gönderilebilmelidir. Bu cetvele cetvelin
bitiş tarihi geçmediği sürece hekim ilave edilmeli veya çıkarılabilınelidir. Oluşturulan cetvel, kontrol
kolaylığını sağlamak için M H R S' ye gönderim durumuna göre, Hekim ismine göre, poliklinik adına göre,
şablon adına göre sıralandırılabilmelidir. Oluşturulan cetveller, sonraki oluşturulacak cetvellerde de
kullanılabilmesi için kopyalanabilmelidir.
10.1.6.4. M H R S 'de kayıtlı hekimlerin yıllık izin, geçici görev gibi işlemleri, özlük modülünden
girildiğinde otomatik olarak M H R S 'ye ilgili istisna tipi olarak gönderilebilıneli, ilgili tarih aralığı için
hekimin MHRS ’si kapatılabilınelidir. İlk 48 saat içinde hekimlerin yıllık izin ve geçici görev girişlerinin
özliik tarafından
yapılması
engellenmelidir.
MHRS
tarafından
istenilen
işlemin
gerçekleşmediği
durumunda özlük kullanıcısına işlemin gerçekleşmediğine dair gerekli uyarı mesajı verilebilmelidir.
Özlük modülünden izin ve geçici görev girişleri yapıldığında ilgili tarihler için hekimin poliklinik
randevuları ve kiosktan randevu talepleri kapatılmalıdır. Girilen izin ve geçici görevlerin özlük tarafından
intal edilmesi durumunda vaoılan işlemler seri alınabilmelidir.
10.1.6.5. MHRS 'de kayıtlı hekimlerin izin ve geçici görev gibi istisnaları özlük modülünden girildikten
sonra aynı istimnaların başka bir yerden daha girişine ihtiyaç duyulmamalıdır.
10.1.6.6. Tüm hekimler, kendi ekranlarından hangi günler izinli, hangi günler geçici görevli, olduğunu
görebilmelidir. M H R S 'y e kayıtlı hekimler kendi şablonlarına göre hangi gün ve saatlerde M H R S'den
hasta alabildiklerini takip edebilmelidir.
10.1.6.7. M H R S 'd e kayıtlı hekimlerin nöbet tuttukları günün ertesi günü için (48 saat öncesinden
bildirmek şartı ile) isteğe bağlı olarak o hekime ait MHRS randevuları nöbetlerin girildiği menüden
kapatılabi Imelidir.
10.1.6.8. H BYS'den Sadece M H R S ’de geçerli olmak üzere istisna girilebilmelidir.
10.2. KIOSK İLE RAN DEVU UYG ULAM ALARI
10.2.1.
Hastaların, hastanenin herhangi bir birimine uğramadan, direk olarak kiosk üzerinden, gitmek
istedikleri polikliniklere randevu alınasım sağlayan bir uygulamadır. Kiosk randevu uygulaması, hasta
sorgulamasını T.C. Kimlik numarası üzerinden yapmalıdır.
10.2.2. Girilen T.C. Kimlik numarasının geçerliliği kontrol edilmelidir, geçerli olmayan T.C. Kimlik
numaralan ile randevu girişi otomatik olarak engellenmelidir. T.C. Kimlik numarası geçerlilik kontrolü
için Internet bağlantısı gerekmeme!idir. kontrol işlemi Mernis üzerinden Online olarak yapılmayacaktır,
bu işlem Mernis algoritması kullanılarak istemci bilgisayar (kiosk) üzerinde yapılacaktır.
10.2.3.
Herhangi bir Kiosk için, o kiosk üzerinden randevu alınabilecek poliklinikler seçilebilmelidir.
10.2.4.
Kiosk üzerinden alınacak randevular için kapasite tamını yapılabilmelidir.
10.2.5.
Kiosk ekranına, T.C. kimlik no girişi sonrasında ekrana branş listesi gelmeli, seçilen branş
sonrası ilgili branşa ait poliklinikler listelenmeli ve hastanın istediği polikliniği seçmesi sağlanmalıdır.
10.2.6.
Poliklinikler listelendiğinde, her polikliniğe ait, hekim bilgisi, kontenjan, muayene olan ve
bekleyen hasta sayısı ve tahmini muayene saati bilgileri gösterilmelidir. Gün içerisinde polikliniğinde
bulunmayan (izin, rapor,
görüntülenebi Imelidir.
10.2.7.
ameliyat,
vb
sebeplerle)
hekimler
ile
ilgili
bilgilerde
ekranda
Seçilen polikliniğe ait, bilgiler (bina, Kat. Oda, dahili tel) görüntülenebilmeli ve hastaya
verilecek sıra barkodunda da yer almalıdır.
10.3. POLİKL İNİK M O DÜ LÜ
Poliklinik Modülü; hastanın müracaatından muayene olmasına ve hastaneyi terk etmesine kadar olan
süreçteki, polikliniklerde ihtiyaç duyulan; tüm tıbbi ve mali işlemlerin elektronik ortama aktarılarak
gerekli kayıtların tutulmasını ve bu bilgilerin gerektiğinde incelenebilmesini amaçlar. Hekim, periyodik
olarak ve her istediğinde bu modül aracılığıyla Hekim Çalışma Cetveli oluşturmak üzere kendi çalışma
saatlerini sisteme kaydedebilmelidir.
10.3.1.
PO LİKLİNİK KAYIT İŞLEMLERİ
10.3.1.1. Bu modül aynı zamanda acil servis ve polikliniklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
düzenlenmiş olmalı ya da bunlar için gerekli düzenlenmelerin yapılabileceği şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
10.3.1.2. Her müracaat esnasında ilk müracaatta alınan alerji, diyabet, v b. kronik hastalıklar ile ilgili
bilgiler otomatik olarak ekrana gelmelidir.
10.3.1.3. Hastaların hemşireleri ve doktorları tarafından hasta dosyalarına işlenen tüm muayene ve
tedavi bilgileri, özel sağlık bilgileri (alerjiler, diyabet, vb.) ve konsültasyon bilgileri bu modülden
elektronik ortama aktarılabilmeli, bu bilgilerden yararlanılıp otomatik olarak epikriz düzenlenebilınelidir.
Bu işlemlerin yürütülmesi için gerekli donanım, network ve sarf malzemeler İdare tarafından önceden
10.3.1.4.
Kodlaması
Bu modülden, hastanın doktorları tarafından, hastaya ait tanı kodlarının Uluslararası Hastalık
ICD-IO kullanılarak girilebileceği düzenlemeler yapılmış olmalı
ve Tanı
Kodlaması
yapılmamış hastaların işlemi tamaınlanamamalıdır.
10.3.1.5.
Ücretli
hastalar
haricinde;
özel
sigortalı,
memur.
Emekli
Sandığı(devredilen),
SSK(devredilen)‘lı. Bağkurlu(devredilen), yeşil kartlı, vb. SGK mensubu ve kurumuna faturalı hastaların;
muayene ve tedavi bilgileri ile laboratuvar. röntgen vb. tetkik istek işlemleri yapılabilmeli ve tamamlanan
işlemler hasta faturalarına (mali kayıtlarına) otomatik olarak atılmalıdır. Özetle, vezne yükü azaltılırken
arada oluşabilecek kayıp ve kaçaklar da önlenebilecek şekilde düzenleme yapılmış olmalıdır.
10.3.1.6. Doktor tetkik isteklerinde tetkiki isteyen klinik, doktor, işlem yapan kullanıcı, isteğin yapıldığı
tarih ve saat gibi bilgiler istekte otomatik olarak yer almalıdır.
10.3.1.7.
Poliklinik
modülünden
yapılacak
tetkik
istekleri
laboratuvar
modülünde
doğrudan
görüntülenebihnelidir. İstenen tetkiklerin onaylanmış sonuçları da poliklinik modülünde görülebilmelidir.
Bu şekilde hasta dosyasındaki
izlenebi Imelidir.
10.3.1.8.
Ücretli
laboratuvar test sonuçları
bir arada bütünlük ve sadelik içinde
hastalara ait işlemler ve tetkik istekleri, her durumda poliklinik modülünden
yapılabilmeli, ödeme yapmamış hastaların kontrolü, örnek alma öncesinde ya da tetkik öncesinde burada
kontrol edilmeli ve engellenmelidir.
10.3.1.9.
Yine kurumuna faturalı hastaların dosyalarına işlenmesi gereken tıbbi malzemeler ve ilaçlar da
bu modülden işlenebilınelidir. Kayıp ve kaçaklara neden olmaması için acil servis, yoğun bakım,
ameliyathane v.b. yerlerin ve tüm kliniklerin ecza ve malzeme depolarının da stok kontrol işlemleri
yapılabilmeli, bu depolardaki malzemelerin işlemleri, yalnızca yetki verilen kişilerce yapılabilmelidir.
10.3.1.10. Polikliniklerde; poliklinik ya da doktor bazında olmak üzere, muayene sırası almış olan
hastalara ait listeler, poliklinik hemşiresi ya da doktoru tarafından göriintülenebilmeli; hastalara verilecek
sıra numaralarına ait sadece sıra numara bilgisi olan listeler “dijital board” lara yansıtılabilecek şekilde
düzenlenmiş olmalıdır. Aynı şekilde kliniklerde yatan hasta listeleri de servis hemşireleri ve doktorları
tarafından görüntülenebihnelidir.
10.3.1.11. Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri, istenildiği taktirde bu modül ekranlarından
görüntülenebilmeli ve/veya yazdırı labi lınel id ir.
10.3.1.12. Acil servis polikliniğine başvuran hastalar geliş türlerine göre (112 ambulans,112 ambulans
helikopter, diğer ambulans, özel ambulans, araç vb.) listelenebilmeli ve gerektiğinde bu hastaların listesi
veri tabanının dışına istenilen formatta aktarılabilmelidir. (Open Office, Word,excel,pdf vb formatlarda)
10.3.1.13. Acil servis polikliniğinde müşahede altına alman hastalar için modül üzerinden ‘acil servis
müşahede form u’ doldurulabilmeli çıktısı almabilmeli ve hastaya önceki gelişlerinde doldurulmuş olan
acil müşahede formları aynı ekran üzerinden görüntülenebilmeli istendiğinde çıktısı alınabilınelidir.
10.3.1.14. Acil servis polikliniğine alkol muayenesi için getirilmiş olan hastaların alkol promtl oranları
kayıt altına alınabilınelidir.
10.3.1.15. Acil servis polikliniğine müracaat eden hastalar için ‘Kan Talep formu" modül üzerinden
yapılabilmeli ve uygun formatta (Kan talep formu) çıktısı almabilmeli ve bu talep ek bir işlem yapmaya
gerek kalmadan hastanede bulunan kan merkezinin kullanacağı modüle otomatik olarak düşmelidir.
10.3.1.16. Cerrahi
branşlarda
‘patoloji
istem
formu'
modül
üzerinden
doldurulabilmeli,
form
yazdırı labi lmeli ve patoloji isteminin durumu takip edilebilmelidir. Aynı ekran üzerinden hastanın önceki
gelişlerinde istenmiş olan patoloji istemleri sonuçları ile birlikte takip edilebilmelidir.
10.3.1.17. Acil servis polikliniğine 112 ambulans ile getirilmiş olan hastalar için ‘ 112 vaka işlemleri
form u’ sistem tarafından üretilebilme!! ve form sonuçlandırılıp 112 komuta merkezine otomatik olarak
modül üzerinden bildiri lebi Imel id ir. Ayrıca bu tür hastalan listeleme imkanı olmalı ve listede 112 komuta
merkezine hasta bilgileri topluca da gönderilebilmelidir. Bu işlem için herhangi bir ek yazılım ve /veya
işlem gerttkmemelidir.
36
Muh.İlkay l
İdari HizmeiieruısaSkanı
I 1» TV
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
MühatKİis
Op.Dr.EnzarTÖRE
UzmicuBtîlctar^
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.3.1.18. İhtiyaç halinde hastanın önceki gelişlerine ait arşiv dosya istemleri modül üzerinden 'Arşiv
dosya talep formu* doldurularak yapılabilmeli ve bu istem herhangi ek bir işlem gerçekleştirmeye gerek
kalmadan arşiv birimine otomatik olarak iletilmelidir.
10.3.1.19. Vaka başı kapsamında bulunan ve vaka ücreti aşılan durumlarda kullanıcı sistem tarafından
uyarılmalıdır. Bu gibi durumlarda sistem üzerinden iş kuralları tammlanabilmeli ve gerekli kısıtlamalar
uygun görüldüğünde tanıınlanabilmelidir.
10.3.1.20. Hastaların kontrol gelişlerini (10 günlük vaka başı kapsamında) otomatik olarak takip etmeli,
kontrol gelişinde yapılan ve ayrıca fatura edilebilen işlemleri otomatik olarak hastanın mali dosyasına
aktarmalı ve faturalama esaslarım göz önünde bulundurarak hastanın mali dosyasını güncellemelidir.
10.3.1.21. İlgili branş için modül üzerinden Sitoloji raporu doldurabilmeli ve çıktısı alınabilınelidir.
Hasta için daha önce doldurulmuş olan sitoloji raporlarına erişim aynı ekran üzerinden olmalıdır.
10.3.1.22. Öncelikli Hasta takibi yapılabilmelidir. Öncelikli hastalar, öncelik durumları LCD sıramatik
sistemine istendiğinde, herhangi ek bir işlem yapmadan aktarılabilmeli ve sıra sistemi otomatik olarak
takip edilebilmelidir. (ÖRNEK:poliklinikte 30 hasta var, normal sıra numarası 10. hastayı gösteriyor
ancak 25. hasta öncelikli hasta, hasta çağrıldığında 25. sırada bulunan hasta sistem tarafından çağrılarak
LCD sıraınatiğe hastanın
çağrılabilirle] idir.)
öncelikli
hasta olduğunu
belirten
ibare otomatik
olarak
yansıtılarak
10.3.1.23. Kartlı otomatik kayıt (mifare, smart, Proximity, Barkod ..vb) sistemlerini desteklemeli,
donanım
ve lisanslar kurumumuz tarafından
karşılandığında
Poliklinik
kapılarına takılacak
kart
okuyucular ile hasta kendisine verilmiş olan tanıtım kartı ile kendi kaydını (bağlı olduğu sosyal güvence
kurumunun iş kuralları göz önünde bulundurularak) alabilmelidir. Demoda gösterilebilmelidir.
10.3.1.24. LCD Sıramatik
gösterilebilmelidir.
bekleyen
hasta
listesinde
“ Hastanın
tahinini
muayene
saati”
bilgisi
10.3.1.25. LCD Sıramatik’te hastanın içeride olup olmadığı bilgisi görü leb ilmelidir.
10.3.1.26. İlgili branşlar tarafından modül üzerinden ‘Kanser tarama formu' doldurulabilmeli, hastaya ait
daha önceki formlar aynı ekran üzerinden görüntülenebilmelidir.
10.3.1.27. İlgili polikliniklerde hastanın durumuna bağlı olarak doldurulan aşı formları sistem üzerinden
takip
edilebilmeli
ve
bu
formlar
standart
aşı
formu
kriterlerine
uygun
olarak
istendiğinde
yazdırılabilınelidir. Ayrıca hastaların aşıları sistem üzerinden takip edilebilmelidir.
10.3.1.28. Gelen hasta, resini kurum (memur ..vb) hastası ise, kullanıcıya sevk nüshalarının alınması ile
ilgili bilgilendirme mesajı verebilmelidir.
10.3.1.29. Hastaların kontrol muayeneleri için randevu verilebilmeli, belli süreler içinde gelecek
hastalara ait kontrol muayene işlemleri gerçekleştirilebi İmelidir. Kontrol muayeneleri ve tedavi seansları
da hasta faturalarına gerektiği gibi yansıtılmalıdır.
10.3.1.30. Doktor kendi servisi için muayene sıra numaralarını ve sonuç gösterimi sıra numaralarını
kendi ayarlayabilmelidir. Örneğin 1-30 arası sıralar muayene, 31-35 arası sıralar sonuç, 36-45 arası sıralar
muayene vb., şekilde ayarlama yapılabilmelidir.
10.3.1.31. Polikliniklerde: poliklinik ya da doktor bazında olmak üzere, muayene sırası alınış olan
hastaların listeleri, poliklinik hemşiresi ya da doktoru tarafından kolayca göriintülenebilmeli; bu listeler
gerektiğinde “dijital board"’ lara yansıtılabilecek şekilde düzenlenmiş olmalıdır. Tasarlanmış olan
sıramatik ekranlarında,, programcı müdahalesine gerek kalmaksızın Renk, Logo, Başlık, Kayan yazı,yazı
punto büyüklüğü vb., değişiklikler kullanıcı tarafından yapılabilmelidir. Aynı şekilde kliniklerde yatan
hasta listeleri de servis hemşireleri ve doktorları tarafından kolayca görüntülenebilmelidir.
10.3.1.32. Aile planlaması polikliniğinde yapılan işlemler kayıt altına almabilmelidir.
10.3.1.33. Psikologlar tarafından yapılan işlemler kayıt altına alınabilınelidir. Bu bağlamda . psikolojik
değerlendirme. Kognitif değerlendirme. IQ Testi gibi işlemler otomasyon üzerinden yapılabilmeli ve
ge re k Iiiç ıjkt 11ar alınabilınelidir.
37
M uh.İlkd^U^AR
İdari Hiz
SSertaç
er taç [Ç A KM A K
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzmau^Bnfttnr
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.3.1.34. Odyoloji birimine gelen hastalara yapılan işitme testlerinin sonuçlarının saklanması, odyagram
grafiklerinin oluşturulması, saklanması ve istenildiğinde sorgulanabilmesi ihtiyaçlarını karşılatnalıdır.
10.3.1.35. Odyolojiye yönlendirilen hastalara yapılan test sonuçlan kaydedrlebiImelidir.
10.3.1.36. Odyometrik test sonucu (Odyogram) kullanıcı tarafından
oluştıırulabilmelidir. Çizilen odyogram grafiği kaydedilebilmelidir.
grafik
ortamda
çizilerek
10.3.1.37. Odyometrik semboller {Sol Kulak (Maskeli) , Sağ Kulak (Maskesiz), v.s. ) grafik üzerinde
ayrı nesneler halinde gösterilmelidir.
10.3.1.38. Her sembol grafiğin herhangi bir bölgesine yerleştirilebilir olmalıdır.
10.3.1.39. Çizilen odyogramda aynı sembolden birden fazla kullanılabilmelidir.
10.3.1.40. Odyograma eklenen semboller istenildiğinde tek tek silinebilmelidir
10.3.1.41. Odyogram üzerinde kulak yolunu belirleyebilmek için semboller arasında çizgi kullanıcı
tarafından çizilebilmelidir.
10.3.1.42. Odyogram
silinebilmelidir.
üzerinde
kulak
yolunu
belirlemek
için
çizilen
çizgiler
istenildiğinde
10.3.1.43. S a f Ses Ortalaması. Konuşmayı Alına Eşiği. Kelimeyi Ayırt Etme Skoru, Tedirgin Edici Ses
Yüksekliği, En Rahat Ses Yüksekliği, Timpanogram ve Akustik Refleks Eşiği gibi hastaya yapılan
testlerin sonuçları kaydedilebilmelidir.
10.3.1.44. Aynı ekran üzerinde hastanın geçmiş sonuçları ve odyogram grafikleri görüntülenebilmelidir.
10.3.1.45. Girilen test sonuçları ve çizilen odyogram grafiğinin yazıcı çıktısı alınabilmelidir. Yazıcı
çıktısında.hasta için oluşturulmuş olunan odyogram grafiği de bulunacaktır.
10.3.2.
H ASTA TIBBİ BİLGİ GİRİŞİ
10.3.2.1.
Yetkili doktorunun hasta ile ilgili anamnez ve tıbbi bilgi girişini gerçekleştiren işlevdir.
Muayene sadece normal poliklinik muayenelerini değil aynı zamanda, kontrol muayenesi, tetkik
değerlendirme, check-ııp muayeneleri, konsültasyon vb. de kapsamaktadır.
10.3.2.2.
Tanı girişinde en kısa zamanda gerekli düzenlemeler yapılıp ICD-10 kodları kullanılmalıdır.
Bir hastanın birden fazla tanısı olabileceğinden form ve rapor dizaynları buna uygun geliştirilmelidir
10.3.2.3.
Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tam kaydı yapabilme imkanı olmalıdır. Her
kullanıcı Doktor için: Doktorun girdiği bu tanının ICD-lO’daki karşılığını tanımlayıp saklayabileceği
arayüz yazılımda yer almalıdır.
10.3.2.4. Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını SUT kodlarına
göre girme imkanı olmalıdır.
10.3.2.5. Hastaya ait temel tıbbi bilgilerin Doktor tarafından girilmesi ile ilgili serbest bir bölüm
olmalıdır.
10.3.2.6.
Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını SUT ve/veya
BUT kodlarına göre girme imkanı olmalıdır. Tıbbı işlemlerin girişleri sırasında faturalama kriterleri (Sut,
But, Tut Faturalama ilkeleri) baz alınabilmeli, istenildiğinde uyarı veya girişi engelleme yapılabilmelidir.
Branş bazında tedavi kodları gruplandırılabilmeli, sadece ilgili branşa ait işlemler görülebilmeli veya
gerektiğinde kısıtlama yapılabilmelidir.
10.3.2.7. Doktorlar kendileri için sık kullandıkları ICD10 ve İlaçlar için liste hazırlayabilmeli ve bu
listeler ile işlem yapabilmelidirler. Doktor sık kullanım listesinde ekleıne-çıkarma işlemini kendisi
yapabilmelidir, bu işlem için bilgi işlem veya yazılımcı müdahalesi gerekmemelidir.
10.3.2.8. Tetkik/tedavi kodlamalarında poliklinikte yapılamayacak işlemlerin poliklinik üzerinden girişi
engellenmelidir. Örneğin polikliniklerden B grubu ameliyat girişi engellenebilmelidir.
10.3.2.9. Kullanıcı isteklerine göre bir vakaya, birden fazla taııı girişi (ön tanı, kesin tanı, radyografik
tanı, patolojik lam. kabul, taburcu, prinıer ve sekonder tanı vb.) imkanı olmalıdır.
10.3.2.10. Seçilen tanı Sağlık B akanlığfnca yayımlanan Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda(SKRS)
yer alan Meslek Hastalıkları Tanı Kodlarından biri ise, yazılım otomatik olarak kullanıcıyı, hastalığın bir
meslek hastalığı olabileceği yönünde uyarmalıdır. Hastalığın bir meslek hastalığı şüphesi olduğuna karar
verildiğinde yazılım, hastalığın bu şekilde kayıt altına alınmasına imkan sağlamalıdır. Meslek Hastalığı
şüphesiyle kayıt altına alınan hastaların yaptıkları iş yine S K R S ’de yer alan Meslek Kodlarına uygun
şekilde kayıt altına alınabilmeli, meslek hastalığı şüphesi vakalarına ait kayıtlı verilerden belirli zaman
aralığında, yaş, cinsiyet, yerleşim yeri, iş kolıı, hastalık kodu gibi parametrelere göre sorgulama ve
raporlama imkanı sunmalıdır.
10.3.3.
E-REÇETE İŞLEMLERİ
10.3.3.1. Bu modiil SGK E-Reçete uygulamaları için gerekli olan tüm iş süreçlerini kolayca
uygulayacak yapıya sahip olmalıdır. Modül en az aşağıda belirtilmiş olan işlemleri gerçekleştirebilecek
durumda olmalıdır.
10.3.3.2.
Modülünde kullanılan ilaçlar SGK Xml Web Servislerinden çekilmektedir.
10.3.3.3. Ekran üzerinde ilaç listeleri ile birlikte hangi ilaçların SGK tarafından ödendiği hangi ilaçları
SGK tarafından ödenmediği bilgisi yer almalıdır.
10.3.3.4. Yazılacak olan reçete türüne göre ilaçlar filtreleııebilmelidir. (Kırmızı Reçetelerde sadece
Kırmızı Reçete İlaçlarının listelenmesi gibi.)
10.3.3.5.
Doktorlar kendilerine ait sık kullanılan ilaç listesi ve ilaç şablonlarım oluşturabilmelidirler.
10.3.3.6.
Hastasının şimdiye kadar yazılmış olan reçetelerinin takibi aynı ekrandan yapılabilmelidir.
10.3.3.7.
Hastanın reçeteleri Medula’dan sorgulanıp yazılan reçeteler incelenebilmelidir.
10.3.3.8.
Hastanın reçetesi üzerinde Tanı Güncelleme işlemi yapılabilmelidir.
10.3.3.9.
Hastanın Kimlik Numarası ve Reçete Numarasının olduğu reçete Barkodu yazdırılabilınelidir.
10.3.3.10. Kullanıcı, İlaç Kullanım Şablonlarını kendisine özel olarak oluşturup ilaç kullanım bilgilerini
tek tuşla girebilmelidir.
10.3.3.11. Medula gönderimi yapılamayan reçeteler için toplu gönderim yapılabilmelidir.
10.3.3.12. Herhangi bir hastaya yazılan Reçete ilaçlarından tek tuşla Reçete şablonu oluşturulabilidir.
10.3.3.13. Her doktor kendi hastalarının reçetelerini gönderebilmeli ve şifre güvenliği için şifrenin her
gönderimde sorulması gibi işlemler paraıııetrik olarak seçilebilme!idir.
10.3.3.14. E-Reçete ilaçlan otomatik olarak sistem tarafından güncellenebilmelidir.
10.3.3.15. Oluşturulan
imzalanabilirle! idir.
10.3.4.
E-reçete
reçeteyi
oluşturan
hekim
tarafından
elektronik
imzası
ile
HASTA TIBBİ BİLGİ G Ö RÜNTÜLEM E
Yetkili personelin hastayla ilgili yapılmış tüm tıbbi bilgi girişlerini görüntüleyen, raporlayan alt işlevdir.
Hasta dosyası görüntüleme, tıbbi bilgi görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır.
10.3.4.1. Hastanın tedavi gördüğü tüm birimler ile ilgili tıbbi bilgi girişlerinin görüntülenmesini,
raporlanmasını sağlamalıdır.
10.3.4.2. Doktor ya da tedavi sürecine katılan sağlık personeli, hastaya bugüne kadar yapılmış tıbbi
işlemleri yetkisi dahilinde görebilmelidir.
10.3.4.3. Tıbbi bilgisi görüntülenen ve/veya raporlaııan hastaların epizot ve genel bilgilerine geçiş
kolayca mümkün olmalıdır.
10.3.4.4.
Gizlilik ve Mahremiyet İlkeleri çerçevesinde sadece hastaya tetkik, tedavi ve bakım hizmeti
sunan ve sır saklama yükümlülüğü bulunan yetkili personelin tıbbi bilgi görüntülenmesinde ve/veya
raporlanınasında anamnez ve tetkik sonuçlarının gerekli ekrana/kağıda yazdırılmasına imkan verilmeli,
diğer personel bu verilere ulaşaınamalıdır.
10.3.5.
TIBBİ R A PO R H AZIRLAM A
Hastaya ait tanı ve sonuçlarının raporlandığı alt işlevdir. Rapor formatları, ilgili mevzuata uygun dizayn
edilmiş olmalıdır.
10.3.5.1.
Tıbbi rapor hazırlama işlemi, doktorun yetkisinde olmalıdır.
10.3.5.2.
Tıbbi raporlarda kullanılacak tanı kodlarının ve rapor sonuçlarının, liste ve ekranlardan
seçilmesi mümkün olmalı, serbest rapor yazma imkanı da bulunmalıdır.
10.3.5.3.
Varsayılan rapor hazırlanabilme ve kullanılabilme imkanı olmalıdır.
10.3.5.4.
Yatan ve ayaktan hasta için ön tam ve kesin tanı, primer ve sekonder tanılar belirtilerek
girilmelidir. Bu tanıların uygunluklarının doktor bazında incelenmesi için rapor oluşturulmalıdır.
10.3.5.5. Yazılımın
aktarı labi Imelidir.
ürettiği
raporlar Ofis yazılımlarına
kolayca
ve
mevzuata
uygun
formatta
10.3.5.6. Göz hastalıkları branşına bağlı bulunan poliklinik ve kliniklerde optik reçete düzenlenebilmeli
ve uygun reçete formatında (optik reçete) çıktısı alınabilmelidir.
10.3.5.7.
Göz hastalıkları branşına bağlı bulunan poliklinik ve kliniklerde her bir göz için ayrı ayrı
epikriz doldurulabilıneli ve çıktısı uygun formatta ( göz epikriz formu) alınabilmelidir.
10.3.5.8.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları. Kuduz vakaları ve Kanser Vakaları v.b. otomatik tespit
edilebilmeli ve gerekli bilgi formunun doldurulması, yazdırılması ve istenildiğinde sorgulanabilmesini
sağlamalıdır.
10.3.5.9.
Tek hekim ilaç raporu verilebilmelidir. Hastaya kullanılacak ilaçlar listeden seçilebiItneli,
seçilmiş olan ilaçların etken maddeleri otomatik olarak sistem tarafından atılmalıdır.
10.3.6.
İLAÇ V E SARF M A LZEM E İSTEMİ
İlaç ve sarf malzemesi isteklerini ilgili bölüme bildirip süreci takip etmek için kullanılacak işlemlerdir.
İlaç ve sarf malzeme istek, arama ve görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır.
10.3.6.1.
j laç ve sarf malzemeleri, kodlu listelerden seçilerek istekte bulunulmalıdır.
10.3.6.2.
İstekler üzerine tarama kriterleri girilerek arama yapılabilmelidir.
10.3.6.3.
Hastaya yapılan küçük cerrahi girişim, eczane, Iaboratuvar, röntgen gibi işlemlerde kullanılan
malzemelere ait ücretler hastanın mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmalıdır.
10.3.6.4. İsteklerin günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasındaki sorgu sonuçlan
ekrana/kağıda yazdın labi Imelidir.
10.3.7.
10.3.7.1.
PO LİK LİNİK /SERV İS RAPO RLAM A
Poliklinik/servis ile ilgili istatistiksel raporların
hazırlanmasını
sağlayan
fonksiyondur.
Poliklinik/Servise başvuran hastaların ve doktorların günlük, haftalık, aylık, yıllık sayıları, grup ve sevk
eden makam ve maksatlara göre dağılımları, hasta akıbetleri, poliklinik/servis sarf malzeme raporları,
maliyetleri ve tanımlı istatistik raporları kapsamalıdır. Sistemde tanımlı olan poliklinik/servis raporlarında
(Epikriz formu. Anamnez formu, doktor gözlem formu, hemşire gözlem formu, Tek hekim raporu vb. tüm
formalarda) değişiklik istendiğinde sistem yöneticisi ve yetki verilen kişiler rapor tasarımını yeniden
düzenleyebilmelidir. Bu işlem için yüklenici firmaya ihtiyaç duyulmama!ıdır.
10.3.8.
PSİKO LO G M O DULU
Psikolog tarafından yapılan tüm işlemlerin yapılabilmesini sağlayan alt modüldür.
Sertaç ÇAKMAK
İdari
Başkanı
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mudur Yard.
Mühendis
10.3.8.1.
Psikologa sevk edilen hastanın, sevk eden birimi, sevk tarihi tarihi ve sevk nedeni
görüntülenebi Imel idir.
10.3.8.2.
Verilecek
yetki
dahilinde,
psikolog
tarafından
hastanın
tıbbi
verilerine
erişim
sağlanabi Imel idir.
10.3.8.3.
Psikolojik değerlendirme, Kognitif değerlendirme, IQ Testi gibi işlemler yapılabilmeli ve
gerekli çıktılar alınabilmelidir. Bıı işlemlere ilişkin kayıtlar saklanabilmeli ve istendiğinde hastaya ait aynı
işlemin geçmiş kayıtlarına kolaylıkla erişilebiiınelidir.
10.3.8.4.
Psikolog modülünde yapılan işlemler, verilen tarih aralığına göre raporlanabilmelidir.
10.3.8.5.
Psikolog tarafından yapılan işlemler ve sonuçları, sevk eden birim tarafından erişilebiiınelidir.
10.4. KETEM MODÜLÜ (KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM M ERKEZİ)
KETEM birimlerine özel ve iş süreçlerine uygun olarak tasarlanmış alt modüldür.
10.4.1.
Hasta muayenesi ile ilgili her türlü bilgi (doktor, tanı, açıklama, tarih, protokol vb..) saklana
bilmelidir.
10.4.2.
Tam, Tetkik vb., girişlerde ekran ve listelere sadece K E T E M ‘ de kullanılan kayıtlar
gelmelidir.
10.4.3.
Yapılan her türlü tetkik-tahlil istemlerinin sonucuna modül üzerinden erişilebiiınelidir.
10.4.4.
Hastanın geçmiş tarihlerdeki laboratuvar, radyoloji, patoloji sonuçlarına modül üzerinden
erişilebiiınelidir.
10.4.5.
Mamografi, Smear, vb., istem formları hazırlanabilmeli ve yazdırılabilmel idir.
10.4.6.
Meme tarama formu doldurulup kayıt altına alınabilmeli, yazdırılabiimeli ve istenildiğinde
raporlanabilmelidir.
10.4.7.
Smear tarama formu doldurulup kayıt altına alınabilmeli, yazdırılabiimeli ve istenildiğinde
raporlanabilmelidir.
10.4.8.
Rapor çıktıları Office programlarına aktarı labi Imel İdir.
10.4.9.
Rapor
yapılabilmelidir.
çıktıları
tasarlanabilir
olmalıdır
ve
bu
işlem
10.4.10.
Sıramatik sistemi ile hasta çağırabilirle özelliği olmalıdır.
10.4.11.
Kullanılan malzemeler için stok takibi yapılabilmelidir.
10.4.12.
yazılımcı
müdahalesi
olmadan
Toplanan veriler üzerinden yaş, cinsiyet, eğitim durumu.medeni durum vb., kriterlere göre
grafikler alınabilmelidir.
10.5. HASTA YATIŞ, YATAN HASTA TAKİP VE HASTA ÇIKIŞ İŞLEMLERİ M O DÜ LÜ
10.5.1.
YATIŞ İŞLEMLERİ
10.5.1.1. Poliklinik, acil
gerçekleştiri lebilmelidir.
servis vb birimlerden tüm yataklı
servislere kabul
ile ilgili
işlemler
10.5.1.2. Refakatçi işlemleri yapılabilmelidir. Refakatçi ücretleri, hastanın elektronik ortamdaki mali
kayıtlarına otomatik olarak yansıtı labi Imel id ir.
10.5.1.3. Refakatçi için Webcam üzerinden fotoğraf kaydı alınabilmelidir. Alınan fotoğraf refakatçi
kartı üzerine yazdırılabilınelidir. Gerekli olacak donanım kuruınumuz tarafından karşılanacaktır.
10.5.1.4.
Refakatçi kayıt işlemlerinde sınırlama olmamalıdır, bir hasta için aynı anda istenildiği kadar
refakatçi kaydı alınabilmelidir. Refakatçilerin adı soyadı, yakınlığı, giriş-çıkış tarihi vb., bilgileri kayıt
altında tutulabilmeli ve bu bilgiler istenildiğinde sorgulanabilmelidir.
10.5.1.5.
Refakatçi kaydı alınırken 'doktor isteği ve hastanın kendi isteği ile' refakatçinin refakat
durumu belirtilebilmeli. Hasta isteği ile refakat eden hastaların günlük refakat ücretleri ek bir işlem
yapmaksızın vezne modülünden hasta kartına günlük refakat ücreti görtiııtülenebilmelidir.
41
Muh.ilka)
İdari Hızr
¡kan»
Sertaç Ç AKM AK
Uzma|
Uzman
Fatih Okur
OD.Dr.EnzarTÛRE
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M
Mühendis
ühendis
M üdür Yard.
10.5.1.6.
Hastanın
yatışıyla
ilgili
tüm
işlemler
(Hasta
bilgileri,
yatış
onayı
bilgileri,
vb.)
gerçekleştin lebilmelidir.
10.5.1.7. Hasta yatağı ile ilgili özelliklere göre iicret farkları kayıtlara otomatik olarak işlenebilmelidir.
10.5.1.8.
Yatak atama işleminde boş yataklardan oluşan listeden seçim yapılarak yatak ataması
gerçekleştiriImelidir.Bu listede serviste bulunan yatakların; cinsiyet, boş, doluluk durumu ve rezerve
bilgileri olmalı, yataklar cinsiyete göre grafik olarak gösterilmelidir.
10.5.1.9.
Yatış formu elektronik ortamda lireti lebilmel id ir.
10.5.1.10. Hastanın bilgisayar ortamında bulunmayan hastalığının seyri ile ilgili her türlü belge,döküm
(Hastane dışında yapılmış tetkik ve tedavi sonuçları) hastanın yatışma ait dosyasına elektronik ortamda
(Scanner'den taratılarak ek bir yazılım lisansı ve/veya yazılım kullanılmadan) aktanlabilmeli ve tedavi
süresince yetkili kullanıcılar tarafından kolayca görüntülenmesini sağlamalıdır. Gerekli olacak donanım
kurumumuz tarafından karşılanacaktır
10.5.1.11. Hasta yatış onay formları elektronik ortamda iireti lebi Imel idir.
10.5.1.12. Hasta yatışta, yatışı yapan doktor, ön tanı/tanı görülmelidir.
10.5.1.13. Yatışına karar verilen fakat herhangi bir nedenle yatış birimine gitmeyen ve tedaviden
vazgeçen hastaları otomatik olarak listelemeli ve gerektiğinde bu yatış talepleri yetkili kullanıcı
tarafından otomatik olarak iptal gerekçesi belirtilerek iptal edebilmelidir.
10.5.1.14. Klinik kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında raporlar
alınmalıdır.
10.5.1.15. Kimsesi olmayan hastaların acil yatışlarında üzerlerindeki kıymetli eşya vb., emanete
alınabilmesi için emanet bilgi formu düzenlenebilmeli ve yazdırılabilınelidir. Emanetlerin hastaya
tesliminde de emanet teslim bilgilerini içeren form yazdırılabilınelidir.
10.5.1.16. Hasta kabul esnasında hastanın daha önce arşiv dosyasının bulunup bulunmadığı sorgusu
otomatik olarak yapılmalı, mükerrer arşiv dosyasının oluşmasının önüne geçebilmelidir
10.5.1.17. Yatışına karar verilen fakat herhangi bir nedenle yatış birimine gitmeyen ve tedaviden
vazgeçen hastaları otomatik olarak listelemeli ve gerektiğinde bu yatış talepleri yetkili kullanıcı
tarafından otomatik olarak iptal gerekçesi belirtilerek iptal edebilmelidir.
10.5.2.
Y A T A N H ASTA TAKİP İŞLEMLERİ
10.5.2.1.
Hastaların hasta yatış kaydı onaylanmalıdır.
10.5.2.2. Hastaya verilmesi gereken ve ilgili sevk birimine yazılması gereken raporların hazırlanmasını
sağlamalıdır.
10.5.2.3. Yatan
al ınabi Imel idir.
hasta
kayıtlarından
istenilen
kriterlere
göre
günlük,
haftalık,
aylık
raporlar
10.5.2.4. Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler, ilaç dozaj bilgileri, ameliyat bilgileri, v.b. gerektiğinde
raporlanabilınelidir.
10.5.2.5. Ameliyathane ve ileri tetkik için randevu, diğer kliniklerden konsültasyon istek işlemleri
gerçekleştin linetidir.
10.5.2.6. Klinikteki hastalara yapılan hizmetlere göre kısmi sorgulama kriterleri verilerek hasta
dosyasının ve uygulanan her türlü hizmetlerin görüntülenmesi ve/veya raporlanabilmesi sağlanmalıdır.
10.5.2.7. Klinikte
raporlanabilınelidir,
10.5.2.8.
yatan
hastalar
için
istenen
bütün
tıbbi
istekler
görüntülenme!!
ve/veya
Yatan hastaların, poliklinik bilgilerine ve önceki yatış bilgilerine aynı ekran üzerinden (başka
ekran açılmadan) istenilen şekilde ulaşılmalıdır.
10.5.2.9. Hekim istemlerinde; standart hekim istem paketleri, hastanın ihtiyacına yönelik
bireyselleştirilmiş istemler, sınırlandırılmamış istem ve bunlara ulaşılmayı sağlayacak hekim istem
menüleri oluşturmalıdır. Standart hekim istem paketlerine tek tuş yardımı ile kolay ulaşım sağlanmalıdır.
Vv
W ______________________________________________________________________________________ 42
M uh.İlkay (K A R
İdari H ızm ctVr Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman,.
_
Fatih Okur
Miihçndis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN
Mühendis
Muh.Mesııt ÇAYIR
M üdür Yard.
10.5.2.10. Hekim istemi içindeki tüm kalemlerin ilgili bölümlere otomatik olarak gitmesi sağlanmalıdır.
10.5.2.11. Sadece yetkilendirilmiş hekim tarafından hekim istemlerinin iptali, yenilenmesi sağlanmalıdır.
10.5.2.12. Hastanın önceki hekim istemleri zaman ve tarih bazında geriye dönük olarak izlenmelidir.
10.5.2.13. Kullanıcı
tarafından
tanımlanan
zamanlarda
hasta
için
ileriye
dönük
hekim
istemi
sağlanmalıdır.
10.5.2.14. 24 saat içinde imzalanmaya ihtiyaç duyulan hekim istemleri (narkotik ve psikotrop istemleri
gibi) için uyarıcı bir takip sistemi oluşturulmalıdır.
10.5.2.15. Kullanıcı tarafından tanımlanan kriterler doğrultusunda klinik önceliklerin (acil, öncelikli,
rutin) belirlenmesine izin vermelidir.
10.5.2.16. Randevu ve ön hazırlık gerektiren tetkikler için randevu sağlama ve hasta için tetkik hazırlığı
bilgisini raporlama imkanı vermelidir.
10.5.2.17. Uygulanacak işlemler, kullanılacak malzeme listesi, standart sarf malzeme listesi kolay ulaşılır
olarak sağlanmalıdır.
10.5.2.18. Hekime epikriz ve ameliyat notu yazma imkanı sağlamalı ve hekim onayı verildikten sonra bu
raporların sistemde yer alması sağlanmalıdır.
10.5.2.19. Epikriz raporuna poliklinik ekranlarından kayda alman “GEBELİK
aktanlabilmelidir.
HAFTASI” bilgisi
10.5.2.20. Başka bir servisten şevkle gelen hastanın, gelmiş olduğu serviste doldurulan epikrizlerine
yetki dahilinde ulaşılabilmeli ve istendiğinde hastanın tedavi gördüğü her servis için ayrı epikriz
oluşturulabilmelidir.
10.5.2.21. Hasta bir servisten diğer bir servise sevk edilebildiği gibi servis içinde başka hekime de sevk
edilebilmelidir. Bu durumdaki hasta(lara) hekim bazında epikriz oluşturulabiimelidir.
10.5.2.22. Hasta
için
konsültasyon
istemi
yapılmalı
ve
konsültasyon
durumu
izlenebilmelidir.
İstendiğinde konsültasyon istem ve sonuç raporları yazdırılabifmelidir.
10.5.2.23. Verilen hizmet/malzeıne mükerrer kaydını önlemek üzere tekrarlayan işlem ya da tedaviler
için uyaı ı sağlanmalıdır.
10.5.2.24. Hastanın yatışının
yapılmalıdır.
kaçıncı
günü olduğu ve planlanan yatış süresinin
karşılaştırılması
10.5.2.25. Hasta odasının durumu (dolu, boş,) sistemden izlenmelidir.
10.5.2.26. Bu modül. Hastalık kodlarını (ICD-10) kullanabilmelidir.
10.5.2.27. Gerçekleşmeyen istem iptali mümkün olmalı, gerçekleşmeyen istemlerin faturaya yansıtılması
engellenmiş olmalıdır.
10.5.2.28. Hastanın doktor tarafından ön ve yeniden değerlendirilmesini (aııamnez) sağlamalıdır.
10.5.2.29. Hasta gecelemesi otomatik olarak faturalandırılmalıdır.
10.5.2.30. Gece yarısı (günlük) yatan hasta doluluk oranları, real time geceleme ve doluluk projeksiyonu
yapmalıdır.
10.5.2.31. Yatışı istenen hastanın doktorunun sorgulanması yapılmalı; sisteme kayıtlı ya da yetkili
olmayan doktorun yaptığı yatış istekleri gerçekleştirilmemelidir.
10.5.2.32. Kayıtların hangi kullanıcı tarafından girildiği yıl/ay/gün/saat olarak takip edilmelidir.
10.5.2.33. Yatan hasta listelerinin tetkik ve tedavi ünitelerinin yanı sıra oda bakım/temizlik sorumluları
ile diyet sorumluları tarafından görülmesi sağlanmalıdır.
10.5.2.34. Hastanın bir servisten diğerine transfer bilgileri elektronik ortamda gerçekleştir! lebi İme Iid ir.
10.5.2.35. Sistem, yatan hasta kol bandı kimlik bilgilerini oluşturabilmelidir.
10.5.2 36. Hasta için yapılan isteklerin hangi doktor tarafından yapıldığı izlenmelidir.
10.5.2.37. Sistem, izole hastaları ve bazı öze! durumlarda bazı hastalan gerektiğinde numara ile
izlemelidir.
43
Aer Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Utfktor )
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
10.5.2.38. Sistem, hastaların izinli çıkışlarının kaydını tutarak kullanıcıya gerekli uyarıları verebilmelidir.
Hastanın izinli olduğu süre içindeki yatak ücretleri hasta faturasına yansıtılmamalıdır. Hastanın izinde
iken bulunacağı Adres.Telefon vb., bilgiler tutulabi 1mel idi r. Hasta izinleri ile ilgili bilgiler istendiğinde
istatistik olarak almabilmelidir.
10.5.2.39. Her türlü rapor (örneğin ameliyat ya da epikriz notu gibi) doktor tarafından onaylandıktan
sonra sistemde yer almalıdır. Onaylanan rapor üzerinde onaylayan dışında hiç kimse değişiklik
yapamamalı, yazılım, onaylayan hekimin yapacağı değişiklikleri idarenin bilgi ve iznine tabi olacak bir
düzenlemeyi içermelidir. Yetki dahilinde değişiklik yapılırsa yapılan bu değişikliğe ait log. sitemde
tutulmalıdır.
10.5.2.40. Bölüme ait hasta listesi aktif görüntiilenmeli ve diğer bölümlerin hasta listeleri pasif
görüntü lenebilmelidir.
10.5.2.41. Hastanın sağlık seyriyle ilgili bilgiler, ilaç dozaj bilgileri ve ameliyat bilgileri gerektiğinde
yazıcılardan alınmalıdır.
10.5.2.42. A meliyathane için randevu istek işlemleri gerçekleşmelidir.
10.5.2.43. Klinikteki hastalara yapılan hizmetlere göre kısmi sorgulama kriterleri verilerek hasta
dosyasının ve uygulanan her türlü hizmetlerin görüntülenmesi sağlanmalıdır.
10.5.2.44. Klinikte
görüntiilenmelidir.
yatan
hastalar
için
istenen
bütün
tıbbi
istekler
istenildiği
her
zaman
10.5.2.45. Hasta(lar)'ın tedavi sürecinde ihtiyaç halinde önceki gelişine ait arşiv dosyasına ulaşmak için
arşiv
birimine
modül
üzerinden
ek
bir işlem yapmaya
gerek
kalmadan
'Arşiv
İstek
Form u’
doldurulabiImeli ve bu forın otomatik olarak arşiv birimine sistem üzerinden iletilmelidir.
10.5.2.46. Yoğun bakım servislerinde yatan hasta(lar)’mn Ek-9 paket uygulama ilkeleri gereğince
kaçıncı sınıf yoğun bakım olduğu ve haftanın ilk günü ile diğer günlerini kullanıcı inisiyatifine
bırakmadan otomatik olarak hasta kartına işlemelidir. Ventilatör ile takip edilen hastaların takip sürelerini
ayırt edebilmeli ve bu duruma göre yoğun bakım sınıfını otomatik olarak ayarlayabilmelidir.
10.5.2.47. Hasta(lar)‘nm tedavi gördüğü servise ait. geriye dönük tüm epikrizlerine tek ekran üzerinden
ulaşılabilmeli ve istendiğinde yazdırılabilmelidir.
10.5.2.48. Hasta için konsültasyon istemi yapılmalı ve konsültasyon durumu izlenebilmeli, konsültasyon
istem ve sonuç formları yazdırılabilmelidir.
10.5.2.49. Yatan hasta servislerinin kullanmış oldukları ilaç ve sarf malzemeler için kalite standartları
gereği son kullanma tarihleri takip edilebilmeli. Ayrıca Servis yetkili kullanıcısı tarafından Serviste
kullanılan ilaç.sarf malzemeler için kritik stok seviyesi tanımlanabilmeli, servis sorumlusu sisteme giriş
yaptığında asgari stok seviyesi altına düşmüş ve son kullanma tarihleri yaklaşmış olan İlaç, sarf
malzemelerin listesini de sunarak kullanıcıyı uyarabil mel id ir.
10.5.2.50. Yatan hasta servislerinde yatmakta olan hastalar için doktor, servis ve branş bazlı "Servis
Rasyon Form u’ doldurulabilmeli, istendiğinde formun çıktısı alınabilmeli ve Servis rasyonu otomatik
olarak diyetisyene iletilebi Imelidir.
10.5.3.
H ASTA T ABURCU İŞLEMLERİ
10.5.3.1. Belirli tarih aralıklarında taburcu olan hastaların listesi alınmalıdır.
10.5.3.2.
Hasta taburcu ve çıkışı işlemleri ve ilgili bilgilerin girilmesi sağlanmalıdır.
10.5.3.3.
Hastanın klinikten çıkışında diğer kurumlara sevk işlemleri gerçekleştirilebilme! id ir.
10.5.3.4.
Hastanın yatışma ait her türlü bilginin hasta yatış ve taburcu bölümüne gitmesi sağlanmalıdır.
10.5.3.5.
Hasta(lar)’ın taburcu işlemleri yapıldıktan sonra hasta dosyasına ait tüm verilerin, Arşiv
modülüne ek bir işlem gerçekleştirilmeden aktarılması otomatik olarak yapılabilmelidir. Arşiv görevlisi
tarafından hastanın taburcu edildiği izlenebilıneli ve dosya teslim formu sistem üzerinden otomatik olarak
oluşturulabilrneli. çıktısı alınabilmelidir. Ayrıca arşiv birimine herhangi bir nedenle (eksik evrak, epikriz
yazılmamış vb.) gönderilmemiş dosyaların takip işlemleri yapılabilmelidir.
10.5.3.6.
Epikrizde hastaya yapılan işlemlerin TIG kodları ve varsa ACHI kodlarının listelendiği bir
bölüm olmalıdır. Bu TIG işlem bilgileri rapora da aktarılabilmeIidir.
10.5.3.7.
Hastaya ait eski epikrizler listesinden seçilen herhangi bir epikriz kaydının istenen bölümleri
yeni yazılmakta/düzenlenmekte olan epikriz kaydına aktarılabilmelidir.
10.5.3.8.
Taburculuğu yapılmış olan hastaların dosyalarının faturalanması için fatura birimine otomatik
olarak sistem üzerinden dosya içeriği iletilmeli bu ileti karşılıklı onaylaşıııa şeklinde olmalıdır.
10.5.3.9.
Ex olan hastalar için taburcu işlemi sırasında Morga İniş Tutanağı doldurulabilmelidir. Bu
form üzerinde hastanın ex durumu ile ilgili bilgiler bıılunmalı ve bu bilgiler daha sonra düzenlenecek olan
Ölüm Bildirim Formuna esas teşkil etmelidir.
