Göğüs ön duvarı,
Karın ön ve yan duvarı kasları
Ve
Meme dokusu
Doç. Dr. Vatan KAVAK
 İnsan gövdesi’nin
 Apertura thoracis inferior ile
pelvis kemiklerinin üst kenarları
arasındaki kısmında iskelet
parçası olarak yalnız arkada
omurganın bel parçası bulunur.
 Gövdenin kemiksiz kalan bu
kısımları,Apertura thoracis
inferior ile pelvis kemikleri arası
kas ve zarlar ile kapatılmıştır.
 Bu kas ve zarlar,karın
boşluğunun büyük bir kısmını
önden,yanlardan ve arkadan
sınırlar.
 Bu durum insan gövdesine
daha fazla çevik hareketler
yapma avantajını sağlar.

THORAX KASLARI(SOLUNUM
KASLARI)
 Mm.intercostalis externi,
 Mm.intercostalis interni,
 M.transversus thorasis adlı üç tane esas kası
bulunur.
 Menşeini miotomların ventral parçalarından
alıp durumunu segmentlere göre
koruduğundan dolayı AUTOKTON kaslardır.
 M.pectoralis major,minor ve M.serratus anterior
gibi göğüs kasları üst menşe’de yer alırlar.
Mm.INTERCOSTALIS
EXTERNI
Spatium intercostalis’leri
Dıştan kapatır.
Origo: Kaburga‘nın tuberculum
cotae’sı Ve kemik-kıkırdak
birleşim yerinden başlar.
Insertio:Alttaki Costae üst yüzünde
sonlanır.
Membrana intercostales externi’ye
dönüşür.
Nervus: 1-11.Nn.int.costalis
Fonksiyon: INSPIRASYON
Mm.INTERCOSTALIS INTERNI
Dış intercostal kasın altında
bulunur.
Origo: Önde sternum’un
kenarından başlar ve
arkada iki komşu kaburga
arasında devam eder.
Insertio: Lifleri yukarıdan
aşağıya,önden arkaya
doğru uzanırlar.
Membrana intercostales
interni
Nervus: 1-11 Nn. İntercostalis
Fonksiyon: EXPIRASYON
M.transversus thoracis
 Origo: 3-4.Kıkırdak
kostalar,
 Corpus sterni ve
Processus xiphoideus
 Insertio: 2-6.kıkırdak
kostalar
 Intercostal arterler/venler
 Nn.intercostales
 Kaburgaları aşağı çeker
 EPIRATION
DIAPHRAGMA








