MAHKEME KARARI (Second Chamber)
10 Temmuz 2014 (*)
Bir ön karar için (Referans - AET-Türkiye Ortaklık Anlaşması - Ek Protokol - Türk
vatandaşlarının aile üyelerinin ikamet - Sağ - Madde 41 (1) girmek isteyen aile üyesi ile ilgili
temel dilsel kanıt gerektiren Ulusal mevzuat ulusal bölge - yasallığı - Direktif 2003/86/EC
sayılı - Aile birleşimi Madde 7 - (2) - Uyumluluk)
Vaka C-138/13, içinde
13 Şubat 2013 kararı ile yapılan Verwaltungsgericht Berlin (Almanya) Madde 267 TFEU
altında bir ön karar için İSTEK, yargılamada, 19 Mart 2013 tarihinde Mahkemesi'nde alınan
Naime Doğan
v
Bundesrepublik Deutschland,
MAHKEME (İkinci Daire),
R. Silva de Lapuerta (Raportör), Daire Başkanı, JL da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. oluşan
Bonichot ve A. Arabadjiev, Hakimler,
Genel savunucusu: P. Mengozzi,
Registrar: A. Impellizzeri, Yönetici,
yazılı prosedüre ve daha fazla 5 Şubat 2014 tarihinde duruşmaya dikkate alarak,
adına sunulan gözlemlerini dikkate sonra:
- C. Kass, Rechtsanwalt tarafından Mrs Doğan,
- Ajanlar olarak hareket T. Henze ve J. Möller Alman Hükümeti,
- Ajanlar gibi davranan M. Wolff, C. Thorning ve V. Pasternak Jørgensen Danimarka
Hükümeti,
- J. Langer ve M. Bulterman tarafından Hollanda Hükümeti, Ajanlar gibi davranan,
- Ajan olarak hareket C. Pesendorfer ile Avusturya Hükümeti,
- Avrupa Komisyonu, M. Condou-Durande, M. Kellerbauer ve W. Bogensberger tarafından,
Ajanlar gibi davranan,
30 Nisan 2014 tarihinde oturumda Avukatı Genel Görüş dinledikten sonra,
1
Aşağıdaki verir
yargı
1 ön karar için bu talebin 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve sonucuna (1)
Katma Protokol'ün 41. maddesinin yorumlanması, onaylı ve Konsey Yönetmeliği (EEC)
2760/72 ile Topluluk adına doğruladı ilgilendiriyorek protokol ve mali protokol
sonuçlandırılması 19 Aralık 1972 23 Kasım 1970'de imzalanan ve Avrupa Ekonomik
Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kurulması ve bunların uygulanması için alınması
gereken önlemler (OJ 1977 L 361, p ilişkin Anlaşmanın ekindeki. 60) ('Ek Protokol'). Bu
anlaşma, diğer parçası, bir parçası, ve AET Üye Devletler ve Topluluk tarafından, Türkiye
Cumhuriyeti tarafından 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'da imzalanan ve sonucuna, onaylı ve
ile Topluluk adına teyit edildi (OJ 1973 C 113, s. 1) ('Ortaklık Anlaşması') 23 Aralık 1963 ve
64/732/EEC sayılı Konsey Kararı. Bir ön karar talebi de aile birleşimi için sağdaki 22 Eylül
2003 tarih ve 2003/86/EC sayılı (2) sayılı Konsey Direktifinin 7 nci birinci bendinin
yorumlanması (OJ 2003 L 251, s. 12) ile ilgilidir.
2 istek aile birleşimi amacıyla vize için yaptığı başvurunun belediye tarafından reddine ilişkin
Mrs Doğan ve Bundesrepublik Deutschland arasındaki yargılamalarda yapılmıştır.
yasal bağlam
AB hukuku
Ortaklık Anlaşması
3. Bu Türk ekonomisinin hızlandırılmış gelişimini sağlamak için ihtiyacı tam olarak dikkate
alırken, taraflar arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin sürekli ve dengeli güçlenmesinin
teşvik etmek amaçlı olduğunu (1) Ortaklık Anlaşmasının 2. maddesinde açıkça görüldüğü ve
istihdam düzeyini ve türk halkının yaşam koşullarını iyileştirmek için.
