1. AİLE İKAMET İZNİ
1.1. Türk Vatandaşıyla Evli Olanlar
1.1.1. İlk başvuru
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
 Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)
 Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
 Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
o
o


İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.1.2. Uzatma başvurusu
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
 Evli olduklarını gösterir belge
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)





Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.2. Türkiye’de Bir Yıl Süreli İkamet İzni Bulunanlar, Çalışma İzni Olanlar, Mülteciler, İkincil Koruma
Statüsü Sahiplerinin Eşi
1.2.1. İlk başvuru
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)





Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için; varsa pasaport veya yerine geçen belge)
İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
Evli olduklarını gösterir belge
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
o
o


İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.2.2. Uzatma başvurusu
Kendisinden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)






Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri
için; pasaport veya yerine geçen belge istenir)
İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
Evli olduklarını gösterir belge
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge

o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.3. Ergin Olmayan Yabancı Çocuk - Bağımlı Yabancı Çocuk
1.3.1. İlk başvuru
Kendisinden;
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Dört (4) adet fotoğraf
Destekleyiciden; (başvuruda hazır bulunur)






İkamet İzni Başvuru Formu
Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve
fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen
belge)
İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslının
ibrazı
Ortak velayet varsa diğer eşin muvafakatnamesi
Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge
Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o
o
o
o


İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden
faydalanabileceğine dair belge
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
Özel sağlık sigortası
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
1.3.2. Uzatma başvurusu
Kendisinden;
 Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı
 İki (2) adet fotoğraf
Destekleyiciden;
 İkamet İzni Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı (T.C. vatandaşı destekleyici için), Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve
fotokopisi (mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri için; varsa pasaport veya yerine geçen
belge)
 İkamet/çalışma izni belgesinin, mülteci veya ikincil koruma statü sahibi kimlik belgesinin aslı ve
fotokopisi
 Süresi yeterli değilse yeni muvafakatname (anne ya da babanın)
 Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair belge



Tüm aile bireylerini kapsayan geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
o İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına
dair belge
o Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi
o Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası
Adli sicil kaydı (Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalıyorsa Türk adli
makamlarından alınabilir.)
Adres Kayıt Sistemine kayıtlı olduğunu gösteren belge
Download

İkamet İzni Başvuru Form