10.5.3.10. Hastanın
taburcu
faturası
saatlendirilerek
bu
andan
sonra yapılacak
hizmet
girişleri
engellenmelidir. Fatura iptali ya da değiştirilmesi yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır. Böyle
durumlarda gerekçe yazı labi imelidir. Yapılan bu tür işlemlere ait kayıtlar sistemde tutulmalıdır.
10.5.3.11. Hastalar için rapor yazılabilmeli (sgk iş görmezlik, istirahat vb) çıktısı al ınabi lmel id ir.
10.6. VE Z NE M O D Ü LÜ
Ana Vezne, Acil Vezne, Nöbetçi Veznesi, Yatan Hasta Veznesi, Özel Hasta Vezneleri vb. kapsayan
modüldür.
10.6.1.
Bir veznede ya da birden fazla veznede yapılan giriş/çıkışların kayıtları bir arada tutulmalıdır.
10.6.2.
Vezne makbuzunun çıktısı alınmalı ve bu çıktıda ödenen ücretin ayrıntılı dökümü de yer
almalıdır.
10.6.3.
Ücretli hastanın gerekli ücreti Ödediğine dair bilgiler, ilgili hizmet birimine otomatik olarak
anında aktarılmalıdır.
10.6.4.
Sosyal
güvencesi
bulunan
bir
hastanın
mali
işlemleri
istendiğinde
ücretli
olarak
sürdürülebilme özelliğine sahip olmalıdır.
10.6.5.
Modül kapsamında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler (tarihe, tahsilat veya
ödeme türüne göre) alınmalı, sorgular yamtlanmah ve raporların çıktısı alınmalıdır.
10.6.6.
Vezne modülü kapsamında gerçekleştirilen tüm tahsilat bilgileri. Muhasebe modülüne
aktarılmalıdır.
10.6.7.
Seçilen bir sonraki tarihe göre kaydı tutulan kasa miktarının devri yapılmalıdır.
10.6.8.
Belirlenen tarihte kasaya giren, çıkan, devir ve kalan sorgulaması yapılmalıdır.
10.6.9.
Kasa defteri, merkez kasa, makbuz defteri ve makbuz fişleri kayıt/kontrolü yapılmalı ve
raporlar alınmalıdır.
10.6.10.
10.6.11.
Veznedarın hareketleri takip edilebilmesi için gerekli diğer hususları da içermelidir.
Sistem, kurum hastalarının paket fiyatın dışında kalan hizmetleri için hastanın ekstra para
ödeyebilmesine yönelik ayrı bir fonksiyona sahip olmalıdır.
10.6.12.
Hasta faturasını kredi kartı vb. bir ödeme aracı ile ödemek isterse gerekli düzenlemeleri
yapacak bir fonksiyona sahip olmalıdır.
10.6.13.
Bu modül döner sermaye yönetmeliğine ve usulüne uygun olarak tüm ilgili modüller ile
bütünleşik olarak çalışmalıdır.
10.6.14.
Vezne modülünden
alınabiİmelidir.
ücretleri terkin edilecek olan hastaların tarih bazlı olarak
listesi
Ücretleri terkin edilecek olan hastalar için otomatik olarak taahhütname formu
doldurulmalı ya da taahhütnameleri terkin edildi olarak işaretlenebilmelidir. Borcunun bir kısmı terkin
edilen
hastalar
için
kalan
borcu
için
gerekli
olduğu
durumda
otomatik
olarak
senet(ler)
oluşturıılabilmelidir.
10.6.15.
Ücretli hastaların her türlü muayene, tetkik ve tedavi işlemlerinden önce ücret ödemelerini,
ödeme işleminden sonra işlemlerinin geçerlilik kazanmasını sağlayacak düzenlemelere sahip olmalıdır.
10.6.16.
Ücretli hastalar için istenirse depozit alınabilmeli. verilen hizmetlerin bedeli alınan depozitten
otomatik olarak düşiilmelidir. Depozitten kalan kısım iadeleri de yapılabilmeli ve tüm bu işlemler ayrıntılı
olarak sorgulanabiİmelidir. Hastaya ait tetkik istekleri klinik ve polikliniklerden hastaların doktorları ya
da servis hemşireleri tarafından işlenebilınelidir. Bu ya da buna benzer başka yöntemlerle kayıp ve
kaçaklara neden olmadan hasta veya yakınlarının her işlem için vezneye gitmelerini engelleyecek ve
veznede gereksiz yığılmalara ve kuyruklara çözüm getirebilecek düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
10.6.17.
Aynı hasta için bir veya birden fazla vezneden yapılan işlemler hastaya ait dosyada bir arada
tutulmalı ve izlenebi Imel id ir.
10.6.18.
Vezne modülünden gerçekleştirilen işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli,
sorgular yapılabilmeli ve bunların rapor çıktıları alınabilınelidir.
10.7. ECZANE M O DÜ LÜ
İlaç Çıkışı, Eczane Depo Kontrol, İlaç Sipariş Verme, Eczane Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Bu
modülün amacı hastalara ait ilaç taleplerinin, ayrıca tüm eczane kayıtlarının, ilaç stok ile minimummaksimum stok seviyelerinin tutulmasıdır. Hastane deposu ve dolayısıyla M KYS ile entegrasyonu
sağlanmış olmalıdır.
10.7.1.
İLAÇ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ
10.7.1.1.
Eczaneye
gelen
hasta
ilaç
istemlerinin
yeraldığı
fonksiyondur.
Yazılını
modülü,
barkod/karekod uygulamasını desteklemelidir.
10.7.1.2.
Doktorların hazırladığı ilaç isteklerinin görüntülenmesi ve bu istekler üzerinde tarama
yapabilme imkanı sağlamalıdır. Sistem; onaylanmış standart hekim istemlerini, iptal edilen istemleri,
değiştirilen istemleri, taburcu istemlerini ve güncellenmiş ilaç listesinde olmayıp reçete edilen ilaçlan
izlemeyi gerçekleştirmelidir.
10.7.1.3.
Bölümlere öze! ilaçların takibini gerçekleştirmelidir.
10.7.1.4.
Sistem ilaç doz hesaplamaları alt yapısına salıİp olmalıdır.
10.7.1.5.
Sistem, istendiğinde her bir hastanın ilaç tedavi profilini görüııtiilemelidir.
10.7.1.6.
10.7.1.7.
İlaç listesi var olan ilaç kullanım rehberleri ile desteklenmelidir.
Sistem, otomatik olarak fiyat güncellemesi yapmalıdır.
10.7.1.8.
Sistem, hastalara uygulanan ilaç kayıtlarını istenilen zaman dilimi ve sınıflamada üretmelidir.
10.7.1.9.
Hastaya tekrarlayan ilaç verilişlerini işlem başına faturaya aktarabiİmelidir.
10.7.1.10. Kullanılan ilaçlar, teşhisler, ilaç sınıflamaları, doktor isimleri ve branşları bazında istenilen
raporlar gerçekleşnıelidir.
10.7.1.11. Sistem, yatan hastaların poliklinik sürecinde kullandığı ilaçları görüntıilemelidir.
10.7.1.12. Taburcu
sağlanmalıdır.
edilme
işlemleri
sırasında
verilen
ilaç
reçetesinin
sistemde
görüntülenmesi
10.7.1.13. Reçeteyi sadece yazan kullanıcı veya admin değiştirebi İmelidir.
10.7.1.14. İlaçlar için istenilen kapsamda etiket üretilmelidir; hasta adı soyadı, bölüm-oda-yatak, hasta
protokol no, ilaç adı, doz miktarı, ilaç formu, ilacı talep eden kişi ve tarih saat belirtilmelidir.
10.7.İJİ5. Sistem, ilaç istemini yapan kişiyi ve bölümü görüntUlemelidir.
46
Muh.İlkaj^UÇAR
İdari Hizrrmtler Başkanı
Sertaç ÇAKMAK
Uzman
Fatih Okur
Mı^hpndfc
Op.Dr.Knz.ar T Ö R E
Uzman Doktor
Sadan ÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
10.7.1.16. Sistem, kesilen ya da iptal edilen ilaçları görüntülemelidir.
10.7.1.17. Hasta başka bir bölüme aktarıldığı zaman önceki planlanan ilaçlan ve uygulama zamanlarını
transfer etmelidir.
10.7.1.18. Kontrollü İlaçlar: kontrollü ilaçların tümünün takibi ve izlenmesi, kontrollü ilaçların imha
edilen dozları için kanıt kopyaları, yasal kopya formları, kontrollü ilaçları verme yetkisine sahip tüm
doktorların listesini gerçekleştirnıelidir.
10.7.1.19. Hastaya verilmesi durdurulan ve değişen ilaçların eczaneye dönmesini ve hasta faturasının
buna göre düzenlenmesini gerçekleştirnıelidir.
10.7.1.20. Çıkışı yapılan ilaç ve malzemelerin otomatik stoktan düşümünü gerçekleştirnıelidir.
10.7.1.21. Dağıtılan İlaçlar için malzeme dağıtım belgesi düzenlemelidir.
10.7.1.22. İlaç dağıtımını;
ünite doz,
kat stok
ilaçları, zayi/fire
ilaç ve acil
ilaç kapsamında
gerçekleştirnıelidir.
10.7.1.23. Kemoterapi istemleri için: tanımlanmış standart istem paketleri, doz hesaplama ve hastaya
faturalama işlemlerini yapmalıdır.
10.7.1.24. Birden fazla hastaya
ücretlendirmesi yapmalıdır.
kullanılacak
ilaç
formlarında
her
faturalama
için
bir
birim
10.7.1.25. Doktor istemlerini ve reçetelerini tarayarak en sık kullanılan ilaçları raporlaınalıdır.
10.7.1.26. Eczane kayıtlarından günlük haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında dökümler
alınmalıdır.
10.7.1.27. Yatan hastaların kullandıkları ilaçlar; doz ya da miktarları hangi tür olursa olsun (örneğin; tek
tablet, ampul, kutu, vb.) otomatik olarak ilgili hastanın bilgisayar ortamındaki mali kayıtlarına
işlenmelidir.
10.7.1.28. Uyuşturucu ilaçların giriş ve çıkışları takip edilebilmelidir. Uyuşturucu ilaçlara ait aylık çıkış
raporları ilaç bazında ve kullanıldığı hastaya ait (ad,soyad,protokol,teşhis,servis,doktor) bilgileri ile
birlikte raporlanabilmelidir.
10.7.1.29. Kırınızı,Turuncu,YeşikMor reçeteli ilaçların takibi yapılabilmelidir. Mor reçeteli ilaç istemi
yapıldığında sistem reçete serino bilgisini sormalıdır, eczane tarafından ilaç çıkış yapıldığında ise ilaç seri
no vb., bilgiler sistem tarafından istenmelidir. Kayıt altına giren bu bilgiler dönem sonlarından
raporlanabilmeli ve yazdırılabilmelidir.
10.7.1.30. Eczaneden istem yapan birimler, istem yaptıkları ilaç-sarfa ait stok miktarını görebilmelidirler.
10.7.1.31. Eczaneden istem yapıldığında, istem henüz onaylanmamış ise rezerv olarak kaydedilmelidir,
farklı bir birimden istek yapıldığında eczanedeki stok miktarı ile birlikte bu stok üzerinden istenmiş ancak
henüz çıkışı yapılmamış miktarlar da rezerv olarak gösterilmelidir.
10.7.1.32. İstem yapıldığında Stok ve rezerv miktarına göre uyarı mesajları yer gösterilmeli ve kullanıcı
uyarılmalıdır.
10.7.1.33. Eczane tarafından bir servis(cep) deposuna çıkış işlemi yapılacağında, istemi yapılan ilaca ait
eczane stok miktarı ile birlikte o servis(cep) deposunun stok miktarı da görüntiilenmeli ve böylece
kullanıcının çıkış yapma noktasında karar vermesine yardımcı olmalıdır.
10.7.2.
ECZANE DEPO KO NTRO L İŞLEMLERİ
Eczane stoklarındaki ilaç ve malzemenin miktarı. Fiyatları ve miatlarının gösterimini yapacak
fonksiyondur.
10.7.2.1.
Stokta kayıtlı ilaçlar hakkında sorgu kriterlerine göre arama yapmalıdır.
10.7.2.2.
İlaç minimum stok seviye göstergelerini tanımlamalı ve minimum stok seviye kontrolleri
yapmalıdır.
10.7.2.3. İlaçların
son
kullanma
tarih leri-miat
ile
ilgili
kontrolleri
ve
istenen
uyarıları
1 0 .7 .2 .4 .
Ö n c e d e n b e lirle n e n p a ra m e tr e le r i te m e l a la r a k d a ğ ıtıla n ve d ö n e n ilaç k a l e m l e r i için d e p o
stokları otomatik olarak güncellenme!idir.
10.7.2.5.
Depo stok ilaçlarım tanımlandığı şekilde listelemelidir (tablet, doz, kutu, ampul,vs).
10.7.2.6.
Miadı geçmiş, kırılmış ya da bozulmuş ilaçları izlemeli ve listelemelidir.
10.7.2.7.
İlaçların depo raf ömrünü izlemelidir.
10.7.2.8.
Stok kontrolüne ilişkin işlemler barkodla yapılabilmelidir.
10.7.2.9.
İlaç minimum, kritik, maximum stok seviyeleri manuel olarak tanımlanabileceği gibi, sistem
üzerinde dönemsel tüketimlere bakılarak otomatik olarak hesaplanabi Imel idir. Kayıtlı tüm ilaçlara ait stok
seviye bilgileri, her seviye için belirlenen dönem periyoduna göre, o periyottaki tüketim miktarları
hesaplanacak şekilde tek bir tuşa basarak sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacaktır. Bu özellik
demoda gösterilecektir.
10.7.2.10. Girişi yapılan tüm ilaçlara ait miat, kalan stok, miada kalan gün bilgilerini içeren bir rapor yer
almalıdır. Hatalı yapılmış miat bilgileri için bu ekran üzerinden düzeltme işlemi yapılabilmelidir.
10.7.2.11. Giriş işlemleri için muayene kabul komisyon raporu aynı ekran üzerinden çıkartılabiImelidir.
10.7.3.
MA.JİSTRAL İLAÇ ÜRETİMİ
Majistral ilaç üretimlerinin yapılabilmesini sağlayan fonksiyondur.
10.7.3.1.
Majistral ilaç katalogu oluşturulmalıdır.
10.7.3.2.
Her bir majistral ilaç için formül tanımlaması yapılmalıdır.
10.7.3.3.
Oluşturulan majistral ilaçların stok ve fiyat takipleri yapılmalıdır.
10.7.4.
R EÇETE İŞLEMLERİ (AY AK TA N / YATAN) ALT SİSTEMİ
10.7.4.1.
Reçete yazma işlemi doktorun yetkisinde olmalıdır.
10.7.4.2.
Eşdeğer ilaç uygulamalarını desteklemelidir.
10.7.4.3.
Reçete görüntüleme ve reçete arama işlemleri yapılabilmelidir.
10.7.4.4.
Ayaktan tedavi gören hastaların reçetelerini bilgisayar ortamında üretmeli ve hastaya çıktı
verilmesini sağlamalıdır.
10.7.4.5.
Yatan hasta reçetelendirmesinde doktora eczane stokundan muadil ilaç önerisi getirmelidir.
10.7.4.6. Standart ilaç isimlerinin kodlu listeden seçilerek reçete sayfasına aktarılması mümkün
olmalıdır.
10.7.4.7.
İlaçların
kullanımı
ile
ilgili
bilgi
girişi
de
standart
kod
ve
listelerden
seçilerek
gerçekleştin melidir.
10.7.4.8. Eski reçeteleri, istenen arama kriterlerine göre arayıp göstermelidir.
10.7.4.9. Bu modül, eczanenin birden fazla konumda (hastanenin farklı binaları, vb.) hizmet vermesini
desteklemelidir.
10.7.4.10. Eczanede yapılan işlemlere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli,
sorgular yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir.
10.7.4.11. Sistemde hazırlanacak e-reçeteler 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun bir şekilde
imzalanabilmesi sağlanmalıdır.
10.7.5.
R A PO R L A M A A LT SİSTEMİ
Sistem üzerinde kayıt altına alınan veriler üzerinden raporlama yapan alt modüldür.
10.7.5.1.
Tanımlı ilaç-sarf kartları üzerinde o karta ait raporları içeren bir bölüm yer almalıdır.Kullanıcı,
üzerinde bulunduğu karta ait giriş-çıkış bilgilerine aynı ekrandan ulaşabilıneli,farklı bir ekrana gidip o
kartı sorgulama vb., işlemlerini yapmamalıdır. Kart üzerindeki raporlama bölümünde o karta ait tüm
giriş-çıkış hareketleri(tarih,fiş no,miktar,taşınır işlem
fiş ııo,MKYS
bilgileri) gibi
detaylı olarak
48
Fatih Okur
Mülıçntjis
Op.Dr.Enzar TÖ RE
UzrnjmtJSRtor
Şadan ÖZCAN
Mühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdü r Yard.
Görüntülenen herhangi bir hareket kaydına ait fişe ulaşılması da aynı ekran üzerinden tek bir tuşa basarak
yapılabilmelidir.
10.7.5.2.
Tanımlı ilaç-sarf kartlan üzerindeki raporlama bölümünde, ilgili karta ait aylık giriş-çıkış
sayılarına ulaşı labi İmel id ir.
10.7.5.3.
Tanımlı ilaç-sarf kartlan üzerinden o karta ait tüketim hareketleri grafik olarak alınabiIınelidir.
Grafik üzerinde seçilen noktaya ait değerler ekranda görüntülenebil ınel idir.
10.7.5.4.
Eczanede bulunan tüm malzemelere ait stok durumlarını gösteren rapor yer almalıdır.
10.7.5.5.
Kurum bünyesindeki tüm servis(cep) depolarına ait stok durumlarım gösteren rapor yer
almalıdır, bu rapora eczane modülü üzerinde erişim sağfanabilmelidir.
10.7.6.
10.7.6.1.
M K YS İŞLEM LERİ ALT MODÜLÜ
M KYS entegrasyonu ile ilgili işlemlerin yapılacağı alt modüldür.
10.7.6.2.
Depoya yapılan her giriş işlemi sonucunda, giriş fişi üzerinden tek bir bııtona basarak MKYS
gönderimi otomatik olarak yapılabilmelidir.
10.7.6.3.
Depodan servis(cep) depolarına yapılan çıkış işlemleri sonucunda oluşan çıkış fişi üzerinden
tek bir butona basarak M KYS gönderimi otomatik olarak yapılabilmelidir.
10.7.6.4.
Eczaneden
hastalara
yapılan
ilaç
çıkış
kayıtlarının
M KYS
gönderimi
toplu
olarak
yapılabilmelidir. Bu işlem için verilen tarih aralığındaki hastaya çıkışlar listelen ineli ve tek bir tuşa
basarak tüm çıkışların ait oldukları servis(biriın) lere göre gruplanmış olarak M KYS ye gönderilebilecek
çıkış fişleri oluşturulabilınelidir. Bu özellik demoda gösterilecektir.
10.7.6.5.
MKYS gönderimi yapılmış olan tüm giriş-çıkış fişleri üzerinde o fişin M KYS sistemi
üzerindeki bilgilerini sorgulayacak işlev yer almalıdır. Fişin EHBYS üzerindeki bilgileri ile M KYS
üzerindeki
bilgileri bu işlev sayesinde otomatik olarak karşı laştırılabi İmel i ve Miktar.Fiyat vb.,
uyuşmazlıklar ekran üzerinde gösterilmelidir.
10.7.6.6. MKYS ve EHBYS sistemi üzerindeki kayıtların tutarlılıklarının karşılaştırılabilmesi için
karşılaştırma ekranları olmalıdır.
10.7.6.7.
MKYS sisteminde var olan fişler ile EHBYS sisteminde var olan fişler karşı laştırı lab i1ınel idir.
bir tarafta olan ama diğer tarafta mevcut olmayan fişler bıı ekran üzerinde tespit edilebilmeli ve ekranda
farklı renkler ile gösterilmelidir.
10.7.6.8.
MKYS sisteminde var olan tüm giriş-çıkış satırlarının EHBYS sistemi ile karşılaştırılması
yapılabilmelidir. Herhangi bir satır(kayıt) için EHBYS üzerindeki miktar, fiyat vb., bilgiler M KYS
üzerindeki ile tutarsız ise bu kayıt ekranda farklı renkler ile gösterilmelidir.
10.7.6.9.
MKYS-EHBYS üzerinde tespit edilen tutarsız kayıtların düzeltilebilmesi için gerekli yardımcı
işlemler bulunmalıdır. Tespit edilen her hatalı kayıt için mutlak surette bir düzeltme yöntemi
sunulmalıdır.
10.7.6.10. Tüm giriş ve çıkış fişleri istendiğinde toplu gönderim listeleri üzerinden gönderilebilmefidir.
Örneğin internet bağlantısının sorunlu olduğu bir günde yapılan lO(oıı) giriş fişi daha sonra gönderilirken
tek tek değil, tümü tek bir seferde gönderim yapılabilmelidir.
10.8. LA B O R A T U V A R MODÜLÜ
Bu modülün amacı yatan hastalar, poliklinik hastalar ile aile hekimleri ve/veya diğer kurum ve
kuruluşlar tarafından gönderilen ve doğrudan başvuran hastalara ait laboratuvar isteklerinin kaydedilmesi
ve alınacak her türlü laboratuvar örneğinin karışmasını önleyecek otomatik etiketlemeyi yapmasıdır.
Hastalar için yapılan tetkikler hastanın mali kayıtlarına aktarılmalıdır. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğünce
hizmet tedarik edilen kurum ve aile hekimlerinin göndermiş oldukları numunelerin istem ve tetkik
sonuçlan web servisler aracılığı ile Sağlık Müdürlüğü ve/veya Halk Sağlığı Müdürlüğünde kullanılmakta
olan merkezi laboratuvar sistemine iletilmesi sağlanmalıdır. Bu entegrasyon işy eri teslimini müteakiben
3 gün içerisinde gerçekleştirilmelidir.
10.8.1.
TET K İK İSTEM YÖNETİM İ
10.8.1.1.
Hasta üzerinde yapılması
istenen tüm
laboratuvar(Biyokimya, mikrobiyoloji, radyoloji,
seroloji, odyometri, patoloji, EMG, EEG, vb) tetkik isteklerinin girişi ve ilgili tetkik birimine gerekli
bilgilerin
iletilmesini
sağlayan
fonksiyondur. Tetkik
isteme,
tetkik
istekleri
üzerinde
arama
ve
görüntüleme işlemlerini kapsamalıdır.
10.8.1.2.
Eğer diğer kurum/kuruluşlardan tetkik hizmeti satın alınıyorsa (hasta için laboratuvar tetkiki
isteniyor, ancak bu tetkik hastane içinde değil kurum dışında çalışacak ise) bu istemler bu fonksiyon
içerisinde ele alınmalı ve bu istemler web servisler yoluyla iletilebilmelidir.
Web servislerinin
Entegrasyonu için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
10.8.1.3.
Eğer başka bir kuruma laboratuvar hizmeti veriliyorsa dış kurum/kuruluşlardan yapılan bu
istemler web servisler yoluyla alınabilınelidir. Web servislerinin Entegrasyonu için hiçbir ücret talep
edilmeyecektir.
10.8.1.4.
Tetkik istek işlemi, doktor tarafından gerçekleştirilmeli, kim tarafından ne zaman istem
yapıldığı sisteme kaydedilmeli, istenen tüm tetkikler tek bir raporda görü lebi Imel i. dökümü alınabilmeli
ve hastaya verilebilmeli, doktorların tetkik istek tipleri ve sayıları belirli tarih aralıkları için detaylı ve
özet olarak raporlanabilınelidir.
10.8.1.5.
Tetkik istek girişi, tetkiklerin kodlu bir listeden seçilip istenmesi şeklinde olabileceği gibi,
daha hızlı tetkik girişi yapabilmek için gruplandırılmış tetkiklerin farklı sayfalarda, hatta her sayfada sık
kullanılan tetkiklerin hızlı bir şekilde onay kutucuklarından fare veya tek tuşla seçilebilmesi mümkün
olmalıdır.
10.8.1.6.
Bilgi
işlem
birimi
idarenin
veya
laboratuvarın
onayı
ile genel
istek
panel/paketleri
oluşturabileceği gibi hekim de kendine uygun tetkik istek panel/paketleri oluşturabilmeli, bunları istediği
zaman güncelleyebilmeli. bir önceki maddede anlatıldığı gibi sık kullanılanlar tetkikler bölümüne ilave
edebilmelidir.
10.8.1.7.
Başka kurumlardan tetkik için gönderilen hastaların tetkik istekleri yukarıdaki maddelerde
anlatıldığı gibi yapılabilmeli, veya giriş bölümünde anlatıldığı gibi başka kurumlardaki sistemlerden
hastanedeki sisteme tetkik girişi yapılabilmelidir.
10.8.1.8. Tetkik için hastanın uyması gereken kurallar (örneğin kan şekeri için hastanın aç gelmesi veya
özel bir radyoloji tetkikinden önce yapması gerekenler gibi) tetkik istemi yapılırken (seçilen tetkikin
özelliğine göre istem yapan kullanıcının isteğiyle veya otomatik olarak) çıktı olarak alınmalı ve hastaya
verilmelidir.
10.8.1.9.
Tetkikler acil, öncelikli ve rutin olarak seviyelendirilebilmeli, bu seviyelendirmeler farklı renk
kodları ile göriîlebilmelidir. Kullanıcı gerekirse refleks tetkiki is teye bilmelidir. Böylece hem hekim
isteğine göre hareket edilmiş olacak, lıeın de laboratuvar bu tetkikin çalışılıp çalışamamasına diğer
tetkiklerine göre karar verebilecek, böylece kaynakların daha verimli kullanılması sağlanmış olacaktır.
\
____ A ___________
M uh.İlkaMJÇAR
İdari Hizmfctlar Başkanı
50
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
MükfciI?£İ*5
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Doktor
Şadart ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.8.1.10. Herhangi bir tetkik geçici bir süre için laboratuvar tarafından çalışılamıyorsa (kit bitmesi,
cihazın
bozuk
olması
gibi) tetkik pasif olarak görülebilmeli, aynı
zamanda
ne zaman
tekrar
çalışılabileceği sistemde görülebilir olmalıdır. Eğer geçici olarak çalışılamayan tetkikler için dışarıdan
hizmet alımı anlaşması varsa tetkik seçilirken kullanıcı tetkikin hastane iaboratuvan dışında nerede
çalışılacağını görebilmelidir.
10.8.1.11. Tetkik
seçimi
aşamasında
tetkikle
ilgili
hekime
bilgi
verilmesi
mümkün
olmalıdır,
(uygulamadaki standart yardım dışında, laboratuvar tarafından girilen bir bilgi) Hekim tetkikin hangi
metotla (serolojik, moleküler gibi); özel tetkikse hangi gün{ler)de çalışıldığını; yaş, cinsiyet ve hastanın
özel durumuna göre beklenen referans aralığını; daha önceki tetkik sonuçlarını görebilmelidir.
10.8.1.12. Aynı tetkik hem dışarıdan hizmet alımı yöntemiyle hem de laboratuvarda çalışılabiliyorsa
ancak farklı metotlar kullanılıyorsa veya farklı referans aralıkları kullanılıyorsa bu tetkikler sistemde
farklı şekilde tanımlanmalı, bir önceki maddede belirtilen tüm özellikler belirtilebilir olmalıdır. Başka bir
ifade ile SUT üzerinde aynı kodla tanımlanmış bile olsa, yani faturalama açısından değişen bir şey olmasa
bile, tetkikin
farklı
bir kodla ancak
farklı çalışma yöntemiyle yeniden
tanımlanabilir olması,
raporlamalarda ise isteğe bağlı olarak bu tetkiklerin ayrı veya aynı tetkik şeklinde gösterilebilmesi
sağlanmalıdır.
10.8.1.13. Laboratuvar tarafında hastanın isminin yalnızca maskelenmiş olarak görülebilmesi hekimin
tercihine bırakıtabiImelidir. (İsminin bilinmesini istemeyen bir hastaya HIV tetkiki istenmesi gibi)
10.8.1.14. Bazı (poli)kliniklerde çalışan hekimlerin bazı tetkikleri istemesinin önlenmesi ve/veya
kullanıcıya uyarı verildikten sonra seçilmesi sağlanmalıdır. (Yenidoğan polikliniği doktorunun İdrarda
gebelik testini istemesi halinde uyarılması veya ödeme kuralları bakımından yetkisi olmayan bir hekimin
LH tetkiki istemesi halinde uyarılması gibi)
10.8.1.15. Bazı hastalara bazı tetkiklerin istemesinin önlenmesi ve/veya kullanıcıya uyarı verildikten
sonra seçilmesi sağlanmalıdır. (Erkek hastaya gebelik testi gibi)
10.8.1.16. Bazı tetkiklerin, diğer bazı tetkiklerle birlikte istenmesinin önlenmesi ve/veya kullanıcıya
uyarı verdikten sonra seçilmesi sağlanmalıdır. (Farklı metotlarla çalışan ancak aynı klinik sonuç için
değerlendirilebilecek, ödeme güçlüğü çıkarabilecek, birlikte istenmiş tetkikler)
10.8.1.17. Uygulamaya ve branşlara
istenebilmesi mümkün olmalıdır.
özel
bazı
tetkiklerin
yalnızca
yetkili
hekimler
tarafından
10.8.1.18. Tetkik tekrarı ve tetkikin yeniden istenmesi sistem tarafından ayırt edilebilir olmalıdır.
Klinisyen, laboratuvar sonucunun hastanın kliniği veya diğer tetkikleri ile uyuşmadığını ve laboratuvarda
bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsa aynı örnek üzerinden tetkik tekrarı yapabilmeli, bu istem yeniden
faturalandırılmamalı, laboratuvarın elinde bulunan örnek üzerinden tetkik tekrarı yapılabilmelidir,
10.8.1.19. Patoloji laboratuvarları için özel olarak tasarlanmış ve iş akış süreçlerine ııygun alt modüle
sahip olmalıdır.
10.8.1.20. Patoloji
laboratuvarına gönderilecek her türlü kitle için sistem üzerinden istek formu
doldurulmalıdır. Bu form üzerinde materyalin alım tarihi-saati, alım şekli, ağırlığı, kavanoz tipi, klinik
tanı, makroskobik görüntü gibi patolojik incelemelerde gerek duyulabilecek bilgiler tutulmalıdır ve
istenildiğinde formun yazıcı çıktısı alınabilmelidir.
10.8.1.21. Patoloji isteği yapan servisler, isteklerinin durumunu sistem üzerinden görebilmeli, aynı
zamanda hastanın daha önceki patoloji isteklerini de izleyebilmelidirler.
10.8.1.22. Hekimin bazı hesaplamalı testleri seçmeye özendirilmesi (Örneğin total ve direkt bilirubin
tetkikini seçen hekime indirekt bilirubin önerilmesi gibi) mümkün olmalıdır.
10.8.1.23. Bazı özel tetkikler için spesifik bilgilerin sisteme girişi zorunlu hale getirilebilmeli veya bu
bilgilerin girilmesi teşvik edilebilmelidir. (LH testi için son adet tarihi veya hamilelik durumu gibi veya
hastanen sigara kullanıp kullanmadığı gibi)
10.8.1.24.
Hekim tarafından örneğin X, Y ve Z testleri istendiğinde sistem Z testinin çalışılmasını
refleks olarak önerebilmelidir. Böylece Z testi X ve Y testlerin sonucuna göre çalışılabilecek, buna da
laboratuvar
hekimin
onayıyla
karar
vermiş
olacaktır.
Bu
sayede
bu
tetkikin
gereksiz
yere
faturalandırılınasının önüne geçilecektir. Yapılan bu Öneri hekim tarafından iptal edilebilmeli ve bu
tetkiki laboratuvarın her durumda çalışması sağlaııabilmelidir.
10.8.1.25.
Hekim, tetkik istemlerini yaptıktan gerekirse hastanın tetkiklerinin ne zaman sonuçlanacağım
sistem tarafından hesaplanmış şekilde görebilmeli, hastasına bir sonraki randevuyu ne zaman vereceğini
buna göre belirleyebilmelidir.
10.8.1.26. Test, DRG ve/veya paket anlaşma uyumunu kontrol edebilmeli; DRG ve/veya paket
anlaşmaya uymayan testlerle ilgili uyarı verilebilmelidir.
10.8.1.27. Kültür ve antibiyotik duyarlılık istemleri ve buna benzer istemler için tetkik isteminin SUT
kodlarına uygun şekilde yapılması sağlanmalıdır. Antibiyotik duyarlılık testi yapılmamışsa yalnızca
kültür testi faturalandırılmalı, laboratuvar tarafından antibiyotik duyarlılık testi yapılmışsa bu işlem için
ayrıca ücretlendirilınelidtr. Örneğin hekim yalnızca balgam kültürü isteminde bulunabilıneli (SUT Kodu
905675). eğer kültürde herhangi
bir üreme olmadıysa
bunun
dışında ayrıca
bir ücretlendirme
yapılmamalıdır. Eğer kültürde herhangi bir üreme olursa bu durumda yapılan her antibiyotik duyarlılık
testi için ayrı bir ücretlendirme yapılmalıdır. (SUT Kodu 905610, Antibiyotik duyarlılık testi). Tüm
kültiir-antibiyogram istemleri için 906060 Kültür ve antibiyotik duyarlık testi kullanılması yoluna
gidilmemeli, yapılan işlemlerin performansının doğru olarak ölçülmesi sağlanmalıdır.
10.8.1.28. Bazı tetkiklerin aynı anda birden fazla istenmesine izin verilmezken, bazılarının birden fazla
istenmesine izin verilebilmelidir. Örneğin hastaya aynı anda iki tane AST tetkiki istenmesi engellenirken,
aynı hastaya iki tane eklem grafisi (örneğin sağ ve sol) tetkiki istenebilmelidir.
10.8.1.29. Yetkili doktorların radyoloji istemi yapmalarını ve ilgili radyoloji birimlerinin bu istemleri
değerlendirmelerini sağlamalıdır.
10.8.1.30. Yapılan işlem sırasında doktor tarafından gerekli görülen ilave işlemleri (CT esnasında USG
ihtiyacı gibi) raııdevulamalı ve yönetmelidir.
10.8.1.31. Hastaya ait her türlü yeni tetkik İstemi sırasında, entegre hastanelerde daha önce belirli bir
süre içerisinde çalışılmış tetkikler EHBYS içinde takip edilebilmeli ve mükerrer tetkik istemleri için
kullanıcı uyarılabilmeli ve kullanıcı tarafından tetkikin çalışma zorunluluğu bilgisi girildikten sonra tetkik
istemi yapılabilmelidir.
10.8.2.
H A S T A /Ö R N E K E T İK E T L E M E
10.8.2.1. Barkodlar basılmadan önce hekim tarafından istenmiş tetkikler ekranda görülebilmelidir. Eğer
manyetik kart, hasta dosya numarası veya TC Kimlik Numarası veya protokol numarası gibi bir numarası
varsa bu numara üzerinden tetkik istemlerine ulaşılabileceği gibi. ad-soyad-(poli)klinik bilgileri ile
birlikte hastayı ayırt edici diğer bilgiler (anne baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, tarihi gibi) ekranda
görüldükten sonra istem bilgisine kolayca ulaşılabilınelidir.
10.8.2.2. Barkodların herhangi bir nedenle tamamının
inisiyatifi ile mümkün olmalıdır.
veya bazıların tekrar basılması kullanıcı
10.8.2.3. Eğer tüpleri otomatik olarak etiketleyen otomasyon sistemi kullanılıyorsa bu sisteme tetkik
istem bilgileri otomatik olarak gönderilmeli, otomasyon tarafından barkodlanan tüpler ve kaplar
kullanılabilmelidir. Etiketleyici otomasyon sisteminin (tüp barkodlayıcı sistem) tüpleri poşetleme
seçeneği varsa poşet için de ayrı barkod üretilebİlmeli, otomatik barkod yapıştırma işlemi dışında
fazladan barkod basılması gerekiyorsa bu barkodlar da basılabilmelidir. (Tüp barkodlayıcı otomasyon
sistemi tarafından desteklendiği ölçüde)
10.8.2.4.
Her durumda laboratuvarda çalışan cihazlarla uyumlu barkodlar üretilmeli, gerekirse tüp
türüne göre farklı barkod üretme seçeneği olmalıdır. {Örneğin biyokimya cihazı sadece Code39,
hemogram cihazı sadece Interleaved 2 o f 5 barkod tipini destekliyorsa her tüp İçin farklı barkod tipi
kullanılabilmelidir)
Böylece
laboratuvarda
yeni
bir
barkodlama
işleminin
yapılmasının
önüne
geçilmelidir.
10.8.2.5.
Üretilen barkodlar laboratuvardaki değişikliklere kolayca adapte edilebilmeli, bu adaptasyon
laboratuvar tarafından gerçekleştirilebilir olmalıdır. (Örneğin pre-analitik sistemin kullanıldığı bir
laboratuvarda hormon ve biyokimya için tek barkod üretiliyorsa, pre-analitik sistem geçici olarak devre
dışı olduğunda sistem biyokimya ve hormon için ayrı barkodlar üretir duruma geçebilmelidir) Böylece
laboratuvarda oluşabilecek rutin değişiklikler tüm hastanede kolayca uygulanabilir hale gelecektir.
10.8.2.6.
Barkodların basılma işlemi ve kan alma işleminin kim tarafından ne zaman yapıldığı sisteme
kaydedilebilir olmalıdır.
10.8.2.7.
Barkod basılırken hastaya hangi sonucunun ne zaman çıkacağı LBYS tarafından otomatik
olarak üret ilebi Ime Ii ve bası labi Imel id ir. LBYS'nin sadece rutin çalışılan tetkikler için değil, haftalık ya
da aylık çalışılan özel tetkikler için de beklenen sonuç zamanını kullanıcı desteği olmadan otomatik
olarak üretebilmesi sağlanmalıdır.
10.8.2.8.
Laboratuvar işlemleri için hastaya ve çalışılacak numuneye verilen, hastaya özel barkodlu özel
erişim numarası (veya geliştirilecek başka bir çözüm)olmalı. etiketi basılabilmeli ve okutulabilmelidir.
10.8.2.9.
Örnek Toplama Merkezinden, hastane dışından(semt poliklinikleri vb.) ve hastanenin değişik
yerlerinden (poliklinik, ameliyathane vb) numune bilgisi ve tetkik istek girişi yapılabilmelidir. Hastane
dışındaki
örnek
toplama
merkezlerinde
kullanılacak
istemci
bilgisayarların
Web
servislerinin
Entegrasyonu için hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
10.8.2.10. Test istem ve örnek toplama sırasında test ile ilgili uyarı ve işlemler belirtilmelidir.
10.8.2.11. İstenen testler için kaç adet hangi özellikte tüp veya kap hazırlanması gerektiği otomatik
olarak hesaplanmalıdır.
10.8.3.
10.8.3.1.
Ö R NE K LE RİN LABOR ATUVAR(LA R)A TAŞINM ASI
Örnek toplama bölümünden laboratuvara örnek taşınması işlemini ifade eder. Örnek toplama
merkezlerinden kimin ne zaman hangi örnekleri aldığı ve kimin ne zaman teslim ettiği kayıt altına
alınmalıdır.
10.8.3.2.
Tetkik İstekleri Görüntüleme, Hasta Kabul. Örnek Kabul/Ret Kriterleri ve Randevu Planlama
Hastanın/Örneklerin
laboratuvara gelişi, bu hasta/örneklerin laboratuvara kabul edilmesi ve bazı
hasta/örneklerin kısmen veya tamamen laboratuvar tarafından reddedilmesi işlemlerini ifade eder.
10.8.3.3. Laboratuvara gelen her tüp ve kabın barkod okutularak kolay bir şekilde kabul edilmesinin
sağlanması, bu işlemin kim tarafından ne zaman yapıldığı sistem tarafından görülebilmeli, EHBYS
kullanıcılarının tüplerin durumunu sistem üzerinden görebilmeleri sağlanmalıdır.
10.8.3.4. Üretilen barkodların üzerinde tüp tipinin de bulunması durumunda hangi tüp ya da kabın
kabulünün yapıldığı ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın yapılabilmelidir.
10.8.3.5.
Laboratuvar
kabulü
aşamasında
laboratuvara gelen
hasta/örneklerin
özelliklerine
göre
tamamen ya da kısmen reddedilebilmesi mümkün olmalı, ret nedeni ile ilgili (poli)klinik ve doktor
biIgilendirilebilmelidir. (Örneğin hemolizli kanların bazı biyokimya parametreleri için reddedilirken diğer
bazı parametreler için kabul edilebilmesi, endoskopi yapılacak hastanın tok gelmesi halinde reddedilmesi
gibi).
10.8.3.6.
Yapılan
isteğin
türüne
göre
laboratuvar
istekleri
sadece
ilgili
laboratuvarlarda
görülebilmelidir.
10.8,3.7.
Tetkikler aranırken kısmi bilgi girişi ve mantıksal karşılaştırma işlemleri ile geliştirilmiş
s o f u l a r yapılabilmelidir.
10.8.3.8.
Arama sonucu ekranda gösterilen tetkikler işaretlenerek detaylı bilgi almabilmelidir.
10.8.3.9.
Seçilen tetkik üzerinden tetkik sonuç girişi ekranına geçilebilmelidir.
10.8.3.10. Tetkik isteklerinin hangi aşamada olduğu (örnek alındı, sonuç girildi, işlem yapılmadı, vb.)
gösterilebilmelidir.
10.8.3.11. Önceden randevusunu almış hasta, laboratuvara geldiğinde kaydedilmelidir.
10.8.3.12. Hangi tür tetkiklerin iş listesine girmeyeceği seçilebi lınel id ir.
10.8.3.13. Bu kayıt sırasında elle giriş en az seviyede yapılmalı, hasta iş listesinden seçilmelidir.
10.8.3.14. Yapılan bu işlemler, kurumda şayet kurulu bulunan PACS/LBYS varsa bu sistemlere
elektronik ortamda iletilmelidir.
10.8.3.15. Sistem tetkik randevulu hastaları yeni gelen randevusuz(işlem süresinin uzaması, acil istemler
vb durumlarda) hastaya göre yeniden düzenleyebilınelidir.
10.8.3.16. Tetkik randevusu vermeye esas çalışma saatleri, doktor detay bilgileri, cihaz detay bilgileri,
sarf malzeme ilişkileri laboratııvar birimi bazında dinamik olarak tanımlanmalı ve randevular bu bilgiler
baz
alınarak
verilmelidir.
Sistemde
yer
alan
hastaya
ait
klinik
ve
kimlik
bilgileri
otomatik
görüntülenebilirle!i; bu modülde tekrar tanımlamaya/veri girişine gerek kalmamalıdır.
10.8.3.17. Tarih-saat, doktor ve cihaz bazında randevu verilmeli, iptal edilebilmeli ve istenildiğinde, acil
durumlarda anlık randevu verme imkanı da olmalıdır.
10.8.3.18. Sistem, tetkik randevu statüsünün değiştirilebilmesi veya randevunun iptali yetkisinin istenen
kullanıcılara verilebilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.
10.8.3.19. Verilmiş olan tetkik randevularının akıbeti ve ne aşamada olduğu yetkilendirilmiş kullanıcılar
tarafından da takip edilmelidir.
10.8.3.20. Yeni
yapılabilmelidir.
tetkik
randevusu
planlanabilmeli.
takipte
olan
hastaların
randevu
planlaması
10.8.3.21. Tetkik randevu işlemleri sistem genelinde entegre olmalı ve aynı işlem için çift randevuya izin
vermemelidir.
10.8.3.22. Hastanın özelliği itibari ile izolasyon gerekliliği, anestezi ihtiyacı, transport koşullan gibi
farklı uygulama gerektiren bir durumu varsa izlenebılmel id ir.
10.8.3.23. Hastaların işlem öncesi barsak temizliği gibi ön hazırlık yapması gereken durumlarda
yapılması gereken hazırlık ve açıklamalar konusunda doktor ve hasta uyarılmalı ve gereken reçete
hazırlan malıdır.
10.8.4.
TET K İK S O N U Ç G1RIŞI
Laboratuvarlarda tetkik sonuçlarının girilmesini sağlayan alt modüldür.
10.8.4.1.
Her laboratuvar biriminin, kendine özel tetkik sonuçları için giriş ekranları olmalıdır.
10.8.4.2. Tetkik sonuçlarım otomatik olarak verebilen cihazlar ile uyum içinde çalışmalıdır. Bu özellik
için cihazlardan hangi yeteneklerin istendiği teklif ile beraber belirtilmelidir.
10.8.4.3.
Tetkik sonuçlarının girişi, kodlu listelerden seçilerek veya manüel olarak gerçekleştirilmelidir.
10.8.4.4. Tetkik sonuç kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında
dökümler alınmalıdır.
10.8.4.5.
Çalışılamayan tetkik istekleri çalışılamama sebepleriyle kaydedilip iptal edilmelidir.
10.8.4.6. Hastane dışı
girilebilmelidir.
İaboratuvarlardaıı
gelen
soft ve hardcopy
laboratuvar sonuçları
10.8.4.7.
Alfa nümerik test kodlamasına izin vermelidir.
10.8.4.8.
İstendiğinde raporlar e-ınaü, server ve yazıcıya gönderilmelidir.
sisteme
10.8.4.9. Patoloji talebi yapılan hasta için, hastanın tanı, cinsiyet, yaş ve önceki patoloji kayıtları aynı
ek rm üzerinde görüntülenebilınelidir. İstendiğinde geçmiş patoloji kayıtları arasından seçilen eski
patolsji kaydına tek tuş yardımı ile erişim yapılabilmelidir.
\
Mııh.İlka>%IÇAR
avtyÇA
İdari Hizm^fler
zmèilei Başkam
54
Sertaç ÇAKMAK
Uzrçan,
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÜRE
Uzman Doltfür
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Mudur Yard.
10.8.4.10. Profil olarak istenen testleri, profil olarak veya profil içinden seçilenleri ayrı olarak
raporlaınalıdır.
10.8.4.11. Teknisyen, doktor, cihaz bazında iş listeleri oluşturmalıdır.
10.8.4.12. Aşağıda belirtilen kriterlere göre sorgu oluşturabilmeli, liste ve rapor a11nabilmelidir,
a.
Hasta Numarası
b.
Hasta Adı
c.
Test Adı
d.
Test Kodu
e.
İsteyen Doktor veya Merkez
f.Normal değerler dışındaki tetkik sonuç sayıları
g.
İstenen değer aralığındaki ya da dışındaki tetkik sonuç sayıları
10.8.4.13. İstenen ve uzun test süresi nedeniyle o anda devam eden testleri günlük bazda 1istelemelidir.
10.8.4.14. Dış Laboratuvarlardan hizmet alınıyorsa gelecek test sonuçlarını İzlemeli, sonuçlanması
gereken zamaıı konusunda ilgili laboratuvar personelini uyarmalıdır.
10.8.4.15. Yapılan işlem sırasında doktor tarafından gerekli görülen ilave işlemleri randevulayabilmeli ve
yönetebilmelidir.
10.8.4.16. Hastanın tetkik sonuçlarının otomatik olarak görüntülenmesi ve raporlanınasmın yanı sıra,
doktorların serbest görüş ve açıklama yazması mümkün olmalıdır.
10.8.4.17. Yazılan raporlar, rapor çıktısı alınacak şekilde ekranda gösterilebilmeli ve gerekli komutla
istendiğinde yazıcıdan dökümü alınmalıdır.
10.8.4.18. Testleri, isteyen doktor ve/veya merkez izlemeli, isteyen ve/veya istenen yere raporun hazır
olduğu bilgisi öncelikle gönderilmelidir.
10.8.4.19. Tetkik raporlarında (yaş, cinsiyet gibi parametreler gözönünde bulundurularak) normal
olmayan sonuçlar işaretli ve farklı şekilde yazılmalıdır.
10.8.4.20. Laboratuvar
Hekimi
görememelidir.(Yetkilendirilmiş
oluşturulmalıdır.
raporu
olanlar
onaylamadıkça
hariç)
Doktor
diğer
onayından
kullanıcılar
sonra
tetkik
otomatik
sonuçlarını
olarak
rapor
10.8.4.21. Faturalama ve tahsilat; test istemi, örnek toplama, test raporlaması gibi farklı seviyelerde
yapılabileceğinden bu seviyenin kullanıcı tarafından değiştirilmesine izin vermelidir.
10.8.4.22. Hasta sonuç raporunda elektronik onay veren uzmanın ya da laboratuvar sorumlusunun
isminin çıkması, isimlerin altında taranmış olarak imzaların görülmesi ya da görülmemesi ya da ıslak
imza kullanılması gibi konular laboratuvar yönetimi tarafından kararlaştırılmalıdır ve laboratuvar
yönetiminin tercihine göre düzenleme yapılmalıdır.
10.8.4.23. Hasta sonuç raporunda tetkik istem zamanı, barkod basına zamanı, kan alma zamanı,
laboratuvara geliş zamanı, sonuç onaylama zamanı ve rapor basılma zamanının yazılıp yazılmaması
laboratuvar yönetimi ile birlikte Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu performans kriterlerine uygun
olarak yapılmalıdır.
10.8.4.24. Laboratuvar tarafında üretilmiş bilgilerle birlikte (sonuç, işlem zamanı, kimin tarafından
yapıldığı vb.) hastanın yaş, cinsiyet, poli(klinik). istem şekli (acil, öncelikli, rutin), yatan ya da ayaktan
olma durumu, doktor, tanı, ön tanı, kullandığı ilaçlar gibi laboratuvar tarafında gerekli olabilecek tüm
bilgilerin hem filtrelenebileceği hem de listelenebileceği, laboratuvar ya da hastane yönetiminin ihtiyaç
duyabileceği her türlü rapor ya da istatistik üretilebilmelidir. Üretilen raporlar pdf, csv, rtf, xls(x), doc(x)
ya da txt formatlarında kaydedilebilmelidir veya yazıcıya gönderilebilmelidir.
10.8.4.25. Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde
(
-
-
-
-
-
-
-
;n
55
10.8.4.26. Hastalar kendi laboratuvar tetkiklerini web üzerinden görebilmeli, bilgiye erişimle ilgili
güvenlik standartlarında tdare’nin belirlediği standartlar uygulanmalıdır. Cep telefonuna gönderilen
doğrulama kodu ve hastanın vatandaşlık numarası ile giriş yapılabilmelidir. Bunu kullanmak idarenin
insiyatifinde olacaktır.
10.8.5.
10.8.5.1.
PA T O L O Jİ M ODÜLÜ
Patoloji laboratuvarları için özel olarak tasarlanmış ve iş akış süreçlerine uygun olmalıdır.
10.8.5.2.
Patoloji laboratuvarırıa gönderilecek her türlü kitle için talep formu doldurulmalıdır. Talep
formu üzerinde materyalin alım tarihi-saati, ahırı şekü. ağırlığı, kavanoz tipi, klinik tanı, makroskobik
görüntü gibi patolojik incelemelerde gerek duyulabilecek bilgiler tutulmalıdır.
10.8.5.3.
Patoloji
talebi
yapan
servisler,
taleplerinin
durumunu
sistem
üzerinden
online
takip
edebilmelidirler. Patoloji servisinin gelen talebi kabul veya gerekçesi ile reddetme seçenekleri olmalıdır.