4 Ortaklık Anlaşmasının 12. maddesi uyarınca, altında ve 'Akit Taraflar giderek aralarında
işçilerin dolaşım özgürlüğü güvence amacıyla Makaleler [39 EC], [40 EC] ve [41 EC]
tarafından uyuşmuşlardır' bu anlaşmanın 13. maddesi, bu partilerin 'aralarında yerleşme
özgürlüğü üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması amacıyla [46 EC] ve [48 EC] maddelerinde
[43 EC] tarafından uyuşmuşlardır'.
Ek Protokol
5. Ek Protokol, ikincisi ve Ekleri Madde 62 uyarınca Ortaklık Anlaşması'nın ayrılmaz bir
parçasını oluştururlar.
(1) Ek Protokol'ün 6. Madde 41 sağlamaktadır:
'Akit Taraflar, aralarında, yerleşme özgürlüğü ve hizmet sunma özgürlüğüne yeni kısıtlamalar
koymaktan sakınırlar.'
2
Direktif 2003/86
Direktif 2003/86 devletlerin 7 Madde 1:
'Bu Direktifin amacı, Üye Devletlerin topraklarında yasal olarak ikamet eden üçüncü ülke
vatandaşlarının aile birleştirme hakkının egzersiz için koşullarını belirlemektir.'
(1) Bu Yönergenin 8. Madde 4 sağlamaktadır:
'1.Üye Devletler aşağıdaki aile üyelerine Bölüm IV, hem de 16. maddede belirtilen koşullarla
bu Direktif ve uyum konu uyarınca giriş ve ikamet, yetki verir:
(a) sponsorun eşi;
... '
(1) Bu Yönergenin 6 ncı madde kapsamında 9:
'Üye Devletler kamu politikası, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı gerekçesiyle giriş ve aile
üyelerinin ikamet için bir uygulamayı reddedebilir.'
Aşağıdaki gibi Direktif 2003/86 10 Madde 7 ifadeli:
'1. Aile birleşimi için başvuru teslim edildiğinde, söz konusu Üye Devlet sponsoru olduğunu
kanıtlamak için dilekçe kişi gerekebilir:
(a) aynı bölgede benzer bir aile için normal kabul edilebilecek ve ilgili Üye Devlette yürürlükte
genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun olan;
Normalde kendisi / kendisi ve onun / ailesinin üyeleri için ilgili Üye Devlet'in kendi
vatandaşları için tüm riskleri bakımından (b) hastalık sigortası;
(c) ilgili Üye Devlet'in sosyal yardım başvurmadan, kendisi / kendini ve onun / onun aile
üyelerini korumak için yeterli olan istikrarlı ve düzenli kaynakları. Üye Devletler kendi doğası
ve düzenlilik için bu kaynakları değerlendirmek zorundadır ve dikkate asgari ücretleri ve
emekli düzeyde hem de aile üyelerinin sayısını alabilir.
2.. Üye Devletler, ulusal hukuka uygun olarak entegrasyon tedbirlerine uymak üçüncü ülke
vatandaşlarının gerekebilir.
Ilgili kişilerin aile yeniden birleşmesini verilmiş kez mülteciler ve / veya 12. Maddede atıfta
mültecilerin aile üyeleri ile ilgili olarak, ilk bentte entegrasyon tedbirler sadece uygulanabilir. '
Bu direktifin 11 Madde 17 sağlamaktadır:
Onlar bir başvuruyu reddetme nerede 'Üye Devletler doğası ve sağlamlık kişinin aile ilişkileri
ve Üye Devlet'te ikamet süresi ve aile, kültür ve menşe onun / ülke ile sosyal bağların
varlığını dikkate alır , geri çekme veya oturma izni yenilemek veya sponsor veya ailesi
3
üyelerinin kaldırılmasını sipariş karar reddediyorum. '
Alman hukuk
Referans için sipariş anlaşılacağı 12 gibi, aranan vize hibe (Gesetz über den Aufenthalt,
Erwerbstätigkeit und die die ikamet Kanunu aşağıdaki hükümler, kazançlı istihdam ve federal
topraklarında yabancı uyruklu entegrasyonu ile yönetilir Entegrasyon von Ausländern im
Bundesgebiet), 25 Şubat 2008 haber kaynaklanan sürümünde (BGBl. 2008 I, s. 162), 21
Ocak 2013 (BGBl. 2013 I, s. 86 Kanunun 2. maddesi ile değiştirilen ) ('yabancı uyrukluların
ikamet Kanunu').
