Shell
LubeAnalyst
‹zle, karfl›laflt›r,
gelifltir ve tasarruf et
Shell LubeAnalyst
ya¤ ve ekipman kondisyonu izleme servisi:
Ekipman güvenilirli¤ini nasıl art›raca¤›n›z› ve bakım
giderlerinizden nasıl tasarruf yapaca¤›n›z› keflfedin.
Shell LubeAnalyst, ya¤layıcılarınız ve makinan›z için bir sa¤lık kontrolüdür. Bu, olası veya önemsiz gibi görünen ya¤
ve ekipman sorunlarını ciddi bir boyuta çıkmadan önce teflhis etmenizi ve iflinizi tam rayında yürütebilmenizi sa¤layan
bir ya¤ kondisyonu izleme servisidir.
Shell LubeAnalyst, bakım giderlerinden nakit ve zaman tasarrufu yapmanızı sa¤larken, ekipman arızalarının yol açtı¤ı
potansiyel üretim kaybını önleyecektir. Bu, ekipmanınızın ve ya¤larınızın birlikte optimum düzeyde çalıflıp çalıflmadı¤ı
hakkında bilgi veren bir erken uyarı sistemidir.
Kim yararlan›r?
Madeni ya¤ kullanımı ve ekipman durumu hakkında daha hızlı ve kesin bilgiye ihtiyacı olan herkes bu servisten
yararlanabilir. Shell LubeAnalyst, ya¤layıc›ların kullanıldı¤ı tüm endüstriyel ve taflımacılık alanlarına yönelik çözümler
üretmek için tasarlanmıfltır.
Shell LubeAnalyst kullanımı
ya¤lar›n›z›n durumu hakk›nda size
özgün ve erken tan›y› sa¤layarak
potansiyel ekipman ar›zalar›n› teflhis
etmenizi, nakit ve zamandan tasarruf
etmenize olanak tan›r.
Özel testler afla¤›daki tüm ana
uygulamalar için bulunmaktad›r:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Motorlar
fianz›manlar
Araç diflli kutular›
Akslar
Hidrolikler
Endüstriyel diflli kutular›
Gaz motorlar›
Kompresörler
Metal iflleme ekipmanlar›
•
•
•
•
•
•
•
•
Sirkulasyon sistemleri
Türbinler
Is› transfer sistemleri
Trafolar
So¤utma kompresörleri
So¤utucu sistemler
Denizcilik
Havac›l›k
Tüm bu uygulamalar için, standart maliyet düflürücü herfley dahil
servisten, kifliye özel geliflmifl servise kadar farkl› paketlerden
birini seçebilirsiniz.
Shell LubeAnalyst raporu
Shell LubeAnalyst raporları ekipman›n›z›n
ayr›nt›l› bir incelemesini sunar. Sadece test
sonuçlar›n› almakla kalmazs›n›z, aynı
zamanda farklı de¤erleri açıklayan bulgulara
ulaflıp, makinanıza özel tavsiyeler alırsınız.
Teste alınması amacıyla ikinci örne¤i
gönderdikten sonra, her test ö¤esi için
genel e¤ilimleri de gösteren grafikler
inceleyebilirsiniz.
Shell LubeAnalyst ekipman durumu izleme servisine giden
Befl kolay ad›m
1
Müflteri bilgilerinizi
ve ekipman
bileflenlerinizi
Shell LubeAnalyst’e
kaydedin
2
Ekipmanınızdan ya¤
örnekleri al›p etiketleyin
Yararlar› nelerdir?
3
Örnekleri yetkili Shell
laboratuvarlarına
gönderin
• Makinanızın hizmet dıflı kalma süresini ve üretim
kaybını azaltır
• Erken aflamalarda potansiyel sorunları teflhis
etmenize olanak sa¤lar
• Bakımı planlamanızı oluflturmanıza imkan verir
• Nakit tasarrufu sa¤lar
• Onar›m ve iflçilik maliyetlerini düflürür
• Bakım aralıklarını optimize etmenizi sa¤lar
• Ya¤ de¤iflim aralıklarını uzatmanıza yard›mc› olur
• Size sorunsuz ve huzurlu bir ifl ortam› vermeyi hedefler
• Ya¤›n kondisyonunu güvence alt›na al›r
• Ekipmanın kondisyonunu gösterir
4
Örnekleriniz test edilir,
incelenir ve global veri
tabanına girilir
5
E-posta/web
arac›l›¤›yla
raporunuzu, tan› ve
önerileri al›rs›n›z
Shell farkı
Shell Madeni Ya¤lar›, 46 ülkede ya¤ kondisyonu izlemede
50 yıldan fazla tecrübe sahibidir - ve küresel eriflimini her yıl
daha da gelifltirmektedir. Yetkilli laboratuvarlar ile tümüyle
Shell’e özgü bir IT platformu ile organize bir küresel a¤ımız
bulunmaktadır. Bu, müflterilerimize tutarlı bir kalite servisi
vermemizi ve global operasyonlarda ekipmanlarını endüstri
standartlarına göre do¤ru bir flekilde karflılafltırmamızı
sa¤lamaktadır. Shell laboratuvarlarında yılda 750,000’den
fazla ifllenen örnekler ile, genifl tarihsel veritabanımız ekipman
performansı de¤erlendirmede çok güvenilir bir bilgi kayna¤ı
olmaktadır.