Histokiınyasal tetkiklerin kodlanabileceği bölüm olmalıdır.
10.8.5.4.
I lasta listesinde kayıtlar her bir duruma göre ayrı ayrı renkler ile gösterilmelidir
10.8.5.5.
Sonuç raporu Ön Rapor ve Asıl Rapor olarak 2 şekilde de yazıtabîlmelidir.
10.8.5.6.
Sonuç raporu patoloji servisince onaylanmadan talebi yapan servis ulaşmamalıdır.
10.8.5.7. Hastanın geçmiş laboratuvar, radyoloji, ameliyat ve epikriz kayıtlarına modül üzerinden
erişilebilmelidir.
10.8.5.8.
Rapor yazımında şablonlar olıışturulabiImelidir, şablonlar gerek rapor bazlı gerekse alan
(ınakroskobi, mikroskobi, tam ...) bazında oluşturulabilmelidir.
10.8.5.9. Geçmiş sonuç raporları üzerinde çeşitli kriterlere göre sorgulama işlemi yapılabilmelidir.
10.8.5.10. Patoloji defteri dökümü alınabilırıelidir.
10.8.5.11. Toplanan veriler üzerinden, servislere göre, kitle alım yerine göre, tanısına göre, yaş. sosyal
güvence vb., kriterlere göre dağılım grafikleri ve çıktıları alınabilırıelidir.
10.8.5.12. Patolojik rapor yazımında şablonlar oluşturulabilmelidir. şablonlar gerek rapor bazlı gerekse
alan (makroskobi. mikroskobi. tam ...) bazında oluşturulabilmelidir.
10.8.6.
L A B O R A T U V A R M A LZ E M E TAKİBİ
10.8.6 1.
Laboratuvarlarda mevcut ve kullanılmakta olan sarf ve radyolojik malzemenin miktarı ve
durumu, sistem genelinde stok işleyişi ile birebir uyumlu olacak şekilde takip edilmelidir. Kullanılan
malzeme ve kitin birim stokundan otomatik olarak düşmesi sağlanmalıdır.
10.8.6.2.
İhtiyaç duyulan veya daha önceden tanımlanacak kritik seviyeye inen malzeme ve kitler için
kodlu listelerden istek yapılmalıdır. İstek neticesinde birimlere gönderilen malzemenin kaydı ve takibi
yapılmalıdır.
10.8.6.3. Birim, kişi ve cihaz bazında malzeme kullanım detayları görüntülenmelidir.
10.8.6.4. S arf malzemelerinin son kullanım tarihine yönelik takipler yapılmalı ve sistem kullanıcıyı
uyarmalıdır.
10.8.6.5. Hastanenin kit tedarikçisi ite imzalamış olduğu sözleşmeye göre sözleşme sonuna kadar hangi
testten ne kadar teslim alacağı sisteme kaydedilebilmeli, her parti kit teslimatında bu teslimat miktarları
girilerek sözleşmeye göre daha ne kadar kit teslim alınabileceği sistem üzerinde görülebilir olmalıdır.
10.8.6.6.
Kit tedarikçisinin her teslimatında her bir kitten ne kadar teslim alındığı, bu kitlerin lot
numaralan ve miatları sisteme kaydedilebilir olmalıdır.
10.8.6.7.
Kitlerin ve lotların barkod numaraları sisteme kaydedilebilmeli, kit giriş ve çıkışlarında hem
kitin hem de ilgili
kaydedilebilmelidir.
10.8.6.8.
lotıın
barkodu
okutularak
hangi
lottan
ne
kadar
çıkış
yapıldığı
sisteme
Her tetkik çalışması, her bir tetkikin tekrarının yapılması, kalite kontrol çalışması ve
kalibnasyon
yapılması durumunda kitlerin lot bilgisi ile birlikte stoktan düşmesi sağlanmalıdır.
xasy
\
Muh.llkaj\UÇAR
İdari Hizm Mler Başkanı
56
SertaçÇ AKM AK
Uzman
,.i/
Fatih Okur
Mühendis
O
A s'
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzrıvin-BTTKTî»r
Şadan OZCAN Muh. Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
10.8.6.9. Stoktan otomatik düşüm yapılması dışında sarf/f ire/kayıp olarak kit harcamaları kayıt altına
alınabilmelidir.
10.8.6.10. Kritik stok seviyeleri belirlenip bu seviyenin altına düşülmeden önce ve bu seviyenin altına
düşülmesi durumunda kullanıcı farklı seviyelerde uyarılabilmelidir.
10.8.6.11. Mevcut stok seviyesi dönem ortalamaları ile karşılaştırılabilmeli. buradan hareketle de eldeki
mevcut kit miktarının yaklaşık ne kadar süre ile kullanılabileceği sistem tarafından hesaplanabilmelidir.
10.8.7.
İSTATİSTİK/İŞ YÜKÜ
10.8.7.1.
Laboratuvarlarda işlem gören hastaların radyolojik tanı, yapılan işlem, cinsiyet, yaş, kurum,
birim kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmelidir.
10.8.7.2.
Laboratuvarlarda gerçekleştirilen işlemlerin cilıaz. personel, işlem, zaman kriterlerine göre
dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmelidir.
10.8.7.3.
İstenildiğinde personele, cihaza ve işleme göre tekrar istatistikleri alınmalıdır.
10.8.7.4.
Sarf malzemesi kullanımına yönelik personel, cihaz, işlem istatistikleri alınmalıdır.
10.8.7.5.
Sistem standart tıbbi rapor hazırlama imkanına sahip olmalıdır.
10.8.7.6.
Laboratuvar sonuçlarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık raporlar alınmalıdır.
10.8.7.7.
Grafik olarak istatistikler alınabilmelidir, Grafiklerde birden fazla grafik türü (örneğin Çubuk.
Çizgi, Pasta vb..) desteklenmeli, grafikler istenildiğinde ters çevrilebilmelidir.
10.8.7.8.
Grafik üzerinde seçilen noktadaki değerlere ulaşılabiImelidir. Bu noktadaki değerlere sahip
olan kayıtlara ait detaylı bilgiler istenildiğinde aynı ekrandan listelenebilmelidir.
10.8.7.9. Hazırlanan
aktarılabilmelidir.
grafikler
birden
farklı
formatta(
hırıt,
htınl,
pdf,
Xls,
Jpeg,
Png)
dışa
10.8.7.10. Laboratuvarlar için laboratuvar defter çıktıları alınabilmelidir.
10.8.7.11. Kan alma ve laboratuvar tarafından yapılan ret işlemlerinin tarih, ret nedeni, ret eden kullanıcı,
laboratuvar grubu gibi kriterler ile raporlama yapılabilmelidir.
10.8.7.12. Verilen tarih aralığında, ortalama sonuç çıkma süresi, ortalama onaylanma süresi gibi ortalama
süreler, tetkik bazında verilmelidir.
10.8.7.13. Laboratuvarda
çalışılan
tetkikler
içinde,
düşük-yüksek
ve
panik
değerde
olan
hasta
10.8.7.14. Tanımlanan ortalama sonuç çıkma süresi geçtiği halde sonucu çıkmamış olan
tetkiklerinin listesi alınabilmelidir.
hasta
tetkiklerinin listesi, tarih.cihaz ve tetkik bazında raporlanabilmelidir.
10.8.7.15. Patoloji laboratuvarı için yazılan raporlar üzerinden kitle alım yeri, alış şekli, patolog, istemi
yapan birim, sosyal güvence grubu vb., kriterlere göre istem dağılımlarının grafikleri alınabilmelidir.
10.8.7.16. Patoloji laboratuvarımn toplamış olduğu veriler üzerinden alım şekli, alım yeri, rapor alanları,
tarih aralığı gibi kriterler ile ayrıntılı raporlar alınabilmelidir.
10.8.7.17. Belirtilen tetkik için, istenen tarih aralığındaki tetkik sonuçlarının grafiği alınabilmelidir.
10.8.7.18. Laboratuvarda çalışılan tetkikler için istem sayılarına göre grafik alınabilmelidir.
10.8.7.19. Laboratuvara gelen istekler için, birimlere göre, sosyal güvence grubuna göre, doktorlara göre
dağılım grafikleri alınabilmelidir.
10.8.7.20. Laboratuvarlarda çalışan tetkik grupların göre ( Biyokimya, Kültür, Hormon vb..) dağılım
grafikleri alınabilmelidir.
10.8.7.21. Alman grafik istatistikler dış ortamlara aktarılabilmelidir ( Html, Pdf. Jpg, Png vb..)Grafikler
üzerinde birden farklı grafik türü görüntülenebilmelidir( Çubuk, Çizgi, Pasta, Noktasal vb..) Kullanıcı bu
türlerden istediğini seçerek grafiği görüntüleyebilmelidir.
57
Muh,İlkay 61ÇAR
İdari H izm eser Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EıızarTÖRE
UzmaruBölvta
Şadan OZCAN
M ü h e n d is
A
Muh.Mesut Ç A Y IR
M üdür Yard.
10.8.7.22. Sağlık bakanlığı laboratuvar kalite kriterleri arasında yer alan "Kit Verimlilik Hesabı”
otomatik olarak yapılabilmelidir. Kit verimlilik hesabında, çalışılan testler, kalibrasyon ve kalite kontrol
kayıtları da hesaplamaya dahil edilmeli ve her test için verimlilik yüzdesi(%) otomatik olarak
hesaplanmalıdır.
10.8.7.23. Tüm istatistik raporları ilgili kurum, seçilen kurumlar veya tüm kurumlar bazında tek tek ve
toplu halde alınabilmelidir,
10.9. RA D Y O LO Jİ MODÜLÜ
Radyoloji Bilgi Sistemi, Radyoloji Kayıt,
Hasta Tıbbi
Doktor Atama.
Randevulu Hasta Muayenesi
Düzenleme,
Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu
Hazırlama, Hasta Etiketleme, İlaç Sarf Malzeme İsteme, Radyoloji İstatistik Raporlama v.b. işlemleri
kapsamalıdır.
10.9.1.
R ADYO LO Jİ İSTEM YÖNETİM İ
10.9.1.1.
Yetkili doktorların radyoloji istemi yapmalarım ve ilgili radyoloji birimlerinin bu istemleri
değerlendirmelerini sağlamalıdır.
10.9.1.2.
Hastanın sosyal güvence durumunu, demografik ve klinik bilgilerini sistemdeki kayıtlardan
otomatik olarak alınalı (yaş, cinsiyet, kurum, isteyen hekim, vb.) ve kullanmalıdır. Ekipman, Oda ve
Personel gibi kaynaklara göre randevulama ve yönetim yapmalıdır.
10.9.1.3. Mükerrer istekleri
uyarabiimelidir.
tekrarlanmasına imkan tanınmalıdır,
Ayrıca
hatalı
işlemlerin
düzeltildikten
sonra
10.9.1.4.
Gerektiğinde istemler belli kriterlere göre sorgulanabilmeli, sıralanmalı ve gruplandırıimahdır.
10.9.1.5.
Gerektiğinde acil durumlar için acil istem yapılabilmelidir.
10.9.1.6.
Klinik tarafında yapılmış olan istemin akıbeti ve ne aşamada olduğu takip edilmelidir.
10.9.2.
RAD YO LO Jİ İŞ AKIŞ - DUR UM TAKİBİ
10.9.2.1.
Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan radyolojik görüntüleme isteği görülebilmeli,
kaydedilebilmeli ve işlemin sonuçlanıp sonuçlanmadığına dair bilgiler isteyen kişiye iletilmelidir.
10.9.2.2.
Sonuçlanmış olan radyoloji isteklerine yönelik radyoloji raporları isteği yapan doktora
otomatik olarak yönlendirilmeli ve raporlar elektronik hasta dosyasına entegre olarak saklanmalıdır.
10.9.2.3.
İşlerin durumu, iş adımı, sonuç, gerçekleştiren kişi, cihaz vb. bazında takibi yapılmalıdır.
Tetkik durum takibi (hasta geldi, sonuç alındı, rapor yazıldı v.b.) statü bazında takip edilmelidir.
10.9.2.4. Hastaya yönelik işlemlerin takip edilebilmesi için gerekirse hastaya verilecek olan filmlerin
etiketlenmesi sağlanmalıdır.
10.9.3.
10.9.3.1.
RADYO LO Jİ SONUÇ RAPO RL AM A TAKİBİ
Radyoloji Sonuçlarının girilmesini sağlayan fonksiyondur.
10.9.3.2.
PACS entegrasyonu bulunan
cihazlarda yapılan
tetkiklerin
raporlarına
RIS üzerinden
yapılacağından, PACS-EHBYS entegrasyonu ile raporlar EHBYS hasta kartında görüntülenecek ve
hafızaya alınacaktır.
10.9.3.3. Radyoloji sonuç raporları, raporların hekim tarafından düz metin olarak üretildiği birimlerde
önceden tanımlanmış olan şablonlar üzerinden düzenlenmelidir. Yeni şablonların tanımlanması ve iş
adımları ile ilişkilendirilınesi mümkün olmalıdır.
10.9.4.
SARF VE R A D YO AK TİF M A LZEM E TAKİBİ
10.9.4.1. Radyoloji birimlerinde mevcut ve kullanılmakta olan sarf ve radyolojik malzemenin miktarı
ve durumu sistem genelinde stok işleyişi ile birebir uyumlu olacak şekilde takip edilmelidir. Kullanılan
malzeme ve kitin birim stokundan otomatik olarak düşmesi sağlanmalıdır.
10.9.4.2.
İhtiyaç duyulan veya daha önceden tanımlanacak kritik seviyeye inen malzeme ve kitler için
kodlu listelerden istek yapılmalıdır. İstek neticesinde birimlere gönderilen malzemenin kaydı ve takibi
yapılmalıdır.
10.9.4.3.
Birim, kişi ve cihaz bazında malzeme kullanım detayları görüntülenmelidir.
10.9.4.4.
S arf malzemelerinin son kullanım tarihine yönelik takipler yapılmalı ve sistem kullanıcıyı
uyarmalıdır.
10.9.5.
İS T A T İ S T İ K /İŞ Y Ü K Ü
10.9.5.1.
Radyoloji birimlerinde işlem gören hastaların radyolojik tanı, yapılan işlem, cinsiyet, yaş,
kurum, birim kriterlerine göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmelidir.
10.9.5.2. Radyoloji birimlerinde gerçekleştirilen işlemlerin cihaz, personel, işlem, zaman kriterlerine
göre dağılımı günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak tespit edilmelidir.
10.9.5.3.
İstenildiğinde personele, cihaza ve işleme göre tekrar istatistikleri alınmalıdır.
10.9.5.4.
S arf malzemesi kullanımına yönelik personel, cihaz, işlem istatistikleri alınmalıdır.
10.9.5.5.
Sistem standart tıbbi rapor hazırlama imkanına sahip olmalıdır.
10.9.5.6.
Radyoloji sonuçlarıyla ilgili günlük, haftalık, aylık raporlar alınmalıdır.
10.9.5.7.
Bu modül sayesinde yük dağılımına yönelik raporlar alınmalıdır. Bu modül ile sistemin
yönetimi ve optimizasyonunıın sağlanması hedeflenmelidir. Sistem yöneticileri aşağıdaki raporları
almalıdır;
a.
Klinikten yapılan isteklerin incelemesi,
b.
PACS İş istasyonları çalışma raporları, (Kurulduğunda)
c.
Kullanılan disk miktarları,
d.
Tekrar film miktar ve nitelikleri raporu.
10.9.6.
FİLM ARA M A VE ARŞİV
10.9.6.1. Bu modül hastanede arşivlenmiş hard copy radyoloji sonuçlarına ait gerek film gerekse de
raporlara ulaşmak için kullanılmalıdır.
10.9.6.2.
Bu modül arşiv yazılımı niteliğinde olmalıdır. Radyolog/Hekim/Hastane İdare Birimleri,
Dosya/Film Arama Modülü aracılığıyla ihtiyaç duyduğu film isteğini yapmalı, sistem ilgili hastaya ait,
elektronik ortamda bulunmayan filmlerin bulunduğu film arşivine istek mesajını yollamalıdır. Bu mesaj
radyoloji arşivi tarafından alınmalı, istek değerlendirilmeli ve film ilgili radyologa/hekime/ Hastane İdare
Birimlerine iletilmelidir. Bu esnada isteğin tamamlandığı ve filmin hangi radyologa veya hekime,
Hastane İdare Birimlerine yollandığı kaydedilmelidir.
10.9.7.
C İH AZ K ALİBR ASY O N VE KALİTE K O N T R O L ÇAL IŞM A L A R I
10.9.7.1. Uzman veya teknisyen tarafından yapılan cihaz kalibrasyonlarına ait veriler kayıt altına
al ınabi Imel id ir.
10.9.7.2. Yapılan kalibrasyon işleminde hangi testin yapıldığı, kullanılan test miktarı, yapan personel ve
cihaz bilgileri tutulmalıdır.
10.9.7.3. Yapılan
yapılabilmelidir.
kalibrasyonlara
ait,
tarih,
cihaz,
personel
ve
test
bazında
raporlamalar
10.9.7.4. Cihaz tarafından destekleniyor ise yapılan günlük veya haftalık kalite kontrol sonuçlarının
sisteme aktarım işlemi otomatik olarak yapılmalıdır.
10.9.7.5.
Otomatik aktarımı desteklemeyen cihazlara ait kalite kontrol sonuçlarının kullanıcı tarafından
girişi için arayüze sahip olmalıdır.
10.9,7.6.
Kalite kontrol sonuç girişleri kullanıcı tarafından yapıldığı durumda, tanımlanmış olan kalite
kontrole ait testler istenen sıralama ile ekrana gelmeli ve veri girişi yapılabilmelidir.
Muh.llkaV UÇAK
İdari Hfim etler Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uznjan
Fatih Okur
Mühcncjis
O p .D r.E n z a rjp R E
U zm anÖ okto/
Şadan ÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut Ç AYIR
M udur Yard.
10.9.7.7.
Gerek
cihazlardan
gerekse kullanıcı tarafından
girilmiş olan
kalite kontrol
sonuçlan
İstenildiğinde raporlanabilmelidir.
10.9.7.8. Kalite kontrol sonuçlarının raporlanmasında tarih, cihaz, kontrol, tetkik bazında sorgulamalar
yapılabilmelidir.
10.9.7.9. Kalite kontrol sonuçları için uzman onayı verilebilmelidir, ayrıca her kalite kontrol sonucu
için ayrı ayrı açıklama girişi de yapılabilmelidir.
10.9.7.10. Sistem üzerinde toplanan kalite kontrol sonuçları üzerinden, kalite kontrol sonuçlarının
değerlendirilmesi ve kalibrasyon ihtiyacının yorumlanmasında yaygın olarak kullanılan Levey-Jennings
grafik standardında grafik görüntülenebilmelidir.
10.9.7.11. Levey-Jennings grafiği üzerinde 3 seviyeli standart sapma (SD 1,SD 2,SD 3) değerleri pozitif ve
negatif olarak gösterilmelidir. Her bir standart sapma aralığı farklı renklere sahip olmalıdır.
10.9.7.12. Görüntülenen Levey-Jennings grafiği birden farklı formatta( hmt, html, pdf, Xls, Jpeg, Pııg)
dışa aktarı labi Imel id ir. Grafik üzerinde seçilen noktanın tarih ve değeri görüntülenebilmelidir.
10.10.
STO K TAK İP, SAT1NALMA VE DE M İR B A Ş İŞLEMLERİ M O DÜ LÜ
Bu modül, 4734 Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, gereğince çıkartılmış olan 2006/11545 sayılı Karara istinaden
yayımlanan “Taşınır Mal Yönetmeliği ne uygun. Maliye Bakanlığınca belirlenen ve Bakanlığımızca
yürürlüğe konulan Kod Sistemini kullanan ve ÇKYS/M KYS modülü ile veri alış verişini yapabilecek bir
altyapıya sahip olmalıdır.
10.10.1.
STO K TAK İP VE SATINALM A İŞLEMLERİ
İlaç, tıbbi malzeme ve her türlü stok ve sarf malzemesi alımı iş ve işlemlerinin takip edilmesini amaçlar.
10.10.1.1. Demirbaşlar için uygulanmakta olan Sicil Num aralan Kodlarla belirlenen standartlara uygun
olarak verilmelidir.
10.10.1.2. Depolar arası devir işlemleri yapılabilmelidir.
10.10.1.3. Kuruma ait taşıt bilgileri tutulmalıdır.
10.10.1.4. Genel Sekreterlik düzeyinde veya kurum, birim, kişi ve malzeme bazında demirbaş zimmetleri
takip edilebilmelidir.
10.10.1.5. Ortak Alana yapılan demirbaş çıkışları için “ Dayanıklı Taşınırlar Listesi” oluşturulabilmelidir.
10.10.1.6. 3 Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Bildirimi Listesi alınabilmelidir.
10.10.1.7. Departmanlar bazında stok ve/veya sarf malzeme talepleri satmalına departmanına elektronik
ortamda iletilmelidir.
10.10.1.8. Stok ve/veya sarf malzemelerin fiyat karşılaştırması, geçmiş fiyatlarla mukayesesi, eşdeğerlere
getirilmiş fiyatlarla mukayesesi yapılmalıdır (mukayese cetvelleri).
10.10.1.9. Mukayese cetvelleri ile birlikte isteği yapılmış olan stok ve s a rf malzemelerinin satmalına
onayının alınabilmesi için standart form çıktısı üretilebi Imel idi r.
10.10.1.lO.Stok ve/veya sarf malzeme bazında tedarikçilerin listeleri en son alım fiyatları ve şartlarını
gösterir bir liste oluşturulmalıdır.
10.10.1.11.Onayı alınmış stok ve/veya sarf malzeme taleplerinin siparişe aktarılıp, finnaya gönderilmek
üzere sipariş çıktısı alınmalıdır.
10.10.1.12.Kritik stok seviyesinde olan stok ve/veya sarf malzemeler için otomatik sipariş listesi
hazırlanmalıdır.
10.I0.1.13.Sipariş listesi ile mutabakatlı olarak stok ve/veya sarf malzeme girişleri yapılmalıdır.
10.10.l.I4 .S tok ve/veya sarf malzemelerinin departman bazında istek raporları alınmalıdır.
10.10-l.15.Stok ve/veya sarf malzemelerde tedarik türü ile ilgili bilgiler ayrı ayrı izlenebilmelidir.
10.10.kli6.Kullamlan her stok ve/veya sarf malzeme için kimlik bilgileri tutulmalıdır.
\ \
\ \ ___________________________________________________ ,__________ , _____________________ 60
Muh.İlkay I S e r t
İdari Hizmetner Başkanı
a ç Ç AKM AK
Fatih Okur
Uzınan .
__Mülıenciis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Şadan ÖZCAN Mulı.Mesut ÇAYIR
Uzman IM t t a r
Mühendis
M üdür Yard.
10.10.1.17.Hangi stok ve/veya sarf malzemelerin hangi firmalar tarafından üretildiğine ilişkin kayıtlar ve
firmalarla ilgili kimlik bilgileri tutulmalıdır.
10.10.1.18.Kalite bilgileri, hem stok ve/veya sarf malzeme hem de malzemenin alındığı firma bazında
tutulmalıdır.
10.10.1.19.Sistemde, mevcut yıllık/aylık stok ve/veya sarf malzeme tüketimi ve olası tüketim artışlarını
dikkate alacak şekilde stok ve/veya sarf malzeme talep tahminleri yapılmalıdır.
10.10.1.20.Modül. ambar ve depoların bütünlük içersinde hizmet vermesini sağlamalıdır.
10.10.1.21.Stok ve/veya sarf malzeme gruplarına göre toplam istekler gösterilmelidir.
10.10.1.22.Sipariş verilecek firma/firmalar ve eczaneler kodlu listeye eklenip çıkartılabilmelidir.
10.10.1.23.Tüm stok ve/veya sarf malzemelerinin gösterimi ve arama sorgulama işlemleri yapılmalıdır.
10.10.1.24.Her bir stok ve/veya sarf malzemenin; stok no, açık adı, varsa raf ömrii, varsa depolama
koşullan, miktarı, birimi (adet, kilo, litre, paket),gıriş/çıkış (sarf) bilgileri, üretildiği firma gösterilmelidir.
10.10.1.25.Stok kontrol bilgileri ile ilgili olarak; maksimum stok seviyesi, kritik stok seviyesi, emniyetli
stok sev iyesi, tahmini temin süresi gibi kayıtlar tutulmalıdır.
10.10.1.26.Yapılacak olan tüm satınalma işlemlerinin 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer
Kamu İhale mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
10.10.1.27.İhalenin yaklaşık maliyetinin ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere karşı
gizliliğini sağlamaya yönelik her tür yazıtım ve donanımsal tedbirler alınmalıdır.
Kullanılacak olan
güvenlik donanımları e-token.mobil imza, yazılım, donanım ve lisanslar alıcı tarafından karşılanacaktır.
10.1Ö.1.28.Yaklaşık Maliyet tutarına göre o yılın eşik değerleri üzerinden ilanın şekli ve yeri otomatik
olarak belirlenebilmelidir.
10.10.1.29. İhale ilan bilgileri ile şartname bilgilerinin birlikte otomatik olarak gelmesi sağlanmalıdır.
10.10.1.30.İlıaleye ait bilgiler ihale ilanına, idari şartnameye ve sözleşmeye otomatik olarak gelmelidir.
10.10.1.31 .İhalelere ait tüm çıktıların 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu normlarına uygun olması
gerekmektedir. 4964 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin tamamını da kapsamalıdır.
10.10.1.32.Kamıı İhale Kurum u'nun 03 Temmuz 2009 tarih ve 27277 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan
“Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ”
kapsamında belirtilen hususları karşılıyor olmalıdır.
10.10.1.33.İhalenin birim fiyat veya götürü bedel olması halinde mukayese cetvelinin ayrı ayrı
görülmelidir.
10.10.1.34.Gelen malzemenin bölümlere dağıtım kaydı yapılmalıdır.
10.10.1.35.Her parti stok ve/veya sarf malzemesi için fiyat girişi ve maliyet hesaplamaları yapılmalıdır.
10.10.1.36.Stok ve/veya sarf malzemesi girişi ve çıkışı barkod okuyucu vasıtasıyla sağlanabilmelidir.
10.10.1.37.İlaç ve tıbbı malzemelerin son kullanma tarihi kontrolleri ve uyarıları sağlanmalıdır.
10.10.1.38.Altematifii stok maliyetleri oluşturulmalıdır, (o.m. fifo.lifo gibi)
10.10.l.39.Stok ve malzemelerin kullanım sıklığı raporlanabilmelidir.
10.10.1.40.Stoklar g ruplanabilm ek aynı malzeme birden fazla birim (Paket, adet, kilo, vb.) bazında
izlenebilmelidir.
10.10.1.41.Stok fazlası işlemler ile ilgili mevzuat uyarınca; Kurumlanıl tüketebileceği azami stoklarının
belirlenebilmesi, Geriye kalan sürede hemen tüketemeyeceği/daha sonra tüketeceği düşünülen stokların
“ İHTİYAÇ FAZLASI “ olarak Bakanlığa MKYS sistemi üzerinden bildirilebilmesi, Stok fazlası ve
ihtiyaç fazlası ürünlerin Sağlık bakanlığı bünyesindeki diğer kurumlarca yapılan istek doğrultusunda bu
kurumlara çıkışlarının yapılabilmesi ve bu işlemin M K Y S ’ ye bildirilebilmesi. İhtiyaç Fazlası ürünlerden
İade yapmadan diğer kurumlara tüketim yapılabilmesi ve bu işlemin M KYS' ye bildirilebilmesi işlemleri
yazılım üzerinden yapılabilmelidir.
10.10.tf.42.Depo/ambar tanımları yapılabilmelidir.
61
Sertaç ÇAKMAK
Uzman
Fatih Okur
M ü h e n d is
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktur
Şadan ÖZCAN Muh.Mcsut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
10.10.1.43.Servisler, ameliyathane yoğun bakım, acil servis, vb. yerlerdeki tıbbi sarf malzeme depoları
için yapılan isteklere göre tıbbi sarf malzeme çıkışı yapılabilmeli ve hastalara yapılan tıbbi sarf malzeme
çıkışları
da
otomatik
olarak
hastanın
elektronik
ortamdaki
mali
kayıtlarına
bu
birimlerden
İşleııebi Imel id ir. Bu üniteler de ara depo olarak sistemde yer alınalı, kayıp ve kaçaklara neden olmayacak
şekilde düzenlenmiş olmalı, ve sonuçta buralardan yapılan işlem lerde sorgulanabilmelidir.
10.10.1.44.Servislerdeki depolar izlenebilmelidir. Sistemin mevcut yıllık/aylık malzeme tüketimini ve
olası tüketim artışlarını dikkate alacak şekilde malzeme talebi tahminleri oluşturulabilmelidir.
10.10-l.45.Bu modül, ambar ve depoların birden fazla konumdan hizmet vermesini desteklemelidir.
Envanter dökümü (aylık, yıllık) yapılabilmelidir. Bu döküm her hastane için ayrı ayrı yapılabileceği gibi
ttim kurumlar için toplu olarak da yapılabilmelidir.
10.10.1.46.Tutulan kayıtlara ve yapılan işlemlere ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular
yanıtlanabitmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları
Sistem ve Uyarlama Gerekleri Analizi aşamasında belirlenecektir
10.10.2.
İH T İY A Ç T E S P İ T M O D Ü L Ü
Bu modül kuruntumuzda bulunan birimlerden gelen ihtiyaç taleplerinin mevcut depo ve MK.YS ihtiyaç
fazlası
listeleri
kontrol
edilerek,
ihtiyacın
tedarik
edilmesini
veya
reddedilmesi
işlemlerini
gerçekleştirmek için tasarlanmış olmalıdır.
10.10.3.
TA LEP SORGULAM A
10.10.3.1. Tüm birimlerden, kurumlarda gelen talepler tek bir ekran üzerinden belirlenen tarih aralığında
listelenebilmelidir.
10.10.3.2. Aynı ekran üzerinden talebin içeriğinde bulunan malzeme ile İlgili; malzeme adı, istek miktarı,
bütçe kodu, depo miktarı görüntülenmelidir.
10.10.3.3. Kurumlardan. birimlerden gelen taleplerin toplamı bu ekran üzerinden görüntülenmelidir.
10.10.3.4. Talepler talep durumlarına göre renk kodlaması kullanılarak onay durumlarına göre farklı
renklerde görüntülenmelidir.
10.10.3.5. Satın alma işlemleri başlatılmış olan talepler ile satın alma işlemleri başlatılmamış olan
talepler ayırt edilmiş olmalıdır.
10.10.3.6. Birimlerden gelen talepler liste halinde VTYS dışına Ofîs yazılımlarına aktarılabiime! idir.
10.10.3.7. Birimlerden gelen talepler avın ekran üzerinden e-mail olarak gönderilebilınelidir. Bu özellik
için herhangi bir ara yazılım (Outlook vb.kullanılmamalıdır.
10.10.4.
İH T İY A Ç S O R G U L A M A
10.10.4.1. Talepler doğrultusunda aynı ekran üzerinden kurumdaki tüm depolarda sorgulama işlemi
gerçek leştiri Imel id ir.
10.10.4.2. Talep edilmiş olan malzemenin talep onaylanmadan önce
görüntülenmelidir.
malzemenin
bütçe durumu
10.10.4.3. Aynı ekran üzerinden talep edilen malzeme seçilerek bu malzemenin M KYS sistemindeki
İhtiyaç fazlası durumu ihtiyaç fazlası bildiriminde bulunan kurum bilgisi ile görülmelidir.
10.10.4.4. Aynı ekran üzerinden talep edilmiş olan malzemenin stok durum bilgi raporu tiretilebilmeli bu
raporda malzemenin bir yıl önceki alını miktarı, mevcut stok miktarı ve belirlenen sürede kullanılan
miktarı olmalıdır. Diğer entegre kurumlar için de bu sorgu ayrı ayrı veya toplu halde yapılabilmelidir.
10.10.5.
T A L E P ONA Y
10.1 0Â 1 . Birimlerden gelen taleplerin satın alma süreçlerinin başlaması için İhtiyaç tespit komisyonu
başkanı tarafından onaylanması için ihtiyacın tespitinde kullanılacak bilgiler olmalıdır.
62
Muh.İlkay U
İdari Hizmet
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
f
v
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh,Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
A
10.10.5.2. Talep içeriğinde bulunan herhangi bir malzeme seçildiğinde malzemenin bulunduğu toplam
bütçe ve kullanılabilir bütçe tutarı grafik olarak görüntülenmelidir.
10.10.5.3. Talep içeriğinde bulunan herhangi bir malzeme seçildiğinde malzemenin 3 yıl içinde alman ve
kullanılan miktarlar ile içinde bulunulan mali yıl da alım miktarı ve kullanım miktarları aynı ekran
üzerinden grafiksel olarak kıyaslanmalı ve görüntülenmelidir. İstenildiğinde bu grafiklerin çıktıları
alınabilmeli ve VTYS dışına Ofis yazılımlarına aktarılabilmelidir.
10.10.5.4. Talep fişinde birden fazla onaylama seçeneği bulunmalıdır.
10.10.5.5. Talep fişi bazlı onaylama; Talep edilen fiş içeriğinin tamamı onaylanabilmelidir,
10.10.5.6. Malzeme bazlı onaylama; Talep fişinde birden fazla malzeme kalemi olduğunda onaylanacak
veya onaylanmayacak malzemeler seçilebilmelidir. Onaylanmayacak malzeme kalemi için onaylamama
gerekçesi yazılabilmelidir.
10.10.5.7. Harcama yetkilisi onaylama; Harcama yetkilisi tarafından onaylanması gereken alımlarda
ihtiyaç tespit komisyonu talep fişinin onaylanması için harcama yetkilisine sevk edebilmelidir. Harcama
yetkilisi ayııı ekran üzerinden bu tür talepleri onaylayabilmelidir.
10.10.5.8. Onaylanan talep fişleri yetki düzeyinde iptal edilebilmelidir.
10.10.5.9. Onaylanmış olan talep fişleri için satın alma istek fişi modül üzerinden oluşturulabilmeli,
çıktısı alınabilmeli ve satın alma istek fişi online olarak satın alma modülünde aktarılmalıdır.
Onaylanmamış olan herhangi bir talep fişi satın alma modülünün iş listesine düşmemelidir.
10.10.6.
D E M İR B A Ş TAKİP MODÜLÜ
Demirbaş kayıtlarının
doğrultusunda;
tutulmasını
ve
demirbaş
işlemlerin
yapılmasını
amaçlar.
Bu
amaçlar
10.10.6.1. Demirbaş kayıtları tutulmalıdır.
10.10.6.2. Demirbaşlara ilişkin amortisman ve yeniden değerlendirme işlemleri yapılabilmelidir.
10.10.6.3. Demirbaşlarla ilgili her tür sorgulama yapılabilmelidir Gerekli matbu evrakların çıktıları
alınabilmelidir.
10.10.6.4. Demirbaş malzemeler yapılan tamirat, tadilat ve onanm lar sisteme kaydedilmeli ve bu
işlemler takip edilebilmelidir.
10.10.6.5. Demirbaşların
alınabilmelidir.
kullanıldığı
mekanlara
asılacak
listeler
görüntüleııebilmeli
ve
çıktısı
10.10.6.6. Demirbaş Ekranından çıkmadan tek ekrandan zimmet(kullamma verme kişi), hurdaya ayırma,
ortak alana zimmet (kullanıma verme ortak alan) vs. işlemleri yapılabilmeli ve bu işlemler M K Y S ' ye
bi Idiri lebi Imel idir.
10.10.6.7. Demirbaşın özelliklerinin girildiği alanların olması ve bu ekrana yukarıda belirtilen ekrandan
çıkmadan tek ekran üzerinden yapılabilmesi gerekir. Demirbaş özelliklerinde fırına no, sicil no. marka,
model, garanti başlama,bitiş tarihleri, temin edilen belge no, hibe eden, seri no gibi alanlarının olması ve
girilen bu bilgilerin M KYS ye gönderilmesi sağlanmalıdır.
10.10.6.8. Demirbaş taşıt ise, aracın marka (MKYS deki standart tanımlar), nıodel(MKYS deki standart
tanımlar), model yılı, araç türü (M KYS deki standart tanımlar), plaka, şase no, motor no alanlarının
olması ve girilen bu bilgiler M KYS ye gönderi lebi Imel id ir. Demirbaşa ait Bakım bilgiler yukarıda iletilen
ekranlardan çıkmadan tek ekran üzerinden girilebilmelidir.
10.10.6.9. Bakım bilgilerinde, Bakım başlama/bitiş tarihleri, periyotlar, son bakım tarihi, gelecek bakım
tarihi, bakını sözleşmesi başlama / bitiş tarihi, bakım dönem fiyatı gibi alanların olması, bu bilgilerin
demirbaşın diğer bilgileri ile takip edilmesi sağlanmalıdır.
10.10.6.10-Demirbaş sistemi Taşınır Mal Yönetmeliğine uyumlu olmalıdır. Giriş ve çıkışlar için taşınır
iyleıVı fisi kesilebilmelidir.
\\
10.10.7.
SATINALM A M O DÜ LÜ
10.10.7.1. Hastanenin yapacağı her türlü inal ve hizmet alımı ile yapım işlerini 4734 sayılı Kamu ¡hale
Kanunu mevzuatına uygun olarak bütün alım yöntemlerine göre (Doğrudan Teinin, Pazarlık Usıılu. Açık
İhale ve Belli İstekliler arasında İhale usulü) istem aşamasından sözleşme aşamasına kadar tüm işlemlerin
yapılabilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
10.10.7.2. Hastanedeki tüm birimler, istemlerini elektronik olarak EHBYS üzerinden yapabilmeleridir.
Birimlerden yapılan tüm ihtiyaç bildirimleri birleştirilip tek ekranda görünebilmeli ve istemi yapılan
malzemelerden alımına karar verilenler seçilerek satın alma işlemi gerçekleştirilebilmelidir.
10.10.7.3. Satın alma Modülü, alınacak malzeme yada hizmet için, seçilen alım yöntemine göre mevzuat
gereği izlenmesi gereken tüm aşamaları göstermeli ve kullanıcının hata yapmasını engelleyecek şekilde
dizayn edilmiş olmalıdır.
10.10.7.4. Alımın başlangıcından (lüzum müzekkeresi, onay, yaklaşık maliyet tespiti, şartname hazırlığı
vs..) sonuna kadar mevzuat gereği yapılması gereken tüm işlemler usulüne ııygun olarak ve hata yapmayı
engelleyecek şekilde yapılabilmelidir.
10.10.7.5. İdare, çıkacağı ihale ile ilgili yaklaşık maliyet düzenlerken, satın alma yolu ile yapmış olduğu
malzemelerin birim fiyatlarını satın alma modülünden veya geçmişte alınmış malzeme ise ambar
modülünden görebilmelidir.
10.10.7.6. Düzenlenmesi gereken tüm formlar güncel KİK mevzuatına uygun olarak program tarafından
düzenlenebilmeli ve Ofis yazılımlarına aktarjlabilmelidir.
10.10.7.7. Mukayese cetvelinin tanzimi gerektiğinde, A3 formatında çıktı alınabilmeli ve A3 formatı ile
Ofis yazılımlarına aktarılabilmel idir.
10.10.7.8. Bütçe tanımlanabilmeli ve takibi yapılabilmelidir. Alım yaptıkça ilgili kalemden gerekli
düşümler otomatik yapılmalıdır. Doğrudan temin ve ilgili alımlar için bütçe % 10 takibi yapılabilmelidir.
10.10.7.9. Modülde ihtiyaç halinde kalemler arası bütçe aktarımı yapılabilmelidir.
10.10.7.10.Kullaıııcı yetki tanımları detaylı yapılabilmeli, ihale bazlı yetkiler tanımlanabilmeli yada ihale
bazlı şifreler konabilmelidir.
10.10.7.11.Yapılan alımlar hakkında istatistiki rapor alınabilmeli, yaklaşan
bulunduğu aşamalar özet olarak alıııabihnelidir.
ihaleler ile ihalelerin
10.10.7.12.Yapılacak ihale'nin (Doğrudan temin, açık ihale v.b) onay belgesi aşamasında ilgili bütçeden
ihalenin
yaklaşık
maliyeti
muhasebeleştirildikten
yapabilmelidir.
kadar
sonra bloke
bloke
işlemi
koymalı
ve
ihale
kaldırılıp sözleşme
tamamlanıp
bedeli
muhasebe
üzerinden
modülünden
bütçeden düşüm
10.10.7.13.Bütçe raporu İle ilgili istatistik ve raporlarda bloke edilmiş tutar ile bütçe tutarları ayrı ayrı
görüntü lenebi lmel id ir.
10.10.7.14.Hakediş işlemleri mal alımları ve hizmet alımları için ayrı ayrı takip edilebilmelidir. Firma
ödemeleri ve muhasebeleştirme işlemleri otomatik olarak yapılabilmelidir. Firmalara yapılan ödemelerin
doğru ve sözleşme bedelinden fazla yapılmaması için gerekli iş kurallarını takip edebilmelidir.
10.11.
D Ö NE R SERM AYE, FATURA ve FİNANSM AN İŞLEM LERİ M O DÜ LÜ
Bu modül ücretli hastaların ve Emekli Sandığı(devredilen). Sosyal Sigortalar Kuruınu(devredilen).
Bağkur(devredilen), Özel Sigorta. Yeşil Kart vb. Kurumuna faturalı hastaların tüm fatura ve icmal fatura
işlemleri ile taahhütname takip işlemlerini gerçekleştirmeyi amaçlar.
10.11.1.
Muhasebenin esas fonksiyonu olan ’’Kontrol Fonksiyonu”nu öne çıkartmak ve daha az kaynak
ile daha verimli sonuçlar almak için;
10.11.2.
Fatura içerikleri ve gönderilecek veriler, sosyal güvenlik kurumlanılın taleplerine göre dizayn
edilmelidir.
64
Muh.İlkatttlÇAR
İdari Hi^rraptler Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühenc
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman DoKtor
ŞadanOZCAN
Mühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M udürYard.
10.11.3.
Sisteme veri girişi mümkün olduğunca ilgili departmanın sorumlularınca yapılmalı ve entegre
bir sistemle muhasebeye aktarılmalıdır.
10.11.4.
Sorumlular stok malzemelerin düzenli envanterini yapınalı, envanter farkları ve yorum lan
raporla muhasebeye aktarılmalıdır.
10.11.5.
Departmanlara bütçe disiplini anlayışı yerleştirilmelidir.
10.11.6.
Manuel işlemleri mümkün olduğunca azaltıp, mümkün olan her şeyin sistemden alınması
sağlanmalıdır.
10.11.7.
kullanıcı,
Hastanede gerçekleşen tüm hizmet, ilaç ve malzeme çıkışları; kurum, hasta, hasta doktoru,
tarih
aralığı,
klinik/poliklinik
bazında
ayrıntılı
olarak
ayrı
ayrı
veya
toplu
halde
incelenebilmelidir.
10.11.8.
Sistemden Hastanede gerçekleşen tüm nakit, kredi kartı, çek ve senetle gerçekleşen
tahsilatlar, depozit alınılan
ve depozit iadeleri; vezne ya da kullanıcı
bazında tarih aralığında
görülebilmelidir.
10.11.9.
Hastalardan alınan taahhütnamelerin istenen tarih aralıklarında tahsilde olanları ve tahsil
edilenleri ayrıntılı
yapılmalıdır.
olarak takip edilebilmelidir.
Ayrıca Tek
Düzen
Muhasebe
kayıtlarına girişi
10.11.10. Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı Döner Sermaye payları hesaplanabilmeli ve bu işlemler
izlenebi lıııel id ir.
10.11.11.
FA T U R A LA M A
10.11.11.1.Ücretini kendisi ödeyen ücretli hastalar için bekleyen, kesilmiş olan faturalar, tahsilde olan ve
tahsil edilen faturalar ile aynı şekilde SGK mensupları haricindeki kurum hastalan için kuramlara
kesilmek üzere bekleyen, kesilen, tahsilde olan, tahsil edilen, bakiyesi kalan faturalar ve icmal faturalar
takip edilebilmelidir.
10.11.11.2.Kurumuna faturalı her hasta için kurumunca tarif edildiği şekilde faturalama/ elektronik
faturalama yapılabilmelidir.
10.11.11.3.Hasta için yapılan her türlü operasyon, kullanılan malzeme, ilaç vs. bir forma, tariflenmiş
koduna göre yazılmalıdır.
10.11.11.4.Kodların fîyatlandırılması yapılmalıdır.
10.11.11.5.Fiyatların otomatik revizyonu sağlanmalıdır.
10.11.11.6-Ödenmemiş faturaların takibi yapılmalıdır.
10.11.11.7.Kurumundan şevkli hastaların hastaneye giriş işleminden sonra, belli süreler içinde çıkış
yapmayanların takibi yapılarak çıkışlarının verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmış olmalıdır.
10.11.11.8.SGK mensubu (Memur, Emekli Sandığı(devredilen). Sosyal Sigortalar Kurumu(devredilen),
Bağkur(devredilen)). Özel Sigorta, Yeşil Kart vb. sahibi hastalar için hasta bazında ayrıntılı olarak verilen
hizmetlerin dökümü ve tutarları hazırlanabilmelidir.
10.11.11.9. Kuramlardan olan alacaklar, icmal fatura bazında ayrıntılı olarak takip edilebilmelidir.
10.11.11.10.
Ücretli ve taahhütnameli hasta ile tahsillerinin takibi yapılabilmelidir.
10.11.11.11. Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular
yanıtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir.
10.11.11.12.
Faturalama işlemlerinde SG K 'ya ait M EDULA projesine uygun verilerin düzenlenmesi ve
gönderilmesi sağlanmalıdır.
10.11.11.13. Medula sistemi üzerinden dönen hatalı kayıtların; düzeltme işlemi, aynı ekran üzerinden
kolaylıkla yapılabilmelidir.
10.11.11.14.
Medula sistemi
ileEHBYS tam entegre olarak çalışmalı, medula hizınet kayıtlarında
yapılan değişiklikler otomatik olarak hasta kartı üzerindede görülmelidir.
\
10.11.11.15.
Hastanın müracaat şekline bakılmaksızın hasta kartında ek~9 paket işlem içeren lıizmet
kaydı var ise sistem fatura oluşturma esnasında otomatik olarak paket fiyatı uygulamalıdır. Bu işleın için
herhangi bir kullanıcı müdahalesi ve ek işlem gerekmemelidir.
10.11.11.16.
SUT Ek-9 paketi dışında fatura edilebilen İlaç ve sarf malzeme tanımları yapılabilmeli,
faturalama esnasında bu kriterler baz alınarak hasta faturası otomatik oluşturulmalıdır.
10.11.12.
K U R U M ANLA ŞM A LA R I VE FİYATLAND IR M ALAR
10.11.12.1.Kurum
bazında
yapılacak
anlaşmaların
tanımlarının
yapılabilmesine yönelik
yapı
ve
mekanizmalar sağlanmalıdır.
10.11.12.2.Tanımlanan kurum anlaşmalarının paket bazında fiyat listelerinin oluşturulmasına yönelik
yapı ve mekanizmalar sağlanmalıdır.
10.11.12.3.Kurum bazında hastalara yönelik sorgulamalar yapılmalıdır.
10.11.12.4.Değişik gruplamalar (Banka, Kurum, SKG (Memur, Emekli Sandığı, Bağkur, SSK), Yeşil
Kart, Özel Sigorta, Cari Fiyatlar, TTB, SUT, vb.) yapılmalı, hastane fiyatları bu gruplardaki kalemlere
otomatik olarak yansıtılmalı ve gerektiğinde kalem bazında da düzenleme yapm a özelliği olmalıdır.
10.11.13.
P E R SO N EL HAKEDİŞLERİ
10.11.13.1.Performansa dayalı ek ödeme bilgilerinin Bakanlık Merkezinde tutulması ve analiz edilmesi
amacıyla uygulamaya alınan sistemlere veri aktarımı için gerekli düzenlemelere sahip olmalıdır.
10.11.13.2.Farklı doktor statülerine göre doktorların lıakediş tanımlarının yapılabilmesine yönelik yapı ve
mekanizmalar olmalıdır.
10.11.13.3.Doktorun hastane ve uydu kliniklerde, semt polikliniklerinde verdiği hizmetler bir bütün
olarak ele alınmalıdır.
10.11.13.4.Doktor
Hakedişlerinin
(Girişimsel
İşlem
Puanları)
otomatik
olarak
Performans
Hesaplamasında kullanılabilmesi için sistemden ilgili ortama aktarım yapılabilmelidir ve yetkili kullanıcı
tarafından istenildiğinde değişiklik yapılabilmelidir.
10.11.13.5.Personelin Çalıştıkları Gün sayıları Performans Hesaplaması için Sistemden otomatik olarak
alınabilmeli ve yetkili kullanıcı tarafından istenildiğinde müdahale edilebilmelidir.
10.11.13.6.Performans işlemleri. Hesaplama işlemleri dönemsel olarak yapılabilmeli dönem işlemlerinde
kesinleşen mııhasebeleşen dönemler için yetkili kullanıcı tarafından kilitleme yapılarak müdahale
edilmesi engellenebilmelidir.
10.11.13.7.Döner Sermaye İnceleme heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda silinmesi öngörülen
işlemler doktor hak edişinden düşmeli ancak bu düşme faturalama ve gelir yapısında değişikliğe sebep
olmamalıdır.
10.11.13.8.Döner sermaye inceleme komisyonu ve döner sermaye komisyonu karar defterleri sistem
üzerinde düzenlenebilmeli ve geçmişe yönelik olarak bu defterler sorgulanabilmelidir.
10.12.
PE R SO N EL İŞLEMLERİ MODÜLÜ
Personel işlemleri modülünün amacı tüm persoııel(memur, sözleşmeli, geçici görevli, hizmet alımı
yoluyla çalıştırılan personel, vb.) işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi ve yönetilebilmesidir.
10.12.1.
PE R SO N EL TAKİP İŞLEMLERİ
10.12.1.1. Hastane personeline ilişkin tüm bilgilerin saklanıp. Memur ve sözleşmeli (döner sermaye vb.)
personele ilişkin kimlik, sicil, izin ve özlük bilgileri tutulmalıdır. Bu kayıtlar Sağlık Bakanlığı Personel
Genel Müdürlüğü’nde tutulan kayıtlarla uyumlu olmalıdır. Unvan alanı mükerrersiz seçmeli olmalıdır.
10..2.1.2. Personel sicil bilgileri kısmında Personelin varsa sendika üyeliği, sendika üye giriş ve çıkış
tarihleri ve sendika adları kayıt altına alınmalıdır.
66
Sertaç Ç A K M A K
Uzmaı
Fatih Okur
Op.Dr.Enzar TÖ RE
Uzman Doktur
Şadaıı ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.12.1.3. Personel sicil bilgilerine ve işlemlerine ilişkin
istatistikler elde edilebilmeli, sorgular
yanıtlanabîlmeli ve raporların çıktısı alınabİlmelidir.
10.12.1.4. Tayin, terli, ceza, izin, rapor, nöbet vb. işlemler yapılabilmeli ve ilgili kayıtlar tutulmalı,
Geçici görevde olan personelin takibi yapılabilmelidir.