(8) Bu kanunun 13 Paragraf 2 sağlamaktadır:
'Alman dilinin bir temel bilgi Dili (17 Üye Devletlere Avrupa Bakanlar Komitesi Konseyi
Tavsiye No R (98) 6 Referans Ortak Avrupa Çerçevesi Seviye A1 tekabül dil becerilerinin
düzeyi olacaktır Mart 1998) diller için referans için ortak bir çerçeve ile ilgili. '
Yabancı uyrukluların ikamet (1) Kanunun 14 Paragraf 27 sağlamaktadır:
'Alman (Anayasanın) 6. maddesinde korunan olarak evlilik ve aile koruma amaçları için, sabit
süreli ikamet izinleri, yabancı aile üyelerinin yararına, konsorsiyum için, kurmak ya da
korumak amacıyla çıkarılan ve uzatılabilir federal topraklarında (aile birleşimi) içinde bir
ailede vitae. '
Şöyle başlığı 'Eşinizin birleşmesi' kapsamında 15 yabancı uyruklu ikamet Kanunu Paragraf
30 ifadeli:
'1. Eğer yabancı uyruklu eş sabit süreli ikamet izni verilir:
(1) her iki eşin, 18 yaşına gelmiş
(2) eş, en azından temel düzeyde Almanca dilinde iletişim kurabilmek ve
(3) Yabancı uyruklu
(a) sınırsız süreli bir ikamet iznine sahip ...
Sabit süreli ikamet izni ilk cümlede eğer 1 ve 2 noktaları rağmen verilebilir:
(1) Yabancı uyruklu bu Kanun [belirli mesleki faaliyetler için ikamet tezkeresi] ila 21.
paragraflar 19 uyarınca bir ikamet iznine sahip ve o / o federal topraklarına ana ilgi onun /
merkezini transfer olduğunda evlilik zaten yer almıştı ... ;
Sabit süreli ikamet izni ilk cümle ise 2 noktasında rağmen verilebilir:
(1) ...
(2) eş nedeniyle fiziksel, zihinsel veya ruhsal hastalık veya sakatlık için Alman dilinin temel
4
bilgilerini göstermek için bir pozisyonda değildir
... '
16 Bu yabancı uyrukluların ikamet (1) Kanunun Paragraf 30 ilk cümlesinin Nokta 2 Hukuk
ikamet ve iltica (Gesetz zur sağında Avrupa Birliği direktifleri uygulayarak takılı olduğu
başvuru için düzenden açıktır Richtlinien der Europäischen Birliği asylrechtlicher Umsetzung
aufenthalts-und) 19 Ağustos 2007 (BGBl. 2007 I, s. 1970).
Ana dava ve soruları anlaşmazlık bir ön karar için sevk
17 ana yargılamada başvuran bir Türk 1970 yılında Türkiye'de doğan, ulusal, ve bu ülkede
ikamet olduğunu. O da 1964 doğumlu bir Türk vatandaşı, kim 1998 yılından beri Almanya'da
yaşayan edildi eşiyle birlikte aile birleşimi amacıyla, bir vize için başvurdu.
18 2002 yılından bu yana, Sayın Doğan daha sonra süresiz oturma izni haline sabit süreli
ikamet tezkeresi, sahip olmuştur. O çoğunluk hissedarı olduğu bir limited şirketin müdürü
olduğunu. Şu anda, o hala bu faaliyeti sürdürmektedir.
19 18 Ocak 2011 tarihinde, başvuranın çocukları ikisi için, başlangıçta kendisi için, eşlerin ve
çocukların aile birleşimi amacıyla vize için Ankara'daki Alman Büyükelçiliği (Türkiye)
uygulandı ve. Bu amaçlar için, o, diğerlerinin yanı sıra, o 28 Eylül 2010 tarihinde aldı ve o
(100 üzerinden 62 puan) mark 'tatmin edici' ile geçti seviye A1 bir dil testine ilişkin Goethe
Institut tarafından verilen bir sertifika sundu.Testin yazılı bölümünde Onun sonuçları 25
üzerinden 14.11 puan vardı.
