EK 4
ĠSTANBUL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ HĠZMET STANDARTLARI
S.
N
Hizmetin Adı
Ġstenen Bilgi/ Belgeler
1.
Poliklinik muayene
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Bilgisi
2.
Muhtelif kan tahlili
İstem Barkodu
Hizmetin En Geç Sunulma Süresi
30 dakika
Yandal poliklinikleri ve özellikli polikliniklerde süreler hizmet sunum
özelliklerine göre değiĢmektedir.
Biyokimya: Rutin 24 saat, Acil Lab.da 1 saat (özellikli tetkike göre değiĢim
göstermektedir)
Mikrobiyoloji: 1 saat ile 48 saat
Biyokimya: Rutin 24 saat, Acil Lab.da 1 saat
3.
İdrar tahlili
İstem Barkodu
4.
Gaita tahlili
İstem Barkodu
5.
Portör muayenesi
Muayene Barkodu
72 saat
Muayene Barkodu
10 dakika
Muayene Barkodu
2 Adet Fotoğraf
10 dakika
Muayene Barkodu
Bir Önceki İstirahat Raporu Veya İşgöremezlik Belgesi
10 dakika
6.
7.
Sağlık Kurulu Hizmetleri
(İlaç kullanımı ve hasta
katılım payından muaf
ilaç raporu)
Sağlık Kurulu Hizmetleri
(Üç uzman imzalı-medikal
malzeme cihaz-küçük
sağlık kurulu raporu)
8.
Sağlık Kurulu Hizmetleri
(Üç uzman imzalı istirahat
raporları)
9.
Gündüz Kemoterapi
Ünitesi
Ayaktan kemoterapi
uygulaması
10. Odyometrik
değerlendirme
Tıbbi Onkoloji Kliniğinde Muayene Olmuş, Dosyası
Açılmış, Radyolojik Tetkikler Ve Patoloji Sonucu İle Tedavi
Planı Netleşmiş Olması Gerekir.
Muayene Barkodu
T.C Kimlik Numarası Kimlik Beyanı
Doktor İstem Formu
11. BERA
T.C Kimlik Numarası Kimlik Beyanı
Doktor İstem Formu
12. Odyogram +
Thımpanogram + ayırıcı
Doktor İstem Formu
Mikrobiyoloji: idrar kültürü: 48 saat
Biyokimya: Rutin 24 saat, Acil Lab.da 1 saat
Mikrobiyoloji: Direk bakı ve kültür: 2 saat ile 48 saat
Randevu ile çalıĢmakta
8 saat
10 gün içinde
1 ay
7 gün içinde
EK 4
tanı testleri + reflex
13. Sadece Thımpanogram +
reflex
14. Ayırıcı tanı testleri
15. Yeni doğan işitme
taraması
Doktor İstem Formu
Aynı gün
Doktor İstem Formu
10 gün içinde
7 gün içinde
Doktor İstem Formu
Elektronik İstem
16. Elektrokardiyografi
Muayene Barkodu
Bizde yatan hastalar taburcu olmadan
Hemen
KD: 30 dakika
17. Ekokardiyografi
Doktor İstem Formu
Yatan hasta: 2 gün poliklinik : 4-5 gün
18. Efor testi
Doktor İstem Formu
15 gün
19. Ritim holter
Doktor İstem Formu
20 gün
Genel cerrahi: 1-7 gün (Hastanın aciliyeti, malignite ve benzeri durumlarda
daha erkene alınabilir. Gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda ameliyatın
yapılamaması dahi olabilir.)
