3-FISH GÖRÜNTÜ ANALĠZSĠSTEMĠ TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ
(Floresan ataçmanlı ve digital kamera sistemli araĢtırma mikroskopu , komple sistem)
Kromozom görüntü analiz sistemi aşağıda belirtilen donanım ve yazılıma sahip olmalıdır.
1. DONANIM:
1.1. KAMERA: Kamera dijital kamera olmalıdır. 10 bit video çıkışı ve 2/3" çipe sahip
olmalıdır. Kameranın çözünürlüğü 1392x1040 olmalıdır. Ayrıca kameranın
mikroskoba bağlanması için gerekli adaptör sistemle birlikte teslim edilmelidir.
1.2. BĠLGĠSAYAR: Sistemle birlikte verilecek olan PC tabanlı
bilgisayarşuözellikleresahip olmalıdır:
1.2.1. Intel CoreXenon 2.4 Ghz işlemci
1.2.2. 4 Gb DDR3 RAM
1.2.3. 500 Gb SATA Hard Disk
1.2.4. 2 Gb ekran kartı
1.2.5. Görüntü yakalama kartı
1.2.6. Ethernet
1.2.7. Türkçe klavye ve Mouse
1.2.8. DVD-ROM Sürücü
1.2.9. Windows 7 Ultimate işletim sistemi
1.3. MONĠTÖR: En az 24” LCD renkli monitör sistemle birlikte verilmelidir.
1.4. YAZICI: 1200x1200 dpi çözünürlüğe sahip lazer yazıcı sistemle birlikte verilmelidir.
1.5. ARġĠV: Görüntüleri saklamak amacıyla1 Tb’lık harici hard disk verilmelidir.
1.6. FĠLTRESETĠ: AĢağıda belirtilen blok filtreler sistemle birlikte verilmelidir.
1.6.1. TexasRed
1.6.2. FITC
1.6.3. DAPI
1.6.4. AQUA
1.6.5. Triple (Red,Green,Blue)
1.7. FLORESAN ATAÇMANLI TRĠNOKÜLER ARAġTIRMA MĠKROSKOBU:
Aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.
1.7.1. Mikroskop bir adet trinoküler başlığa sahip olmalıdır.
1.7.2. Mikroskop koaksiyelfokus sistemine sahip olmalıdır. Fokus hassasiyeti en az bir
mikron olmalıdır.
1.7.3. Fokus vidalarının yükseklik ayarı kullanıcının istediği pozisyona göre
ayarlanabilmelidir.
1.7.4. Mikroskobun en az altılı motorize hareket eden objektif yuvası olmalıdır.
Mikroskop üzerinde istenilen objektife motorize olarak gitmesini sağlayan tuşlar
olmalıdır. Mikroskobun üzerindeki bir tuş vasıtası ile en çok kullanılan iki
objektif hafızaya alınmalı ve bu tuş vasıtası ille bu seçilen iki objektif arasında
devamlı geçiş sağlanmalıdır. Motorize objektif yuvası fokusun arkasında bulunan
iki düğme ile motorize ileri ve geri hareket sağlamalıdır.
1.7.5. Mikroskobun aşağıda yazılı olan objektifleri olmalıdır.
o HC PL FL
10x N.A.0.30
W.D.11.0mm
o HCX PL FL
20x N.A.0.50
W.D. 1.15mm
o HCX PL FL
40x N.A.0.75
W.D. 0.40mm
o HCX PL FLUOTAR 100x N.A.1.30 OIL W.D. 0.13mm
1.7.6. Mikroskobun 1 çift süper geniş saha en az 10x/22 değerinde oküleri bulunmalıdır.
Oküler çalışma mesafesi 12mm olmalıdır.
1.7.7. Mikroskobun özel sert seramik kaplamalı, çizilmeleri ve preparatların tablaya
yapışmasını önleyen ileri-geri ve sağa-sola hareket eden mekanik şaryosu
bulunmalıdır.
1.7.8. Şaryonun torku ayarlanabilmelidir.
1.7.9. Şaryo slayt tutucusunda tek elle preparat değişimi yapılabilmelidir.
1.7.10. Şaryo ve fokus kontrolü simetrik olmalıdır. Şaryo ve fokus ayarı tek elle
yapılabilmelidir.
1.7.11. Mikroskobun motorize hareket eden AchromatAplonat 0,9 değerinde
kondanseri bulunmalıdır. Kondanser başlığı değişebilmelidir. Bu kondanserin
ayarları her iki taraftan olarak ayarlanabilmelidir. Motorize kondanser kullanılan
objektife göre kondanser merceğini devreye sokup çıkartmalıdır. Kondanser 2.5X
– 100X arasındaki objektiflerin çalışmasına imkân sağlamalıdır.
1.7.12. Mikroskopta aydınlatma LED lamba ile sağlanmalıdır.
1.7.13. Mikroskop aydınlatma şiddeti her objektif için ayrı ayrı ayarlanabilir, bu ışık
ayarı bir objektiften diğer objektife geçişte daima hatırlanmalıdır. Bu şekilde
kullanıcı her objektif büyütmesi için ayrı ayrı ışık şiddeti atayabilmelidir.
1.7.14. Aydınlatma sisteminde en az yeşil filtre yer almalıdır.
1.7.15. Cihaza istenildiği taktirde opsiyonel ekipmanlarla DF, PH, POL ve DIC
kontrast metotları ilave edilebilmelidir.
1.7.16. Mikroskop floresan düzeneğe sahip olmalıdır. Floresan ataçmanı sert metal
malzemeden üretilmiş olmalıdır.