Göğüs boşluğunu alttan kapatan ve bu boşluğu
karın boşluğundan ayıran kas ve zarlardan
yapılmış bir bölmedir.Kubbe şeklinde yükselerek
göğüs boşluğuna sokulur.
1-Pars Lumbalis
Crus dextrum et crus sinistrum
Hiatus aorticus(Aort ve ductus thoracicus geçer)
Hiatus oesophageus(Oesophagus geçer)
Centrum tendineum
Foramen venae cavae inferioris(V.cava inferior
geçer)
2-Pars costalis,
3-Pars sternalis
N.Phrenicus(motor),6-12 Nn.intercostalis(sensitif)
Ön kısmı;A.Thoracica interna’nın dalı
a.pericardiophrenica
Arka kısmı;aorta thoracica’dan dallar,yan kısımları
aorta abdominalis’in a.phrenica’larından beslenir.
V.Cava inferior ve superior’a dökülür.
Mm.INTERCOSTALIS INTIMI
 Komşu kostae iç
yüzüne yapışır.
 Mm.Subcostalis
 Bir kaburganın iç
yüzünden başlar.
 2-3 angulus costae’de
sonlanır.
 Nn.intercostalis
 EXPIRASYON
MUSCULI THORACIS
 M.STERNALIS
 M.pectoralis major’un iç
tarafında
 M.sternocleidomastoideus
 Ve
 Vagina mm.recti abdominis’e
 Karışarak sonlanır.
M.PECTORALIS MAJOR
Parçaları:
Pars clavicularis
Pars sternocostalis
Pars abdominalis
Üç parça Humerus’taki
Crista tuberculi majoris’te
sonlanır.
N: N.pectoralis lat.et.med.
F: Kola Adduction,
iç Rotation
Tırmanma esnasında
Trapezius ve Latissimus dorsi
kaslarıyla birlikte çalışır.
M.SUBCLAVIUS
 1. costae’nin kemik ve
kıkırdak birleşim yerinden
başlar.
 Acromial clavicula’da
sonlanır.
 N.Subclavius
 Clavicula’yı
 Sternoclavicular eklemi
tespit eder.
 Plexus brachiali’in 5,6
dan gelen lifleri innerve
eder.
M.PECTORALIS MINOR
Origo: 2- 6 kaburgaların
birleşimlerinden
başlar.
Insertio: Coracoideus’ta
sonlanır.
Nervus: N.Pectoralis
lat.et.med.
Fonksiyon: Omuz kemiğini
aşağı çeker.
Kaburgaları yukarı kaldırır.
INSPIRASYON
FASCIA PECTORALIS
FASCIA CLAVIOPECTORALIS
M.Pectoralis minor ve M.Subclavius
arasında bulunur.
Yukarıda CLAVICULA’ya yapışır
Axilla’da
Arteria,Venea.Nervus oluşumların üzerini
örter.
M.SERRATUS ANTERIOR
Origo: 1-9 Costae
Intercostal aralıklarda bulunan
fascia’dan başlar.
Insertio: Angulus superior,
 Margo medialis, ve
 Angulus inferior’da sonlanır.
Nervus: N.thoracicus longus
Fonksiyon: Scapula tespiti
Üst bölümü Scapula’yı öne
çeker.
Alt bölümü; Kolun Horizontal’in
den daha üzerine çıkarır.
MEME(MAMMA)








Gl.Mammaria
Stroma ve deridir.
Corpus mammae
Papilla mamaria
Areola mammae
Tubercula montgomery
Tubercula morgogni
Sulcus mamarium(iki
meme arası)
 Exocrin bez.
 Ostium papillare
REGIONES ABDOMINALIS
Fascia superficialis
 CAMPER Ligamentum inguinale’nin
altında kasıkta devam eder.
 Erkekek’te yağ dokusu yok olarak
TUNICA DARTOS’a dönüşür.
 Kadın’da yağ dokusu çoğalarak
LABIUM MAJUS(Büyük dudaklar)’u
oluşturur.
 SCARPA
Perineum’da COLLES
Ligamentum fundiforme penis’e dönüşür.
Fascia profundus(Gallaudet)
 M.obliqus externus abdominus üzerinde
görülen bir fascia’dır.
 Pubis’e yapışır.
 Symphisis pubis’ten
Penis’in üzerine
atlar.
 Lig.suspensorium penis
adlı bağı
oluşturur.
Karın Duvarı
 Karın duvarını oluşturan kaslar,germe
hareketleri(Extention)dışında,
 Omurga’ya ve gövde’ye çeşitli
hareketler yaptırabilirler.Aynı zamanda
yukarıda kaburgalara yapışmış olan
karın kasları SOLUNUM eyleminde
önemli rol oynarlar.
 Karın kasları tonus’larını artırmak veya
azaltmak sureti ile boşluğun
büyüklüğünü,karın organlarında bulunan
maddelerin miktarına göre ayarlar.
M.RECTUS ABDOMINUS
Origo: 5-7 Kıkırdak costae
Ve Proc.xiphoideus’tan başlar.
Insertio:
Symphysis pubica,Tuberculum
pubicum’da sonlanır.
Nervus: 7-12 Nn.intercostales
Fonksiyon: Gövdeye ön Flexion
Karın iç basıncını artırır.
M.OBLIQUUS EXTERNUS ABDOMINUS
Origo: 5-12.Coctae,
 Tubrculum pubicum,
 Labium externi crista
iliaca,
Insertio:Linea alba’da
sonlanır.
Nervus:
7-12.Nn.intercostalis
 Gövdeyi öne büker,
 Karın içi basıncı artırır,
 Tek taraflı çalışmada
gövde karşı tarafa döner.
 EXPIRATION
M.OBLIQUUS INTERNUS
ABDOMINIS
Origo:Fascia
thoracolumbalis,
 Crista iliaca,
 Ligamentum inguinale’
den başlar.
Insertio:10-12.Costae
Ve Linea Alba’da sonlanır.
Nervus:
7-12.Nn.intercostales
Fonksiyon:Gövdeyi yana
eğer.
 Sağa-Sola döndürür.
M.TRANSVERSUS
ABDOMINIS
Origo:7-12.coste,
 Lumbal vertebrae,
 Crista iliaca’dan,
 Ligamentum inguinale’den
başlar.
Insertio:Linea Alba’da sonlanır.
Nervus:N.subcostalis,
 N.iliohypogastricus,
 N.ilioinguinalis.
Fonksiyon:Karın duvarının
içeri çekilmesi
VAGINA Mm.RECTI ABDOMINUS
VAGINA Mm.RECTI
ABDOMINIS