Ortopedi: 3-6 ay
20. A1, A2, A3 grubu
ameliyatlar
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgesi Hastanın Kayıtlı
Olduğu Kurum Beyanı ( SSK, Bağkur Emekli Sandığı Yeşil
Kart) Resmi Evraklıların Karne Fotokopisi, Yurt Dışı SSKlı
Hastalardan Sözleşmeye Göre Sağlık Yardım Belgesi
Radyolojik Tetkikler , Hematolojik Ve Biyokimyasal
Tetkikler , Ekg Anestezi Onam Formu
KBB: 2 Hafta
Üroloji: 10 gün
Kadın Hastalıkları ve Doğum: 15-20 gün
Beyin Cerrahisi: 7 gün
Genel cerrahi: 10-15 gün (Hastanın aciliyeti, malignite ve benzeri durumlarda
daha erkene alınabilir. Gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda ameliyatın
yapılamaması dahi olabilir.)
Ortopedi: 3-6 ay
KBB: 2 Hafta
Göz: 3-5 gün
21. B Grubu ameliyatlar
Üroloji: 15 gün
Kadın Hastalıkları ve Doğum: 10 Gün
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgesi Hastanın Kayıtkı
Olduğu Kurum Beyanı ( SSK, Bağkur Emekli Sandığı Yeşil
Kart) Resmi Evraklıların Karne Fotokopisi, Yurt Dışı SSKlı
Hastalardan Sözleşmeye Göre Sağlık Yardım Belgesi
Radyolojik Tetkikler , Hematolojik Ve Biyokimyasal
Tetkikler , Ekg Anestezi Onam Formu
Beyin Cerrahisi: 7 gün
EK 4
Genel cerrahi: 10-15 gün (Hastanın aciliyeti, malignite ve benzeri durumlarda
daha erkene alınabilir. Gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda ameliyatın
yapılamaması dahi olabilir.)
Ortopedi: 2 ay
22. C Grubu ameliyatlar
KBB: 2 Hafta
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgesi Hastanın Kayıtkı
Olduğu Kurum Beyanı ( SSK, Bağkur Emekli Sandığı Yeşil
Kart) Resmi Evraklıların Karne Fotokopisi, Yurt Dışı SSKlı
Hastalardan Sözleşmeye Göre Sağlık Yardım Belgesi
Radyolojik Tetkikler , Hematolojik Ve Biyokimyasal
Tetkikler , Ekg Anestezi Onam Formu
Göz: 3-5 gün
Üroloji: 7 gün
Kadın Hastalıkları ve Doğum:7-10 Gün
Beyin Cerrahisi: 7 gün
Genel cerrahi: 15 gün (Hastanın aciliyeti, malignite ve benzeri durumlarda daha
erkene alınabilir. Gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda ameliyatın
yapılamaması dahi olabilir.)
Ortopedi: 1 Ay
KBB: 2 Hafta
23. D Grubu ameliyatlar
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgesi Hastanın Kayıtkı
Olduğu Kurum Beyanı ( SSK, Bağkur Emekli Sandığı Yeşil
Kart) Resmi Evraklıların Karne Fotokopisi, Yurt Dışı SSKlı
Hastalardan Sözleşmeye Göre Sağlık Yardım Belgesi
Radyolojik Tetkikler , Hematolojik Ve Biyokimyasal
Tetkikler , Ekg Anestezi Onam Formu
Göz: 3-5 gün
Üroloji: 7 gün
Kadın Hastalıkları ve Doğum:7-10 Gün
Beyin Cerrahisi: Acil olarak yatırılmakta ve tedavisi en kısa sürede
düzenlenmektedir.
Genel cerrahi: 1-7 Gün (Hastanın aciliyeti, malignite ve benzeri durumlarda
daha erkene alınabilir. Gerekli ekipmanın bulunmaması durumunda ameliyatın
yapılamaması dahi olabilir.)
Ortopedi: 1 ay
KBB: 1 Hafta
24. E Grubu ameliyatlar
Göz: 3-5 gün
T.C Kimlik Numarası Olan Kimlik Belgesi Hastanın Kayıtkı
Olduğu Kurum Beyanı ( SSK, Bağkur Emekli Sandığı Yeşil
Kart) Resmi Evraklıların Karne Fotokopisi, Yurt Dışı SSKlı
Hastalardan Sözleşmeye Göre Sağlık Yardım Belgesi
Radyolojik Tetkikler , Hematolojik Ve Biyokimyasal
Tetkikler , Ekg Anestezi Onam Formu
25.