10.12.1.5. Personel devam takip işlemleri için, personel kimlik (proximity veya barkodlu) kartlarının
okutulması ve kart sisteminin Hastane Bilgi Sistemi'nin Personel Modülü ile entegre olarak çalışması
sağlanmalıdır. Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri, inceleme değerlendirme ve istatistik
modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmelidir. İdare, sistemler arası
entegrasyonu sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.(Gerekli donanım .network ve
lisans bedelleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır.) Bu şekilde belirlenen devam takip işlemleri,
İstatistik modülünden ayrıntılı olarak yetkili idareciler tarafından incelenebilmelidir. Gün içinde geç
gelen, gelmeyen yada mesaisinden erken çıkan personel anlık olarak göriilebilmeli yada istenen tarih
aralıklarında
istenen
yapılabilmelidir.
kişi yada
meslek
gruplarına
göre
mesai
devamlarına
ait çeşitli
sorgular
Personel devam takip sistemi, tamamıyla personel işlemleri nıodülii ile entegre
çalışacaktır. Personelin izin, rapor, nöbet gibi işlemleri otomatik olarak Devam Takip sistemi içerisinde
görülebilmelidir.
10.12.1.6. Personelin
kendi
şifresini
kullanarak herhangi
bir yerden,
internet üzerinden,
(genel
sekreterliğin web sayfasından) sisteme girerek kendisine ait kullandığı izin, kalan izinleri, maaş, ekprim
ve diğer özlük haklarını görebilmelidir. Her personel sadece kendi bilgilerine erişebilmelidir ve bu
konuda gerekli güvenlik sağlanmalıdır.
10.12.1.7. Personelin,
hastane
tammlanabilmelidir.
Personelin
yemekhanesinde
tanımlanan
yemek
zaman
yiyebileceği
öğün
aralıklarında,
ve
saat
personele
aralıkları
verilmiş
manyetik/barkodlu/mifare gibi kartlarla giriş yapması sağlanarak yemekhane takibi yapılabilmelidir.
Personelin izinli/raporlu olduğu zamanlarda otomatik olarak girişler engelleııebilmelidir. Ay sonunda
veya İstenen zaman aralıklarında personel bazında veya toplam bazda yenen yem ek öğün ve adetleri
raporlanabilmelidir. Gerekli donanım.network ve lisans bedelleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
10.12.1.8. Personelin hastane birimleri içerisinde giriş yapabileceği alanlar ve bu alanlara giriş
yapabileceği zaman aralıkları tammlanabilmelidir. Personele verilmiş manyetik/barkodlu/mifare gibi
kartlarla, tanımlanmış alanlara konmuş/konacak kart okuyuculu otomatik kapıların açılması sağlanarak
personelin bu alanlara girebilmesi yada engellenmesi sağlanmalıdır.
İstenen bir anda hangi personelin
hangi birimde olduğu yada birimler bazında istenen zaman aralıklarından hangi personelin hangi
zamanlarda kaldığı raporlanabilmelidir. Gerekli donanım,network ve lisans bedelleri
tarafından karşılanacaktır.
kurumumuz
10.12.1.9. Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personele ait özlük bilgileri de bu modül içerisinde tutulmalı
ve gerektiğinde raporlaıımalıdır.
10.12.1.10.Personel modülü içerisinde kayıtlı olmayan hiçbir personel EHBYS içerisinde iş veya işler
yapamama! ıdır.
10.12.1.11.Kurumda çalışan Doktorların izinli/raporlu vb. olması durumunda izinli/raporlu olduğu
tarihlerde ilgili hekim adına hizmet girişinin yapılması engellenmelidir.
10.12.1.12.Personel Modülüne Web Cam aracılığı ile personelin fotoğrafı aktarılabilmelidir Fotoğraf
alanı zorunlu alanlardan olmalıdır. Lüzum halinde personele ait, personellere ait, servis, birim, hastane, il
bazlı fotoğraflı
alınabİlmelidir.
10.12.2.
ve
ad,soyad,vataııdaşlık
numarası,görevi
vb
parametreleri
içeren
raporlama
Z AM AN Y Ö NETİM İ
10.12.2.1. Personelin çalışma zamanını görüntüleme!i ve veri girişlerini yapmalıdır.
10.12.^.2. Vardiya bilgilerinin bordroya entegrasyonu ve raporlama işlemleri yapılabilmelidir.
67
Muh.İlkd)! IÇAR
İdari Hizır ik(£r Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzmar
Fatih Okur
77V
O p .D r.En zarT Ö R E
Uzm an D oktor
Şadan ÖZCAN
M ü h e n d is
Muh.Mesut ÇAYIR
M udur Yard.
10.12.2.3. "Nöbetler, fazla mesailer girilebilmeli, raporlanmalı ve gerektiğinde bordroya aktarılmalıdır.
10.12.2.4. Yıllık izin ve/veya rapor girilmeli, raporlanmalı ve bordroya aktarılmalıdır.
10.12.3.
BORDRO VE (VARSA) S.G.K, İŞLEMLERİ
10.12.3.1. Maaş bordrosu, ek fark bordrosu, fazla mesai bordrosu, vb. personel ücret ödemelerine ilişkin
tüm bordrolar hazırlanabilınelidir.
10.12.3.2. Her tür sigorta ve emeklilik kesintileri, Maliye’ye ait kesintiler, vb.
yapılabilmelidir.
ilişkin
işlemler
10.12.3.3. Kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Döner Sermayeden personele pay dağıtılması
işlemleri yapılabilmelidir.
10.12.3.4. Tiiın bu işlemlerle ilgili rapor çıktıları alınabilmelidir.
10.12.3.5. I ler türlü ödemeler ve kesintiler hesaplanmalıdır. Buna bağlı olarak;
a.
Sosyal yardımlar brüt ve/veya net olarak kaydedi lebiImelidir.
b.
Ücretler netten brüte ve brütten nete hesaplanmalıdır.
c.
Özel sigorta, icra gibi kesintiler kaydedilebilmelidir.
d.
Diğer kanuni ve özel kesintiler kaydedilebilmelidir.
10.12.3.6. Kıdem, ihbar bordrosu çıkartılmalıdır.
10.12.3.7. Gerekli görülmesi halinde her türlü yasal raporları hazırlamalıdır.
a.
SGK İşe Giriş Bildirgesi / Personel bildirgesi
b.
SGK Aylık Bildirge
c.
Emekli Aylık Bildirge (SGDP)
d.
Ek-1 ve Ek- 2
e.
SGK 4 Aylık Bildirge
f.İşten Ayrılma Bildirgesi (İŞKUR)
g.
İşyeri Bilgi Formu (İŞKUR)
h.
İşsizlik Ödeneği Talep Formu
¡.Çalışma Bakanlığı İşyeri Bildirgesi
j. İş Sözleşmesi
k.
İlgili diğer raporlar.
10.12.3.8. Özel Gider İndirimi hesaplamalı ve raporlamalıdır.
10.12.3.9. Harcırah hesaplamalı ve raporlamalıdır.
10.12.3.10.Bordro raporlarını hazırlamalıdır.
a.
Ücret raporu,
b.
c.
Veriliyorsa avans raporu,
Muhasebe icmal raporu,
d.
e.
Personel ödenekleri raporu,
Personel kesintileri raporu,
f. Personelin gelir vergisi matrah raporu.
g.
Yıllık bordro icmali.
10.12.3.11.Banka havale dosyasını hazırlamalıdır.
10.12.3.12.Değişen vergi. Prim, matrah oran ve parametreleri tanımlanmalı ve parametreler her ay
değişebilir olarak düzenlenmelidir.
10.12 .3 .13.Toplu ücret artışı ya da düzeltme yapmalıdır.
10.12.3.14.Gerektiğinde fark bordrosu yapmalıdır.
10.12.4
EĞİTİM VE T O PLA NTI YÖNETİM İ
Eğitim ye toplantıların bir sisteme bağlanması için kurulacak olan yapıdır.
68
Muh,İlkay LPÇIAR
İdari H
Sertaç (,Ç AKM AK
Fatih Okur
Op.Dr.EnzarTÖRE
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
10.12.4.1. İnsan Kaynaklan Yönetim Modülü varsa personel bilgilerini ilgili modülden çekecektir.
Yoksa personel T.C , adı, soyadı, sicil, doğum tarihi, kan grubu, eposta adresi, adresi, telefon, öğrenim
bilgileri, yabancı dil bilgileri ve v.b modüle bizzat girilecektir,
10.12.4.2. P erson el bilgileri g irişin de, yeni kayıt, kayıt d ü z e ltm e , k ay dı a k t i f v e p a s i f y a p m a
ö ze llik leri olacaktır.
10.12.4.3. P erso n e l
k ategorileri
b ilm e lid ir.Ö rn e ğ in ;U z m a n T a b ip Ie r.H e m ş ir e le r,T e m iz lik
o lu ş tu ru la
P erso n e lleri,
Ö zel
G ü v e n lik
P erso n e lleri, H a sta B a k ım P ersonelleri. T e k n ik H izm etler.
10.12.4.4. K a te g o riy e g ö re. U n v a n a göre, a k t i f v e p asifliğ e göre, sicil n u m a r a s ın a g öre, T .C . ye
g öre, ad ve s o y a d a g ö re s o rg u la m a y a p ıla bilm elidir.
10.12.4.5. P erso nel bilgileri b ir d ü ze n d ah ilin d e girilip ç a ğ rıla b ilm elidir, P erso n e l tık la n d ığ ın d a
alt
s e k m e le r
o larak ,
e ğ itim ,
a d re s ,ö ğ re n im ,y a b a n c ı
dil.k işisel
b ilg iler,sicil
vs.
se k m e le ri
o lm alıd ır.
10.12.4.6. E ğ itim s e k m e s in in altında, e ğ itim in k o n u s u , e ğ itim i v e r e n k iş i/k u ru lu ş , b aşlan g ıç
tarihi, bitiş tarihi, yurt içi, yurt dışı^ b e lg e türü, g eç erlilik süresi, e tk in lik türü, e ğ itim tü rü vs.
o lm a lıd ır .K u lla n ıc ı b u ra y a sınırsız s ay ıd a e k le m e y a p a bilm elidir.
10.12.4.7. E tk in lik tü rü girilirken açılır listeden (c o m b o ) h iz m e t içi eğ itim , k o n g re , se m in e r,
eğ itim , kurs, d iğ e r vs. seç ile b ilm e lid ir.K u lla n ıc ı b u ra y a sınırsız s a y ıd a e k le m e y a p a b ilm e lid ir.
10.12.4.8. B e lg e türü girilirken açılır listeden ( c o m b o ) sertifik a, te ş e k k ü r b e lg e s i, ta k d ir belgesi,
k atılım belg esi, kurs b itirm e belgesi vs. seçile bilm elidir. K u lla n ıc ı b u ra y a sın ırsız s a y ıd a e k le m e
y a p a bilm e lid ir.
10.12.4.9. E ğitim tü rü g irilirk en a ç ılır listeden ( c o m b o ) b ö l ü m bazlı eğ itim le r, C P R eğ itim i,
çalışa n hakları v e g ü v e n liğ i e ğ itim i, el hijyeni eğ itim i, d iğ e r eğ itim le r, h a s ta h a k l a n ve g ü v e n liğ i
e ğ itim i, otelcilik h iz m e tle ri eğ itim i, k işiler arası iletişim eğ itim i, te m iz lik vs. seç ile b ilm e lid ir.
K u llanıcı b u ra y a sın ırsız s a y ıd a e k le m e y a p a bilm elidir.
10.12.4.10. S ertifik a, te ş e k k ü r belgesi, ta k d ir b elgesi, katılım b elg esi, k u rs b itirm e b elg esi gibi
b elg eleri m o d ü l ü z e rin d e n yaz d ırab ilm e lid ir.
10.12.4.11.R a p o r çıktılarını yazıcı ö n izlem e, y a z d ırm a , ra p o r k a y d e tm e v e veri k a y d e tm e olanağ ı
olm alıdır.
10.12.4.12.S eçilen iki tarih aralığın da, seçilen kateg o ri (örneğin: k u ru m p e rso n eli 657 ), ilgili
k a te g o rin in alt birim i (ö rn eğ in ; P ratisyen H e k im le r), ça lışa n la r, ay rıla n la r,b e lg e türü, etkin lik
tü rü, eğ itim türü , hepsi, a la n la rın a göre s o rg u la m a y a p ıla bilm elidir.
10.12.4.13.Y u k a rıd ak i m a d d e y e g ö re y apılan s o rg u la m a d a ilgili e ğ itim i a la n la r v e a l m a y a n la r
ş e k lin d e s o rg u la m a y ap ılıp isim ve oran (y ü z d e v e grafik sel) bazlı s o n u ç çıktısı alın a b ilm e lid ir.
10.12.4.14.Y u k a rıd a k i tüm so rgu seç en ek leri sad e c e bir p erso n el so rg u la m a s ı için d e geçerli
olm alıdır. İlgili p e r s o n e lin T.C.,Sicil, ad ve soyad g irild iğ in d e so rg u çalıştırıla bilm elid ir.
10.12.4.15. Toplu
so n u çlar,
T.C.,
ad.so y ad .sic il
n o ,u n v a n ,k a te g o ri,e ğ itim
tarih i,e ğ itim
tü rü .e tk in lik tü rü ,b e lg e tü rü vs. a lan la rın a g ö re s ıra la m a s e ç ile rek yaz ıc ı çık tısı alın a b ilm elidir.
10.12.4.16.Eğitim ve to p la n tıla r listesi o lu ştu ru lab ilm e lid ir.
10.12.4.17.Eğitim ve to p la n tıla ra ön kayıt, k esin kayıt, kay ıt s ilm e yap m alıd ır.
10.12.4.18.Eğitinı ve toplantı d e ğ e rle m e ve ra p o rla m a y ap m alıd ır.
10.12.4.19.Eğitim talep fo rm u o luştu rm alıd ır.
10.12.4^20.S eçim i y a p ıla n p e rs o n e lle re (tek tek çe k a tm a ş e k lin d e), k a te g o rile re , u n v an lara,
eğ itim i a l m a y a n la ra vs. k u tu c u ğ a y a z ıla n notu, d u y u ru y u e-m ail ve s m s a ta b ilm e lid ir.
10.12.4.21 .E-m ail ve s m s no tu ö n ce d en girilerek, seç ile n tarih ve saatte p e r s o n e le gitm esi
p ro g r a m la n a b ilm elid ir. K im le re h ang i tarih ve saatte e-m a il v e s m s atıldığı kay ıt a ltın d a
tu tu lm alıdır.
10.12.4.22.E-mail ve s m s ulaşıp u la ş m a m a n o tu geri çe v rile bilm eli v e k a y ıt a ltın d a tutularak
a y rıc a so rg u la n ıp y a z d ırıla bilm elidir.
10.12.4.23.Eğitim
d o k ü m a n la rı
m o d ü ld e
listelen erek,
yerel
k u llan ıc ıla rın
m o d ü ld e n
e ğ itim
d o k ü m a n la r ın ı ö n c e d e n v e s o n ra d a n o k u y a b ilm e ve in d ire b ilm e o lan ağ ı sağ lam a lıd ır.
10.12.4.24.Eğitim n o t l a n e-m a il eki olarak g ö n d erile b ilm elid ir.
10.12.5.
PE R SO N EL PORTALI
Personelin kendi şifresini kullanarak herhangi bir yerden girebileceği aşağıda bazı örnekleri verilen kişiye
özgii ve genel bilgileri içermelidir.
• Vardiya bilgileri.
• Aylık toplam çalışma süresi.
• İzin hakkı.
• Personele ilişkin mevzuat duyuruları.
• Eğitim programları.
• Hizmet içi eğitim dokümanları.
• Maaş ve Ek ödeme bordrosu.
• Sosyal aktiviteler ve diğer duyurular.
10.13. BİLGİ YÖ N E T İM , İSTATİSTİK VE RAPO RL AM A İŞLEM LERİ M O DÜ LÜ
Bu modülün asıl amacı, genel sekreterlik düzeyinde ve entegre edilecek her bir hastane
yöneticisinin, yönetimsel ve stratejik kararlar verebilmesi için; hastanede gerçekleşen tüm tıbbi ve mali
kaynakları
izleyebilmesi,
herhangi
bir
personele
sorma
ihtiyacı
duyulmadan
sorgulayabilmesi,
değerlendirebilmesi ve analiz edebilmesidir. Kullanıcı Bilgileri Girişi, Tetkik-Hizmet Listeleri, Kurum
Genel Bilgi Girişi, Kodlu Bilgi Girişi, Sistem Bilgisi Düzenleme, Rapor Yönetimi işlemlerini de
kapsamalıdır.
10.13.1. İSTA TİSTİK İŞLEMLERİ
İstatistik
Raporlama asgari olarak.
Hasta İstatistik Raporlama,
Poliklinik
İstatistik
Raporlama.
Laboratııvar İstatistik Raporlama, Tıbbi Sarf Malzemesi İstatistik Raporlama ve Mali Tabloları
Raporlama işlemlerini kapsamalıdır. Hizmetlerin istatistiksel olarak izlenmesi ve günlük, haftalık, aylık,
yıllık, istenilen tarilı dilimleri arasında; faaliyetlere ait raporların hazırlandığı modüldür.
10.13.1.1. İstenen zaman aralığında laboratuvarlar, acil servis, klinikler ve doktorların performansları
değerlend irilebi Imel id ir.
10.13.1.2. Tıbbi ve bilimsel araştırmalar için tutulan kayıtlardan gerekli veriler alınabilmeli ve analiz
edilebilmelidir.
10.13.1.3. Resmi kuruluşlara gönderilmesi gereken istatistiki formlar ve bildirimler (Örneğin, Bulaşıcı
Hastalıklar) üretilmelidir.
10.13.1.4. Günlük poliklinik hastaları listesi, yatan hastalar listesi, refakatçiler listesi kolaylıkla
alınabiImelidir. Tüm bu işlemler belli tarih aralıkları için de yapılabilmelidir.
10.13.1.5. Polikliniklerin ve doktorların günlük ya da belli tarih aralıklarındaki poliklinik sayıları,
yaptırdıkları laboratııvar tetkikleri, yatırdıkları hastalar, yaptıkları konsültasyon sayıları, kontrol hasta
sayıları gibi sorgulamalar yapılabilmelidir.
10.13.1.6. Belirli bir zaman aralığında tam, tedavi, yatış süresi, doktor ve verilen hizmet bazında
sorgulama ve raporlamalar yapılabilmelidir.
70
Sertaç ÇAKMAK
Uzman /
-
Fatih Okur
Müheedis
Op.Dr.EnzarTÜRE
Uzman Doktur
Şadan ÖZCAN Muh,Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
10.13.1.7. Kurum yönetiminin alınmasını istediği raporları içermelidir.
10.13.1.8. Bu raporların detayı kurum yönetimiyle yapılacak çalışmanın sonucu kurum personelinin
tasarım grubuna onaylatmasıyla yazılıma aktarılmalıdır.
10.13.1.9. İstatistikı raporlar istenilen tarih dilimleri arasında alınmalıdır.
10.13.1.10.Belirli zaman aralığı için sistemden alınan tiim raporlar Ofis yazılımlarına aktarılabilmelidir.
10.13.1.11.Kalite indikatörleri için veri toplama ve rapor hazırlama özelliği olmalıdır.
Ayrıca toplanan
veriler ek işlem yapmaya gerek kalmadan sunıım (power point, vb) dosyası oluşturabilmelidir.
10.13.2. K U L L A N IC I B İL G İ L E R İ G İR İŞ İ
EHB YS'yi kullanacak kişilerin her türlü bilgilerinin tanımlanmasını sağlayan fonksiyondur.
10.13.2.1. Kullanıcı gruplarına sistemin yazılıma bilgi erişim, silme, güncelleme ile ilgili yetkilendirme
işlemleri yapılmalıdır.
10.13.2.2. Kullanıcı kayıtlarından çıktı alınmalıdır.
10.13.2.3. Sistemde yapılan tüm değişiklikler bir log olarak saklanmalıdır.
10.13.2.4. Oluşturulacak olan kullanıcı tanımları personel modülünde bulunan kullanıcı alanları ile ortak
olmalıdır. Münferit veya tek başına çalışına yapamaz.
10.13.3.
T E T K İ K - H İ Z M E T L İS T E L E R İ G İR İŞ İ
Kurumun, tam/tedavi, tetkik gibi tanım bilgilerinin sisteme kaydedilmesini sağlayan fonksiyondur.
10.13.4.
K U R U M G E N E L B İL G İ G İR İŞ İ
Kurum ile ilgili işleyişi sağlayan ve Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce veri
toplamada kullanılan Hastane Bilgi Form u'nda yer alan bazı verilerle genel tanımlamaların yapıldığı
fonksiyondur.
10.13.4.1. Polikliniklerin, servislerin,
adlandırılması ve girişleri yapılmalıdır.
kliniklerin,
laboratuvarların,
ameliyathanelerin
tanıtılması,
10.13.4.2. Kurumun ambulans, oda. yatak vb. personel, araç, gereç, cihaz vb. bilgilerinin girişini ve
tanımlanmasını sağlamalıdır.
10.13.5. K O D B İL G İ G İR İŞ İ
Kullanılan kodlu bilgilerin tanımlanmasını sağlayacak fonksiyondur.
10.13.5.1. Standart kodların yanı sıra özel kodlar tanımlanmalıdır.
10.13.5.2. Kod sistemleri ile tanımlanabilecek tüm girdi ve çıktıların kodlanması, sistematik olarak
adlandırılması veya gruplandırılınası mümkün olmalıdır.
10.13.6. S İS T E M B İL G İS İ D Ü Z E N L E M E
Hastane Bilgi Sistemi Uygulama Yazılımı parametrelerinin düzenlenmesini sağlayacak fonksiyondur.
10.13.6.1. Kurumun hangi bölümlerinde hangi program modüllerinin kullanılacağının tanımlanması
imkanı vermelidir.
10.13.6.2. Sistemin tüm işlemleri çeşitli yetki kategorilerine ayrılıp, kullanıcı gruplarına bu yetkiler
verilip alınmalıdır.
10.13.6.3. Sistemin güvenlikle ilgili parametrelerinin girişi mümkün olmalıdır.
10.13.6.4. Sistemin kullanıcıya verdiği hata mesajlarının görüntülenmesi mümkün olmalıdır.
10.13.6.5. Yanlışlıkla oluşturulan aynı hastaya ait hasta kayıt numaraları tek bir hasta kayıt numarası
altında birleşt iri Imel id ir.
V
Muh.İlkay UÇ&R
İdari Hizmetf^r*'Başka
71
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Miihenıjı.s
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Doktor
Şadan OZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.14.
HEM ŞİRE G Ö ZLEM VE GİRİŞİM M O DÜ LÜ
Hemşirelik uygulamalarının ve hasta takibinin elektronik ortamda yapılmasını ve kaydedilmesini
sağlayacak olan fonksiyonlardır.
10.14.1.
Sistem,
çal ışabi Imelidir.
Hemşirelik
Tanısı
bakımından
Lisans
gerektirmeyecek
bir
kod
yapısı
ile
10.14.2.
Sistem, her hemşirelik müdahalesinin gerektirdiği araç-gereç, ekipman, personel ve zamanı
tanım layabi Imelidir.
10.14.3.
Hemşirelik
müdahaleleri/uygulamaları
hekim
isteminin
bulunduğu
modül
ile
ilişkilendirilınelidir. Böylece bağımsız hemşirelik uygulamalarının yanı sıra, hekim İstemine bağlı olarak
gerçekleştirilecek hemşirelik bakını uygulamaları da (örneğin ilaç, intravenöz sıvı tedavisi vb.) yerine
getiri lebi Imel id ir. Bakımın bütünlüğü ve devamlılığı korunmalıdır.
10.14.4.
Hemşirelik müdahaleleri/uygulamaları Eczane Modülü ile ilişkilendirilınelidir. Hemşire hekim
istemlerine bağlı uygulamaları gerçekleştirirken, ilaçların etki ve yan etkileri, ilaç-ilaç etkileşimleri, yaş.
cins, vücut ağırlığı vb. özelliklere göre
erişebi linet idir.
10.14.5.
Hemşirelik müdahaleleri
ortamlarla ile ilişkilendiriImelİdİr.
ilaç dozu ve sıvı miktarı hesaplamalarına otomatik olarak
bölümü
hastanın
yaşam
bulgularının
kaydedildiği
elektronik
10.14.6.
Sistem hemşirelik bakım planının günlük hemşire gözlem notlarıyla ilişkilendirilmesini
sağlamalıdır.
10.14.7.
Sistem yetkili kişi/kurum tarafından yeni veri girişine ve veri güncellemesine olanak
sağlamalıdır.
10.14.8.
Sistemin kullanımı sırasında gizliliğin korunması için ve kullanıcının / hemşirenin kimliği,
çalışma zamanı ve verdiği hizmetin tanımlanabilmesi için her hemşirenin bir kullanıcı kodu olmalıdır.
10.14.9.
Devir teslim notu yazılacak hemşire gözlem formatına ulaşılmalıdır.
10.14.10.
Hemşirenin, hastanın günlük yaşam aktivitelerini kaydetme İmkanı olmalıdır.
10.14.11.
Hemşirelik girişimleri listelenmelidir.
10.14.12.
Hemşire, hastanın taburcu planlarını yapabilmelidir,
10.14.13.
Hastanın eğitim ihtiyaçları değerleııd iri iebi Ime Iid ir.
10.14.14.
Hasta eğitim dokümanı basılabîlmelidir.
10.14.15.
Kullanıcı tarafından hazırlanan standart hasta eğitim planları olmalıdır.
10.14.16.
Hastanın ağrı skalası ve ağrı değerlendirmesi yapılabilmelidir.
10.14.17.
Hayati bulguların takibine ilişkin kayıtlar tutulabi Imel idir.
10.14.18. Yeniden kabulde hastanın bir önceki tanıları ve tedavileri ile diğer hemşirelik bilgilerine
ulaşım sağlanmalıdır.
10.14.19.
Hasta transfer takibi yapılabilmelidir.
10.14.20.
Hemşire, hastanın demografik ve tıbbi hikayesine ulaşmalıdır.
10.14.21. S ımflandırılmış tanı ve görüntüleme, iş listesi-raııdevu erişimi ve özel tetkik hazırlık
dokümanı ile birlikte görüntülenebilmeli gerekli çıktılar alınabilınelidir.
10.14.22. Kat malzeme stoku, belirlenen minimum seviyelere indiği zamanlarda otomatik malzeme talep
formu oluşturmalıdır.
10.14.23.
İlaç dozu hesaplama/yaş grubu/cinsiyet/ağırlık/vücut yüzeyi ile birlikte görüntülenebilmelidir.
10.14.24.
Rutin ya da istenildiğinde elde edilecek görüntü ve raporları sağlamalıdır.(İlaç uygulama
hataları, yataktan düşme, İV komplikasyonlar, standart bakım planı varyasyonları, yatak yarası,
tekrarlayan işlemler, kat doluluk oranları, hasta bağımlılık oranları ve hemşire hasta oranlan, vb.)
10.14.25. Hemşire çalışına listesi oluşturmalı ve bölümler, tarihler ve vardiya bazında/çalışma listesinin
insan Kaynakları bölümü ile entegrasyonu sağlanmalıdır.
10.14.2Ç.
Hemşirelerin kendi çalışma listelerini oluşturması sağlanmalıdır.
10.15.
A M EL İYAT H ANE MODÜLÜ
Ameliyat isteklerini, randevulandırılmasım ve ameliyat sonrası kayıtların tutulabilmesini amaçlar. Bu
amaç doğrultusunda;
10.15.1.
Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan ameliyat randevu isteği kaydedilmeli ve randevu
onayı, isteyen kişi tarafından bu modülde izlenebilınelidir.
10.15.2.
Doğumhaııe, Yoğun Bakım. Anestezi birimlerinde ve Uyanma Odalarında kullanılabilecek
şekilde tasarlanmış olmalı, ameliyathane defterine ilişkin bilgiler tutulmalıdır. Ameliyata kimlerin
katıldığı (cerrah, anestezist, hemşire, teknisyen,vb.) bilgisi de kaydedilmelidir.
10.15.3.
Ameliyathanede yapılan işlemler, klinik ve poliklinik modüllerinde olduğu gibi hastanın
dosyasına/faturasına işlenebilınelidir.
işlemleri yapılabilmelidir.
10.15.4.
Hastaların
Hizmetlerin ve kullanılan
ameliyat sonuçlarının
girişini
ve eski
malzemelerin, giriş/çıkış/stok/istek
ameliyatlarına ait bilgilerinin
sorgu
kriterlerine göre aranıp raporlanmasım gerçekleştirmelidir.
10.15.5.
Ameliyathanelerin randevu isteklerinin görüntülenerek düzenlenmesi sağlanmalıdır,
10.15.6.
Ameliyathane kayıtlarından günlük, haftalık, aylık ve istenilen tarih dilimleri arasında istenen
raporlar alınmalıdır.
10.15.7.
Detaylı
sağlanmalıdır.
10.15.8.
ameliyat
ücretinin
otomatik
olarak
hastanın
mali
faturalarına
aktarılması
Ameliyathane odalarının, anestezinin, hemşirelerin ve destek personelin çalışma programını
oluşturmalıdır. Personelin nöbet çizelgesi oluşlurulabilmelidir.
10.15.9.
Ameliyatı yapan operatör, yapılan ameliyatı kodlu listeden seçerek kaydedebilnıelidir.
10.15.10.
Ameliyatta kullanılan malzemeler listeden seçilerek hasta hizmetlerine eklenmelidir.
10.15.11.
Ameliyathane ekipmanlarını İzlemeyi sağlamalıdır.
10.15.12.
Hastalık kodlarına, gruplarına ya da kullanıcının tanımladığı alanlara göre sorgulamaları
yapmalıdır. Anestezi öncesi, anestezi esnasında ve sonrasında hasta takibi yapmalıdır.
10.15.13.
Uygulanan işlemler, malzemeler, setler ve paket listeler görüntülenmeiidir.
10.15.14.
Hastanın ameliyathaneye girme ve çıkma zamanlan izlenmeli, erteleme ve ameliyathanede
bekleme zamanlarını kaydetmek ve sorgulamak mümkün olmalıdır.
10.15.15. Ameliyat notu yazılabilmeli ve 24 saat içinde tamamlanmayan raporlar için uyarı sistemi
olmalıdır.
10.15.16.
Anestezi türü, bölüm ya da tanımlanan kriterlerde ameliyat listesi oluşturmalıdır.
10.15.17.
Ameliyathane dışından ameliyat listesine ulaşma ve randevu talep imkanı sağlamalıdır.
10.15.1S.
10.15.19.
10.15.20.
Beklenmeyen ameliyathaneye dönıiş oranlan raporları için bilgi sağlamalıdır.
Spesmen raporlarını ve durumlarını takip etmelidir.
Modül üzerinden girişi yapılan ameliyat işleminin anestezi gurubu seçilirken, sistem otomatik
olarak yapılan ameliyatın puanını baz alarak, seçilebilecek anestezi işlemini önermeli ve yanlış anestezi
girişini engellemelidir.
10.15.21. Modül üzerinden ameliyathane deposunda bulunan ilaç ve sarf malzemeler için kalite kriterleri
gereği asgari stok, son kullanma tarihleri tammlanabilmelidir. Asgari stok miktarının altına düşen ilaç ve
sarf malzemeler için kullanıcı sisteme giriş yaptığında uyarı ekram açılmalıdır.
10.15.22.
Ameliyatı birden fazla doktor gerçekleştirmiş ise her doktor yapmış olduğu ameliyat işlemine
ait ameliyat özetini yazabilmelidir.
10.15.23.
Modül üzerinden Ameliyathane de kullanılan cerrahi güvenlik formu doldurulabilmeli ve
hastaya daha önce doldurulmuş güvenlik formları aynı ekran üzerinden görülebilmeli gerektiğinde
yazdırılabilmelidir.
73
:a r
Sertaç Ç AKM AK
Fatih Okur
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Boktfjlr
Şadan ÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
Müdür Yard.
10.15.24.
Yapılan ameliyatlara ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular
yamtlanabilmeli ve raporların çıktısı alıııabilmelidir.
10.16.
H E M O D İY A L İZ M ODÜLÜ
Hastanın servise kayıt ve kabulünden, herhangi bir nedenle (başka bir merkeze nakil, ex.)servisten
ayrılışına dek gereksinim duyulan işlemlerin yapılmasını ve gerekli kayıtların tutulmasını amaçlar.
10.16.1.
Poliklinik
başka
servis
ya
da
acilden
hastanın
servise
kabulü
ile
ilgili
işlemler
gerçekleştirilebilmelidir.
10.16.2.
Hastanın servise kabulü ile ilgili tüm kayıtlar tutulabilmelidir.
10.16.3.
Herhangi bir anda servisteki dolu, boş makineler listelenebilmeli ve seçim yapılabilmeli, bu
seçim yapılırken hasta ve hemodiyaliz makinesinin HBV. HCV, H(V vb. parametreleri mutlaka
gözönünde bulundurulmalıdır.
10.16.4.
Mevcut
makinelerden
planlananların listesi
yapılabilmelidir.
devamlı
çalışan
olarak
ve
arızalı
ya
güncellenmeli
da
ve
bakımda
olanlarla
randevularda
bakıma
otomatik
10.16.5.
Serviste bulunan makinelerin durumu, cihaz takip modülünde yer almalıdır.
10.16.6.
Randevulu hasta kabulü yapılabilmeli,
alınması
düzenlemeler
istenen zaman diliminde hastaların
randevuları
periyodik olarak düzeııleııebilmelidir. Gerektiğinde randevu iptali ve diğer randevular arasında transferler
HBV, HCV, HIV vb. parametreler gözönünde bulundurularak yapılabilmelidir.
10.16.7.
Hasta Tabelası bilgileri ve hastanın diyaliz sırasında gerçekleştirilen tedavileri kolayca sisteme
girebilmeli ve bu kayıtlara istenildiğinde ulaşı labi ime Iid ir.
10.16.8.
Hangi hastanın hangi seansta hangi hemşire tarafından takibinin yapıldığının, hastaya verilen
destek tedavisi ve tıbbi tedavinin kim tarafından uygulandığının kaydı tutulmalıdır. Bu kayıtlar istenildiği
zaman belirli formatlarda görüntülenebilmeli/raporlanabilmelidir.
10.16.9.
Diğer parenteral tedaviler için özel takip listeleri oluşturulmalı ve her hasta için minimum ilaç
ve malzeme stok kontrolü sağlanmalıdır.
10.16.10. Hastanın hepatit, diyabet, lıiper/hipotaıısiyon gibi kronik takip gerektiren hastalıkları ve
damaryoluna ilişkin kayıtları tutulmalıdır.
10.16.11. Doktor isteklerinin (tedavi, ilaç vb.) kayıtları ve isteğin hangi doktor tarafından yapıldığının
kaydı tutulmalıdır.
10.16.12.
Hastaya kullanılan ilaç, yapılan ameliyat, tetkik, vb. işlemler ve kullanılan tüm malzemelere
ait ücretler (fistiil operasyonu, kateter, enjektör, röntgen, ilaç, vb.) hastanın elektronik ortamda bulunan
mali kayıtlarına ve hasta dosyasına anında yansıtılmalıdır. Hastanın herhangi bir andaki fatura bilgileri
görüııtülenebilmelidir.
10.16.13. Diyaliz ünitesinde bulunan stoklara ilişkin kayıtlar tutulmalıdır. Bu stok kayıtlarında
kullanılacak solüsyonlar, setler, diyalizörler ve diğer malzemelere ilişkin stok hareketleri, son durumlar
ve istatistikler alınabi Imel id ir.
10.16.14. Yatak ya da makine değişiklikleri, hastaların izinli ayrılışları gibi işlemler yapılabilmeli ve
geçmişe dönlik olarak izlenebilmelidir.
10.16.15. Hastanın ayrılışında epikriz raporları hazırlanabilıneli ve istenildiğinde başka bir kuruma sevk
işlemleri yapılabilmelidir.
10.16.16. Organ nakline ilişkin işlemler yapılabilmeli ve hazırlık bilgileri tutulmalıdır.
10.16.17. Diyaliz ünitesinde çalışan doktorlar ve hemşireler için gerekli çalışma ve nöbet çizelgeleri,
icap listeleri hazırlanabilınelidir.
10.16.18.
Ameliyathaneden, fistül ameliyatı yapılacak hastalara ilişkin randevular istenebilmel id ir.
10.16.19.
Diğer birimlerden konsültasyon isteğinde bulunulabilmeli, sonuçlar izlenebilıııeli,
birimlerin konsültasyon ve randevu taleplerine cevap verilebilmelidir.
diğer
10.16.20.
Hastaların transplantasyona uygunluk durumları ve iletişim bilgileri hakkmdaki kayıtlar
sistemde tutulabiImeli, gerekli gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkelerine azami dikkat edilmelidir.
10.17.
SAĞ LIK KURULU MODÜLÜ
İşe. okuia başlama, sakatlık, iş göremezlik, istirahat, yurtdışı tedavi vb. durumların tespitine yönelik
olarak faaliyet gösteren kurulların iş ve işlemlerinin takip edildiği ve kayıtlarının tutulup çıktılarının
alındığı modüldür. Bu modülde:
10.17.1.
Randevu işlemleri gerçekleştirilebiImelidir.
10.17.2.
Kurulda görüşülecek vaka için önceden gerekli hazırlıkların yapılmasına olanak tanınmalıdır.
10.17.3.
Otomatik olarak tetkik ve konsültasyon istekleri yapılabilmelidir.
10.17.4.
Sağlık kurulu başvuru sahiplerinin resimleri, başvuru esnasında canlı olarak bilgisayara bağlı
w ebcam 'den çekilip sisteme pratik bir şekilde aktarılabilmeli ve formlarda ilgili yerlerde yazıcıdan
çıktıları alıııabilmelidir.Gerekli olacak donanım kurumuz tarafından karşılanacaktır.
10.17.5.
gerekli
Hastanenin işlev ve yetkilerine uygun olarak (rapor, yurtdışı tedavi, hakem hastane vb.)
formlar
oluşturulmalı,
yetki
veya
işlev
değişikliği
durumunda
gerekli
düzenlemeler
yapılabilmelidir.
10.18.
DOSYA ve ARŞİV MODÜLÜ
Bu sistemde, adli raporlar, hastaların epikrizleri, ameliyat raporları, laboratuvar sonuçları, yatan hasta
dosyalan, anamnez verileri, radyoloji, patoloji, fizik tedavi, konsültasyon raporları v.b. tek bir hasta kaydı
ile iIişkilendiriierek tek bir hasta dosyasında ınanuel veya elektronik olarak saklanması, gerektiğinde
verilerin güncellenmesi, hatalı verilerin düzeltilmesi, verilere erişim ve analiz ile ilgili fonksiyonlar yer
almaktadır. Kayıt fonksiyonları yanında aşağıdaki fonksiyonlar da gerçekleştirilmelidir:
a.
Arşiv için dosya oluşturma,
b.
Dosya kontrolü,
c.
Arşivleme,
d.
Arşiv istek,
e.
Arşiv karşılama,
f.
Arşiv takip
fonksiyonları özelleştirilerek geliştirilmeli ve uygulamaya alınmalıdır.
10.18.1.
Hastalık gruplaması, IC D-lOtanı kodlarına göre yapılabilmelidir.
10.18.2.
Hazırlanan tıbbi raporlar (patoloji, ameliyat, epikriz) istenen numaraya fakslanabİlmelİ, varsa
hastanın e-posta adresine gönderi lebi Imelidir.
10.18.3.
(Varsa)Semt Polikliniği/Uydu poliklinik ve hastane arasında hasta dosyasının elektronik
ortamda taşınması sağlanmalıdır.
10.18.4.
10.18.5.
Önceden alınmış poliklinik randevuları bir gün önceden tıbbi arşivde görüntülenmelidir.
Bir hastaya birden fazla tanı(primer, sekonder tanı) girişi mümkün olmalıdır.
10.18.6.
Eksik dosyalar tıbbi arşivde tespit edilebilmeli ve bulunan eksiklikler ilgili kişilere (doktor,
hemşire, fizyoterapist vb) elektronik ortamda liste halinde bildirilmelidir.
10.18.7.
Adlî dosyaları sadece yetkili kişilerin görebilmesi sağlanmalıdır.
10.18.8.
Doktorlar, raporları kendileri yazdıkları gibi dikte de edebilirler.
Dikte edilen kayıtlar ses
bandı şeklinde saklanabiImeli. gerekirse daha sonra yazılı hale getirilmelidir. Gerekli malzeme ve lisans
kurumumuzca temin edilecektir.
10.18.9.
Yazılım, Kamera, fotoğraf makinesi ve tarayıcı(scanııer) gibi donanımlardan veri aktarımını
desteklemeli ve bu işlem yapılırken yazılım dışında ikinci bir program kullanılmamalıdır. Gerekli olacak
donanım kurumuz tarafından karşılanacaktır.
10.18«10. Arşiv kayıtlarının saklanacağı dolaplar tammlanabilmelidir.
V
10.18.11.
Her dolapta kaç raf olacağı ve raf dosya kapasitesi tanımlanabilmelidir.
10.18.12. Arşive alınan dosyaların saklanacağı dolap ve raf bilgisi sistem tarafından üretilmeli,
istendiğinde bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilmelidir.
10.18.13.
Arşive
gönderilen
hasta
dosyalarının
içeriği
klinik
kullanıcısı
tarafından
sisteme
girilebilmelidir, arşiv kabulü yapıldığında içerik kontrolü yapılarak onay verildikten sonra kabul işlemi
yapılmalıdır, Dosya içeriğinin yazıcı çıktısı alınabilmelidir.
10.18.14. Klinik arşiv biriminde bulunan dokümanlar sistem üzerinden talep edebilmeli ve bu talepler
arşiv modülüne otomatik olarak düşmelidir.
10.19.
K AN MERKEZİ M O DÜLÜ
Acil ve a>aktan gelen hastalarla yatan hastalara ilişkin kan ve kan ürünü isteklerinin karşılanması ve
Kan Bankası için gerekli kayıtların tutulabilmesini amaçlar. CHBYS üzerinde doııör kayıtları, transfüzyon
kayıtları, kan ve kan ürünleri takibinin yapılabilmesini sağlayacak olan kapsamlı bir Kan Bankası
Modülünün kurulması gerçekleştirilmelidir.
10.19.1.
Sistemdeki herhangi bir terminalden yapılan kan ve/veya kan ürünü istekleri, isteğin kim
tarafından yapıldığı Kan Merkezi çalışanı tarafından göriilebilmelidir.
10.19.2.
Kan ve/veya kan ürünü istekleri, sistem üzerinden kan istek formu doldurulması ve yazıcı
çıktısı alınması yoluyla yapılabilmelidir. Doldurulan istem formunda kan ve/veya ürün bilgileri, istemin
aciliyet durumu, ihtiyaç tarihi, ihtiyaç nedeni, transfüzyon geçmişi gibi bilgiler bulunmalıdır.
10.19.3.
Acil olarak belirtilmiş istemler, ayrı renk kodu ile göriintülenmelidir.
10.19.4.
Kan ve/veya kan ürünü isteği yapan birim tarafından, isteğin durumu sistem üzerinden takip
edilebilmelidir. Kan merkezinden bu istek için yapılan rezerv/çıkış işlemleri izlenebilmelidir.
10.19.5.
Kan Merkezine gelen istemlerle ilgili olarak kabul tarihi ve kullanıcı bilgileri ile talebin red
edilmesi durumunda, red tarihi, red sebebi ve kullanıcı bilgileri sistemde tutulmalıdır.
10.19.6.
İstenen fakat herhangi bir sebeple (hastanın ex olması, kullanılmaması vb..) artık ihtiyaç
duyulmayan kan ve/veya ürünlerinin kan merkezine iade istemi sistem üzerinden yapılabilmelidir. Kan
Merkezi tarafından iade istekleri değerleııdirilebilmeli iade edilen kan veya ürünleri imha edilebileceği
gibi stoğa veya rezerve geri alınabilmelidir.
10.19.7.
Kan merkezi tarafından çıkışı yapılan ve transfüzyon işlemi gerçekleştirilmemiş olan kanların
takibi servis, hasta, kan grubu, kan numarası v.b bazda yapılabilmelidir.
10.19.8.
Son kullanma tarihi yaklaşan kan veya kan ürünleri için, en az 3 seviyeli miad listesi kullanıcı
tarafından parametrik olarak tanımlanabilmelidir. Örneğin 5 günden az, 5*10 gün, 15 gün
gibi.
Tanımlanmış olan bu ıniad listesi, kullanıcının önüne otomatik olarak gelmeli, her seviye için ayrı
renklendirme kullanılmalıdır.
10.19.9.
Çeşitli kaynaklardan temin edilen kan ve kan ürünlerine ait donör ve kaynak bilgileri sisteme
girilebilmelidir.
10.19.10. Dışardan kan girişlerinde (Kızılay Kan Merkezi vb..) gelen kan ve/veya ürünlerine ait bilgiler
barkod okuyucu ile sisteme aktarabilmelidir.
10.19.11.
Kan
Merkezine girişi yapılan tüm kan ve/veya ürünlerinin stoklandığı
dolap seçimi
yapılabilmelidir. Kan ve/veya ürünlerinin bulunduğu dolap bilgisi istenildiğinde raporlanabilmelidir.
10.19.12. Yapılan test ve diğer tetkik sonuçları kay ded i Ieb i Im e Ii, bu sonuçlar istek yapan servislerden
izlenebilmelidir.
10.19.13.
Karantina altındaki kan ve/veya ürünlerinin kullanılmasına izin vermemelidir.
10.19.14. Serolojik test sonuçlarının uygun olması durumunda kan ve/veya ürünler otomatik olarak
kullanılabilir stoğa aktarılabiImelidir.
10.19.15.
\
Merkezden çıkan kanların hastane içinde takibi yapılabilmelidir.
76
Fatih Okur
Mühendis
n ı ı l .
s
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M udur Yard,
10.19.16.
Acil servis ve ameliyathaneden yapılan isteklere öncelik tanınması için gereken otomatik uyarı
sağlanmalıdır.
10.19.17.
10.19.18.
Kan ürünleri, miyad ve kan grupları yönünden izlenmelidir.
Crossmatch takibi yapılmalıdır.
10.19.19.
Hastaya kan çıkışı, kan imha, stoğa kan alma gibi kritik işlemler öncesinde kullanıcıdan, ikinci
kez parola onayı alabilme özelliği olmalıdır.
10.19.20.
Kan torbaları için barkod bası labi Imel id ir. Barkodlar zarar görürse tekrar barkod basmaya izin
verecek bir yapıda olmalıdır.
10.19.21.
Donör kaydı yapıldığında, donöre ait temel kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, anamnez bilgileri
ve öğrenim bilgileri kayıt altına alınabilmelidir.
10.19.22.
Her donör için bir dosya kaydı oluşturulmalıdır, donörün sonraki gelişinde bu dosya üzerinden
tüm geliş bilgilerine u laş d ab ilmelidir.
10.19.23.
Donörün kan merkezi tarafından tayin edilen günden önce tekrar başvurusu halinde sistem
uyarı vermeli ve işlemin devamı için kullanıcıdan onay almalıdır.
10.19.24.
Donörün geçici veya kalıcı olarak red edilmesi durumunda, red süresi dolmadan başvurması
halinde sistem uyarı vermeli ve işlemin devamı için kullanıcıdan onay almalıdır.
10.19.25.
Başvuru yapan donöre ait hastane kayıtlarına, donör kayıt ekranı üzerinden erişi lebi lmel idir ve
donöre daha önce konulmuş olan ICDI0 tanıları izlenebiİmelidir.
10.19.26.
Donörden alman kan ve/veya ürünleri için yapılacak olan seroloji testleri yetkili kullanıcılar
tarafından belirlenebilmelidir, bu testlere ekleme ve çıkarmalar için yazılımcı müdahalesine gerek
olmamalıdır.
10.19.27.
Donörün
tam
kan
sayımı
sonuçları,
nabız,
tansiyon,
boy-ağırhk
gibi
bilgileri
kaydedilebiIineIidir. bu değerlerin Kan Merkezince belirlenen kabul edilebilir sınırlar içinde olup
olmadığı otomatik olarak kontrol edilmeli ve uygunsuz değerler için kullanıcıya uyarı verilmelidir.
10.19.28.
Donörden alman kan ve/veya ürünleri için yapılan testler sonucunda kanın kullanılmasına
engel bir sonuç var ise, bu kan ve/veya ürünlerin stoğa alınması otomatik olarak engellenmelidir ve imha
işlemleri yapılabilmelidir.
10.19.29.
Donörün kan merkezine kabulünden ilgili kanın çıkış veya imhasına kadar geçen süreç, donör
kaydı üzerinden tarih, saat, işlem ve işlemi yapan operatör bazında izlenebilmelidir.
10.19.30.
Hastanın kayıtları ile planlanan kan grubu arasında uyumsuzluk olduğunda uyarmalıdır.
10.19.31. Kan Merkezinde yapılan incelemelere ve tutulan kayıtlara ilişkin çeşitli istatistikler elde
edilmeli, sorgularyaıııtlanabilmeli ve raporların çıktısı alınabilmelidir.
10.19.32. Bu alt modülde
yetkilendin lebi lmel id ir.
tutulan
bazı
gizli
kayıtlara
erişebilecek
personel
farklı
seviyelerde
10.19.33. Kullanılması uygun olmayan kan ürünlerinin imhası ile ilgili sistem içinde bir bölüm
bulunmalıdır.
10.19.34.
Hastaya çıkışı planlanan kan ve/veya kan ürünlerinin son kullanım tarihleri geçmiş ise çıkışına
izin vermemelidir.
10.19.35. Hastaya kan çıkış işlemi ile birlikte transfüzyon bilgilerini içeren, transfîizyon kontrol formu
yazıcı çıktısı ve/veya barkod etiketi alınabilmelidir.
10.19.36. Hastaya kan çıkışı işleminde kanı teslim alan görevlinin kaydı tutulabilmelidir. Kam teslim
alan personelin kaydı sistem üzerinde mevcut değil ise, manual olarak da yazılmasına imkan verilmelidir,
10.19.37. Kan Merkezi, kan ve/veya ürünü toplamım, rezerv ve stok miktarlarını kan gruplarına göre
görebilmelidir.
10.19.38.
Kayıtlı donörlerin listesi alınabilmelidir, bu liste üzerinde kan grubu, kayıt tarihi, ad soyad gibi
10.19 39.
Kan
Merkezine
donör
yoluyla
girişi
yapılan
tüm
kan
ve/veya
ürünlerinin
listesi
alınabilmelidir.
10.19.40.
Kan Merkezine dışardan girişi yapılan (Kızılay vb..) tüm kan ve/veya ürünlerinin listesi
alınabilmelidir.
10.19.41.
Kan Merkezince imhası yapılan tüm kan ve/veya ürünlerinin listesi alınabilmelidir.
10.19.42.
Kan Merkezinden çıkışı yapılan tüm kan ve/veya ürünlerinin listesi alınabilmelidir.
10.20.
D İY E T M O D Ü L Ü
10.20.1.
Hasta yemek planlamasının yapılmasını sağlamalıdır.
10.20.2.
Ayaktan muayene olan hastalara yönelik olarak diyet listelerinin sistemde tutulması, hastaya
verirken sistemden alınması ve bu sayının ve diyet türünün loğlarının tutulması, tarih aralığı ile
izlenebilmesi sağlanmalıdır.
10.20.3.