20 Alman büyükelçiliği göre, ana yargılamada başvuran ancak okuma yazma bilmiyor. O
rastgele çoktan seçmeli anket cevaplayarak test aldı ve o ezbere üç standart cümleler
öğrendim.
21 Almanca dil bilgisi kanıt yokluğunda, Alman elçilik ana yargılamada başvuran bu karara
itiraz etmedi. 23 Mart 2011 kararıyla Mrs Doğan'ın başvurusunu reddetmiş, ancak 26 aynı
büyükelçiliğine yeni bir uygulama yaptı sadece kendisi ile ilgili olarak aile birleşimi amacıyla
vize için Temmuz 2011. Bu uygulama tekrar 31 Ekim 2011 kararı ile bu büyükelçiliği
tarafından görevden alındı.
22 15 Kasım 2011 tarihinde avukatı aracılığıyla Mrs Doğan'ın getirdiği yeniden gözden
geçirilmesi için bir uygulama ('Remonstration') karşılık olarak, Ankara'daki Alman
Büyükelçiliği kenara orijinal karar ayarlamak ve 'Remonstration' üzerinde 24 Ocak 2012
kararı ile değiştirilir, o cahil olduğu gibi ana davaya başvuran dilin gerekli bilgiye sahip
olmadığı gerekçesiyle de bu uygulamayı işten.
Bayan Doğan'ın beri 23 o Almanca dil bilgisinin kanıtı Ortaklık Anlaşması'ndan doğan pejus
yılında Reformatio üzerindeki yasağı ihlal ettiği, ayrıca, gerekli dil bilgisine sahip ve
düşünmektedir, o daha önce 24 Ocak 2012 kararına karşı davaVerwaltungsgericht Berlin.
Verwaltungsgericht Berlin yargılamanın durması ve bir ön karar için Mahkeme aşağıdaki
sorulara başvurmak için karar bu durumlarda 24:
5
'(1) Madde 41 (1) Katma Protokol'ün ... sonra ilk kez tanıtıldı ulusal hukukun bir hükmü engel
[Ortaklık] Anlaşması ile kurulan derneğin geçiş aşamasında alınacak önlemlere ilişkin
muYukarıda belirtilen hükümler yürürlüğe girer ve ihtiyacına (1) Katma Protokol'ün koşullu
41. maddesi uyarınca yasal statüye sahip bir Türk vatandaşına ailesinin bir üyesi [Almanya
Federal Cumhuriyeti'ne] ilk giriş kılan vardı bu, giriş öncesinde, aile üyesi Alman dilinde,
temel bir şekilde, iletişim yeteneğini göstermek için?
(2) (2) of ... Direktif 2003/86 7 nci ilk bendi mu ... Soru 1 belirtilen ulusal hukukun hükmü
engel? '
Anılacaktır soruların ele alınması
İlk soru
Ilk soruya atıfta mahkeme Ek Protokolün Madde 41 (1) Bu hükümde belirtilen 'durma' fıkra
sonra tanıtılan ulusal hukuk ölçüsü, engeller anlam olarak yorumlanması gerekir olsun,
özünde, sorar By 25 bunlar önceden göstermektedir ki aile birleşimi, durumun amacıyla bu
Devletin topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin
yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokol, yürürlüğe girişi onlar o Üye Devletin resmi dili
temel bilgi edindik.
Tüm 26 Öncelikle, bu Ek Protokol Madde 41 (1) 'de belirtilen' durma 'maddesi, genellikle
yapma nesne veya etkiye sahip herhangi bir yeni önlemlerin giriş yasakladığını içtihat
yerleşmiş olduğu unutulmamalıdır kuruluş özgürlüğü veya Ek Protokol ilgili Üye Devlet'in ilgili
yürürlüğe giren anda kendisine uygulanan olanlar daha sıkı koşullara tabi bu Üye Devletin
topraklarında hizmet sunma özgürlüğünün bir türk vatandaşı tarafından egzersiz (Dereci ve
Diğerleri, C-256/11, AB'de karar: C: 2011:734, paragraf 88 ve içtihat gösterdi).