Polisomnografi
PAP uygulaması
T.C Kimlik Numarası Kimlik Beyanı
Doktor İstem Formu
Üroloji: 10-15 gün
Kadın Hastalıkları ve Doğum:7Gün
Beyin Cerrahisi: 1-7 gün
6 ay
EK 4
Ayaktan Fizyoterapi
26.
Hizmeti
27. Göz USG
Çok ağrılı veya uzun süre beklemesinin hasta yönünden sakınca
oluĢturacağının düĢünüldüğü hastalar; 15 gün
Ayaktan Hasta Fizik Tedavi İşlem Formu
Kronik Hastalar; ortalama 4 ay
Muayene Barkodu
Aynı gün
28. Fundus floresein anjiografi Muayene Barkodu
Aynı gün
29. Hasta taburcu (epikriz)
raporu
Taburcu Olan Hastalara
30. EEG Çekimi
EEG Çekimi İçin Doktor İstemi
3-4 gün
31. EMG Çekimi
EMG Çekimi İçin Doktor İstemi
1 gün
32.
Manyetik Rezonans
(MRG)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
33.
Bilgisayarlı Tomografi
(BT)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
34.
Bilgisayarlı Tomografi
Acil Servis (BT)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
Taburcu olduğu gün
10 gün
1 gün
Aynı gün
Radyoloji: 1,5 gün
35. Ultrasonografi
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
Kadın doğum: 30 dk
36. Ultrasonografi (Acil US)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
Aynı gün
37. Renkli Doopler US
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
1,5 gün
Girişimsel Radyoloji (US
38.
eşliğinde)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik
Tetkikler,Serolojik Tetkikler,Hemogram,Kanama
Parametreleri
39. Mamografi
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
1 gün
40. Direkt Röntgen
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
Aynı gün
41. İndirekt Röntgen
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
Yatan hasta aynı gün poliklinik hastası sevk yapılmaktadır.
42. Kemik Dansitometresi
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
2 gün
43. Dijital Panoramik Röntgen Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
44.
Koroner BT Anjiografi (64
kesit BT)
Tetkik İstem Kağıdı,Varsa Geçmiş Radyolojik Tetkikler
45. Solunum Fonksiyon Testi
Elektronik İstem Barkodu
46. Polisomnografi çekimi
Tetkik İstem Kağıdı
Olguların özelliğine göre en geç 30 gün
Aynı gün
7 gün
Hasta Yoğunluğu olduğu zaman 2 saat, Hasta yoğunluğu yokken hemen alınıyor
13 ay
EK 4
47. Titrasyon uygulaması
Polisomnografi Raporu
1) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
Cihaz alımı için sağlık
48.
kurulu raporu verilmesi
2) Polisomnografi Ve / Veya Titrasyon Raporu
3) İşitme Cihazı Raporu
49. REKTOSİGMOİDOSKOPİ Hasta İstem Formu ,Hasta Barkodu,Radyolojik
Tetkikler,Hematolojik Ve Biyokimyasal Tetkikler
6 ay
Aynı gün
ĠĢitme cihazı raporu 2 gün
3 GÜN (Bu süreler endoskopi cihazlarının mevcut çalıĢır durumlarına, gerekli
satın alma sürelerine göre uzayabilmekte veya hastanın aciliyetine ve kliniğine
göre daha erkene alınabilir.)
Hasta İstem Formu ,Hasta Barkodu,Radyolojik
Tetkikler,Hematolojik Ve Biyokimyasal Tetkikler
10 Gün (Bu süreler endoskopi cihazlarının mevcut çalıĢır durumlarına, gerekli
satın alma sürelerine göre uzayabilmekte veya hastanın aciliyetine ve kliniğine
göre daha erkene alınabilir.)