Yatan hastalar ve refakatçileri için servislerden yemek ve kahvaltı listesi girilerek diyet
bölümünden izlenmesi, çıktı alınabilmesi ve sonraki günlerde diyet mutfağının yapınası gereken yemek
miktarlarının olduğu listenin alınması sağlanmalıdır.
10.20.4.
Hastalar için planlanan kahvaltı ve menülerin hasta adına sisteme girilmesi sağlanmalıdır.
10.20.5.
Özel diyet menüleri görüntülenınelidir.
10.20.6.
Hekim
isteminde
yer
alan
hasta yemek
rejimi,
otomatik
olarak
diyet
bölümünden
görüntülenmen ve gerekli çıktılar alınmalıdır.
10.20.7.
Hasta yemek rejiminin
güncelleştirilmesini sağlamalıdır.
yeniden
planlandığı
durumlarda
diyetin
otomatik
olarak
10.20.8.
Tıbbi işlem öncesi aç kalması gereken hastaların otomatik olarak diyet bölümünden
izlenmesini sağlamalıdır.
10.20.9.
Ameliyat ya da işlemden çıkan hastanın ne zaman yem ek yiyeceğinin otomatik olarak
izlenmesi sağlanmalıdır.
10.20.10.
Sistem diyet kısıtlarının izlenmesini sağlamalıdır. Örneğin: hastanın potasyumdan fakir diyeti
varsa hasta için aykırı bir menü girildiğinde sistem uyarmalıdır.
10.20.11.
Seçilen menünün otomatik olarak kalori hesabı yapılmalı, etiket olarak alıp hasta yemeği ile
birlikte gelmesi sağlamalıdır.
10.20.12.
Yatan hastalar için taburcu planına uygun diyet ile beslenme eğitim planlarının çıktı olarak
hastaya verilmesi sağlanmalıdır.
10.20.13.
Ayaktan hastalara verilen diyet protokollerinin görüntülenmesi sağlanmalıdır.
10.20.14.
10.20.15.
10.20.16.
Yatan hasta/ayaktan hastaların geçmiş zaman tüm diyet-ınenü durumları görüntülenınelidir.
Ayaktan hastalar için beslenme ve diyet çizelgelerinin çıktıları alınabilmelidir.
Ayaktan ve yatan hasta zayıflama rejimlerinin takibini yapmalıdır.
10.20.17.
10.20.18.
Personel yemek listesinin sisteme girilmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır.
Malzeme girişi yapılabilmelidir.
10.20.19. Bu bilgiler ışığında, yemek için gereksinim listesi çıkarılabilmelidir.
10.20.20. Önceden çıkarılan liste ve mevcut stoklara uygun siparişler oluşturulabilmelidir.
10.20.21. Stok girişi ve çıkışı işlemleri takip edilebilmelidir.
10.20.22. Verilen zaman diliminde mevcut stok, harcanan,
miktarlarına ilişkin çıktılar alınabilmelidir.
10.20.23.
iade, miyadı dolan, atılan malzeme
Gün içinde hazırlanacak kahvaltı ve yemekler için gerekti olan malzeme istendiğinde, depodan
çıkması gereken günlük miktar otomatik olarak görülebi lınelidir.
10.20.24. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık malzeme ya da kaynak tüketimleri hesaplanabilmelidir.
10.20.25.
Modülde yer alan bilgi ve işlemlerle ilgili çeşitli istatistikler elde edilebilmeli, sorgular
yanıtlanabilıneli ve raporların çıktısı alınabilınelidir. İstatistik, sorgu ve raporların tam listesi ve detayları
sistem analizi aşamasında belirlenecektir.
10.21.
FİZİK TEDAVİ VE REH ABİLİTASYO N MODÜLÜ
Bu modül Hastanemize başvuran Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalarının tüm iş süreçlerini kolayca
takip edebilecek ve uygulayacak yapıya sahip olmalıdır. Bu modül en az aşağıda belirtilmiş olan işlemleri
gerçekleştirebilecek durumda olmalıdır.
10.21.1.
FİZİK TEDAVİ PO LİKLİNİK İŞLEMLERİ
10.21.1.1. Hasta kabul biriminden Fizik tedavi polikliniğine müracaat etmiş olan hastalar liste halinde
görüntü lenebilmel idir.
10.21.1.2. Listede bulunan kolonlardan herhangi birine göre ve birden fazla arama ve listeleme filitresi
uygulanabilınelidir. ÖRNEĞİN: Seans sayısı,cinsiyet, Protokol veya sıra numarası gibi.
10.21.1.3. Listede bulunan kolonlar kullanıcı tarafından ekleııe bilmeli ve çıkartı labi Imel id ir. Her
kullanıcı bu değişikleri kendine özgü dizayn edebilmeli ve kaydedebilmelidir. Kullanıcıların bu özelliği
kolayca kullanabilmesi
uygulanabilınelidir.
için listeye kolon ekleme ve çıkartma
işlemi sürükle bırak tekniği
ile
10.21.1.4. Poliklinik listesinde Seans uygulanan, seansı uygulanmayan, seansı bitenler ve seansı devam
edenler hastalar kriter olarak seçilebilmeli ve bu seçim doğrultusunda hastalar listelenebilmelidir. Bu
listeler istenen kiriterde Ofis yazılımları ve PDF formatına dönüştürülebilmelidir.
10.21.1.5.
Doktorun tanı kodlarının dışında da serbest tanı kaydı yapabilme imkanı olmalıdır. Her
kullanıcı Doktor için; Doktorun girdiği bu tanının ICD-10'daki karşılığını tanımlayıp saklayabileceği
arayüz yazılımda yer almalıdır.
10.21.1.6. Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını SUT kodlarına
göre girme imkanı olmalıdır.
10.21.1.7. Hastaya ait temel tıbbi bilgilerin Doktor tarafından girilmesi ile ilgili serbest bir bölüm
olmalıdır.
10.21.1.8. Tedavi aşamasında da kod sistemleri kullanılmalı uygulanan hizmet kayıtlarını SUT ve/veya
BUT kodlarına göre girme imkanı olmalıdır. Tıbbı işlemlerin girişleri sırasında faturalama kriterleri (Sut,
But. v.b Faturalama ilkeleri) baz alınabilmeli, istenildiğinde uyarı veya girişi engelleme yapılabilmelidir.
Branş bazında tedavi kodları grııplandırılabilmeli. sadece ilgili branşa ait işlemler göriilebilıneli
gerektiğinde kısıtlama yapılabilmelidir.
veya
10.21.1.9. Doktorlar kendileri için sık kullandıkları ICD10 ve İlaçlar için liste hazırlayabilmeli ve bu
listeler ile işlem yapabilmelidirler. Doktor sık kullanım listesinde ekleme-çıkarma işlemini kendisi
yapabilmelidir, bu işlem için bilgi işlem veya yazılımcı müdahalesi gerekmemelidir.
10.21.1.10.Tetkik/tedavi kodlamalarında poliklinikte yapılamayacak işlemlerin poliklinik üzerinden girişi
engellenmelidir.
10.21.1.11.Kullanıcı isteklerine göre bir vakaya, birden fazla tanı girişi (ön tanı, kesin tanı, radyograflk
tanı, patolojik tanı, kabul, taburcu, priıner ve sekondertanı vb.) imkanı olmalıdır.
10.21.1.12.Seç ilen tanı Sağlık B akanlığfnca yayımlanan Sağlık Kodlama Referans Sunucusunda(SKRS)
yer alan Meslek Hastalıkları Tam Kodlarından biri ise, yazılım otomatik olarak kullanıcıyı, hastalığın bir
meslek hastalığı olabileceği yönünde uyarmalıdır. Hastalığın bir meslek hastalığı şüphesi olduğuna karar
verildiğinde yazılım, hastalığın bu şekilde kayıt altına alınmasına imkan sağlamalıdır. Meslek Hastalığı
şüphesiyle kayıt altına alınan hastaların yaptıkları iş yine S K R S ’de yer alan Meslek Kodlarına uygun
şekilde kayıt altına alınabilmeli, meslek hastalığı şüphesi vakalarına ait kayıtlı verilerden belirli zaman
aralığında, yaş. cinsiyet, yerleşim yeri, iş kolu, hastalık kodu gibi parametrelere göre sorgulama ve
10.21.1,13.Hastaya rehabilitasyon seans randevusu oluşturulabilmelidir.
10.21.1.14.Seans oluşturma şu şekilde olmalıdır; Seansın başlayacağı tarih, başlangıç ve bitiş saatleri
sisteme girildikten sonra seans gün aralığı, seans sayısı seçilebiImeli ve verilen bu kriterlere göre seanlar
otomatik olarak oluşturulabilmelidir. Kullanıcı hastanın seansları ile ilgili açıklama veya seans sırasında
dikkat edilmesi gereken unsurları seans bazlı yazabilmelidir. Oluşturulan seanslar kaydedilmeden önce
kullanıcı oluşturulmuş olan seansları tarih,saat,durum ve açıklamaları ile birlikte liste halinde aynı ekran
üzerinden önizleyebilmelidir.
10.21.1.15.0luşturulacak olan seanslar tek günler ( Seansın başladığı ilk günden sonraki her güne
verilecek seans/lar) ve çift günler (Seansın başladığı tarihten sonraki iki gün ara ile verilecek olan
seaııs/lar) bazında otomatik olarak oluşturulabilmelidir.
10.21.l.lö.O tom atik olarak oluşturulan seansların herhangi birine yetki verilen kullanıcı tarafından
müdahale edilebilmeli gerektiğinde düzeltme ve değiştirme işlemi gerçekleştiri lebi Imel idi r.
10.21.!.17.Tedaviden vazgeçen hastaların seansları yetki verilen kullanıcı tarafından iptal edilebilmelidir.
10.21.1.18-Oluşturulmuş olan seans randevularının çıktısı alınabilmelidir. Bu çıktıda seans açıklamaları
ve tedavi notları mutlaka bulunmalıdır.
10.21.1.19.Kullanım kolaylığı ve iş prosedürlerinin sağlıklı uygulanabilmesi için Sistemden oluşturulan
Fizik tedavi ve rehabilitasyon seanslarının Medula sistemine gönderimi bu ekran üzerinden yapılabilmeli
tarklı ekranlar açtırılmamaiıdır. Medula sistemine raporların gönderilmesi için gerekli olan bilgiler sistem
tarafından otomatik olarak ilgili alanlara aktarılabilmelİ, kullanıcıya kolaylık sağlamalıdır.
10.21.2.
SEANS VE RANDEVU KABUL İŞLEMLERİ
10.21.2.1. Fizik tedavi ve poliklinik işlemleri modülünden seans verilmiş olan hastalar çeşitli kiriterlere
göre (Doktor,servis vb.) listelenebilmelidir.
10.21.2.2. Bu listeye seans randevu tarihi gelmiş olan hastalar otomatik olarak gelmeli kullanıcı seans
günü gelmiş olan hastaların görüntülenmesi için herhangi bir işlem yapmamalıdır.
10.21.2.3. Liste üzerinden hastaya fizik tedavi ve poliklinik işlemleri modülünden düzenlenmiş olan
Seans bilgilerine erişim olmalı, bu bilgiler bir form aracılığı ile görüntülenebilmelidir. Görüntülenecek
form üzerinden hastanın seansına ait tüm bilgilere ulaşılabilmeli, gerektiğinde seans bilgileri yetki
dahilinde değiştirilebilmelidir.
10.21.2.4. Rehabilitasyon hastalarına verilmiş olan Seans randevuları bu modül ile kabul edilmelidir.
10.21.2.5. Seans işlemleri
10.21.2.6. Seans ve randevu kabul işlemleri modülünden seans randevusu kabul edilmiş olan hastalar bu
modül üzerinden liste halinde görüntülenme! id ir.
10.21.2.7. Listede bulunan kolanlar kullanıcı tarafından eklene bilmeli ve ç ıkartı labi İme Iid ir. Her
kullanıcı bu değişikleri kendine özgü dizayn edebilmeli ve kaydedebilmelidir. Kullanıcıların bu özelliği
kolayca kullanabilmesi için listeye kolon ekleme ve çıkartma işlemi sürükle bırak tekniği ile
uygutanabilmelidir.
10.21.2.8. Listede bulunan tüm kolonlara göre ama ve filtreleıne seçeneği olmalıdır.
10.21.2.9. Liste üzerinden hastanın Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemleri modülünden doldurulmuş
olan hasta formuna u laş 11ab ilmelidir. Bu formda hastanın poliklinikten girilmiş olan tanıları otomatik
olarak (seçilmiş) gelmelidir. Varsa poliklinikten hastanın hastalığı ile ilgili bilgilere ve tedavide dikkat
edilmesi gereken unsurlar veya tedavi notu görülebilmelidir.
10.21.2.10.Rehabilitasyon ve tedavi salonunda hastaya uygulanan tedaviler, tedavi sırasında kullanılmış
olan sarf malzemelerin düşümü kodlanabilmelidir.
10.21.2.İL T e k ra r eden tedavi uygulamalarında hastanın bir sonraki seansında tedavi işlemleri otomatik
olarak sistem tarafından hasta kartına işlenmiş olarak gelmeli fizyoterapist tarafından onaylandıktan sonra
bu İşlemlerin sistemde yer alınası sağlanabi Imel idir.
80
___________________________________________________________________________
M u h .İlk ^ U Ç A R
İdari Hizjp^|ler Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
,
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Enzar T Ö RE
Uzman
Şadan ÖZCAN
Muh.Mesut ÇAYIR
10.21.2.12.Hastaya uygulanan tedavilerde kullanılan, sarf malzemeler tedavi ile ilişkilendirebilmeli ve
hasta kartına İşlemler kodlandığında sarf malzemeler sistem tarafından otomatik olarak servisin
stoğundan düşülebilmel idir.
10.21.2.13.Hastanın tedavi seansları bu modiil üzerinden sonlandırılabilmelidir. Seans sonlandırma
işlemleri aynı zamanda ınedula sistemine aynı ekran üzerinden bildirilip ıııedula sisteminden de seanslar
sonlandırılınalıdır.
10.21.2.14.Tedavi sırasında hastaya yapılmış olan tedavi ile ilgili tedavi notu alanı olmalı ve bu alanlara
gerektiğinde fizyoterapist tarafından tedavi notu eklenebilmelidir. Eklenmiş olan bu notlar poliklinik
modülünden hastanın doktoru tarafından görülebi İme Iid ir.
10.22.
CİH AZ TAKİP MODÜLÜ
Bu modülde; hastanede ve birlik bünyesinde kullanılan tıim cihazlarla ilgili bilgiler ve bu cihazların
hastane içi ve dışındaki hareket bilgileri tutulmalıdır.
10.22.1.
Servis poliklinik ve laboratuvarlarda kullanılan cihazların (solunum cihazı. EKG, tansiyon
aleti, biyopsi seti, portable röntgen cihazı vb, taşınabilir diğer cihazlar) hastane içindeki hareketleri ve bıı
cihazların çalışma bilgileri ile cihaz kimlik bilgileri tutulmalıdır.
10.22.2.
Cihazların periyodik bakım ve çağrı bakımı, onarım, bakım onarım maliyetleri ve yenileme ile
ilgili bilgileri ve garanti süreleriyle ilgili bilgiler tutulmalıdır.
10.22.3.
Çamaşırhane, steril depo üniteleri ve mutfak gibi birimlerdeki makineler de sistemde yer
almalıdır.
10.22.4.
Cihaz takip bilgilerinde cihaza yapılmış olan bakım maliyetleri fatura bazında kayıt altına
ahnabilmelidir.
10.22.5.
Cihaza ait marka.ınodel, Seri Numarası, Cihazın Kullanılacağı Birim ,Cihazın Kullanım
amacı gibi bilgiler kayıt edilebilmelidir.
10.22.6.
Diyaliz Cihazları için hasta özellikleri tanımlanabilmelidir. (Hepatit B. HIV vb.)
10.22.7.
Cihazın garanti başlama ve bitiş tarihi kayıt altına alınabİlmelidir.
10.22.8.
Cihaza ait arıza bildirim kaydı yapılmalıdır.
10.22.9.
10.22.10.
Cihaz ait bakım, onarım, kalibrasyon tutar bilgisi toplamı kontrol edilebilmelidir.
İstenildiğinde cihazın farklı bir servise çıkışı yapılabilmelidir.
10.22.11. Çıkış işlemleri sırasında cihazı talep eden birim, cihazın çıkışını yapan birim ve personel
bilgileri tutulabi lmel id ir.
10.22.12. Çıkışı yapılan cihazın, cihazı talep eden birime giriş işlemleri yapılmalıdır.
10.22.13. Cihaz hareket işlemleri program üzerinden takip edilebilmelidir.
10.22.14. Kayıtlı tüm cihazların listesi alınabilmeli, istenildiğinde ekrandan çıkılmadan seçilen cihazın
detay bilgisi görüntülenebilınelidir.
10.23.
STERİLİZASYO N M O D Ü LÜ
Sağlık Kurumlan içerisinde teşhis ve tedavide kullanılan alet ve başlıkların (aerator, mikromotor v b.
gibi) sterilizasyon sürecinde gerçekleştirilen tüm işlemlerinin elektronik ortamda kayıt altına alınması ve
izlenmesini sağlamalıdır.
10.23.1.
Uygulama, defter ve form kullanımım ortadan kaldırarak kayıtlarda meydana gelebilecek
manuel hataları engellenmeli, güvenilirliği, hızlı sorgulama ve raporlamayı kolaylaştırmalıdır.
10.23.2.
Alet ya da cihazların hangi hasta için hangi zamanda kullanıldığı bilgisine anlık olarak
ulaşılabilmel idir.
10.23.3.
Hasta için kullanılan aletlerin hangi sterilizasyon süreçlerinden geçtiğini detayları
sorgulamalıdır.
ile
10.23.4.
Bir hasta için kullanılan alet ve cihazların sterilizasyoıı sürecini; tarih, saat, personel ve
yapılan işlemler bazında işleyebilmelidir.
10.23.5.
Uygulama şu bölümlerden oluşmalıdır.
• Tanımlamalar
- Renk bandı tanımlama
- Tıbbi alet tanımlama
- Personel tanımlama(personel modülündeki kayıtlarla birebir olmalıdır.)
• Steri lizasyon
- Teslim işlemi
- İade işlemi
- Steri lizasyon işlemi
• Yönetimsel İşlemler
- Modül, form ve kullanıcı yetkilendirme
• Klinik
- Hasta ile paket eşleşimi
• Raporlar
- Hasta ile kullanılan paket
- Kullanıcı/Personel bazlı yapılan sterilizasyon işlemleri
10.23.6.
Uygulamaya giriş yapan kullanıcılar kendi yetkileri
ulaşabilmelidir.
çerçevesinde modül ve formlara
10.23.7.
Uygulama kullanıcısı ile ilgili olarak oturum bilgilerine ait log'lar sistemde kayıt altına
alınmalıdır.
10.23.8.
Kliniklerde doktorun, bir hasta üzerinde çalışmadan önce sterilizasyon paket barkodunu
okutması yeterli olmalıdır.
10.23.9.
Sterilizasyon ünitesinde paketler barkodlanabilmelidir.
10.23.10.
Sterilizasyon ünitesinde barkodlanmış paketler barkod okuyucu ile okunabilmelidir.
10.23.11.
Kliniklerde hasta ile kullanılan sterilizasyon paketi eşleştirilebilmelidir.
10.23.12.
Uygulama, hastane içerisinde istenen terminallerde çalışmalıdır.
10.24.
DA N IŞM A M O DÜ LÜ
Hizmetin sürekliliğini sağlamak, hizmet kalitesini artırmak, sisteme hız kazandırmak amacıyla hastane
içerisindeki çeşitli hizmet kaynaklarına erişimi kolaylaştırıcı bilgiler bu modül içerisinde ele alınmalıdır.
10.24.1.
Amaca uygun farklı çözümler tasarlanabilir. Örneğin; uygun olan yerlerde ekran, ışıklı
pano(board), dokunmatik ekran{touch screen), vb. sistemler kullanılabilir.
10.24.2.
İdare tarafından tespit edilecek yerlerde ve sayıda, aşağıda belirtilen bilgilerin hasta ve hasta
yakınlarına görüntülenmesini sağlayacak yapı ve mekanizmalar geliştirilebilir:
a.
Randevu, hizmet bilgileri
b.
Hastane, bölüm, doktor bilgileri
c.
d.
e.
Acil mesaj/uyarılar
Genel bilgilendirmeler
Yer ve yön bilgileri
f.Zamanlama bilgileri(tahmini bekleme süresi vb.)
10.24.3.
Görüntülenecek bilgilerin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Uygulama Yazılımından gerçek
zamanlı olarak elde edilmesi, idare tarafından tespit edilecek yerlerdeki ekranlara kadar iletilmesi
Yüklenici tarafından sağlanmalıdır. Bu iş için (gerekli olması halinde yazılım lisansları) ve donanım İdare
sağlanır.
V
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
10.24.4.
Görüntülenecek
bilgi olmaması
halinde bu ekranlardan,
idarenin
belirleyeceği
bilgiler
görüntülenebilir (Hastane içinde uyulması gereken kurallar, sağlığın korunması konusunda bilimsel
içerikli kısa bilgiler, vb.)
10.24.5.
Hastaların
hastaneye
geldiklerinde
gidecekleri
poliklinikleri
vb.
kendilerinin
belirleyebilmelerini sağlamak amacıyla verilecek danışmanlık hizmetinin otomatik olarak yapılabilmesini
sağlayacak algoritmaları içeren yazılımların sözleşme süresince hastanede çalıştırılması gerekmektedir.
Söz konusu uygulama için;
10.24.6.
KIOSK vb veri erişim cihazları ve sistemleri üzerinde bulunan barkod okuyucuya T.C. Kimlik
Numarası içeren hasta barkodu ya da ilgili alana ekrandaki dokunmatik klavye aracılığıyla T.C. Kimlik
numarası veya Hasta numarası yazılarak sisteme giriş yapılabilmelidir.(söz konusu uygulama için gerekli
donanım ve lisanslar kurumumuz tarafından sağlanacaktır.)
10.24.7.
Sisteme giriş sonrası ilave güvenlik önlemi olarak kendisine verilen şifre ya da bir başka
kimlik doğrulama ve güvenlik unsuru ile hasta kimlik kontrolü yapılmalı ve 3 (üç) kez iist üste yanlış
girişte sistem tarafından işlem sonlandırılmalıdır.
10.24.8.
Hasta kimlik bilgisi doğrulandıktan sonra, hastanın almış olduğu randevu kontrolü sistem
tarafından otomatik yapılmalı ve o güne alınmış tiiın randevuları onaylanıp hasta, barkodu basılarak ilgili
polikliniğe yönlendirilebi Imelidir.
10.24.9.
Hastanın herhangi bir randevusu yoksa, gün
içinde çalışan
uzmanlık dalları ekranda
listelenmeli ve hasta şikayetine göre uygun uzmanlık dalını seçebilme! id ir.
10.24.10.
Hasta seçmiş olduğu uzmanlık dalma göre poliklinikleri ekranda görebilmeli ve listelenen her
bir poliklinik için çalışma saati, poliklinik adı, doktoru, kalan kontenjanı, sevk edilen hasta sayısını
görebilmelidir.
10.24.11. Hasta uygun
yapılmalıdır;
polikliniği seçtiği anda sistem tarafından aşağıdaki
kontrolleri otomatik
• Cinsiyet kontrol: Kadın hastaların gideceği polikliniklere erkek hastaların gidememesi ya da tersi.
• Gün Kontrol: Ayııı gün içinde aynı polikliniğe ya da uzmanlık dalma birden fazla kez gitmesi ya da
gitmemesi
• Yaş Kontrol: Hastanın yaşının seçtiği poliklinik için uygunluğu
• Provizyon kontrol: Hastanın provizyon alıp almayacağı kontrolü
• Doktor İzin Kontrolü: Seçilen poliklinik doktoru izinliyse o poliklinik seçildiğinde uyarı verilmesi
• Kontenjan Kontrolü: Seçilen polikliniğin kontenjanı dolmuş ise hastaya uyarı verilmesi
10.24.12.
Hasta KIOSK ile poliklinik tarih ve saat seçimi yaparak randevu alabilmelidir.
10.24.13. Hasta yeni yada geçmiş tarihlerdeki laboratııvar sonuçlan görüntüleyebilmelidir. Bu sonuçlar
entegre edilecek kurumlarda da sistemden görüntülenebilmelidir.
10.24.14.
Hastanın yanlış bilgi girişlerinde sistem hastayı uyarmalı ve doğru giriş için yönlendirmelidir.
10.24.15.
10.24.16.
KIOSK üzerinden alınacak randevular için kapasite tanımı yapılabilmelidir.
Yatan hastalar için işlem yapılmamalı ve hasta uyarılmalıdır.
10.25.
10.25.1.
KALİTE YÖ NETİM MODÜLÜ
Kalite Yönetimi adında birim oluşturulacaktır.
10.25.2.
Kalite Yönetimi ile ilgili tüm talimatlara (GYS, cihaz çalıştırma, birim çalışma vb.) ve boş
şekilde doldurulmaya müsait tüm formlara (düzeltici ve önleyici işlem formları, doküman değişikliği
talep formu, yıllık eğitim programı vb.), tüm planlara, diğer kalite planlarına, kalite el kitabına,
organizasyon şemalarına, proseslere ve prosedürlere yetki dahilinde sistemden ulaşılacaktır.
10.25.3.
Önceden oluşturulmuş (word, excel, pdf, iıtml gibi formatlarda) dokümanlar, Kalite Yönetim
Modülüne eklenebilmeli, takip ve düzenlemeleri modül üzerinden yapılacaktır.
83
Muh.ll
İdari H
laşkanı
\
Sertaç (Ç A K M A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendıe
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
10.25.4.
Modül içerisinde
kopyalanaınayacaktır.
10.25.5.
tüm
dokümanlar,
yetkili
kullanıcılar
dışında
değiştirilemeyecek
ve
Dokümanların ilişkili olduğu diğer dokümanlar / ekler tanımlanacaktır. Asıl doküman
incelenirken aynı form üzerinden tek tuşla doküman eklerine de ulaşılacaktır.
10.25.6.
Sistem dahilinde kullanıcıların ulaşabildiği formlar (örneğin düzeltici işlem formu gibi),
ekranda doldurulacak ve aynı kullanıcı tarafından birkaç nüsha şeklinde yazıcıdan çıktısı alınacaktır. Bu
formlar yetki dahilinde tüm birimler tarafından görülecek ve doldurulacaktır. Form üzerinde kutucuklarla
istek yapılacak birim, uygunsuzluğun giderileceği tarih gibi bazı bilgiler açılır kutudan seçilebilir olacak,
bazı bilgiler ise onay kutusu şeklinde işaretlenebilir olacaktır.
10.25.7.
Bu tarz doldurulabilir formlar kullanıcı tarafından doldurulduktan sonra kayıt tuşuna basıldığı
anda kalite birimi ekranında bekleyen istek olarak görülecek ve istek kabul edildiği anda ise forma ilgili
birimle ilgili işlem/kayıt numarası program tarafından otomatik olarak verilecektir.
10.25.8.
Kalite birimi tarafından onaylanan ve otomatik olarak işlem numarası alan formlar, isteği
yapan birim ve isteğe muhatap birim tarafından kendi ekranlarında görülecektir.
10.25.9.
Kalite Biriminin uygun gördüğü uyarı veya yenilikler kullanıcılara iletilecektir.
10.25.10. Eğitim, Yönetim gözden geçirme gibi toplantılar için
bildirilecektir. Yapılan bildirimler sistem üzerinden takip edilecektir.
10.25.11.
kullanıcılara,
toplantı
zamanı
iç yazışmalar modül üzerinden yapılacaktır.
10.25.12. Kullanıcılara kullanıcı bazında bağlı oldukları birimle ilgili kalite formlarını görme yetkisi
verilecektir.
10.25.13. Tarih kısıtlaması olan formlarda (Düzeltici İşlem Formu gibi) sonuçlanma tarihi geldiğinde
her iki muhatap birim ekranında ve aynı zamanda Kalite Yönetimi biriminin ekranında uyarı çıkacaktır.
Bu tarih dolduğu anda ise ilgili birim kullanıcısı programda herhangi bir işlem yapamayacak ve o form
üzerindeki yazına/değiştirme yetkileri pasif duruma geçecektir.
10.25.14.
Revizyon istekleri, kullanıcı tarafından KYS sorumlusuna iletilecek aynı şekilde sistem
üzerinden cevabı yazılarak terinin tarihi verilecektir. Ayrıca terinin tarihi geçen bildirimler kullanıcı ve
KYS sorumlusuna uyarı ile gösterilecektir.
10.25.15.
Anket İşlemleri: HASTANE tarafında İstenen konular için anket formları elektronik ortamda
hazırlanacak
ve
otomasyona
girişi
yetkisi
olan
kullanıcıların
oylamasına
sunularak
sonuçlar
incelenecektir. Anketler otomasyon sistemine bağlı tüm kullanıcılar tarafından yapılabileceği gibi
otomasyon sistemine bağlı bilgisayarlar dışında, kiokslardan da gelen hastaların anketlere katılımı
sağlanacaktır.
10.25.16. Anket konusu ve seçenekler HASTANE tarafından belirlenecektir. Sorulacak soru ve seçenek
sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmayacaktır.
10.25.17. İstenen anketlerin sonuçları tüm kullanıcılara açılacak, istenenlerde ise sadece yöneticilere
açık tutulacaktır.
10.25.18.
Her kullanıcı sadece I (bir) oy kullanacaktır,
10.25.19.
Anketler için son oy kullanım tarihi tanımlanacaktır.
10.25.20.
10.25.21.
Anket sonuçları hem sayısal olarak hem de grafik olarak görüntülenecektir.
Anketler kullanıcı grubu bazında da tanımlanacaktır.
10.25.22.
Anketlerde katılımcının tek seçim veya birden fazla seçim yapabilmesi sağlanacaktır.
10.25.23.
Kullanıcıların ankete katılımı istendiğinde zorunlu yapılacaktır.
10.25.24.
Otomasyon sisteminden yapılmayan anketlerin (Kiosk yada internet üzerinden yapılamayan
hasta anketleri) sonuçları SPSS gibi ek programlara ihtiyaç duymadan KYS Sistemine girilebilmelı ve
sonuç analizleri
bûlirlevecektir.
grafiksel
olarak
alınacaktır.
Grafik
türlerini
(pasta.çubuk.sütun
vb.)
kullanıcı
10.25.25.
KYS Sisteminde öneri formu bulunacaktır. Kullanıcılar KYS Sistemi kullanarak öneri
bildirecektir. Kurum yöneticileri bu önerileri değerlendirebilme!i ve içeriğe göre öneriyi puanlayacaktır.
Kabul edilen ve kabul edilmeyen önerilerin kullanıcı bazında istatistiği alınacaktır.
10.26.
KALİTE İN D İK A T Ö R Y Ö N E T İM M O DÜLÜ
Sağlık Bakanlığınca uygulamaya alman Hizmet Kalite Standartları (HKS) gereği istenen indikatörlerin
oluşturulması ve raporlanması bu modül aracılığı ile yapılacaktır.
10.26.1.
Hizmet Kalite Standartlan gereği istenmiş olan İııdikatör kartlan liste halinde tek ekran
üzerinde görüntülenmelidir. İndikatör kart listesinde en az aşağıda bulunan kartlar olmalıdır. Sağlık
Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığınca yayınlanacak olan diğer
indikatör kartları sisteme eklenebilmeli
çalıştırılmalıdır.
ve eklenmiş olan
•
Acile tekrar başvuru oranı indikatör kartı
indikatör kartlan
•
Ameliyat masası kullanım oranı indikatör kartı
•
Bası ülseri oranı indikatör kartı
•
Başka merkeze sevk oranı indikatör kartı
•
Düşen hasta oranı indikatör kartı
•
Eksiksiz doldurulan hasta dosyası oranı indikatör kartı
•
Hekim başına düşen poliklinik odası oranı indikatör kartı
•
Hemşirelerin bölüm değiştirme oranı indikatör kartı
•
Kan ve vücut sıvıları maruziyeti indikatör kartı
•
Kesici delici yaralanmaları indikatör kartı
•
Konsültan hekimin acil servise ulaşma süresi
•
Yoğun Bakım Ünitesi Mortalité oranı indikatör kartı
•
Miişahadede kalış süresi indikatör kartı
•
Sezaryen oranı indikatör kartı
•
Sitolojik patolojik tam uyumu oranı indikatör kartı
•
Yoğun Bakım Ünitesi Tekrar Yatış Oranı indikatör kartı
bu modül
üzerinde
10.28.1 Veri alınmak istenen indikatör kartı tıklandığında aynı ekran üzerinde seçilmiş olan kartın içerik
yapısına göre alanlar gelmelidir. Örneğin: Acil servise aynı şikayet ile tekrar başvuru oranı için; Acil
servise toplam başvuran hasta sayısı. Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayet ile tekrar başvuran
hasta sayısı,Acil servise 24 saat içerisinde aynı şikayet ile tekrar başvuran hasta oranı, ilk başvuru
zamanlarına göre yüzdelik dağılım (mesai içi), ilk başvuru zamanlarına göre yüzdelik dağılım (mesai
dışı), ilk başvuruda konsültasyon varlığı yüzdelik dağılımı, ilk başvuruda konsültasyon yüzdelik dağılımı
olmalıdır. Ayrıca aynı ekran üzerinde bu hastaların ilk başvurudaki sorumlu hekim dağılımları ve tanı
dağılım yüzdeleri olmalıdır. Bu formüle dahil edilmiş olan hastaların, konsültasyon branşlarının ve hekim
listesi aynı ekran üzerinde olmalı ve bu hastalar üzerinde arama ve sorgulama yapılabilmelidir.
10.26.2. Kullanım kolaylığı açısından ekranda bulunan listelerde o an için gerekmeyen kolanlar
kaldırılabilıneli ve listeye kullanıcının ihtiyaç duyabileceği kolonlar yazılımcı müdahalesine gerek
kalmadan kullanıcı tarafından kolayca eklenebilmelidir.
10.26.3.
Kullanıcı liste yapısını kolayca değiştirebilmen (kolon ekleme, silme, kolonların yerinin
değiştirilmesi vb.) ve kendi tercih etmiş olduğu ayarları kaydedebilmelidir.
10.26.4.
Listelenmiş olan veriler listede bulunan kolonlara göre gruplandırılabilmelidir.
10.26.5.
Sorgu sonucunda listelenmiş olan kalite indikatör verileri aynı veri formatında Ofis
yazılımlarına ve PDF formatında dışa ortama aktanlabilmelidir.
85
M uh.İlk^y UÇAR
İdari Hrrâetler Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzman,
O p .D r.EnzarT Ö R E
Uzm an D oktor
Şadan OZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdürYard.
10.26.6.
Modül içerisinde üretilen tüm liste ve raporlar Ofis yazılımlarına ve PDF formatında dış
ortama aktarılabilmelidir.
10.26.7.
Modül içerisinde oluşturulan listelerdeki kayıtlar istenen mail ortamına program üzerinden
email olarak gönderilebilmelidir. Liste üzerindeki kayıtlar dosya eki olarak email ile birlikte otomatik
olarak gönderilmelidir.
kullanılmamalıdır.
Bu özellik için Modül dışında herhangi bir mail programı(Outlook vb.)
10.26.8.
Modül sistemde tanımlı olan herhangi bir indikatör kartına alt indikatör kartı tanımlamayı
desteklemelidir.
10.26.9.
Yetki dahilinde idari birim veya klinik servis sorumluları kendi indikatör kartlarının verilerine
ul aşabil mel i ve indikatör takibi yapabilmelidir. Yetki verilmemiş kullanıcılar indikatör kartlarına hiçbir
suretle erişeınemelidir.
10.27.
EVRAK T A K İP M O DÜLÜ
10.27.1.
Bu modülün amacı hastane gelen-giden evrak bölümlerinin tüm ihtiyaçlarını
karşılamak ve gelen-giden evrak bilgilerinin elektronik ortamdan takibini sağlamaktır.
10.27.2.
Gelen-Giden evraklara ait bilgiler kaydedilecektir.
10.27.3.
Gelen evrak bölümüne, evrakın kayıt tarihi.kurum
yazılabilmeli havale edileceği birim yada birimler seçilecektir.
10.27.4.
kayıt tarihi.türü
konusu
ve özeti
Gelen evrakın hangi kurumdan geldiği ,hangi birim yada birimlere havale edileceği gibi
bilgiler açılan listeden seçilecektir ve bu listelere yeni tanımlamalar yapılacaktır.
10.27.5.
Gelen evrak hem fiziksel olarak hem de elektronik ortamda havale ve işleme tabii tutulacaktır.
Elektronik ortama evrak bilgileri manuel yazılacak fiziksel evrakı tarayarak aktarılacaktır.
10.27.6.
Gelen evrakın eğer ekleri varsa bunlar eklenebilmeli ve aynı evraka ait il işki lend irmesi
otomatik yapılacaktır. Elektronik evrak hareketinde bu ekler de beraber hareket edecektir.
10.27.7.
Gelen evrak
bilgilendirilecektir.
günlü
10.27.8.
Giden
seçilecektir.
bölümünde evrakın
10.27.9.
evrak
evrak
ise
kullanıcı
hangi
sürenin
şubeden
bitiş
tarihinden
çıktığı,
hangi
önce
kuruma
mesaj
ile
gönderileceği
Gelen Evrak kayıt edilirken evrakın hangi kullanıcılara gönderileceği seçilecektir. Program
ilgili kullanıcıya evrakın konusunu ve geliş tarihini gösteren bir bilgilendirme mesajı gönderecektir.
Mesaj kullanıcı okuyana kadar her programa girişinde ve programa giriş yaptıktan sonra belirli aralıklarla
kullanıcıya hatırlatılacaktır.
10.27.10.
10.27.11.
Evrakın çıkış tarihi otomatik olarak işlemin gerçekleştiği tarih olarak verilecektir.
Giden evrakın özet ve konusunun yazılacaktır.
10.27.12. Giden evrakın eki veya ekleri giden evrakla ilişkilendirilecektir.
10.27.13.
10.27.14.
Ekler Resim, word. Excel, p df gibi bilinen dosya forınatlarım destekleyecektir.
Evrak hazırlama arayüzü: Zengin Metin Biçimi (RTF) destekleyecektir.
10.27.15. Kullanıcı arayüzü, kullanıcının hangi evrakı okuyup okumadığını gösterebilir yapıda olacaktır.
10.27.16. Yazılımda Gelen, giden ve hazırlanan evraklarla ilgili tarih, kurum kişi bazlı istatistikler
bulunacaktır.
10.27.17.
Gelen-Giden evrak defterinin yazıcı çıktıları alınacaktır.
10.27.18. Evrak üzerine yapıştırılmak üzere evrak bilgilerini içeren barkod etiketi yazdırılacaktır.
10.27.19. Her kullanıcı kendi sanal evrak dolabım ve evrak türlerini oluşturabilmeli ve oluşturduğu sanal
evrak dolabına kendi evraklarını kaydedecektir.
10.27.20. Kullanıcı yetkisi dahilin de. seçtiği bir evrakı kullanıcı arayüzünü kullanarak, ağ üzerinde
tanımlı herhangi bir yazıcıya gönderecek veya tanımlı bir klasöre istenilen dosya uzantısı ile
kay
86
Muh
İdar
Sertaç Ç A K M A K
3aşk
Fatih O ku r
Mühendis
O p .D r.E n zarT Ö R E
Uzman Doktor
Şadan Ö ZCA N
M ühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
10.27.21.
Kullanıcı, kendine ait olan bir belgeyi istediğinde şifreleyerek, başkasının dosyaya erişse bile
açılmasını engelleyebilmelidir.
10.27.22. Gelen - Giden EvrakEkleri
yapılabilmelidir. (800x600: 600x400 v.b)
10.27.23.
tarayıcıdan
kayıt
edilirken
evrak
boyııtlandırma
işlemi
Gelen-Giden Evrak ekleri istenilirse yeniden boyutlandırmaya tabi tutulabilınelidir.
10.27.24. Kullanıcı cevap verilmesi gereken evrakların takibini yapabilmelidir. İsterse ilgili evrak ile
ilişkileııdirilerek evraka cevap verilebilmelidir.
10.27.25. Evraklar için gerekli olan Genel Sekreterlik, Kurum, Birim ve Evrak Kayıt Tür tanımlamaları
yapılabilmelidir.
10.27.26.
Evrak
bünyesindeki
Dağıtım
hastanelere,
işlemleri sadece kullanıcı
birimlere,
servislere,
bazlı değil,
kullanıcı
istenildiğinde
gruplarına da
ildeki
sekreterlik
dağıtılabiImelidir.Güvenli
Elektronik İmzayı sistem desteklemelidir. Evraklar Güvenli Elektronik İmza ile imzalandıktan sonra
dağıtımı yapılacak olan evrak dağıtım şemasına göre (başkanlık, birim, hastane, servis v.b.) dağılımı
yapılabilmelidir.
10.28.
10.28.1.
SİSTEM VE VTYS M O DÜLÜ
Bu modülde, VTYS sistemi, veritabanı sunucusu, domain sunucusu vb., sunucular ALİCİ
tarafından izlenebilmeli, yapılan işlemlere ait log kayıtları ve VTYS oturumları takip edilebilmeli ve
oluşan sistem sorunları hakkında bilgi işlem yetkililerinin gerek otomasyon üzerinden gerekse SMS ile
bilgilendirilmesini sağlanmalıdır. Ayrıca otomasyonda çıkan yeni versiyonların
internet üzerinden
güncellenebilmesi ve hastane içindeki istemci bilgisayarlarında hastane içinde kurulacak bir sunucu
üzerinden otomatik güncelleme yapmalarını sağlamalıdır.
10.28.2.
VTYS sistemi herhangi bir veritabanı, SQL bilgisine gerek duyulınaksızm izlenebilınelidir.
Özellikli alanlar üzerinde yapılan değişikliklere ait Log kayıtları görüntülenebilmelidir. Bu kayıtlar
üzerinde Tarih aralığı, hasta, kullanıcı gibi seçeneklere göre süzme yapılabilmelidir.
10.28.3.
VTYS üzerinde oturum açmış olan bilgisayarlar izlenebilınelidir. Sistem yetkilisi tarafından
istendiğinde oturum açmış herhangi bir bilgisayarın VTYS oturumu soıılandırılabilmelidir.
10.28.4.
Veritabanının yedeği istenen periyotlarda ve veritabanı yönetim sisteminin desteklediği
metodlar ile otomatik olarak alınabilmesi sağlanmalıdır.
10.28.5.
Yedekleme periyotları ALICI tarafından mesai içi, mesai dışı olarak ayarlanabilmelidir,
yedekleme periyotlarının ayarlanması için programcı müdahalesine veya bilgisine gerek duymadan işlem
yapı labîlinmelidir.
10.28.6.
İstenen herhangi bir zamanda idaremiz tarafından VTYS nin yedeği al ınabi Imel id ir ve bu
işlem için Firmaya bağımlı olmasına gerek duyulmama!ıdır.
10.28.7.
Alınan her veritabanı yedeği için Log kaydı saklanmalıdır ve bu kayıtlar istenildiğinde
incelenebilmelidir.
10.28.8.
Alınan veritabanı yedekleri modül tarafından otomatik olarak sıkıştırılmaIıdır. Sıkıştırma
işleminin mesai içi veya mesai dışında yapılabilmesi
İstenildiğinde değiştirilebilmelidir.
idaremiz tarafından tercih edilebilmeli ve
10.28.9.
Herhangi bir sunucu üzerinde idaremiz tarafından tanımlanan kritik disk seviyesinin altına
düşmesi halinde sistem idaremiz tarafından belirlenen yetkili kullanıcılara ve yetkililere otomatik olarak
sistem üzerinden uyarı mesajı göndermelidir.
87
'-ay UÇAR
•ınctler Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Knzar TÜRK
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN
Mühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
10.28.10.
İstenmesi durumunda, alınan yedek dosyalan hastane içinde veya idaremiz tarafından kurum
dışında istenen bir FTP sunucusuna otomatik olarak her gün gönderilmesi sağlanmalıdır. İdaremiz istediği
zaman yedeklerin gönderileceği FTP sunucusunu programcı müdahalesi gerekmeden değiştirebilmelidir.
Sistem yapılan tüm FTP işlemleri ile ilgili log kayıtlarını saklamalıdır ve bu kayıtlar istenildiğinde
incelenebilmelidir.
10.28.11.
Otomasyonda yeni versiyon çıkması durumunda bu versiyon internet üzerinden kontrol
edilebilmelidir, varsa güncellenmiş olan dosyalar Satıcının sağlayacağı güvenli sunucudan otomatik
ind iri lebi imelid ir.
10.28.12.
İnternet
üzerinden
indirilen
yeni
ve
güncel
dosyaların
hastane
dosya
sunucusuna
güncellenebilmesi için imkan sağlamalıdır, bu güncelleme için ayrıca sunucu giriş bilgileri de isteyerek
güvenliği arttırıcı kontroller içermelidir.
10.28.13. Yapılan
incelenebilmelidir.
10.28.14.
dosya
güncellemelerine
ait
log
kayıtları
saklanmalıdır
ve
gerektiğinde
Hastane içindeki istemci bilgisayarlardan otomasyona giriş yapıldığında otomasyon öncelikle
dosya sunucusuna bağlanarak güncel dosya olup olmadığını kontrol etmelidir, güncel dosya olması
durumunda bu dosyalar otomatik olarak istemci bilgisayara alınmalıdır ve kullanıcının güncel dosyalar ile
çalışması sağlanmalıdır.
10.28.15.
İstemci bilgisayarın dosya sunucusuna erişememesi vb., durumlarda gerekli uyarı ve kontrol
mesajları kullanıcıya iletilmelidir ve istemesi durumunda mevcut dosyalar ile çalışmaya devam etmesine
olanak sağlanmalıdır.
10.28.16.
Sistem Yönetim Modülü, Internet üzerinden de çalışabilmelidir. Sistem sorumlusu web
tarayıcı aracılığı ile internet bağlantısı olan herhangi bir noktadan kullanıcı adı ve parola ile giriş
yapabilmelidir. Sistemle ilgili disk durumları, alınan yedekler ve bunlara ait bilgilere ulaşabilınelidir,
Sistemle ilgili temel istatistik bilgileri için istek yapabilmeli ve sonuca ıılaşabilmelidir.
10.28.17.
Modülün bu şekilde çalışabilmesi için veritabaın kesinlikle internet erişimine açılmayacaktır,
istemci üzerinde VTYS istemci yazılımı vb. gerektirmeyecektir, istenen bilgilere erişim için XM L web
servisleri platformu kullanılacaktır.
10.29.
10.29.1.
T EK N İK SERVİS M O DÜLÜ
Bu modülde, hastane içindeki birimlerde meydana gelebilecek her türlü (cam kırılması, kapı
kolu, çeşme, elektrik tesisatı, bilgisayar, otomasyon vb..) arıza bildirimi, bildiren birim, kişi, birim
sorumlusu vs. (tarih-saat) yapılabilmeli, teknik servis tarafından bu arızalar için yapılan işlemler, değişen
parçalar, maliyet ve arıza takip ve sonlandırma işlemleri (tarih-saat), işlemi yapan kişi, birimi, görevi vs.
yürütiilebilmelidir.
10.29.2.
Cihaz takip modülü ile entegre çalışmalıdır. Bilgisayar veya diğer cihaz arızası durumunda
arızalı olan cihazların seçimi için cihaz takip modülündeki cihazlar otomatik olarak listelenmelidir.
10.29.3.
Sistemdeki tüm kullanıcılar arıza bildirimi yapabilmelidir, bildirim formunda arıza kategorisi,
açıklama, bildirim tarihi, bildirimi yapan gibi genel bilgiler ve ulaşılabilir telefon numarası bilgisi
bulunmalıdır.
10.29.4.
Yapılan bildirimler ile ilgili arıza bildirim formu yazdırılabilmelidir.
10.29.5.
Kullanıcı yapmış olduğu bildirimlerin durumunu takip edebilmelidir, her kullanıcı sadece
kendi yaptığı bildirimlerin durumunu izleyecektir.
10.29.6.
Arızanın giderilmesi ile ilgili tahmini süre bilgisi sisteme girilebilıneli ve takip edilebilmelidir.
10.29.7.
Görevlendirilen kişiye ve bildirimi yapan kişiye, bildirim görevlendirmesi ile ilgili mesaj
gitmelidir.
J0.29.8.
Teknik servis personeli tarafından bildirim ile ilgili yapılan bakım, onarım, yenileme,
garantiye gönderme vb. işlemler sisteme girilmelidir.
\____________________________________________________________________________ 88
M uhil!kay UÇAR
¡darríifemetler Başkanı
Sertaç ÇAKM AK
Fatih O ku r
Op.Dr.Enzar T Ö R E
Uzm an
Mühendis
Uzman D o k t o r '
' W
Şadan ÖZCAN
M ü h e n d is
'
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
10.29.9.
Teknik servis tarafından işlem yapılması durumunda, bildirimi yapan kullanıcıya yapılan
işlemle ilgili mesaj gönderilmelidir.
10.29.10.
Teknik
servis
arıza
listesinde
isteğe göre
10 dk.
Iık
periyotlar
ile
liste otomatik
yenilenebilmelidir. Yeni bir bildirim var ise kullanıcıya uyarı verilmelidir.
10.29.11.
Arıza bildirimi ile görevlendirilen bir kullanıcının bu görevi başka bir yetkili kullanıcı
tarafından iptal edilip yeni bir görevli tayin edilebilmelidir.
10.29.12. Bir arıza
yapılabilmelidir.
bildirimi
için Görevli
Personelin yanında yardımcı
personel
10.29.13. Yapılan arıza bildirimi ile ilgili olarak belirtilen talimini
tamamlanmamış ise kullanıcıya sistem üzerinden mesaj gönderilmelidir.
süre
atamaları
içerisinde,
da
işlem
10.29.14. Arıza Bildirimi görevlendirilen kişi tarafından tamamlandıktan sonra Görevi atayan kişi
tarafından onaylanabilmelidir.
10.29.15.
Onaylanmış bildirim üzerinde herhangibir işlem yapılamamalıdır.
10.29.16.
Atanan görev ile ilgili olarak malzeme çıkışı, teknik Servis Modülünü kullanarak (başka
formlara
geçiş
yapmadan)
yapılabilmelidir.
teknik servis modülü üzerinden görüntülenebilmelidir.
Çıkışı
yapılan
malzemeler
10.29.17. Çağrı merkezi tarafından girilen her türlü arza kayıtları, çağrı merkezi görevlisince seçilen
kategoriye göre ilgi sisteme otomatik olarak arza kaydı olarak düşmelidir.
10.29.18.
Çağrı merkezi görevlisince aciliyet durumu seçeneği seçilebilir olmalıdır. Medikal cihaz
arzaları v.b. aciliyet durumuna göre önceden tanımlanacak olan yetkililere sistem sms ile bilgilendirme
yapabilmelidir.
10.29.19.
Arzanin sorunun çözüm süresi raporlanabilir olmalıdır.
10.29.20. Teknik destek
raporlanabilmelidir.
10.29.21.
10.30.
Bu
personelinin
o
gün
kaç
sorun
çözdüğü,
kurum
ve
birlik
bazlı
ebeveynlerine
yada
En çok arza yapan donanımlar sistem üzerinden raporlanabilmelidir.