Sunduklar›m›z:
•
•
•
•
•
•
Küresel boyutta tutarl› ve güvenilir hizmet
Yüksek kalitede diyagnostik
Mükemmel laboratuvar ekipmanları
Kapsamlı raporlar, teflhis ve öneriler
Yüksek verimlilik
Gizlilik
‹lk bak›flta Shell LubeAnalyst avantajlar›
Kullan›lm›fl ya¤ analizi, koruyucu ve önleyici bak›m araçlar› konusundaki en önemli parça olarak kabul görmüfltür.
Ço¤u flirket, planl› ve kestirimci bak›m stratejisinin bir parças› olarak Shell LubeAnalyst’ hizmetini kullanmaktadır.
• Daha fazla ekipman güvenilirli¤i ve olas› ar›zalar›n erken teflhisi sayesinde
makinalar›n hizmet d›fl› kalma sürelerinin önemli ölçüde düflürülmesi
• Hızlı ve tam zaman›nda al›nan sonuçlar
• Daha düflük maliyetli makina onar›mlar›
• Yüksek güvenlik standartları
• Çal›flma verimlili¤inin kusursuz flekilde izlenmesi
Müflterilerimiz Shell LubeAnalyst’i anlat›yor:
“Shell LubeAnalyst ile, tesis arızalarını artık
mazide bırakan ileri düzeyde geliflmifl önleyici
bir bakım planımız var.”
“Shell LubeAnalyst kullanmaya bafllamadan
önce, ço¤u zaman arıza oluflana dek diflli kutusu
sorunlarının farkına bile varamıyorduk.
fiimdi ise, Shell LubeAnalyst sayesinde,
yüksek maliyetli makine arızalarına ve uzun
süreli hizmet dıflı kalmalara neden olan diflli
kutusu sorunlarını etkili flekilde izleyebilmekteyiz.”
Güney Amerika Altın Madeninde % 20 tasarruf
Bakım ekibi, Güney Amerika’daki bir altın
madeninde, madenin a¤ır ekipmanlarının
optimizasyonunda zorluklar yaflarken, Shell’in bu
uzak madene yaptı¤› laboratuvar yatırımı, operatöre
hızlı ya¤ analiz sonuçları alabilme imkânı sa¤ladı.
‹flletmenin sahadaki ekibi, Shell uzmanlarının analizi
için madenin kamyon filosundan ayda 600 örnek
toplayabildi.
Yönetim bilgisinin bu flekilde verimli kullanılabilmesi,
iflletmenin bakım masraflarını %20 oranında
azaltırken, iflletmeciye ya¤ de¤iflim aralı¤ını
300’den 520 saate çıkarma imkanı da verdi.
Daha detayl› bilgi için
Shell Madeni Ya¤lar’a
dan›fl›n›z
Shell Madeni Ya¤lar’›n sundu¤u ayr›cal›kl› hizmetler aras›nda
LubeMatch, LubeExpert, LubeCoach, LubeVideoCheck,
LubeClinic ve LubePlanner da bulunmaktad›r.
‘Shell Lubricants’ madeni ya¤lar iflleriyle ifltigal eden çeflitli Shell flirketlerine tekabül etmektedir.
Shell & Turcas Petrol A.fi.
Karamanc›lar ‹fl Merkezi, Gülbahar Mah.
Salih Tozan Sok. No:18 B Blok
Esentepe - fiiflli - ‹stanbul
Teknik fiube: (0212) 376 04 34 - 35 - 36 - 37
e-posta: [email protected]
www.shellandturcas.com
Download

Shell LubeAnaliz