27 Ayrıca, bu hüküm bu hüküm kurulması veya özgürlüğü özgürlüğünün herhangi bir yeni
kısıtlamalar, ev sahibi Üye Devlette parçasını oluşturduğu yasal düzenlemenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren, giriş yasaklar olduğu kabul edilmiştir bu ekonomik özgürlüklerin
(Oğuz, C-186/10, AB'de karar faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının bu Üye Devletin
topraklarına ilk kabul yöneten maddi ve / veya usul koşullarına ilişkin olanlar dahil, hizmet
sunmak için: C: 2011:509, paragraf 22 ve içtihat gösterdi).
Söz konusu etkinlik, bir ekonomik faaliyetin egzersiz doğal sonucu olduğu 28 Son olarak,
AİHM'nin içtihadına göre, bağımsız kuruluş veya hizmetleri sağlamak için özgürlüğü çağrılır
olmadığı, yalnızca olduğunu 'durma' maddesi mayÜye Devletlerin topraklarında türk
vatandaşlarının giriş ve ikamet koşulları ile ilgili (Demirkan, C-221/11, AB'de karar: C:
2013:583, paragraf 55).
Mevcut durumda 29, bu dava konusu da ulusal hüküm 1 Ocak 1973, Ek Protokol, ilgili Üye
Devlette yürürlüğe girdiği tarih sonrasında tanıtıldı olduğu tartışmalı ve ulusal hüküm getirdi
değildir hakkında bu tür birleşme daha zor hale getirir, böylece, o Üye Devlette ikamet eden
yabancıların eşleri için, önceden varolan aile birleştirmesine ilişkin başvuru şartlarının sıkma.
30 Ayrıca, Bayan Doğan değil hizmet veya kuruluş özgürlüğünü sağlamak için orada
6
özgürlüğünü amacıyla ilgili Üye Devlet'in topraklarına girmek, ancak ikamet ediyor eşini
katılmak istediği başvuru için düzenden açıktır orada, onunla bir aile hayatı sürmek üzere.
31 Son olarak, Sayın Doğan 1998 yılından bu yana söz konusu Üye Devlet'te ikamet ve
kimin kim, bir Türk vatandaşı olduğu başvuru için sipariş da açıktır, o çoğunluk hissedarı
olduğu bir limited şirket müdürü olarak, (: C: 1996:251, paragraf 26 Asscher, C-107/94, AB'de
bu etki, karara bakınız) bir serbest meslek faaliyeti gelir alır. Sonuç olarak, Sayın Doğan'ın
durumu kuruluş özgürlüğü ilkesi kapsamında değildir.
32 Buna göre, ana yargılamada, söz konusu ulusal hüküm 'durma' fıkra uyup soru Madde 41
(1) Katma Protokol'ün tarafından kurulması özgürlüğünün egzersiz ışığında analiz edilmelidir
yola Sayın Doğan.
33 Bu aile birleşmesi çerçevesinde, yürürlükteki bu koşullara göre bir Üye Devlette ikamet
eden Türk vatandaşlarının eşlerinin İlk başvuru koşullarının sıkılaştırılması yeni mevzuatın
tanıtımı sırasında Katma Protokol giren belirlemek nedenle gerekli ilgili Üye Devlette gücü,
(1) Katma Protokol'ün 41. maddesinin anlamı dahilinde, bu türk vatandaşlarının yerleşme
özgürlüğüne bir 'yeni kısıtlama' teşkil edebilir.
Bu bağlamda 34, bu Mahkeme, aile birleşimi Üye Devletlerin işgücü ait Türk işçilerin aile
yaşamı mümkün kılan önemli bir yol olduğu düzenledi ve onların kalitesinin artırılması hem
katkıda olduğunu belirtmek gerekir kalmak ve bu Üye Devletlerin kendi entegrasyonu
(Dülger, C-451/11, AB'de kararı bakın: C: 2012:504, paragraf 42).
35 o Üye Devletin mevzuatı zor veya imkansız aile birleştirme yapar nerede istikrarlı bir
ekonomik faaliyeti olumsuz etkilenmiş olabilir orada egzersiz için bir Üye Devlette kendini
kurmak için bir Türk ulusal kararı böylece ulusal olabilir, duruma göre ilgili Üye Devlet'te
faaliyet ve onun Türkiye'deki aile hayatı arasında bir seçim yapmak zorunda kendini bulmak,
olabilir.