SM S M O DÜLÜ
modülde,
Birlikteki,
Hastane
yöneticilerine,
Personellere,
Yenidoğan
tanımlanacak kişilere yönelik olarak SMS ile bilgilendirmemesajları gÖnderilebilmelidir.SMS iletimlerine
ilişkin GSM iletişim giderleri kurumumuz tarafından karşılanacaktır.
10.30.1.
Hastanenin belirleyeceği saatte, ve tanımlanan GSM numaralarına, istenen istatistik bilgileri
(hasta sayısı, yatan hasta sayısı.ameliyat sayısı,sevk sayısı vb..) SMS yoluyla gönderilebilmelidir.
10.30.2.
Mesajın gönderileceği kişiler, gönderilecek mesajın içeriği, hangi bilgilerin gönderileceği
programcı müdahalesini gerektirmeınelidir.
10.30.3.
SMS grupları oluşturulabilmelidir. (kurum, hastane, servis branş v.b.)
10.30.4.
Tanımlanmış kişilere manuel tek mesaj gönderilebileceği gibi, bu kişilere toplu olarakta sms
gönderilebilmelidir.
10.30.5.
Ek Prim performans puanları hesaplandığında bu puanlar ilgili Doktorların Gsın numaralarına
SMS ile gönderilebilmelidir.
10.30.6.
Tıp bayramı, hemşireler günü vb., özel günlerde istenen personellere SMS ile kutlama
mesajları gönderilebilmelidir. Bu mesajlar şablon olarak tanımlanabilmelidir.
10.30.7.
İstenen toplantılar öncesinde katılımcılara SMS ile hatırlatma mesajı gönderilebilmelidir.
10.30.8.
GSM numarası kayıtlı olan hastalara istenen mesajlar sms yoluyla tek veya toplu olarak
gönderilebilmelidir.
10.30.9.
Yenidoğan bebekler için, ebeveynlerinden alınan Gsm numaralarına bebeğin aşı takvimini
hatırlatıcı SMS mesajları gönderilebilmelidir.
V
\ _________________________________________________________________________________________________________ 89_
Sertaç Ç A K M A K
Fatih O k u r
Op.Dr.EnzarTÖRE
Şadan Ö ZCAN M uh.M esut Ç A Y IR
İdari Hizmetler Başkanı
Uzman
Mühendis
Uzman Doktor
M ü h e n d is
M ü d ü r Yard.
M u h .llka& U Ç A R
10.30.10.
Yenidoğan için Aşı Takvimi ALICI tarafından tanıınlanabilmelidir ve bunun için programcı
müdahalesine gerek olmamalıdır.
10.31.
M ERK EZİ B İLG İSAYAR YÖ NETİM İ M O DÜLÜ
Otomasyon sistemine bağlı tüm bilgisayarlara ait yazılım ve donanım bilgilerinin takibi ve denetlenmesi
işlemlerini yapmalıdır. Hastanelerdeki bilgisayar envanterini izleyebilmeli ve bu bilgiler üzerinde
inceleme ve analiz imkanı sağlamalıdır.
10.31.1.
Belirli periyotlar ile (haftalık veya aylık) tüm bilgisayarlara ait işletim sistemi ve donanım
bilgileri
(Anakart. Disk, Ram, İşlemci ,Yazıcı vb..) otomatik olarak (bilgisayarı kullanan operatörün
hiçbir işlem yapmasına gerek kalmadan) kayıt altına alınmalıdır.
10.31.2.
İstenildiğinde tüm bilgisayarlara veri toplama talimatı otomatik olarak gönderilebilırıelidir, ve
bu bilgisayarlardan güncel yazılım ve donanım bilgileri toplanmalıdır. Bu işlem bilgisayarı kullanan
kullanıcının bilgisi dışında otomatik olarak yapılmalıdır, kullanıcının bilgi toplanması için herhangi bir
işlem yapmasına gerek olmamalıdır.
10.31.3.
Bilgisayarlara ait, isim, ip adresi, mac adresi, otomasyona son giriş tarihi, otomasyona giriş
yapan kullanıcı bilgileri gibi genel bilgiler listeleııebilmelidir.
10.31.4.
Bilgisayarların hangi servislere ait olduğu seçilebilmeli ve istenilen terminale ait bina, kat, oda
numarası, dahili numarası vb. bilgilerine ulaşılabilmelidir.
10.31.5.
Bilgisayarların otomasyona giriş yapan kullanıcı bilgisine göre, görev yeri, dahili numarası,
gsm telefonu, e-mail vb., bilgileri takip edilebilmelidir.
10.31.6.
Varsa terminallere bağlı olan barkod yazıcılara ait ayarlamalar merkezi olarak yapılabilmeli,
ayar yapılabilmesi için terminalin yanına gidilmesine veya uzaktan erişim bağlantısı kurulmasına gerek
olmamalıdır.
10.31.7.
İstenildiğinde sistemde kayıtlı olan terminallere bağlı olan tüm barkod yazıcılara ait
ayarlamalar tek bir tuşla hazırlanan tanımdan kopyalanabilmelidir.
10.31.8.
Teknik servis modülünden sistemde kayıtlı bilgisayarlara ait arıza bildiriminde bulunabilmeli
ve istenilen terminale ait arıza bilgileri ve yapılan işlemler bu modül üzerinden de takip edilebilmelidir.
10.31.9.
Her veri toplanmasından Önceki veriler sistemde tutulmalıdır, bilgisayarlara ait donanım
bilgileri geçmişe yönelik olarak tarihleri ile birlikte izlenebilmelidir.
f 0.31.10.
İstenen bilgisayara uzaktan erişim bağlantısı kurulabilmelidir, sistem üzerinden uzaktan
bakım, uzaktan destek, uzaktan erişim sagîanabilmelidir. Uzaktan erişim bağlantısı EHBYS sistemi
üzerinden kurulmalıdır.
10.31.11. İstenen bilgisayarın kullanıcısına otomasyon
gönderilebilmelidir.
10.31.12. İstenen bilgisayarın
gönderilebilmelidir.
10.31.13.
kullanıcısına
Bilgisayar donanımlarında önemli
sistemi
ağ(network)
üzerinden
üzerinden
otomatik olarak mesaj
otomatik
olarak
değişiklikler (Ram, Cpu değişiklikleri
mesaj
vb..) olması
durumunda, sistem yöneticisine, bilgisayar ve değişikliğe ait bilgileri içeren mesaj otomatik olarak
atılmalıdır.
10.31.14.
Hastanedeki bilgisayar envanteri üzerinden çeşitli sorgulamalar yapılabilmelidir (İşlemcisine
göre. Ram miktarına göre,
alınabilmelidir.
işletim
sistemine göre,
boş disk
alanlarına göre
vb..)
istatistikler
10.31.15. Hastanedeki tüm bilgisayarların anlık olarak açık veya kapalı olduğu bilgisi grafik olarak
görüntülenebilınelidir
10.31.16.
Grafik olarak bilgisayar görüntüleme ekranında, bilgisayar arama yapılabilmelidir.
10.31.17.
Hastanede bulunan bilgisayarlar, bina ve servislere göre gruplandınlabiImelidir. İstenen
herhangi bir zamanda, hastanedeki herhangi bir binada o anda bulunan bilgisayarlar, bunların açık veya
kapalı olma durumu grafik olarak izlenebilmelidir.
10.31.18.
Seçilen
bilgisayar tek bir tuş yardımı ile açılabilmeli. açık olanlar
ise aynı şekilde
kapatılabilmelidir.
10.31.19.
Hastanedeki
bilgisayarlarda
kurulu
olan
programların
takibi
yapılabilmelidir.
Hangi
bilgisayarda hangi programların kurulu olduğu raporlanabilmelidir.
10.31.20.
Hastanedeki bilgisayarlarda çalışan işlemlerin(process) takibi yapılabilmelidir.
10.31.21.
Hastanedeki bilgisayarlardaki işletim sistemi servislerinin takibi yapılabilmelidir.
10.32. TEŞH İSLE İLİŞKİLİ G RUPLAR (TİG) VERİ Y Ö N E T İM M O DÜ LÜ
Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerin sağlık hizmeti bedelleri Teşhisle İlişkili Gruplar (TİG) ve
Branş Bazlı Ayaktan Gruplar (BBaG) sistemi doğrultusunda planlanarak ödenecektir. Bu modül ile TİG' e
iletilecek verilerin oluşturulması, kontrolü yapılmalıdır.
Bu modül TİG için özel olarak hazırlanmış ve kendi arayiizlerine sahip olmalıdır.
10.32.1.
TİG sistemine kaydedilecek hastalar için içeriği TİG tarafından belirtilmiş olan XM L dosyası
oluşturulabilmelidir. XM L dosyası ilgili hastalar için toplu veya tek tek oluşturulabilmelidir.
10.32.2.
XML oluşturulacak hastalar TİG için hazırlanmış ayrı bir liste üzerinden takip edilmelidir.
Hasta listesi sorgulanırken, Tarih. Hasta numarası, Başlangıç-Bitiş tarih aralıkları. Servis, Epikriz durumu
gibi kriterler kullanılabilmelidir.
10.32.3.
XML oluşturulmuş veya oluşturulmamış hastalar liste üzerinde görülebilmeli ve bu kriter ile
Iistelenebilmelidir. Bu sayede daha önce XML oluşturulmuş hastalar için yeniden XM L oluşturulması
engellenebilmelidir. Listelenen kriterlere göre aynı ekran üzerinde hastalara toplu XM L oluşturulması
sağlanabi 1ınel idir.
10.32.4.
Yatan Hastalar ve Günübirlik hastalar ayrı ayrı takip edilebilmelidir.
10.32.5.
Günübirlik hastalarda hastaya seans uygulanmış ise her bir seans için TİG sistemine
gönderilecek XM L dosyalar oluşturmalıdır.
10.32.6.
Klinik Kodlamacılar tarafından TİG sistemine girişi yapılacak kodların belirlenmesi için XML
oluşturma listesinden hastanın tedavi bilgilerine aynı modül üzerinden kolayca erişilebilmelidir.
10.32.7.
XM L oluşturmak
için hazırlanan
hasta listesi Word,
Excel, PDF gibi dış ortamlara
aktarılabilmelidir.Hazırlanan liste modül üzerinden, ek bir yazılım kullanılmadan e-posta olarak istenen
adrese de gönderilebilınelidir.
10.32.8.
dosyası
Oluşturulan XML dosyalan kullanıcı bilgisayarlarında da işletim sistemi üzerinde XML
olarak da arşivlenınelidir. Bilgisayara kaydedilen bu dosyalar program üzerinden
Iistelenebilmelidir. Liste üzerinden istenilen dosya seçilerek fiziksel olarak bilgisayardan silinebilmelidir.
Dosya arşivleme işlemi otomatik olarak ve ay-yıl bilgisi ile arşivlenınelidir.
10.32.9.
XML dosyalarının arşivleneceği klasör sabit isimli olmalıdır, ancak kullanıcı tarafından hangi
disk bölümünde arşivlenebileceği seçilebilme! id ir. Disk bölümü değiştirildiğinde bir önceki disk
bölümündeki dosyalar, otomatik olarak yeni seçilen disk bölümüne taşınmalıdır.
10.32.10. Kullanıcı bilgisayarına kaydedilen XM L dosyalarındaki verilerin TİG sistemine yüklenmeden
önce Klinik Kodlamacılar tarafından ayrı bir ekran üzerinden kontrolü yapılabilmelidir. Kontrol sırasında
dosyanın XML içeriği son kullanıcının anlayabileceği yapıda gösterilmelidir, bu gösterimde Xınl
tagları(simgeleri) gösterilmeyecektir.
10.32.11.
Klinik Kodlamacılar tarafından oluşturulan ve kontrolü yapılan XM L dosyalan TİG sistemine
kodlanırken
XML
içerisindeki
hangi
kayıtların
kodlanıp
hangilerinin
kodlanmadığı
sistemde
tutulafrjlmelidir. Klinik kodlamacılar. kodlamasını yaptıkları hastalan kodlanmış veya kodlanmamış
10.32.12.
Kodlama kontrollerinin yapılabilmesi amacıyla kayıtlar sorgulanabilmelidir.
Kodlanmış
hastalar, kodlanmamış hastalar şeklinde kriterler verilebilmelidir. Bu listeye yalnızca XM L oluşturulmuş
kayıtların gelmesi sağlanmalıdır.
10.32.13. İBaG
al ınabi İmel idi r
10.32.14.
sistemine
kaydedilecek
işlem
bazlı
ayaktan
grup
sayısı
program
üzerinden
TİG sisteminde Klinik Kodlamacılar kodlaması yapılan kayıtları Excel dosyası formatında
kaydedebilmektedirler. TİG programından kaydedilen bu Excel dosyası program üzerinden otomatik
olarak okunup listedeki hastalar kodlanmış olarak güncelleııebiİmelidir.
10.32.15.
TİG sistemine program üzerinden link tıklanarak ulaşılabilmelidir.
10.32.16. BBaG
almabilmelidir.
sistemine
kaydedilecek branş
bazlı
ayaktan
hasta sayıları
program
üzerinden
10.33. Y Ö N E T İ C İ ( İŞ Z E K A S I ) M O D Ü L Ü
10.33.1.
Bu m o d ü l ile E H B Y S k a p s a m ın d a üretilen v e rile r işlen m esi ile k a ra r d e s te k alt yapısı
o lu ş tu ru lm a s ın ı am aç lar. K a rar d e s te k alt y ap ısı; grafik ler, liste an alizleri, h e d e f p e r fo rm a n s
g ö sterg e le ri (K P I) v e k irilim ağacı işlem leri ile ü st d ü z e y k u ru m y ö n e tic ile rin e idari v e stratejik
k a ra rla rd a d estek olm alıdır.
10.33.2.
İş Z ek a sı m o d ü lü istatistik işlem le rin d e bağ ım lılığ ı o rtad a n kald ırm alıd ır.
10.33.3.
İşZ e k ası m o d ü lü m a liy e t analizi y a p a b ilm elid ir.
10.33.4.
İşZ ekası m o d ü lü p e r fo rm a n s d e ğ e rle n d ireb ilm elid ir.
10.33.5.
İş Z ek a sı m o d ü lü stratejik p la n la m a y a p a b ilm e lid ir
10.33.6.
İş Z ek ası m o d ü lü esn e k ra p o rla m a sağlam a lıd ır.
10.33.7.
İş Z ek a sı m o d ü lü an a liz p ay laşım ı y a p a b ilm elid ir.
10.33.8.
İş Z ek a sı m o d ü lü grafiksel veri ile an a liz y a p a b ilm e lid ir
10.33.9.
H e d e f P e rf o rm a n s g ö s te rg e A nalizi y a p a b ilm elid ir.
10.33.10.
Bu m o d ü ld e İş Z ek a sı adı verilen te k n o lo jik alt yapı k u lla n ılm a lıd ır. İş ze k a sı
tekno lo jisi g ereğ i; b u m o d ü ld e yap ılan an a liz le rd e m e v c u t H B Y S veri ta b a n ın d a n d o ğ r u d a n veri
ç e k ilm e m e lid ir. Ö n c e lik le H B Y S a k t i f veri ta b a n ın d a b u lu n a n verile r farklı b ir s u n u c u ü ze rin e
ak tarılm alıd ır. A k ta rıla n veri tas a rla n a n veri k ü p lerin e g ö n d e rilm e li ve veri kü pleri g ü n c e l v eriler
ile y e n id e n işlen m elid ir. B u işlem sağ lan a n d o n a n ım ın te k n ik ö z e llik le rin e bağlı o lara k g ü n
içerisinde l( b ir ) ya da isten ilen say ıd a te k ra rla n a b ilm e lid ir. K ü p iş le m e p e r iy o d u n a bağlı o la ra k
İş ze k a s ı m o d ü lü n d e n son k ü p işlem e saatine k a d a r o lu ş m u ş v e rile r a n a liz ed ile b ilm e lid ir.
10.33.11.
İş Z e k â s ı m o d ü lü n ü n ç a lış m a s ı için gerekli o lan tü m lisa n s la m a la r(İş ze k âsı a r a y ü z
y a z ılım ı ve v e rita b a m lisansları) k u ru m ad ın a işe b a ş la m a ta rih in d e n itibaren ilk h afta iç erisin d e
tü m yetkileri k a p s a y a c a k ş ek ild e y apılacaktır.
10.33.12.
Çanakkale İli K a m u H a sta n eleri Birliği G enel Sek reterliği 10 ku llan ıcı o la c a k ş ek ild e
lisans t e m in ed ilecektir. G id erleri y ü k le n ic iy e ait olacaktır.
10.33.13.
HBYS
verileri
ile
b eslen en
veri
k ü p le rin e
a n ın d a
ve
k e s in tisiz
erişim
sağ la n a b ilm e lid ir.
10.33.14.
İş Z ek a sı m o d ü lü yerel ya d a genel a ğ ü ze rin d e n e rişileb ilir olm alıd ır.
10.33.15.
İş Z ekası m o d ü lü n e y e tk ile n d irilm iş k u lla n ıc ıla r H B Y S kullanıcı adı ve şifresi ile giriş
y a p a b ilm e lid ir.
10.33.16.
K u lla n ıc ıla r k end i an a liz le rin i o lu ş tu ru la b ilm e li ve o lu ş tu rd u k la rı an alizi h iy erarşik
y a k ıd a k e n d i yetki d ü z e y le ri ve alt yetki d ü z e y in d e k i k u lla n ıc ıla r ile p a y la ş a b ilm e lid ir.
\
______ i ____________________ ______________________________________ 92
Mul ı . : ay UÇAR
Sertaç ÇAKM AK
Fatih O kur
0 p.Dr.En 7.ar T Ö R E
İdari
zınetler Başkanı
Uzman
Mühendis
Uzm an Dtfittbr
r v
m
Şadan ÖZCAN
M ijhendis
M uh.M esut Ç A Y IR
M ı ' ı n ı ' ı r V o r-rl
10.33.17.
jş Z ek â sı M o d ü l ü kullan ıcı y e tk ilen d irm eleri Ç a n a k k a le İli K a m u H a sta n eleri G enel
sekreterliği ta ra fın d a n b elirlenecektir. H e r kullanıcı için ayrı yetki sev iy eleri a ta n a b ilm e lid ir
10.33.18.
K u lla n ıc ıla r o lu ştu rd u k ları analizi “ S ık K u lla n ıla n ” o lara k se ç e b ilm e li v e İş Z ek ası
M o d ü l ü a n a e k r a n ın d a “ S ık K u lla n ıla n ” an a liz le rin e s e ç im y a p m a d a n erişe b ilm elid ir.
10.33.19.
K u llan ıcılar İş Z ek a sı M o d ü lü n d e ta n ım la n m ış H e d e f P e rf o rm a n s G ö s te r g e le rin d e n
(K P I) h e rh a n g i birini “ S ık K u lla n ıla n ” o la ra k se ç eb ilm e li v e İş Z ek a sı M o d ü l ü a n a e k r a n ın d a
“ Sık K u lla n ıla n ” h e d e f p e r fo rm a n s g ö ste rg e le rin e s e ç im y a p m a d a n e rişe b ilm elid ir.
10.33.20.
A n lık A n a liz ekranı v asıtasıy la Veri küpleri içerisind e b u lu n a n k ırım la r, h e s a p la m a la r
ve h e d e f p e r fo rm a n s g ö sterg e le ri K ı n l ı m A ğ a cı ü z e rin d e n tut-at y a d a s e ç m e y ö n te m i ile
o lu ş tu ru la c a k a n a liz in satır, sü tu n ya d a filtre a la n ın d a y e r alabilm elidir.
10.33.21.
O lu ş tu ru la n
an a liz
siste m
ü z e rin e
k a y d e d ile b ilm e li
ve
d iğ er
k u lla n ıc ıla rla
paylaşılab ilm elid ir.
10.33.22.
O lu ş tu ru la n analizin çıktısı xls, c sv , xps, pdf, h tm l ve j p e g o la ra k d ış o rta m a
ak ta rıla b ilm e lid ir
10.33.23.
A n a liz e k r a n ın d a o lu ş tu ru lan ana liz in grafiği eld e e d ile b ilm e lid ir
10.33.24.
G ra fik e k r a n ın d a grafik tü rü ve rengi seçileb ilm e!idir.
10.33.25.
G ra fik çıktısı x p s v e j p e g o lara k d ış o rta m a a k tarıla b ilm elid ir.
10.33.26.
O lu ş tu ru la n grafik istenirse siste m ü z e rin d e değ il de k u lla n ıc ın ın b ilg is a y a rın a x m l
fo rm a tın d a s a k la n a b ilm e li v e d a h a s o n ra grafik b u xm! d o syası ile geri y ü k le n e b ilm e lid ir.
10.33.27.
H a s ta la ra ait B a ş v u ru , Tanı, T etk ik. T ah lil, İlaç. S a r f v e d iğ e r işle m le re ait a n a liz le r
y a p ıla b ilm e lid ir.
10.33.28.
Bina, B irim . B irim T ü rü . B ranş, C insiye t, F atu ra D u ru m u , F a tu ra y a D ahil O lm a
B ilgisi. H asta, H i z m e t D u ru m u , H iz m e t T ü rü , IC D K o d ları, İşlem D u ru m u , İşlem Sınıfı, İşlem
T ürü , K abul T ü rü . K u ru m T ürü . P erso n e l, P erson el G ö re v , S ig o rta T ü rü . F a tu ra P a k e ti, F atu ra
D ö n e m i, K u r u m Bilgisi gibi k ı n l ım l a r k u llan ıla rak h e m liste veri o lara k h e m de g rafik sel o la ra k
a n a liz le r y a p ıla b ilm e lid ir.
10.33.29.
Y u k a rıd ak i
k ın lım la r ın
k u llan ıla rak
H iz m e t
A d e d i,
F a tu ra la n d ır ılm ış
T utar,
F a tu ra la n d ır ılm a m ış T u tar, F atu ra la n d ırıla b ile c e k T u tar. Stok M aliy eti, K a b u l S ay ısı. O rta la m a
İşlem B itirm e S ü resi. O rta la m a İşlem O n a y la m a S üresi, P e rf o rm a n s P u an ı. P e rf o rm a n s Puanı
O rta la m a s ı, F a tu ra T u tarı O rta la m ası, F a tu ra la m a G ü n S ayısı, P ro v iz y o n u O lm a y a n K ab ul
S ayısı, T a b u r c u T a rih in d e n S o n ra F a tu ra la n d ır m a G ü n S ayısı ve T anı S ayısı gibi ö l ç ü m l e r ile
an alizleri h e m liste veri o larak h e m de g rafiksel o larak y ap ılab ilm elid ir,
10.33.30.
Kırı lı mİ ar k u lla n ıla ra k A y a k ta n H a sta O rta la m a F a tu ra T u t a n , Y a ta n H a sta O rta la m a
F atu ra T u tarı,
T a r ih in d e n
Y a ta n H a sta O rta la m a P e rfo rm a n s P u anı, O rta la m a K abul S ayısı ve T a b u r c u
S o n ra
F a tu ra la n d ır m a
Gün
S ayısı
o la ra k
ta n ım la n a n
H edef
P e rf o rm a n s
G ö s te rg e le re (K P I) ait an alizleri h e m liste veri o larak h e m de gra fik sel o la ra k y ap ıla b ilm e lid ir.
10.33.31.
F ark lı veri ta b a n la rın d a b u lu n a n tabloları isten irse b irlik te v ey a ayrı ayrı a n a liz etm e,
b irleştirm e v e y a ta b lo la r iç in d e o rtak veri a r a m a v ey a s ü z m e İm kanları olm alıdır.
10.34. AJAN DA M O DÜLÜ
10.34.1.
Bu modül Klinik, medikal ve idari birimlerde çalışan personellerin iş ve randevu takiplerini
yapabilecek yapıda olmalı, LHBYS ile bütünleşik olarak çalışmalıdır. Bu modüle XML web servisleri
aracılığı ile online olarakda erişilebilmelidir. Sistem bütünlüğü ve veri paylaşımı gereksiniminden dolayı
kopuk ve münferit çözümler kabul edilmeyecektir.
10.34.2.
EUBYS de tanımlanan her personel için Ajanda oluşturulabilmelidir.
\
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
10.34.3.
Personel tanımı ile ajanda eşleştirebilmeli, ajanda sahibi sistem genelinde bulunan herhangi bir
bilgisayardan oturum açtığında ajandasına erişebilnıelidir.
10.34.4.
Tanımlanan ajandaya yalnızca ajanda sahibi erişebilmelidir.
10.34.5.
Ajanda görünümü takvim arayiizüne sahip olmalı, bu arayüz istendiğinde Gün,hafta ve ay
olarak görüntülenebilmelidir. Çalışma günleri baz alınarak aynı formata görünüm mümkün olmalıdır.
10.34.6.
Takvim görünümü üzerinde kullanıcı istediği zaman dilimi aralığına iş, görev ve randevu
ekleyebilmeli, eklenen bu görev için uyarı veya bilgilendirme yapılabilmelidir.
10.34.7.
Takvim
görünümü
üzerinde
kullanıcının
eklediği
iş.randevu.görev
vb.
için
tür
belirlenebilmeüdir. Örneğin; Önemli,hazırlanacak, katılınacak,doğum günü, yıl dönümü,aranacak vb.
10.34.8.
Takvim e eklenmiş olan olay için anımsatıcı sistemi olmalı bu sistem sayesinde eklenmiş olan
iş.görev.randevu ajanda sahibine sistem üzerinden uyarıda bulunu İmalıdır.
10.34.9.
Ajanda modülünde adres defteri olmalı ve sınırsız sayıda kişi kaydedilebilmelidir. Bu kişiler
gruplanabilmeli kişi listesinde bulunanlara sistem üzerinden e-mail ve mesaj gönderimi tek tek ve/veya
toplu olarak gönderilebilınelidir.
10.34.10.
Ajandaya eklenmiş olan her olay, not, iş, görev, randevu listesi alınabilmeli bu listeler
istendiğinde ofis uygulamalarına kolayca aktarılabilmelidir.
10.34.11. Bu modül kurumumuzda görev yapan her idareci için randevu takvimi / listesi oluşturabilecek
yapıda olmalıdır.
10.34.12.
Bu modül satın alma modîiiü ile entegre çalışmalıdır. Satın alma modülünde ajanda sahibine
herhangi bir görevlendirme yapıldığında kişinin ajandasına görevlendirildiği tarihte iş eklenebilmelidir.
10.34.13. Satın alma modülünde ihale komisyonunda bulunan ajanda sahibine yapılmış/ yapılacak olan
ihale ile ilgili bilgiler otomatik olarak gelmelidir.
10.34.14.
Satın alma modülünden alımı gerçekleştirilmiş olan mal veya hizmet aliminin teslim tarihi
muayene kabul komisyonunda bulunan ilgili kişilerin ajandasına satın alma kullanıcıları tarafından
belirtilmiş olan tarihte otomatik olarak eklenmelidir. Ajandaya otomatik olarak gelecek bilgiler: İhale adı,
İhale kayıt numarası, ihale uhdesinde kalan firma, İhale kapsamında alımı yapılan mal veya hizmet adı,
miktarı teslim tarihi.
10.34.15.
Satın alma modülü ile alınmış olan mal veya hizmetin teslim tarihi geçtiğinde ve/veya satın
alma yetkilisi tarafından mal veya hizmetin teslim tarihinden önceki herhangi bir zamanda tanımlanmış
olan kişilerin (Başhekim. Hastane Müdürü, İhale Komisyon Başkanı, Muaytıe Kabul Komisyon Başkanı
vb.) ajandasına istenilen tarihte. Yüklenici /yükleniciler ile imzalanmış olan sözleşmenin cezai hükümleri
otomatik olarak aktarılmalıdır.
10.34.16. Teslim tarihi geçmiş veya ihale süreci devam eden tüm alımlar yetki verilmiş kişiler tarafından
ajanda üzerinden takip edilebilmeli, raporlanabilmeli ve bu raporlar ofis uygulamalarına kolayca
aktarılabilmelidir.
10.34.17. Genel Sekreterlik, Hastane, Birim,Servis.Meslek Gurubu.Unvan, aktif pasif çalışan türlerinde
birikteki personel verileri rakamsal olarak raporlanabilmeli ve bu raporlar ofis uygulamalarına kolayca
aktarılabilmelidir.
10,35. PLAZM A Y Ö NETİM M ODÜLÜ
Bu modül ile Hastanelerimizin muhtelif yerlerinde bulunan bilgilendirme ekranlarının (LCD,Plazma Tv
Vb.) yayın akışı, merkezi noktadan kontrol edilebilmeli, Panolara ait ekran tasarımlarının yayınlanacak
bilginin, konusu ve içeriğine göre firmaya bağımlı kalınmadan renk, yazı boyutu vb ayarların yapılması
sağlanmalıdır.
10.35.1.
Panoların kullanım alanlarına göre (Örneğin: Ameliyathane, Poliklinik) hangi verilerin
gösterileceği EHBYS yöneticisi tarafından belirlenebilmeüdir.
94
Mııh.llka;
İdari Hizı
tier Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Ratih Okur
rıdis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uznıajrüftktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mim endis
M udur Yard.
10.35.2.
Panolarda gösterilecek olan Poliklinik, klinik vb. bilgileri veritabamndan gerçek zamanlı
alınmalı. ınanuel bilgi girişi yapılmamalıdır.
10.35.3.
Her bir panoda gösterilecek bilgi ekranlarının yazı boyutu, renklendirme, gösterim süresi
tanımlanabilmeli ve yapılan bu tanımlar şablon olarak kaydedilebiImelidir. Kaydedilen bu şablonlar farklı
zaman aralıklarında yeniden kullanılabilmelidir.
10.35.4.
Panolar için yapılan tasarımlar, tasarım panolarda yayınlanmadan önce önizleme
bilmelidir.
10.35.5.
yapıla
Bir Panoda (ekranda) birden fazla içerik gösterilebilmelidir. Bu içerikte herhangi bir kısıtlama
olmamalıdır. (Örneğin: Aym Ekranda poliklinik durumu. Hasta Yönlendirme, Nöbet Çizelgesi bilgileri
gösterilebilmelidir.)
10.35.6.
Poliklinik için ; Poliklinik doluluk oranlarını, doktor durum bilgisini ( Örnek: Doktor
Ameliyatta, Doktor İzinli vb.), Poliklinik kapasitelerini gösterebilmelidir.
10.35.7.
Klinik içiıı; yatan hastaların servis, doktor, oda ve yatak bilgilerini gösterebilmelidir.
10.35.8.
Doğumhane için; Doğan bebeğin anne adını, doğum tarih/saatini, doğum şeklini, boy ve
kilosunu gösterebilmeli istendiğinde bebeğin resmi eklenebilmelidir.
10.35.9.
Ameliyathane için; Hasta adı soyadı, hasta servisi, hastanın ameliyat öncesi ve sonrası durum
hareketleri gösterilebilmelidir. Böylelikle hasta yakınları panolar üzerinden bilgilendirilmiş olacaktır.
10.35.10.
Hemodiyaliz için; Hasta adı soyadı, hasta servisi, hastanın seans öncesi ve sonrası durum
hareketleri gösterilebilmelidir. Böylelikle hasta yakınları panolar üzerinden bilgilendirilmiş olacaktır.
10.35.11. Nöbet bilgisi için; Hastane bazlı. Nöbet servisini. Nöbetçi kişiyi, nöbetin başlama ve bitiş
saatini. Nöbetçi idari personelleri gösterebilmelidir.
10.35.12. Eczane için; Nöbetçi eczane adını, adresini, telefon bilgilerini gösterebilmeli ve birden fazla
eczane tanımlanabilmelidir.
10.35.13.
Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış olan veya hastanemiz Kalite, enfeksiyon, Hizmet Kalite
Standartları birimleri tarafından oluşturulmuş olan eğitici ve tanıtıcı dokümanlar PDF.PPT,HTM L,JPG
formatlarında ve video olarak M PG.AVÎ.SVF forınatlarında gösterebilmelidir.
10.35.14. İstendiğinde panolarda gösterilecek olan bilgiler aynı anda tek panoda gösterilebilmelidir.
Gösterim şekli pano ekranının bölümlendirilmesi şeklinde olmalıdır.
10.35.15.
Hastanemiz yöneticileri için; Müracaat eden hasta sayısı, Muayene olan hasta, yapılan
müracaat, yapılan muayene, muayene olmayan hasta, birden fazla muayene olan hasta, konsültasyon, acil
servis muayene, kontrol muayene geliş, randevu türlerine göre randevu. Sağlık kurulunda yapılan
muayene,yatışı yapılan hasta, taburcu edilen hasta, mevcut yatan hasta sayıları ile yatak doluluk oranı,
toplam yatak sayısı, boş yatak sayısı, dolu yatak sayısı, başka hastaneye sevk edilen hasta, bugün
muayene yapan doktor, bugün hasta bakan poliklinik, yapılan ameliyat, ameliyat olan kişi sayıları ve
toplam vezne tahsilatı, radyolojiye giden hasta sayısı, radyolojide çalışılan tetkik sayısı. Laboratuvarda
giden hasta sayısı, laboratuvarda çalışılan tetkik sayılarını yöneticiler için kullanılan Panoda aym ekran
üzerinden aynı anda
bel irleyebilmel idir.
gösterebilmeli
bu
verilerin
Veritabamndan
sorgulanma
aralığını
yönetici
10.36. SO SYA L H İZM E T M O DÜLÜ
Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi gereği; Hastanemiz
Sosyal hizmet biriminden hizmet alan sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tiim hastaların
bilgilerinin kayıt altına alınabildiği, takip edilebildiği ve raporlanabildiği modüldür.
10.36.1.
Hastanemiz polikliniklerine müracaat eden ve/veya yatarak tedavi gören hastalar Yönergede
belirtilmiş olan sosyal hizmet konsültasyon formu ( Yönerge eki EK-1) ile Sosyal hizmet birimine sistem
10.36.2.
Hastanemiz polikliniklerine müracaat eden ve/veya yatarak tedavi gören hastalar konsültasyon
ile Sosyal hizmet birimine sevk edildiğinde hasta bilgileri Sosyal hizmet modülü ekranında yeni kayıt
olarak gözükmelidir.
10.36.3.
Hastayı Sosyal hizmet birimine sevk eden, poliklinik ve/veya klinik hekiminin doldurmuş
olduğu sosyal hizmet konsültasyon fornıu(Yönerge eki E K -I) hastaya oluşturulacak olan kayıt üzerinde
görülebilmeli ve Sosyal hizmet uzmanının konsültasyon sonuç bilgi girişini yapacağı alan olmalıdır. Sevk
gerekçesi
yazılmadan
sosyal
hizmetler
birimine
hastanın
şevkinin
yapılması
Konsültasyon sonucu yazılmış olan Sosyal hizmet konsültasyon formunun çıktısı
alınmalıdır.
10.36.4.
engellenmelidir.
modül üzerinden
Yeni kayıt yapılacak olan hastanın; sosyal hizmet biriminden alacağı hizmet türüne (Görüşme
veya sosyal inceleme) göre bilgi giriş formunda bilgi girişine yönelik kolaylıklar sağlanmış olmalıdır. Bu
formlar üzerinde hizmet türüne göre yapılan tüm çalışmalar sosyal hizmet uzmanı tarafından hazır
listeden seçilebilmelidir.
10.36.5.
Hasta sosyal hizmet biriminden, hasta görüşme veya sosyal inceleme hizmeti aldığında; söz
konusu yönergede belirtilmiş olan hasta görüşme formu
(Yönerge eki EK-2) veya sosyal inceleme
raporunun (Yönerge eki EK-3) gerektirdiği tüm bilgilerin girilebileceği alanlar olmalıdır.
Yönerge ekinde belirtildiği şekilde yazdırılabilir olmalı,
(Doc,Xls,Pdf) dış ortamlara aktarılabilmelidir.
10.36.6.
istendiğinde
farklı
dosya
Bu formlar
biçimlerinde
Sosyal hizmet biriminde yapılan tüm işlemler: sosyal hizmet birimi kayıt defteri (Yönerge eki
EK-4) ve sosyal hizmet birimi faaliyet formu (yönerge eki EK-5) raporları formatında istenilen
tarih
aralığı verilerek sorgulanmalıdır. Sorgu sonuçları yönerge eklerinde belirtildiği şekilde yazdırılabilir
olmalı ve farklı dosya biçimlerinde (Doc,X!s,Pdf) dış ortamlara aktarılabilmelidir.
10.36.7.
Sosyal hizmet uzmanın gerekli gördüğü durumlarda birime baş vuran hastaların T.C kimlik
numarası ile hastanın nüfus kayıt örneğine ulaşabilmesi için Modül KPS veya Mernis ile entegre
çalışmalıdır.
10.37. H A STA N E LE R ARASI ENTEG RA SYO N M O DÜLÜ
10.37.1. Genel Sekreterliğimize bağlı olan kurumlarm, kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ve
kurumlardaki iş süreçlerinin hızlandırılması amaçlan doğrultusunda tasarlanmış olmalıdır.
10.37.2. Bu modiil hastaneler arasında bazı verilerin paylaşılmasını sağlamalıdır.
10.37.3. Sistem üzerinden veri paylaşımı yapılacak hastaneler tammlanabilmelidir.
10.37.4. Tanımlanan her hastaneye güvenlik amaçlı erişim kodlan tammlanabilmelidir.
10.37.5. Sistem tetkik girişi yapılan poliklinik ve yatan hasta modülleri ile entegre çalışmalıdır..
10.37.6. Laboratuvar hizmetleri için yapılan sorgulama işlemleri sonucunda Hastane Adı, Hizmet Adı,
Tarih, Sonuç, Referans aralıkları (Miıı-Max) bilgileri mutlaka gösterilmelidir.
10.37.7. Sorgusu yapılan hizmetle ilgili olarak entegre hastanelerde bir sonuç bulunup gösterilmesi
durumunda, kullanıcıdan hizmet girişinin devam edilip edilmeyeceğine dair onay alınmalıdır.
10.37.8. Radyoloji hizmetleri için yapılan sorgulama işlemleri sonucunda Hastane Adı, Hizmet Adı,
Tarih, Rapor, bilgileri mutlaka gösterilmelidir.
10.37.9. Sistem üzerinden yapılan tüm sorgulamalar loglanmalıdır.
10.37.10. Sistemde tutulan log kayıtlarına ait Sorgu sayısı, başarılı sorgu sayısı, başarısız sorgu sayısı,
istemden vazgeçme sayısı gibi tüm istatistik bilgilere ulaşılabilmelidir.
10.37.11.Luzum üzerine genel sekreterlik üçüncü parti bir yazılımı sistemini entegre etmek istediğinde
istenilen web servisler 5 (Beş) işg ü n ü içerisinde aktif hale getiri lebi Imel idir.
\
96
11. PA C S (G Ö RÜNTÜ ARŞİV LEM E VE İLETİŞİM SİSTEM İ)
11.1. K O N U
Alıcı Kurumlar için kullanılmak üzere PACS-RBS hizmet alımı yapılması; sistemin bu süre içerisinde
sorunsuz çalışması ve yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme ve entegrasyon gibi hususların
hizmet işini içerir.
11.1.1. Bu şartname, Alıcı Kurumlar için sözleşme süresince hizmet alımı yapılacak olan Radyoloji Bilgi
S isteınrnin (RBS) ve Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi’nin (PACS) teknik özellikleri ve kullanım
koşullarım kapsamaktadır.
11.1.2. Daha iyi sağlık hizmeti üretebilmek ve sunabilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması,
kullanılması, paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi ve üretilen
bilgiden en üst düzeyde yararlanmayı sağlamak amacıyla Radyoloji Kliniği tarafından yürütülen tüm
çalışmaların elektronik ortamda daha verimli bir şekilde yapılması planlanmaktadır.
11.1.3.
Bu şartname ile yukarıda tanımlanan çerçevede Alıcı Kurumların Radyoloji Kliniği tarafından
üretilen tıbbi görüntüleri ve radyolojik raporları uluslararası standartlara uygun şekilde arşivleyecek, bu
verilere hastane içinden ve/veya dışından
sistemlerinin kurulumu hedeflenmektedir.
elektronik ortamda erişimi
sağlayacak nitelikte
bilgi
11.2. T A N IM L A R VE K ISA LTM A LA R
Alıcı
EK-3!de belirtilmiş olan kurumlar.
BT
Bilgi Teknolojileri
CR
Bilgisayarlı Radyoloji
DICOM
İletişim)
Digital Imaging and Communications in Medicine (Medikal Dijital Görüntüleme ve
D ICO M 3.0
Digital Imaging and Communication
Görüntüleme ve İletişim Sürüm 3.0)
EH BY S
in Medicine Version 3.0 (Medikal
Dijital
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
GB
GigaByte
Gbps
Gigabit/saniye (Gigabit per second)
GHz
GigaHertz
IHS
Hospital Information System
Hz
Hertz
H L7
Health Level 7 "Sağlık yazılımları (entegrasyon) iletişim protokolü”
ISO
International Standards Organization (Uluslararası Standartlar Kurumu)
İ d a re :
Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstekli:
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi,
hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi
KB
KiloByte
MB
MegaByte
M bps
Megabit/saniye (Megabit Per Second)
M Hz
MegaHertz
M PPS
\
M1P \\
Modality Performed Procedure Step
Maximum intensity Projection
W \
Mali IlkayAjQAR
İdari HizmdtleKjîaşkanı
A
97
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Op.Dr.Knzar TÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
MPR
Multi Planar Reconstruction
PACS
Picture Archiving and Communication System (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi)
(Yüklenicinin, işbu şartnamede tanımlanan Görüntü Arşivleme, Dağıtım. Aktarım ve Görüntü Raporlama
Sistemini ifade etmektedir.)
R IS
Radiology Information System
RBS
Radyoloji Bilgi Sistemi
SCP/SC U
Service Class Provider/Service Class User
Y üklenici
Bu şartnamede tanımlı ürün ve hizmetleri sağlamakla yükümlü olacak Firma.
11.3. PACS/RBS G E N EL TANIM I
11.3.1. İstekli Firma , sözleşme bitimine kadar gerekli PACS-RBS yazılımı ile ilgili fiy ati andırmayı her
bir EK-3 de belirtilen her bir Alıcı kurum için ayrı ayrı olarak yapmalıdır. Dem irbaş veya sözleşmesi
devanı eden hizmet alım ı peklindeki PACS sistemi bulunan kıırumlara teklif dosyasında fiyat
verilmeyecektir. Mevcut PACS Sistemi Yüklenicinin EHBYS ‘ne ücretsiz entegre edilecektir.
11.3.2. İstekli firmalar, kurulu bulunan mevcut Hastane Bilgi Sistemini (EHBYS) ve PACS Sistemini
yerinde inceleyebilecektir.
11.3.3. leklil edilen PACS/RBS sistemleri DİCOM 3.0 iletişim alt yapısına sahip tüm modaliteler ile
uyumlu çalışmalıdır. Teklif edilen
fonksiyonları kapsamalıdır:
PACS sisteminin DICOM 3.0 uyumluluğu aşağıda listelenen
a)
DICOM Storage SCP
b)
DICOM Storage SCU
c)
DICOM Query / Retrieve
d)
DICOM Print SCU
e)
DICOM Storage Commitment SCP
f)
DICOM Worklist SCP
g)
DICOM MPPS SCP
11.3.4. Verilecek tekliflerde RBS/PACS donanım ve iletişim alt yapısı detaylı olarak açıklanmalı,
topolojisi şema olarak teklife eklenmelidir.
11.3.5. PACS sistemine; Alıcı Kurumdaki tüm DICOM uyumlu ve opsiyonu açık tıbbi cihazlar, DICOM
uyumlu olup DICOM opsiyonu açık olmayanlardan Alıcı Kurum tarafından DICOM opsiyonu açtırılacak
cihazlar ve DICOM uyumlu olmayıp Alıcı Kurum tarafından DICOM uyumlu ve opsiyonu açık hale
getirilen tıbbi cihazlar Yüklenici firma tarafından ek bir bedel istenmeden entegre edilecektir.
11.3.6. Teklif edilen sistem, hastaya ait eski ve yeni görüntülere kullanıcının doğrudan erişebilmesini
sağlayacaktır.
11.3.7. Teklif edilen RBS, Radyoloji Kayıt, Doktor Atama, Randevulu Hasta Muayenesi Düzenleme
(modalitelere göre, istem bölgelerine göre, yatan ve poliklinik hastalarına göre, aciliyete göre, vb.). Hasta
Tıbbi Bilgi Girişi, Hasta Tıbbi Bilgi Görüntüleme ve Görüntü Raporlama, Radyoloji Raporu Hazırlama,
Radyoloji İstatistik Raporlama (modalitelere ve her bir cihaza göre günlük bakılan hasta sayısı, aylık
bakılan hasta sayısı, yıllık bakılan hasta sayısı, randevu verilen hasta sayısı, randevusuna gelmeyen hasta
sayısı, tekrar edilen
inceleme sayısı, ICD tanı kodlarına göre sıralama, cihaz bakımı, vb. gibi
fonksiyonları kapsamalıdır. Bilgiler EH B Y S’den R B S’ye, R B S’den E H B Y S ’ye sürekli ve otomatik
olarak anında (bilgi kaydedildiği anda) aktarılmalıdır(hasta bilgileri, elektronik istekler, randevular.
11.3.8. Teklif edilen RBS/PACS sistemine uzaktan müdahale için gerekli olabilecek yazılımlar ve
bağlantı ayarlan Yüklenici tarafından sağlanacaktır, güvenli ve fonksiyonel bağlantı ile ilgili tüm
yükümlülükler Yükleniciye aittir.
11.3.9. Teklif edilen
sistemde,
ayrı
ayrı
kullanıcılar
kişi
bazında
konfigüre
edilebilir
erişim
ayrıcalıklarına sahip olabilmeli bir veya daha çok kullanıcı grupları halinde bir arada gruplanabilmelidir.
1 1.3.10.Teklif edilen
kullanıcıya
ve
RBS/PACS sistemleri veri değiştirme yetkisi tanımlama amacıyla
kullanıcı
grubuna
farklı
erişim
ayrıcalığı
atayan
(sorumlular
her bir
tarafından
yetki
sınırlandırması saplanacak) bir erişim kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır. Bu tür değişiklikler
bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdakileri kapsamalıdır:
•
Onaylı raporların görüntülenmesi,
•
Onaylanmamış (imzalanmamış) raporların görüntülenmesi,
•
Görüntülerin yazdırılması.
•
Sistem veri tabanının (iş listeleri vs.) sorgulanması,
•
Tetkiklerin arşivlenınesi,
•
Tetkiklerin kontrolü.
•
Raporların onaylanması,
•
Akademik ve kişisel dosyaların oluşturulması,
•
İstatistiksel bilgilerin raporlanması.
11.4. RBS (R A D Y O L O Jİ BİLGİ SİSTEM İ) Y AZILIM I Ö Z ELLİK LER İ
Teklif edilen RBS, Radyoloji Departmanında, hasta tetkik istem yönetimi, inceleme, raporlama,
istatistikler ve sistem yönetimi konularında entegre işlevleri yerine getirerek radyolojik görüntüler
haricindeki tüm işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamalıdır. RBS sistemi kurulacak
dijital Radyoloji departmanının ayrılmaz bir parçasıdır. RBS ile PACS tam bir uyum içerisinde çalışarak
iş akışını düzenlemeli ve PACS’m belirlenen iş akışına uygun çalışmasını sağlamalıdır.
11.4.1. R adyoloji Bilgi Sistem i Yönetim M odüllerinde;
11.4.1.1. Teklif edilen RBS. PACS kapsamındaki modalitelere DICOM Worklist standardı kapsamında iş
listeleri gönderebilmelidir. DICOM uyumlu tüm cihazlara RBS'den gönderilen demografik ve diğer
bilgilere ait iş listelerinin gönderimi için gerekli bağlantı ve ayarlamaların yapılması Yüklenici tarafından
gerçekleştirilmelidir. Hastanede mevcut bulunan modalitelerin DICOM Worklist özellikleri mevcut
değilse. Alıcı Kurum İdaresi tarafından tedarik edilecektir.
11.4.1.2. Teklif edilen R B S 'de gerekli olduğunda kayıt ekranlarının tekrar düzenlenmesi ve düzeltilmesi
sağlanması amaçlı dinamik yapıda olmalıdır.
11.4.1.3. Teklif edilen RBS hastanın önceki raporları ve tetkiklerini birleştirilebiImeli ve sorgu esnasında
tümüne kolayca erişim imkanı sağlamalıdır.
11.4.1.4. Teklif edilen RBS tetkik planlaması yapılabilmeli, tetkik ağacı esnek ve ihtiyaca göre kolayca
genişleyebilir olmalıdır.
11.4.1.5. Teklif edilen R BS'de hasta randevuları otomatik veya manuel randevulama istenildiğinde
kullanılmak üzere grafik arayüzlü randevu modülü bulunmalıdır.
11.4.1.6. Teklif edilen R B S ’de hasta kayıtlarından modalitelere gönderilecek DICOM çalışma listeleri
otomatik oluşturulmalı ve DICOM iş listesi uyumlu tüm tetkik ekipmanlara gönderilebilmelidir.
11.4il.7. Teklif edilen RBS yazılımı sistem bütünlüğü açısından PACS yazılımı ile aynı firma tarafından
geliştirilmiş olmalıdır.
11.4.1.8. Teklif edilen RBS uygulama yazılımlarının arayiizleri ve yardım menüleri Türkçe olmalıdır.
Herhangi bir şekilde kullanıcı arayüzü tümüyle Türkçe olmayan yazılımlar kabul edilmeyecektir.
11.4.1.9. Teklif edilen RBS'de personel,, tetkik, modalité, vb. işlemlerde detaylı yetkilendirme özelliği
bulunmalı, bu özellikler en az aşağıdaki yetki ve eşleştirme düzeylerini içermelidir:
■Tetkik işlemleri ile personel işlemleri,
■ Modaliteler ile tetkik işlemleri,
■Tetkik grupları ile tetkikleri,
■ Yetki gruplan ile yetki tipleri.
■ Personel tipleri ile yetki gruplan.
11.4.1.10. T eklif edilen R B S 'de Modalité. Modalité Tipi, Tetkik Grubu. Tetkik ve Personel istatistiki
bilgileri gün, hafta,
iııcelenebilmelidir.
ay ve
yıl
bazında
raporlanınalı
ve oluşturulan
raporlar grafiksel
olarak
11.4.1.11. Teklif edilen RBS'de tüm veri giriş ekranlarının zorunlu alanları dinamik olarak yönetim
ekranlarından ayarlanabilmelidir.
11.4.2. Randevu işlem leri ile ilgili m odüllerde;
11.4.2.1. T eklif edilen RBS'de acil, önemli vb. hastalara isimsiz randevu verilebilmeli veya bazı zaman
aralıkları rezerve tutu labi lınel id ir.
11.4.2.2. Teklif edilen R B S'de tercihli randevu oluşturulabilmeli, tercihli randevu kapsamı en az Hasta ve
Tarih aralığı vb. belirterek istemde bulunulabilmeli ve belirtilen zaman dilimindeki en uygun randevu ilk
tercih olarak oluşturulabilmelidir.
11.4.2.3. Teklif edilen R B S'de randevu iptali, hastamn gelmemesi, randevunun gerçekleşmesi durumları
için akış durumları olmalıdır.
11.4.2.4. T eklif edilen RBS'de iptal edilen randevunun uygun durumda ise(yerine yeni bir randevu kaydı
yapılmadıysa) sisteme tekrar çağınlabilırıesi sağlanmalıdır.
11.4.2.5. Teklif edilen
desteklenebilmelidir.