1.7.17. Floresan sistem en az beş filtre yuvasına sahip olmalıdır.
1.7.18. Floresan optik yolda en az üç nötral filtre yer almalıdır.
1.7.19. Floresan ataçmanı fiber optik iletimli harici ışık kaynağına sahip olmalıdır.
1.7.20. Filtre değişimi esnasında görüntü oynamasını engelleyen sıfır piksel hareketi
(zeropixelshift) özelliğine sahip olmalıdır.
1.7.21. Cihaz 90-250V voltaj aralığında çalışabilmelidir.
2. YAZILIM:
2.1. FISH ANALĠZĠ:
2.1.1. Kullanıcınınistediği sayıda probufotoğraflamayapabilmeimkânına sahip olmalıdır.
2.1.2. Kullanıcının sürekli kullandığı probe setleri ve filtreler hafızaya alınabilmelidir.
2.1.3. Mikroskoptan görüntü transferi otomatikyapılmalıdır. Kullanıcının istemesi
halinde fotoğraflama süresi manuel olarak kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
2.1.4. Program otomatik olarak hücreye ya da probe sinyaline göre arka plan giderme
işlemini yapmalıdır. Bu esnada kullanıcının müdahalesine gerek kalmamalıdır.
Analiz esnasında ise arka plan giderme kademesi değiştirilebilmelidir.
2.1.5. DAPIbantlamadetayını incelemekiçin renkliden griye dönüştürmeimkanı
olmalıdır.
2.1.6. Zayıf sinyaller histogram ve keskinleştirme ayarları yardımıyla
kuvvetlendirilebilmelidir.
2.1.7. Resim üzerine herhangi bir yazı yazılabilmelidir veişaretkonulabilmelidir.
2.1.8. Program manuel spot sayma özelliğine sahip olmalıdır. Kullanıcının atayacağı
klavye tuşlarıyla her bir interfaz hücresi üzerinde skorlama yapılabilmelidir ve bu
skorlar interfaz üzerinde kaydedilebilmelidir.
2.1.9. Tüm uygulamalar (Karyotip, FISH, vb) ortak tek bir yazılımda toplanmalıdır.
2.1.10. Hasta bilgileri ve print-out şablonuna Türkçe klavye vasıtasıyla Türkçe
karakterler (ğ, ı, ü, ş, ç, ö) yazılabilmelidir. Yazılım Türkçe karakterleri
desteklemelidir.
2.1.11. Yardımcı menü ikonları kullanıcı tarafından düzenlenebilmelidir. Bu sayede
kullanıcı, kullanmadığı ikonları, program görünümünden kaldırarak, programı
istenildiği düzeyde sade hale getirebilmeli ve istenildiği takdirde eski haline tekrar
dönebilmelidir.
2.1.12. Otomatik olarak arşivleme ve arşivdeki dosyaları geri yükleme özelliğine sahip
olmalıdır. Arşivleme sırasında, dosyaların tamamı arşivlenebileceği gibi filtre
özelliği sayesinde; sadece tamamlanmış dosyalar, sadece belli dosya bilgisi içeren
(hasta bilgileri, ek bilgiler, sonuç, örnek türü, vb.) dosyalar gibi kriterleri sağlayan
dosyaların otomatik arşivlenmesi özelliği bulunmalıdır. Ayrıca arşivleme
sonrasında, arşivlenen dosyaların otomatik silinme özelliği olmalıdır. Bu sayede
arşivleme sonrasında kullanıcı, arşivlenmiş dosyaları elle silme gibi bir yol
izlememelidir.
2.1.13. Program ağ ortamını tam olarak desteklemeli ve ağ üzerinde dosya
transferlerine izin verip, bünyesindeki veritabanı otomatik olarak diğer
bilgisayarlarda yapılan çalışmalara göre güncellemelidir. Ağ üzerinde herhangi bir
analiz sisteminde hasta dosyası transferine gerek kalmadan diğer sistemlerdeki
hasta dosyaları açılıp analiz yapılabilmelidir.
2.1.14. Printer çıktı formatından standart olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 resimli olarak
kullanıcının ayarladığı boy ve konumlarda, istenilen dosya bilgileriyle çıktı olarak
alınabilmelidir. Farklı print formatları hafızada saklanabilmelidir. Kurumun
logosu print şablonuna aktarılabilmelidir.
2.1.15. Sistemin güvenliği açısından her bir kullanıcı yapabileceği işlere ilişkin
sınırlandırılabilmelidir. Bu sayede kullanıcılar yapmaya müsaadeli oldukları
görevler haricinde sistemde herhangi bir fonksiyonu yerine getirmeleri
engellenmelidir.
3. DĠĞER ġARTLAR:
3.1. Sistem Türkiye’de referanslara sahip olmalıdır. Referanslar arasındaki görüntü
alışverişi nedeniyle referansların çokluğu tercih sebebi olacaktır.
3.2. Üretici firma ISO 13485 uluslararası kalite standart belgesi ile CE uygunluk beyanına
sahip olmalıdır.
3.3. Temsilci firma TSE Hizmet Yeterlilik ve Sanayi Bakanlığı Hizmet Yeterlilik
belgelerine sahip olmalıdır.
3.4. Temsilci firma, üretici firmada cihazla ilgili eğitim almış personele sahip olmalıdır.
Bu personellerin üretici firmada eğitim aldıklarına dair sertifikaları ihale dosyasında
verilmelidir.
3.5. İstenildiği taktirde cihazla ilgili detaylı demonstrasyon yapılmalıdır.
3.6. Üretici firma, FISH, High Resolution CGH, Spot otomatiknoktasayma sistemi ve 120
preparat kapasiteli otomatik metafaz tarama sistemine sahip olmalıdır ve istenildiği
takdirde opsiyonel olarak bu sistemler ilaveedilebilmelidir.
Download

Floresan ataçmanlı ve digital kamera sistemli araĢtırma mikroskop