36 Bu nedenle uygulanan bu koşullara göre Türk vatandaşlarının eşleri ile ilgili Üye Devlet'in
topraklarına ilk başvuru koşullarının sıkılaştırılması ile aile birleşimi daha zor kılan ana dava,
içinde söz konusu ki gibi bu mevzuatı tutulmalıEk Protokol yürürlüğe girdiğinde, bu türk
vatandaşları tarafından kuruluş özgürlüğünün üzerine, (1) Katma Protokol'ün 41. maddesinin
anlamı çerçevesinde, 'yeni bir kısıtlama' oluşturmaktadır.
37 Son olarak, belirtmek gerekir ki, amacı veya etkisi Ek yürürlüğe girdiği tarihte geçerli
olanlar daha kısıtlayıcı koşullar ulusal toprakları konu kuruluş özgürlüğünün bir Türk
vatandaşına ile egzersiz yapmak için bir kısıtlama, Bu kamu yararına bir baskın nedeni ile
haklı sürece protokol, yasaktır, meşru amaç izlediği ulaşmak için uygundur ve (Demir, C
benzetme, kanaatimize göre, görmek onu elde etmek için gerekli olanın ötesine geçmez 225/12 AB: C: 2013:725, paragraf 40).
Bu bağlamda 38, gerekçesiyle Alman Hükümeti tarafından belirlenen varsayımına, yani zorla
evliliklerin önlenmesi ve entegrasyon promosyon, kamu yararına nedenleri geçersiz teşkil
edebilir, bu durumda kalır böyle olduğu gibi ulusal bir hüküm yeterli dilsel kanıt yokluğu
otomatik hesap özgü alınan olmadan, aile birleşimi için başvuru görevden neden olarak dava
konusu olarak bugüne kadar, izlediği amaca ulaşmak için gerekli olanın ötesinde her davanın
7
koşulları.
39 Yukarıdaki hususlar ışığında, ilk sorunun cevabı Madde 41, (1) Katma Protokolün bu
hükümde belirtilen 'durma' maddesi sonra tanıttı ulusal hukuk ölçüsü, engeller anlamı olarak
yorumlanması gerekir bunlar önceden göstermektedir ki aile birleşimi, durumun amacıyla bu
Devletin topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin
yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokol, yürürlüğe girdi ki o Üye Devletin resmi dili temel
bilgi edindik.
İkinci soru
40 İlk soruya verilen cevap ışığında, ikinci soruyu cevaplamak için gerek yoktur.
maliyetler
Bu davalar olduğundan 41 ana dava için tarafların, ulusal mahkeme önünde bekleyen eylem
bir adım maliyetleri kararın bu mahkeme için bir konudur.Mahkemeye gözlemlerini
göndererek katlanılan maliyetler, bu partilerin maliyetler dışında, geri kazanılabilir değildir.
Bu gerekçelerle, Mahkemesi (İkinci Daire) burada kurallar:
Madde 41 (1) Katma Protokol'ün 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imzalanan ve
sonucuna, onaylanan ve ek protokol ve mali protokol yapılmasında Konsey Tüzüğü (EEC) ile
Topluluk adına 19 Aralık No 2760/72 1972 doğruladı 23 Kasım 1970'de imzalanan ve Avrupa
Ekonomik Topluluğu ve Türkiye arasında bir Ortaklık kurulması ve bunların uygulanması için
alınacak önlemlere ilişkin Anlaşma'ya eklenen bu hükümde belirtilen 'durma' yan tümce bir
önlem engeller anlamı olarak yorumlanması gerekir aile birleşimi amacıyla bu Devletin
topraklarına girmek isteyen bu Üye Devlette ikamet eden türk vatandaşları, eşlerinin
yüklediği ilgili Üye Devlet'in bu ek protokolün yürürlüğe girmesinden sonra uygulanmaya
ulusal hukukunun onlar o Üye Devletin resmi dili temel bilgi edindikleri önceden
göstermektedir ki durumdur.
[İmzalar]
* Davanın Dili: Almanca.
8
Download

1 MAHKEME KARARI (Second Chamber) 10 Temmuz 2014 (*) Bir