RBS'de
Worklist
oluşturma
konusunda
HL7
mesajlaşma
standartları
11.4.3. Rapor işlem leri ile ilgili M odüllerde
11.4.3.1. T eklif edilen R BS'de radyologun üzerinde olan rapor listesini görüntüleyebilirle olanağı
olmalıdır.
11.4.3.2. T eklif edilen R B S'de radyologun geçmişe yönelik yazdığı raporları
inceleyebilmesi sağlanmalıdır.
listeleyebilmesi ve
11.4.3.3. T eklif edilen R B S’de rapor hazırlama ekranında hasta adı ve soyadı, radyolog adı, istem tarihi,
tetkik adı, ön tanı. ICD10 kodu. vb. gibi bilgiler otomatik olarak ilgili tetkik, hasta ve ilgili radyolog
bilgileri doldurulmuş olarak gelmelidir.
11.4.3.4. T eklif edilen R B S’de rapor hazırlama ekranında daha önceden hazırlanan rapor şablonları
seçilebilmelıdir. Yazılan raporun tetkikine uygun olan daha önceden hazırlanmış şablon otomatik olarak
yüklenebilmelidir.
11.4.3.5. T eklif edilen RBS'de Radyolog tarafından ses kaydı ile oluşturmuş olan kaydın raporunun
yazılması için raportöre yönlendirilme özelliği olmalıdır. RBS, görüntüler ile eşleşik olarak dijital ses
kaydı yapabilmeli, rapor yazım modülü bulunmalı ve kurumun Türkçe konuşma tanıma yazılımı
sistemlerini tedarik etmesi durumunda, konuşma tamına yazılımı sistemleri ile entegrasyon sağlanmalıdır.
11.4.3.6. T eklif edilen R B S ’de Raportör Radyolog tarafından kendisine gönderilen ve yazmakla yükümlü
olduğu raporları görebilmelidir.
11.4.3.7. T eklif edilen R B S’de Raportör radyologa ait ses kaydını veya yazı bilgilerini kullanarak raporu
onayl^mayii hazır hale getirebilmeli ve onaylanmak üzere tekrar Radyologa yollayabilmelidir,
\____________________________________
Muh.İlkay' ,ÇAR\
İdari Hiznı Her Bakkam
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
l-atih Okur
/MljbVrtlis
Op.Dr.KnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan OZCAN Mulı.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
100
11.4.3.S. Teklif edilen R B S 'de radyolog onay bekleyen raporlarını
listeleyip, inceleyebilmeli
ve
onaylayabilmeli veya düzeltme yapılması üzere tekrar geri göııderebilmelidir.
11.4.3.9. Teklif edilen RBS'de Radyolog Rapor yazma ekranı üzerinden ilgili hastanın ilgili tetkikine ait
çalışmayı görüntüleyici aracılığı ile açabilmelidir.
11.4.3.10. Onaylanan raporlar, hastane birimlerinde bulunan PC'Ierden Ek bir istemci yazılımına gerek
olmadan görüntüleme olanağına sahip olacaktır.
11.4.3.11. Onaylanan raporlar için rapor koruması olacak ve ek rapor yazabilecektir.
11.5. G Ö R Ü N T Ü AR ŞİV LEM E VE İLETİŞİM İ SİSTEM İ (PA CS) YAZILIM I Ö Z EL L İK L E R İ
PACS Sistemi (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi), radyoloji departmanı bünyesinde çalışacak
iletişim ve arşivleme sistemidir. T eklif edilen PACS sistemi all-online kavramında çalışmalı, tüm iş
istasyonlarından sorgulama yapılarak arşivdeki bütün görüntülere ulaşılabiİmelidir.
11.5.1. T eklif edilen arşiv sunucusunun yazılımı, DICOM 3.0 Query/Retrieve SCP/SCU ve DICOM
Storage SCP/SCU desteklerine sahip olmalıdır.
11.5.2. Teklif edilen PACS yazılımının desteklediği arşiv büyüklüğünde ve arşivlenen Ilasta/Tetkik
sayılarında herhangi bir lisans sınırlaması olmayacaktır.
11.5.3. Teklif edilen sistemde veriler iş akışına uygun olarak otomatik şekilde yönlendirilmelidir. (>oııay ->rapor-> vb.)
11.5.4. Teklif edilen sistemde tüm görüntülere raporlama iş istasyonlarından sorgulama yapılarak
ulaşabilmelidir. Hasta, görüntü ve radyolojik raporlar ilişkilendirilmelidir.
11.5.5. Teklif edilen arşiv sistemi, diğer sistem sağlayıcılarının DICOM 3.0 uyumlu iş istasyonları ile de
ortak çalışabilınelidir. PACS sistemine bağlanacak olan cihazların DICOM 3.0 arayüzlerinin sağlanması
cihaz üreticisi firmanın sorumluluğundadır. DICOM 3.0 özelliğinin bulunmaması durum unda gerekli
donanımlar veya
kazandırılacaktır.
yazılımlar
Alıcı
Kurum
İdaresi
tarafından
sağlanarak
DICOM
3.0
özelliği
11.5.6. Teklif edilen sistemde alınan, iletilen ve arşivlenen DICOM görüntülerinin bütünlüğü ve
uyumluluğu otomatik olarak kontrol edilmelidir.
11.5.7. T eklif edilen sistemde kullanıcı girişleri kullanıcı ismi ve şifre ile yetkilendirme seviyeli
olmalıdır.
11.5.8. Yüklenici, PACS sistemi öğelerinin DICOM 3.0 uyumlu modaliteler ile bağlantısını. DICOM 3.0
standartlarını kullanarak gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
11.5.9. Sisteın merkezi bir veri tabanına sahip olmalıdır. Cihazlardan gelen görüntüler direkt olarak
PACS merkezi arşivine gönderilmeli, iş istasyonları görüntüleri merkezi PACS arşivinden almalıdır.
Cihazdan iş istasyonuna direk gönderim yapan sistemler kabul edilmeyecektir.
11.5.10.1 eklif edilen PACS sisteminin yönetim modülüne web tabanlı olarak browser aracılığı ile
erişilebilmelidir. Bu modül üzerinden PACS'ta kayıtlı hastalar ve bu hastalara ait tetkikler
sorgıılanabilmelî, listelenen tetkiklerin serileri için detay görüııtülenmelidir.
11.5.11.Teklif edilen PACS sistemi vveb arayüzü üzerinden sorgulanan tetkiklere ait raporlara direk
erişim sağlanmalıdır.
11.5.12.Hasta-çalışma veya seri
bazlı
görüntülerin
C D -D V D ’ye aktarılma
özelliği
bulunmalıdır.
Görüntülerin (DICOM) açılabilmesi içiıı sınırlı özelliklere sahip bir DICOM görüntüleyici ayrı bir ücret
tal^p edilmeksizin basıını yapılan CD/DVD üzerine eklenebilmelİdir.
11.5.13.Teklif edilen PACS ve RBS yönetim sistemleri web tabanlı olmalıdır.
_____________________________________________________________________________________________________ 101
Muh.llk;>fc UÇAR
İdari Hi: rüştler Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
,,
‘
"
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
—
Şadan OZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
MıJıendis
M üdür Yard.
1 1.5.14.Teklif edilen PACS sistemi üzerindeki tetkik ve raporlara hastane dışındaki farklı lokasyonlardan
(internet üzerinden) erişim sağlanabilmeli. tetkik görüntülerini DICOM formatında inceleyerek tüm
raporlama işlemleri gerçekleştirilebilmelİdir. (Tele-Tıp,Tele-Radyoloji). Dış lokasyonlardan tetkik ve
erişim sayısında lıerhangi bir lisans sınırlaması olmamalıdır.
1 1.5.15.Teklif edilen web tabanlı PACS sistemi üzerinden, tetkiklere rapor eklenebilmeli. eklenen
raporlar görüııtülenebilmelidir. Rapor hazırlama modülü, teme! metin işlevlerini (kalın, altı çizili, italik
yazma, kopyalama, hizalama, yazı tipi ve boyutu gibi) gerçekleştirebilen bir metin editörü içermelidir.
Hazırlanan raporlar gerektiğinde e-imza veya e-imzasız olarak kapatılabilmeli ve kapatılan (onaylanan)
raporlar üzerinde daha sonra hiçbir şekilde değişikliğe izin verilmemelidir.
11.5-16.Görüntülerin ilgili hasta bilgileri İle hastalara verilebilmesi ve incelenebilmesi maksadı ite PACS
sistemi web arayüzünden görüntüler CD veya D V D ’ye yazılabilmeli ve yazılan C D /D V D Ter herhangi bir
bilgisayarda görüntülenebilmelidir.
11.5.17.Teklif edilen PACS sistemi içindeki servisler (StoreSCP, Query/Retrieve SCP/SCU gibi), web
tabanlı
PACS
yönetim
modülü
üzerinden,
yetki
çerçevesinde
istemci
bilgisayarlar
üzerinden
görüntüler PACS
sistemine
tanımlanabilmeli, ayarları değiştir!lebilmeli, çalıştırıp durdurulabilmelidir.
11.5.18.Hastaların dijital ortamda getirdikleri
DICOM
uyumlu olan
aktarılabilecek ve hasta dosyası ile ilişkilendirilmesi yapılabilecektir.
11.5.19.Teklif edilen PACS sistemi sınırsız disk konumu tanımlanmasına olanak tanımlamalıdır. Aktif
konumun bulunduğu sürücüdeki boş alan miktarına göre ya da belli bir tarihten sonra aktif konum
değiştirilerek diğer bir konuma otomatik olarak geçilmesi tanımlanabilmelidir. Konumların boş ve
kullanılan alan durumları güncel, eş zamanlı olarak görüntülenebilmelidir.
11.5.20.Teklif edilen PACS sisteminde görev tanımlaması yapılarak belirtilecek gün ve saatlerde,
belirtilen süreli tetkiklerin bir konumdan diğer bir konuma taşınması mümkün olmalıdır.
11.5.21.T eklif edilen PACS sisteminde herhangi bir tetkike ait imaj/görüntüler PACS'tan silinip
silinmeyeceği bir ayar yardımıyla yetkilendirilebilınelidir.
11.5.22.PACS sisteminde bulunan hasta bilgileri birleştirilebilmelidir.
11.5.23.Teklif edilen PACS yönetim sistemi arayüzü üzerinden veritabanı yedeği alınabilmeli ve belirli
aralıklarla otomatik yedek alınması ayarlanabilınelidir.
11.5.24.Teklif edilen PACS sistemi kullanıcı arayüzü üzerinden sistem hata, uyarı, bilgi kayıtları(log)
görüııtülenebilmelidir.
11.5.25.Teklif edilen PACS yönetim sistemi arayüzü üzerinden sisteme ait çalışan bütün servisler kontrol
edilebilmelidir.
11.5.26.Teklif edilen PACS sisteminde kullanıcı yetki grupları oluşturulabilmelidir.
11.5.27.Teklif edilen PACS sistemi en az:
a.
DICOM Implicit VR Little Endian,
b.
DICOM Explicit VR Little Endian,
c.
DICOM Kayıplı/Kayıpsız (Lossy/Lossless) JPEG,
d.
DICOM Kayıplı/Kayıpsız (Lossy/Lossless) JPEG2000
formatlarını desteklemelidir. Bunlardan bir veya birkaçı
olmalıdır. (Tam amaçlı, Web, Klinik versiyonlar v.s)
kullanım amacına bağlı olarak seçilebilir
11.6. W E B G Ö RÜNTÜ D AĞ ITIM SİSTEM İ YAZILIM I Ö ZELLİK LER
11.6.1. Web Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, arşiv veri tabanındaki görüntüleri web üzerinden hizmete
açan bir yazılımdır. Bu yazılımın kullanıcı ara birimi Türkçe olacaktır. Görüntü Dağıtımı Web Sunumcu
yazıtjınından RİS'de bulunan onaylı Hasta Raporlarına erişilebilecektir.
w
102
Muh.İlkay U^AR
İdari HirtfMtler Başkanı
.iA \ \
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühpndis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan OZCAN Muh.Mesut Ç A YIR
Mühendis
M üdür Yard.
11.6.2.
Görüntü
Dağıtım
Sunumcu
yazılımı,
istemcilerde
kullanılan
Microsoft
Windows
NT/2000/XP/VISTA/Seven veya Pardus Linux işletim sistemi desteğine sahip olmalıdır. Browser
bağımsızlığı olmalıdır. Popüler Browseriarla uyumlu olmalıdır.
11.6.3. Görüntü Dağıtım Sunucu yazılımı, erişim kısıtlama, yetki lend irme, SSL gibi RİS’de tanımlı
kullanıcı güvenlik mekanizmalarını destekleyecektir.
11.6.4. Teklif edilen yazılım aynı anda bağlanacak kullanıcı sayısında hiçbir kısıtlama getinneyecektir.
11.6.5. PACS sistemi gerektiğinde performans artışı için farklı sunucular üzerinden hizmet verebilecek
şekilde ayarlanabilecektir.
11.6.6. Raporu onaylanmamış görüntülerin web üzerinden görüntülenmesi kısıtlanabilecektir.
11.6.7. Kullanıcı ve/veya kullanıcı grup bazlı filtrelenebilen hasta listesinde, Hasta Adı, Hasta No,
Doğum Tarihi, Cinsiyet, Modalite, tetkik tarihi, çalışma no, çalışma tarifi, erişim kodu, rapor eden doktor,
ICD-10 tanısı parametrelerine göre fîltreleme ve sıralama yapılabilmelidir.
11.6.8. İncelenen
yapılabilmelidir.
11.6.9. İstemciler,
görüntülerde
tetkike
ait
bir
sonraki
görüntüleri
ve
bir
ekranda
önceki
tek,
2,
seriye
4,
8
geçiş,
ve
16
fare
yardımıyla
resim
hızlı
forınatlarında
görüntüleyebilıneli, seri halde görüntülenen görüntülerden herhangi biri çift tıklama ile tam ekran
büyütülebilınelidir. İki seri ya da görüntü yanyana görüntiilenebilmeli, bu görüntüleme metodunda ekran
yatay veya dikey olarak bölünebilınelidir.
11.6.10.Kullamcı grupları tanımlaııabilmelidir. Bu şekilde bir hastanın görüntülerine yalnızca bir ya da
birden fazla grubun yada doktorun erişimini sağlamak mümkün olmalıdır.
11.6.11.Web görüntü dağıtım sisteminin yönetimi, herhangi bir istemci üzerinden yapılabilmelidir.
1 1.6.12.İstemciler üzerinde tanımlı olan yazıcı üzerinden baskı alabilmelidir.
EK-4
GİZ L İL İK S Ö Z L E Ş M E S İ TA SLA Ğ I
1.
Bir
G enel Şartlar
taraftan
[ ........................................................... adres.....................................] adresinde
[ ......................l.TA RA F'IN
A D İ..........................]
(kısaca
[ ........................................................... adres.................................... ]
“İD A R E”’)
adresinde
ile
faaliyet
gösteren
diğer
faaliyet
taraftan
gösteren
[......................2.TARAFMN A D I......................... ] (kısaca “Y Ü K L E N İC İ”) (hepsi birlikte “T A R A F L A R ”
olarak anılacaktır) arasında [........................ işin adı ya da konusu..................] (“İş”) ile ilgili olarak
birbirlerine ilişkin edindiği veya edineceği aşağıda detayları belirtilen bilgilerin gizli tutulacağını ve
aşağıda belirlenen kurallara uyulacağını kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir. İş bu sözleşme birbirinin aynı
2(iki) asıl kopya olarak tanzim edilmiş olup her biri taraflardan birine saklanmak iizere teslim edilmiş
olacaktır.
2.
Tanım lar:
Bakanlık: Sağlık Bakanlığı
İS M :Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İd a re: Hastane/Kurum/İdare
Yüklenici: Hastane Bilgi Sistemi kapsamında yazılım tedarik eden her bir
gerçek ya da tüzel kişi, şirket, tedarikçi
EHBYS: Hastane Bilgi Yönetim Sistemi
VTY S: Veri Tabanı Yönetim Sistemi
Veri Ö znesi: Kişisel sağlık verilerinin sahibi olan birey.
S G K : Sosyal Güvenlik Kurumu
Kişise] Veri:Kişiyibelirli veya belirlenebilir kılan her tiirlü veri ya da veri kümesidir.
K işisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişinin fiziksel, ruhsal, sosyal sağlığına
veya veri öznesinin aldığı sağlık hizmetine ilişkin olan, elektronik, kağıt veya benzeri yollarla üretilen,
taşınan veya saklanan sağlıkla ilgili her türlü verisidir. Bu kapsama sağlık hizmeti almak isteyen bireylere
ilişkin kayıt bilgileri, ödeme bilgileri, sağlık gerekçeleriyle bireyi teşhis edebilmek amacıyla ilgili kişiye
tahsis edilen numara, takma ad. sembol veya diğer herhangi bir özellik veya tanıtıcı, veri öznesine sağlık
hizmeti sağlayan kişinin (örneğin: sağlık personeli) kimlik bilgileri gibi bilgiler de girmektedir.
V eri İşleme: Otomatik olarak yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın kişisel veriler üzerinde
gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir. Veri işleme; kişisel verilerin toplanmasını,
kaydedilmesini, organize edilmesini depolanmasını, uyarlanmasını veya değiştirilmesini, geri erişimini,
konsültasyonunu, kullanılmasını, iletim yoluyla açıklanmasını, yayılmasını veya diğer herhangi bir
şekilde kullanılır halde bulundurulmasını, sıralanmasını veya kombinasyonunu, bloke edilmesini,
silinmesini veya yok edilmesini ifade eder.
3.
Am aç
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kapsamında yapılacak çalışmalar dolayısıyla T e d a rik ç ic e vereceği ya da
Tedarikçi tarafından herhangi bir şekilde öğrenilecek gizli bilgiler ile Tedarikçi'den alınacak olan gizli
bilgilerin işbu sözleşmede belirtilen şartlar ve taahhütler dahilinde gizli tutulmasıdır.
4.
Gizli Bilgi
4.1.
Bu gizlilik sözleşmesi ile aşağıdaki bilgiler kesinlikle “ Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir:
Mıılı. İlkay UÇiftS
İdari HizmetldkSaşkanı
§
Sertaç Ç AKM AK
Uzm an
s
Fatih O ku r
Mühendis
Op.Dr.Enzar T Ö R E
Uzmafl-Dölftor
iîJr"J7
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
a)
İşbu Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra Tarafların birbirinden, temsilcilerinden,
çalışanlarından, yardımcılarından ve ilgili diğer üçüncü taraflardan yazılı veya sözlü olarak edindikleri,
gizli olduğu açıkça ifade edilen veya edilmeyen, İş'Ie ve Taraflarla ilgili ticari olup olmadığına
bakılmaksızın her türlü gizli bilgi,
b)
İş'in yapılması sırasında elde edilen her türlü gizli bilgi, yazışmalar, yazılımlar ve yazılımlara ait
ticari sır niteliği taşıyan bilgiler,
c)
Veri öznelerine ait kişisel sağlık verileri başta olmak üzere her türlü kişisel veri,
d)
EHB YSm e kaydedilen ve özel ve hassas niteliği olan veri/bilgi,
e)
Yürürlükteki mevzuat ve iç düzenlemeler uyarınca kullanıcılar tarafından gizli tutulması gereken
elektronik ortamdaki veya kağıt ortamdaki resmi ya da özel kişisel bilgi, belge, veri ve kayıtlar.
0
İşbu sözleşme kapsamında doğrudan ya da dolaylı, sözlü veya yazılı şekilde elde edilen veyahut
elektronik ortamda bulunan resmi ya da özel, teknik, mali, hukuki, idari her türlü kişisel ve hassas niteliği
olan veri bilgi, belge ve kayıtlar,
g)
İdareye ait tüm ihale verileri ve dokümanları,
h)
Sözleşmeler, taahhütnameler ve saire her türlü hukuki evrak,
i)Bumın yanında sözlü, yazılı, grafiksel veya bilgisayar ortamında okunabilecek türde fakat henüz
yayımlanmamış, kamuya duyurıılmamış yönetsel kararlar ya da gizli tutulan her türlü belirleme, tasarım,
planlama, çizim, bilgi, buluş, araştırma, oluşum, metot, süreç, prosedür, geliştirme, know-how, araştırma,
iş planı, strateji, fiııansal bilgi.
ı) Herhangi bir şüpheye mahal bırakmaksızın, işbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi; Hastane çalışanları
da dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Hastane için doğrudan ya da dolaylı hizmet eden tüm
personeli, danışmanları ve diğer yetkilileri tarafından Tedarikçi'ye temin edilen bilgileri de kapsar.
4.2. Aşağıdaki bilgiler ise gizli olarak addedilmeyecektir:
a)
¡fşa edilme tarihinde kamuya genel olarak duyurulmuş olan veya duyurulan bilgiler.
b)
Herhangi bir anlaşmaya veya gizlilik yükümlülüğü getiren bir göreve tabi olmayan bir kaynak
tarafından gizliliğe tabi olmayan bir şekilde verilen bilgiler.
5.
Kişisel Sağlık V erilerinin G izlilik, G üvenlik, Bütünlük, E rişilebilirlik ve M ahrem iyetinin
Sağlanm asına Dair G enel Şartlar
5.1.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi de dahil tüm yazılımların Sağlık Bakanlığı’nın bilgi güvenliği
politikalarına ve kişisel sağlık verilerinin mahremiyetinin korunması ile ilgili mevzuata uygun olması
şarttır.
5.2.
Kişisel sağlık verileri özel niteliği olan veri kategorisinde yer almaktadır. Bu nedenle SGK,
kişilerin özel sigorta şirketleri ile yapmış oldukları sözleşme kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu şirketler,
Sağlık Bakanlığı veya Bakanlığa bağlı Genel Sekreterlikte bulunan veri tabanı dışında hiçbir veri tabanı
yönetim sistemine kişise! sağlık verileri başta olmak üzere hiçbir veri, idarenin bilgisi dışında (otomatik
olup olmadığına bakılmaksızın) gönderilmez ve kaydedilemez.
5.3.
BHBYS yazılımı üzerinde hastane ile arasında hukuki bir bağ olanlar dışında hiç kimseye doğrudan
veya dolaylı olarak kişisel sağlık verilerine erişim lıakkı verilmez. Yazılım üzerinde, sağlık hizmeti
sunumuna katılan personele sadece hizmet
düzenlemeler yapı İmiş olmalıdır.
sunumu
gereği
kadar veri
ve
bilgiye erişebileceği
5.4. EHBYS ile toplanan kişisel sağlık verileri, veri öznesi, SGK, kişilerin özel sigorta şirketleri ile
yapmış oldukları sözleşme kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu şirketler, Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık
Müdürlükleri dışında hiçbir surette üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Yasalarla öngörülen
saklıdır.
istisnalar
5.5. Bakanlıkça belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara
uyulur.
5.6. \ Hastane Bilgi Yönetim Sisteminde, vatandaşlara ait veriler dahil tüm verilerinin gizlilik, bütünlük,
güvenlik, erişilebilirlik ve mahremiyetini sağlamak amacıyla yazılım üreticisi gerçek ya da tüzel kişi
Muh.İ]kavVKrAK
İdari Hizm *Jer Başkanı
Se rtaçÇ A K M A K
Uzman
Fatih Okur
M ün tn dis
'k
'Z
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman U&Ktor
J
Şadan ÖZCAN
Muh.Mesut ÇAYIR
Anayasa, Yasalar, Yönetmelikler. Yönerge, Tebliğ, Genelge ve diğer ali mevzuat ile Genel Toplumsal
değerlere, dürüstlük ilkelerine aykırı hiçbir işlem tesis edemez.
5.7.
Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve çeşitli tür yazılımlar, web servisleri, web siteleri, e-posta. Sabit
Diskler, Taşınabilir Diskler, kağıda yazdırılmış veri ve bilgiler vb aracılığıyla ya da sözlü olarak SGK,
kişilerin özel sigorta şirketleri ile yapmış oldukları sözleşme kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu şirketler.
Bakanlık ve/veya İl Sağlık Müdürlüğünün sağlamış olduğu sunucu bilgisayarlar haricinde başka sunucu
bilgisayar(lar)daki veri tabanı yönetim sistemlerine, görevi gereği bu verilere erişim hakkı bulunan gerçek
ya da tüzel kişiler haricindeki diğer kişilere ait sistemlere kimlik ve kişisel sağlık verilerinin aktarılması
ve/veya kaydedilmesi yasaktır.
5.8.
Herhangi bir vatandaşa ait kişisel verileri ile kişisel sağlık verilerinin SGK. kişilerin özel sigorta
şirketleri ile yapmış oldukları sözleşme kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu şirketler. İl Sağlık Müdürlüğü
ya da Bakanlık Merkezi haricindeki sunucu bilgisayarlara kaydedildiğinin bağımsız ve yetkili, en az üç
kişiden oluşan bir teknik ekip tarafından tespit edilmesi halinde, yazılım tedarikçisine yazılı tebligatta
bulunulur ve mümkün olan en kısa süre içerisinde ihlal şartları ortadan kaldırılarak bu yazılımın
kullanımına en kısa zamanda son verilir. Yazılımı kullanan diğer hastanelerin de kullanımına son
verilmesi için tespitin yapıldığı yerdeki idare tarafından derhal Sağlık Bakanlığına yazılı bildirimde
bulunulur.
5.9.
Mevzuat aykırı davrandığı tespit edilenler ile kişisel sağlık verilerini hukuka aykırı olarak
işleyenler (otomatik olup olmadığına bakılmaksızın, kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin
toplanması, kaydedilmesi, organize edilmesi, depolanması, uyarlanması veya değiştirilmesi, geri erişimi,
konsültasyonu, kullanılması, iletim yoluyla açıklanması, yayılması veya diğer herhangi bir şekilde
kullanılır halde bulundurulması, sıralanması veya kombinasyonu, bloke edilmesi, silinmesi veya yok
edilmesi)hakkında yasal işlem başlatılır.
5.10. Sağlık Bakanlığı söz konusu yazılımın kullanımdan kaldırılması için her tür haber verme ve duyuru
yolunu kullanabilir.
5.11. Bilgi Güvenliğini ihlal ettiği tespit edilen yazılımları kullanan hastaneler, en kısa zamanda gizlilik,
güvenlik, bütünlük ve mahremiyetin korunması şartlarını ve Bakanlıkça yayımlanan mevzuat gereklerini
sağlayan başka bir Hastane Bilgi Yönetim Sistemini edinmek zorundadır. Aynı yazılımı kullanmakta ısrar
eden hastaneler hakkında yasal işlem başlatılır.
5.12. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ekranlarında hiçbir surette gerçek ya da tüzel kişi, ürün ya da
hizmete dair reklam nitelikli unsurlara yer verilemez, hiçbir üriin ya da hizmetin satışı, satışının teşviki,
ürün ya da hizmete doğrudan ya da dolaylı yönlendirme yapılamaz.
5.13. EHBYS yazılım tedarikçisi Veri Tabanında yer alan hiçbir kayıt üzerinde hak iddia edemez.
Yazılım kullanım sözleşmesi herhangi bir nedenle sona erdirildiğinde idarenin kendi sunucu ve kullanıcı
bilgisayar(lar)ında tutulan tüm veriler bir başka yazılıma, (kapsamı idare tarafından belirlenmek üzere)
aktarılabilecek bir lormatta, veri miktarına uygun bir medya ile ve bir tutanak ile idareye Teslim edilir.
5.14. Yazılım bakıın, güncelleme ve teknik destek hizmetleri, (Varsa) öncelikle destek elemanları
aracılığıyla karşılanmaya çalışılır. Sistemi tümüyle çalışmaz hale getiren bir arıza gibi zorunluluk halinde
hastane yönetiminin vereceği tek kullanımlık şifre ile belirli bir süre zarfında yani geçici süreli olarak
erişim hakkı verilebilir.
5.15. İdare, yazılım tedarikçisi tarafından kendisine sağlanan EHBYS yazılımını ve bu yazılıma ait ticari
sır niteliğindeki hiçbir bilgiyi üçüncü taraflarla paylaşamaz.
5.16. EHBYS uygulama yazılımı içerisinde, sağlık hizmeti sunumu amacını aşan ve bilimsel literatür
haricinde kalan hiçbir veri/bilgi otomatik şekilde işleneınez.
6.
İstisnalar
Yükl^ıici. Bakanlıktan, İl Sağlık Müdürlüğünden ve İdareden alacağı bilginin;
a)
İşbu sözleşmenin hükümlerini ihlal etmeyen ve kamuoyuna mal olmuş ya da olacak türden olması
d urum ur da,
b)
Açıklanması Bakanlık tarafından kesin yazılı onay ile mümkün kılınmış olan bilgi olması halinde,
c)
Yüklenici tarafından gerekliliğinin önceden idareye yazılı olarak bildirilmesi ve onayının alınması
sonucunda bütünüyle işbirliğinin sağlanmış olması halinde,
d)
Herhangi bir kanuna, mahkeme kararına ya da hükmüne dayanılarak açıklanmak zorunda kalman
bilgi olması halinde ancak belirtilen mahkeme kararı ile sınırlı olmak kaydıyla,
öğrendiği bilgiyi, belgeyi, veriyi, kaydı gizli tutmak zorunda değildir.
7.
M ülkiyet Hakkı
İdare tarafından Yüklenici'ye sağlanan bilgiyi Yüklenici, kullanma izni çerçevesinde veya başka suretle
herhangi bir lisans, marka, patent ya da buna benzer bir fikri mülkiyet hakkı tesisine konıı edemez. Söz
konusu bilgi üzerinde mutlak mülkiyet hakkı İdareye aittir. Dolayısıyla, İdare tarafından Gizli B ilgrnin
Yüklenici'ye sağlanması, hiçbir surette Yüklenici’ye böyle bir hak sağlamayacaktır.
8.
Y üküm lülükler
8.1.
Taraflar, yazılı veya sözlü olarak aldıkları Gizli Bilgi'lerle ilgili olarak aşağıdakileri kabul
etmektedir ve bünyeleri altında faaliyet gösteren diğer tüm personelin (“Tem silciler") de aşağıdaki
yükümlülüklere uymasını sağlayacaktır:
8.2.
Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri yalnızca sağlık hizmet sunumu ve hizmetin kapsam ve
niteliğinin geliştirilmesi amacı için kullanacaktır. Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri başka herhangi bir
amaçla, özellikle de bir diğer T araf aleyhine doğrudan veya dolaylı zarar verecek herhangi bir şekilde
kullanmayacaktır.
8.3.
Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri tamamen ve titizlikle gizli tutacak ve iş amacıyla bu bilgilere
ihtiyaç duyan temsilcileri dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmeyeceklerdir.
I emsilcilerine, Gizli Bilgilerin gizlilik niteliğini ve işbu Sözleşme gereği bu bilgilerin gizli tutulmasından
sorumlu olduklarım bildirecekler ve Temsilcileri de akdi olarak bu bilgilerin gizli tutulması ile yükümlü
kılacaklardır.
8.4. Gizli BilgiMerin bütün asılları İş’in sonunda derhal ilgili T a r a f a iade edilecek, iade edilemeyen
bütün kopyalar ilgili T a r a f ç a onaylanacak şekilde yok edilecektir.
8.5.
Taraflardan herhangi biri Gizli Bilgi’lerin gizlilik niteliği ve bu Gizli Bilgi’leriıı kullanılabileceği
amaçlar hakkında açıkça bilgi vermeyi; bu kişilerin kendilerinin işbu sözleşme ile taahhüt edilen
yükümlülüklere tabi imişler gibi sorumluluklarına riayet etmelerinden mesul olmayı kabul eder.
8.6.
Taraflar göstereceği asgari özenin kendisine ait bilgileri koruma hususunda gösterdiği özenden
aşağı olmayacağını kabul eder.
9.
Süre
9.1. İşbu sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve İş'in tamamlanmasından sonra da süre
sınırı olmaksızın geçerliliğini koruyacaktır.
9.2. İş bu sözleşme 2(iki) orijinal metin olarak tanzim edilmiş olup her biri taraflardan birine saklanmak
üzere teslim edilmiş olacaktır.
10.
Tazm inat
İşbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ihlal edilmesi ve ihlalin tespiti halinde, ihlal eden taraf
diğer T a r a f ııı bu yüzden uğrayacağı zararları ilk yazılı talep üzerine nakden ve defaten tazmin edecektir.
11.
Yetkili M ahkem e
İşbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İdarenin bulunduğu yerdeki Mahkeme ve İcra Daireleri
yetkili olacaktır.
12.
Vergi Resim H arçlar
Bu sözleşmenin imzalanmasıyla doğacak olan her türlü vergi, resim harç vb resmi giderler Yükleniciye
ait Alacaktır.
İmza t a r i h i : ....../ ...... / ........
l.T A fcA F Y E T K İL İSİN İN ADI
.V
M uh.İlkâ^UÇAR
İdari Hizraatler Başkanı
Sertaç Ç A KM A K
Uzman
*
2.T A R A F Y ETK İLİSİN İN ADI
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
EK-5
V ER İ A K T A R IM K IL A V U Z U
Veri tabanı dönüşüm lerinin sağlıklı yapılabilm esi için en az aşağıdaki kriterler sağlanm alıdır.
1.
Tablo veri yapıları ve şema bilgileri tam olarak verildi mi?
2.
Tablolar arasındaki ilişki yapıları verildi mi?
3.
Tablo isimleri verildi mi?
4.
Belirtilen tabloda ne ile ilgili veri olduğu verildi mi?
5.
Tablo içindeki verinin tipi, yapısı, özellikleri verildi mi?
6.
Veri tabanına bilgi girişi yapılırken bazı verilerin kod olarak kayıt edilebildiği ve kayıt edilebilen
bu verilerin kod karşılıkları (örneğin bayan veri tabanına B mi. K mı kayıt ediliyor) verildi ini?
7.
Sistem tanımlan için tetkik tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar nelerdir? Yapıları
nasıldır?
8.
Sistem tanımları için sarf tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar nelerdir? Yapıları
nasıldır?
9.
Sistem tanımları için ilaç tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar nelerdir? Yapıları
nasıldır?
10.
Sistem tanımları için birim, servis, poliklinik tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar
nelerdir? Yapıları nasıldır?
11.
Sistem tanımları için personel tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar nelerdir? Yapıları
nasıldır?
12.
Sistem tanımları için kullanıcı tanımları bilgisi verildi mİ? Verildiyse bu alanlar nelerdir? Yapıları
nasıldır?
13.
Sistem tanımları için teşhis, tam tanımları bilgisi verildi mi? Verildiyse bu alanlar nelerdir?
Yapıları nasıldır?
14.
Sistem tanımları için ICD10 dan başka teşhis kullanıp kullanılmadığı bilgisi verildi mi? Verildiyse
bıı veriler nelerdir? Yapıları nasıldır?
15.
İlaç ve sarf malzemeler için barkod/karekod takip işlemi yapılıyor mu? Yapılıyorsa barkod/karekod
yapısı nasıldır?
16.
Adli vaka tanımları sistemde yapılabiliyor mu? Yapılmışsa bu kayıtlar hangi tablodadır? Yapıları
nasıldır?
17.
Hasta kimlik bilgileri için hastalara ait kimlik bilgilerinin detaylı açıklamaları var mı? Tablo yapısı
verildi mi? Verildi ise tabloların bu alan yapıları nasıldır?
18.
Hastanın ilk dosya kaydı bilgisinde hangi veriler zorunlu olarak girişleri mevcuttur? Bu veriler
verildi mi? Bu zorunlu bilgi girişleri nelerdir?
19.
Sistemde TC kimlik bilgisi tekil mi? Aynı TC kimlik no birden fazla olabilir mi? Sistem de TC
kimlik no dan başka tekil bilgiler nelerdir? Bu bilgiler verildi mi?
20.
Medeni durum ayrımı yapılmakta mıdır? Bu bilgiler nelerdir? Bu yapısal bilgiler verildi mi?
Herhangi bir kod karşılığı var mıdır?
21.
Uyruk ayrımı nasıl yapılmaktadır? Bu bilgiler nelerdir? Bu yapısal bilgiler verildi mi? Herhangi bir
kod karşılığı var mıdır?
22.
Hasta resimleri sistemde nerede tutulmaktadır? Veri tipi nasıldır?
23.
Gelir Grupları hasta bilgisinde mevcut mudur? Gelir grubu takip yapısı nasıldır? Bu bilgilerin
tutulduğu ayrı bir tablo var mıdır? Varsa tablo yapılan nasıldır? Bu tablodaki veri yapıları nasıldır?
2 4 . \ Yakınlık kodu bilgisi var mı? Varsa alan ismi, tipi nasıldır? Varsa kod karşılıkları nelerdir?
Mulı.lIkayS^ÇAR
Sertaç Ç A KM A K
Fatih Okur
Op.Dr.EnzarTÖRE
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
25.
İl, İlçe kodlarının sisteme hangi tablodan geldiği bilgisi verildi mi? Bu tablolar nelerdir? Tablo
yapıları nasıldır? Tablo içerikleri bilgileri nasıldır? SKRS sistemindeki il kod karşılıkları sistemde mevcut
mudur?
26.
Hastanın hastaneye geliş bilgileri verildi mi? Bu bilgi nasıldır? Veri türü nedir?
27.
Öncelikli hasta yapısı var mı? Varsa bu alan bilgisi nerede bulunmaktadır? Veri tipi nasıldır?
28.
Hastanın hastaneye gelişteki protokol yapısı nasıldır? Veri tipi nerededir?
29.
Geliş numarası yapısı verildi mi? Geliş numarası yapısı var mı? Bağlantısı nasıldır?
3 0.
Hastanın Kurum Yapısı verildi mi? Kurumlanıl gelir grubu bağlantıları yapıldı mı, var mı?
3 1.
Poliklinik ve Servis ayrımı nasıl yapılmaktadır? Bu bilgiler nelerdir? Bunla ilgili yapısal bilgiler
verildi mi?
3 2.
Ayaktan ve yatan hasta ayrımı nasıl yapılmaktadır? Ayrımı nasıldır? Bu bilgiler nelerdir? Bunla
ilgili yapısal bilgiler verildi mi?
3 3.
Hastane de ayaktan protokol ile yatış işlemi yapılıp yapılmadığı bilgisi verildi mi? Bu bilgiler
nelerdir? Bunla ilgili yapısal bilgiler verildi mi?
3 4.
Faturalama yaparken ayaktan hasta ile yatan hastanın faturalaması tek olarak mı yapılmaktadır?
Yapılıyorsa yapısı nasıldır?
3 5.
Ayaktan geliş ile yatan geliş ayrılıyor mu? Bilgiler ayrı tablolara mı işleniyor? Her biri için ayrı
kayıt açılıyor mu?
3 6.
Yatış onayı verme yapısı mevcut mudur ? Bu bilgiler nelerdir? Bunla ilgili yapısal bilgiler verildi
mi? Bu alan hangisidir, tipi nasıldır?
3 7.
Poliklinik hastalan için sevk ve konsültasyon işlemi takibi nasıl yapılmaktadır? Geliş tablosuna her
sevk veya konsültasyon için kayıt açılıyor mu? Açılıyorsa bu bilgi hangi tablolara girilmektedir?
3 8.
Bebek, Çocuk, Adli vaka, kontrol hastası için ek bilgiler var mı ? Varsa nelerdir? Bu alanlar
nelerdir? Buradaki veri tipleri nasıldır?
39.
M EDULA için verilerin hangi yapıda girildiği bilgileri, verilerin tam olarak düzgün bir şekilde
girilip girilmediği bilgisi verildi mi? M ED U LA 'ya gönderilen bu verilerin
yapıldı?
40.
kaydı ayrı yerlerde mi
Geliş bilgilerinden her geliş için tanı, ICD-10 bilgileri verildi mi? Verildi ise nerede tutulmaktadır?
Ayrı tablolar kullanılıyor mu? Kullanılıyorsa alanlar nelerdir? Tanı alanlarına zorunlu hastalık tanı
girişleri yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu bilgiler nereye
verilmektedir?
41.
işlenmektedir?
Bu tablonun yapısı
Hastanın öz geçmiş, soy geçmiş, şikayeti, hikayesi, alerjisi, kronik hastalıkları gibi bilgilerin hangi
tablolarda hangi yapılarda tutulduğu bilgisi verildi mi? Verildiyse bunlar nelerdir?
tipleri, yapıları nasıldır?
42.
nasıl
Bu bilgilerin veri
Her birim değişikliğinde aynı anamnez takibi yapılıyor ıııu?
43.
Gelişlere epikriz oluşturuluyor mu ? Bu epıkrızler sistemde hangi tabloda tutulmaktadır. Veri
tipleri nasıldır?
44.
Epikıizlerde radyoloji rapor bilgisi, laboratuvar sonuç bilgisi, ameliyat bilgisi, ilaç vb. gibi bilgiler
var mı? Varsa bu bilgileri hangi tip veri içinde saklamaktadır?
45.
İlaç ve sarf malzeme bilgileri aynı yerde mi farklı yerde mi tutuluyor?
46.
İşlemler paket işlem olduğunda ayrı bir yere mi İşleniyor? Bu alanlar nelerdir? Buradaki veri tipleri
nasıldır?
47.
Faturalanmayacak işlemler nasıl belirtiliyor? Alanın adı nedir? Veri tipi nasıldır?
48..
Paket içinde, hariç içiıı sistemde bir işaret mevcut mu? Alanın adı nedir? Veri tipi nasıldır?
49. \ Girilen ameliyatların ayııı, farklı kesi, aynı, farklı klinik işlemleri nasıldır? Alanın adı nedir? Veri
tipi nesildir?
50.
Ameliyatların kaydedildikleri tablo bilgileri var mı? Alanın adı nedir? Veri tipi nasıldır?
51.
Bu tabloların bilgileri aynı zamanda
yapıda giriliyor?
tetkik(hizmet) tablosuna giriliyor mu ? Giriliyorsa hangi
52.
ilaçlarda, hastaya ilaç çıkılırken kullanılan yapı nasıldır? Servis istek yapısı çalışıyor ımı?
53.
Servis depoları ve eczane depolarınca kendi stokları takip ediliyor mu? Ediliyorsa bu bilgiler hangi
tablolar da tutulmaktadır veri tipi nasıldır?
54.
Hastaya faturalama yapılırken toplu veya tek mi faturalama işlemi yapılmaktadır?
55.
Faturalar branş bazında mı, doktor bazında mı, servis bazında mı yapılıyor? Bu yapılar nasıldır? Bu
işlemler için kullanılan alanlar nelerdir?
56.
Bu işlemler ile klasör, İcmal işlemleri yapılıyor mu?
57.
SGK hastaları faturaları nasıl hazırlanıyor ? Tek tek faturalanıp bir icmal mi, yoksa ayrı ayrı toplu
faturalar mı hazırlanıyor? Bu vapı nasıldır? Alanın adı nedir? Veri tipi nasıldır?
58.
Bıı faturaların MEDULA işlemleri nasıl yapılmaktadır? MEDULA ile ilgili alanlar nelerdir?
59.
M ED U LA 'dan GSS takip numarası için tekil numara kontrolü yapılıyor mu? Yapılıyorsa bu alaıı
nedir?
60.
M E D U L A ’ya fatura gönderme işlemi nasıl yapılıyor? M E D U L A ’dan faturaların ne kadarı
hazırlanmış/tamamlanmıştır?
Fatura edilmiş ve hazır olan faturaların
M E D U L A ’ya gönderiminin
tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisi neye göre ayrılmaktadır?
61.
M E D U L A 'ya gönderilen faturalar ayrı bir yer de tutuluyor mu? Tutuluyorsa bu tablolıın adı ve
bağlantısı nasıldır?
62.
Fatura tablosunda icmal numarası, branş bilgileri mevcut mudur? Mevcutsa icmal numarası, branş
bilgileri hangi alanlardadır? Yapıları Nasıldır?
63.
Faturalar için fatura numaraları hangi tablolarda saklanmaktadır? Bu yapıların alan isimleri
nelerdir? Bu yapıların veri tipleri, veri yapıları nasıldır?
64.
Her yıl için fatura numaraları herhangi bir tabloda saklanıyor mu? Varsa hangi tablodadır? Yapısı
nasıldır?
65.
Kurum borç alacak takibi, dekont işlemleri yapılıyor mu? Yapısı nasıldır? Veri tipi nedir?
66.
Sistemde makbuz kaydı yapılıyor mu? Ücretli hastalar da yazar kasa mı, sayman mutemedi alıııdısı
mı kullanılıyor?
67.
Bu kayıtların ayrımı nasıl yapılmaktadır? Bu makbuzların ayrımı nasıl yapılmaktadır? Ayrımdaki
veri tipi nedir?
68.
Laboratuvar tanımları hangi tabloda bulunmaktadır? Bu bilgiler verildi mi? Alanların isimleri,
birbirleri ile bağlantıları nasıldır?
69.
Cihaz tanımları verildi mi? Alan tanımları nasıldır? Tipleri nelerdir?
70.
Cihaz Test tanımları verildi mi? Alan tanımları nasıldır? Tipleri nelerdir?
71.
Laboratuvar istem bilgileri hangi tablodadır? Radyoloji bilgileri ile aynı tabloda mıdır?
72.
Laboratuvar sonuçları için istem bilgilerinde sonuç bilgileri mevcut mudur?
bilgileri, test- tetkik kodu bilgileri var mıdır? Varsa alan isimleri, tipleri nasıldır?
Ve diğer test kodu
73.
Laboratuvar sistemine ait antibiyotik, mikroorganizma gibi kayıtlar hangi tablodadır? Bu bilgilerin
tabloları nelerdir? Alanlar nelerdir? Tipleri nelerdir?
74.
Laboratuvarda maııuel sonuç kayıtları hangi tabloya yapılmaktadır? Bu tablolar nelerdir? Alanlar
nelerdir? 1 ipleri nelerdir?
75.
Sağlık kurulu raporları için rapor çeşitleri nelerdir?
Tipleri nelerdir?
n-
r
..
.
_
Ayrımı nasıldır? Alanın tanımları nasıldır?
77,
Sağlık kurulu raporlarında yer alan doktorlara ait veriler ayrı tabloda mı, aynı tablo da mı
tutuluyor? Farklı tabloda ise bağlantıları nasıldır? Veri tipleri nasıldır?
78.
İlaç raporları sağlık kurulundan mı, poliklinikten mi veriliyor? Rapor numarası nasıl oluşmaktadır?
79.
İlaç raporları sağlık kurulu raporları ile aynı tabloda mı tutuluyor? Hayır ise tablonun adı nedir?
Bağlantısı nasıldır?
80.
Diyaliz raporlarında seans bilgileri tutuluyor mu? Nerede tutuluyor? Veri tipleri nasıldır?
81.
Gözlem bilgileri sistemde nasıl tutuluyor? Tablo adı nedir? Bağlantısı nasıldır? Veri tipleri
nelerdir?
82.
Doğum bilgileri sistemde nasıl tutuluyor? Tablo adı nedir? Bağlantısı nasıldır? Veri tipleri nelerdir?
83.
Klinik seyir takipleri nasıl yapılmaktadır? Yapısı nasıldır? Bağlantısı nasıldır? Veri tipleri nelerdir?
84.
Ayaktan veya yatan hastalarda her geliş için ayrı provizyon alınıyor mu?
85.
Vezne de kasa kavdı yapılıyor mu? Yapılıyor ise hangi tabloda veri tutuluyor? Alan isimleri
nelerdir?
86.
Mernis ölüm formu kaydı tutuluyor mu? Tutuluyorsa kayıt hangi tabloya yapılmaktadır? Alanlar
nelerdir? Veri tipleri nasıldır?
87.
Polikliniklerde elektronik reçete uygulaması kullanılıyor mu? Reçeteler kaydediliyorsa hangi
tablolara kaydediliyor? Alanlar nelerdir? Tipleri nelerdir?
88.
Demirbaş aktarımları için demirbaşlar hangi tabloda bulunmaktadır? Tablo ismi nedir? Alanlar
nelerdir? Tipleri nelerdir?
89.
Demirbaşlardan düşümü yapılan, zimmeti yapılan, başka kuruma verilen bilgiler hangi tablodadır?
Alanlar nelerdir? Tipleri nelerdir?
90.
Demirbaşların yeni taşınır mal yönetmeliğine göre uyarlaması yapıldıysa bu eklenen taşınır ile ilgili
alanlar nelerdir?
91.
Demirbaşların döner sermaye veya genel bütçe şeklinde ayrımı yapılıyor mu? Yapılıyor ise bu
ayrım nasıl yapılmaktadır? Alanlar nelerdir? Tipleri Nasıldır?
92.
Demirbaş amortisman kayıtları hangi tabloda tutulmaktadır? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
93.
Stok takip için taşınır malzeme tanımları hangi tablodadır? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
9 4.
Ayniyat malzemeleri eczaneden ayrı mı birlikte mi tutulmaktadır? Bu yapı nasıldır? Tablo
hangisidir? Veri tipi nasıldır?
95.
Ayniyat taşınır fişleri hangi tabloda tutulmaktadır? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır? Ayniyat
içinde dönem ambar ayrımları nasıldır? Takipleri nasıl yapılmaktadır?
96.
Taşınır fişlerinin giriş ve çıkışları aynı tabloda mıdır? Tablolar nelerdir? Alanlar nelerdir? Tipi
nedir? Giriş ve Çıkış Fişlerinin ayrımı nasıl yapılmaktadır?
97.
Ayniyat ambar devirlerinin takibi hangi tablodadır? Alanlar nelerdir? Tipler nelerdir?
98.
Firma tanımları nasıl yapılmaktadır? Hangi tablodadır? Alanlar nelerdir?
99.
Eczaneden hastaya taşınır fişi oluşturulabiliyor mu? Oluşturuluyor ise eczane tarafında bir
bağlantısı var mı? Bu kayıtlar nerede tutulmaktadır? Alanların adları nedir? Tipleri nelerdir?
100. Personel ile Bordrodaki personel entegre mi çalışmaktadır? Bağlantısı nasıldır?
101. Personelin personel kaydı hangi tablolara yapılmaktadır? Bu tablolar nelerdir? Alanlar nelerdir?
Tipleri, anlam lan nasıldır?
102. Personelin bakmakla yükümlü olduğu kimselerin takibi yapılıyor mu? Bu tablo hangisidir? Alanlar
nelerdir? Tipleri nasıldır?
103. Personel izin bilgileri hangi tablodadır? Tablo adı nedir? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
104. .Personellerin raporları hangi tablodadır? Tablo adı nedir? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
105. ÎAyrılan personelin bilgileri hangi tablodadır? Bu bilgilerin yapısı nasıldır? Tipleri nelerdir?
106.
Personelin nöbet bilgileri hangi tablodadır? Bu bilgilerin yapısı nasıldır? Tipleri nelerdir?
Muh.İikay
İdari Hizn
^
Başkanı
Sertaç Ç A KM A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
107. Personelin sicil bilgi girişleri var mı? Hangi tablodadır? Veri yapıları nasıldır? Tipleri nelerdir?
108.
Personel resimleri hangi tabloda tutulmaktadır? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
109.
Evrak takip işlemleri hangi tabloda tutulmaktadır? Yapısı nasıldır? Veri tipleri nelerdir?
110. Evrakların hastane içerisinde takibi nasıl yapılmaktadır? Hangi tablolarda bu bilgiler mevcuttur?
Alanlar nelerdir? Veri tipleri nasıldır?
111. Evrakların görüntüleri sistemde tutuluyor mu? Hangi tabloda tutuluyor? Alanlar nelerdir? Tipleri
nasıldır?
