HEPATOSELLÜLER KARSİNOM :
TANI VE TEDAVİ SONRASI TAKİP
Dr. Deniz AKATA
Hacettepe Radyoloji
Radyolojik Görüntüleme
 TANI
 EVRELEME
 TAKİP
TANI
 Hepatit C enfeksiyonuna sekonder
önümüzdeki 20 yılda HSK’da belirgin artış
öngörülmektedir.
 Sirotik kc’de tedavi öncesi biyopsi şartı
aranmamakta ve radyolojik bulgular yeterli
görülmektedir.
 Perkütan bx %1-2 ekilme riski taşımaktadır.
 Bx negatif gelen hastalarda HSK kesin ekarte
edilemez.
Kronik karaciğer hastasının takibinde kullanılan en
uygun radyolojik yöntem sizce hangisidir?
1. ULTRASONOGRAFİ
2. BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ
3. MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME
ULTRASONOGRAFİ
 Tarama yöntemi olarak kullanıldığında;




>2cm lezyonlar için duyarlılığı %65-80,
özgüllüğü %90
<1 cm lezyonlar için duyarlılık %42
AFP ile birlikte kullanımı bu oranı %10 arttırır.
Kontrastlı US tetkiki bu oranı arttırır.
US ile karaciğerin her noktasını aynı kalitede
incelemek mümkün değildir.
RN,DN,HSK ayrımı çok zor!
Kang JY, Lee TP, Yap I, Lun KC. J Gastroenterol Hepatol 1992; 7:463-468
HSK tanısının radyolojik olarak konmasını
sağlayan en önemli kriter lezyonun kanlanma
şeklidir.
ÇKBT- MR
 KARACİĞER ve LEZYONUN
HEMODİNAMİĞİ
 ÇOK FAZLI ÇEKİM TEKNİĞİ
 LEZYON SAPTAMA ve KARAKTERİZASYON
 Solid-kistik
 Hipervasküler-Hipovasküler
 Yağ,kalsifikasyon,kanama
 Skar
TANI
 >2cm lezyonlar için:
 aynı zamanda yapılan 2 ayrı tetkikte
doğrulanması kaydı ile (US, multifazik kontrastlı
BT veya MR)
 Tek tetkik (+) veya AFP> 4400 ng/ml
 <2cm patolojik tanı (??)
 İİAB %50-70 tanısal
Şüpheli karaciğer nodüllerinde diagnostik algoritma
Bruix and Sherman; HEPATOLOGY, Vol. 53, No. 3, 2011
ÇOK FAZLI ÇEKİM -TEKNİK
 KC lezyonlarının çok azı (yağ,
kalsifikasyon,kanama, kist) kontrastsız BT de
görülür.
 KC’in dual kanlanması mevcut
 PV >2/3, HA<1/3
 Normal parenkim portal sistemden, KC
tümörleri arteryel sistemden kanlanıyor!!
 Hipervasküler tmler: Arteryel fazda
hiperdens
 Hipovasküler tmler: Portal fazda hipodens
18. sn
35. sn
 Geç arteyel faz: Ort. 35.sn. (enj.hızı: 5cc/sn)
 HSK ve diğer hipervasküler tmler max. boyanır.
 PV boyanmaya başlar.
 Portal venöz faz(geç)= Hepatik faz:Ort.7075.sn,enj. hızı: 3cc/sn
 KC parenkim dansitesi max.
 Hipodens lezyonlar belirginleşir.
 Hepatik venlerde kontrast olmalı
 Geç faz=Denge fazı:ort. 3-10dk
 KC’in kontrasttan yıkanma fazı
 Lezyonun yıkanma özelliği: Hipo-iso-hiperdens?
HSK
 HİPERVASKÜLER, HİPOVASKÜLER (%10)
 SATELLİT - METASTATİK
 FİBROLAMELLAR
 VENÖZ – BİLİYER İNVAZYON
 (PORTAL VEN – HEPATİK VEN)
 YAĞ İÇEREBİLİR
 RÜPTÜRE OLABİLİR
 METASTAZ - ADRENAL
Lezyonu tarif et: boyut, yerleşim, sayı
Portal ve hepatik venlerin patensisi
Safra yolları ile ilişkisi
HSK BİLİYER VE PORTAL UZANIM
HSK – PORTAL VEN
3 yıl önce
AASLD (American Academy Study for Liver
Disease) KILAVUZU:
 Fokal lezyon < 1 cm : her 3-4 ayda bir
tarama
 Fokal lezyon 1-2 cm:
 Aynı zamanda yapılan 2 dinamik tetkikin
bulguları HSK ile uyumlu ise HSK tanısı konur
 Fokal lezyon > 2 cm:
 Bir dinamik tetkikin bulguları HSK ile uyumlu
ise HSK tanısı konur.
OLGU:
 67 YAŞINDA ERKEK HASTA
 KRONİK KARACİĞER HASTASI
 CHILD C
BUNDAN SONRA NE YAPARSINIZ?
T1 A
OUT FAZ T1
T2 A
T2
OUT FA
YBT2
6 ay sonra AFP artışı
SİROZDA MR AYIRICI TANISI
T1
T2
TİP
DX
Hipo
Hipo
Benign
RN/DN
Hiper
Hipo
Hipo/
hiper
Hiper
Benign/ DN/HCC
malign
Malign HCC
< 2 cm kontrast tutan lezyona yaklaşım:
 Displastik nodül veya HSK olabilir.
 T2A hipo veya iso intens ise takip et.
 T2A SI artıyorsa HSK.
ÇKBT
 KC Tx olan hastaların radyopatolojik
korelasyonunda BT’nin HSK’yi
saptamadaki:




Genel duyarlılık: 51.9%-80.4%,
Özgüllük: 78.9%-97.9%
Pozitif öngörü değeri: 88.6%-92.9%
Duyarlılık:
 HSK <1 cm: % 10 - % 57
 HSK:1-2 cm % 53.3 - % 76
MRG
 MR-Patolojik korelasyon olan
çalışmalarda HSK’u saptamadaki;
 genel duyarlılığı %77.3-%94.3
 özgüllüğü %94-%96
 pozitif öngörü değeri % 92.6- % 97
2005 YILI BT
2008YILI BT
SIK KARŞILAŞILAN YP/YN YORUMLAR


Yanlış pozitif

Arterioportal şantlar >>

Hipervasküler DN

Fibrozis

Kolanjiokarsinom, FNH
Yanlış negatif

Küçük lezyonlar

< 3cm cerrahi literatürde, <1 cm radyolojik literatürde

Hipovasküler HSK, iyi diferansiye HSK

HSK’un damar veya psödo leyon olarak yorumlanması
57 Y E, 20
GÜN ARA ile
ÇEKİLEN BT
FOKAL YAĞ İÇEREN HSK
62, M, HSK
T2 FS
DWI
HB Phase
6. AY TAKİP
T2 FS
DWI
HB Phase
EVRELEME

Prognozu ve doğru tedavi yöntemlerini saptamada
önemli

Hem tümör hem de karaciğerin fonksiyonu
prognozu etkiler

Kc tx ile kısmen tedavi edilebilir tek tümör

Cerrahi olarak %20 si tedavi edilebilir
Pons . HPB 2005;7:35
EVRELEME

BCLC (Barcelona-Clinic Liver Cancer)
■
■

Tm evresi/ kc fonksiyonu/hastanın fiziki durumu
Tedavi seçenekleri ile ilişkili
CLIP (Cancer of the Liver Italian Program)

İleri evre hastalıkta kullanılır

JIS (Japan Integrated Staging)

TNM
3 ana evreleme
sistemi
Hiçbirinin universal
kullanımı yok
Patolojik evreleme, kc fonksiyonu göze alınmıyor
 Genellikle HSK’un evrelemesi için kullanılmıyor; Kc tx düşünüldüğünde


Okuda
F.Pons et al, HPB, 2005; 7: 35–41
BCLC Kriterleri & Tedavi Planlama
Birçok kurum
Chil d C erken
evre HSK’DA
kc tx’nı
uyguluyor


Major terapötik deneylerin De facto evrelemesi
Erken evrede TX için kılavuz
2003
2004
HCC RADYOEMBOLİZASYON
ÖZET
 KARACİĞERDE LEZYON
KARAKTERİZASYONU ÜÇ FAZLI ÇEKİM
TEKNİĞİ İLE YAPILMALIDIR.
 HİPERVASKÜLER LEZYONLAR GEÇ
ARTERYEL FAZ İLE
GÖRÜNTÜLENMELİ.
 GEÇ FAZ GÖRÜNTÜLER
HİPERVASKÜLER LEZYONLARIN
AYIRICI TANISINI SAĞLAR.
Download

Slayt 1