LAMINA ANT.
LAMINA POST.
M.oblq.ext.abd.
M.oblq.int.abd.
M.trans.abd.
L
I
N
M.REC.ABD.
A
L
BA
A.Femoralis
 A.epigastrica
superficialis
 Göbeğe kadar
çıkar.
 A.circumflexa ilium
superficialis
yukarı ve dışa
doğru seyreder.
M.PYRAMIDALIS




Os pubis
Lin.alb.sonlanır.
N.Subcostalis
Linea Alba’yı gerer.
LIGAMENTUM INGUINALE
 Anl.ing.sup.
ALBA

( lig.reflexum)
 Lig.ing.
Os pubis

Lig.Lacunare L.pectinale
ANULUS INGUINALIS
SUPERFICIALIS
 Canalis inguinalis’in
ön deliğidir.
 Crus Lat.
Crus Med.
Anulus inguinalis
superficialis
 Erkek’te
Funiculus spermaticus

N.ilioinguinalis
 Kadın’da
uteri
Ligamentum teres
M.CREMASTER
Origo:M.obliquus
internus abdomius
kasının liflerinden
başlar.
Insertio:Funiculus
spermaticus aracılığı ile
TESTİS’te sonlanır.
Nervus:N.genitofemoralis
 Testis’i yukarı kaldırır.
FALX INGUINALIS(Tendo contjunctivus)
 M.Transversus abdominus ve
 M.obliquus internus
abdominus’un
Aponeuros’larının birleşip
crista pubica ve pecten ossis
pubis’e tutunmalarıyla oluşur.
 Anulus inguinalis
suprficialis’in arkasını
güçlediren bir yapıdır.
CANALIS INGUINALIS
 Ön: M.obliquus externus abdominus
 Arka: Fascia trasversalis,Periton
 Üst: M.obliquus internus
abdominus,M.transversus abdominus
aponeürozları
 Alt: Ligamentum inguinale
 Anulus inguinalis superficialis et
profundus
 Tendo conjunctivus ve
 Ligamentum interfoveolare inguinal
kanalın arka duvarını güçlendirirler.
ANULUS INGUINALIS SUPERFICIALIS
ANULUS INGUINALIS PROFUNDUS
 M.trans.abd.
 Lig.interfoveolare
 A.V.epigastrica inf.

Trac.iliopubicus
 İnguinal kanalın iç
deliğidir.
 Funic.sprmaticus’un
karın ön duvarını deldiği
yer.
Funiculus spermaticus
HERNIA INGUINALIS INDRECTA
 Anulus inguinalis
profundus
 Canalis inguinalis
 Prosessus
vaginalis
 Scrotum
HERNIA INGUINALES DIRECTA
 Tendo conjuctivus(sup.deliğin
arka tarafı)
 Fascia transversalis
 Anulus inguinalis superficialis
HESSELBACH üçgeni
 Kasık fıtıklarının oluştuğu alan.
 Rectus kası


Plica umbl.
(A.V.epig.in)
Ligamentum inguinale
Download

Mm.INTERCOSTALIS INTERNI