112. Evrakların geldiği yer bilgileri, şablon bilgileri hangi tablodadır? Bu tablolar nelerdir? Alanlar
nelerdir? Tipleri nasıldır?
113.
Satın alma ihale bilgileri hangi tablolardadır? Bu tablolar nelerdir? Yapıst nasıldır?
114. Satın alma süreçlerindeki ihalelere ait evraklar hangi tablodadır? Bu tablolar nelerdir? Yapısı
nasıldır?
115. Satın alma süreçlerindeki ihalelere ait dokümanların gerçek verileri hangi tablodadır? Bu veriler
nasıldır? Alanlar nasıldır? Veri tipleri nasıldır?
116. Satın alma süreçlerindeki ihalelerin malzemeleri hangi tablodadır? Bu veriler nasıldır? Alanlar
nasıldır? Veri tipleri nelerdir?
117. İhalelerde girilen teklifler, birim fiyatlar gibi bilgiler hangi tablodadır? Bu veriler nasıldır? Alanlar
nasıldır? Veri tipleri nelerdir?
118. İhaleye teklif veren firmalar hangi tablodadır? Bu tablo nedir? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
119. ¡hale kalan firmalar hangi tablodadır? Bu tablo nedir? Alanlar nelerdir? Tipleri nasıldır?
120. Cihaz bilgileri hangi tabloya yapılmaktadır? Bu tablonun adı nedir? Alanlar nelerdir? Tipleri
nelerdir?
121. Kalibrasyon bilgileri hangi tablodadır? Alanların isimleri nelerdir? Veri tipleri nasıldır?
122. Cihaz Bakım Bilgileri hangi tabloda mevcuttur? Bu alanlar nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
Î 2 3 . Polikliniklerde, servislerde teşhislere ait sık kullanılanlar yapısı var mıdır? Varsa hangi tablodadır?
Alanlar nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
124. Polikliniklerde, servislerde laboratuvar istekleri ile ilgili sık kullanılanlar yapısı var mıdır? Varsa
hangi tablodadır? Alanlar nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
125. Polikliniklerde, servislerde ilaç istekleri ile ilgili sık kullanılanlar yapısı var mıdır? Varsa hangi
tablodadır? Alanlar nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
126. Polikliniklerde, servislerde tetkik istekleri ile ilgili sık kullanılanlar yapısı var mıdır? Varsa hangi
tablodadır? Alanlar nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
127. Bilgiler USBS kodları ile uyumlu mu? Uyumlu ise bu kodlar hangi alanlarda tutulmaktadır? Alan
isimleri nelerdir? Veri tipleri nelerdir?
128. Sağlık Net verilerinden MSVS bilgileri hangi tablolarda kullanılmaktadır?
129. M EDULA V .3' de hastaların takip numaraları hangi tabloda bulunmaktadır? İşlemler tablosunun
takipler ile bağlantısı nasıldır?
130. M EDULA V.3" de hastaların gönderilecek işlem bilgileri ve dönen değerlerin bilgileri hangi
tablolardadır? Tetkik, ilaç, tanı tablolarının hizmet referans sunucu İD ile bağlantısı nasıldır?
131. M EDULA V .3’ de fatura tabloları ile bağlantılar nasıldır?
132. M EDULA V.3" de online gönderim İşlemi var mı?
133. M EDULA V .3' de KETEM uygulamaları nasıl yapılmaktadır?
134. MEDULA V .3’ de takipler ile fatura teslim numarası bağlantısı nasıldır?
135^ MI İRS Şablon tanımları yapısı sistemde mevcut mudur?
136.
MHRS Çalışma cetveli bilgileri sistem de mevcut mudur? Yapısı nasıldır?
:r Başkanı
\
\ \
Sertaç ÇAKMAK
axı
^
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman litHffor}
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
137.
MHRS Slot bilgileri sistemde mevcut mudur? MHRS randevu bilgileri sistemde mevcut mudur?
MHRS randevu onay bilgilerinin Sağlık-Net muayene bilgileri ile bağlantısı nasıldır?
138. M H R S ’ den
tutulmaktadır?
silinen,
iptal edilen
şablon
bilgileri.
MHRS
çalışma cetveli
bilgileri
nasıl
139. M K Y S 'de malzeme tanımlarının sistem ile bağlantısı nasıldır?
140. M K Y S 'de yer alan malzemeler ile demirbaş bilgilerinin bağlantısı nasıldır?
141. M K Y S ’de malzeme taşınır işlem fişi giriş ve çıkış bilgileri hangi tabloda mevcuttur? Bu
tablolarının sistemdeki ilaç çıkış işlemleri ile bağlantısı nasıldır?
142. M K Y S 'd e hasta
kullanılmaktadır?
ilaç çıkışlarına taşınır işlem fişi kesiliyor mu?
Kesiliyorsa
hangi
tablo
143. M K Y S 'de başka kurumdan devir bilgileri hangi tabloda tutulmaktadır?
144. Sistem dışı fatura mevcut mudur? Mevcut ise hangi tablodadır?
145.
Hasta katılım payı ücretleri hangi alanlarda tutulmaktadır? Ödenen ödenmeyen katılım payı
ücretleri hangi tablolarda bulunmaktadır? Faturalar ile bir bağlantısı var mıdır?
1 46. Sistemde tetkik randevu bilgileri mevcut mudur? Bu tablolar nasıl tutulmaktadır?
147. Polikliniklerde randevu sistemi var mı? Var ise yapısı nasıldır?
148.
Eczanede TPN uygulaması mevcut mudur? Mevcut ise bağlantıları nasıldır?
149. Eczanede Majistral ilaç tanımları nasıl yapılmaktadır? Yapısı nasıldır?
150. Trafik kazalarına ait vaka faturaları sistem de nasıl tutulmakta, nasıl fatura edilmektedir? Bilgileri
hangi tabloda tutulmaktadır?
151. İntihar tespit, intihar izlem,
bulunmaktadır? Yapısı nasıldır?
madde
bağımlılık
tespit
ve
izlem
formları
hangi
tabloda
152. Bildirimi zorunlu hastalıklar formu, kanser formu, domuz gribi vakası formu, zehirlenme formları
sistem üzerinde tutuluyor mu? Tutuluyorsa tablo yapıları nasıldır? Stoklar hangi tabloda bulunmaktadır?
153. Gebe izlem formları sistemde tutulmakta mıdır? Tutuluyorsa yapıları nasıldır?
154. Donör Bilgileri sistemde hangi tablolarda ve nasıl bir yapıda tutulmaktadır? Kan giriş ve çıkış
bilgileri hangi tabloda bulunmaktadır?
155. Veri tipleri ile ilgili Örneğin; tablo adı:act, açıklama:(actions) tablosu. Hasta ile ilgili her tür işlem
(Doktor istek, ameliyat vb) bu tabloya kayıt edilir.
156. Hastanelerde dönem bağlı ya da aylık bazlı hesaplaması yapılıp ilgili kurumlara bildirilen istatistiki
veriler ayrı bir tabloda bağlı bulunduğu ay ya da döneme göre tutuluyor mu?
EK-1
EZİNE D E V L E T H A ST A N E Sİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a r k a , M o d el Ö zellik
M ik ta r
Birim
İD R A R S T R İ P C İH A Z I
Y D ÜRİSCAN
i
ADET
HEM OGRAM
A B X M İ C R O S E S 6O
1
ADET
B İ Y O K İ M Y A C İH A Z I
BT P R O D U C T S B T35İ
1
ADET
K O A G Ü L A S Y O N C İH A Z I
P R E S C İL C 20 0 0 -4
1
ADET
SED İM A N TA SY O N
A LA R İS A LS20
1
ADET
K A R D İ Y A K C İH A Z I
N A N O C H E C K E R 7IO R E D E R
1
ADET
M ik t a r
Birim
T a b lo 2
C ih a z Adı
M a r k a , M o d e l Ö ze llik
B A R K O D Y A Z IC I
TLP 2844 ZEBRA
14
Adet
BARKOD OKUYUCU
S P ID E R SP 40 0
4
A d et
M ik ta r
Birim
T a b lo 3
C ih a z Adı
T a b lo 4
Ü rün
adı,
M ark a
ve
M odel
M a r k a , M o d e l Ö zellik
CPU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç e k ird e k
Sayısı
CPU
M odeli ve
Hızı
(G H Z )
Hp
1
2
L5320 - 3ghz
İsim siz
1
1
P4 3 g h z
İsim siz
I
1
İsim siz
1
1
Bellek
M iktarı
<GB)
K u lla n ım A m acı
( U y g u la m a /V T Y S )
Disk
K apasitesi
(G B )
İşletim
Sistemi
8gb
32 0 g b
R edh at
M ysql
Igb
160gb
U bu ntu
in tra net w e b server
P4 3 g h z
Igb
160gb
P sense
P ro x y se r v e r
P4 2 .4 g hz
Igb
40gb
Psense
P ro x y se rv er
T a b lo 5
Ü rü n Adı., M a r k a v e M o d e l
M ik ta r
K a p a s ite
Birim
T a b lo 6
Ü rü n A dı, İş lem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M iktarı ve d isk kapasitesi
M ik ta r (A d e t)
M asaü stü B ilg isay ar
Intel P4 2 .4 G h z , 1Gb ram, 17" m o n itö r led
36
M asaü stü B ilg isay ar
Intel İ3, 2 G b ram, 19" m o n ito r lcd
7
M asaü stü B ilg isay ar
e to p p e (et i 6 1Opt)
3
n etb o o k
Intel A to m , 1Gb ram
1
N o te b o o k
Intel İ3. 2 G b ram
5
N o te h o o k
Intel C e n trin o l.ö G h z , 1Gb ram
1
N o te b o ö k
Inte! C ele ro n l.ö G h z , 5 1 2 M b ram
1
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ühendis
M üdür Yard.
T ab lo 7
C ih a z
T ü rü
M ik t a r (A d et)
M a rk a , M o d e l Ö zellik
T a b lo 8
Lisan
Bitiş
T a rih i
Ü rün A dı v e Ö z e llik
M ik ta r
B irim
T a b lo 9
Ü r ü n A d ı ve Ö zellik ler i
Birim
M ik ta r
A Y V A C IK D EV L ET H ASTAN ESİ
T a b lo I
M a rk a , M o d el Ö z e llik
C ih a z Adı
M ik ta r
Birim
İD R A R S T R İ P C İH A Z I
YD Ü RİSCA N
1
Adet
HEM OGRAM
A B X M İC R O S E S 6 Ö
I
A d et
B İ Y O K İ M Y A C İH A Z I
BT P R O D U C T S B T35İ
1
A det
K O A G Ü L A S Y O N C İH A Z I
P R E S C İL C 2 0 0 0 -4
I
A det
SED İM A N T A SY O N
A L A R İS A L S 2 0
1
A det
K A R D İ Y A K C İH A Z I
N A N O C H E C K E R 7 1O RED ER
1
A d et
T a b lo 2
M ik t a r (a d e t)
C ih a z A dı
M a r k a , M o d el Ö zellik
B A R K O D Y A Z IC I
TLP 2844 ZEBRA
7
BARKOD OKUYUCU
CHAMP
2
BARKOD OKUYUCU
NUMA
1
BARKOD OKUYUCU
O PTICO N
1
BARKOD OKUYUCU
S P I D E R SP 40 0
1
T a b lo 3
C ih a z A dı
M a r k a , M o d e l Ö z ellik
FO R T İG A T E
F O R T İ G A T E 60
M ik t a r
Birim
1
1
T a b lo 4
UÇAR
er Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman D o k to ra
115
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
M üdür Yard.
Ürün adı.
M a rk a
ve
M odel
CPU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç ek ird ek
Sayısı
I
4
4
IBM
IBM
1
C PU
M od eli ve
Hızı
(G HZ)
B ellek
M iktarı
(G B )
Disk
Kapasitesi
(G B )
K u llan ım
A m a c ı( U y g u l a m a / V T
YS)
X3650
2.33
16 G B
1 TB
S E R V E R 2 00 3
VTYS
X3650
2.33
16 G B
I TB
S E R V E R 2003
UYGULAMA
İşletim Sistem i
T a b lo 5
Ü rün A d ı, M ark a v e M od el
M ikta
r
Biri
m
K a p a s ite
1
A d et
2 TB
SAM SUNG 2 TB HDD
T a b lo 6
Ü rü n A dı, İşlem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M ik tarı ve d is k k ap asitesi
M ik t a r (A d e t)
C A S P E R İ N T E L C O R E 4 4 0 0 2 .0 0 G H Z 2 G B R A M 160 G B H D D
7
C A S P E R İ N T E L C O R E İ7-3770 3 .4 0 G H Z 8 G B R A M I T B H D D
1
H P B İ L G İ S A Y A R Í N T A L C O R E İ 3 - 3 3 1 1 0 M 2 .4 0 G H Z 4 G B R A M 5 0 0 H D D L A P T O P
8
D E L L İN T E L C O R E İ5 - 2 4 5 0 M 2 .5 0 G H Z 6 G B R A M 7 5 0 G B H D D
I
İ N T E L C O R E 2 Q U A D 2 .6 6 G H Z 4 G B R A M 5 0 0 H D D
4
C A S P E R I N T E L C O R E İ5-2400 3 .1 0 G H Z 4 G B R A M 5 0 0 H D D
4
N O N A M E IN T E L P E N T I U M D U A L E 2 180 2.0 0 G H Z 2 G B R A M 1 6 0 H D D
1
E S C O R T P E N T I U M 4 3 .2 0 G H Z 5 1 2 R A M 160 H D D
7
D E L L İ N T E L C O R E 1Í-5 3 2 1 0 M 2 .5 0 G H Z 4 G B R A M 5 0 0 G B H D D L A P T P O
4
Tablo 7
C ih a z T ürü
M a r k a , M odel Ö ze llik
H P L A Z S E R J E T P 1005
H P L A Z S E R J E T P 1005
H P D E S K J E T 1000
H P D E S K J E T 1000
1
H P L A Z S E R J E T P 1006
H P L A Z S E R J E T P 1006
2
H P L A Z S E R J E T P 1015
H P L A Z S E R J E T P 1015
2
H P L A Z S E R J E T P 1020
H P L A Z S E R J E T P 1020
I
H P L A Z S E R J E T P 1018
H P L A Z S E R J E T P 1018
6
H P M l 132 M F P Y A Z IC I
H P M I 132 M F P Y A Z IC I
1
OKI M IC R O LIN E 3320
OKI M ICR O LIN E 3320
2
M ik ta r (A d et)
8
T a b lo 8
Lisan
Bitiş
T a rih i
Ü rün Adı v e Ö z ellik
M ik ta r
Birim
\
T a b lo 9 \
,
Muh.İlkay I
İdari H iz m e t » başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman
V\ ^
Fatih Okur
Miihendis
Op.Dr.Enzar TÖRE
Şadan ÖZCAN
Muh.Mesut ÇAYIR
Ü rün A d ı ve Ö zellik leri
M ik ta r
Birim
1
1
M ÎK R O H E N D ESE SELSA PDKS
B A Y R A M İÇ D EV LET HASTANESİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a r k a , M o d el Ö zellik
M ik ta r
Birim
A det
B tpro du cts
Bt35i
1
N a n o -d ite c h
71 On
1
A d et
A laris
A ls 20
1
A det
Abx
M icro s S60
1
Adet
U riscan
o p tim a
1
A d et
T a b lo 2
C ih a z A dı
B ark o d yazız ı
M a rk a , M od el Ö ze llik
Tlp2844
B ark o d o k u y u c u
Genesis
M ik ta r (a det)
14
5
T a b lo 3
C ih a z A dı
M a rk a , M o d e l Ö zellik
G a te p ro te c t
G pl2 5
M ik ta r
1
T a b lo 4
Ü rün adı.
M a r k a ve M odel
CPU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç e k ird e k
Sayısı
1
8
IB M
CPU
M o d eli ve
Hızı
(G HZ)
S ystem
Bellek
M iktarı
(G B )
Disk
K apasitesi
(G B )
İşletim
Sistem i
8
3000
L inux
X3650
K u llan ım A m acı
( U y g u la m a /V T Y S )
VTYS
2 .5 G h z
T a b lo 5
Ü rü n A d ı, M a r k a v e M o d e l
S e a g e te fre e a g e n t disk
Sertaç Ç AKM AK
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
M ik ta r
Birim
K a p a site
1
1
TB
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman^Bokt^r
117
ŞadanÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M ik t a r (A d et)
Ü rün A d ı, İşlem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M ik tar ı ve disk k ap asitesi
L e n o v a ¡5 3 4 7 0 s @ 2.90 g h z 4 g b ram 5 00 g b h d d
7
H p cp u g 6 3 0 @ 2 .7 0 g h z 2 gb ram 5 0 0 g bh dd
10
Dellcpu E 2 2 0 0 @ 2 .2 0 g h z 1 gb ram 160 g b h d d
25
Delllaptop
5
A su slap to p
3
T a b lo 7
M ik ta r (A d et)
C i h a z T ürü
M a r k a , M o d el Ö zellik
H plaserjet
H p 1020
5
H p laserjet
H pI005
4
H plaserjet
1505 n
5
X ero x p h aser
P h aser 3 12 5
3
Sam sung
M i 1660 series
6
C an o n
Lbd 3 0 0 0 b
4
B ro th er
M F C 73 60
1
T a b lo 8
Ü rün A dı v e Ö zellik
Lisan Bitiş
T a rih i
M ik ta r
M ik ta r
Birim
Birim
T a b lo 9
Ü r ü n A dı ve Ö z e llik le ri
LAPSEKİ D EV LET HASTANESİ
T a b lo 1
C ih a z A dı
M a r k a , M o d el Ö zellik
M ik t a r
B irim
T a b lo 2
M ik t a r (a det)
C ih a z Adı
B arko d Yazıcı
M a rk a , M o d el Ö zellik
Z eb ra T L P - 2 8 4 4
B a rk o d Y azıcı
A rg o x
1
B ark o d O k u y u c u
Blec
5
Sertaç Ç A K M A K
Uzman ,
3
Fatih Okur
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
118
Şadan ÖZCAN
Mühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
C ih a z Adı
M ar k a, M o d e l Ö ze llik
SinCap
S in C a p (F irew all)
M ik ta r
Birim
I
ADET
T a b lo 4
Ü rün adı,
M ark a
ve
M odel
IBM
CPU
Sayısı
Fiziksel
1
CPU
Ç e k ird e k
Sayısı
CPU
M odeli
v e Hızı
(G HZ)
Bellek
M iktarı
(G B )
8
Disk
Kapasitesi
(G B )
İşletim
Sistemi
L IN U X
K ullan ım A m acı
( U y g u ia m a /V T Y S )
VTYS
T a b lo S
Ü rü n Adı, M a r k a v e M o d el
M ik t a r
Birim
K a p a site
T a b lo 6
Ü r ü n A d ı, İşlem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M iktarı v e d is k kapasitesi
M ik t a r ( A d e t)
C R E A P L A T İN K E 8 2 1 F
5
E S C O R T P E N R T İ U M 3 ,2 6 H E
10
W IN D O W S7 M A SA Ü ST Ü D O K U N M A TİK
3
A İD A T A
7
CASPER
8
HP
4
T a b lo 7
C ih a z
Türü
M a r k a , M o d el Ö z e llik
Y azıcı
H plaserjet 1015
1
Y azıcı
O ki 0 4 1 0
3
Y azıcı
C a n o n L B P 3 0 10
5
Y azıcı
Canon LBP 6000
5
Y azıcı
Sam sung SCX
1
M ik t a r (A d et)
T a b lo 8
Ü r ü n A dı v e Ö zellik
Lisan Bitiş
T a rih i
M ik t a r
M ik tar
Birim
Birim
T a b lo 9
Ü r ü ş Adı v e Ö zellik leri
\
\
Muh.İlkaj\|JÇAR
İdari Hizmetler Başkanı
Sertaç Ç AKM AK
Uzmag
Op.Dr.Enzar TÖRE
Uzman Doktor
Fatih Okur
Mühendis
119
Şadan ÖZCAN M uh.Mesut ÇAYIR
M üdü r Yard.
Mül endis
G Ö K ÇEA D A DEVLET HASTANESİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a r k a , M o d el Ö zellik
M ik ta r
Birim
B İY O K İM Y A
B T P R O D U C T S / B T35Î
1
A det
İD R A R
U RİSCA N O PTİM A
1
A d et
K A R D İY A K
N A N O C H E C K E R 7 10 / N A N O - D T E C H
1
A det
T a b lo 2
C ih a z A d ı
B a rk o d Yazıcı
M a rk a , M o d e l Özellik
Datamax E -4203
B a rk o d O k u y u c u
S p id e r sp 20 0
M ik ta r
(a d et)
3
2
T a b lo 3
C ih a z Adı
M a r k a , M o d el Ö zellik
Firewall
Z y w all U S G İO O - P lu s
M ik ta r
B irim
1
A d et
T a b lo 4
Ürün adı,
M ark a
ve
M odel
IBM
CPU
S ayısı
Fiziksel
CPU
Ç e k ird e k
Sayısı
1
2
CPU
M od eli
ve Hızı
(G H Z )
X eon
3.2 0
Bellek
Miktarı
(G B )
Disk
Kapasitesi
(G B )
2
120
İşletim Sistem i
K u llanım A m a c ı
( U y g u la m a /V T Y S )
W in d o w s S e rv e r
2 0 0 3 Service Pack 2
U y g u la m a ,V ty s
T a b lo 5
Ü rün A d ı, M a r k a ve M o d e l
M ik ta r
Birim
K a p a site
T a b lo 6
Ü rü n A dı, İşlem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M ik tarı ve d isk k ap asitesi
M ik ta r
(A d et)
H P -P C 0 8 4 0 0 2 , 6 6 G h z 2 g b 5 0 0 g b
1
H P -P C E 8 40 0 3 , 0 0 G h z 2 g b 5 00gbl
1
H P -P C E 2 140 l,8 0 G h z 2 g b 80gb
1
PC X 2 2 4 0 2,8 lG h z Igb 150gb
1
H P -P C P4 3 , 0 0 G h z 2 g b 80 gb
1
A S ER T 6 4 0 0 2 g h z 3 g b 3 5 0 g b
1
H P -P C p 4 3 .0 0 g h z l,5gb 80 gb
1
H P -P c e 6 6 0 0 3 ,0 6 g h z 2 g b 5 00 gb
1
H P ' f C 6 7 0 0 2 ,6 6 g h z 2 g b 150gb
1
H P-^Ç e8400 3ghz 2gb 250gb
1
M uh.İlka^UÇAR
İdari Hizntetler Başkanı
Sertaç Ç A K M A K
Uzman,.
Fatih Okur
^Müjjendis
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
120
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
Mühendis
Müdür Yard.
PC P 4 C P U 3 g h z Igb 80gb
1
D E L L - T 2 1 3 0 l,8 6g hz Igb 150gb
1
Pc E 2 I 4 0 I,6ghz Igb 80gb
1
Pc P 4 3 ,0 0 g h z l,50gb 80 gb
1
Pc E 2 I 6 0 l,8 0 G h z 2 0 0 g b 80gb
1
Pc P 4 3 ,2 0 g h z 0 , 5 0 g b 2 5 0 g b
3
T a b lo 7
M ik ta r
(A d et)
C ih a z T ü rü
M a rk a , M o d e l Özellik
Yazıcı
Hp Lazer Jet 1020
4
Yazıcı
H p Lazer Jet P lO O s
i
Y azıcı Tarayıcı Fax
B ro th e r D C P 7 0 4
1
Yazıcı
H p L a z e r Je t P 1 102
1
N o k ta V uruşlu
P a naso nic K.X pI694
1
H p L a z e r J e tP l 102
1
Y azıcı
T a b lo 8
Ü rü n Adı ve Ö z e llik
L isan Bitiş
T a rih i
M ik t a r
Birim
ib E x p ert
31 .12 .2 01 3
1
Adet
M ik ta r
Birim
T a b lo 9
Ü rü n A d ı v e Ö zellik leri
Y E N İC E D E V L E T H A ST A N E Sİ
T a b lo I
C ih a z Adı
M a r k a , M o d e l Ö zellik
M ik t a r
Birim
Y D D ia g n o stik
U rıs c a n O p tim a ( İdrar Cihazı)
1
A det
B T Pro du cts
B T 35 i ( B iy o k im y a C i h a z ı )
1
Adet
H o rib a
A B X M icros ES 60
1
A de t
A laris
A L S 20 (S e d im a n ta sy o n )
N arıoC h ech er 710 R ead er (K a rd iy a k M a rk e r
1
Adet
N anoCheck
)
1
Drecil
C 2 0 0 0 -4 (K o ag u las y o n )
1
Adet
A de t
T a b lo 2
C ih a z Adı
B a rk o d Y azıcı
M a r k a , M o d el Ö zellik
T L P 2 84 4 Z e b ra
B a rk o d O k u y u c u
O p tic o n O P L 2201
2
B a rk o d Y azıcı
A rg ox
1
\
Muh.IlkajıUÇAR
İdari Hizım tler Başkanı
Sertaç Ç A KM A K
Uzma
Fatih Okur
Mühendis
Op Dr.EnzarTÖ RE
Uzman Dofctçr
121
/
M ik ta r (ad et)
4
ŞadanÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
T ab lo 3
C ih a z Adı
M ark a , M o d el Ö zellik
M ik t a r
Birim
S m a r t Sw itch
8'li
i
ADET
Rain S w itch
5’li
I
ADET
T p Link S w itch
5'!i
1
ADET
Pro C u r v e S w itc h
481i
1
ADET
A M P N e tc o m e t
2 4 ‘lü
0
ADET
Ju n p e r
24'iü
1
ADET
Plink
24'1 ü
1
ADET
T p Link Sw itch
8’li
1
ADET
S u re c o m S w itch
le'it
]
ADET
24 Xyzel M ark a
4 Port M o d e m K a b lo su z
1
ADET
T p Link
4 Port M o d e m K a b lo su z
1
ADET
T a b lo 4
Ü rün adı,
M ark a
ve
M od el
CPU
Sayısı
Fiziksel
IB M
1
CPU
Ç ek irdek
Sayısı
5
CPU
M od eli ve
Hızı
(G HZ)
3 .46
Bellek
Miktarı
(G B )
120 G b
Disk
Kapasitesi
(G B )
5 Gb
K u lla n ım A m acı
( U y g u la m a /V T Y S )
İşletim
Sistemi
Linux
V T Y S S e rv e r
T a b lo 5
Ü rü n A d ı, M a r k a v e M o d el
M ik ta r
Birim
K a p a site
1
A de t
320 Gb
CREA
T a b lo 6
Ü rü n A dı, İşlemci M o d e li,H ız ı,B e lle k M ik ta rı ve d isk k ap asitesi
M ik t a r (A d et)
inte ¡C ore İ3 32 0 3.3 G h z ,4G b R am , 5 00 G b H D D
8
D E L L ,In te l E 5 7 0 0 3 G h z. 2 G b Ram, 32 0 G b H D D
2
Intel C ele ro n 3 G h z, 2 G b R a m ,80 G b H D D
1
Intel 2 1 4 0 1 ,6G hz, 5 0 0 Mb R am , 4 0 G b H D D
1
İntel 2 1 4 0 1 .6 G h z , 1 G b R am , 160 G b H D D 1.
intel 2 140 l.6 G h z , 1 G b Ram, 120 G b H D D
1
İntel 2 1 4 0 1 .6 G h z, 1 G b R am , 80 G b H D D
1
intel E 5 5 0 0 2 .8 G h z , 2 G b R am , 5 0 0 G b H D D
1
İntel E 5 5 0 0 2 .8 G hz, 1 G b R am , 300 G b H D D
1
A M D S e m p r o n 2 8 0 0 G hz, 1 G b Ram, 3 0 G b H D D
1
A M D S e m p r o n 2 8 0 0 G hz, 1 G b R am , 4 0 G b H D D
1
A M D S e m p r o n 2 8 0 0 G hz, 1 G b Ram. 160 G b H D D
1
A M D S e m p r o n 3 20 0 G hz, 5 0 0 M B Ram, 80 G b H D D
1
A M D A th lo n 3 0 0 0 G hz, 1 G b R am , 80 G b H D D
1
A M D A th lo n 2 .2 G h z , 2 G b R a m , 160 G b H D D
1
A S U S , İn te L C o re 2 T 5 6 0 0 1.83 G hz, I G b R am , 120 G b H D D (D izüstü)
1
İntel E 2 1 6 0 1,8G hz, 1 G b Ram, 160 G b H D D
1
İntel E 5 2 0 0 2 .5 G h z , 1 G b Ram, 40 G b H D D
1
Muti.İlkay UÇAR
İdaj t dizmetler Başkanı
1
^
Sertaç Ç AKM AK
Uzman ,
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Fatih Okur
Mühendis
' V
122
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
Mühendis
T ab lo 7
M ik ta r (A d et)
C ih a z T ü r ü
M a r k a , M o d el Ö zellik
Y A Z IC I
H P L aserjet 1536 d n f M F P
4
Y A Z IC I
S a m s u n g M L -1 6 1 0
4
Y A Z IC I
H P Laserjet P ! 005
2
Y A Z IC I
H P Laserjet Pro 3 00 C o lo r
M 35Ia
1
Y A Z IC I
O K I M ik ro lm e 1120 Şeritli
Y azıcı
I
Y A Z IC I
H P Laserjet P 2014
1
T a b lo 8
Ü rü n A dı ve Ö z e llik
Lisan Bitiş
T arih i
M ik ta r
M ik ta r
Birim
B irim
T a b lo 9
Ü rü n Adı ve Ö z e llik le ri
ÇAN DEVLET HASTANESİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a r k a , M o d e l Ö zellik
M ik t a r
Birim
T a b lo 2
C ih a z Adı
B A R K O D Y A Z IC I
M a r k a , M o d e l Ö zellik
TLP2844 ZEBRA
B A R K O D Y A Z IC I
ARGOX O S -214T T
M ik t a r (a d et)
8 ADET
6 ADET
T a b lo 3
C ih a z A d ı
M a r k a , M o d el Ö zellik
M ik ta r
Birim
T a b lo 4
Ü rü n adı.
M a r k a ve
M od el
C PU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç e k ird e k
Sayısı
CPU
M o deli ve
Hızı
(G H Z )
B ellek
Miktarı
(G B )
Disk
K apasitesi
(G B )
İşletim
Sistem i
K u lla n ım A m a c ı
( U y g u la m a /V T Y S )
T a b lo 5
Üriin Adı, M a r k a ve M od e l
M ik t a r
K a p a site
Birim
T ab lo 6
Ü r ü n A d ı, İşlem ci M o d e li,H ız ı,B e lle k M ik tar ı ve d is k kapasitesi
M ik ta r
(A d e t)
P4 1.8 İ Ş L E M C İ A S S U S A N A K A R T ( 80 G B H D D , 1 G B R A M )
30
P4 İŞ L E M C İ, G / G A B Y T E L G A 775 A N AK. A R T . ( 120 G B H D D , 1 G B R A M )
30
P E N T I U M D U A L C O R E 2.8 İŞ L E M C İ A S R O C K L G A A N A K A R T ( 2 5 0 G B 1(D D, 2 G B R A M )
10
T a b lo 7
C ih a z T ürü
M ik ta r
(A d et)
H P L A S E R J E T Y A Z IC I
M ark a ,M o d e l Ö zellik
H P L A S E R J E T 1 0 1 0 -1 0 1 5 - 1 0 1 8 -1 0 2 0 Q 2 6 1 2 A
TÖNERLİ
H P L A S E R J E T Y A Z IC I
H P L A S E R J E T P 1 102 285 A T O N ERLİ
3 ADET
C A N O N L A S E R J E T Y A Z IC I
C A N O N L A S E R J E T 6 0 0 0 S E R IE S 725 T O N E R L İ
6 ADET
S A M S U N G L A S E R J E T Y A Z IC I
S A M S U N G L A S E R J E T M L -2 2 4 0 D - 108 T O N E R L İ
6 ADET
S A M S U N G L A S E R J E T Y A Z IC I
S A M S U N G L A S E R J E T M L -2 1 6 5 D - 1 0 1S T O N E R L İ
1 ADET
OKI N O K T A V U R U ŞL U
O K I N O K T A V U R U Ş L U Y A Z IC I 1120 - 1 190 C
1 ADET
P A N A S O N I C N O K T A V U R U Ş L U Y A Z IC I K X -P 1694
1 ADET
PA N A SO N IC N O K TA V U R U ŞL U
27 A D ET
T a b lo 8
Ü rü n Adı v e Ö zellik
L isan Bitiş
T a rih i
M ik ta r
M ik ta r
Birim
Birim
T a b lo 9
Ü rü n A d ı v e Ö zellik leri
Op.Dr.EnzarTÖRE
Uzman Doktor
Fatih Okur
124
Şadan ÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
M üdür Yard.
Mühendis
Ç A N A K K A L E D EVLET HASTANESİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a r k a , M o d e l Ö zellik
M ik ta r
B irim
A d et
Adet
CR
C r975
2
CR
S ie m e n s 3 0 0 0 N o v a
1
T a b lo 2
C ih a z Adı
M ik ta r
(a det)
B A R K O D Y A Z IC I
M a rk a , M o d e l Ö ze llik
B ark od Yazıcı
B A R K O D Y A Z IC I
C a b D e m irb aş Etiket Yazıcı
73
2
B A R K O D Y A Z IC I
Z e b ra T L P 2 8 4 4 Printer 20 3 Dpi
39
B A R K O D Y A Z IC I
T erm a l T ra n sf e r 203 Dpi I0 2 m m
15
BARKOD OKUYUCU
600 M M ccD
0
BARKOD OKUYUCU
El Tipi L ascr B a rk o d O k u y u c u
10
BARKOD OKUYUCU
Z -3 I5 IH S -U
0
T a b lo 3
C ih a z A d ı
M a r k a , M od el Ö zellik
FO RT IG A T E
F O R G İ T E 1000 A
M ik ta r
Birim
1
A det
T a b lo 4
Ü r ü n adı,
M a r k a ve
M o d el
CPU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç e k ir d e k
Sayısı
CPU
M od eli ve Htzi
(G H Z )
Bellek
M ik tarı
(G B )
Disk
K apasitesi
(G B )
İşletim
S is te m i
K u llan ım
A m a c ı( U y g u l a m a /V T Y S )
Sun T 5 2 2 0
i
4
Ultra S pore
48
100
Solaris
U y g u la m a S u n u c u
Sun T5220
1
4
Ultra S pore
48
100
S o laris
U y g u la m a S u n u c u
Dell R 7 1 0
2
8
XEON
64
30 0
Suse
U y g u la m a S u n u c u
HP X36S0
2
8
XEON
64
30 0
Suse
U y g u la m a S u n u c u
IB M X 3 6 5 0 M 4
2
16
XEON
160
1.8 T B
SUSE
VTYS
T a b lo 5
M ik t a r
B irim
K a p a site
Sun
2
TB
1
QNAP
8
TB
24
QNAP
8
TB
24
Üriin A d ı, M a r k a v e M od el
M u h . İI% \ U Ç A R
İdari HizftaVtler Başkanı
Seıtaç Ç A K M A K
Uzman
Fatih Okur
Mühendis
Op.Dr.EnzarTÛ RE
Uzman-Biiktor
Şadan ÖZCAN
M ühendis
Muh.Mesut Ç A YIR
M udur Yard.
T ab lo 6
Ü rü n A d ı, İş lem ci M o d eli,H ız ı,B ellek M ik ta rı v e d isk k apasitesi
M ik ta r (A d et)
A c e r V e rito n V M 4 9 0 G P S U A D E 3.041 İ N T E L C O R E 13 2.93 G H Z İŞ L E M C İ 2 G B R A M
10
M A S A Ü S T Ü B İL G İ S A Y A R + 2 0 ” L C D M O N İ T Ö R
5
B İL G İ S A Y A R T A K I M I
225
HP M A S A Ü S T Ü B İLG İSA Y A R
11
H P ¡3 -4 gb ra m - 5 0 0 G B H D D 2 1” L E D
10
M A S A Ü S T Ü B İL G İS A Y A R
17
H P D İ2 Ü S T U B İ L G İ S A Y A R
3
D İ Z Ü S T Ü 4 G B R A M 500 G B H D D 15.6” L İN U X İŞ L E T İ M S İS T E M İ
1
T a b lo 7
M ik t a r (A d et)
C ih a z T ü rü
M a rk a , M o d e l Ö zellik
L A SE R JET
L ex m a rk X 7 3 6 D E
1
L A SER JET
L e x m a r k X 3 6 4 DX
12
L A SER JET
L ex m a r C 5 4 4 Renkli L aser
1
L A SE R JE T
C 5 4 O N Renkli L aser
2
LASER JET
L aser Y azıcı
23
L A SE R JE T
U tax L P 31 18
1
LASERJET
E p son DX 7 0 0 F
1
LA SER JET
HP 2014
3
LASERJET
H p 1018 U S B
1
L A SE R JET
L e x m ark E250
13
LA SER JET
L exm ark E260
19
LASERJET
Lexm ark X264dn
I
LASERJET
L e x m a r k E 3 6 0 dn
37
LASERJET
L e x m a r k E 3 6 0 dn
11
LASERJET
L e x m a r k C 5 4 4 dn Renkli
2
LASERJET
L ex m arl T 6 5 0 n 4
4
L A SER JET
H P PI 102
7
N o k ta Vuruş lu
N o k ta vuruşlu yazıc ı
9
N o k ta V u ruş lu
E p so n F x-8 90 18 pin 80 kolon
5
T a b lo 8
Ü rün A dı v e Ö zellik
O racle 1 1
Lisan Bitiş
T arih i
K u ru m a ait
M ik ta r
Birim
1
A d et
T a b lo 9
Ü rü n A dı ve Ö z e llik le ri
S iS O F T PDK.S
Fatih Okur
Op.Dr.Enzar
Uzman
M ik ta r
Birim
1
A de t
ŞadanÖZCAN Muh.Mesut ÇAYIR
D E Mİ R BA Ş PACS DURUM ÇİZELGESİ
T ab lo 4
S .N O
P R O G R A M ADI
ALIM TÜRÜ
EHBYS ENTEGRASYON DURUMU
I
S İS O F T
D EM İR B A Ş
V A R D İ C O M (H L T s ta n d a rtla rın d a )
/
S .N O
M O D A L ÎT E TÜR
i
T o m og rafi
T O SH IB A
1 adet
2
MR
SIEM EN S
1 a d e t ( H iz m e t A lım ı)
3
CR
C R 975
2 adet
4
CR
S IE M E N S 3000 N O V A
I adet
M O D E L Í T E M A R K A /M O D E L İ
M O D A L Î T E S A Y IS I
G E L İB O L U D E V L E T H ASTAN ESİ
T a b lo 1
C ih a z Adı
M a rk a , M o d el Ö zellik
M ik ta r
Birim
A LA R İS (SE D İM )
A L S 2 0 A U T O E SR A N A L Y Z E R
1
Adet
N A N O D İT EC H (K A R D İA K )
N A N O D İT E C H
1
A det
H O R IB A (H E M O G R A M )
A B X M İ C R O S ES 60
2
A det
YD U RİSC A N O PT IM A (İD R A R )
URİSCA N O PTIM A
1
A det
BT P R O D U C T S ( B İ O K İ M Y A )
BT 3500
1
A det
CR
R E G İU S M O D E L 190
1
A det
T a b lo 2
C ih a z Adı
B A R K O D Y A Z IC I
M a r k a , M o d e l Ö ze llik
TLP2844
M ik t a r (ad et)
BARKOD OKUYUCU
Z E B E X z 3 110
21
BARKOD OKUYUCU
Z E B E X z 3220
I
BARKOD OKUYUCU
NEVVLAND N L S - H R 1 0 0
1
BARKOD OKUYUCU
Z EB E X z 3010
i
BARKOD OKUYUCU
Z E B E X z 3 100
1
BARKOD OKUYUCU
SPID ER SP200
1
12
T a b lo 3
M a rk a , M od e l
Ö z e llik
C ih a z Adı
-
-
Mulı.İlkay bÇ AR
İd a r i H itH T etier
Başkanı
SertaçÇ AKM AK
Uzmgn /
, V / '
Fatih Okur
1 ^ 2 7
Op.Dr.EnzarTÖRE
M ik ta r
Birim
-
-
Şadan ÖZCAN Muh. Mesut ÇAYIR
Ü rü n adı,
M a r k a ve M od el
CPU
Sayısı
Fiziksel
CPU
Ç ek ird ek
Sayısı
CPU
M odeli ve Hızı
(G H Z )
B ellek
M iktarı
(G B )
Disk
Kapasitesi
(G B )
İşletim
Sistem i
K ullan ım
A m a c ı i U y g u l a m a 'V T Y S )
F U JIT S U
1
4
IN T E L ® X E O N ® C P U
E 5 6 2 0 @ 2 . 4 0 G H Z ( 15)
16GB
800 G B
SUSE
VTYS
SUN
M ic ro s y s te m s
1
4
SPA RC E N T ERPR ISE
T 1000
4 GB
160 G B
SUSE
U YG U LA M A SUNUCU
T a b lo 5
Ü r ü n A d ı, M a r k a v e M o d e l
M ik tar
B irim
K ap asite
T ab lo 6
Ü r ü n A d ı, İş le m c i M o d e l i,H ız ı ,B e l le k M i k t a r ı v e d is k k a p a s i t e s i
M ik ta r
( A d e t)
FRİSBY BİLGİSAYAR. GENUINE CPU [email protected] GHZ,512 MB RAM . 80GB HDD
1
C A S P E R B İ L G İ S A Y A R , P E N T I U M 4 C P U 2 .6 6 G H Z , 1GB R A M , 8 0 G B H D D
3
C A S P E R B İ L G İ S A Y A R ,¡3 - 3 2 2 0 C P U 3 .3 0 G H Z 4 G B R A M , 4 5 0 G B H D D
7
H P B İ L G İ S A Y A R , E 2 1 6 0 @ l ,8 0 G H Z ,1 G B R A M , 150 G B H D D
6
F R İS B Y B İ L G İ S A Y A R . E 5 5 0 0 @ 2 .8 0 G H Z , 1 G B R A M . 150GB
2
C A S P E R B İ L G İ S A Y A R ,P E N T İ U M ® 4 C P U 2 .8 0 G H Z ,5 5 6 M B R A M ,8 0 G B H D D
11
C A S P E R B İ L G İ S A Y A R . İ3 2 1 2 0 C P U @ 3 .3 0 G H Z ,2 G B R A M , 50 0 G B H D D
8
S A M S U N G B İ L G İ S A Y A R . İ3 C P U M 3 7 0 @ 2 .4 0 G H Z ,3 .0 0 G B R A M .3 0 0 G B H D D
3
A S U S B İ L G İ S A Y A R . C E L E R O N ,9 .0 0 M H Z J G B R A M .8 0 G B H D D
2
Q U A K E B İ L G İ S A Y A R P E N T İ U M D U A L - C O R E C P U E 5 5 0 0 @ 2 .8 1 G H Z , 1 G B R A M .1 5 0 G B
HDD
2
E X P E R B İ L G İ S A Y A R , A M D 1 1X 2 .2 20 2 .8 0 G H Z , 2 G B R A M ,3 0 0 G B H D D
1
L E N O V A B İ L G İ S A Y A R , T 5 4 5 0 @ 1 .6 6 G H Z ,1 G B R A M , 120GB H D D
1
C O M P A C T B İ L G İ S A Y A R , A M D E .4 5 0 I . 6 5 G H Z .2 G B R A M ,3 0 0 G B HDD
E X P E R B İL G İ S A Y A R . A M D 1 1X2.220 2 .8 0 G H Z ,2 G B R A M .3 0 0 G B H D D
1
F R İS B Y BİLGİSAYAR,GENUrNE 2 ! 6 0 ( « 11.8 0G H Z , 1 G B - R A M ,8 0 G B H D D
1
L E N O V A B İ L G İ S A Y A R , İ5 2 4 1 0 M C P U @ 2 .3 0 G H Z ,4 G B R A M .4 5 0 G B H D D
1
H P B İL G İ S A Y A R . E 4 6 0 0 @ 2 . 4 0 G H Z ,1 G B R A M , 150 G B H D D
1
V E N T O B İ L G İ S A Y A R , E 5 5 0 0 @ 2 .8 0 G H Z , 1GB R A M ,2 5 0 G B H D D
1
B R O S S B İ L G İ S A Y A R . E 5 5 0 0(â)2.80 G H Z , 1G B R A M , 150G B H D D
1
Q U A K E B İ L G İ S A Y A R ,A M D I 4 0 P R O C E S S O R . 2 . 7 0 G H Z ,2 G B R A M .1 5 0 G B H D D
1
C A S P E R B İ L G İ S A Y A R , P E N T I U M 4,3 .0 0 G H Z . I G B R A M , 150 G B H D D
1
A S U S B İ L G İ S A Y A R . P E N T I U M 4,2 .8 0 G H Z , 512 M B R A M ,30 0 G B H D D
1
EXPF.R B İL G İ S A Y A R ,E 6 5 0 0 @ 2 .9 3 G H Z ,2 G B R A M ,300 G B H D D
1
LG B İ L G İ S A Y A R . T 2 3 3 0 @ l . 6 0 G H Z , 1GB R A M , 1 20G B H D D
1
T a b lo 7
C ih az T ü rü
M a r k a , M o d e l Ö z e llik
M i k t a r ( A d e t)
Y A Z IC I
H P L A S E R JE T P I 102
13
Y A K IC I
H P L A S E R J E T 1018
1
Y A Z IC I
HP LASER JE T M 1 2 I2 N F M FP(Y A ZICI)
1
Y A Z IC I
S A M S U N G SC X 3 2 0 0 (Y A Z IC I)
1
Y A Z IC I
HP LASER JE T P I005(Y A ZICI)
I
T a b lo 8
Lisan
Bitiş
T a rih i
Ü rü n Adı ve Ö z e llik
M ik t a r
B irim
T a b lo 9
Ü r ü n Adı v e Ö ze llik ler i
SİSO FT PDKS
M ik ta r
Birim
l
ADET
B İG A D E V L E T H A S T A N E S İ
SUNUCULAR
ÜRÜN ADI M ARK A M ODEL
IB M C 3 8 0 0 , I N T E L X E O N 3 .0 0 G H Z . 4 İŞ L E M C İ. 32 G B R A M , 15 0*3-280 G B H D D
1 ADET
IB M X 2 2 5 . I N T E L X E O N 3.06 G H Z , 8 G B R A M , 2 5 0 G B H D D
2 ADET
S U N T 1000 S P A R E İ Ş L E M C İ , 160 G B H D D . 8 G B R A M
2 ADET
S U N X 2 100 İŞ L E M C İ, D U A L C O R E A M D O P T E R O N , 1.8 G H Z , 8 G B R A M 2 5 0 G B H D D
1 ADET
FIR E W A L L VE N E T W O R K C İH A Z LA R I
F Î R E W A L L : İSA S E R V E R X 2 1 0 0 Ü Z E R İN D E
1 ADET
3 C O M 4 5 0 0 G S W ÏC H
1 ADET
3 C O M B A S E L İ N E 2 9 2 8 -S F P P L U S S W IC H
4 ADET
T E L C O S Y S T E M S :T 5C S W İC H
HP 2 5 2 0 S W I C H
2 ADET
1 ADET
L A B O R A T U V A R C İH A Z L A R I
C İH A Z ADI
M A R K A ,M O D E L ,Ö Z E L L İK
K o n e ia b
K o neiab 60i B iy o k im y a 1 A d e t
U n ıce lL B e c k m a n
Unicell 1600 1 A det
Pentra
P D X (93 ) D F 120 H e m o g ra m I A d et
Precil
Precil C 2 0 0 0 -4 K O A G U L A S Y O N 1 A D E T
Alaris
A L A R İS A L S - 1 0 0 S E D İ M I A D E T
Uriscan
U R İ S C A N + P R O İD R A R 1 A D E T
l aşkanı
Sertaç Ç A KM A K
Uzman
Fatih Okur
^ h e n d is
Op.Dr.Enzar^i
Uzman DriKtor
Şadan ÔZCAN
Müfyendis
Muh.Mesut ÇAYIR
M üdü r Yard.
Y A Z IC IL A R M A R K A VE
MODELLERİ
M arka
M odel
KYOCERA
1120 (H izm et A lım ı) 9 A d et
KYOCERA
1028 ( H iz m e t A lım ı) 1 A det
KYOCERA
1 03 0(H izm et A lım ı) 3 A d et
KYOCERA
1370 ( H iz m e t A lım ı) 5 A d et
KYOCERA
K M 2 5 5 0 (H iz m e t A lım ı) 1 A det
LEXMARK
T 6 4 4 1 adet
Epson
L X -3 0 0 ( N O K T A V U R U Ş L U ) ( H iz m e t A lım ı) 3 A det
P an ason ic
K X P 1150 ( N O K T A V U R U Ş L U ) 1 A D E T
HP
1005 1 A D E T
KYOCERA
1 l3 0 ( H i z m e t A lım ı) 2 A det
B A R K O D Y A Z IC IL A R
M arka
M od el
Z eb ra
T L P 2 8 4 4 13 A det
BARKOD OKUYUCU
M ark a
M od e l
S p id e r
S p 2 0 0 1 Adet
A rg o x
A S 8 0 0 0 U W G 1 A de t
H A S T A N E D E B U L U N A N UÇ B İL G İS A Y A R L A R
Ü rîin adı, işlem ci m od eli, hızı, bellek m ik ta rı ve d isk k a pa sitesi
M ik t a r (a d et)
E X P E R . D İ 16, 2 .8 0 G H Z , 512 M B R A M , 80 G B H D D
22
E X P E R , D 22 6, 3.00 G H Z . 1 G B R A M , 80 G B H D D
13
A C E R , 82 00 , 1.80 G H Z , 2 G B R A M , 2 5 0 H D D
16
A S U S , D 52 , 1.80 G H Z , 2 G B R A M , 2 5 0 H D D
9
C R E A , Q 2 0 0 L , 1.60 G H Z , 2 G B R A M , 2 5 0 H D D
9
D E L L ,7 9 0 , İ 3 - 2 10 0 ,3 .1 0 G H Z ,4 G B R A M , 2 5 0 H D D
4
HP, 82 00 , İ3-3100, 3 .1 0 G H Z , 4 G B R A M , 3 0 0 G B H D D
20
IB M . P U N D İ T . 2 .8 0 G H Z , 2 G B R A M , 80 G B H D D
14
HP, 8 2 0 0 ,1 3 -3 1 0 0 , 3.1 0 G H Z , 4 G B R A M , 500 G B H D D
10
Şadan ÖZCAN M uh.Mesut ÇAYIR
M üdü r Yard.
Mühendis
EK-2
DEMİRBAŞ PACS DURUM ÇİZELGESİ
Ç A N A K K A L E DEVLET H A STA N E Sİ
BİG A D E V L E T H A STA N E Sİ
G E L İB O L U DEVLET H ASTA NESİ
Bu sayının artm ası halinde yüklenici firm a hiçbir şekilde ücret talep etm eden hastanelerin PACS
entegrasyonu ücretsiz yapm akla m ükelleftir.
EK-3
İH ALE K A PSA M IN D A PACS K U R U L A C A K K URUM ÇİZELG ESİ
Ç anakkale Kamu H astaneleri Birliğine bağlı tüm hastanelere idarenin talebi doğrultusunda PACS
E H BY S ile entegrasyonları yapılacaktır.
\V
Download

hbys teknik şartname - Çanakkale Devlet Hastanesi