Hasta İstem Formu ,Hasta Barkodu,Radyolojik
Tetkikler,Hematolojik Ve Biyokimyasal Tetkikler
5 GÜN (Bu süreler endoskopi cihazlarının mevcut çalıĢır durumlarına, gerekli
satın alma sürelerine göre uzayabilmekte veya hastanın aciliyetine ve kliniğine
göre daha erkene alınabilir.)
52. ERCP
Hasta İstem Formu ,Hasta Barkodu,Radyolojik
Tetkikler,Hematolojik Ve Biyokimyasal Tetkikler
1-2 GÜN (Bu süreler endoskopi cihazlarının mevcut çalıĢır durumlarına, gerekli
satın alma sürelerine göre uzayabilmekte veya hastanın aciliyetine ve kliniğine
göre daha erkene alınabilir.)
53. Sistoskopi yapılması
Tetkik İstem Kağıdı
54. ESWL
Tanı Raporu , T.C. Kimlik Numarası Beyanı
50. KOLONOSKOPİ
51. GASTROSKOPİ
55. Ürodinami
Tetkik İstem Kağıdı
T.C. Kimlik Numarası, Doktor İstem Formu
57. PUVA
Muayene Barkodu
Pozitron Emisyon
Tomografisi (PET-BT)
59. Sintigrafi
60. C-14 İle Üre Nefes Testi
Radyoaktif İyot Tedavisi
61.
İçin Yatarak Tedavi
1 gün
Kadın Doğum:8 gün
56. TRUS + BX
58.
5-6 gün
Üroloji: 4-5 gün
10 gün
15 dakika
Tetkik İstem Kağıdı, Varsa Geçmiş Görünteleme Ve
Patolojik Tetkikleri
1-2 gün
Tetkik İstem Kağıdı, Varsa Geçmiş Görünteleme Tetkikleri
2-3 gün
Tetkik İstem Kağıdı, Varsa Geçmiş Test Sonuçları
Mide koruyucu kullanıyorsa kesip 4 gün sonra, Ġlaç kullanmadıysa: Hemen Ġlaç
Antibiyotik kullandıysa 3 hafta sonra
Müracaat Tarihinden itibaren maksimum 5 hafta
Tc. Kimlik Numarası, Patoloji Sonucu, Yatış Kararı
Özel bir iĢlem gerekmediği takdirde 10 gün içinde sonuç verilmektedir.
62. Patoloji Raporu
Tetkik İstem Kağıdı
Özel iĢlem gereken materyalde bu sure materyalin cinsine göre hastaya
bildirilir.
EK 4
63. Alerji Testi
Muayene Barkodu
1,5 saat
64. Diyaliz Hizmeti
Elektronik İstem Barkodu, Rapor Fotokopisi, Epikriz
Hemen
65. Hasta yatış işlemleri
Yatış Kararı
66.
Tetkik sonuçlarının
Gösterilmesi
67. E Randevu
15 dakika
30 dakika
Kontrol Barkodu
İnternet Girişi, T.C Kimlik Numarası
MHRS
68. E Laboratuvar sonuç alma Tetkik İstem Barkodu
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılamamasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin
bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Ġlk Müracaat Yeri
NOT
Ġkinci Müracaat Yeri
Adı
Soyadı
: Emine Elvan ÇĠFTLĠK
Adı
Soyadı
: Yusuf KARALI
Ünvan
: BaĢhekim Yardımcısı
Ünvan
: BaĢhekim Yardımcısı
Adres
: SB Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
Adres
: SB Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi
Tel
: 0 212 459 60 61
Tel
: 0 212 459 63 22
Faks
: 0 212 632 00 60
Faks
: 0 212 632 00 60
e-Posta
: [email protected]
e-Posta
: [email protected]
:Hizmetlerin sunum süreleri olarak;
O hizmeti almak için vatandaşın müracaatı ile hizmetin sunumunun gerçekleştiği zaman diliminde beklediği en çok süre her hizmet ayrı ayrı değerlendirilerek yazılacaktır.
Download

Bürokrasinin Azaltılması - İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi